2
Ang「Nagano Prefecture Multicultural Consultation Center」ay tumutugon sa iba’t ibang konsultasyon sa 15 wika. Malugod na tinatanggap ang inyong mga konsultasyon at katanungan o ikinababahala o may problema tungkol sa paninirahan.(Walang bayad) Makikita rin sa website nito ang mga impormasyon tungkol sa kalamidad at tungkol sa mga consultation desks sa bawat distrito ng Nagano pati na mga impormasyon may kinalaman sa paninirahan. 【Contact Number】 026-219-3068 / 080-4454-1899 ♦Iskedyul:Lunes~Biyernes maliban sa una at ikatlong Miyerkules/ Una at ikatlong Sabado ♦Oras :10:00~18:00 ♦Lugar :Monzen Plaza 3 rd floor(1485-1 Shindenchō Nagano City) ♦Wika:Chinese, Portuguese, Tagalog, Korean, Vietnamese, Thai, English, Indonesia, Spanish, Nepali, Malay, Myanmar, French, Khmer, German 〇Konsultasyon sa pamamagitan ng mga bi-lingual counselor: Tagalog, Portuguese, Chinese, Thai, Indonesia. (Maliban sa mga wikang ito, ang konsultasyon ay sa pamamagitan ng interpretasyon sa telepono.) Tingnan ang website tungkol sa mga araw na puwedeng kumunsulta. URL:https://www.naganoken-tabunka-center.jp/ ながのけんインフォメーション(タガログ語版) Citizens and Cultural Affairs Dep’t. Int’l Community Support and Passport Office TEL:026-235-7173 [email protected] Hunyo 2020 Blg. 62 Ang mga impormasyong inihahatid sa mga residenteng dayuhan sa Nagano Prefecture ay mula sa「KOHO NAGANO KEN」. TAGALOG 「New Normal」 o Bagong Istilo ng Pamumuhay para sa Pagpigil ng Paglaganap ng Covid-19 Pamumuhay Lumalaganap sa buong daigdig ang corona virus o COVID-19. Upang hindi na kumalat pa ang impeksiyon nito, inianunsiyo ng pamahalaan ang isang gabay na dapat tandaan sa ating pamumuhay sa araw-araw. Pigilin natin ang paglaganap ng impeksiyon nito sa pamamagitan ng pagsunod sa patnubay na「New Normal」o Bagong Istilo ng Pamumuhay. ① Maglagay ng distansiya sa pagitan ng ibang tao. ・Hangga’t maaari, panatilihin ang 2 metrong distansiya mula sa ibang tao. (Kung imposibleng mapanatili ang 2 metro, kahit 1 metro ay puwede na) ・Hangga’t maaari iwasang maglaro sa loob ng bahay, gawin ito sa labas. ・Hangga’t maaari iwasan ang magkaharap kung makikipag-usap sa iba. Magsuot ng mask. ・Magsuot ng mask kahit na walang lagnat at ubo, at kapag makikipag-usap sa iba at kapag lalabas ng bahay. Maghugas ng kamay ・Agad na maghilamos at maghugas ng kamay kapag dumating ng bahay. Kung posible, magbihis agad at maligo. ・Gumamit ng sabon sa paghuhugas ng kamay at gawin ito ng 30 segundo. Tingnan ang homepage ng Imigrasyon para sa detalye. Ang mga impormasyon tungkol sa COVID-19 ay mababasa sa iba’t ibang wika pati na sa madaling maunawaang Nihongo. URL:http:// www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00052.html Kailangan ang pagsisikap ng bawat isa QR コード Nagano Prefecture Multicultural Consultation Center Konsultasyon QR コード

Pamumuhay New Normal」oBagong Istilo ng Pamumuhay ......sa pamamagitan ng pagsunod sa patnubay na「New Normal」o Bagong Istilo ng Pamumuhay. ① Maglagay ng distansiya sa pagitan

  • Upload
    others

  • View
    17

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Pamumuhay New Normal」oBagong Istilo ng Pamumuhay ......sa pamamagitan ng pagsunod sa patnubay na「New Normal」o Bagong Istilo ng Pamumuhay. ① Maglagay ng distansiya sa pagitan

Ang「Nagano Prefecture Multicultural Consultation Center」ay tumutugon sa iba’t ibang konsultasyon

sa 15 wika. Malugod na tinatanggap ang inyong mga konsultasyon at katanungan o ikinababahala o

may problema tungkol sa paninirahan.(Walang bayad)

Makikita rin sa website nito ang mga impormasyon tungkol sa kalamidad at

tungkol sa mga consultation desks sa bawat distrito ng Nagano

pati na mga impormasyon may kinalaman sa paninirahan.

【Contact Number】 �026-219-3068 / 080-4454-1899 ♦Iskedyul:Lunes~Biyernes maliban sa una at ikatlong Miyerkules/ Una at ikatlong Sabado

♦Oras :10:00~18:00

♦Lugar :Monzen Plaza 3rd floor(1485-1 Shindenchō Nagano City)

♦Wika:Chinese, Portuguese, Tagalog, Korean, Vietnamese, Thai, English, Indonesia, Spanish,

Nepali, Malay, Myanmar, French, Khmer, German

〇Konsultasyon sa pamamagitan ng mga bi-lingual counselor:

Tagalog, Portuguese, Chinese, Thai, Indonesia. (Maliban sa mga wikang ito,

ang konsultasyon ay sa pamamagitan ng interpretasyon sa telepono.)

Tingnan ang website tungkol sa mga araw na puwedeng kumunsulta.

URL:https://www.naganoken-tabunka-center.jp/

ながのけんインフォメーション(タガログ語版)

Citizens and Cultural Affairs Dep’t. Int’l Community Support and Passport Office TEL:026-235-7173 [email protected]

Hunyo 2020 Blg. 62

Ang mga impormasyong inihahatid sa mga residenteng dayuhan sa Nagano Prefecture ay mula sa「KOHO NAGANO KEN」.

TAGALOG

「New Normal」 o Bagong Istilo ng Pamumuhay para sa Pagpigil ng Paglaganap ng Covid-19

Pamumuhay

Lumalaganap sa buong daigdig ang corona virus o COVID-19.

Upang hindi na kumalat pa ang impeksiyon nito, inianunsiyo ng pamahalaan ang isang gabay na

dapat tandaan sa ating pamumuhay sa araw-araw. Pigilin natin ang paglaganap ng impeksiyon nito

sa pamamagitan ng pagsunod sa patnubay na「New Normal」o Bagong Istilo ng Pamumuhay.

① Maglagay ng distansiya sa pagitan ng ibang tao.

・Hangga’t maaari, panatilihin ang 2 metrong distansiya mula sa ibang tao.

(Kung imposibleng mapanatili ang 2 metro, kahit 1 metro ay puwede na)

・Hangga’t maaari iwasang maglaro sa loob ng bahay, gawin ito sa labas.

・Hangga’t maaari iwasan ang magkaharap kung makikipag-usap sa iba.

② Magsuot ng mask.

・Magsuot ng mask kahit na walang lagnat at ubo, at kapag makikipag-usap sa iba

at kapag lalabas ng bahay.

③ Maghugas ng kamay

・Agad na maghilamos at maghugas ng kamay kapag dumating ng bahay.

Kung posible, magbihis agad at maligo.

・Gumamit ng sabon sa paghuhugas ng kamay at gawin ito ng 30 segundo.

Tingnan ang homepage ng Imigrasyon para sa detalye. Ang mga impormasyon tungkol

sa COVID-19 ay mababasa sa iba’t ibang wika pati na sa madaling maunawaang Nihongo.

URL:http:// www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00052.html

Kailangan ang pagsisikap ng bawat isa

QRコード

Nagano Prefecture Multicultural Consultation Center Konsultasyon

QRコード

Page 2: Pamumuhay New Normal」oBagong Istilo ng Pamumuhay ......sa pamamagitan ng pagsunod sa patnubay na「New Normal」o Bagong Istilo ng Pamumuhay. ① Maglagay ng distansiya sa pagitan

Ang ”Special Cash Payment” ay isang pinansiyal na suporta mula sa gobyerno ng Japan kaugnay

ng COVID-19. Maaaring makatanggap ng 100, 000yen kung mag-aapply para rito.

♦Ang karapat-dapat tumanggap: Ang dayuhang residente na nakarehistro sa Basic Resident Registry

sa araw ng Abril 27, 2020 (batayang petsa). Isang katibayan ang pagkakaroon ng resident certificate

(Juminhyō).

※Ang isang dayuhang residente na dating may ibang residence status bago ng nabanggit na petsa

na hindi makalabas ng bansa dahil sa COVID-19 at nabigyan ng residence status na 「short term」

pagkatapos na magsagawa ng aplikasyon sa tanggapan ng imigrasyon, at muling nairehistro sa Basic

Resident Registry bago o pagkatapos ng April 27,2020 ay maaaring mag-apply para sa special cash

payment. Pakisuyong magtanong sa tanggapan ng munisipyo sa sariling lugar.

♦Paraan ng aplikasyon:pumili sa 2 paraan, postal o kaya online.

♦Umpisa ng aplikasyon:Magkakaiba sa bawat lungsod. Magtanong sa munisipyo.

♦Deadline ng aplikasyon:3 buwan mula sa araw ng umpisa ng aplikasyon .

Makikita sa website ng Nagano Prefecture Multicultural Consultation Center

ang leaflet at aplikasyon ng Special Cash Payment.(English、Chinese(Simplified・Traditional)、Korean、

Vietnamese、Tagalog、Portuguese、Spanish、Indonesia、Thai、Nepali)

URL:https://www.naganoken-tabunka-center.jp/support_info/1179/

Ang bagyo at matinding pag-ulan ay kadalasang dumadami mula sa

panahon ng tag-ulan hanggang sa panahon ng tag-lagas (Hunyo~Oktubre).

Nagkakaroon ng malakas na ihip ng hangin at malakas na buhos ng ulan

kapag may paparating na bagyo at malakas na ulan.

Umaapaw ang tubig sa mga ilog at nagkakaroon ng landslide.

Maghanda ng patiuna at alamin kung saang lugar sa paligid ng iyong bahay

ang mapanganib at alamin din kung saan dapat na lumikas.

〇 Safety tips(災害さいがい

時じ

情 報じょうほう

提 供ていきょう

アプリあ ぷ り

)“Saigai-ji Jōhō Teikyō Apli”

Ang Safety tips ay isang application na dinisenyo para sa mga banyagang residente.

Ito ay naglalaman ng mga impormasyon na magagamit sa panahon ng kalamidad tulad ng lindol,

lagay ng panahon, at babala para sa paglikas.(Walang bayad)

Naglalaman ang Safety tips ng mga communication card na magagamit sa pakikipag-usap sa mga

tao sa paligid at link ng mga impormasyon tungkol sa kalamidad.

※Mga wika:English, Chinese,(Simplified・Traditional), Korean, Japanese, Spanish, Portuguese,

Vietnamese, Thai, Indonesia, Tagalog, Nepali, Khmer, Burmese, Mongol

【Contact Information】 Japan Tourism Agency Director for Receiving Foreign Tourists �03-5253-8972 URL:https://www.mlit.go.jp/kankocho/news08_000325.html

「Ang Nagano Prefecture Multicultural Consultation Center」 ay tumatanggap ng mga konsultasyon tungkol sa pang-araw araw na pamumuhay sa 15 wika. (Walang bayad) �026-219-3068 / 080-4454-1899 Homepage:https://www.naganoken-tabunka-center.jp/

Upang hindi lumaganap ang COVID-19, ang tanggapan ng imigrasyon ay lumikha ng espesyal na

patakaran sa pagsumite ng mga dokumento.(Mas pinahaba ang deadline kaysa sa dating patakaran)

Tingnan ang website ng Ministry of Justice para sa detalye.

URL: http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00100.html

【Contact information】

One-stop Support and Information Center for Foreigners:

�0570-013904 / 03-5796-7112(IP、PHS)(Lunes~Biyernes)8:30~17:15

Tokyo Immigration Services Agency:�0570-034259 / 03-5796-7234(IP、PHS)

Regional Immigration Bureau Nagano Satellite Office :�026-232-3317

Paalala mula sa Tanggapan ng Imigrasyon Pamumuhay

QRコード

Programa para Special Cash Payment し

Pamumuhay

QRコード

Mag-ingat sa Bagyo at Matinding Pag-ulan

Disaster Prevention

QRコード