32
1 NORA IOIL PALATUL CU POVEªTI

palatul cu povesti

Embed Size (px)

Citation preview

8/14/2019 palatul cu povesti

http://slidepdf.com/reader/full/palatul-cu-povesti 1/32

1

NORA IOIL 

PALATUL CU POVEªTI

8/14/2019 palatul cu povesti

http://slidepdf.com/reader/full/palatul-cu-povesti 2/32

2

BIBLIOTECA JUDEÞEANÃ CONSTANÞA 

SECÞIA PENTRU COPII

Str. Mircea cel Bãtrân nr. 104A 

..... OFERÃ PENTRU ÎMPRUMUT LA DOMICILIU SAU PENTRU CONSULTARE LA SALA 

DE LECTURÃ CÃRÞI DIN TOATE DOMENIILE DE CUNOªTINÞE:

LITERATURÃ ROMÂNÃ ªI UNIVERSALÃ, ISTORIE, GEOGRAFIE, ªTIINÞE EXACTE,

ARTÃ, BIBLIOGRAFIE ªCOLARÃ etc.

..... ORGANIZEAZà ÎNTÂLNIRI CU SCRIITORI ªI OAMENI DE CULTURà

..... AUDIÞII MUZICALE, VIZIONÃRI DE FILME VIDEO, CURSURI DE INIÞIERE ÎN

LIMBA ENGLEZÃ, SPECTACOLE DE TEATRU DE PÃPUªI.

P R O G R A M

zilnic 8oo - 20oo

luni 13oo - 20oo

sâmbãta 8oo - 15oo

duminica închis

8/14/2019 palatul cu povesti

http://slidepdf.com/reader/full/palatul-cu-povesti 3/32

3

NORA IOIL 

Palatul cu poveºtiPalatul cu poveºtiPalatul cu poveºtiPalatul cu poveºtiPalatul cu poveºtiCÃLÃTORIE ÎN

BIBLIOTECA PENTRU COPII

BIBLIOTECA JUDEÞEANÃ CONSTANÞA 

1999

8/14/2019 palatul cu povesti

http://slidepdf.com/reader/full/palatul-cu-povesti 4/32

4

COPERTA ªI ILUSTRAÞIA: Prof. Viorel LUNGU

8/14/2019 palatul cu povesti

http://slidepdf.com/reader/full/palatul-cu-povesti 5/32

5

Prolog

Cu o panã de soare-am desenat 

Un cãluþ înaripat 

Cuvintele le-am þesut câte douã 

ªi v-am fãcut o caleaºcã de rouã,

De cântec ºi rãcoare

Deci, poftiþi la plimbare!

 Vom intra într-o împãrãþie

Cu palate de... hârtie.

Fiecare din ele e scris

Cu luminã ºi vis

Pretutindeni vom gãsi prieteni

(mai vechi sau mai noi)

Pe care-i vom numi eroi.

Dacã vã temeþi de Baba Cloanþa ºi zmei,

Luaþi cu voi un retevei!

Hai, cãluþ înaripat,

Din palat, în alt palat,

S-adunãm în car de rouã 

Slovã ºi luminã nouã 

ªi din cãrþi nenumãrate

Sã clãdim alte palate

Pentru minþi iscoditoare

ªi vise cutezãtoare

8/14/2019 palatul cu povesti

http://slidepdf.com/reader/full/palatul-cu-povesti 6/32

6

Palatul basmelor

  Ia priviþi ce scrie-aici:Basme pentru cei mai mici

Sã intrãm, deci, biniºor,În lumea poveºtilor:

8/14/2019 palatul cu povesti

http://slidepdf.com/reader/full/palatul-cu-povesti 7/32

7

 Albã - ca - Zãpada 

 Am sã vã deschid o copertã minunatã 

Care seamãnã cu o poartã.

Prin ea de intraþi, dragi prieteni voinici,

Îi întâlniþi pe cei ºapte pitici.

ªtiþi de ce au încetat sfada?

 Au zãrit-o pe Albã-ca-Zãpada.

Dereticã ºi coase ºi gãteºte

Cãsuþa lor acum strãluceºte

Hai, luaþi-i pe pitici de mânã 

ªi intraþi în basmul în care

 Albã-ca-Zãpada e stãpânã.

Fraþii Grimm au aºternut 

povestea ei pe hârtie,

Ca sã vã legene visele în copilãrie

Dacã aþi citit-o ºi vreþi basme mai noi,

Sã facem cunoºtinþã cu alþi eroi!

Rugaþi-i, totuºi, pe cei ºapte pitici,

S-o spunã fraþilor voºtri mai mici.

8/14/2019 palatul cu povesti

http://slidepdf.com/reader/full/palatul-cu-povesti 8/32

8

 Amintiri din copilãrie

Ia, uite-l ºi pe ºugubãþul Nicã!

Nu, nu este cel... fãrã fricã 

 Al Ninei Cassian,

E doar un copil nãzdrãvan

Despre care - fãrã îndoialã - voi aþi citit,

Cum pupãza mândrã, din tei, a gãjbit,

De s-a mâniat pe el tot satul.

Zbânþuitul a fãcut-o de oaie ºi cu scãldatul

ªi cu cireºul mãtuºii Mãrioara 

ªi, dacã mai strãbatem câteva file,

 Aflãm pe unde a umblat cu ºcoala,

Cum s-a cãptuºit de râie la Irinuca 

De nu mai ºtia ce sã-i facã biata mãmuca 

Ce mai, era un nãzdrãvan ºi jumãtate,

Cum apare în acele Amintiri minunate

Pe care le-a aºternut, pentru voi, pe hârtie

Hâtrul Ion Creangã, gândind cu drag la copilãrie.

Dacã nu ºtiaþi, aflaþi cã Nicã cel nãzdrãvan

 A ajuns mai târziu, marele nostru povestitor humuleºtean.

8/14/2019 palatul cu povesti

http://slidepdf.com/reader/full/palatul-cu-povesti 9/32

9

Punguþa cu doi bani

Ce-i cu bãtrânii ãºtia puºi pe sfadã?

N-au timp nici sã audã, nici sã vadã 

Cum au intrat într-o nouã poveste

De-a lui Ion Creangã.

De n-ar fi fost cocoºul nãzdrãvan

Sfada le-ar fi fost în van.

S-ar fi ales, probabil, cu o astenie,

Iar voi c-o panã multicolorã la pãlãrie.

Eroul nostru, însã, deºi un biet animal domestic,

Era isteþ 

ªi l-a învins pe boierul hrãpãreþ.

Moºneagului i-a umplut inima de bucurie

(Dar ºi ograda toatã)

ªi astfel a fost scrisã pentru voi

Punguþa minunatã

8/14/2019 palatul cu povesti

http://slidepdf.com/reader/full/palatul-cu-povesti 10/32

10

Dumbrava minunatã 

Fiindcã v-aþi uitat acasã pãlãriile de soare

 Am sã vã duc într-un loc cu rãcoare

Nu! sã nu-ncercaþi sã vã faceþi coifuri din file!

Cãrþile sunt scrise cu iubire

ªi tot aºa se cuvine sã le citiþi ºi voi

Sã nu le rupeþi, sã nu le trântiþi în noroi!Fiecare cuvânt vã face mai frumoºi ºi mai înþelepþi,

Mai buni ºi mai drepþi

Cu un cuvânt poþi clãdi o lume

Ce mai! Poþi înfãptui orice minune:

Îl poþi îmblânzi pe uriaº

ªi-l transformi în prieten pe vrãjmaº.

8/14/2019 palatul cu povesti

http://slidepdf.com/reader/full/palatul-cu-povesti 11/32

11

Deci, aveþi grijã cum umblaþi cu ele!

Nu le alegeþi pe cele din noroi,

Ci culegeþi-le pe cele din stele.

Iar cãrþile care gãzduiesc cuvinte

Sã vã fie cãlãuzã pentru inimã ºi minte,

Prieteni dragi, pe care sã-i iubiþi

ªi sã-i respectaþi ca pe niºte fraþi.

Deci, poftiþi în dumbrava cu rãcoare

ªi alegeþi-vã câte un copac drept umbrelã de soare!

Fetiþa care vorbeºte cu Sora Soarelui

E Lizuca (însã nu Lizuca-uituca, eroina Ninei Cassian).

Fetiþa pe care-o vedeþi e tristã:

Mãmica ei nu mai existã,

Iar mama vitregã e duºmãnoasã,

De aceea Lizuca a fugit de acasã.

Ea cautã drumul cãtre bunici

În timp ce Patrocle discutã cu niºte furnici.

Haideþi sã pornim cu ea printre copaci

ªi s-o conducem la cei dragi!

 Apoi la cartea lui Sadoveanu sã ne-ntoarcem, frumos,

ªi sã ascultãm blânda zicere a graiului sãu melodios.

8/14/2019 palatul cu povesti

http://slidepdf.com/reader/full/palatul-cu-povesti 12/32

12

Fãt-Frumos Mãzãrean

 Tot Sadoveanu a scris ºi povestea 

Lui Fãt-Frumos Mãzãrean,

ªi pe aceea cu mãgãruºul

Numit Ianoº Nãzdrãvan.

Despre nãstruºnicul mãgãruº

O sã vã citeascã mãmica,

 Acum haideþi s-o ascultãm pe bunica 

Depãnând basmul lui Fãt-Frumos Mãzãrean, Acel viteaz pãmântean.

Pornit sã-ºi afle norocul în lume,

El ºi-a presãrat drumul

Numai cu fapte bune

(Aºa trebuie sã faceþi ºi voi,

Chiar dacã nu sunteþi eroi).

 A ajutat vulturul, ºtiuca ºi furnica,

De aceea ºi pe el îl ajutã Sfânta Vineri

ªi Sfânta Duminicã,

Sã-ºi afle norocul ºi fecioara iubitã.Ei, ºi acum s-o lãsãm pe bunicuþa truditã 

Sã se odihneascã lângã nepoþei,

Iar noi sã pornim, printre file,

Pe alte alei.

8/14/2019 palatul cu povesti

http://slidepdf.com/reader/full/palatul-cu-povesti 13/32

8/14/2019 palatul cu povesti

http://slidepdf.com/reader/full/palatul-cu-povesti 14/32

14

Pinocchetta 

În aceastã carte locuieºte Pinoccheta 

Cea meºteritã de Mama Gepetta 

E sora lui Pinocchio, de cârpã ºi aþã 

 Trezitã de Emilio Bologna (autorul ei) la viaþã 

Ea sfatul Zânei îl nesocoteºte

ªi-asemeni fratelui sãu, multe pãtimeºte.

Nu, oricât m-aþi ruga,

N-o sã vã spun ce-a pãþit 

Ca sã vã puteþi apuca de citit!

Doar atât: o fetiþã adevãratã a devenit,

Un personaj de toþi copiii îndrãgit.

Logodnica lui Pinocchio

Logodnica lui Pinocchio - numitã Picchiuþa,

E cartea lui Ugo Scotti-Berni,

În care micuþa 

ªi gingaºa pãpuºã e construitã 

De Gepetto, meºterul iscusit 

Pentru a-l face pe Pinocchio fericit.

Ia priviþi-o ce frumoasã e

ªi ce maniere alese a deprins!

Era normal ca inima lui Pinocchio,

Zãrind-o, sã se fi aprins.

Dar ºi Picchiuþa e gata sã-ºi dea viaþa 

Pentru admiratorul sãu

 Aflat în luptã cu Barbã-roºie cel rãu.

Pentru gestul ei, zâna cu pãrul azuriu o însufleþeºte,

 Apoi, spre bucuria noastrã,

Destinele celor doi eroi le uneºte.

8/14/2019 palatul cu povesti

http://slidepdf.com/reader/full/palatul-cu-povesti 15/32

15

Ciuboþelele ogarului

Ghici, cine e iepuraºul cu panã de pãun la pãlãrie,

Care aleargã dupã coperta aceea de carte colilie?

Dacã veþi intra pe aleile dintre file,

 Veþi afla ce-a pãþit iepuraºul în seara unei zile,

ªi de ce, de-atunci, tot aleargã dupã el

ªmecherul ogar.

Haideþi, intraþi în povestea 

Ce-l are pe Cãlin Gruia fãurar!

8/14/2019 palatul cu povesti

http://slidepdf.com/reader/full/palatul-cu-povesti 16/32

16

Crãiasa zãpezii

Cãlare fiecare pe câte un ren,

Sã intrãm în povestea lui Andersen.

Îmbrãcaþi-vã cu haine groase,

Cãci vom strãbate þinuturi geroase,

Însoþiþi de Gretchen, eroina mânatã de dor,

Pe urmele prietenului Karl

ªi a þinutului zãpezilor.

Priviþi-i cum scriu împreunã 

Cuvântul veºnicie,

 Apoi ies, triumfãtori, din recea 

Crãiesei împãrãþie.

E o poveste despre prietenia adevãratã 

Care deschide orice poartã.

8/14/2019 palatul cu povesti

http://slidepdf.com/reader/full/palatul-cu-povesti 17/32

17

Lebedele

Neostenitã ca marea,

Stârnind în jur mirarea 

Cine-mpleteºte, tãcutã,

Cãmaºã dupã cãmaºã,

Din urzica bãtutã?

Cine sunt lebedele

Care zboarã peste oceane

ªi peste înaltele creste

Luminând, cu albul penelor,

Filele de poveste?

 Aceste file din care ne zâmbeºte,

Ca dintr-un nordic desen,

Fermecãtorul Andersen,

 Vorbesc despre iubirea de frate,

Despre acele sentimente curate

Ce sãlãºuiesc într-o inimã de sorã 

ªi care ne învãluie cu luminã de aurorã.

S-o lãsãm din cap pânã-n tãlpi

Sã ne poleiascã!

Ei, cine începe prima paginã sã citeascã?

8/14/2019 palatul cu povesti

http://slidepdf.com/reader/full/palatul-cu-povesti 18/32

18

Doi feþi cu stea în frunte

S-a înserat ºi printre gene

 Vi se joacã Moºul Ene.

E ora când se deapãnã visele,

De lunã ninsele

ªi totuºi în împãrãþia noastrã,

de poveste,

Ceva strãluceºte de mã orbeºte.

 Ah! V-au trezit chiar ºi pe voi!

dar nu-i certaþi! Sunt doi eroi,

Doi Feþi-Frumoºi, cu stea în frunte.

 Au sã vã istoriseascã acele crunte

Încercãri prin care au trecut.

Pânã-n clipa în care au renãscut:

Cum au rãsãrit dintr-o tulpinã 

ªi s-au fãcut scânteie de luminã,

Cum au grãit cu suflarea valurilor 

ªi au vorbit în limba fiarelor 

Pânã când a ajuns inima pãrinteascã 

Sã-i recunoascã...

 Aþi adormit cu basmul lui Slavici în gând

(Dar nu înainte de a-i asculta ºi ultimul rând).

8/14/2019 palatul cu povesti

http://slidepdf.com/reader/full/palatul-cu-povesti 19/32

19

 Þupa-þup

De sub un brustur uriaº

ne face semn un iepuraº:

Pe mine mã cheamã Þupa-þup

ªi de la ºcoalã acasã mã duc.

 Voi nu ºtiþi, copii, ce-am pãþit,

Fiindcã povestea nu mi-aþi citit.

 Am avut un toc mic-mititel,

Frumos-frumuºel,

Cioplit din os, la un capãt ros,

Pe care nu ºtiu unde l-am lãsat 

De teama dulãului care se pornise pe lãtrat.

Poftiþi cu mine în pãdurea verde, de catifea,

Sã-l cunoaºteþi pe Moº Labã-grea,

Pe Riþa-Veveriþa ºi pe alþi prieteni

Ce-au luat pãdurea pieptiº

Pânã mi-au aflat tocul într-un luminiº.

Povestea lui Irimie Strãuþ e un joc de cuvinte

Pe care-o sã-l þineþi minte.

 Veþi învãþa din ea,

Câte feluri de toc existã în limba românã,

Nesecata ºi limpedea noastrã fântânã.

8/14/2019 palatul cu povesti

http://slidepdf.com/reader/full/palatul-cu-povesti 20/32

20

Palatul unde domneºte istoria 

Palatul cu poveºti e mare

Eu v-am invitat la plimbare

În Împãrãþia cãrþii pentru copii

În care, de citeºti, multe poþi sã ºtii.

El este numai o încãpere,

E drept, ne atrage precum pe albinã borcanul cu miere.

Când foºneºte crângul dulce al lumii cu poveºti

Uiþi de tine, de parcã nici nu mai eºti.

Dar, veniþi sã vedeþi

Palatul în care istoria domneºte,

Unde curajul ºi vitejia devin poveste,

Sã-i cunoaºteþi pe Gruia lui Novac,

Pe ªtefan ºi Cuza ºi Mihai,

Pe Pintea Viteazul ºi pe haiducii lui ªapte Cai

Sunt pagini de carte pe care, de le citeºti,

Ca eroul din poveste-ai sã creºti:

 Viteaz, destoinic, bun ºi curajos

8/14/2019 palatul cu povesti

http://slidepdf.com/reader/full/palatul-cu-povesti 21/32

21

Palatul poveºtilor cu animale

Iar acum, haideþi sã intrãm frumos

În Palatul poveºtilor cu animale, cu gâze ºi flori

ªi sã facem cunoºtinþã cu alþi eroi,

 Vietãþi mai mari, sau mai mici,

Constructori harnici, deºi uni-s pitici.

Cu uimitoarea Uzina Flora 

Ce ne dã ozon tuturora.

Ei, ºi-acum sã ne-aºezãm între filele Cãrþii de geografie

ªi sã pornim în cãlãtorie,

Ca pe un covor fermecat,

Pe orice meleag, fie ºi-ndepãrtat.

Sã ajungem la Pol cu Nansen

ºi Amundsen ºi cu alþi exploratori,

Ori la Ecuator, sã stoarcem ploi torenþiale din nori.

Pe aripile acestor cãrþi poþi ajunge oriunde doreºti,

Fãrã bani, trebuie numai sã le citeºti!

8/14/2019 palatul cu povesti

http://slidepdf.com/reader/full/palatul-cu-povesti 22/32

8/14/2019 palatul cu povesti

http://slidepdf.com/reader/full/palatul-cu-povesti 23/32

23

Pentru cã Împãrãþia cãrþii e minunatã 

ªi n-am vrea sã-i aflãm capãtul niciodatã.

Deci, dragii mei, toþi cei care iubiþi

Basmul, cãlãtoria, istoria, poezia, visarea,

Lumea-ntreagã cu munþii ºi marea,

 Adicã tot ce încape

Între file de carte,

Poftiþi în dumbrava minunatã a palatului de hârtie,

Lumea a tot ce înseamnã copil ºi copilãrie!

Feþi-Frumoºi ai zilei de mâine,Înþelepciunea, lumina,

Culegeþi-le din pagini de carte, precum albina 

Casa cãrþii vã aºteaptã mereu cu porþile deschise,

Cu fântâna nesecatã a tinereþii

ªi cu izvoare de vise!

8/14/2019 palatul cu povesti

http://slidepdf.com/reader/full/palatul-cu-povesti 24/32

24

C U P R I N S

Prolog ....................................................................... 5

  Alba-ca-Zãpada ..........................................................7

  Amintiri din copilãrie ................................................. 8

Punguþa cu doi bani .................................................. 9

Dumbrava minunatã ............................................... 10

Fãt-Frumos Mãzãrean ............................................. 12

Pinocchio ................................................................ 13

Pinocchetta ............................................................. 14

Logodnica lui Pinocchio ........................................... 14

Ciuboþelele ogarului ................................................ 15

Crãiasa zãpezii ........................................................ 16

Lebedele .......................... ........................................17

Doi feþi cu stea în frunte .......................................... 18

  Þupa-þup ............................ .................................... 19

Palatul unde domneºte istoria .................................. 20

Palatul poveºtilor cu animale ................................... 21

Sfârºitul cãlãtoriei ................................................... 22

8/14/2019 palatul cu povesti

http://slidepdf.com/reader/full/palatul-cu-povesti 25/32

25

8/14/2019 palatul cu povesti

http://slidepdf.com/reader/full/palatul-cu-povesti 26/32

8/14/2019 palatul cu povesti

http://slidepdf.com/reader/full/palatul-cu-povesti 27/32

27

8/14/2019 palatul cu povesti

http://slidepdf.com/reader/full/palatul-cu-povesti 28/32

8/14/2019 palatul cu povesti

http://slidepdf.com/reader/full/palatul-cu-povesti 29/32

29

NORA IOIL 

BIBLIOTECA JUDEÞEANÃ CONSTANÞA 

1999

8/14/2019 palatul cu povesti

http://slidepdf.com/reader/full/palatul-cu-povesti 30/32

30

8/14/2019 palatul cu povesti

http://slidepdf.com/reader/full/palatul-cu-povesti 31/32

31

8/14/2019 palatul cu povesti

http://slidepdf.com/reader/full/palatul-cu-povesti 32/32

32