PALESTRA stycze„–luty 1–2/2009 W numerze mi™dzy .2009 ISSN 0031-0344 indeks 36851 stycze„–luty

  • View
    225

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of PALESTRA stycze„–luty 1–2/2009 W numerze mi™dzy...

PALESTRAPALESTRA

PALE

STRA

12

/ 200

9

ISSN 0031-0344 indeks 36851

styczeluty 12/2009

W numerze midzy innymi:

RELACJA Z OBCHODW 90-LECIA ODRODZONEJ ADWOKATURY POLSKIEJ

LECH K. PAPRZYCKIPsychiatryczno-neurologiczno-psychologiczne aspekty postpowania cywilnego w przedmiocie ubezwasnowolnienia

TOMASZ GRZEGORCZYKOdstpienie od oskarenia w sprawach o czyny cigane z oskarenia prywatnego

ADAM JANISAWSKI, PIOTR KONOPKAZagadnienie penalizacji kamstwa owicimskiego

REMIGIUSZ SOBASKITre prawa wypisana w sercach (Rz 2,15). Refleksje o interioryzacji prawa

KRZYSZTOf PIESIEWICZWystpienie podczas 25. Posiedzenia Senatu RP,

14 stycznia 2009 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy prawo o adwokaturze

ZDZISAW KRZEMISKIAdwokat w orzecznictwie Sdu Najwyszego

Izba Cywilna 2007 i 2008

PIOTR JWIAKAdwokaci w Powstaniu Wielkopolskim

styczeluty

P i s m o A d w o k a t u r y P o l s k i e j

2/ 2009

Rok LIV nr 6364

Naczelna Rada Adwokacka

PALESTRAPALESTRA

2

Redaktor Naczelny: Stanisaw Mikke

Kolegium:Zbigniew Banaszczyk

Lech GardockiAndrzej Marcinkowski

Andrzej MczyskiMarek Antoni Nowicki

Lech K. PaprzyckiKrzysztof Piesiewicz

Stanisaw RymarKrzysztof Pietrzykowski

Piotr SendeckiAndrzej Tomaszek

Andrzej WarfoomiejewWitold Woodkiewicz

Jzef WjcikiewiczStanisaw Zabocki

Redaktor techniczny: Hanna Bernaszuk

Na okadce: Dale Chihuly, sztuka w szkle.de Young Fine Arts Museums

of San Francisco (2008 r.)

WydajeNaczelna Rada AdwokackaWarszawa

Adres Redakcji:00-202 Warszawa, ul. witojerska 6tel./fax 022 832778, 022 5052534, 022 5052535e-mail: redakcja@palestra.plInternet: www.palestra.pl

Wykonanie Agencja Wydawnicza MakPrintwww.makprint.pl

Ark. wyd.: 28,2. Papier: III Offset, 80 gr.Nakad: 7850 egz.

ISSN 003-0344indeks 3685

3

SpiS treci

Lech K. Paprzycki, prezes SN, dr hab., prof. Akademii Leona Komiskiego (Warszawa)Psychiatryczno-neurologiczno-psychologiczne aspekty postpowania cywilne-go w przedmiocie ubezwasnowolnienia zagadnienia prawne . . . . . . . . . . . 9

Konrad Osajda, dr, adiunkt UW (Warszawa)Dopuszczalno ponownego wnoszenia skargi o stwierdzenie niezgodnoci z prawem prawomocnego orzeczenia przez t sam stron (uwagi na tle wykad-ni art. 4243 k.p.c.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Tomasz Grzegorczyk, sdzia SN, prof. dr hab. U (Warszawad)Odstpienie od oskarenia w sprawach o czyny cigane z oskarenia prywat-nego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Adam Janisawski, student UJ (Krakw), Piotr Konopka, student UJ (Krakw)Zagadnienie penalizacji kamstwa owicimskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Piotr Krzysztof Sowiski, dr, adiunkt URz, WSZiA (RzeszwZamo)Sprzeczno interesw oskaronych jako przesanka wyczajca moliwowsplnej ich obrony (art. 85 k.p.k). cz. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Remigiusz Sobaski, ks., prof. dr hab. UKSW i U (WarszawaKatowice)Tre prawa wypisana w sercach (Rz 2,5). Refleksje o interioryzacji prawa 80

ADWOKAtUrA DZi i JUtrOZdzisaw Krzemiki, dr, adwokat (Warszawa)

Wojna z adwokatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85Dariusz Wojnar, adwokat (d)

Adwokatura i radcowie: oczekiwana fuzja zawodw? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89Joanna Kowalska, apl. adw. (Warszawa)

Majsterkowanie przy adwokaturze z punktu widzenia aplikanta. . . . . . . . . . . 93

WOK prOJeKtWKrzysztof Piesiewicz, adwokat, senator RP (Warszawa)

Wystpienie podczas 25. posiedzenia Senatu RP, 4 stycznia 2009 r. w sprawieustawy o zmianie ustawy prawo o adwokaturze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

4

PALESTRASpis treci

WANe DLA prAKtYKiSzymon Michr, apl. adw. (Wrocaw)

Realizacja prawa do obrony w postpowaniu wykroczeniowym a art. 78 ust. 4ustawy Prawo o ruchu drogowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

BeZ tOGiStanisaw Mikke, adwokat (Warszawa)

Tuwim i inni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04

cO piSZcZY W prAWieMarian Filar, prof. dr hab., UMK (Toru)

Krl i sdzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09

pO LeKtUrZeAndrzej Bkowski, adwokat (Warszawa)

Przyczynek do historii Warszawskiej Izby Adwokackiej i gar osobistych re-fleksji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

U rDe prAWA eUrOpYWitold Woodkiewicz, adwokat, prof. dr hab., UW (Warszawa)

Leges sapere. Na marginesie ksigi powiconej profesorowi Januszowi Sondlowi 7

prOceSY ArtYStYcZNeMarek Sotysik, (Krakw)

mier w obronie adwokata Dbskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

prOceSY MiNiONeGO cZASUStanisaw Milewski, (Warszawa)

Pojedynki na wokandzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

HiStOriA cZASOpiMieNNictWA prAWNicZeGOAdam Redzik, dr, adiunkt UKSW, adiunkt UW (Warszawa)

Nowy Proces Cywilny Polski Proces Cywilny (933939) . . . . . . . . . . 4

KArtY HiStOriiWitold Okniski, sdzia SA (WarszawaSiedlce)

Sdownictwo regionu siedleckiego w czasie II wojny wiatowej i niemieckiejokupacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

W 90. rOcZNic pOWStANiA WieLKOpOLSKieGOPiotr Jwiak, apl. adw., doktorant UAM (Pozna)

Adwokaci w Powstaniu Wielkopolskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

5

2/2008 Spis treci

WYrWANe Z NiepAMiciTadeusz Wiatrzyk, adwokat (Warszawa)

Powrt Maaczewskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72Marek Sotysik, (Krakw)

Sowa zbyt pikne, eby si day wymaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

pALeStrA prZeD LAtYPalestra 966 (nr 9): Zygmunt Albrecht, Mowa adwokata jako wyraz kultury . . 82

prAWA cZOWieKAMarek Antoni Nowicki, adwokat (Warszawa)

Europejski Trybuna Praw Czowieka przegld orzecznictwa (padziernikgru-dzie 2008 r.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Z WOKANDY LUKSeMBUrGATomasz Tadeusz Koncewicz, adwokat, dr. adiunkt UG (WrocawGdask)

Adwokat przed Trybunaem Sprawiedliwoci. Jak mwi, aby by zrozumiaymi poytecznym? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

receNZJePocta Stanislavu Balkovi k 80 . narozeninm

oprac. Ewa Stawicka, adwokat (Warszawa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203Wojciech Branicki, Tomasz Kupiec, Paulina Wolaska-Nowak, Badania DNA dla

celw sdowychoprac. Jzef Wjcikiewicz, prof. dr hab., UJ CM (Krakw) . . . . . . . . . . . . . . . 204

NOWe KSiKiOprac. Justyna Metelska, adwokat (Warszawa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207Oprac. AJR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209Zagraniczne peregrynacje i przyjanie polskich uczonych Witolda Woodkiewi-

cza i Stanisawa Salmonowicza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Samorzd Adwokacki w Drugiej Rzeczypospolitej Nowa ksika wydana przez

NRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Prawo prywatne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie . . . . . . . . . . . 2

SYMpOZJA, KONFereNcJePrawo polskie a integracja europejska. Harmonizacja porzdkw prawnych.

Dni Prawnicze w Lublinie, 283 maja 2009 r.oprac. Piotr Sendecki, adwokat, dziekan ORA (Lublin) . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

W czasie wojny i pokoju. Szpiegostwo jako instrument polityki pastwa. Konfe-rencja polsko-hiszpaska, Lublin, 2729 padziernika 2008 r.oprac. Janusz Kanimir, (Warszawa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

6

PALESTRASpis treci

52. Kongres UIA, Bukareszt 28 padziernika2 listopada 2008 r.oprac. Sawomir Ciemny, adwokat (Warszawa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

II Europejskie Forum Pro Bono, Budapeszt, 57 listopada 2008 r.oprac. Bogna Krysiska, adwokat (Gdynia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Oglnopolska Konferencja Naukowa: Niewygodne dla wadzy . Ograniczanie wol-noci sowa w Polsce w XIX i XX wieku, Toru, 89 listopada 2008 r.oprac. Tomasz J. Kotliski, adwokat, dr PWSZ (Jarosaw). . . . . . . . . . . . . . . . 220

prAKtYcZNe ZAGADNieNiA prAWNePRAWO CYWILNEStosowanie art. 65 2 k.p.c. do pozwu

oprac. Karol Weitz, dr hab. prof. UW, czonek Biura Studiw i Analiz SduNajwyszego (Warszawa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

Forma przystpienia do spki cywilnej lub wystpienia z niej, w razie gdy majtek wsplny wsplnikw obejmuje nieruchomooprac. Roman Trzaskowski, dr, adiunkt, Instytut Wymiaru Sprawiedliwoci,czonek Biura Studiw i Analiz Sdu Najwyszego (Warszawa) . . . . . . . . . . . . 226

PRAWO HANDLOWEUchylenie czci uchway zgromadzenia wsplnikw spki z o.o.

oprac. Katarzyna Bilewska, adwokat, dr, adiunkt UW (Warszawa) . . . . . . . . 233

pYtANiA i ODpOWieDZi