of 28 /28
UNIT 7: PARADIGMA DAN KAEDAH KAJIAN

Paradigma Dan Kaedah Kajian-1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

paradigma kajian

Text of Paradigma Dan Kaedah Kajian-1

Page 1: Paradigma Dan Kaedah Kajian-1

UNIT 7:

PARADIGMA DAN KAEDAH KAJIAN

Page 2: Paradigma Dan Kaedah Kajian-1

PARADIGMA KAJIAN : DEFINISI

Satu set kepercayaan mengenai sesuatu isu yang berlaku di sekeliling dan memerlukan pendekatan bagaimana isu tersebut boleh diselidiki.

model, perspektif atau rangka konsep yang membantu kita untuk mengorganisasi

pemikiran, kepercayaan, pandangan dan amalan kita dalam menghasilkan

penyelidikan.

Page 3: Paradigma Dan Kaedah Kajian-1

Justeru, paradigma kajian merupakan penyebab penting untuk memilih kaedah (metod) kajian yang bersesuaian

Page 4: Paradigma Dan Kaedah Kajian-1

Jenis ParadigmaPositivismInterpretivisme

Page 5: Paradigma Dan Kaedah Kajian-1

Paradigma Positivismbertujuan untuk membuktikan sesuatu

hipotesis dan dapatannya boleh digeneralisasikan

Penyelidikan saintifik dan sistematik (cth: pemerhatian & rekod) diperlukan untuk membuktikan sesuatu.

Boleh diperhatikan, diukur, dibuktikan dan ada elemen hubungan sebab dan akibat.

Guna kaedah kuantitatif, dan data informasi dalam bentuk numerikal serta penganalisisan data secara statistik,

Page 6: Paradigma Dan Kaedah Kajian-1

Paradigma InterpretivismMatlamat - memahami sikap, perangai

manusia, berbanding mengeneralisasikan hasil kajian

atau meramal sebab dan akibatFokus analisis mendalam tentang suatu isu

(ie. sikap kompleks manusia) dalam keadaan natural dan interpretasi isu tersebut berdasarkan pandangan responden kajian

Guna kaedah kajian kualitatif - hasil dapatan berbentuk perkataan berbanding angka dan saiz responden yang kecil

Page 7: Paradigma Dan Kaedah Kajian-1

PerbandinganPOSITIVISM INTERPRETIVISM

CIRI-CIRI Boleh diperhatikan, diukur, dibuktikan, dan ada elemen hubungan sebab dan akibat (korelasi)

Hasil pandangan, perspektif individu dalam masyarakat Dalam lapangan kajian semulajadi (natural)

OBJEKTIF KAJIAN Pembuktian hipotesisMelihat perkaitan sebab dan akibatMeramal berdasarkan teori kajian

Analisa mendalam mengenai sesuatu isuIsu kajian: aspek budaya, sikap, tingkah laku manusia

METOD KAJIAN Menggunakan kaedah kajiankuantitatif

Menggunakan kaedah kajiankualitatif

SAIZ RESPONDEN

Saiz besar Saiz kecil (minimum: bolehmelibatkan hanya seorang

Page 8: Paradigma Dan Kaedah Kajian-1

PerbandinganPOSITIVISM INTERPRETIVISM

PERANAN PENGKAJI

Pemerhati luar, tidak terlalu terikat dengan responden (detached)

Perlu bezakan antara fakta kajian dan penilaian peribadi semasa jalankan kajian

Rasai pengalamanbersama responden di lapangan dan mempunyai hubungan erat

Sukar bezakan antara fakta dan penilaian peribadi semasa menjalankan kajian

ANALISIS DATA Secara statistik Dalam bentuk perkataan, ayat-ayat dan melibatkan interpretasi oleh pengkaji

HASIL KAJIAN Boleh di generalisasikan

Tidak boleh di generalisasikan

Page 9: Paradigma Dan Kaedah Kajian-1

KAEDAH KAJIAN

kaedah kajian merupakan cara atau jalan untuk menyelesaikan permasalahan penyelidikan. Maka, dalam menyelesaikan sesuatu masalah atau mengkaji sesuatu fenomena, pemilihan kaedah bersesuaian adalah perlu.

Page 10: Paradigma Dan Kaedah Kajian-1

Jenis KaedahKuantitatifKualitatif

Page 11: Paradigma Dan Kaedah Kajian-1

Kaedah Kajian KuantitatifKajian ini menguji hipotesis yang

telah ditetapkan pada awalnya, sampel

kajian yang besar, pengukuran angka-angka, dianalisa secara statistik, menggunakan jadual menggambarkan dapatan kajian dan dapatanya boleh

digeneralisasikan

Page 12: Paradigma Dan Kaedah Kajian-1

Ciri-CiriFokus - mengkaji apa yang telah

menjadi hipotesis kajianProses kajian - prosesnya agak

‘rigid’ dan tidak fleksibel.Analisis data - guna kaedah

statistik dan hasilnya dalam bentuk angka.

Pelaporan hasil - dalam bentuk penerangan mengenai dapatan statistik.

Page 13: Paradigma Dan Kaedah Kajian-1

Jenis Reka BentukReka bentuk eksperimentalReka bentuk bukan

eksperimental (non experimental).

Page 14: Paradigma Dan Kaedah Kajian-1

Reka bentuk eksperimentalkerangka kerja pelaksanaan eksperimen

melibatkan manipulasi pemboleh ubah bebas, pengujian idea, prosedur atau amalan tertentu yg mungkin mempengaruhi hasil (outcome) atau pemboleh ubah bersandar.

Kajian ini menguji teori, membanding dua atau lebih kumpulan dan melihat perkaitan sebab (cause) dan kesan (effect) antara pemboleh ubah yang diuji.

Page 15: Paradigma Dan Kaedah Kajian-1

Jenis reka bentuk eksperimental1. Reka bentuk eksperimen sebenar:Perbandingan kumpulan kawalan

(controlgroup) dan kumpulan

rawatan/eksperimen(eksperimental group). Individu dipilih

dan diagihkan secara rawak kepada dua

kumpulanini secara pensampelan rawak.

Page 16: Paradigma Dan Kaedah Kajian-1

JenisReka bentuk Kumpulan Kawalan

Pasca ujian sahajaReka bentuk Kumpulan Kawalan

Pra dan Pasca UjianReka bentuk Solomon Empat

KumpulanReka bentuk faktorial

Page 17: Paradigma Dan Kaedah Kajian-1

2. Reka bentuk kuasi eksperimen.Kajian ini tidak melaksanakan pemilihan rawak bagi memilih subjek kajian. Prosedurpersampelan secara kebetulan/pensampelan kesediaan (convenience sampling) dan

pensampelanbertujuan (purposive sampling) digunakan dalam kajian ini. Reka bentuk ini digunakan apabila adanya halangan dalam memilih dan

mengagihkan subjek kajian secara rawak.

Page 18: Paradigma Dan Kaedah Kajian-1

JenisReka bentuk ujian pra-ujian pasca

kumpulan kawalan tidak seimbang (Pretest-post test nonequivalent control group design)

Reka bentuk siri masa (Time series design) : Pengukuran berulang kali pada pemboleh ubah bersandar sebelum dan selepas rawatan

Page 19: Paradigma Dan Kaedah Kajian-1

Reka Bentuk Bukan EksperimenPenting dalam menghuraikan

partisipan kajian, trait, skor dan pelbagai lagi tanpa intervensi. Tidak melibatkan manipulasi dan intervensi pada pemboleh ubah.

Page 20: Paradigma Dan Kaedah Kajian-1

JenisKajian deskriptif (descriptive study)Kajian perkaitan/hubungkait

(relationship studies)◦Kajian perbandingan (comparative

study)◦Kajian korelasi (correlational study)

Kajian hubungan sebab akibat : Kajian ‘Ex Post Facto (causal comparative study/ cause and effect relationship)

Page 21: Paradigma Dan Kaedah Kajian-1

Kajian tinjauan (survey studies).◦Reka bentuk longitudinal

(longitudinal design) trend study kajian kohort (kohort study) panel study

◦Reka bentuk merentas/ keratan rentas (cross sectional design)

Page 22: Paradigma Dan Kaedah Kajian-1

Kaedah pengumpulan data kajian kuantitatifUjian (test) - Standard (standardized),

Berasaskan rujukan tertentu (Norm referenced), Berasaskan kriteria (Criterion

referenced), Aptitud (Aptitude), & Pencapaian (Achievement)

• Soal selidik (questionaires)• Temu bual• Pengukuran bukan kognitif (non

cognitives measures)• Pengukuran alternative (alternative

assessment)

Page 23: Paradigma Dan Kaedah Kajian-1

Kaedah Kajian KualitatifKajian ini bertitik tolak daripada

paradigma interpretivisme, iaitu sesuatu isu, kejadian adalah satu realiti yang sangat kompleks dan untuk memahaminya hanya

boleh diperolehi daripada pandangan, suara atau luahan responden kajian.

Page 24: Paradigma Dan Kaedah Kajian-1

Ciri-ciri kaedah kajian kualitatifKeadaan Semulajadi (natural settings)Proses mengutip data secara terus

daripada sumbernyaDeskripsi yang kaya dengan maklumatFokus untuk tahu bagaimana dan

kenapa sesuatu fenomena itu berlakuAnalisa data secara induktifPerspektif daripada responden kajianFleksibiliti dalam proses

melaksanakan kajian

Page 25: Paradigma Dan Kaedah Kajian-1

Jenis rekabentuk kajian kualitatifEthnografi (Ethnography)Kajian kes (case study)Kajian naratif (Naratives)Fenomenologi (Phemenology)Grounded Theory’

Page 26: Paradigma Dan Kaedah Kajian-1

Kaedah Persampelan Kajian Kualitatif

Pensampelan Variasi maksimunPensampelan HomogenusPensampelan berantai (snowball/ chain)Pensampelan tipikal (typical case)Pensampelan bertujuan berlapis

(stratified purposeful)Pensampelan berasaskan kriteria

(criterion)Pensampelan kebetulan (convenience)Pensampelan kes kritikal (critical case)

Page 27: Paradigma Dan Kaedah Kajian-1

Kaedah pengumpulan data kajian kualitatif

Temu bual◦secara individu & secara berkumpulan (focus

group).◦temu bual berstruktur, semi/separa berstruktur

& tidak berstrukturPemerhatian

◦Pemerhati pasif, pemerhati sebagai partisipan, partisipan aktif, & partisipan sepenuhnya

Analisis dokumen◦Rekod awam, dokumen peribadi, bahan fizikal

(peralatan) dan dokumen dijana (video, gambar)

Page 28: Paradigma Dan Kaedah Kajian-1

Rumusan