Panorama Radomska nr 44

 • View
  285

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Panorama Radomska nr 44

Text of Panorama Radomska nr 44

 • Wejd na nasz stron www.panoramaradomska.pl, bierz udzia wkonkursach iwygrywaj nagrody!

  Tygodnikbezpatny

  nr 44 (76)27 padziernika - 2 listopada

  2011 r.ISSN 2081-7843

  Gazeta wnakadzie kontrolowanym! Wiarygodny partner dla reklamodawcw!

  MIASTOHALLOWEEN W SONECZNEJ

  Ju w najbliszy pitek Ga-leria Soneczna zmieni si w miejsce icie z pieka ro-dem. Pajczyny, duchy, prze-raajcy iluzjonista Piotr Szumny i piekielny samochd Hector, a do tego obniki

  Czytaj str. 4

  SOULPOLSKA 44+

  Pod wzgldem tematycznym ksika nie ogranicza si do zaprezentowania jedy-nie tematyki dot. wydarze politycznych

  Czytaj str. 6

  Jak zacza si Twoja przygod a z f r yz jer -stwem?David Ilkov: Kiedy mia-em dwanacie lat chcia-em sobie pofarbowa wo-sy na niebiesko. Kupiem czarno niebiesk farb ijedyne co ztego wyszo niebieskiego, to rcznik mojej ciotk i . Chcia em jednak nauczy si jak zrobi, eby to moje wosy byy niebieskie. Mam rw-nie koleg, ktry wtedy uczy si zawodu. Kiedy ostrzyg moj koleank,

  matk ibardzo mi si, to podobao. Nie strzygem lalek jak niektrzy pseudo fryzjerzy wdziecistwie. Bawiem si samochodami igraem wpik pod blo-kiem.Czy masz ju jakie suk-cesy?D.I.: Dla mnie najwik-szym sukcesem jest to, e klientki wychodz zadowo-lone iwracaj do salonu. Tytuy nie s mi potrzeb-ne. Zdobyem pierwsze miejsce wjednym zkon-kursw fryzjerskich.

  Czy jeste jednym ztakich fryzjerw do ktrych trze-ba zapisa si zkilku tygo-dniowym wyprzedzeniem? D.I.: Wystarczy zadzwoni okoo dwch, trzech ty-godni wczeniej iumwi si na wizyt. Moje stae klientki zreguy wiedz kiedy si umwi, eby cigle wyglday zachwy-cajco.Pamitasz jak spekta-kularn zmian fryzury klientki?D.I.: Wosy blond do pasa os t r z y one na i rokeza

  w kolorze czarno-czer-wonym. Nigdy nie powie-dziaa, e auje tak duej zmiany wygldaa napraw-d wietnie. Ta sytuacja miaa miejsce wWarsza-wie, gdzie wczeniej pra-cowaem. Dlaczego wrcie do Ra-domia? R aczej panuje tendencja do wyjedania zmiasta.D.I.: Obiecaem mojemu M is t r zow i , pod k tre -go okiem raczkowaem i uczyem si technik i wtym zawodzie, e wyjad

  do Warszawy popracowa nad umiejtnociami. Zdo-byem dowiadczenie. Jak obiecaem, tak zrobiem iwrciem do Radomia. Radomianki s odwaniej-sze od warszawianek?D.I.: Warszawianki s od-waniejsze. Wsamym mie-cie jest duo koloru. Nie-stety wRadomiu wszystko zlewa si wszaro.Pracujc wstolicy, miae okazj zajmowa si wo-sami gwiazd? Robio to na Tobie wraenie?D.I.: Nie. Dla mnie s to wosy. Bez wzgldu na to, czy s one osoby zpierw-szych st ron gazet , czy

  kadej innej kobiety, po skoczeniu mojej pracy musz wyglda idealnie. Kada moja klientka siada-jca wfotelu jest dla mnie gwiazd.Wolisz kiedy kobieta przy-chodzi zkonkretnym po-mysem na fryzur?D. I . : Nie . Lubi k iedy klientka przychodzi zblond dugimi wosami, awycho-dzi zrudymi mocno skr-conymi. Czasem jednak kobiety s tak zdetermi-nowane, e mimo tuma-czenia, e wfryzurze jak sobie wymyliy bd wy-glday le, kategorycznie chc j mie. Zazwyczaj przy nastpnej wizycie, ju zdaj si na moje pomysy.

  dokoczenie str. 3

  Niemal 30 lat temu przez ca Polsk przetoczyy si strajki studenckie. By to jeden z najduszych tego typu protestw w dziejach, a na pewno najduszy w historii Polski pisze Kamil Dworaczek

  Tradycje krakowskiego Bractwa KurkowegoOd XIII wieku bractwa zaczy powsta-wa w polskich miastach polskich m.in.: Krakowie ,Toruniu, Kaliszu, Warszawie.

  Czytaj str. 8

  STRAJK RADOMSKI

  PAAC JESIENNYAkcja czipMiejscem akcji Sezonw paacowych s sa-lony wadzy w polskim miecie redniej wiel-koci; bohaterami tamtejsze elity polityczne.

  Czytaj str. 5

  Chcecie wiedzie co si dzieje w miecie? Wejdcie na nasz pro l na Facebooku

  www. .me/twoja.panorama

  FRYZURA JAK BIUTERIA-Kada moja klientka siadajca w fotelu jest dla mnie gwiazd takiego zdania jest fryzjer David Ilkov ze Studia Estilo, ktry nie boi si ostrych ci i radykalnych zmian

  Jego geneza siga jesieni 1980 roku: caa spoecz-no akademicka domagaa si nowej ustawy o szkolnic-twie wyszym gwarantuj-cej wiksz samorzdno uczelni. Niemal wszdzie dochodzio do wyboru no-wych rektorw sprzyjaj-cych odnowie w szkolnic-twie. Inaczej stao si na niewielkiej Wyszej Szkole Inynierskiej w Radomiu. Tam dotychczasowy rek-tor prof. pk Micha Hebda, a zarazem czonek Egzekuty-wy Komitetu Wojewdzkiego PZPR w Radomiu, zapewni sobie reelekcj dziki spe-cyficznie uoonej ordynacji wyborczej.

  dokoczenie str. 3

 • Redakcja Panoramy Radomskiejul. Tartaczna 16/18, 26-600 RadomTelefon: 048 360 11 08, e-mail: redakcja@panoramaradomska.pl

  P.o. redaktor naczelny: Micha Podgrski; Zastpca p.o. redaktora naczelnego: Krzysztof mudzinSekretarz redakcji: Izabela ChmielewskaWsppracownicy: Natalia Rowiska, Urszula Motyka, Reneta MatusiakOpracowanie gra czne i skad: Kamil Stachowicz, Jacek FabiszewskiRedakcja nie odpowiada za tre zamieszczonych reklam i ogosze. Zastrzega sobie rwnie prawo skracania tekstw oraz artykuw.

  Nakad kontrolowany: 15 000 egzemplarzy.

  Drukarnia: Presspublica Sp. z o.o., Drukarnia w Raszynie Jaworowa, ul. Drukarska 2, 05-090 Raszyn

  panorama radomskaGDZIE JESTEMY?

  Oto miejsca w Radomiu, gdzie dostaniecie nas co kady czwartek Wyjcie z tunelu dworca PKP na osiedlu Ustronie Osiedle Ustronie Osiedle

  Poudnie Osiedle XV-lecia Centrum Biblioteka Publiczna Kino Helios PSS Spoem, ul. Traugutta PSS Spoem, ul. Moniuszki I Urzd Skarbowy

  przy ul. Zbrowskiego 106 Urzd Pracy Zakad Ubezpiecze Spoecznych Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego Biblioteka Pedagogiczna Komenda Gwna Policji Salon fryzjerski Kasia, ul. eromskiego Kawiarnia

  Artystyczna Czytelnia Kawy Mega, ul. Placowa 3/15 Apteka Planty, ul. Chaubiskiego 12/14 Skrzyowanie ulic Struga, 25 Czerwca oraz wirki i Wigury Skrzyowanie ulic eromskiego i 25 Czerwca ul. Chrobrego (przy wejciu go Galerii Sonecznej) Skrzyowanie ulic Kociuszki i Narutowicza

  ul. Wernera (przy targu Korej) Galeria Gama Restauracja Retrospekcja, ul. Malczewskiego 9/11 Restauracja Tomato, ul. Poniatowskiego 6

  Restauracja Enigma, ul. Waowa 45

  Wydarzyo si czyli krtki przegld radomskich zjawisk!

  rys.

  ww

  w.pe

  pas.

  pl

  2 AKTUALNOCI

  Panorama Radomska

  Przygarnij FRYTK!FRYTKA - suczka mix sznaucer redni, ciemnobura, wos duszy szorstki, wiek ok.1,5 roku. Znaleziona 12.10.2011. godna i brudna na ul. Struga w Radomiu. Frytka jest bardzo agodn i mi suczk. le znosi pobyt w schronisku, tskni, wida, e si zgubia. Czeka na swojego pana lub na kogo, kto j przygarnie. Frytka jest odrobaczona i odpchlona.

  Chcesz adoptowa szczeniaki bd innego czworonoga? Zadzwo 605 329 442.

  Moesz rwnie skontaktowa si ze schroniskiem poprzez e-maila: adopcje@schronisko.radom.pl

  wsplnie z Radomskim Towarzystwem Opieki nad Zwierztami co tydzie prezentujemy czworonogi z radomskiego schroniska, ktre szukaj domw. Nie bdmy obojtni na samotno zwierzt, jeeli mamy moliwo adoptujmy!

  15 00015 000

  We wtorek wOrodku Kultury iSztuki Resur-sa Obywatelska zostaa otwarta wystawa zokazji setnych urodzin Ks. prof. Wodzimierza Sedlaka, pt. Ks. prof. Wodzimierz Sedlak duch inauka. Na wystawie prezentowane s: ksiki, zdjcia oraz doku-menty naukowe iprace du-chownego. Mona rwnie zobaczy fotografie Anny Gwizd przedstawiajce Gry witokrzyskie. Ks. prof. Wodzimierz Sedlak jest Honorowym Obywate-lem Miasta Radomia. Wy-staw mona oglda do 18 listopada. Pasaerowie radomskiej komunikacji miejskiej ju mog korzysta znowocze-snej, internetowej wyszuki-warki pocze jakdojade.pl. Dziki niej mona szyb-

  ko, precyzyjnie iwygodnie zaplanowa podr po mie-cie. Radom jest kolejnym miastem dostpnym wtym serwisie po Warszawie, Krakowie, odzi, Wroca-wiu, Bydgoszczy, Trjmie-cie, Poznaniu, Szczecinie oraz Toruniu. Radomsk wyszukiwark pocze przygotowano we wsp-pracy zMiejskim Zarzdem Drg iKomunikacji oraz Urzdem Miejskim wRa-domiu.Wyszukiwarka jakdojade.pl oferuje, poza tradycyjnymi rozkadami jazdy, wiele no-wych, bardzo przydatnych opcji. Aby znich skorzy-sta, wystarczy wprowadzi do formularza udostpnio-nego na stronie informacj opunkcie startowym oraz celu podry. Mog to by dokadne adresy lub nazwy

  konkretnych przystankw. Uytkownik moe precyzyj-nie okreli czas przyjazdu na miejsce. Wyszukiwarka dziaa wkilku trybach. Do-mylnie s wyznaczane po-czenia optymalne wtym trybie wszystkie kryteria wyszukiwania s zrwno-waone. Osoby, ktrym si pieszy, mog skorzysta zopcji umoliwiajcej wy-znaczenie tras koczcych si najwczeniej to roz-wizanie idealne dla tych, ktrzy zamiast czeka lub jecha naokoo, wol si przesi lub cz trasy pokona pieszo. Dla pasa-erw, ktrzy ceni sobie przede wszystkim wygod, przygotowano opcj umo-liwiajc wyznaczenie po-cze bez przesiadek ibez koniecznoci chodzenia pieszo

  Uytkownik jakdojade.pl moe precyzyjnie okreli czas przyjazdu na miejsce

 • 3MIASTO

  Strajk radomskidokoczenie ze str. 1

  Zaprotestowaa przeciw temu uczelniana Solidar-no iNiezalene Zrzesze-nie Studentw. Najpierw obie organizacje zbojkoto-way wybory, a26 X 1981 zapocztkoway s trajk okupacyjny na uczelni. Od poowy listopada do strajku doczay si ko-lejne orodki akademickie. Domagano si nowej usta-wy oszkolnictwie wyszym iusunicia ze stanowiska rektora Hebdy. Ze strony wadz zabrako jednak woli porozumienia, na jej szczy-tach mylano ju osiowym rozprawieniu si zca opo-zycj. Wszczytowym mo-mencie wstrajkach solidar-nociowych zradomsk WSI brao udzia si 74 uczelnie

  (na ok. 100 wwczas ist-niejcych). Swoje poparcie okazaa take Solidarno, atake prymas Jzef Glemp. 6 XII wadze krajowe NZS zdecydoway ozakoczeniu strajkw. Na decyzji zawa-yo przeciganie si prote-stu, aco za tym idzie due zalegoci na studiach. Sam protest wobec postawy wadz nie rokowa szans powodzenia. Zakoczenie strajku uatwio zobowiza-nie rektorw szk wyszych do dalszej walki ostudenc-kie postulaty. Nie wszystkie organizacje