Papasakoti gyvenim…

 • View
  216

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Knygos Papasakoti gyvenimą ištrauka

Text of Papasakoti gyvenim…

 • J U S T I NA S

  M A RC I N K E V I I U S

  PA PA SA KOT I

  GY V E N I M

  www.tytoalba.lt

  ISBN 978-9986-16-875-1

  Sudarant naujus poezijos sutelktinius varian tus, reikt, kiek manoma, laikytis paties poeto rink tins princip. Rizikinga rytis kurti koki nauj struktr, k nors ikelti priek, ry tin giau temizuoti. Ir rink-tinei Papasakoti gyve nim patiki miausia atrodo eiti laiko linija, rem tis Poezijos dvi knyge ir po jos i leis tais rin ki niais, sekti kad ir neryki lyrinio pasa ko jimo gij.

  Ir i rinktins galima fi ksuoti bent rykes -nius eilraio kitimo takus: Liepsno janio krmo, Gyvenimo velnaus prisi glaudimo,

  Eilrai i dienoraio, maj form, pirmiausia pasiro diusi ingsnyje, Dienos drobuls. Pasako damas gyvenim, eilratis pasakoja ir poet. Gilesnio pasako jimo nra ir bti negali.

  Pasakoti gyvenim t gali tik eilratis. Visi kiti pasakoja apie.

  PAPA

  SAK

  OT

  I GY

  VE

  NIM

  JUST

  INA

  S M

  AR

  CIN

  KE

  VI

  IUS

 • Vilnius 2012

  J u s t i na s

  M a rc i n k e v i i u s

  pa pa sa kot i

  gy v e n i M

  Rinktiniai eilraiai

  Sudar Viktorija Daujotyt

  Marcinkevicius_184psl.indd 3 1/13/2012 12:45:33 PM

 • UDK 821.172-1 Ma422

  Genovait Marcinkeviien, 2012 Viktorija Daujotyt, sudarymas, lydimasis straipsnis, 2012 Jokbas Jacovskis, apipavidalinimas, 2012 Tyto alba, 2012

  isbn 978-9986-16-875-1

  Knyga ileista Lietuvos Respublikos kultros ministerijai parmus

  Autoriaus nuotraukos Vlado BrazinoDailininkas Jokbas Jacovskis

  Marcinkevicius_184psl.indd 4 1/13/2012 12:45:33 PM

 • Marcinkevicius_184psl.indd 5 1/13/2012 12:45:33 PM

 • 7PR A D I A

  () Girdiu, kaip tvas priemenje dauo nuo klumpi snieg grta, pars gyvulius. Neskub-damas udega ibur, itraukia i po balkio kantikas ir sdasi ustalje. Motina bulves lupa. Visa tai be galo panau kakokias apeigas, pilnas gilios prasms. Dabar tvas paaukia vaikus, ir mes sdams alia jo aplinkui stal. Tvas kvepia tvartu ir dobilais, a glau-diuosi prie jo ilto ono ir svajoju apie t kit pasaul, kuris yra u gryios sien apie tvart, ku riame dsauja karv, kur stovdamas miega arklys. Tvas ilgai varto kantikas, paskui atsikrenkia, persi egnoja ir uveda giesm. Gryia tartum netenka sien ir lub j nusi leidia ilabarzdis Dievas tvas, muamas ir stum domas, ateina su savo kryium Kristus, maais sparneliais plazda angelai, tartum kaimynai, ant ilgo suolo susda visi apatalai ir ven-tieji. Man be galo gaila Marijos ji labai panai mano mam. Tvas gieda i sen kan tik, kuriose pilna keist ir nesuprantam odi, krpioja palubje lempa, kada, kartodami posm, mes visi urinkame: Mat kaln Kalvarijos, Graudias aaras Marijos Ir a visk matau. Ant molins aslos vyksta pirmoji mano drama, sodrus tvo balsas pasakoja pirm mano ep, plonais seser balseliais skamba pirmoji mano poezija ().

  Dienoratis be dat, 1981, p. 1112

  Marcinkevicius_184psl.indd 7 1/13/2012 12:45:34 PM

 • AU TOA NA L I Z

  Jau i daugelio altini mano gerta. Netiktai abejot imu, ar dar verta, ar i tikro verta vanden laikyt painimu.

  O tokia neemika didyb emje, olj ir moguje! Niekas niekam nieko nepavydi, nes kiekvienas pilnas savyje.

  Nes kiekvienas didelis kaip laas, o visi su saulm artimi. Niekada mogus nebuvo maas, jeigu jis tik buvo savimi.

  Mintys kaip ir paukiai mgsta aukt,prijaukintos tupia rankas.Kam js mokot savo mint liauti,kas u mint atsakingas?Kas?

  O mslingi amiaus labirintai,peraug didmiesi gatves!Pairkit jau, atrodo, vinta,o kakas vis ieko pats savs.

  1962

  Marcinkevicius_184psl.indd 8 1/13/2012 12:45:34 PM

 • 9Tu, kursai praeini, a matau ir girdiu tave, jauiu tavo baim ir nuovarg, nes tavo dulktas kelias eina per mano ird.

  Kada nors,saulei leidiantis,a noriau tavs paklausyti,kokias dykumas, prarajas, kalnus,kokius miestus ar j griuvsius,kokias pievas, dirvonus, pasliustau teko praeiti.

  O gal visa, k tu matei,buvo tuias, liepsnojantis, nusiaubtasnirting grumtyni laukas

  1967

  Marcinkevicius_184psl.indd 9 1/13/2012 12:45:34 PM

 • T VO I E M A

  I auktj mano tvo medi jau seniai iskrido visi paukiai. Ir dabar juodas j akas vis iem krinta altos vaigds.

  Ilsisi seni lauk padargai: arklas, dalgis, rankos ir akios. Rodos, kad jau nebra kur eiti. Rodos, kad nra jau kuo stebtis.

  Sunks jo gyvenimo stebuklai nerminti, neaprayti liko kas rmins vanden ar ol, aprays pavasar ar iem?

  Kai gerai siklausai, tai nakt i netolimo tvartelio girdis, kaip giliai ir sunkiai atsidsta persenus, itikima almarg.

  Viskas sutelpa vien mint

  1966

  Marcinkevicius_184psl.indd 10 1/13/2012 12:45:34 PM

 • 1 1

  VA I K I K A S PE I Z A A S

  Ivaikiotas basom peizaas, iartas, imyltas, toks artimas, jaukus ir maas, toksai graudus ir ltas.

  Pro gluosnius, jovarus ir liepas, kalneliais, pievom, kloniais jis tarsi alias lengvas lieptas nusiveda svajon.

  Nusiveda, nesugrina, tolyn isivilioja. Vingiuoja takas pro beryn, kaimyno unes loja.

  Lydiu svajon ligi vart, o ten, uverts galv, toli toli u dds tvarto matau pasaulio gal.

  1966

  Marcinkevicius_184psl.indd 11 1/13/2012 12:45:34 PM

 • PA S I I LGAU A R K L IO

  Paprasiausiai: pasiilgau arklio, jo proting ir ger aki. Norisi kak sunkaus pavalkiot arba iaip pasiganyt sykiu.

  Jau seniai neglosiau a jo strn, kvepiani pavasario eme, ant kuri, net pavalkus numus, lieka doro prakaito ym.

  Vis galvojom, kaip adjo dainos, kad nujosim viensyk vlai, kur pro lang ilgos kasos dairos, kur nenuganyti dobilai.

  Taip ir liko tik daina ir godos, tik ebuklio rdys dantyse, tik ilg, sunki vag golgotos ir kaip darbas paprasta tiesa.

  Ji tarytum pavalkai mus jungia su praeitimi ir ateitim. gyvenim saldiausi jung irim jau suprantaniom akim.

  1966

  Marcinkevicius_184psl.indd 12 1/13/2012 12:45:34 PM

 • 1 3

  B U LV I A K A S I S

  Sunykusios, pajuodusios raienos. Minktoj bulvienoj gilios pdos. Nematomo augimo pilnos dienos. emtos rankos. Kojos nuklptos.

  Prie bulvi Lietuva palinkus. Prie aminojo savo maisto. Pakyla moterys, priglsta linksmos akimirkai prie pilno maio.

  Palaiminta esi, kuklioji bulve, suteikus amin augimo gali, kovojus atkakliai u ms bv, u ms lop ir u ms stal!

  tai tu ir vl karta kaip kvpimas,kaip ems grumstas, tirpstantis tarp lp.

  Pro sod temstant girgdina veimas. Vl vakarienei bulves lupa.

  1966

  Marcinkevicius_184psl.indd 13 1/13/2012 12:45:34 PM

 • R U DE N S AU K A

  Kai vien ryt pro gryios lang saul asl jau nenupuola, vyras slenkst peil galanda, moteris tyliai ukaiia puod.

  Metas atjo auk sudti: em jau la. Ji reikalauja, kad jos sias imt lati iltas imeio riuko kraujas.

  Lapai nukrito. Paukiai iskrido. Liko tik em, mons ir duona. Kojos nutirpo. Rankos suskirdo, berenkant visa, kas buvo duota.

  Darb ir meil emei aukojom, kaip ventykl jom dirv. Vyras ant keli puola ir kojom auk suspaudia. Jauia, kaip virpa.

  Tvarte tarp dur vysioja nuogos moteries kojos. Puodas jau laukia. Krinta raudonos putino uogos. Saul pakilo. Prim auk.

  1966

  Marcinkevicius_184psl.indd 14 1/13/2012 12:45:34 PM

 • 1 5

  K I RV I S

  Pakyla giri gausmas lyg devinta banga, lyg atgaila, lyg skausmas, lyg glostanti ranka.

  Ten ilabarzdis krivis gyvena ligi iol, imoks plieno kirv kaip nuodm neiot.

  Ir a i to oimo, ir a i t nam: i mlyno puyno, i giri tolim.

  alioj bties pastogj ir ami tankmse girdiu a augant blog kaip kirv irdyse.

  Kas valand, kas dien apstulbina inia, kad kirvis kamien, o blogis mane.

  1968

  Marcinkevicius_184psl.indd 15 1/13/2012 12:45:34 PM

 • M O I U T S M S

  Sulinkusios bulves kasa, augina vyr vaikus. Vyrai ieina kar, medioja vieni kitus.

  Paskui, jei sugrta, geria. Ilgam utenka kalb. O moterims strnas gelia nuo gimdymo ir darb.

  Jos meiliai iri lop, kur klykia nauja burna, ir sdasi verpt ir lopyt po rkstania balana.

  O kai jau visi sumiega, kai gieda gaidiai pirmi, suklsta mai jos: nieko vl spurda po irdimi.

  O kiek reikjo apverkti, sier em ukast. Ir vl gimdyt ir verpti linus ir paukas,

  Marcinkevicius_184psl.indd 16 1/13/2012 12:45:34 PM

 • 1 7

  ramstyti grivani gryi,mil austi ir velt,kol vien syk netyianugriuvus neatsikelt.

  Kaip em grubiai myltos,pavirsdavo jos eme.Visa Lietuva ipentaidivusia j krtine.

  1966

  Marcinkevicius_184psl.indd 17 1/13/2012 12:45:34 PM

 • M I KO K I RT I M A S

  Irauna akas i dangaus, ir lieka duob. Prie kelmo susirenka vrys ir i jo rievi lyg i papirus miko istorij skaito.

  Dega lauas. Pjuvenos kvepia. Kruvinas kirvis. Spalgenos laas.

  Nekirskim itos drebuls ieko joje mano vaikyst laukinio balandio lizdo.

  Pieno puta. Kraujo puta.Per samanas liauia altys didelisnugento medio kamienas. Toli mano pasaka ir namai.

  vakar atlk paukiai. Apkabino akas nagais ir laik medius kad negrit.

  1967

  Marcinkevicius_184psl.indd 18 1/13/2012 12:45:34 PM

 • 1 9

  S E NA A B C L

  Taip supa lop. Taip duon minko. Taip geld tao i medio minkto.

  Taip rankom kulia.Taip girnom mala. Taip dega vopn. Taip verda smal.

  tai itaip verkia. tai itaip juokias. Taip audia juost. Taip juosta juosias.

  Taip kala arkl. Taip kard kala. Taip aparvuoti eina kar.

  itaip i karo grta negrta. itaip prie kapo epu girgda.

  1967

  Marcinkevicius_184psl.indd 19 1/13/2012 12:45:34 PM

 • E P O PR A D I A

  Netiktai ikilo odisir strigo gerklj kaip aara.Apverksim save, apverksim.

  Akmuo.Ant akmens ugnis.Vir ugnies vanagas ir balandis.Amina ugnis.Amini vanagas ir bal