of 8 /8
KULTURA ENERO 2017 Sa ilalim: Tila isang dagat ng kabataan at mamamayan ang nagsama-sama sa paanan ng Mendiola noong Setyembre 21, 2016 bilang bahagi ng pambansang protesta para sa libreng edukasyon, karapatang pantao, at usapang pangkapayapaan sa okasyon ng ika-44 na anibersaryo ng deklarasyon ng Martial Law. Ipaglaban ang libreng edukasyon 12 makabuluhang pagkilos ng kabataan sa 2016 Pagtaas ng kontribusyon sa SSS at tingi-tinging pagpapatupad ng pension hike, kinundena Ilang sakada naisalba mula sa mala-aliping kalagayan sa Hacienda Luisita Ipagdiwang ang sentenaryo ng Rebolusyong 1917! 3 4 6 7 8 \\ Ituloy sa p2 Palakasin ang paglaban, sumulong sa mas malalaking tagumpay Sa kabila ng pangako ng pagbabago ni Pangulong Rodrigo Duterte, nagpapatuloy at lalo pang tumitindi ang pananalasa ng imperyalismo at mga patakaran nito sa mamamayan. Sa harap ng sumasahol na krisis, higit ang hamon na patindihin ang paglaban at iabante ang pambansa- demokratikong kilusan sa panibagong antas.

Palakasin ang paglaban, sumulong sa mas malalaking tagumpay

 • Author
  ngohanh

 • View
  258

 • Download
  17

Embed Size (px)

Text of Palakasin ang paglaban, sumulong sa mas malalaking tagumpay

 • KULTURA

  ENERO 2017

  Sa ilalim: Tila isang dagat ng kabataan at mamamayan ang nagsama-sama sa paanan ng Mendiola noong Setyembre 21, 2016 bilang bahagi ng pambansang protesta para sa libreng edukasyon, karapatang pantao, at usapang pangkapayapaan sa okasyon ng ika-44 na anibersaryo ng deklarasyon ng Martial Law.

  Ipaglaban ang libreng edukasyon 12 makabuluhang pagkilos ng kabataan sa 2016 Pagtaas ng kontribusyon sa SSS at tingi-tinging pagpapatupad ng pension hike, kinundena Ilang sakada naisalba mula sa mala-aliping kalagayan sa Hacienda Luisita

  Ipagdiwang ang sentenaryo ng Rebolusyong 1917!

  3

  4

  6

  7

  8

  \\ Ituloy sa p2

  Palakasin ang paglaban, sumulong sa mas malalaking tagumpaySa kabila ng pangako ng pagbabago ni Pangulong Rodrigo Duterte, nagpapatuloy at lalo pang tumitindi ang pananalasa ng imperyalismo at mga patakaran nito sa mamamayan. Sa harap ng sumasahol na krisis, higit ang hamon na patindihin ang paglaban at iabante ang pambansa-demokratikong kilusan sa panibagong antas.

 • 2 ENERO 2017 | TINIG NG KABATAANG MAKABAYANEDITORYALSimula pa ng kampanya at sa maagang bahagi ng panunungkulan, inanunsyo na ni Duterte ang pagiging Kaliwa at sosyalista. Nangako rin ito ng paglaban sa panghihimasok ng imperyalismong US at nagsasariling patakarang panlabas at mga mahahalagang reporma gaya ng pagwawakas sa kontraktwalisasyon at pagbibigay ng serbisyo sa mamamayan. Pinalaya din ni Duterte ang ilang mga negosyador at konsultant ng National Democratic Front, muling binuksan ang usapang pangkapayapaan at nagtalaga ng ilang mga progresibo sa gabinete.

  Ang mga hakbang na ito ay positibong sinalubong ng mamamayan at kilusang masa. Sa kabilang banda, malinaw na nananatiling nasa kontrol ng mga pwersang makadayuhan at reaksyunaryo ang estado at lipunan. Sa partikular, ang militar ay kontrolado pa rin ng mga heneral na mahigpit na sinanay at hinawakan sa leeg ng US. Ang marami sa mga sumuporta rin at mga nakapaligid kay Duterte ay mga maka-kanang mga trapo at reaksyunaryo.

  Patuloy na krisis at mga hakbang paurong ni DuterteKaya naman hindi na nakapagtataka ang mga pag-atras ni Duterte sa mga pangako ng reporma para sa mamamayan, pagpapatuloy nito sa mga patakarang neoliberal at makadayuhan, at mga pasistang hakbangin laban sa mamamayan.

  Ilang ulit na pumustura si Duterte na anti-US at nagbanta na tatapusin na ang US-PH Balikatan at Visiting Forces Agreement pero binabawi rin ito. Kalaunay inapruba pa niya ang mga ehersisyong militar sa bansa sa mga susunod na buwan.

  Higit na pinakikinggan ni Duterte ang mga itinalaga niyang mga teknokrata at burukrata sa gabinete na kilalang mga tagapagtaguyod ng patakarang neoliberal. Pinagpapatuloy niya ang mga patakarang pang-ekonomiya ng nakaraang rehimen na nakatuon sa pagpapababa ng sahod ng manggagawa, pagtatanggal ng mga nalalabing restriksyong konstitusyonal sa dayuhang pag-aari sa bansa at pagsusulong ng mga patakarang higit pang magsasadlak sa bansa sa dayuhang pagsasamantala.

  Hanggang sa kasalukuyan, bigo pa rin ang gubyerno na wakasan ang kontraktwalisasyon at bigyan ng dagdag sahod ang manggagawa. Sa halip, ang win-win solution na pinagmamalaki ng Department of Labor and Employment na sinasabing magreregularisa sa manggagawa ay sa pamamagitan ng pagpapanatili ng labor agencies na mag-aabswelto pa rin sa mga kapitalista at magpapatuloy ng patakaran ng pag-atake sa pag-uunyon at regular na trabaho. Nakaamba rin ang pagtataas ng buwis at presyo ng mga produktong petrolyo at iba pang mga bilihin na lalo pang gigipit sa mamamayan.

  Patuloy ang kawalan ng lupa at tumitinding pagsasamantalang pyudal sa bansa. Noong nakaraang buwan, pinagbabaril ang mga magbubukid sa Tagum City na naggigiit

  na ipamahagi na ang lupang dapat ay sa kanila. Ngayong buwan, nalantad ang ginagawang pang-aalipin sa mga sakadang mula sa Mindanao na dinala sa Hacienda Luisita. Samantala, ang mga progresibong hakbangin ni Sec. Ka Paeng Mariano ng Department of Agrarian Reform gaya ng moratorium sa Land Conversion at pag-aaward ng mga lupain ay hinaharang at sinasabotahe.

  Nitong nakaraan, ang napagtagumpayan na pondo para sa libreng tuition para sa lahat ng mag-aaral ng mga pampublikong pamantasan ay nangangamba pang bawiin ng gubyerno sa pamamagitan ng kondisyunal na pagpapatupad na isiningit sa pagpirma ni Duterte sa badyet, kasabay ng mga patakaran gaya ng socialized tuition, other school fees at mga neoliberal na patakaran.

  Nagpapatuloy at sumasahol na pasismoSamantala, tuloy-tuloy ang pasistang kampanya ng panunupil at militarisasyon sa ilalim ng pinalupit na Oplan Bayanihan o ngayoy Oplan Kapayapaan. Sa kabila ng mutwal na deklarasyon ng tigil-putukan sa pagitan ng militar at New Peoples Army, patuloy ang pananalasa ng mga operasyong militar sa mga komunidad na nanakot, nandarahas at lumalabag sa karapatan ng mamamayan.

  Lumalawak din ang galit ng mamamayan sa anti-demokratiko at anti-mamamayang gera kontra droga na pumatay na sa libo-libong maralita. Ginagamit ang gerang ito para targetin ang mga lider masa at mga aktibista. Naghahasik ito ng terorismo laban sa mamamayan.

  Umani ng malawak na galit at paglaban ang paglilibing kay Marcos bilang bayani noong nakaraang kwarto. Samantala, pinarangalan din at itinatalaga sa mga posisyon ang mga sagad-sagaring pasista gaya ni General Ano, Visaya, Esperon at iba pa. Lumilinaw din ang tunguhing diktador ni Duterte sa pangako nitong alisin ang writ of habeas corpus, ibalik ang Philippine Constabulary at gawing mandatory muli ang Reserve Officers Training Corps.

  Umatras din si Duterte sa pangakong palalayain ang mga bilanggong pulitikal, at sa halip ay hinostage sila para umano maging baraha niya sa usapang pangkapayapaan. Hindi rin tinupad ni Duterte kahit ang pangako na palayain kahit ang mga may sakit at nakatatanda bago ang kapaskuhan.

  Positibo ang pagpapatuloy ng pormal na usapang pangkapayapaan ngayong buwan. Dapat itulak ng mamamayan dito ang mga repormang mahalaga para sa masa sa balangkas ng Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms (CASER). Subalit dapat maging mapagbantay sa lumilitaw na kawalan ng kaseryosohan ng gubyerno sa usapang pangkapayapaan. Sa halip, ninanais nito na pasukuin ang rebolusyunaryong kilusan o di kayay itali ito sa mahabang tigil-putukan habang itinutuloy ang militarisasyon sa kanayunan at hindi hinaharap ang ugat ng armadong tunggalian.

  Hamon ng mas matinding paglabanSa harap ng tumitinding krisis, higit na tumitindi ang hamon ng paglaban. Dapat higit na palakasin at palawakin ang kilusang pambansa-demokratiko at itaas ito sa panibagong antas. Pinatunayan ng lumalaking mga pagkilos ng kabataan at bayan sa nakaraang taon ang kahandaan at determinasyon ng mamamayan na lumaban para sa tunay na pagbabago. Dapat tungtungan ang mga ito para sa mas malalaki pang mga protesta at paglaban.

  Higit nating pahusayin ang ating pagpupukaw, pag-oorganisa at pagpapakilos. Dapat nating lagumin ang ating mga gawain at iwasto ang ating mga pagkakamali upang mapagpasyang sumulong.

  Dapat nating ilunsad ang rebolusyong pangkultura, labanan at iwaksi ang atakeng pang-ideolohiya ng imperyalismo sa hanay ng kabataan. Dapat ilunsad ang kilusang propaganda at kampanya ng edukasyong pampulitika sa hanay ng mga kabataan na magpapalaganap ng pambansa-demokratikong linya, pagsusuri at panawagan. Dapat palaganapin ang mga pag-aaral na anti-imperyalista, kontra-rebisyunista at mga pag-aaral ng Marxismo-Leninismo-Maoismo sa hanay ng kasapian at masa. Patalasin natin ang ating mga kampanya, pakikibakang masa at propaganda sa balangkas na anti-imperyalista, anti-pyudal at anti-pasista.

  Dapat nating itayo ang malalaki at malalakas na mga balangay ng organisasyon sa mga paaralan, pagawaan, komunidad sa buong bansa. Dapat palagiang magrekluta ng mga bagong kasapi at mga organisasyon. Tiyakin ang tuloy-tuloy na konsolidasyon ng mga kasapi sa mga pag-aaral, pagsasanay at mga gawain ng balangay. Siguruhin natin na sa bawat malaking mobilisasyon at pagkilos, umiigpaw din ang bilang ng kasapian ng Anakbayan.

  Dapat nating yanigin ng malalaking mga pagkilos ang bulok na estado, ilunsad ang mga walkout sa mga pamantasan at malalaking pagkilos sa mga komunidad, pagawaan at sakahan. Inspirasyon natin ang Sigwa ng Unang Kwarto na nagpaalingawngaw ng pambansa-demokratikong paninidigan sa buong bansa.

  Dapat malakas at maramihang sumanib sa pakikibaka ng batayang masa. Dapat tiyakin na tumungo sa kanayunan ang paparaming bilang ng mga kabataan at mga kasapi ng Anakbayan para makiisa at sumanib sa pakikibaka ng mga manggagawa at magsasaka. Dapat palakasin ang pagkakampanya at oryentasyong ito sa hanay ng mga kabataan sa mga pag-aaral, mga integrasyon at maramihang pagtungo sa hanay ng masa.

  Tanging sa sama-sama at militanteng pagkilos makakaasa ang kabataan at mamamayan ng kinabukasang tunay na malaya, masagana at maaliwalas.

  Sumama sa pagkilos! Enero 27 - Pambansang Araw ng ProtestaPebrero 23 - Pambansang Walkout

 • 3TINIG NG KABATAANG MAKABAYAN | ENERO 2017 BALITA

  Ayon sa grupo, ang pagbibigay ng budget para sa libreng tuition sa SUCs ay pagbasag sa kasinunalingan na pinapalaganap ng neoliberalismo na imposible ang magbigay ng libreng edukasyon. Ito ay isang paglihis sa matagal nang patakaran ng gobyerno na pagtulak sa di-kontroladong pagtaas ng bayarin, komersyalisasyon, at pribatisasyon ng mga pamantasan.

  Ang pagpapanukala ng libreng matrikula sa mga SUC ay isang malaking tagumpay na resulta ng taun-taong protesta at dahil sa malawak na galit sa sobra-sobrang mataas na matrikula, ayon sa pahayag ng Anakbayan. Maaalalang sa ilalim ni Aquino ay tumaas ang matrikula mula sa P30,000-60,000 kada taon patungong P40,000-80,000 sa kanyang pag-alis sa opisina nitong 2016. Nagprotesta ang mga iskolar ng bayan sa harap ng Commission on Higher Education (CHED) sa Quezon City sa unang araw ng

  enrolment sa University of the Philippines nitong Enero 9 upang igiit ang kagyat at lubos na pagpapatupad ng panukalang libreng matrikula sa mga pampublikong pamantasan.

  Nagbabala ang Anakbayan sa CHED laban sa pagpataw ng mga alituntunin na hahadlang sa kalakhan ng mga estudyante ng SUC na makinabang sa panukala. Ayon sa grupo, ang kondisyunal na implementasyon ay paglabag sa mismong 2017 General Appopriations Act na nagsasaad na walang matrikula ang dapat ikolekta mula sa mga mag-aaral ng SUC simula sa susunod na taon. Dagdag pa, kung lilimitahan ng nasabing patakaran ng pangulo ang saklaw ng libreng tuition, lalabas na wala na siyang pinagkaiba sa mga nagdaang rehimen. Hinamon ng Anakbayan si Duterte at CHED na dapat hayagang pagbawalan ang lahat ng pamantasan na magkolekta ng matrikula.

  Nananawagan din ang mga kabataan sa pagbasura sa lahat ng mga neoliberal na patakaran na haharang sa pagpapatupad ng libreng matrikula, kabilang na ang Education Act of 1982, Higher Education Modernization Act of 1997, at CHED Memo 3 Series of 2012. Ipinapanawagan din ang kagyat na pagbasura ng mga patakaran sa mga SUC na nagbibigay matuwid sa pagkolekta ng matataas na matrikula sa mga pamantasan, katulad ng Socialized Tuition System (STS) sa UP at mga Other School Fees (OSF).

  Ang mga neoliberal na patakaran na pinatupad sa mga nagdaang dekada ay nagresulta sa mas mataas na matrikula. Pinalala lamang nito ang kolonyal, komersyalisado, at pasistang katangian ng edukasyong Pilipino, ayon sa Anakbayan.

  Sa kadahilanang hindi kusang ibibigay ng gubyerno ang libreng matrikula sa SUCs, nanawagan ng malalaking protesta ng mag-aaral ang ibat ibang grupo ng mga kabataan sa Enero 27 at Pebrero 23.

  Malugod na sinalubong ng Anakbayan ang P8.3 bilyon na alokasyon ng Kongreso sa 2017 national budget para sa libreng matrikula para sa mga mag-aaral ng State Universities and Colleges (SUC), subalit nagbababala laban sa iminungkahing kondisyunal na implementasyon ni Pangulong Duterte na maaaring sumalungat sa esensya ng panukala.

  Ipaglaban ang libreng edukasyonHindi kusang ibibigay ng gubyerno ang libreng matrikula sa SUCs

 • 4 ENERO 2017 | TINIG NG KABATAANG MAKABAYANLATHALAIN

  Pagharap ng hamon sa rehimeng DuterteSa pagpasok ng termino ni Rodrigo Duterte bilang pangulo ng reaksyunaryong gubyerno, agad siyang hinarap ng hamon na totohanin ang kanyang pangako ng pagbabago sa pamamagitan ng pagbaklas sa pagkatuta ng bansa sa imperyalismong US, pagpapatupad ng tunay na repormang agraryo, pambansang industriyalisasyon, at iba pang makabuluhang reporma. Sinalubong ng malaking pagkilos na umabot sa 40,000 katao mula sa ibat ibang bahagi ng bansa ang unang State of the Nation Address (SONA) ni Rodrigo Duterte noong Hulyo 25, 2016.

  Protesta laban sa pagbabago ng kurikulum sa UPBagamat naipasa ang pagbabago ng kurikulum sa kalakhan ng mga kampus ng University of the Philippines (UP), naglunsad ng serye ng mga protesta laban dito at matagumpay na napaatras ng mga mag-aaral at guro ang kolonyal at kontra-Pilipinong panukala na ito sa UP Diliman. Ang panukalang bawasan ang kasalukuyang 45-unit General Education (GE) program pababa sa 21 unit ay isang kolonyal na hakbang na naglalayong iayon ang edukasyon sa unibersidad sa pangangailangan ng malalaking dayuhang negosyo para sa murang paggawa.

  Pagkampanya sa mga kinatawan ng kabataan at bayanMalakas na ikinampanya ng kabataan at estudyante ang mga kinatawan ng kabataan at bayan sa nagdaang halalan 2016. Naipanalo ang Kabataan Partylist, ang nag-iisang kinatawan ng mga kabataan sa kongreso habang sinuportahan ang pagtakbo sa senado ni dating Bayan Muna rep. Neri Colmenares. Sinunggaban ng mga kabataan ang nakaraang halalan upang higit na palakasin at palawakin ang pagpupukaw, pag-oorganisa at pagpapakilos para humakbang pasulong sa pambansa demokratikong pakikibaka.

  #BigasHindiBala: Pagpapanagot kay Aquino sa Kidapawan masakerDalawang tao ang namatay sa masaker sa Kidapawan noong Abril 1 nang paputukan ng mga armadong pulis at sundalo ang 6,000 nagbabarikadang magsasaka sa Kidapawan City, North Cotabato. Kagyat na tinugunan ng mga kabataan ang pagpapanagot sa rehimeng US-Aquino sa madugong masaker ng mga magsasakang nanawagan lamang ng bigas upang pantawid sa gutom na dulot ng pagwasak ng El Nio sa kanilang mga pananim. Naging bahagi ang Anakbayan sa National Fact-Finding Mission na inilunsad upang tulungan ang mga biktima.

  Patuloy na pakikibaka laban sa K-12Matinding pahirap ang naramdaman ng mga mag-aaral, magulang at guro sa lubos na pagpapatupad ng programang K-12. Aabot sa 400,000 ang itinulak na tuluyan nang magdrop-out dahil sa pabigat na dulot ng dagdag na 2 taon ng pag-aaral. Kung kaya tuloy pa rin ang pakikibaka laban sa K-12. Nagsagawa ng dalawang araw na campout ang mga kabataan at estudyante sa pamumuno ng Anakbayan, sa harap ng Main Offce ng Department of Education (DepEd) sa Pasig City noong Mayo 26-27 upang ipahayag sa rehimeng Duterte ang lalim ng pagkasuya ng publiko sa K-12 program.

  Matagumpay na paglaban sa tuition & other school feesUmani ng malaking tagumpay ang paglaban sa tuition & other fees nang naitulak ang Kongreso na ipasa ang panukala ng libreng matrikula sa lahat ng mga State Universities and Colleges (SUCs) para sa susunod na akademikong taon. Noong 2016, naging tampok ang malalaking protesta at pambansang walkout para sa pagbabasura sa mga neoliberal na atake sa edukasyon at pagkamit ng libreng edukasyon noong Pebrero 24, Marso 11, Setyembre 21, at Oktubre 13.

  12 makabuluhang pagkilos ng kabataan sa 2016

 • 5

  Pambansang araw ng pagkilos laban sa extrajudicial killingsIsa ang mga grupo ng kabataan at estudyante sa mga pinakaunang nagkundena sa mga pamamaslang na may kinalaman sa nagaganap na kontra-drogang operasyon ng rehimeng Duterte. Naging hudyat nito ang paglunsad ng isang pambansang araw ng pagkilos laban sa extrajudicial killings noong Agosto 2011. Iginigiit ng Anakbayan na mawawala lamang ang iligal na droga sa bansa kung itataguyod ang mas malawakang panlipunang pagbabago para sa lahat ng mamamayan.

  Paglaban sa EDCA at pananalasa ng imperyalistang US sa PilipinasSinamantala ng kabataan at mamamayan ang mga matatapang na pahayag ni Duterte laban sa imperyalismong US para palakasin at palawakin ang panawagan para sa pagpapalayas sa mga tropang Amerikano at paggigiit ng pambansang soberanya ng bansa. Bago pa man makaupo si Duterte ay sunud-sunod na ang mga kilos-protesta laban sa Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) kagaya ng pagbato ng pintura ng mga kabataan sa gate ng US Embassy noong Enero 21 at malaking protesta sa Embahada noong Pebrero 4, sa ika-117 anibersaryo ng Digmaang Pilipino-Amerikano.

  Kampanya laban sa kontraktwalisasyon at para sa National Minimum WageMalakas na itinambol ng mga kabataan ang panawagan kay Duterte na tupdin niya na ang pangakong ipagbawal ang kontraktwalisasyon at ibasura ang mga neoliberal na batas at polisiya na nagsasaligal sa mga kontra-manggagawa, kontra-kabataang iskema ng empleyo. Hinimok din ng mga kabataan si Duterte na ipatupad ang isang National Minimum Wage (NMW) o pambansang minimum na sahod na P750 kada araw para sa mga manggagawa sa pribadong sektor at P16,000 kada buwan para sa mga kawani ng pamahalaan. Lakbayan ng Pambansang

  MinoryaMainit na sinalubong ng mga mag-aaral at kabataan sa Kamaynilaan ang mga delegado ng mga pambansang minorya na naglakbay mula sa mga pinakaliblib na baryo sa nayon at kabundukan patungo sa pambansang kabisera noong huling dalawang linggo ng Oktubre. Layon ng makasaysayang Lakbayan ng Pambansang Minorya 2016 na itambol ang panawagan para sa sariling pagpapasya, paglaban sa pandarambong sa kanilang mga lupang ninuno, at ang pagwawakas sa militarisasyon ng kanilang mga komunidad.

  Pagsuporta sa usapang pangkapayapaanSinalubong ng mga kabataan ang muling pagbukas ng usapang pangkapayaan sa pagitan ng gubyerno ng Republika ng Pilipinas at National Democratic Front na muling sinimulan pagkaupo ni Duterte. Ikinampanya ang pagpapalaya sa lahat ng mga bilanggong pulitikal bilang bahagi ng pagpapatupad sa mga napagkasunduan sa usapan. Mayroong mahigit 100 kabataang bilanggong pulitikal na nasa edad 18 hanggang 35. Kabilang ang mga kabataang bilanggong pulitikal na sina Guiller Cadano at Gerald Salonga, mga mag-aaral ng UP, sa mga napalaya dahil sa malakas na kampanya ng ibat ibang sektor.

  Lumabas din sa midya at publiko ang mukha ng mga kabataang kasapi ng New Peoples Army tulad ni Ka Katryn ng Melito Glor Command sa Southern Tagalog. Ipinaliwanag nina Ka Katryn ang kabuluhan ng usapang pangkapayapaan at hinihikayat din nila ang mas maraming kabataan na lumahok sa rebolusyonaryong pakikibaka sa kanayunan.

  #MarcosNoHero at protesta laban sa nagpapatuloy na pasismoLibu-libong kabataan at mamamayan ang bumuhos sa mga lansangan upang kundenahin ang surpresang pagpapalibing sa dating diktador na si Ferdinand Marcos Sr. sa Libingan ng mga Bayani (LNMB). Umabot sa 5,000 estudyante ang nagprotesta sa kahabaan ng Katipunan Avenue sa Quezon City at sa ibang pamantasan sa Kamaynilaan sa araw ng pataksil na paglibing kay Marcos sa LNMB. Mahigit 15,000 naman ang nagtipon sa Luneta Park noong Nobyembre 25. Ang paglaban sa paghirang kay Marcos na bayani ay paglaban din sa mga pasistang pamana ng diktadurya na rumurok sa malaking pagkilos noong Disyembre 10. Nagpapatuloy na pasismo ang walang tigil na militarisasyon ng kanayunan, planong pagpapanumbalik ng mandatory Reserved Officer Trainings Corps (ROTC), banta ng pagsuspindi ng writ of habeas corpus, at iba pang mga patakarang nagpapanumbalik sa batas militar.

 • 6 ENERO 2017 | TINIG NG KABATAANG MAKABAYANBALITA

  pension hike kaya dapat daw ay maiwan ang problema sa SSS at hindi na dapat gawing pabigat sa presidente. Kailangan umanong taasan ng SSS ang hinihinging kontribusyon, mangolekta ng mga utang, at maging maingat sa mga pinapasukang investments.

  Dagdag pa ni Diokno, magkaiba raw ang persona ni Duterte bilang kandidato at pangulo, at natural lamang daw na may mga pangako noong kampanya na hindi matutupad kapag nakita na ang datos.

  Sa kabila ng pangako ni Duterte noong kanyang kampanya na ipatutupad ang pension hike, nagmala-Noynoy Aquino ang kanyang gabinete sa pagsasabing maaaring malugi ang SSS kung itataas ang pensyon. Noong nakaraang taon, bago tuluyang umalis sa puwesto ay nag-veto ang hacienderong Aquino ng panukalang batas na ibigay ang P2,000 pagtaas ng pensyon.

  Ayon sa Anakbayan, ang pagtaas ng kontribusyon sa SSS kasabay ng pension hike ay naglalantad sa nagpapatuloy na neoliberal na balangkas ng gubyernong Duterte kung saan tinuturing ang social security na isang kalakal sa halip na isang serbisyong dapat responsibilidad ng estado na ibigay sa matatanda at retiradong manggagawa.

  Ang pag-aapruba ng pagtaas sa pensyon ay pagpapakita na sa sama-samang paglaban, madadaig ang kontra-mamamayang mga pananabotahe at hakbangin. Gayunpaman, hindi pa tapos ang laban -- dapat igiit na mas maagang ipatupad ang buong halaga ng dagdag pensyon at huwag itaas ang koleksyon mula sa mga manggagawa. Dapat ding tanggalin ang mga patakaran ng patuloy na panghuhuthot sa mga mangggagawa habang napakalaki ng mga bonuses at kita ng mga burukrata at kapitalista.

  Tinutulan din ng grupo ang tingi-tinging na pagpapatupad ng P2,000 pension hike. Simula ngayong buwan ng Enero, madadagdagan ang pensyon ng mga retiradong benepisyaryo ng P1,000 habang ang natitirang P1,000 dagdag ay ipapatupad sa 2022.

  Kung tutuusin napakaliit na halaga ng P2,000 pero kahit ito ay hindi kayang agarang ibigay sa mga pensionado. Bukod sa ginawang tingi-tingi ay ipinapasa na naman sa mamamayan ang pagbabayad nito, ani Anakbayan National Chairperson Vencer Crisostomo.

  Kapalit ng pagtaas ng pensyon ang 1.5 porsyento na pagtaas ng buwanang kontribusyon ng mga aktibong benepisyaryo

  ng SSS sa darating na Mayomagiging 12.5 porsyento na ang kakaltasin sa kanilang mga sahod para masuportahan ang nasabing pension hike.

  Ayon sa Social Security Act, ang retiradong benepisyaryo na nakapag-ambag sa loob ng 120 buwan o sampung taon ay maaaring makatanggap ng buwanang pensyon.

  Muntik nang ibasura ang pagtaas ng pensyon dahil sa mungkahi ng mga neoliberal na miyembro ng gabinete na sina Budget Secretary Benjamin Diokno, Finance Secretary Carlos Dominguez III, at Socio-economic Planning Secretary Ernesto Pernia.

  Ayon sa tatlo, hindi raw maaaring gamitin ang buwis ng taumbayan upang suportahan ang

  Positibong sinalubong ng Anakbayan ang pagtaas ng pensyon ng mga retiradong benepisyaryo ng Social Security System (SSS). Pero kinundena naman ng grupo ang pagpataw ng 1.5 porsyento na pagtaas sa buwanang kontribusyon ng mga aktibong benepisyaryo nito.

  Pagtaas ng kontribusyon sa SSS at tingi-tinging pagpapatupad ng pension hike, kinundena

  Nagtipon-tipon ang mga kabataan mula sa probinsya ng British Columbia, Alberta, mga lungsod ng Montreal, Ottawa, Peterborough, Hamilton at Toronto sa New College, Pamantasan ng Toronto. Kabilang din ang Anakbayan-USA , Anakbayan-Europe at Anakbayan-Philippines sa mga dumalo.

  Ibinoto para sa tatlong taong termino sina Rhea Gamana at Renzo Grospe bilang Kapwa-Tagapangulo, Sarah Salise bilang

  Pangkalahatang Kalihim, at Zharmaine Ante bilang Tagapangasiwa sa Pinansya. Inihalal din ang mga kasapi ng Pambansang Konseho na kinatawan mula sa limang rehiyon ng Anakbayan-Canada.

  Ayon kay Renz Grospe, Ang pagkakatatag sa Anakbayan-Canada ay para mabigyang-pansin ang mga isyung kinakaharap ng mga kabataan.

  Ayon naman kay Sarah Salise, Ipinakikita nito na handa nang paglingkuran ng mga anak ng bayan ang komunidad dito sa ibayong dagat at sa Pilipinas at para ipaglaban ang tunay na pagbabago at minimithing kapayapaan ng sambayanan!

  Matagumpay na inilunsad noong ika-18 hanggang 20 ng Nobyembre 2016 ang Anakbayan-Canada. Ito ang ikalawang pambansang balangay ng organisasyon sa ibayong dagat. Sinundan ng Canada ang pagbubuo ng Anakbayan-USA nitong nakaraang taon. Humigit-kumulang sa 150 kabataan ang lumahok sa makasaysayang pagpupulong.

  Makasaysayan!Pambansang balangay ng Anakbayan sa Canada, itinatag

 • 7TINIG NG KABATAANG MAKABAYAN | ENERO 2017 BALITA

  PUNONG PATNUGOTKarlo Mikhail Mongaya

  MGA KAWANIAlexia Fuentes, Issa Baguisi, Gem Aramil, jess Ferrera,

  Gena Terre, James Relativo, John Levi Masuli, Mary Karlyn SubaldoNona Al-Raschid, Uno Knobles, Reeza Rosalada, Vencer Crisostomo

  Para sa mga suhestyon, komento at kontribusyon, makokontak kami sa mga sumusunod:

  [email protected]

  www.anakbayan.org

  facebook | Anakbayan Phils

  twitter | @anakbayan_ph

  Taliwas sa pinangangalandakan ng rehimeng Duterte, patuloy pa rin hanggang sa ngayon ang mapanupil na opensiba ng tropang militar sa kanayunan. Nagpapatuloy ang pagkakampo ng mga sundalo sa mga komunidad ng mga magsasaka at katutubong pinaghihinalaang base ng New Peoples Army. Ang Oplan Bayanihan, ang dating kampanyang kontra-insurhensya,

  ay pinalitan nitong bagong taon ng Oplan Kapayapaan.

  Sa loob ng anim na buwan ng panunungkulan, nagpapatuloy ang paniniktik at harasment sa mga progresibong pwersa. Mahigit-kumulang 20 aktibista ang sinampahan ng gawa-gawang mga kaso. Pinakong pangako rin ang pagpapalaya sa mahigit 400 na

  mga bilanggong politikal na patuloy na naghihirap sa kulungan dahil sa mga gawa-gawang kasong isinampa sa kanila ng mga nagdaang rehimen.

  Nagpapatuloy din ang pagsupil sa mga kilos-protesta ng mamamayan. Noong Oktubre, dalawang beses na brutal na binuwag ng AFP at PNP ang protesta ng mamamayan.Ayon sa KARAPATAN, may naitala nang hindi bababa sa 16 ekstra-hudisyal na pagpatay. Aabot sa mahigit 6,000 na ang biktima ng gera kontra droga. Marami sa mga biktima ay mga mula sa mga maralitang komunidad.

  Nagmartsa ang libo-libong mamamayan mula sa Liwasang Bonfacio patungong Mendiola noong Disyembre 10 bilang paggunita sa pandaigdigang araw ng karapatang pantao at laban sa nagpapatuloy na pasismo sa ilalim ng rehimeng Duterte.

  Protesta laban sa nagpapatuloy na pasismo sa ilalim ng rehimeng Duterte

  Nasa 200 mga sakada o mga kontraktwal na manggagawang bukid mula pa sa Bukidnon ang natuklasang pinasasahod ng P9 hanggang P128 kada araw higit na mababa kumpara sa P334 kada araw na regional minimum wage sa Tarlac. Sa katiting na halagang ito, pinagtatrabaho ang mga sakada mula ika-4 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon.

  Halos wala nang natitira sa sahod ng mga sakada dahil ultimo mga ginagamit na plato, rice cooker at bolong ginagamit sa paggapas ng tubo ay sinisingil at ikinakaltas sa kanilang katiting na sahod. Bukod sa matinding pambabarat ng sahod, lubhang pagpapasakit ang kalagayan ng mga sakada sa usapin ng di-makataong trato sa kanila.

  Pinangakuan sila ng libreng tirahan kasama na ang paggamit ng tubig at kuryente sa panahon ng kanilang pagtatrabaho sa Hacienda Luisita. Bukod pa rito, nangako rin ang Greenhand Labor Service Cooperative

  na may makukuhang health and accident insurance ang mga manggagawang bukid ngunit wala ni isa sa mga ito ang ipinagkaloob sa kanila mula nang magsimula silang magtrabaho sa Tarlac. Nagsisiksikan ang mga manggagawang bukid sa napakaliit at napakainit na tuluyan sa Brgy. Mapalacsiao, sakop ng Central Azucarera de Tarlac.

  Patunay rin na hindi tinupad ng kontraktor ang ipinangakong health insurance nang magkasakit si Brixcio Bagnaran, 62 taong gulang, habang nagtatrabaho sa Hacienda Luisita. Ni hindi binigyan ng perang pangpa-check up si Bagnaran. Tanging gamot sa lagnat at pamasahe pabalik sa Bukidnon ang ibinigay sa kaniya. Pumanaw sa sakit sa tuberculosis si Bagnaran noong Enero 4.

  Higit 50 mga sakada ang naisalba sa mala-aliping kalagayan ng paggawa. Apat sa kanila ay menor de edad habang 24 naman ay mga Lumad.

  Makalipas ang ilang araw mula nang maisalba ang mga sakada, 36 sa kanila ang nagsampa ng kaso laban sa Greenhand Labor Service Cooperative, Agrikulto Inc. at Central Azucarera de Tarlac mga ahensyang may kinalaman sa iligal na kalagayan sa paggawa ng dinanas ng mga sakada.

  Ayon sa Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura, ang puno ng Greenhand Labor Service Cooperative na si Billy Baitus ay kilalang anti-manggagawang kontraktor mula sa South Cotabato at nagsisilbi sa mga dambuhala at multinasyunal na plantasyon gaya ng Dole Philippines. Ang Agrikulto Inc. naman ay pinamamahalaan ni Martin Lorenzo, kilalang alipores ni Fernando Cojuangco.

  Ang malubhang pagsasamantalang dinanas ng mga sakada sa Hacienda Luisita ay patunay na nagpapatuloy at lumulubha ang kalagayan ng masang anakpawis hanggat hindi ipinapatupad ang tunay na repormang agraryo. Pinatitindi rin ang kalagayan ng mga manggagawang bukid dahil sa nagpapatuloy na mga patakarang nagbibigay-suhay sa kontraktwalisasyon.

  Mariing kinundena ng Anakbayan ang nalantad na matinding pagsasamantala sa mga sakada ng Hacienda Luisita. Nalantad ang nagpapatuloy at lumalalang pagsasamantala sa lupain ng mga Cojuangco-Aquino nang matuklasan ang mala-aliping kalagayan na dinanas ng mga sakadang mula pa sa Bukidnon.

  Ilang sakada naisalba mula sa mala-aliping kalagayan sa Hacienda Luisita

 • 8 ENERO 2017 | TINIG NG KABATAANG MAKABAYANLATHALAINLa

  raw

  an m

  ula

  sa S

  outh

  ern

  Taga

  log

  Expo

  sure

  .

  Sa harap ng tumitinding krisis ng pandaigdigang monopolyo kapitalismo at atake nito sa manggagawa at mamamayan ng sandaigdigan, higit na lumilinaw ang pangangailangan ng rebolusyon para wakasan ito at itatag ang sosyalismo. Ang Rebolusyong Oktubre ng 1917 ng Rusya ay pinakadakila at pinakamakasaysayang kaganapan sa pakikibaka ng proletaryado. Ito ang unang bigwas sa imperyalismo na naghawan ng landas sa mas marami pang mga pag-aalsa at rebolusyon, pinakasignipikante rito ang Rebolusyong 1949 ng Tsina at ang Rebolusyong Kultural na sumunod dito.

  Iminarka ng Rebolusyong Oktubre ang tagumpay ng mga Bolshevik sa pagtatatag ng diktadurya ng proletaryado, paggapi sa dayuhang panghihimasok, sosyalistang konstruksyon, kolektibisasyon at mekanisasyon ng agrikultura, pag-unlad ng edukasyon at kultura ng anakpawis, suporta sa internasyunal na kilusang komunista at pakikibaka laban sa imperyalismo matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Ang tagumpay na ito ay nagdala sa Rusya (na sa kalaunan ay naging USSR o Unyong Sobyet ng mga Sosyalistang Republika) sa rurok ng sosyalistang pag-unlad noong unang bahagi ng ika-dalawampung siglo.

  Bagamat ganap na nawasak ang Unyong Sobyet noong taong 1991, ang Rebolusyong Oktubre ng 1917 ay nananatili at nagsisilbing aral at inspirasyon sa marami na naghahangad maghimagsik at lumaya mula sa imperyalismo at reaksyon, at sa mga nagmimithing makapagtatag ng sosyalismo sa kanilang mga bayan.

  Rebolusyong Oktubre ng 1917Sa simula ng ika-20 siglo, pumasok ang daigdig sa yugto ng modernong imperyalismo at proletaryong rebolusyon. Naging dominante ang monopolyo kapitalismo sa mga abanteng kapilatistang bansa, umusbong ang kapital sa pinansya at namayani ang export ng surplus na kapital sa export ng surplus na produkto.

  Ang krisis sa pagitan ng mga monopolyo para sa merkado at pamumuhunan ay tumungo sa Unang Digmaang Pandaigdig noong 1914. Inilinaw ng dakilang guro na si Vladimir Ilyich Ulyanov, o mas kilala bilang si Vladimir Lenin sa kanyang akda noong 1916 ang imperyalismo bilang pinakamataas na yugto ng kapitalismo at na ang digmaan ay sa pagitan ng mga imperyalista para sa merkado at rekurso.

  Ang Rusya, na nooy malaking bansang may mga bahagi ng industriyal na pag-unlad sa dagat ng pyudalismo ay pinakamahina sa mga imperyalistang kapangyarihan. Target ito ng pananakop ng mas malalaking imperyalistang bayan habang nagsasamantala sa mga bansa at mamamayang sakop ng emperyong Ruso.

  Sa gitna ng malawak na kahirapan ng mamamayan at desperadong kondisyon nito pinamunuan ng partidong Bolshevik ni Lenin ang mamamayan sa isang rebolusyong sosyalista noong Oktubre 10* ng 1917. Sumunod ito matapos maganap ang isang burges-demokratikong rebolusyon na nagpabagsak sa pamumuno ng Tsar noong Pebrero 1917.

  Matapos ang matagumpay na pag-agaw sa pulitikal na kapangyarihan para sa pamumuno ng Estado ng Rusya, naitatag ng mga Bolshevik, na sa kalaunan ay tinawag nang partido Komunista ng Unyong Sobyet, ang Russian Soviet Federative Socialist Republic (RSFSR) na kalaunan ay naging USSR. Ang Unyong Sobyet ang nanguna sa blokeng sosyalista sa daigdig laban sa imperyalismong Estados Unidos. Naging sandigan ito ng mga kilusan para sa pambansang kasarinlan sa harap ng matinding anti-komunistang hysteria at mga rebolusyunaryong kilusang naglulunsad ng armadong paglaban sa US noong Ikalawang Digmaang Pandaigdigan.

  Tumindig ang Unyong Sobyet bilang sosyalistang bayan ng halos apat na dekada. Kinailangan ng dekada para magapi ng burgesya ang sosyalismo at mapanumbalik

  ang burgesya noong 1991 kahit sa gitna ng mga atake ng imperyalismo noong Cold War.

  Pinahintulot ng rebisyunismo at oportunismo ang panunumbalik ng burgesya sa kapangyarihan. Sa suhay ng imperyalismong Estados Unidos at mga institusyon nito, pinabilis ang restorasyon ng kapitalismo sa Rusya. Mula sa kontrol ng estado, ibinalik sa kamay ng burgesya ang pag-aari at kapangyarihan sa Rusya.

  Nagpapatuloy na pakikibaka para sa sosyalismoTaliwas sa ipinoproklama ng burgesya, hindi lumakas ang sistemang kapitalista sa pagpapanumbalik ng kapitalismo sa mga sosyalistang bayan. Bigo rin ang neoliberal na globalisasyon sa pagsalba sa krisis ng monopolyo kapitalismo. Sa halip, lalo pang tumindi ang krisis nito kasabay ng pagtindi rin ng pagsasamantala sa masang anakpawis. Ang paglawak ng kapitalismo sa Rusya at Tsina ngayon ay lalo pa ring nagpatindi at nagpalalim ng kontradiksyon sa pagitan ng mga imperyalistang bayan. Higit na malinaw na walang ibang solusyon kundi ang pagtahak sa landas ng sosyalistang rebolusyon.

  Sa kabila ng pagbagsak ng Unyong Sobyet noong 1991 at pansamantalang pag-atras ng sosyalismo, nananatiling tanglaw ng pag-asa at inspirasyon ang Rebolusyong Oktubre lalo na sa harap ng mga deklarasyon na lipas na ang sosyalismo o walang ibang landas na maaaring piliin ang bayan kundi kapitalismo. Dapat magsilbing aral ang karanasan ng sosyalismo sa Rusya, iwaksi ang rebisyunismo at sumulong sa panibagong agos ng pandaigdigang rebolusyon.

  Ipinakikita sa atin ng Rebolusyong Oktubre ng 1917 na tiyak ang tagumpay at na sadyang tunay na tigreng papel lamang ang imperyalismo at iba pang mga kaaway sa reaksyon. Salubungin natin at ipagdiwang ang diwa ng Rebolusyong 1917! Mabuhay ang pakikibaka ng uring proletaryo sa buong daigdig!

  * Oktubre ayon sa lumang kalendaryong Julian na ginagamit dati sa Russia pero Nobyembre sa bagong kalendaryong Gregorian.

  Ipagdiwang ang sentenaryo ng Rebolusyong 1917!

  Tinatawagan ang lahat ng mga balangay, mga kasapi at mga kabataang aktibista sa buong bansa at ibayong dagat na salubungin ng buong taong mga pagdiriwang at pagdakila ang ika-100 anibersaryo ng Rebolusyong Oktubre* ng 1917.