panduan pantun

Embed Size (px)

Text of panduan pantun

 • 8/17/2019 panduan pantun

  1/26

  Nota: TEMA PANTUN:

  a. Tema pantun disediakan oleh pemantun untuk dijual kepada pasukan lawan.b. Pantun yang dijual mestilah mempunyai nilai murni dan bermesej positif.. Pemantun tidak dibenarkan menjual pantun yang berbentuk kui! " teka # teki

  d. Tema pantun tidak boleh menyentuh perkara#perkara yang sensitif seperti agama$  fahaman politik$ kaum dan peribadi indi%idu.e. &alam pusingan ketiga dan tambahan$ penjual pantun ME'T( menyerahkan )orang

  Pernyataan Tema Pantun kepada jurupantun untuk diumumkan terlebih dahulusebelum menjual pantun masing#masing.

  9.0PEMARKAHAN DAN PENGHAKIMAN

  *.+(si # ,- markah*.,)ahasa # ,- markah*.Persembahan # +- markah

  *./Penghakiman dalam pertandingan ini dihakimi oleh lima orang hakim.*./.+ )ahagian isi # , orang hakim*./., )ahagian )ahasa # , orang hakim*./. )ah. Persembahan # + orang hakim

  *.0PEMANTUN TIDAK DIBENARKAN BERBINCANG ANTARA ANGGOTAKUMPULAN SAMA ADA SECARA LISAN ATAUPUN BERTULIS.'ekiranya berlaku perbinangan$sebanyak 50 PERATUS daripada jumlahmarkah keseluruhan pasukan akan dipotong.

  *.1 Pemantun dibenarkan bergerak dengan tertib dalam kawasan pasukannya sahaja.

  *.2 3eputusan hakim adalah MU3TAMA&.

  10.0 AM

  Sebarang pn!aan a!a"a# $er$a%"&% %epa!a Ba#agan K'%&r%&"&( !anKe)enan Ke(en$eran Pe"a*aran Ma"a+)a

 • 8/17/2019 panduan pantun

  2/26

  PANDUAN PEMARKAHAN HAKIMPESTA PANTUN SEKOLAH MENENGAHKEMENTERIAN PELA,ARAN MALA-SIA

  1.0 PANDUAN PEMARKAHAN UNTUK HAKIM PERTAMA  Menghakimi (si # 3etepatan soalan"belian"jawapan # 4elas dan sesuai

  dengan tema 5+-",-6 

  ISI / ,UMLAH MARKAH 1002

  +.+  Ke$epa$an soalan"jawapan / *e"a) dan )e)&a dengan tema+., Pantun yang dijual mestilah mempunyai )a$& )'a"an +ang *e"a)+. 4ika "eb# !arpa!a )a$& )'a"an$ (ar%a# $!a% a%an !ber%an.+./ 4ualan pantun yang merupakan pern+a$aan dan b&%an berben$&%

  )'a"an3 (ar%a# $!a%  akan diberikan.

  +.04ualan pantun yang terkeluar daripada tema tidak mendapat sebarangmarkah.

  1.4Pantun yang ber&pa pe"aran $ yakni yang $!a% (en*aab )'a"an $!a%diberikan (ar%a#.

  .0 PANDUAN PEMARKAHAN UNTUK HAKIM KEDUA  5Menghakimi isi# Padat 7 jitu serta bernilai susila 8 +-",- markah6

    ISI / ,&("a# Mar%a# 100 2  Pantun yang dijual dan dibeli hendaklah:#

    ,.+ Padat dan jitu # 0 markah  ,., Mempunyai nilai susila # 0 markah

  Pa!a$ !an *$& ber(a%)&!6

    Pemilihan kosa kata yang indah

    Tanpa kesalahan bahasa

    'usunan kosa kata yang betul

  Me(p&n+a n"a )&)"a6/

  • Pantun sarat dengan nilai#nilai murni dan dapat dijadikan

  panduan"pedoman dalam kehidupan seharian

  7.0 PANDUAN PEMARKAHAN UNTUK HAKIM KETIGAMenghakimi )ahasa # Pola 9ima 7 'uku kata 5+-" ,- 6

  7.1P'"a R(a 8a3b3a3b7.1.1 R(a ! #&*&ng bar) / 7 (ar%a#7.1. R(a ! $enga# / (ar%a#

 • 8/17/2019 panduan pantun

  3/26

  7.S&%& %a$a !a"a( bar)7..1 : #ngga 1 )&%& %a$a / 5 (ar%a#

  ;.0 PANDUAN PEMARKAHAN UNTUK HAKIM KEEMPAT 6

    5 Menghakimi bahasa 8 pembayang dan maksud serta tautannya 5+- " ,-6

  .1 Pe(ba+ang (a%)&!/ 4 (ar%a#2.1.1 Terdapat tautan"kesinambungan dengan baris pertama

  dengan baris kedua..1.1.1 Pembayang maksud mestilah berkaitan dengan

  keindahan alam semesta atau unsur semula jadi atau kerenah manusia.

  .1.1. Pembayang maksud mestilah mempunyai ceritayang jelas dan berkaitan.

  .1.1.7 Pembayang maksud TIDAK MENGANDUNGI 

  MAKUD KIAAN EPE!TI META"#!A$PE!#NI"IKAI$ IMI%E dan seumpamanya.

  . Ta&$an pe(ba+ang !engan (a%)&!/ ; (ar%a#2 ..1 &Ada hubungan antara baris pembayang dengan baris

  maksud 6

  5.0 PANDUAN PEMARKAHAN UNTUK HAKIM KELIMA 65 Menghakimi persembahan 8 gerak fi!ikal$ intonasi$ jeda$ kelanaran dan sebutanbaku. 5+- markah6.

  0.+erak#geri yang seimbang dengan pantun 7 (ar%a# 2

    Gerak'geri tangan$ jelingan dan senyuman( )ika terdapat aksi yangberlebihan$ tiada markah yang diberikan.

  0., (ntonasi dan jeda 7 (ar%a# 2  )eda ialah nada * hentian sebutan bagi suku kata pada setiap baris(  Int+nasi ialah nada bagi memisahkan maksud dengan pembayang   maksud pantun.

  0. 3elanaran (ar%a# 2  Tiada kegagapan dan perulangan dalam pengucapan(

  0./ 'ebutan baku dan jelas (ar%a# 2

 • 8/17/2019 panduan pantun

  4/26

  PANDUAN UNTUK HAKIM

  BIL

  ,ENIS KESALAHAN HURAIAN DAN PEMBERIAN MARKAH

  +1. B&%an pan$&n *&a" pan$&npern+a$aan

    ,uma int+nasi dinaikkan padabaris keempat atau cara berpantunse+lah - +lah bertanya

  . D&a )'a"an !a"a( )a$& pan$&n

  7. Lar a$a& $!a% (enepa$ $e(a

   TIADA MARKAH ( Hakim 1 dan Hakim2 )2. Contoh pantun pernyataan:)urung merbuk riang bersenda$  )ersenda riang di pohon turi;sayang remaja wawasan tiada  ibunda terinta menghilang diri <

  .( ,+nt+h . s+alan:(lmu dituai buahnya di mana? 

  Pabila dituai murnikah hasilnya<

  , 'ebutan tidak baku Tolak  markah persembahan.5 Ha%( 5 6

  Pantun jual berbentuk kui!"teka#tekiT(A&A MA93A= ('(Ha%( 1 dan #a%( Contoh6

   Angin tekn+l+gi menghembus maju  Pusat siber diina i!a

  / Perbinangan sesama sendiri"memberikan nota'emasa menipta$ menjual danmembeli pantun.

  0- > MA93A= &([email protected] &A9(PA&AMA93A= 3E'[email protected]=AN.

  0 Tergagap#gagap " tersekat#sekat "Mengulang

  Ha%( 5 : /akim persembahan sahaja  5+ markah sahaja diberikan6

  1

  Pantun iplak 5 pantun jual atau

  pantun beli 6 )a(a a!a6  Pantun lama atau

  &iambil daripada pihak lawan#

  sebaris atau dua baris penuh. Mengulang pantunnya sendiri

  atau pantun pasukannya#sebaris atau dua baris penuh.

  Cp"a% )ebar) < 5 (ar%a# )a#a*a

  Ha%( ; 2Cp"a% !&a bar) < TIADA MARKAH Ha%( ;2

  Contoh "ip!ak #eari# ( $ markah):  %uah "empedak di !uar pa&ar   )unga melur  =an$% ! $a(an  cantik di rimba

 • 8/17/2019 panduan pantun

  5/26

  Peribahasa cantik di tanjung 

  2

  Pantun *aapan pe"aran

  &Tidak menja0ab s+alan yang diberi1

  T(A&A MA93A= : Ha%( 1 !an Ha%(Contoh:   ja0apan disedia berasaskan

  tema 1. B&!a+a "(& a(a"an (&"a

  darjat insan kan kekal ber2aman. (an>aa$ "(& ber)nar n!a#  insan kreati3 memimpin perti0i 7. man'aat i!mu er#inar indah  kukuhkan iman hadapi dugaan

  Pihak lawan mesti membeli pantunberasaskan tema walaupun pantun

   jual gagal dilafa!kan dalam tempohyang ditetapkan.

  =akim +5 isi 6 : 5 (ar%a#=akim , 5 isi 6: 5 (ar%a#

  =akim 5 bahasa 6 : )E9&A'A93AN)A=A'A=akim / 5 bahasa 6 : )E9&A'A93AN)A=A'A=akim 0 5 persembahan 6:)E9&A'A93ANPE9'EM)A=AN

  * 4awapan NAB( untuk soalan terbuka

  =akim + : 8/ markah sahajaContoh 'oalan :  Mampukah remaja hadapi saingan4

  Contoh 4awapan :  Takkan mampu hadapi saingan  Andai semangat luntur di 

   ji0a(

  =akim + : - markah  Contoh 'oalan :  Mengapa remaja parahakhlaknya  Contoh 4awapan :

    Takkan remaja parahakhlaknya 

 • 8/17/2019 panduan pantun

  6/26

  RAGAM BAHASA DALAM PANTUN

  ,ENIS HURAIAN DAN CONTOH

  META?ORA

  Perban!ngan )e=ara "ang)&ng

  ba#$era (er!e%a belayar sudah 

  ge!&ng "(& gaga# ! #&$an ba$&

  bendera bahasa berkibar megah 

  ,+nt+h maksud pantun

    )unga ilmu mekar  (eang3  bagaimana #ar&(n+a majukan bangsa<,+nt+h maksud pantun

    La&$an ilmu diharung sudah$  mengapa "e(a) di jagat raya<

  SIMILE

  Perban!ngan )e=ara $!a% "ang)&ng

  5 bagai$ bak$ seperti$ umpama$ maam$ laksana dll 6 gigih pak tua ba% semarak api

  "a%)ana helang di angkasa raya

  ,+nt+h pantun 9angkaian satelit ba% endawan tumbuh$  Nilaian kudus dirakam bagaimana.

  ,+nt+h pantun  Andai masa ba% mata pedang $

    mengapa dibiar menikam diri4

  PERSONI?IKASI

  Un)&r per'rangan. Me(ber )>a$ (an&)a %epa!a ben!a <ben!a b&%an (an&)a Tampak rembulan tersenyum padaku

  alam terbakar menangis hiba

   hembusan sang bayu menyapa puteri

  [email protected]

  Pe(ba"%an )&)&nan %a$a < %a$a  jiwa pak tua teguhnya ma#ih

  remaja kini ditegur an&an

  ilmu dituai buahnya di mana? 

  kasih beralih dibelai a&aimana? 

  HIPERBOLA

  Ka)an +ang (e"a(pa& !an ber"eb# < "eb#an gerak remaja memukau ummah

  hilang duniaku sekelip mata

   penjara rumah berabad sudah

  kasih ibu melaut saujana,+nt+h pantun 5 tema : tanggungjawab remaja 6

    G&n&n& terbeban !p%&" re(a*a  kenapa b(bang dipikul ge"'(bang

  REPITISI

  Peng&"angan %a$a )ebaga penega)3 ana>'ra3 re)p'n)3ep>'ra

  ,+nt+h pantun

    Orang di 4awa (enana( kapas$

 • 8/17/2019 panduan pantun

  7/26

    Orang di Eropah (enana( anggur;  4angan tertawa pe"epa# di atas$  melihat pe"epa# di bawah yang gugur.

  ASONANSI Per&"angan #&r&> '=a"

  ALITERASI Per&"angan #&r&> %'n)'nan

  PRO?ESIONAL HAKIM PANTUN

  CONTOH PANTUN ,UAL

  4untai endana sisian keledang$kelapa berjajar luas terperi;

  andai masa bak mata pedang$mengapa dibiar menikam diri.

  HAKIM BIDANG TUGAS MARKAH DINILAI

  =akim ++- markahMen"a )'a"an bar) 7!an ;Men"a *aapan bar) 7!an ;

  Men"a )'a"an bar) 7 !an ;

   Andai masa bak mata pedangMengapa dibiar menikam diri

  4elas dan Tepat

  +- MA93A=

  =akim ,+- markahPe("#an %a$a !an

  n"a )&)"a

    juntai endana sisian keledang$  kelapa berjajar luas terperi;

  andai masa bak mata pedang$  mengapa dibiar menikam diri.

  Pemilihan kata di barispembayang tidak tepat

  Nilai susila kurangmenarik

  PEM(@(=AN &(3'( # N(@A( 'U'(@A #

  =akim +- markahMen"a p'"a r(a !an)&%& %a$a

  Men"a p'"a r(a !an )&%& %a$a4untai endana sisian keledang$  kelapa berjajar luas terperi;andai masa bak mata pedang$  mengapa dibiar menikam diri.

  9ima tengah : ,9ima hujung : 'uku kata : 0

  [email protected]= : 10 MARKAH=akim /

  10 (ar%a#Pe(ba+ang (a%)&!!an (a%)&! )er$a$a&$ann+a

  =ubungan baris + 7 ,4untai endana sisian keledang  3elapa berjajar luas terperi( 2 markah )A!a =er$aTIADA $a&$anTa!a %a)an

  / markah

 • 8/17/2019 panduan pantun

  8/26

    juntai endana sisian keledang 8b +andai masa bak mata pedang #bkelapa berjajar luas terperi #

  b,mengapa dibiar menikam diri #b/ ( 2 markah )PEMBA-ANG KURANGMENGGAMBARKAN MAKSUD

  =akim 0+- markaherak fi!ikal : (ntonasi : 3elanaran : ,

  'ebutan baku : ,

  erak fi!ikal : (ntonasi : 3elanaran : ,'ebutan baku : ,

  )erasaskanpemerhatian atauketelitian hakim

  HAKIM 1 6 MENILAI SOALAN BERASASKAN TEMA1 MARKAH

  *oku# Hakim 1 ( hakim i#i ): +antun #oa! dan a,a

  10 MARKAH sahaja. Menilai baris ketiga dan keempat.

  Pemantun yang sama atau pemantun dalam pasukan atau pasukan

  lawan tidak mengulang " meniru jawapan yang sama 5peserta kurangkreatif6 Markah diberi tidak lebih daripada (ar%a#.

  'oalan dan jawapan mesti jelas dan mudah difahami. 3iasan yang

  dibenarkan hanya SIMILE !an META?ORA )a#a*a. Pemantun MEST( fokus pantun yang dijual dan menjawab soalan yang

  dijual sahaja. 0 (ar%a# tidak menjawab soalan atau 0 (ar%a# untuk jawapan pelarian.

  Pemantun prihatin ben$&% !an ara) )'a"an.

  0 (ar%a# bagi peserta yang mengambil sepenuhnya jawapan

  peribahasa. Pan$&n *aapan berben$&% na> !engan a"a)an 6 7 < ; (ar%a#

  Pan$&n*aapan berben$&% na> $anpa a"a)an 6 0 (ar%a# 

  C'n$'# < ='n$'# )'a"an pan$&n

 • 8/17/2019 panduan pantun

  9/26

  Re!&p n+a(an ! %a"a )en*a3&n!an ! )aa# $erbang %e #"r

  #!&p )e$a(an $!a% ber)apa3)a#&$an (ba# (engapa !pnggr Te(a6 A(a"an Ke*ranan 2

  10SOALAN -ANG ,ELAS =idup setaman $a!a ber)apa$Sa#&$an (ba# mengapa dipinggir  

  /:SOALAN -ANGMASIH BAIK

  =idup setaman $a!a ber)apa3D*&rang )eng%e$a mengapa terjadi $a!a ber)apa )e'"a# < '"a# a!a )eng%e$a 2

  5/4SOALAN SEDERHANA

  =idup setaman $a!a ber)apa$Tika bertemu mengapa (e(b)&< $!a% ber)apa F (e(b)& 2

  7/;SOALAN

  -MAH 

  =idup setaman $a!a ber)apa3

  )olehkah jiran &)a#a%an !a(aS'a"an 6 (en&n*&%%an )&!a# a!a *aapan

  1/SOALAN SANGAT LEMAH

  =idup setaman tiada bersapa$Mengapakah sukan menjadi lesu.

  0DUA SOALAN

  Mengapa setaman $a!a ber)apa 3Ter=&$%a# #a$ ngn ber!a(a

  0SOALAN PERN-ATAAN

  =idup setaman tiada bersapa$Tika bertemu juga bermesra<

  0PANTUN KUI

  )udaya ilmu digarap indah$'iapa ilmuan paling tersohor

 • 8/17/2019 panduan pantun

  10/26

  )e!er#anaTidak dapat membuat

  perbandingan

  T%a )&)a# pasti sendiri3  Sa#aba$ )e*a$ !=ar masih. bar& #en!a% (en=ar ra%an 2

  7/;"e(a# T%a )&)a# pasti sendiri3

    Usah !%enang ra%an %e$aa.1/

  )anga$ "e(a#T%a )&)a# pasti sendiri$  ibu (enang) !&!&% ! r&(a#.

  0 PELARIAN 2 Tidak menjawab

  soalan 4awapan pelarian

   

  4awapan sudah sedia

  berasaskan tema

  A!a$ !&na beg$& "&(ra#n+a34angan keewa kuatkan semangatATAUKe$aa !an $ang) )erng (a)a3tautan kasih hanya di jiwa.

  PANTUN ,AAPAN PELARIAN

  CONTOH < CONTOH PANTUN PEN,ELASAN ,AAPAN PANTUN

  'irih gaharu dijaga ermat$  dibungkus rapi kain berwarna;berjerih guru menyemai maklumat$

    ilmu dituai$ buahnya di mana.

  serindit berkidung di pohon sena$  di ranting tinggi tiadakan gayat;berbuah ilmu serata buana$  menjadi panduan sepanjang hayat.

   ATA/ 

  ilmu dituai$ ada tempatnya  berbuah ilmu$ serata buana

  +. sebaris soalan diambil dijadikan jawapan,. jawapan pengukuhHa%( 1 6 * D +- markah

  Pantun jual yang sama  "(& !$&a3 b&a#n+a ! (ana

  C'n$'# *aapan pe"aran6 jawapan tuan biaranya mudah$  kiranya kita ada pertemuan

  pelarian yang jelas kerana tidak

  menjawab soalan Ha%( 1 5isi6 0 (ar%a#

  Ha%(  5isi6 0 (ar%a#  C'n$'# *aapan pe"aran6

  soalan tuan tidak kugundah$

 • 8/17/2019 panduan pantun

  11/26

  Pantun jual yang sama  "(& !$&a3 b&a#n+a ! (ana

    yakinkan diri kuatkan iman

  pelarian yang jelas kerana tidak

  menjawab soalan Ha%( 1 5isi6 0 (ar%a#

  Ha%(  5isi6 0 (ar%a#Tema 5 kecemerlangan ilmu

  Pantun jual yang sama  "(& !$&a3 b&a#n+a ! (ana

  Te(a 6 %e=e(er"angan "(&C'n$'# *aapan pe"aran6 *aapan!)e!a aa" 2budaya ilmu kian berambah$  ilmuan tersohor daulatkan nusa

  pelarian yang jelas kerana tidak

  menjawab soalan  jawapan disediakan lebih awal

  berasaskan tema

  Ha%( 1 5isi6 0 (ar%a# Ha%(  5isi6 0 (ar%a#

  Tema 5 kecemerlangan ilmu

  +antun diua!  Akhlak remaja muramnya sudah  mampukah remaja mengharung 2aman

  Ha%( 1 5isi6 0 (ar%a#

  Ha%(  5isi6 0 (ar%a#

  C'n$'# *aapanTakkan remaja akhlaknya suram  bimbingan agama tersemat dikalbu

  Danggap $!a% (en*aab )'a"anS'a"an ber$an+a (a(p& a$a&$!a%

  HAKIM 6 10 (ar%a#Pe("#an %a$a D%) !an N"a S&)"a

  Pa!a$ !an *$& 6 5 markah  (e(p&n+a n"a )&)"a 6 5 markah

  ?'%&) Ha%( #a%( ) 26

   

  10 MARKAH  padat dan jitu 6 5 (ar%a#3 nilai susila 6 5 (ar%a# 2

   

  Menilai pemilihan kata"frasa yang betul$ tepat$ indah dan berfungsi serta

  nilai susila pada keseluruhan baris berasaskan tema  Pemantun tidak mengulang perkataan yang sama dalam baris

  pembayang atau baris maksud.

 • 8/17/2019 panduan pantun

  12/26

  'ekiranya pemantun (eng&"ang %a$a>ra)a +ang )a(a dengan ketara

  dan memperlihatkan pemantun ketandusan diksi$ hakim berhakmemberikan 5 (ar%a# $ manakala peng&"angan bar) +ang )a(a hakim berhak memberikan 15 (ar%a# sahaja bagi markah pa!a$ !an

   *$&.

   

  .CONTOH PEMBERIAN MARKAH

  CONTOH / CONTOH PANTUNPADAT ,ITU

  5 (ar%a#NILAI SUSILA

  5 (ar%a#

   jangan diusik %erba& *a"ang  jika digesel reba# *&ga%a"a& na)b (e(ang (a"ang3  )&!a# *a$ !$(pa $angga.

  Ka$a >ra)a+ang!g&na%an$epa$

  ; < 5 MARKAH

  Me(p&n+an"a3+ang(engga(bar%an

  mood  pan$&n

  ; < 5 MARKAH

   jangan !#a"a& kerbau jalang$  jika !$an!&% jatuhlah juga;kalau nasib sudahlah malang$  0alaupun atuh masih eran&&a

  Ka$a >ra)a+ang ber&"ang.Ka$a $!a%$epa$

  7 MARKAH

  N"a e)$e$%a+ang aga%"'nggar 

  7 MARKAH

   jangan !ba"ng kerbau jalang$

    ke hujung tanjung mengutip pegagakalau nasib sudahlah malang$  a"a&p&n *a$ bang&n"a# *&ga

  Ka$a >ra)a

  +ang $!a%$epa$ !enganmood  pan$&n

  MARKAH

  T!a%

  (e(p&n+a n"ae)$e$%a

  MARKAH

   jangan !ba"ng kerbau jalang  ! pag #ar3 !ngn"a# *&ga;kalau nasib sudahlah malang  !&!&% ! an*&ng (a%an"a# *&ga

  Ka$a +ang$!a% $epa$Ka$a>ra)a+ang !anggap$!a% "'g%

  1 MARKAH

  T!a%(e(p&n+a n"ae)$e$%aTa!a %a$anan$ara bar) <

  1 MARKAH

 • 8/17/2019 panduan pantun

  13/26

  CONTOH PEMBERIAN MARKAHBAGI PANTUN PEMBA-ANG CIPLAK

   

  CONTOH PEMANTUN -ANG SAMA MENCIPLAK PEMBA-ANG SENDIRI DIPUSINGAN DAN KE/ 7

  PUSINGAN 1Pe)er$a 1

  PUSINGAN Pe)er$a 1

  PUSINGAN 7Pe)er$a 1

  bunga melur indah di lamandipetik dara$ di kala pagi

  Ha%( : menilai sepertibiasa

  un&a me!ur  di tepi perigidaunnya gugur sepahmerata

  Ha%(  : memberi 7/;(ar%a#

  5Pengulangan bungamelur6

  di tepi peri&i merimunme!ur tempat pipit bermain riang

  Ha%( :memberi (ar%a#5Pengulangan yang ketara6

  CONTOH PEMANTUN DALAM KUMPULAN MENCIPLAK PEMBA-ANG RAKAN

  SEPASUKAN DALAM MANA < MANA PUSINGAN

  PUSINGAN 1Pe)er$a 1

  PUSINGAN Pe)er$a

  PUSINGAN 7Pe)er$a 7

  bunga seroja indah di lamantempat puteri berhibur hati

  Ha%( : menilai sepertibiasa

  (ar%a# pa!a$ !an *$& 2

    un&a #eroa indah di !amandaunnya gugur sepahmerata

  Ha%(   : memberi

  (ar%a# peng&"angan )ebar) 2

  un&a #eroa indah di !amantempat pipit bermain riang

  Ha%(   : memberi 1(ar%a#

  peng&"angan +ang%e$ara 2

 • 8/17/2019 panduan pantun

  14/26

  HAKIM 7 6 10 (ar%a#POLA RIMA DAN SUKU KATAR(a $enga# 6 (ar%a#R(a #&*&ng 6 7 (ar%a#

  S&%& %a$a 6 5 (ar%a#  5 suku kata hingga +, suku kata 6

  ?OKUS HAKIM 76

   

  R(a 6 5 (ar%a# rima tengah  (ar%a#3 rima hujung 7 (ar%a# 2

   

  R(a $enga# bera)a)%an )eb&$an b&n+R(a #&*&ng bera)a)%an )&%& %a$a.

   

  S&%& %a$a 6 5 (ar%a# 5 8 +, suku kata 6

   

  Leb# !arpa!a 1 )&%& %a$a 67 (ar%a# )&%& %a$a )a#a*a.

   

  Leb# !arpa!a 1; )&%& %a$a6 1 (ar%a# )a#a*a

   

  K&rang !arpa!a : )&%& %a$a 6 1 (ar%a# )a#a*a

  Contoh 0 "ontoh pantun

  P&"au  %arang *a ber*a*ar3  b&# (e(b&)a ! $ep < $epn+a rima tengah : , markah

  %a"au  %&rang (enar )abar3 rima akhir : - markah b'"e# bna)a )e(&a *a!n+a. suku kata : 0 markah 

  ,&("a# (ar%a# 6  Bayu  ber"a!u ! $e"&% $enan& 3

  Mener  pa "e(ba+un&  (eng'ra% $ng%ah rima tengah : , markahI"mu  baru  )e$a(p&% pnan& 3 rima akhir : markah 

  Kena pa g&nun&  #en!a% !"ang%ah suku kata : 0 markah,&("a# (ar%a# 6 10

  B&r&ng %e!di   #nggap ! !a#an3  

  T&r&n %e $anah! pnggr %'ta rima tengah : , markah R')a% b&di  r&n$&nan %e(a*&an3 rima akhir : +.0 markah

  Mengapa (&)na# (ar&ah %erana #ar ta suku kata : markah,&("a# (ar%a# 6 4.5

  P&!au  ! ba!ik  P&"a& G')'n& 3  Pandan&  ! ,aa !rangg&ngkan rima tengah : + markah

  ,an&an %ata $er!'r'ng < !'r'n& 3 rima akhir : - markah

 • 8/17/2019 panduan pantun

  15/26

  Badan !an n+a,a (enangg&ngkan. suku kata : 0 markah,&("a# (ar%a# 6 4

  La%)ana $er&na p&$era ! ,'#'r3  B*a% (e(b"ang a+a( be$na rima tengah : - markah

  ,a)a! (enang) ! pn$& %&bur 3 rima akhir : - markah Hen!a% %e(ba" %e a"a( !&nia. suku kata : 0 markah,&("a# (ar%a# 6 5

  CONTOH PEMBERIAN MARKAH RIMA TENGAH DAN RIMA AKHIR

  SKALAMar%a#

  PANGKALB&n+

  TENGAHB&n+

  AKHIRB&n+

  Terba% 6 5

  0 markah rima T!a% !a(b" %ra

  rang

  )arang)a

  . markah

  "ar3

  na"ar3na.

  6 markah

  Ba% 67.0 markah

  rimaT!a% !a(b" %ra

  "&b&ng

  r&b&ng

  . markah

  "ang3)a#"ang3(a#.

  7(8 markah

  Se!er#ana , markah rima T!a% !a(b" %ra

  !(a#

  g"a#

  . markah

  rang3$

  +ang3".

  9 markah

  S&%& %a$a 6 antara :/1 suku kata 6 layak mendapat 5 (ar%a#'ekiranya$ pemantun mengungkapkan  r(a )+ar r(a a%#r23 Ha%( 7 TIDAKMEMBERIKAN SEBARANG MARKAH UNTUK RIMA

  HAKIM ; 6 10 (ar%a# 2PEMBA-ANG MAKSUD 4 MARKAH 2

  KESESUAIAN DENGAN MAKSUD ; MARKAH 2

   ?OKUS HAKIM ;6 

  10 (ar%a# sahaja. 

 • 8/17/2019 panduan pantun

  16/26

  =ubungan baris + dan baris , 5 ada erita$ bertautan dan tiada kiasan6 : 4

  (ar%a# 

   Ada erita$ bertautan dan tiada kiasan : 0 8 1 markah

     Ada erita$ MA'(= ada tautan dan tiada kiasan : 8 / markah

   

   Ada erita$ T(A&A tautan $ tiada kiasan : , markah

     Ada erita$ T(A&A tautan$ A&A kiasan : + 8 , markah 

  T(A&A erita$ T(A&A tautan$ A&A kiasan : + markah

  H&b&ngan pe(ba+ang (a%)&! !an %a$ann+a !engan (a%)&! 6 ;

  (ar%a#   Amat serasi / markah$ serasi markah $ kurang serasi , markah$

  tidak serasi + markah.

  1. HUBUNGAN BARIS 1 !an BARIS a!a =er$a 3 ber$a&$an !an $a!a %a)an 6

    4 MARKAH

  Ba%5 < 4 (ar%a#2

  A!a =er$a3ber$a&$an !an$a!a %a)an

  Tngg/ $ngg ) p'#'n )ena3  $e(pa$ $e(p&a (e(b&a$ )arang

  Se!er#ana7 < ; (ar%a# 2

  A!a =er$a3

  (a)# a!a$a&$an!an $a!a

  %a)an

  1. Tngg/ $ngg ) p'#'n )ena3  Hen!a% (enebang (e(baa parang

    Tngg/ $ngg ) p'#'n )ena3  ) p'#'n )ena ! #&*&ng %a(p&ng

  (eng&"ang >ra)a 6 ) p'#'n )ena2

  Le(a# (ar%a#2A!a =er$a3$a!a $a&$an3 $a!a %a)an

  Tngg/ $ngg ) p'#'n )ena3  )a+ang pe$an perg %e ben!ang

  Le(a#

  1 < (ar%a#2A!a =er$a3$a!a $a&$an3a!a %a)an

  Tngg/ $ngg ) p'#'n )ena3  ayu menyapa ! a%$& pe$ang PERSONI?IKASI2

  A(a$ "e(a#1 (ar%a# Mentari pag menyapa #ena

 • 8/17/2019 panduan pantun

  17/26

  Ta!a =er$a3Ta!a $a&$an3A!a %a)an

    ayu er!a!u meme!ai ka!u PERSONI?IKASI2

   . =ubungan PEMBA-ANG MAKSUD  dan kaitannya dengan MAKSUD ;

  MARKAH2

  Melati berserak tiada berguna$bunga hiasan tiada pengganti;

  pasti terjebak dadah durjana$takwa dan iman tiada di hati.

  ;ba%

  a!a %a$an

   ber)era% $a!a berg&na < bar) 1

   $er*eba% !a!a# !&r*ana < bar) 7

  hiasan tiada pengganti   / bar)

  iman tiada di hati   / bar) ;

  7(a)# ba%a!a %a$an

  !#a) )era) < bar) 1

  (enggan$ $ra!) / bar) 7

    lelawang (a!a# $era%#r  - baris . 

  pawang ! era (&$a%#r ' baris :

  )e!er#ana

  kurang berkait 

  kenyalang sayup riang - baris 7 & berasa

  gembira 1  hidup dirintang reba ' baris 6 & berasa hiba 1

    tampak berarna %e"ab& < bar)

   Akhlak (e(%a$ %a"b& / bar) ;

  1"e(a#

    terbilang (e"engg'% seroja < bar) 1  dijulang wawasan !p&*a / bar) 7

  ♦ temu !r&a# re!a# ' baris . 

    teretuskah )&!a# ' baris :

  1"e(a#

   

  )a+ang p&$er !&!&% $er(en&ng < bar) 1

   

  %a"a& "(& pen )e$an*&ng / bar) 7

   

  selepas puas $er$!&r "ena / baris . 

    kalah dek pe$&a "a(a / baris :

  Pantun dapat diadikan panduan dan pedoman da!am kehidupan #eharian

  )angan diusik  kerau a!an&

  )ika digesel  reah u&a "ontoh pantun 3ohor dan Me!aka

  kalau nasib memang  ma!an&  a!an& men&&amarkan ma!an&  kalau jatuh ditimpa tan&&a. reah menggambarkan atuh

  hi!ir erderap mudik erderap patah &a!ah di da!am perahu !n"a )anga$ ber&n$&ng3

 • 8/17/2019 panduan pantun

  18/26

  $e$ap $a!a berg&na

  #un&&uh !ak#ana un&a dedap"antik merah tiada erau 

   patah &a!ah da!am perahu men&&amarkan keadaan yan& tidak men&untun&kan 4"antik merah tiada erau 

  HAKIM 5 6 10 MARKAHGERAK ?IIKAL 7 (ar%a# 2INTONASI 7 (ar%a# 2

    KELANCARAN (ar%a# 2BAKU (ar%a# 2

  ?OKUS HAKIM 56

  1. 10 (ar%a# )a#a*a.,. erak fi!ikal " bahasa tubuh : 7 (ar%a#. (ntonasi : 7 (ar%a#/. 3elanaran : (ar%a#0. Seb&$an ba%& 6 (ar%a#1. Menghayati pantun yang diuap dan gerak geri tangan yang seimbang2. lntonasi serta jelingan dan senyuman berasaskan moodF diksi dalam

  pantun. )erkeyakinan " kelihatan tenang$ jeda yang sesuai setiap baris " sekata.

  '[email protected] E9A3 8 E9(5 markah

  (NT?NA'( " 4E&A5 markah

  [email protected] markah

  %AK/ 0 2 markah

  BAIK7 (ar%a#

  Menghayati pantun yang diuap

  erak geri tangan yang

  seimbang 4elingan dan senyuman yang

  sesuai dengan diksi.

  )erkeyakinan

  4eda yang sesuai setiap

  baris"sekata (ntonasi berasaskan ;m++d

 • 8/17/2019 panduan pantun

  19/26

   

  LEMAH1 (ar%a#

  erak 8 geri tangan

  berlebihan " kelihatan kaku. Tampak agak tertekan.

  3urang yakin

  Tidak bijak mengawal intonasi =entian jeda yang tidak kena

  pada tempatnya Tersekat 8 sekat dan tergagap

   8 gagap. 'uara: antara dengar dengan

  tidak

  ?OKUS HAKIM 16

  10 MARKAH sahaja.

  Menilai baris ketiga dan keempat.

  Pemantun yang sama atau pemantun dalam pasukan atau pasukan

  lawan tidak mengulang " meniru jawapan yang sama 5peserta kurangkreatif6 Markah diberi tidak lebih daripada (ar%a#.

  'oalan dan jawapan mesti jelas dan mudah difahami. 3iasan yang

  dibenarkan hanya SIMILE !an META?ORA )a#a*a. Pemantun MEST( fokus pantun yang dijual dan menjawab soalan yang

  dijual sahaja. 0 (ar%a# tidak menjawab soalan atau 0 (ar%a# untuk jawapan pelarian.

  Pemantun prihatin ben$&% !an ara) )'a"an.

  Pan$&n *aapan berben$&% na> !engan a"a)an 6 7 < ; (ar%a#

  Pan$&n *aapan berben$&% na> $anpa a"a)an 6 0 (ar%a#

  Partikel %a# tidak dibenarkan dalam pantun yang dijual. 'ekiranya ada

  soalan menggunakan partikel kahF : - markah Pantun jualan dan belian berbentuk peribahasa : - markah

  ?OKUS HAKIM 6

   

  10 MARKAH  padat dan jitu 6 5 (ar%a#3 nilai susila 6 5 (ar%a# 2

    Menilai pemilihan kata"frasa yang betul$ tepat$ indah dan berfungsi serta

  nilai susila pada keseluruhan baris berasaskan tema.

 • 8/17/2019 panduan pantun

  20/26

    Pemantun tidak mengulang perkataan yang sama dalam baris

  pembayang atau baris maksud. 'ekiranya pemantun (eng&"ang %a$a>ra)a +ang )a(a dengan ketara

  dan memperlihatkan pemantun ketandusan diksi$ hakim berhakmemberikan 5 (ar%a# $ manakala peng&"angan bar) +ang )a(a 

  hakim berhak memberikan 15 (ar%a# sahaja bagi markah pa!a$ !an *$&.

  ?OKUS HAKIM 76

   

  R(a 6 5 (ar%a# rima tengah  (ar%a#3 rima hujung 7 (ar%a# 2

   

  R(a $enga# bera)a)%an )eb&$an b&n+

  R(a #&*&ng bera)a)%an )&%& %a$a.

   

  S&%& %a$a 6 5 (ar%a# 5 8 +, suku kata 6

   

  Leb# !arpa!a 1 )&%& %a$a 67 (ar%a# )&%& %a$a )a#a*a.

   

  Leb# !arpa!a 1; )&%& %a$a6 1 (ar%a# )a#a*a

   

  K&rang !arpa!a : )&%& %a$a 6 1 (ar%a# )a#a*a

  ?OKUS HAKIM ;6

   

  10 (ar%a# sahaja. 

  =ubungan baris + dan baris , 5 ada erita$ bertautan dan tiada kiasan6 : 4

  (ar%a#   Ada erita$ bertautan dan tiada kiasan : 0 8 1 markah

     Ada erita$ MA'(= ada tautan dan tiada kiasan : 8 / markah

     Ada erita$ T(A&A tautan $ tiada kiasan : , markah

     Ada erita$ T(A&A tautan$ A&A kiasan : + 8 , markah 

  T(A&A erita$ T(A&A tautan$ A&A kiasan : + markah

  H&b&ngan pe(ba+ang (a%)&! !an %a$ann+a !engan (a%)&! 6 ;

  (ar%a#   Amat serasi / markah$ serasi markah $ kurang serasi , markah$

  tidak serasi + markah.

  ?OKUS HAKIM 56

  1. 10 (ar%a# )a#a*a.,. erak fi!ikal " bahasa tubuh : 7 (ar%a#. (ntonasi : 7 (ar%a#/. 3elanaran : (ar%a#0. Seb&$an ba%& 6 (ar%a#1. Menghayati pantun yang diuap dan gerak geri tangan yang seimbang

 • 8/17/2019 panduan pantun

  21/26

  2. lntonasi serta jelingan dan senyuman berasaskan moodF diksi dalampantun

  )erkeyakinan " kelihatan tenang$ jeda yang sesuai setiap baris " sekata.

  CONTOH CATATAN HAKIM 1Men"a ) bar) %e/7 !an %e/;2

  PU'(NAN +

  Tema:GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

  + Pemantun +  [email protected]

  )aris

  )aris /

  , Pemantun A  )[email protected](

  )aris

  )aris /

  Pemantun A  [email protected]

  )aris

  )aris /

  / Pemantun +  )[email protected](

  )aris

  )aris /

  Tema:GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

  0 Pemantun ,  [email protected]

  )aris

  )aris /

  )aris

 • 8/17/2019 panduan pantun

  22/26

  1 Pemantun)[email protected]( )aris /

  CONTOH CATATAN HAKIM

  PADAT DAN ,ITU

  CATATAN KESALAHAN

  PEMANTUN JJ 

  PADAT DAN ,ITU

  CATATAN KESALAHAN

  PEMANTUNJJJ 

  PADAT DAN

  ,ITU 5

  MARKAH

  BERNILAI

  SUSILA 5M

  PADAT DAN

  ,ITU 5

  MARKAH

  BERNILAI

  SUSILA 5M

  )A=A'A

  (N&A=$

  3?'A 3ATA

  TEPAT 7

  TANPA3E'[email protected]=AN

  )A=A'A

  0M

  3?'A 3ATA

  )[email protected]

  TANPA

  3E'[email protected]=AN

  )A=A'A

  /M

  MA'(=

  TEPAT

  M

  3U9AN

  TEPAT

  ,M

  T(&A3

  TEPAT

  +M

  a(a$

  ber)&)"a

  0M

  Bern"a)&)"a

  /M

  Ma)#bern"a)&)"a

  M

  K&rangbern"a)&)"a

  ,M

  T!a%bern"a)&)"a

  +M

  )A=A'A (N&A=$

  3?'A 3ATA TEPAT 7 TANPA

  3E'[email protected]=AN )A=A'A

  3?'A 3ATA )[email protected] TANPA

  3E'[email protected]=AN )A=A'A

  MA'(= TEPAT3U9AN TEPAT

  T(&A3 TEPAT

   Amat

  bersusila

  0M

  )ernilaisusila

  /M

  Masihbernilaisusila

  M

  3urangbernilaisusila

  ,M

  Tidakbernilaisusila

  +M

  PADAT DAN ,ITU PADAT DAN ,ITU

 • 8/17/2019 panduan pantun

  23/26

  CATATAN KESALAHAN

  PEMANTUN JJ 

  CATATAN KESALAHAN

  PEMANTUNJJJ 

  PADAT DAN

  ,ITU 5

  MARKAH

  BERNILAI

  SUSILA 5M

  PADAT DAN

  ,ITU 5

  MARKAH

  BERNILAI

  SUSILA 5M

   AMAT

  TEPAT 7

  [email protected]'

  0M

  TEPAT 7

  [email protected]'

  /M

  MA'(=

  TEPAT

  M

  3U9AN

  TEPAT

  ,M

  T(&A3

  TEPAT

  +M

  A(a$

  bern"a

  )&)"a

  0M

  Bern"a)&)"a

  /M

  Ma)#bern"a)&)"a

  M

  K&rangbern"a)&)"a

  ,M

  T!a%bern"a)&)"a

  +M

   AMAT

  TEPAT 7 [email protected]'

  TEPAT 7 [email protected]'

  MA'(= TEPAT3U9AN TEPAT

  T(&A3 TEPAT

   Amat

  bernilai

  susila

  0M

  )ernilaisusila

  /M

  Masihbernilaisusila

  M

  3urangbernilaisusila

  ,M

  Tidakbernilaisusila

  +M

 • 8/17/2019 panduan pantun

  24/26

  CONTOH CATATAN HAKIM 7

  R(a < 5 (ar%a# 3 S&%& Ka$a < 5 Mar%a#

  1

  RIMA

  TENGAH

  B&n+2

  RIMA TENGAH

  B&n+2

  ;

  RIMA

  TENGAH

  B&n+2

  7

  RIMA TENGAH

  B&n+2

  5

  RIMA

  TENGAH

  B&n+2

  4

  RIMA TENGAH

  B&n+2

  CATATAN HAKIM ;

 • 8/17/2019 panduan pantun

  25/26

  +. ,.

  =ubungan )aris 1

  M

  =ubungan

  Pembayang /M

  =ubungan )aris 1

  M

  =ubungan

  Pembayang /M

  Cerita

  Tautan

  Tiada

  3iasan

  Markah

   Amat 'erasi /M

  'erasi M

  3urang

  'erasi

  ,M

  Tidak serasi +M

  Cerita

  Tautan

  Tiada

  3iasan

  Markah

   Amat 'erasi /M

  'erasi M

  3urang

  'erasi

  ,M

  Tidak serasi +M

  +. ,.

  =ubungan )aris

  1M

  =ubungan

  Pembayang /M

  =ubungan )aris

  1M

  =ubungan

  Pembayang /M

  Cerita

  Tautan

  Tiada

  3iasan

  Markah

   Amat 'erasi /M

  'erasi M

  3urang

  'erasi

  ,M

  Tidak serasi +M

  Cerita

  Tautan

  Tiada

  3iasan

  Markah

   Amat 'erasi /M

  'erasi M

  3urang

  'erasi

  ,M

  Tidak serasi +M

 • 8/17/2019 panduan pantun

  26/26