Click here to load reader

Pandangan Ahli Bahasa Barat Tentang Konsep Dan Bidang Linguistik

  • View
    176

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pandangan ahli bahasa barat tentang konsep linguistik & bdang linguistik, maksud dan ciri-ciri stilistik

Text of Pandangan Ahli Bahasa Barat Tentang Konsep Dan Bidang Linguistik

1.0 Pengenalan

Secara umumnya, linguistik adalah kajian bahasa yang dibuat secara saintifik, emprikal, dan objektif. Linguistik merupakan nadi untuk mengkaji sesuatu bahasa. Linguistik membolehkan kita mengenal dan memahami sejarah bahasa, sifat-sifat bahasa, struktur bahasa, teori dan pelbagai kaedah bahasa, variasi bahasa dan stilistik sesuatu bahasa. Bidang ilmu ini dipelopori oleh beberapa tokoh yang mana membawa kepada pendapat dan pemikiran aliran dalam linguistik yang berbeza. Sebagai contoh, aliran pemikiran Ferdinand de Saussure dan Edward Sapir. Oleh itu, tugasan ini berfokus pada pendapat ahli barat ini mengenai konsep dan bidang linguistik. Secara gambaran awal, Ferdinand de Saussure merupakan tokoh yang telah berkecimpung dalam kajian linguistik perbandingan. Beliau juga ialah orang yang pertama mengasaskan ilmu linguistik moden. Ketokohan beliau sebagai Bapa Ilmu Linguistik Moden telah terbukti melalui penemuan-penemuan konsep dan pendekatan baru dalam bidang pengkajian bahasa secara moden. Manakala Edward Sapir pula memberi konsep linguistik berdasarkan hubungan bahasa dengan pemikiran dan dari aspek psikologi.

Tugasan ini juga memperlihatkan definisi stilistik dan ciri-ciri stilistik, di samping mengaplikasikannya dengan menilai keberkesanan penggunaan stilistik dalam mana-mana cerpen yang dipilih. Secara umumnya, stilistik adalah pembelajaran gaya linguistik atau juga boleh difahami sebagai ilmu kebahasaan yang mempelajari gaya bahasa. Stilistik boleh dibahagikan kepada dua perkara. Pertama, kajian tentang kelainan bahasa yang mengandungi bentuk gaya bahasa dan ciri yang keduanya ialah pemakaian bahasa yang termasuk segala yang tercakup dalam linguistik. Melalui analisis cerpen, dapatan ciri-ciri stilistik yang diperoleh semasa melaksanakan tugasan diaplikasikan secara tidak langsung.

2.0 Pandangan Ahli Bahasa Barat tentang Konsep dan Bidang Linguistik Kata linguistik (linguistics-Inggris) berasal dari bahasa Latinlinguayang bererti bahasa. Dalam bahasa Perancis langage-langue; Italialingua; Spanyollengua dan Inggeris language. Akhiran ics dalam linguisticsberfungsi untuk menunjukkan nama sebuah ilmu, yang bererti ilmu tentang bahasa, sebagaimana istilah economics, physicsdan lain-lain. Kamus Dewan Edisi Ketiga (1996:814) pula mentakrifkan linguistik sebagai kajian tentang bahasa.Dalam bahasa Melayu pula istilah linguistik merupakan nama bagi bidang ilmu, dan kata adjektifnya adalah linguistik atau linguistik. Linguistik ialah bidang ilmu mengkaji bahasa secara saintifik dan sebenarnya belajar bahasa itu sendiri juga sebahagian kecil dari ilmu linguistik. Jadi, dalam ilmu linguistik bahan kajiannya adalah bahasa. Bidang ilmu linguistik mengkaji banyak perkara mengenai bahasa, dan mengajar dan belajar bahasa adalah sebahagian darinya. Menurut Abdullah Hassan (2006) linguistik ialah satu sains bagi mengkaji bahasa. Bidang linguistik ini memperlihatkan kewujudan aliran pemikiran dalam linguistik ini sendiri iaitu berdasarkan pemikiran Edward Sapir, Leonard Bloomfield dan pemikiran Ferdinand de Saussure. Mereka merupakan tokoh linguistik yang banyak memberi sumbangan kepada perkembangan ilmu bahasa melalui hasil kajian secara empirikal. Ahli bahasa barat ini telah memberikan pandangan serta pendapat mereka tentang konsep dan bidang linguistik itu sendiri.

2.1 Konsep dan Bidang Linguistik dari pandangan Edward Sapir Edward Sapir merupakan tokoh yang terkemuka dalam linguistik struktur Amerika pada awal abad ke-20. Beliau adalah orang pertama yang memeriksa dengan teliti hubungan-hubungan antara kajian bahasa dengan antropologi. Perkaedahannya mempunyai pengaruh yang kuat kepada semua penggantinya. Linguistik Sapir tidak terhenti pada struktur bahasa, tetapi juga meliputi kawasan budaya, sastera, mitologi, dan agama. Beliau mengkaji hubungan bahasa dengan pemikiran manusia dari aspek psikologi (pemikiran manusia). Beliau berpendapat psikologi mendasari pengkajian bahasa dalam sains. Menurut Sapir lagi, psikologi dapat memberikan dasar ilmiah yang kuat dalam pengkajian bahasa. Dari kajian itu beliau berkesimpulan bahawa bahasa, terutama strukturnya, merupakan unsur yang menentukan struktur pemikiran manusia. Dari kajian itu beliau berkesimpulan bahawa bahasa, terutama strukturnya, merupakan unsur yang menentukan struktur pemikiran manusia. Oleh itu, sesuatu struktur bahasa itu menentukan struktur pemikiran manusia. Manusia menyampaikan fikiran (idea), perasaan dan hasrat dengan menggunakan suatu sistem simbol-simbol yang arbitrari. Edward Sapir menulis bukunya yang pertama iaitu Language (1881). Buku ini bersifat agak umum dan ternyata berbeza sekali dengan buku language (1933) yang ditulis oleh Bloomfield. Buku ini lebih mementingkan pendekatan kajian dari segi antropologi dan melihat bahasa dan fungsinya dari segi masyarakat yang menggunakannya. Menurut beliau, bahasa ialah sistem manusiawi yang instingtif, iaitu bersifat arbitrari untuk menyampaikan perasaan dan fikiran.

2.2 Konsep dan Bidang Linguistik dari pandangan Ferdinand de SaussureFerdinand Mongin de Saussure atau dengan panggilan nama yang terkenal Ferdinand de Saussure merupakan salah seorang tokoh linguistik yang terkenal berbangsa Swiss. Ferdinand de Saussure (1857 1913) ialah orang pertama mengasaskan ilmu linguistik moden. Ketokohan beliau sebagai Bapa Ilmu Linguistik Moden telah terbukti melalui penemuan-penemuan konsep dan pendekatan baharu dalam bidang bahasa secara moden. Beliau juga merupakan tokoh gerakan strukturalisme. Ferdinand de Saussure dilahirkan pada 26 November 1857 di Geneva, belajar di Universiti Geneva, Universiti Liepzig, dan Berlin. Tesis yang ditulis oleh beliau berkaitan dengan The Primitive Vowel System in Indo-European Languages- (Sistem vokal asli dalam bahasa-bahasa Indo-Eropah) dan beliau menerima sijil kedoktoran pada 1880. Selain itu, beliau juga telah berkhidmat sebagai pensyarah di Paris selama 11 tahun dalam bidang bahasa-bahasa kuno dan moden dan menyambung perkhidmatan beliau di Universiti Geneva berkaitan dengan Sanskrit dan Indo-Eropah. Pada tahun 1906, beliau memulakan pengajarannya yang berkaitan dengan bidang Linguistik Umum. Pada pemikiran Ferdinand de Saussure, bahasa lisan lebih utama daripada bahasa tulis. Tulisan hanya merupakan sarana yang mewakili ujaran. Linguistik bersifat deskriptif, bukan preskriptif seperti tatabahasa tradisional. Pada pendapat de Saussure, para ahli linguistik bertugas mendeskripsikan bagaimana orang berbicara dan menulis dalam bahasanya, bukan memberi keputusan bagaimana seseorang seharusnya berbicara.Menurut Ferdinand de Saussure juga, bahasa merupakan suatu sistem tanda yang bersisi dua, terdiri dari significant (penanda) dan signifie (petanda). Kedua-duanya tidak boleh dipisahkan kerana apabila salah satu berubah, yang lain juga akan berubah. Dalam sejarah ilmu linguistik moden, beliau merupakan orang pertama yang mengemukakan dan menekankan peri pentingnya kajian bahasa dilakukan dari sudut yang berbeza-beza, iaitu secara sinkronis dan diakronis. Linguistik sinkronis mengkaji bahasa pada suatu masa tertentu. Linguistik diakronis mengkaji bahasa dari segi sejarah yang dilalui oleh bahasa serta perubahan-perubanan yang dialami oleh sesuatu bahasa tersebut. De Saussure merupakan orang pertama yang mengemukakan konsep langue dan parole. Langue bermaksud loghat atau dialek dan parole bermaksud ciri-ciri bahasa yang dituturkan atau diucapkan oleh individu dalam masyarakat. De saussure juga mengatakan bahawa bahasa mempunyai bahan dan bentuk. Bunyi-bunyi yang dituturkan itu adalah bahan bunyi, garis-garis lakar dikatakan bahan grafik dan lain-lain bagi sesebuah bahasa. Bentuk pula ialah pola-pola perhubungan yang abstrak ditentukan oleh sesuatu bahasa itu ke atas bahannya. Menurut beliau lagi, apabila kita mengkaji fonetik atau bunyi Bahasa Melayu, kita mengkaji bahan bunyi bahasa Melayu dan apabila kita mengkaji pola-pola pembentukan perkataan daripada bahan bunyi ini, kita mengkaji bentuknya. Begitu jugalah pola-pola ayat tatabahasa adalah bentuk-bentuk dalam bahasa. Ketokohan beliau adalah hasil penelitiannya sehingga menerbitkan buku bertajuk Couse de Linguistique Generale pada tahun 1915. Karya agung beliau ini adalah hasil daripada usaha pelajar-pelajarnya yang telah mengumpul dan menyusun semula bahan-bahan kuliah sehingga terhasilnya buku tersebut yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris pada tahun 1959. Berdasarkan pandangan kedua-dua tokoh ini, dapat dirumuskan bahawa konsep linguistik merupakan bidang yang memerlukan kajian yang mendalam dan yang teliti serta memberi penekanan kepada bidang kajian bahasa secara khusus dan seterusnya menghubungkan bahasa dengan ilmu disiplin yang lain.

3.0 Definisi StilistikStilistik berasal daripada Bahasa Inggeris, iaitu style yang bererti gaya dan daripada bahasa serapan, linguistic yang bererti tatabahasa. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, stilistik ialah ilmu kebahasaan yang mempelajari gaya bahasa. Menurut Bally, Jacobson, Leech, Widdowson, Levin, Ching, Chatman, Dalan dan lain-lain, mereka menjelaskan stilistik sebagai suatu deskripsi linguistik daripada bahasa yang digunakan di dalam teks sastera.Secara umumnya, stilistik ialah kajian gaya yang digunakan untuk menganalisis karya sastera. Bahasa memang sudah mempunyai apa yang dinamakan gaya. Ini kerana semua pengucapan yang tidak lurus seperti yang biasa dipakai oleh masyarakat adalah gaya. Kelainan daripada bahasa yang lurus dan biasa itu dipakai untuk bercakap atau menulis. Maka, timbullah berbagai-bagai kelainan dan ia membezakan gaya tertentu antara satu sama lain. Menurut Nik Hassan Basri Bin Nik Ab. Kadir (2006) stilistik ialah kajian yang melibatkan kajian bentuk atau bahasa dan kajian isi kesusasteraan, iaitu kajian mengenai teknik pemakaian bahasa dalam penulisan dan teknik yang mengkaji segala kemungkinan yang berkaitan dengan gaya bahasa penulisan kesusasteraan.

Rajah 1 : Mak

Search related