PANGANGASIWA BATAY SA MGA LAYUNIN Malalaman mo kung anu-ano ang napapaloob dito, ang kahalagahan nito,

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PANGANGASIWA BATAY SA MGA LAYUNIN Malalaman mo kung anu-ano ang napapaloob dito, ang kahalagahan...

 • 1

  PANGANGASIWA BATAY SA MGA LAYUNIN

  HARVESTIME INTERNATIONAL INSTITUTE Ang kursong ito ay bahagi ng Harvestime International Institute, isang programang inihanda upang mabigyang kakayahan ang mga mananampalataya tungo sa mabisang pag-aaning espirituwal. Ang batayang paksa ng pagsasanay na ito ay ituro ang mga itinuro ni Jesus, kung paanong ang mga mangingisda, kolektor ng buwis at iba pa, ay binago Niya at naging mga mabubungang Cristiano at ang mga ito ay naghatid ng ebanghelyo sa kanilang daigdig na may kapahayagan ng kapangyarihan. Ang manwal na ito ay isang kurso na kabilang sa ilang mga modules ng kurikulum na gumagabay sa mga mananampalataya mula sa paglalarawan sa isip, tungo sa pagsasagawa, pagpaparami, at pagsasangkot upang maabot ang ebanghelisasyon. Para sa dagdag na impormasyon tungkol sa mga dagdag na mga kurso, sumulat sa:

  Harvestime International Institute 14431Tierra Dr.

  Colorado Springs, CO 80921 U.S.A.

  © Harvestime International Institute Copyright

 • 2

  NILALAMAN

  Paano Gamitin ang Manwal na ito . . . . . . . . I

  Mga Mungkahi Para Sa Sama-samang Pag-aaral . . . . . . II

  Pambungad . . . . . . . . . . . 1 Mga Layunin ng Kurso . . . . . . . . . 2

  1. Pambungad Sa Pangangasiwa Batay Sa Mga Layunin . . . . . 3 2. Isang Dios Na May Pakay . . . . . . . . . 15 3. Pinapakay . . . . . . . . . . . . 27

  4. Pagpaplano . . . . . . . . . . . 41

  5. Mga Tao At Mga Proseso: Pagsasagawa Ng Plano . . . . . . 56 6. Pagsasakdal: Pagtataya Ng Plano . . . . . . . . 71 Mga Apendise: Pambungad . . . . . . . . . . . 82 Unang Apendise: Kapahayagan Ng Doktrina . . . . . . 84 Ikalawang Apendise: Kapahayagan Ng Pinapakay . . . . . 88 Ikatlong Apendise: Pangkalahatang Organisasyon . . . . . 91

 • 3

  Ika-Apat Na Apendise: Pagbubuo (Organize) Ng Mga Tao Para Sa Ministeryo . 98 Ika-Limang Apendise: Pagpaplano . . . . . . . . 110 Mga Sagot Sa Pansariling Pagsusulit . . . . . . . . 116

 • 4

  PAANO GAMITIN ANG MANWAL NA ITO

  PORMAT NG MANWAL Bawat Aralin ay binubuo ng:

  Mga Layunin: Ito ang mga layunin na dapat maabot sa pag-aaral ng kabanata. Basahin muna ang mga ito bago simulan ang aralin. Susing Talata: Ang talatang ito ang nagbibigay diin sa kaisipan ng kabanata. Memoryahin ito. Nilalaman ng Kabanata: Pag-aralan ang bawat seksyon. Gamitin ang iyong Biblia sa pagtingin sa mga reperensya na hindi nalimbag sa manwal. Pansariling-Pagsusulit: Isagawa ang pagsusulit na ito pagkatapos pag-aralan ang kabanata. Sikaping sagutin ang mga tanong na hindi ginagamit ang Biblia o ang manwal na ito. Pag natapos na ang Pansariling-Pagsusulit, ihambing ang inyong mga sagot sa Seksyon ng mga Sagot sa dulo ng aklat. Para sa Dagdag na Pag-aaral: Ang seksyon na ito ay tutulong sa iyo na ituloy ang iyong pag-aaral ng Salita ng Diyos, palaguin ang iyong kakayahang mag-aral, at iangkop ang iyong natutuhan sa buhay at ministeryo. Pangwakas na Pagsusulit: Kung ang pag-enrol mo sa kursong ito ay upang makaipon ng credits, kailangang kumuha ka ng Pangwakas na Pagsusulit para sa kursong ito. Sa pagtatapos ng kursong ito, kumpletohin ang pagsusulit at ibalik ito ayon sa tagubilin upang mabigyan ng grado.

  DAGDAG NA KAILANGANG GAMIT Kakailanganin mo ang salin sa Tagalog- Ang Biblia

 • 5

  I

  MGA MUNGKAHI PARA SA SAMA-SAMANG PAGAARAL

  UNANG PAGTITIPON

  Pasimula: Magsimula sa panalangin at pagpapakilala. Magkilanlan at ilista ang mga mag-aaral. Ilatag ang mga Pamamaraan sa Grupo: Tiyakin kung sino ang mangunguna sa mga pagtitipon, ang oras, ang lugar, at petsa para sa mga sesyon. Praise and Worship: Anyayahan ang presensya ng Espiritu Santo sa inyong mga sesyon ng pagasasanay. Ipamahagi ang mga Manwal sa mga Mag-aaral: Ipabatid ang paksa ng manwal, pormat, at mga layunin ng kurso na nakatala sa mga paunang pahina ng manwal na ito. Ibigay ang Unang Takdang-Aralin: Babasahin ng mga mag-aaral ang mga itinakdang kabanata at gawin ang Pangsariling-Pagsusulit bago maganap ang unang pagtitipon. Ang bilang ng kabanata na masasakop kada pagtitipon ay naka depende sa haba, nilalaman ng mga kabanata at kakayahan ng grupo.

  PANGALAWA AT MGA SUMUSUNOD NA MGA PAGTITIPON

  Pasimula: Manalangin. Tanggapin at irehistro ang sinumang bagong mag-aaral at bigyan sila ng manwal. Ilista ang mga present. Magdaos ng Praise and Worship. Pagbabalik-Aral: Magbigay ng maikling buod ng mga pinag-aralan sa nakaraang pagtitipon. Aralin: Talakayin ang bawat seksyon ng kabanata na ginagamit ang mga PAMAGAT NA NAKATITIK NANG MALALAKING MGA LETRA bilang balangkas ng pagtuturo. Hayaang magtanong o mag-komentaryo ang mga mag-aaral sa kanilang mga napag-aralan na. Iangkop ang mga aralin sa buhay at mga ministeryo ng iyong mga mag- aaral. Pansariling-Pagsusulit: Balikan ang Pansariling-Pagsusulit na natapos na ng mga mag- aaral. (Pansinin: Kung hindi mo nais na tingnan ng mga mag-aaral ang mga sagot sa Pansariling-Pagsusulit, maaari mong alisin ang mga pahina ng mga sagot sa dulo ng manwal.)

 • 6

  Para sa Dagdag na Pag-aaral: Maaari mong gawin ng sama-sama o isahan ang mga proyekto . Pangwakas na Pagsusulit: Kung ang iyong grupo ay nag-patala para magkaroon ng credit, kailangan ang Pangwakas na Pagsusulit. Magpa-kopya para sa bawat mag-aaral at pangasiwaan ang pagsusulit sa pagtatapos ng kurso. IIModule: PAGTATATAG Kurso: Pangangasiwa Batay Sa Mga Layunin

  PAMBUNGAD

  Ang “Pangangasiwa Batay Sa Mga Layunin” ay isang paraan ng pagdaraos ng Kristiyanong Ministeryo sa isang maayos at epektibong paraan. Hindi sapat na malaman mo ang kalooban ng Dios para sa iyong buhay at ministeryo. Dapat ay magplano ka ng tiyak upang matupad ang iyong tawag na espirituwal. Kailangan mong makipagtulungan sa Dios upang matupad ang Kaniyang layunin at mga plano. Isang maselang problema ng mga lider na Kristiyano ay ang pagtatatag at pagsasaayos ng mga yaman na ibinigay sa kanila ng Dios. Kung ang mga manggagawa sa espirituwal na aanihin ay kakaunti, tulad ng nasaad sa Biblia, sa makatuwid ay dapat silang maitatag at mapangasiwaan nang maayos. Ang disiplina ng organisadong pagpaplano para sa ministeryo ay hindi pumipigil sa Espiritu Santo. Bagkos lalo ka nitong ginagawang sensitibo sapagkat sadya mong hinahanap na matupad ang nilalayon ng Dios at ang Kaniyang plano. Ang iyong pananampalataya ang tumutulong na maisakatuparan ang plano ng Dios, sapagkat ang Dios ay tumutugon sa pananampalatayang kumikilos. Ang kursong ito ay tutulungan kang matupad ang tawag ng Dios sa iyong ministeryo. Ikaw ay magbubuo ng layunin sa ministeryo na ayon sa pakay at plano ng Dios. Matututuhan mong magtakda ng mga layunin, magsagawa ng mga plano, at magsuri ng mga resulta. Ang Apendise ng pag-aaral na ito ay may mga halimbawa na makatutulong sa iyo sa isang praktikal na paraan sa iyong pagpupundar ng iyong ministeryo sa iglesia lokal. Ito ay pangatlo sa serye ng tatlo sa “Module ng Pagtatatag” sa pagsasanay na ibinibigay ng Harvestime International Network. Ang “Mga Prinsipyo Ng Pangangasiwa Salig Sa Biblia”at “Mga Prinsipyo Ng Pagsusuri Ng Paligid” ang mga naunang kurso rito.

 • 7

  Iminumungkahi na pag-aralan sa tamang pagkakasunud-sunod ang tatlong ito sa lalong pagkaunawa sa pangunguna, pagpaplano, at pagtatatag para sa lalong epektibong ministeryo. Bago ka gumawa ng plano, kailangan mong malaman ang mga prinsipyo ng pangangasiwa salig sa Biblia. Dapat mo ring nasuri na ang kapaligiran kung saan ka naglilingkod. Ipinapalagay ng kursong ito na may kaalaman ka na tungkol sa “Mga Prinsipyo ng Pangangasiwa Salig sa Biblia” at “Mga Prinsipyo ng Pagsusuri ng Paligid.”

  MGA LAYUNIN NG KURSO

  . Sa pagtatapos ng kursong ito, magagawa mo ang mga sumusunod: . Ibigay ang kahulugan ng “pangangasiwa batay sa mga layunin.” . Ibuod ang pundasyong Biblikal ng pagpapaplano. . Tukuyin ang layunin ng Dios. . Magbuo ng Kapahayagan ng Pinapakay para sa ministeryo. . Magtakda ng mga layunin para sa ministeryo. . Magtayo ng mga espirituwal na mapagkukunan ng kailangan upang matupad ang mga layunin. . Suriin ang iyong mga aktibidades upang mapabuti ang iyong ministeryo. . Isagawa ang “pangangasiwa batay sa mga layunin” sa lokal na iglesia. . Isagawa ang “pangangasiwa batay sa mga layunin” sa iyong personal na buhay at ministeryo.

 • 8

  UNANG KABANATA

  ANG PAMBUNGAD SA PANGANGASIWA BATAY

  SA MGA LAYUNIN

  MGA LAYUNIN:

  Sa pagtatapos n

Recommended

View more >