of 20 /20
Bi-Monthly Excellent North East Newspaper ปีท่ 1 ฉบับที่ 16 วันที่ 1-16 พ.ย. 2553 / 20 บาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ .. มเด็จ พระบรมโอรสาธิราช .. สยามมกุฎ ราชกุมาร .. เสด็จพระราชดำาเนินแทน พระองค์ .. ในการพระราชทานธงประจำา รุ่นลูกเสือชาวบ้านจังหวัดอุดรธานี อ่านต่อหน้า 3. ผู ้ว่าฯนครพนมจับมือกับมหาวิทยาลัยนครพนม จับอบรมสัมมนา ให้ความรู ้ด้านการค้า การลงทุน ตามโครงการ ASEAN SME Regional Gateway ผู้ว่าฯอุดรปล่อยคาราวานรถบรรทุกช่วยเหลือผู้ ประสบภัย เพื่อน�าไปมอบให้การช่วยเหลือผู ้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 5 อ�าเภอ จ.ขอนแก่น อ่านต่อหน้า 3. อ่านต่อหน้า 3. อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์รับมอบผ้าห่มกันหนาวตามโครงการไทยเบฟรวมใจ ต้านภัยหนาวจาก ผู้ว่าฯจังหวัดกาฬสินธุ์&พ.ต.อ.พัฑฒะนะ พุธานานนท์ อ่านต่อหน้า 3. ผวจ.มุกดาหาร รับ มอบเหรียญ 100ปหลวงป จามฯ เพื่อน�าเข้า พิธีพุทธาภิเษก ณ วัดป่าวิเวก วัฒนาราม ซึ่งได้ผ ่านการ อธิษฐานจิตโดยหลวงปู ่จามเป็น ที่เรียบร้อยแล้ว อ่านต่อหน้า 3. หนองคาย เปิด โครงการปกป้อง สถาบันสำาคัญของชาต และหน่วยบำ�บัดทุกข์ บำ�รุงสุข สร้�งร้อยยิ้มให้ ประช�ชน อำ�เภอท่�บ่อ อ่านต่อหน้า 3.

pakesarn n16

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pakesarn newspaper

Text of pakesarn n16

Page 1: pakesarn n16

Bi-Monthly Excellent North East Newspaperปท 1 ฉบบท 16 วนท 1-16 พ.ย. 2553 / 20 บาท

พระบาทสมเดจพระเจ าอย ห วทรงพระกรณาโปรดเกลาฯให ..สมเดจพระบรมโอรสาธ ราช. .สยามมกฎราชกมาร..เสดจพระราชดำาเนนแทนพระองค..ในการพระราชทานธงประจำาร นลกเสอชาวบานจงหวดอดรธาน

อานตอหนา 3.

ผวาฯนครพนมจบมอกบมหาวทยาลยนครพนม จบอบรมสมมนา ใหความรดานการคา การลงทน ตามโครงการ ASEAN SME Regional Gateway

ผวาฯอดรปลอยคาราวานรถบรรทกชวยเหลอผประสบภยเพอน�าไปมอบใหการชวยเหลอผประสบอทกภยในพนท5อ�าเภอจ.ขอนแกน

อานตอหนา 3.

อานตอหนา 3.

อ.เขาวง จ.กาฬสนธรบมอบผาหมกนหนาวตามโครงการไทยเบฟรวมใจตานภยหนาวจาก ผวาฯจงหวดกาฬสนธ&พ.ต.อ.พฑฒะนะ พธานานนท อานตอหนา 3.

ผวจ.มกดาหาร รบ

มอบเหรยญ 100ป

หลวงปจามฯ เพอน�าเขา

พธพทธาภเษก ณ วดปาวเวก

วฒนาราม ซ งได ผ านการ

อธษฐานจตโดยหลวงปจามเปน

ทเรยบรอยแลว อานตอหนา 3.

ห น อ ง ค า ย เ ป ดโ ค ร ง ก า ร ปกป อ งสถาบนสำาคญของชาต แ ล ะ ห น ว ย บำ � บ ด ท ก ข

บำ�รงสข สร�งรอยยมให

ประช�ชน อำ�เภอท�บออานตอหนา 3.

Page 2: pakesarn n16

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper2 ปท 1 ฉบบท 16 วนท 1-16 พ.ย. 2553

ร.ศ. รชน วรจนดา วรศกด สหา เสาวลกษณ ธารพฒ

กวาจะเปนวนนของเรา (ผเขยน&ผอาน) เมอยพอด

แตเกณฑของเรา คอ ตองพฒนาอยางตอเนอง ไมวาจะเปน

สสรรค เนอหา ขาว และความเปนมาตรฐาน และความเปน

ผน�าทางสอ เราไมมการหยดพก ทกยางกาว เราจะมอง

ใกล-ไกล ซาย-ขวา หนา-หลง บนและลาง ตลอดเวลา

การเดนทางของคณะเรา

เรายางปทสองตาม วน เดอน ปทไดรบอนมต

จากกรมฯ แตนบจากปกษท 1 เราเดนทางมาแลวสบเดอน

“ขาด 4 ปกษ” เพราะ 1.ถกดงและดองจากคณะอารทชดแรก

2.จากบคลากรของบางหน วยงาน ท เขาส�าคญผด

(มากเกนไป) คอ ยงใชวธการท�างานแบบเกาๆ (ลาสมย)

เชน โยกโย, ยกทา, หนางอ, รอนาน, งานมาก, ปากเสยฯ

เลยจดอยในขายดองงานเรา

ยงไงกตองเปนวนนจนได จะเปนเพราะความมงมน

หรอเปนเพราะดวงยงไงกแลวแต สรปเองวา หยดไมฟง ยงไม

อยนาจะถก เหนอยงสงอนใดคอ แรงอธษฐานของแม (พมพ)

ฝายภาวนา ขอใหลกชายใหญ (คนโต) ประสพความสมหวง

ในสงทปรารถนา

ส งทมอาจลมชวกสลนาน คอ ความหวงใย,

ความเมตตา, ความปรารถนาด ท บก.ไดรบจากสงคมมอบ

และหยบยนใหกบเรา ไมวาจะเปนอดตรฐมนตรหลายทาน

อดต ส.ส.หลายทาน อดตผวาราชการจงหวดหลายทาน

และป จจบน ฯลฯ รวมถงภาคธรกจจ�านวนไม น อย

จงเปนวนนของ น.ส.พ.ภาคอสาน เพราะหากขาดน�าใจ

จากทกลาวมา จะไมมฉนวนนแนนอน

ทงหมดคอ ส�านกในความมน�าใจ จากผหลกผใหญ

ตงแตระดบประเทศ ระดบจงหวด อ�าเภอจนถงต�าบล

และสงผลใหผรบอานสงสคอ แมผมวนน 85 ป และลกตว

เลกๆ (หนา 2 ลางขวา)

จะจารกไวในดวงใจชวกาลนาน

บก.ชายใหญ ฅนเคยหลอ

....พบกนใหมปกษหนานะครบ...

“ปกษ 16”บอกอแถลง

โดย ลกชายใหญ ของแมพมพ

ลงโฆษณาหนา 11.ขนาด กวาง 4 x สง 7 นว ราคา 5,000 บาท

ลงโฆษณาแบบราคาปกต1.ขนาดเตมหนา กวาง 14.45 x สง 20.1 นว ราคา 15,000 บาท

2.ขนาดครงหนา กวาง 14.45 x สง 10 นว ราคา 8,000 บาท

3.ขนาดพนท 1/4 หนา กวาง 7.15 x สง 10 นว ราคา 5,000 บาท

4.ขนาดพนท 1/8 หนา กวาง 7.15 x สง 4.95 นว ราคา 3,000 บาท

ลงโฆษณาแบบ Classifiled (โฆษณา

ภาพขาวประชาสมพนธหนา 4 สงคมภาคอสาน

1.ขนาด กวาง 4 x สง 3 นวครง ราคา 2,500 บาท

1.ขนาด กวาง 4 x สง 3 นวครง ราคา 800 บาท

2.ขนาด กวาง 4 x สง 4 นว ราคา 1,200 บาท

3.ขนาด กวาง 5 x สง 3 นวครง ราคา 1,500 บาท

4.ขนาด กวาง 5 x สง 4 นว ราคา 2,000 บาท 5.ขนาด กวาง 5 x สง 4 นวครง ราคา 2,500 บาท

6.ขนาด กวาง 5 x สง 5 นว ราคา 3,000 บาท

ตดตอลงสอโฆษณาคณภาพ หนงสอพมพภาคอสาน ไดทส�านกงานใหญ โทร.043 - 777218, 087-8523556, 08-34527377, 080-0055411 หรอตดตอไดท

บ.ก.ฝายการตลาด คณธนศกด ศรสวสด โทร.087 - 2316985 นอกจากน ทานสามารถเลอกพนทโฆษณาไดตามความตองการของทาน และทานสามารถช�าระเงนได ผาน

หมายเลขบญช บ.ก.ชายใหญ ไชยสมคณ ธนาคารกรงไทย สาขามหาสารคาม 409-0 -17173-3 หวงเปนอยางยงวาเรา น.ส.พ.ภาคอสาน จะไดมโอกาสรบใชและแนะน�า

เสนอสอโฆษณาคณภาพ เพอความส�าเรจขององคกรของทานและขอขอบพระคณผใหการสนบสนนทกทานมาไวในโอกาสนดวยความยนด

ผวาฯ เ ท ศ บ า ล อ บ จ . อ บ ต . ส ต ช . บ ช ภ . 3 - 4

.........ส งถง.........

ท�าเนยบรฐบาล ส�านกนายกรฐมนตร

กระทรวงตางๆ ส�านกงานประชาสมพนธ

วางแผงใหญในทกจงหวด

ทวภาคอสาน 20 จงหวด

*บรรณาธการ ชายใหญ ไชยสมคณ *รองบรรณาธการ วราฑตย วรจนดา *บรรธการฝายกฎหมาย ทนายไพรช ไชยสมคณ *บรรณาธการฝายบรหาร พงศสวสด บญเสรม *ผชวย บก.ฝายบรหาร เอกชย แกวเทพ *คณะทปรกษา วระชย แนวบญเนยร,

นพพร จนทรถง, ทวสน สระสม, ดร.ประดษฐ ฉตรจรสกล, ดร.ดเรก พรสมา, ดร.สทน คลงแสง, ขจต ชยนคม, พชต ไชยชนะ, พรวล เขมแขง, สนน บญคะโยธา, ชยพล โบราณมล, สทธพงษ เทพวรรณ, พร รจนเวศ, ประเสรฐ จนพงศ, อษฎา วนาทรพยด�ารง

*คอลมนนสต พระราชปรยตนาทร, วระศกด สตยธรานนท, ร.ศ.รชน วรจนดา, พ.ต.ท.ณรงคเดช นมตร *เจาหนาทการตลาด วรศกด สหา, ธนศกด ศรสวสด, พรณ อศวธนบด *หวหนาผสอขาว จ.ขอนแกน ทวคณ สมดสอน *ผสอขาวและการตลาด

อาทตยา สมดสอน *อารตเวรด เสาวลกษณ ธารพฒ *ผ พมพและผโฆษณา สรชย ไชยสมคณ *ส�านกงานใหญ น.ส.พ.ภาคอสาน เลขท 232 ม.12 ต.แวงนาง ถ.มหาสารคาม-บรรมย อ.เมอง จ.มหาสารคาม 44000 โทรศพท 043 - 777218,

e-mai l :pakesarn@gmai l .com, www.pakesarn.com พมพท โรงพมพรมปงการพมพ เลขท 11/13-15 ถ.นครสวรรค-พษณโลก ต.วดไทร อ.เมอง จ.นครสวรรค 60000 โทรศพท 056 - 224736

Page 3: pakesarn n16

ปท 1 ฉบบท 16 วนท 1-16 พ.ย. 2553 3

พระบาทสมเดจพระเจาอยหว ทรงพระกรณาโปรดเกลา

โปรดกระหมอมให สมเดจพระบรมโอรสาธราช สยามมกฎราช

กมารเสดจพระราชด�าเนนแทนพระองค พรอมดวยพระเจาวรวง

ศเธอ พระองคเจาศรรศม พระวรชายาฯ ไปยงสนามทงศรเมอง

อ�าเภอเมอง จงหวดอดรธาน ในการพระราชทานธงประจ�ารนลก

เสอชาวบาน

ในการน ทรงจดธปเทยนทายทนงบชาพระพทธโพธทอง

ทรงจดธปเทยนเครองทองนอยถวายราชสกการะศาลหลกเมอง

ทเสดจพระราชด�าเนนไปทรงเปดเมอป 2542 ซงสรางขนเพอ

เฉลมพระเกยรต พระบาทสมเดจพระเจาอยหว ในโอกาสทรง

เจรญพระชนมพรรษา 6 รอบ จากนนพระราชทานธงประจ�ารน

และพระบรมฉายาลกษณแกผ แทนลกเสอชาวบานจงหวด

อดรธาน จ�านวน 513 รน จงหวดอดรธานท�าการฝกอบรมลกเสอ

ชาวบานมาตงแตป 2514 โดยไปฝกทบานเหลากอหก อ�าเภอ

นาแหว จงหวดเลย ซงถอเปนการกอตงกจการลกเสอชาวบาน

ครงแรก จากนนไดท�าการฝกทจงหวดอดรธาน จนถงปจจบนรวม

901 รน มสมาชกลกเสอชาวบาน จ�านวน 105,874 คน

หลงจากทสมาชกลกเสอชาวบานกลาวค�าปฏญาณ

และรองเพลงสรรเสรญพระบารมแลว ไดมพระราโชวาทวา

“กจการลกเสอชาวบานไดกอตงขนเปนครงแรกทจงหวดแหงน

ตอมาไดแผขยายไปทวประเทศ และอ�านวยประโยชนใหแก

บคคลและสวนรวมอยางกวางขวาง กดวยลกเสอชาวบานเปน

กจการทกอตงขนดวยศรทธาทบรสทธ มความมงหมายส�าคญท

จะเสรมสรางความร และคณสมบตตาง ๆ ในตวลกเสอใหแตละ

คนสามารถปรบปรงตวเอง ชวยตนเอง และชวยเหลอกนและกน

ได เพอใหมฐานะความเปนอยทดขน และมก�าลงเขมแขงเปนปก

แผนขน ในอนทจะรวมกนสรางสรรคความด ความเจรญ และ

ความมนคงใหเกดแกตนเองและสวนรวม”

จากนนพระราชทานพระราชวโรกาสให ผมจตศรทธา

เฝาทลละอองพระบาท ทลเกลาทลกระหมอมถวายเงน เพอ

กจการลกเสอชาวบานจงหวดอดรธาน และไดพระราชทานเงน

ดงกลาวแกผวาราชการจงหวด แลวทรงเยยม และมพระราชปฎ

สนถารกบสมาชกลกเสอชาวบาน กอนจะเสดจพระราชด�าเนน

กลบ

สมเดจพระบรมโอรสาธราช..สยามมกฎราชกมาร. . . เ ส ด จ พ ร ะ ร า ช ดำ า เ น น แ ท น พ ร ะ อ ง ค . . ใ น ก า รพระราชทานธงประจำาร นลกเสอชาวบานจงหวดอดรธาน

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

นครพนมจบอบรมสมมนา

จากหนา 1

ส�านกงานสงเสรมวสาหกจขนาดกลางและขนาด

ยอม สสว. รวมกบสถาบนการศกษาในเขตภาคตะวน

ออกเฉยงเหนอ 5 แหง เนองจากภาคตะวนออกเฉยง

เหนอของประเทศไทย เปนประตส เส นทางจาก

ประเทศไทยไปลาวเขาเวยดนามและขามไปจน

มหาวทยาลยนครพนมร วมกบเครอข าย

สถาบนการศกษาในภาคตะวนออกเฉยงเหนอ จด

โครงการสมมนาใหความรดานการคา การลงทน ตาม

โครงการ ASEAN SME Regional Gateway ขนทหอง

เสารทอง โรงแรมนครพนมรเวอรวว อ�าเภอเมอง

นครพนม โดยม นายเรงศกด มหาวนจฉยมนตร

ผวาราชการจงหวดนครพนม เปนประธานเปดการ

สมมนา ผเขารวมโครงการฯ ประกอบดวยผประกอบ

การจงหวดนครพนมและจงหวดสกลนคร ตลอดจน

ขาราชการ บคลากรภาครฐและเอกชน เขารวม

โครงการกวา 130 คน ซงมวทยากรผทรงคณวฒทง

จากไทยและลาว เดนทางมาบรรยายใหความร เชน

นายขนทะวง ดาลาวง เลขาธการสภาการคาและ

อตสาหกรรมแหงชาตลาว เรองการลงทนใน สปป.ลาว

รตอ.ดร.นตภม นวรตน ทปรกษา รมช.กระทรวง

พาณชย เรองการคา การลงทน ใน สาธารณรฐ

ประชาชนจนและเวยดนาม

โครงการสมมนาในครงนจะเปนการเพมพน

ความรดานการสงออกสตลาดอาเซยนแกผประกอบ

การในจงหวดนครพนม สกลนครและจงหวดใกลเคยง

ใหมความพรอมกอนเขาสตลาดนานาชาตตอไป

ทมา : กนยา สน ส.ปชส.นครพนม

อดรปลอยรถบรรทกชวยเหลอน�าทวมฯ

จากหนา 1

นายคมสน เอกชย ผวาราชการจงหวด

อดรธาน ไดตงศนยชวยเหลอผ ประสบอทกภย

จงหวดอดรธาน ณ ส�านกงานเหลากาชาดจงหวด

อดรธาน เพอรบบรจาคสงของขาวสาร, อาหารแหง,

ยารกษาโรค เครองนมหม, และเงนสด เพอน�าไปชวย

เหลอผประสบอทกภย ปรากฏวา มพนองประชาชน

สวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถน มลนธ

สมาคม อาสาสมคร รวมกนบรจาค สงของรวม ๖๔

รายการ เงนสด ๑,๓๐๐,๗๐๘.๕๐ บาท และเนองจาก

ในพนท ๑๕ อ�าเภอของจงหวดขอนแกน ยงคงมน�า

ทวมขงไมวาจะเปนอ�าเภอภผามาน โคกโพธชย ศลา

ชมแพ ภเวยง หนองเรอ แวงใหญ แวงนอย บานแฮด

สชมพ บานไผ หนองสองหอง เปอยนอย พระยน และ

น�าพอง โดยเฉพาะในพนท ๕ อ�าเภอ คอ มญจาคร

ชนบท เมองขอนแกน หนองนาค�า และอบลรตน

สถานการณอทกภยยงอยในขนวกฤต น�ายงคงทวม

ขงบานเรอนและถนน ไมสามารถสญจรไปมาได

ราษฎรไดรบความเดอนรอน ๑๖,๖๓๑ ครอบครว

๔๑๗,๒๓๒ คน น�าในเขอนอบลรตนมปรมาณถง

๒,๘๒๐.๙๒ ลานลกบาศกเมตร คาดวาสถานการณ

อทกภยจงหวดขอนแกนจะยงคงอยอกนาน คณะ

กรรมการศนยชวยเหลอผประสบอทกภยจงหวด

อดรธานจงไดมความเหนรวมกนวา ควรน�าสงของท

ไดรบบรจาคไปมอบใหจงหวดขอนแกน สวนเงนสด

จะน�าเขาบรจาคใหกบมลนธราชประชานเคราะห ใน

พระบรมราชปถมภฯตอไป

ทมา : ศรภม มลชาภรมย ส.ปชส.อดรธาน

อ.เขาวง จ.กาฬสนธรบมอบผาหมฯ

จากหนา 1

นายวโรจน จวะรงสรรค ผวาราชการจงหวด

กาฬสนธ ไดเปนประธานรวมกบ พลเอกพฑฒะนะ

พธานานนท กรรมการผจดการบรษท เบยรทพย

บรวเวอร (1991) จ�ากด มอบผาหมกนหนาวใหแก

ราษฎรอ�าเภอเขาวง จงหวดกาฬสนธ จ�านวน 2,000

ผน ณ บรเวณสนามหนาทวาการอ�าเภอเขาวง จงหวด

กาฬสนธ

พลเอกพฑฒะนะ พธานนท ไดกลาววา โครง

การไทเบฟรวมใจตานภยหนาวไดด�าเนนการมาแลว

เปนปท 11 ทงนเพราะทางภาคเอกชนมความหวงใย

ประชาชนในชนบททขาดแคลนผาหมกนหนาวจงได

จดโครงการนขนมา โดยเปาหมายเปนราษฎรในชนบท

หางไกลในทางภาคเหนอ ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ

โดยจงหวดกาฬสนธ ไดรบผาหมกนหนาวในปน

จ�านวน 2,000 ผน เพอแจกจายแกราษฎรในอ�าเภอ

ตาง ๆ

นายวโรจน จวะรงสรรค ผวาฯกาฬสนธ ได

กลาววา จ�านวนผาหมทไดรบมาจากโครงการไทยเบฟ

ตายภยหนาว 12,000 ผน มอบใหอ�าเภอเขาวงไปแลว

2,000 ผน ทเหลอทางจงหวดจะไดจดสรรใหแกอ�าเภอ

ตาง ๆ เพอน�าไปแจกจายแกราษฎรทประสบภยหนาว

แตอยางไรกตามการรกษาสขภาพในชวงนเปนสง

ส�าคญมากกขอใหทกคนไดระมดระวงโรคไขหวด, โรค

ทางเดนหายใจ หากมปญหากใหรบไปหาหมอทนท

ทมา : สรพล คณภกด ส.ปชส.กาฬสนธ

มกดาหารรบเหรยญหลวงปจามฯ

จากหนา 1

ผวาราชการจงหวดมกดาหารเดนทางไป

รบเหรยญ 100 ป หลวงปจาม มหาปญโญ ณ วด

ปาวเวกวฒนาราม ซงไดผานการอธษฐานจตโดย

หลวงปจามเปนทเรยบรอยแลว พรอมน�าเขาพธพทธ

าภเษกในวนศกรท 19 พฤศจกายน น

นายชาญวทย วสยางกร ผวาราชการ

จงหวดมกดาหาร พรอมและคณะฯ เดนทางไปยงวด

ปาวเวกวฒนาราม หรอวดหลวงปจาม อ�าเภอค�าชะอ

จงหวดมกดาหาร เพอรบมอบเหรยญ 100 ป หลวงป

จาม มหาปญโญ ทจงหวดมกดาหาร จดสรางจ�านวน

200,000 เหรยญ และน�ารายไดจากการจองและเชา

บชาเหรยญ รวมสมทบทนกอสรางพระพทธรป

เฉลมพระเกยรตพระบาทสมเดจพระเจาอย หว ฯ

ทก�าหนดประดษฐาน ณ วดรอยพระพทธบาทภมโน

รมย โดยเหรยญดงกลาว ไดรบเมตตาจากหลวงปจาม

อธษฐานจต และพรอมน�าเหรยญทงหมดมาประกอบ

พธพทธาภเษก ซงจะมเกจอาจารยจากสองฝงโขง รวม

นงปรกในพธ โดยมครบาแจว รกษาการเจาอาวาสวด

ปาวเวกวฒนาราม รวมในพธพทธาภเษก ครงน ดวย

จงหวดมกดาหาร ก�าหนดประกอบพธพทธ

าภเษก เหรยญ 100 ป หลวงปจาม มหาปญโญ ในวน

ศกรท 19 พฤศจกายน 2553 ณ บรเวณสนามหนา

ศาลากลางจงหวดมกดาหาร เรมพธตงแตเวลา

18.09น. ถายทอดเสยงผานทางสถานวทยกระจาย

เสยงแหงประเทศไทย จงหวดมกดาหาร คลนความถ

เอฟ.เอม 99.25 เมกกะเฮรทซ

ทมา : ส.ปชส.มกดาหาร

Page 4: pakesarn n16

กาฬสนธ เทศบาลเมองกาฬสนธ รวมกบ

ชมชนในเขตเทศบาลเมองกาฬสนธ หนวยงานภาครฐ

และเอกชน รวมกนจดงานประเพณลอยกระทงประจ�า

ป 2553 ขนในวนอาทตยท 21 พฤศจกายน 2553 ณ

สวนสาธารณะกดน�ากน จงหวดกาฬสนธ เทศบาลเมอง

กาฬสนธจงขอเชญชวน พนองประชาชนรวมท�ากระทง

จากวสดธรรมชาต เพอรกษาสงแวดลอม ชนชม

วฒนธรรมอนดงามของบานเราใน ส�าหรบการรบสมคร

เขาประกวดขบวนแห ประกวดกระทงสวยงาม ประกวด

นางนพมาศ สมครไดท ส�านกการศกษาเทศบาลเมอง

กาฬสนธ ตงแตบดนจนถงวนท 19 พฤศจกายน ๒๕๕๓

ในวนและเวลาราชการ โทร. 043-821354-6 ตอ 304

ขอนแกน ส�านกงานพฒนาสงคมและ

ความมนคงของมนษยจงหวดขอนแกน รวมกบสภาคน

พการทกประเภทภาคตะวนออกเฉยงเหนอและ

อนกรรมการพฒนาคณภาพชวตคนพการประจ�า

จงหวดขอนแกน ตลอดจนหนวยงานภาครฐและเอกชน

ก�าหนดจดงานวนคนพกาลสากลป 2553 ในวนท 3

ธนวาคม 2553 เวลา 08.00-15.00 น ณ โรงเรยนโสต

ศกษาจงหวดขอนแกน

ชยภม ผ ว าราชการจงหวดชยภม ฝาก

สอมวลชนและชาวชยภม สรางมมมองใหม น�าสงดๆ

ใกลตวมาบอกตอใหสงคมรบร สรางเครอขายอาสา

ประชาสมพนธสรางสรรคสงคมบานเกดใหนาอย

มากกวาทเปนอย

นครพนม บรการโครงการจงหวดเคลอนท

และโครงการหนวยบ�าบดทกขบ�ารงสขสรางรอยยมให

กบประชาชนออกไปใหบรการประชาชนท โรงเรยนบาน

หมมน อ.นาทม น�าโดยนายเรงศกด มหาวนจฉยมนตร

ผวาราชการจงหวดนครพนม พรอมดวยหวหนาสวน

ราชการระดบจงหวด รฐวสาหกจ และภาคเอกชน น�า

บรการตางๆ ออกไปใหบรการประชาชนในทองถนท

หางไกล ตามโครงการจงหวดเคลอนท โครงการหนวย

บ�าบดทกขบ�ารงสขสรางรอยยมใหประชาชน และ

โครงการคลนกเกษตรเคลอนทในพระราชานเคราะห

สมเดจพระบรมโอรสาธราชฯ สยามมกฎราชกมาร น ค ร ร า ช ส ม า พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด จ

พระเจ าอย หวและสมเดจพระนางเจ าพระบรม

ราชนนาถโปรดเกลาฯ ใหนายระพ ผองบพกจ ผวา

ราชการจงหวดนครราชสมา อญเชญแจกนดอกไม

พระราชทาน เยยมอาการอาพาธของพระเทพวทยาคม

หรอ หลวงพอคณ ปะรสทโธ ณ อาคารเฉลมพระเกยรต

ชน 8 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมา อ�าเภอเมอง

จงหวดนครราชสมา

บรรมย ต�ารวจตระเวนชายแดน รวมกบ

เจาหนาทปาไม และเขตรกษาพนธสตวปาดงใหญ

จ.บรรมย ขมาออกลาดตระเวนพนทปาดงใหญ เพอ

ตรวจตราปองกนกลมคนรายลกลอบตดไมท�าลายปา

และลาสตวปา แทนการใชรถและเดนเทาออกลาด

ตระเวน เปนการประหยดพลงงาน และครอบคลมพนท

บงกาฬ นกปนจกรยานเสอภเขา เทดพระ

เกยรตพระบาทสมเดจพระเจาอยหวฯ ไดอาสาสมคร

ปนจกรยานเฉลมพระเกยรตถวายเปนพระราชกศล ซง

ไดรเรมโครงการดงกลาวมาตงแตป 2546 เปนประจ�า

อยางตอเนองและในป 2553 น เรมโครงการป น

จกรยานเสอภเขาเพอถวายเปนพระราชกศลและเทด

พระเกยรตฯ นายสมนก กลาววา ปทผานมา ตนไดปน

จกรยานถวายในหลวงเชนเดยวกน ส�าหรบปนภายหลง

ป นจกรยานเพอรวมพธทองสนามหลวงในวนท 5

ธนวาคม 2553 แลว จะบวชพราหมณ นงขาวหมขาว

สวดมนต ปฏบตธรรม ทศนยปฏบตธรรมมหาจฬา

อาศรมของมหาวทยาลยมหาจฬาลงกรณราชวทยาลย

เพอถวายพระราชกศลพระบาทสมเดจพระเจาอยหวฯ

และขอใหพระองคทรงหายจากพระอาการประชวร

มหาสารคาม มหาวทยาลยมหาสารคาม

เตรยมความพรอมจดการแขงขน “มมส-มหาสารคาม

มน-ฮาลฟมาราธอน ครงท 5 ประจ�าป 2553” ชงถวย

พระราชทานสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรม

ราชกมาร ทจะจดขน ในวนเสาร ท 4 ธนวาคม 2553

ณ อาคารพลศกษามหาวทยาลยมหาสารคาม

มกดาหาร ขอเชญชวนผมความพรอมและ

มจตศรทธา รวมบรจาคเพอปนน�าใจชวยเหลอผประสบ

ภยหนาว โดยสามารถแจงความจ�านงบรจาคทรพย

หรอเครองนงหม กนหนาว ไดทฝายรบบรจาคชวยเหลอ

ผประสบภยหนาวจงหวดมกดาหาร อาคารศาลากลาง

จงหวด ชน 1 โทรศพท 042-611442, 042-611583

ระหวางเวลา 09.00-16.300 น. ในวนราชการ

ยโสธร นายพงษศกด นาคประดา ผวา

ราชการจงหวดยโสธร เปนประธานในการจดกจกรรม

บวชปาสบซะตาน�า เทดไทองคราชน เนองในมหามงคล

เฉลมพระชนมพรรษา 5 ธนวาคม 2553 โดยม

ขาราชการ นกเรยน พอคาประชาชน ทกหมเหลารวม

กนจดกจกรรม ในวนท 9 พฤศจกายน 2553 ณ ปา

ตนน�าภอางกบ บานศรแกว หม 6 ต�าบลศรแกว อ�าเภอ

เลงนกทา จงหวดยโสธร

รอยเอด ทหอประชม อ�าเภอโพนทราย

จงหวดรอยเอด นายสมศกด ข�าทวพรหม ผวจ.รอ.

ใหการตอนรบ นายดสธร วชโรทย ประธานกรรมการ

บรหารมลนธ ราชประชาน เคราะห ในพระบรม

ราชนปถมภ พร อมคณะเดนทางไปมอบส งของ

พระราชทานเพอบรรเทาความเดอดรอนแกราษฏรท

ประสบน�าทวมในทองท อ�าเภอโพนทราย จงหวด

รอยเอด จ�านวน 2,๐๐๐ ครอบครว

เลย จดสมมนา เรอง “เพมศกยภาพ SMEs

ทองถน ดวยสทธประโยชนกบ BOI” ในในการจดขนใน

ครงน มวตถประสงคเพอเผยแพร นโยบายสงเสรมการ

ลงทน SMEs ใหม หลกเกณฑ วธการขอรบการสงเสรม

การลงทน รวมทงสรางความเขาใจแกผประกอบการ

SMEs ในดานการไดรบสทธประโยชนจากากรสงเสรม

การลงทน พรอมทงเสรมสรางบรรยากาศการลงทนให

สอดคลองกบศกยภาพของจงหวดเลย

ศรสะเกษ นายสมภพ วองวฒนกจ นาย

อ�าเภอพยห แจงวาอ�าเภอพยหไดมการจดการแขงขน

กฬาฟตบอลอ�าเภอพยห...คพ ประจ�าป 2553 ระหวาง

วนท 18 พฤศจกายน ถงวนท 5 ธนวาคม 2553

ณ สนามกฬาหนาทวาการอ�าเภอพยห อ�าเภอพยห

จงหวดศรสะเกษ และก�าหนดพธเปดการแขงขนฯ ใน

วนพฤหสบดท 18 พฤศจกายน 2553 ณ สนามกฬา

หนาทวาการอ�าเภอพยห เวลา 09.00 น. และชม

ฟตบอลคเปดสนามระหวางทมเทศบาลต�าบลพยหกบ

ทมองคการบรหารสวนต�าบลต�าแย เวลา 10.00 น.

ณ สนามกฬาหนาทวาการอ�าเภอพยห จงขอเชญผ

สนใจรวมชมและเชยรใหก�าลงใจนกกฬาในครงน

สกลนคร นายอ�านาจ ผการตน ผ วา

ราชการจงหวดสกลนคร น�าคณะออกแจกจายผาหม

กนหนาว แกผประสบภยหนาว เพอบรรเทาความเดอด

รอนแกประชาชน ในพนทอ�าเภอเมองสกลนคร 6 ต�าบล

จ�านวน 500 ผน โดยขณะนพบวาจงหวดสกลนคร ยง

ขาดแคลนผาหมอกกวา 200,000 ผน ทางจงหวดก�าลง

เรงจดหาเพอใหการชวยเหลอผประสบกบภยหนาว

อยางเตมท โดยจงหวดสกลนครในหวงเวลากลางคน

จะมอากาศหนาวยะเยอก อยางไรกตามขณะนจงหวด

สกลนคร ไดประกาศเปนเขตพนทประสบภยพบต(ภย

หนาว) ทง 18 อ�าเภอแลว เนองจากอณหภมต�ากวา 15

องศา ตดตอกนเปนเวลาหลายวน โดยมหมอกบางใน

ตอนเชา ฟาหลวในตอนกลางวนและมลมแรง จาก

สภาพอากาศทหนาวเยนเชนน การมอบผาหมกเพอ

บรรเทาความเดอดรอน แกผมรายไดนอย ผดอยโอกาศ

และผสงอายอกดวย

สรนทร จดแสดงงานชางสรนทร โดยจด

ขนระหวางวนท 20 - 21 พฤศจกายน 2553 ณ บรเวณ

สนามกฬาศรณรงคและสนามแสดงชาง อ.เมอง

จ.สรนทร การจดแสดงงานชางสรนทรเปนงานประจ�า

ปของชาต ถอก�าเนดขนในป 2503 นกทองเทยว

สามารถรบชมประวตความเปนมาอนยาวนาน และ

ความผกพนระหวางคนกบชาง ผานการแสดงของชาง

ซงเรมตงแตการคลองชาง การจบชางปามาฝกเพอใช

งาน ขบวนชางศก การแสดงของชางนารกแสนร การ

ชกเยอคนกบชาง ชางแขงฟตบอล รวมทงการแสดง

ศลปะพนเมอง ไดแก เรอมอนเร กนตรม เปนตน

นอกจากนยงมกจกรรมในงานอกมากมาย เชน การ

ประกวดโตะอาหารชาง พธตอนรบและเลยงอาหารชาง

ทใหญทสดในโลก

หนองคาย โรงพยาบาลหนองคาย เปดให

บรการตรวจตรวจคดกรองความหนาแนนของมวล

กระดกฟร ในระหวางวนท 15-19 พฤศจกายน 2553

ตงแตเวลา 08.00-16.00 น. ผ สนใจสอบถามราย

ละเอยดเพมเตมไดท กล มงานอาชวเวชกรรม โรง

พยาบาลหนองคาย โทร.042-413456-65 ตอ 515 หนองบวล�าภ สถานวทยกระจายเสยง

แหงประเทศไทยจงหวดหนองบวล�าภ รวมกบชมรมนก

จดรายการวทยจงหวดหนองบวล�าภมก�าหนดจด

โครงการ “ไถชวตกระบอ เฉลมพระเกยรต พระบาท

สมเดจพระเจาอยหว” ประจ�าป 2553 ทจะมขนในวน

ท 3 ธนวาคม 2553 ณ ลานกจกรรม สถานวทยกระจาย

เสยงแหงประเทศไทยจงหวดหนองบวล�าภ จงขอเชญ

ชวนผทสนใจรวมเปนเจาภาพในการไถชวตกระบอ

โดยสามารถแจงความประสงคไดทสถานวทยกระจาย

เสยงแหงประเทศไทยจงหวดหนองบวล�าภ หรอดราย

ละเอยดเพมเตมไดทเวบไซต http://radiothailand.prd.

go.th/nongbualamphu

อ�านาจเจรญ โรงเรยนศกษาสงเคราะห

อ�านาจเจรญ จดงานพธลงแขกเกยวขาว ในโครงการ

โรงเรยนชมชนท�านาเชงอนรกษธรรมชาต และวถชวต

ชนบทไทย ประจ�าป 2553 กบการฟ นฟประเพณ

วฒนธรรมอนดงามชวงฤดกาลเกบเกยวของเกษตรกร

ชาวนา ในการจดงานพธลงแขกเกยวขาวในครงน เปน

กจกรรมหน งท ทางโรง เร ยนศกษาสงเคราะห

อ�านาจเจรญ ไดใหเดกนกเรยนนอมน�าเอาปรชญา

เศรษฐกจพอเพยงของในหลวงมาใชในการด�าเนนวถ

ชวตประจ�าวน และสงเสรมเลงเหนความส�าคญ

ประเพณอนดงามของบรรพบรษทมมาแตอดตชวยกน

สบสานตอไป โดยมนายแกนเพชร ชวงรงษ ผวาราชการ

จงหวดอ�านาจเจรญ เดนทางมาเปนประธานในพธ

อดรธาน เทศบาลนครอดรธานไดก�าหนด

จดงานประเพณลอยกระทง ประจ�าป 2553 ขนในวนท

21 พฤศจกายน 2553 (ตรงกบวนขน 15 ค�า เดอน 12)

ณ บรเวณสวนสาธารณะหนองประจกษศลปาคม

ต�าบลหมากแขง อ�าเภอเมอง จงหวดอดรธาน เพอ

เปนการอนรกษและสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ

อนดงามของคนไทยใหคงอยสบไป พรอมทงเปนการ

สงเสรมการทองเทยวของจงหวดอดรธาน

อบลราชธาน ฯพณฯ ศาสตราจารยนาย

แพทยเกษม วฒนชย องคมนตรเปนประธานเปดการ

ประชมวชาการมอบวจย ครงท 4 ซงกองสงเสรมการว

จยฯ ร วมกบกองบรรณาธการบรหารงานวจย

มหาวทยาลยอบลราชธาน ไดจดขนเปนปท 5 โดยในป

นมหาวทยาลยอบลราชธาน มผลงานวจยทไดรบรางวล

รวม 3 ผลงาน และน�ามาเผยแพร เปนผลงานแรกเปน

งานวจยทางดานวชาการ สงประดษฐ การวจยทตอบ

สนองกบชมชน ผลงานวชาการทไดรบรางวลดาน

วชาการเปนงานทมการตพมพในวารสารมากทสด

สามารถสงขาวหนวยงานมาประชาสมพนธท

[email protected]

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper4 ปท 1 ฉบบท 16 วนท 1-16 พ.ย. 2553

พนต� ารวจ เอกณรงค พ วง เภตรา รองผ บ งคบการต� าราจภธร จ งห วดร อย เอด ได ประชมข าราชการ

ต� า ร ว จ ส ภ . จ ต ร พ ก ต ร พ ม า น จ . ร อ ย เ อ ด เ พ อ ก� า ห น ด น โ ย บ า ย แ ล ะ แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ป ฏ บ ต ห น า ท โ ด ย ม พ น ต� า ร ว จ โ ท เ อ ก ช ย

อนนตชย ผ ก� ากบ สภ.จต รพกตรพมานเป น ผ รบนโยบายร วมกบคณะข าราชการในวนต� ารวจ

พนต�ารวจเอกมนตร จรสพงศ ผกก.สภ.มญจาคร

จ.ขอนแกน ไดรองเพลงในงานเลยงฉลองวนขาราชการต�ารวจ

พนต�ารวจโทชลต มรกตศรวรรณ รองผก�ากบ (ป.)

สภ.มญจาคร จ.ขอนแกน มอบของทระลกใหแก ดาบต�ารวจศรวฒน

ชอบคา สายตรวจ 191 สภ.มญจาคร จ.ขอนแกน

ครสกญญา เอองสจจะ&นกเรยน ร.ร. เทศบาลวดกลาง ประกวด

ชนะเลศสงประดษฐและนวตกรรมของนกวทยาศาสตรนอย (ระดบ

นายอภรกษ โกษะโยธน ไดใหเกยรตเปนประธานเปดฝกซอม

แผนปฏบตการอพยพผประสบอทกภย ณ บานคเดอ ต.แจระแม อ.เมอง

จ.อบลราชธาน

ครผองใส นามบตร ร.ร.เขอนใน จ.อบลราชธาน เปนผไดรบ

พระราชทานใหเปนผถวายผาพระกฐนพระราชทานและไดเพมไทยธรรมถวาย

เปนพระราชกศล ท�านบ�ารงพระพทธศาสนา เปนจ�านวนเงน 499,234.- บาท

Page 5: pakesarn n16

ฉบบนมาแปลก และขอแปลกอกหลายๆ ฉบบนะ

ขอรบ !! ครบกระผม ! มคนพดกนวา อานหนงสอสามกกครบ

๓ จบ ครบไมได ค�าพดดงกลาวจะเชอไดรเปลากไมอาจจะ

ทราบได คนในเครองแบบอานสามกก จากฉบบเจาพระยา

พระคลง(หน) แลว ๓ จบ และดหนงเรอง “สามกก” ทงแบบ

ซรสจนจบและดแบบเปนตอนๆ อก แหม! ไดแงคดมากมาย

ทเดยวเชยวแหละ โดยเฉพาะในสถานการณปจจบน ทานท

ยงไมไดอาน หรอยงไมอยากอาน กลองอานคอลมน คนใน

เครองแบบละกน จะน�าเสนอยทธศาสตรในแงมมตางๆ โดย

เฉพาะในแงมมของการบรหารงานต�ารวจ (หรอการบรหาร

งานอนจะน�าไปปรบใช ไมสงวนสทธ) กอนอน หากวาการ

วเคราะห สงเคราะห ของคนในเครองแบบอาจไปกระทบทาน

ผใดบาง กตองขออภยมา ณ ทนดวย ขอนอมรบในความเปน

ตวตนของแตละบคคล ไมไดมเจตนาทหมนเกยรตทานผใดผหนง

เจตนาทบรสทธ ใสๆ คอตงใจ เขยนเพอประโยชนของประเทศชาต

บานเมอง จรง จรง

แผนดนจนแตเดมอย อยางสงบสขมาชานาน ในสมย

พระเจาจวบออง เปนกษตรย แผนดนไดเปนปกแผนมพระวงษเสวย

ราชสมบตหลายพระองค ถง ๗๐๐ ป จงมการเปลยนแปลง

จนกระทงสมยพระเจาเหยนเตเสวยราชสมบต แผนดนท

เปนปกแผนไดแตกออกเปน ๓ เมอง จงเปนทมาของค�าวา สามกก

(ประมาณป พ.ศ.๗๖๓) พระเจาเหยนเตไมมบตร ไดน�าเอาเลนเตมา

เลยง

จนตอมาพระเจาเลนเตไดเปนกษตรย พระเจาเลนเตไมอย

โบราณราชประเพณ ไมคบหาคนสตย ประพฤตตนตามอ�าเภอใจ

เหนผดเปนชอบ ไมฟงค�าทดทานเหลาเสนา จนหลงกลขนทเทาเจยด

ขนทผใหญและพวกพอง เมอเตาบ ตนผวน ขนนาง รทนเลหเหลยม

ขนทจะฆ า เสย กถ กขนท เทา เ จยดและพวกฆ า เสยก อน

เมอซวหยง ยหลง ขนนางใหญจะถวายรายงานใหพระเจาเลนเต

ทราบ ขนทเทาเจยด กอาศยพวกพองเสยงขางมากหาความผดขอ

ใหญใสโทษซวหยงยหลง จนซวหยงยหลงถกถอดถอนจากต�าแหนง

จ า ก น น

บ านเมองก เกดนมต

วปรต ฝนตกหาใหญ

ลกเหบตกจนบานเรอน

ราษฎรเสยหาย แผนดน

ไหว น�าทวมไดรบความ

เสยหาย เกดโจรผราย

ปลนสะดมจ�านวนมาก

อาณาประชาราษฎรทง

ปวงไดรบความเดอด

รอนไมสนสด

5ปท 1 ฉบบท 16 วนท 1-16 พ.ย. 2553Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ยทธศาสตรสามกกกบการบรหารงานต�ารวจ

ตอน “ไมคบหาคนสตย ความวบตจะเกด

...........กบบานเมอง” (ฉบบ 1)

ผแทนพระองคฯ สมเดจพระบรมโอรสาธราช สยามมกฎราช

กมาร และพระเจาวรวงคเธอ พระองคเจาศรรศม พระวรชายา

เชญถงยงชพพระราชทานมอบใหแกราษฎรผประสบภยน�าทวมท

จงหวดมหาสารคาม

สมเดจพระบรมโอรสาธราชฯสยามมกฎราชกมาร และ

พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรรศม พระวรชายา ทรงมความหวงใย

ราษฎรผประสบอทกภยในพนทจงหวดมหาสารคาม จงทรงพระกรณา

โปรดเกลาฯ ใหพลอากาศตรสรชย ชวะกลนศกด ผอ�านวยการกองงาน

ในพระวรชายาฯ เปนผแทนพระองคเชญถงยงชพพระราชทานจ�านวน

1,000 ถง ไปมอบใหแกราษฎรผประสบอทกภยในพนท 3 อ�าเภอ ของ

จงหวดมหาสารคาม คอ อ�าเภอเมองมหาสารคาม อ�าเภอ

กนทรวชย อ�าเภอโกสมพสย ณ หอประชมโรงเรยนผดงนาร อ�าเภอ

เมอง จงหวดมหาสารคาม โดยมนายทองทว พมเสน ผ

วาราชการจงหวดมหาสารคาม, นางสนนทา พมเสน นายกเหลา

กาชาดจงหวดมหาสารคาม พรอมดวยหวหนาสวนราชการใหการ

ตอนรบและรวมมอบถงยงชพพรราชทานใหแกราษฎรผประสบภย

น�าทวม จ�านวน 1,000 คนดวย

นายทองทว พมเสน ผวาราชการจงหวดมหาสารคามไดสรป

สถานการณน�าทวมในพนทจงหวดมหาสารคามตงแตเดอน ตลาคม

2553 วา เกดจากมฝนตกหนกในพนท ประกอบกบน�าในแมน�าช

ทท วมจงหวดชยภมได ไหลลงส แม น�าช และไหลผานจงหวด

มหาสารคามตงแตวนท 1 พฤศจกายน 2553 โดยมปรมาณมากจน

ท�าใหน�าในแมน�าชไหลเออลนฝ ง ขนมาทวมบานเรอน ไร นา

วด โรงเรยน ในพนท 4 อ�าเภอ 29 ต�าบล 307 หมบาน บานเรอนราษฎร

ถกน�าทวม 3,789 หลงคาเรอน นาขาวถกน�าทวม 123,217 ไร พชสวน

ถกน�าทวม 1,717 ไร ถนนถกน�าทวม 3 สาย คอสะพานช�ารด 3 แหง

ฝายถกน�าทวม 1 แหง ทอระบายน�าถกน�าทวมช�ารด 9 แหง

ในโอกาสนสมเดจพระบรมโอรสาธราชฯ ทรงพระกรณา

โปรดเกลาใหหนวยแพทยเคลอนทพระราชทานออกใหบรการตรวจ

รกษาโรคแกราษฎรทประสบภยน�าทวม ทหอประชมโรงเรยนผดงนาร

ดวย โดยทรงรบผปวยไวเปนคนไขในพระราชปถมภ จ�านวน 126 คน

ด วย จากนนผ แทนพระองค ได เ ดนทางไปดสภาพน�าท วมท

บานไครนน ต�าบลทาขอนยาง อ�าเภอกนทรวชย จงหวดมหาสารคาม

กอนเดนทางตอไปทจงหวดรอยเอด

ทมา : สมพงษ ปตตาน/ขาว, ศภลกษณ วทกษบตร/ภาพ

ผแทนพระองคฯเชญถงยงชพพระราชทานมอบใหแก...ราษฎรทประสบภยนำาทวมทจงหวดมหาสารคาม...

....ขอบขอบคณหนวยแพทยเคลอนท ทพระราชทาน

ออกใหบรการตรวจรกษาโรคแกราษฎรทประสบภยน�า

ทวม ณ หอประชมโรงเรยนผดงนาร....

Page 6: pakesarn n16

“โอบ โอบ” นองๆ คง คดถงเสยงของกบ ใชไหมครบ ตามธรรมชาตแลว กบจะรองตอนหนาฝน หลงจากฝนตก

ใหมๆ กบจะรอง เพอเรยกคของมนมาผสมพนธกน แตของเลนภมปญญาไทยชนน เปนของเลนทเลยนเสยงกบหรอเขยด โดยทนองๆ ไม

ตองรอหนาฝนใหกบรอง ของเลนชนนท�าใหเกดเสยงกบไดตลอดเวลาทเลน นองเหนภาพแลวกคงรองออ ใชแลวครบ “กบไมนนเอง”

กบไมน ท�ามาจากไมแกะใหเปนรปกบ เขยด หรอ องอาง แลวแตแหลงทผลต สวนใหญของเลนชนนจะถกผลตมาจากภาคเหนอ

ซงกมหลายจงหวด สวนใหญทพบของเลนนมากไดแก เชยงใหม เชยงราย ล�าปาง และพะเยา แตละจงหวดหนาตากแตกตางกนออกไป

ส�าหรบไมทใชท�ากบไมนนกมหลายชนด ตงแต ไมสก ไมโมก ไมมะคา หรอไมมะมวงเปนตน ซงเนอไมทใชในการท�ากบไมนกม

ผลตอเสยงกบนะครบ ถาเปนไมเนอแนนมากกจะท�าใหเกดเสยงดงกงวาลมาก ถาเนอไมแนนมากกจะท�าใหเกดเสยงทม ซงจะท�าเกดเสยง

คลาย กบ เขยด หรอองอางทตางกน การท�ากบไมมวธการท�าดงน

1. ชางจะก�าหนดขนาดล�าตวของกบทตองการท�า

2. ตดไมใหไดขนาดทตองการ

3. ใหสว และเครองมอตางๆ แกะใหเปนรปกบ

ตามทออกแบบไว

4. ทส�าคญจะตองควานภายในชองทองกบใหเปนโพรง

เพราะเปนสวนส�าคญมากทจะท�าใหเกดเสยงและสนหลง

ของกบจะตองท�าเปนซหนาม เพอทจะใชไมครดใหเกด

เสยงกองในทองกบ คลายกบเสยงรองของกบนนเอง

หลกการทางวทยาศาสตร นองๆ จะพบวา ในชองทองของกบ จะเปนโพรงชองวาง ภายในจะมอากาศอย เมอเราใชไมครดทสนหลงของมนซงเปนหนาม ๆ จะ

เกดเสยงขน เสยงนจะสนสะเทอนผานล�าตวกบ จนไปสนสะเทอนอากาศภายในชองทองกบ อากาศภายในหองแคบๆ สะทอนไปมาท�าให

เกดเสยงกองทภาษาองกฤษเรยกวาเสยง “Echo” นนเอง ลกษณะนจะคลายๆ กบการทนองๆ รองตะโกนในหองเลก เสยงเราจะกองกงวาล

กบไปมา เนองจากมนชนผนงของหอง หรอการทเราตะโดนใสหนาผา เสยงจะสะทอนทหนาผากลบมาหาเรา เราจงไดยนเสยงเราสะทอน

กลบมา นองๆ วา นอกจากชนดของเนอไมทมผลตอเสยงกบแลว ขนาดของล�าตวกบมผลตอเสยงกบหรอไม ค�าตอบคอ ใชแลว ปรมาณ

อากาศในชองทองของกบมผลตอการสนสะเทอนของเสยงทเกดขน กบตวเลกเสยงจะแหลม ตวใหญเสยงจะทม นนเอง

นอกจากชางไม จะประดษฐ ของเลนพวกนเปนรปกบแลว ยงไดมการประดษฐ เปนรปสตวอนๆ ทท�าใหเกดเสยงจากการขดไมท

หลงแลวท�าใหเกดเสยงกลองกงวาลคลายเสยงสตวรองไดเหมอนกน จากการทพดนเผาเดนทางไปทตางๆ เพอศกษาถงของเลนภมปญญา

ไทย กพบวาของเลนประเภทนไดท�าเปนสตวตางๆ หลายชนดเชน ปลา กระตาย หรอหมกม ไดถายรปมาฝากนองๆ ดวย แปลกตาและก

นารกดนะ หรอบางรานกตกแตงใหมสสน ลวดลายตางๆ สวยงามไปอกแบบนง

ทมา : องคการพพธภณฑวทยาศาสตรแหงชาต (อพวช.)

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper6

“ก บ ไ ม ” ของเลนเลยนเสยง

ปท 1 ฉบบท 16 วนท 1-16 พ.ย. 2553

เมอกลางดกทผานมา คณะคร-ผ

ปกครอง รร.ชยภมภกดชมพล น�าโดย

นายพสษฐ สบนการวฒนา ผอ.รร.

ชยภมภกดชมพล รอง ผอ. วภาค กลหน

ตง และนายสมชย กจมรศมโยธน นายก

สมาคมศษยเกา รร.ชยภมภกดชมพล

ไดเดนทางไปรบทมนกเรยน ทสนามบน

สวรรณภม ภายหลงประสบความส�าเรจ

ในการแขงขนโอลมปกหนยนตโลก WRO 2010 ทเมอง

มนลา ประเทศฟลปนส WRO 2010 (World Robot Olym-

piad 2010) ระหวางวนท 4-9 พ.ย. 53 ซงทมนกเรยน

โรงเรยนชยภมภกดชมพล จ.ชยภม สามารถควาแชมป

เหรยญทอง ประเภทโครงการหน

ยนตอตโนมต รนอายไมเกน 18

ป ซงมทมแขงขนมากถง 229 ทม

จาก 22 ประเทศ 1,000 คน

ประเทศไทย โดยส�านกงานคณะ

กรรมการศกษาขนพนฐานและ

บรษทแกมมาโก(ประเทศไทย)

จ�ากด ไดสงทมหนยนตเขารวม

แขงขนทงสน 28 ทม จาก 20

โรงเรยน ม 3 ประเภทการแขงขน คอประเภทหนยนตอตโนมตประเภท

โครงงานหนยนตอตโนมต และประเภทโรบอทชอคเกอร ในเวทน

เยาวชนไทยสามารถควาเหรยญรางวลมาได 3 รางวล นอกจากทม

นกเรยนโรงเรยนชยภมภกดชมพล จ.ชยภม จะไดเหรยญทองหนยนต

อตโนมต แลว ทมนกเรยนโรงเรยนธญบร จ.ปทมธาน และทมนกเรยน

โรงเรยนโยธนบรณะ กรงเทพฯ ยงควารางวลรองชะเลศอนดบหนง

และรองชนะเลศอนดบสอง ประเภทโรบอทชอคเกอร

นายสกล ธรรมวงศ อาจารยผควบคมทม

โรงเรยนชยภมภกดชมพล กลาววา บรรยากาศ

ในสนามแขงขนครงน มความกดดนมาก แขง

แตละรอบแพ ชนะกนเฉยดฉวมาก จนใกลรอบ

สดทายท�าใจแทบไมได แต

ก ไม นกว าจะประสบผล

ส�าเรจถงขนาดน เพราะม

ท ม เ ก ง ๆ ม า จ า ก ห ล า ย

ประเทศ แตดวยความขยน

ฝกซอม ความมานะอดทน

ความสามคค ท�าใหเดก

ชยภม สามารถท�าได น�า

เรยญทอง มาฝากชาวชยภมไดส�าเรจ และขอขอบคณ

ทกฝายทใหการสนบสนน โดยเฉพาะอยางยงทมผ

บรหาร และคณะคร ผปกครองเดก ทใหการดแลเปน

อยางด ท�าใหเดกๆมก�าลงใจสศกในครงนจนสดความ

สามารถ

ดานนายนรภทร วงศสวสด หรอนองแตงโม

หวหนาทมหนงในสามของสมาชกจากทมโรงเรยนชยภมภกดชมพล

กลาววารสกตนเตนทไดไปรวมแขงขนระดบโลกครงน ดใจทท�าชอ

เสยงใหกบประทศไทย อยากจะฝากเพอนๆและรนนองวา สงส�าคญ

ทสดของการแขงขนคอการฝกซอม ตองฝกซอมใหหนก ท�าการบาน

ใหหนก เพราะผลการแขงขนชนะกนเพยงเสยวเวลาพลาดนดเดยวม

โอกาสแพ มทางเดยวคอตองท�าเวลาใหดทสด เรวทสด และแมนย�า

ทสด จงจะประสบความส�าเรจได

...ในการแขงขนโอลมปก...

หนยนตโลก WRO 2010

ทเมองมนลา ประเ ทศฟลปนส

คร -ผปกครอง รอรบขาง

สนามบน ดวยความปลาบปลมใจ

3 เยาวชน ควาแชมป

เหรยญทอง หนยนต

อตโนมต

นายพงษศกด นาคประดา ผวาราชการจงหวดยโสธร เปน

ประธานในการจดกจกรรม บวชปาสบซะตาน�า เทดไทองคราชน

เนองในมหามงคลเฉลมพระชนมพรรษา 5 ธนวาคม 2553 โดยม

ขาราชการ นกเรยน พอคาประชาชน ทกหมเหลารวมกนจดกจกรรม

ในวนท 9 พฤศจกายน 2553 ณ ปาตนน�าภอางกบ บานศรแกว หม

6 ต�าบลศรแกว อ�าเภอเลงนกทา จงหวดยโสธร ส�าหรบพนทในการ

จดกจกรรม โครงการบวชปา – สบชะตาน�า เทดไทองคราชน ตงอย

ในเขตพนทปาชมชน ภผกหวาน เขตปาดงปอ – ดงบงอ ทองทต�าบล

ศรแกว มเนอทปาโดยรวม 6,800 ไร ซงอดตพนทปาแหงน ไดรบผลก

ระทบ จากปญหาไฟปา การลกลอบตดไม เพอแปรรปเปนสนคา การ

บกรกแผวถาง ปาเกดการเสอมสภาพอยางรวดเรว ซงปญหาดงกลาว

ชาวต�าบลศรแกว ไดเลงเหนและตระหนก ในปญหาจงรวมตวกนแกไข

กอตงเครอขาย ราษฎร อาสาสมครพทกษปาเพอรกษาชวต ต�าบลศร

แกว มาตงแตป พ.ศ.2544 โดยการน�าของพระอาจารยสมพงษ ถาวร

ธมโม เจาส�านกสงฆดานมทตา จนปจจบน ปาตนน�าภผกหวานและ

ผนปาในพนทต�าบลศรแกว ไดคนความอดมสมบรณ ปญหาลดนอย

ลงในเกอบทกดาน โดยความรวมมอ รวมใจของคนในสงคมทกภาค

สวนและเพอสรางจตส�านก การตระหนก รกและหวงแหน

ปกปอง รกษา ทรพยากรปาไม สตวปา ทรพยากรน�า และสง

แวดลอม ใหเกดความอดมสมบรณ อกทงเพอสรางความสามคค ปร

องดงของคนในชาต โดยการรวมกนท�ากจกรรม ทเปนประโยชนตอ

สงคมสวนรวม โดยมกจกรรมประกอบดวย อบรมจต เจรญสมาชก

ภาวนา ถอศล ปฏบตบชา ของพระสงฆ อบาสก อบาสกา เยาวชน

เพอถวายเปนพระราชกศล จ�านวน 84 รป , พธพรหมณในการบวช

ปา – สบชะตาน�า จ�านวน 1,600 ผน, ปลกตนจนผา จ�านวน 84 ตน,

ปลอยปลาคนสแหลงน�า จ�านวน 328,984 ตว และปลอยสตวปาคน

สธรรมชาต จ�านวน 84 ตว

ทมา : ปยะนช ศรแกนจนทร ส.ปชส.ยโสธร

ย โ ส ธ ร จ ด ก จ ก ร ร ม

โครงการบวชปา

เพอสบชะตาน�า เทดไทองค

Page 7: pakesarn n16

7ปท 1 ฉบบท 16 วนท 1-16 พ.ย. 2553Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

. . . . . . ณ อาคาร กศน.อำาเภอกนทรวชย จงหวดมหาสารคาม

กศน.อำ�เภอกนทรวชย

เลยงตอนรบ ผอ.กศน.อำ�เภอกนทรวชยคนใหม

“ผอ.ชาญยทธ ไชยะดา”

ยนดตอนรบ ผอ.กศน.อำ�เภอกนทรวชยคนใหม

กศน.อำ�เภอกนทรวชย มงมนทำ�ง�นเปนทมผส�นเครอข�ย

เพอก�รจดก�รศกษ�เข�ถงทกกลมเป�หม�ยอย�งมคณภ�พและทวถง

แขกผมเกรยตและภาคเครอขายรวมรบประทานอาหาร ประธานคณะกรรมการการศกษากลาวตอนรบ

ผอ. กศน.อำาเภอวาปปทมกลาวแสดงความยนด

ผอ.กศน.อำาเภอนาเชอกกลาวแสดงความยนดประธานคณะกรรมการสถานศกษาพรอมบคลากร กศน.

มอบกระเชาดอกไมตอนรบ

ผอ. อำาเภอเมองมอบกระเชาของทระลก

ผอ. กศน.อำาเภอแกดำามอบกระเชาผลไม

ทาน ผอ.สถต แทนทอง มอบของทระลก

ทาน ผอ.กรชพฒน ภวนา มอบกระเชาดอกไมแสดงความยนด

ตวแทนสำานกงานจงหวดมอบกระเชาผลไม

ผอ. ชาญยทธ ไชยะดา กลาวขอบคณ

ผอ.กศน.อำาเภอเมองกลาวแสดงความยนด

นายสเวศ ทงแสน ตวแทนผอำานวยการมอบของทระลก

ผอ.กศน.อำาเภอยางสสราชกลาวแสดงความยนด

ผอ.กศน.อำาเภอโกสมพสยกลาวแสดงความยนด

ผอ.กศน.อำาเภอเชยงยนกลาวแสดงความยนด

Page 8: pakesarn n16

ส�านกงานต�ารวจภธรภาค 4 Bi-Monthly Excellent North East Newspaper8

คนเกงประจ�ำปกษ ระดบสำยสะพำย

นายเรงศกด มหาวนจฉยมนตร

ผวาราชการจงหวดนครพนม นายสมศกด ข�าทวพรหม

ผวาราชการจงหวดรอยเอด

นายอ�านาจ ผการตน

ผวาราชการจงหวดสกลนคร

นายสมบต ตรวฒนสวรรณ

ผวาราชการจงหวดขอนแกน

นายคมสน เอกชย

ผวาราชการจงหวดอดรธาน

นายสรพล สายพนธ

ผวาราชการจงหวดอบลราชธาน

ปท 1 ฉบบท 16 วนท 1-16 พ.ย. 2553

Page 9: pakesarn n16

9ปท 1 ฉบบท 16 วนท 1-16 พ.ย. 2553Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

กองทนเพอความปลอดภยในการใช รถใช ถนนกรมการขนส ง

ทางบก มอบเงนคาอปกรณชวยเหลอผพการเนองมาจากการประสบภยทเกด

จากการใชรถใชถนนในจงหวดศรสะเกษ จ�านวน 21 ราย เปนเงนทงสน

1,250,000 บาท

นายสมศกด สวรรณสจรต ผ ว าราชการจงหวดศรสะเกษ เป น

ประธานมอบเงนคาอปกรณชวยเหลอผพการ อนเนองมาจากการประสบภย

ทเกดจากการใชรถใชถนน ทอาคารอเนกประสงค สวนเฉลมพระชนมพรรษา

80 พรรษา อ�าเภอเมอง จงหวดศรสะเกษ โดยส�านกงานกองทนเพอความปลอดภยในการใชรถใชถนนกรมการขนสงทางบก จดสรรเงนในการ

ใหความชวยเหลอผพการแกผพการในจงหวดศรสะเกษ จ�านวน 21 ราย เปนเงนทงสน 1,250,000 บาท ไดจดซออปกรณชวยเหลอทจ�าเปน

และเพอการยงชพแกผพการ เชน ขาเทยมระดบใตเขา ขาเทยมระดบเหนอเขา แขนเทยมระดบเหนอศอก รถนงคนพการแบบธรรมดา และรถ

นงคนพการชนดไฟฟา ซงผพการทกทานทไดรบอปกรณชวยเหลอเปนผเสนอขอตามเหตผลและความจ�าเปนเพอการยงชพ

กองทนเพอความปลอดภยในการใชรถใชถนน กอตงขนจากเงนทผมจตกศลรวมกนประมลหมายเลขทะเบยนรถทเปนทนยม หรอ

เลขสวย จ�านวน 301 หมายเลข ซงทกจงหวดตองจดการประมลใหแกเจาของรถไดเสนอราคา ดวยความโปรงใส เปนธรรมและเสมอภาค และ

ผประมลหมายเลขทะเบยนจะมกรรมสทธนนหมายเลขทะเบยนนน สามารถจะโอนใหแกผใดกได ส�าหรบจงหวดศรสะเกษไดมการประมล

หมายเลขทะเบยนรถทเปนทนยมมาแลว 1 ครง ในหมวดอกษร กค เมอวนท 16 ถง 17 ธนวาคม 2549 ไดรบเงนประมลจ�านวน 8,101,999

บาท และมก�าหนดจะเปดประมลหมายเลขทะเบยน ครงท 2 หมวดอกษร กง จ�านวน 301 หมายเลข ในวนท 14 ถง 15 พฤษภาคม 2554 ณ

สวนเฉลมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

ผวจ.ศรสะเกษ มอบเงนคาอปกรณ ชวยเหลอผพการอนเนองมาจากการประสบภยทเกดจากการใชรถใชถนน

การประกวดนางนพมาศ

การประกวดนางนพมาศ (สาวประเภทสอง)

นพ.กตตศกด คณาสวสด นายกเทศมนตรเมองมหาสารคาม

เรงประชมแกปญหาน�าทวมในเขตเทศบาลเมองมหาสารคาม

นายกเทศมนตร ตรวจสอบปญหาตางๆ เพอเรงระบายน�าออกจากชมชน

การประกวดแดนเซอรประกอบเพลงไทยลกทง

เทศบาลฯ รบแจงลงทะเบยนเพอขอรบสวสดการเบยยงชพคนพการ ประจ�าป 2553

คณสมบต

- เปนหญงโสด อายตงแต 18 ป บรบรณ ขนไป

(เกดกอน 30 ต.ค. 2535)

- ไมจ�ากดภมล�าเนา

- สมครในนามชมชน ชมชนละ 1 คน รวมทงสน 30 คน

- สมครดวยตนเองตงแตบดน ถงวนท 19 พฤศจกายน 2553

ณ กองการศกษา เทศบาลเมองมหาสารคาม ประกวดในวนอาทตยท 21 พฤศจกายน

2553 ผเขาประกวดจะตองรายงานตวเวลา 19.00 น. เพอจบฉลากจดล�าดบ

ประกวดรอบแรกเวลา 19.30 น. เรมท�าการประกวดเวลา 20.00 น. เปนตน

ไป ณ เวทประกวดนางนพมาศ

รางวล

- รางวล ชนะเลศ เงนสด 5,000 บาท พรอมสายสะพาย ถวยเกยรตยศ และของ

ช�ารวย

- รองชนะเลศ อนดบ 1 เงนสด 3,000 บาท พรอมของช�ารวย

- รองชนะเลศ อนดบ 2 เงนสด 2,000 บาท พรอมของช�ารวย

- รางวลขวญใจชางภาพสอมวลชน รบเงนสด 2,000 บาท พรอมสายสะพาย

ขอเชญเทยวงาน “คนสบสองเพญ เลนโคมไฟ ไตประทป

และงานมหกรรมอาหารทองถน” ประจ�าป 2553 นพ.กตตศกด

คณาสวสด นายกเทศมนตรเมองมหาสารคาม กลาววา

วนลอยกระทงตรงกบวนเพญเดอน 12 เปนประเพณทกระท�า

ขนเพอเปนการสะเดาะเคราะห และขอคมาพระแมคงคา บาง

เชอวาเปนการบชารอยพระพทธบาททรมฝงแมน�านนทามหา

นท แตบางทกเชอวาเปนการบชาพระอปคตอรหนตหรอพระ

โมคคลลบตร ซ งป นวนลอยกระทงตรงกบวนท 21

พฤศจกายน 2553

เพอเปนการสนบสนนและสบสานวฒนธรรมประเพณ

เทศบาลเมองมหาสารคามรวมกบประชาชนทง 30 ชมชนใน

เขตเทศบาล ก�าหนดจดงานประเพณลอยกระทงขน ชองาน

วา “คนสบสองเพญ เลนโคมไฟ ไตประทปและงานมหกรรม

อาหารทองถน” ประจ�าป 2553 ในวนท 17 - 21 พฤศจกายน

2553 ณ บรเวณรมคลองสมถวลตรงขามรานสกอามา

กจกรรมประกอบดวย การประกวดขบวนแหจาก 30 ชมชน

การประกวดกระทงใหญ การประกวดนางนพมาศ (สาว

ประเภทสอง) การประดษฐกระทงเลกใบตอง ชมการแสดง

ดนตรลกทงอสาน และเลอกชม เลอกซออาหารทองถน

มากมาย สะอาด ประหยด ถกสขอนามยแนนอน

คณสมบต

- ไมจ�ากดเพศ 1 ทม ประกอบดวย ผรอง 1 คน

(รองกบซาวดหรอลฟซงกได) รวมผเตนแลว 5–7 คน

- มภมล�าเนาในจงหวดมหาสารคาม

การรบสมคร

- ภายใน 17 พฤศจกายน 2553 ณ กองการศกษาเทศบาลเมองมหาสารคาม โทร. 043

- 740826 - 8 ตอ 115 ในวน เวลาราชการ โดยใหแตละทมแจงรายชอเพลงเลอกทถนด

และเพลงส�ารองไปพรอมรวม 2 เพลง

- วนท 18 พฤศจกายน 2553 ทกทม รายงานตวเวลา 18.30 น. ณ เวทงานลอยกระทง

จบฉลากเรยงล�าดบการแขงขนฯ

รางวลการประกวด

รางวล ชนะเลศ เงนสด 5,000 บาท

รองชนะเลศ อนดบ 1 เงนสด 4,000 บาท

รองชนะเลศ อนดบ 2 เงนสด 3,000 บาท

รางวลชมเชย เงนสด 2,000 บาท

เทศบาลฯ รบแจงลงทะเบยนเพอขอรบสวสดการเบยยงชพคนพการ

นพ. กตตศกด คณาสวสด นายกเทศมนตรเมองมหาสารคามกลาววา กลาววา ดวยกระทรวง

มหาดไทยและคณะอนกรรมการด�าเนนงานนโยบายเรงดวนของรฐบาลในการจายเบยยงชพ

คนพการ เพอเปนการสนองรบนโยบายของรฐบาล และเปนการสงเคราะหเบยยงชพใหแก

บคคลกลมดงกลาว เทศบาลเมองมหาสารคามจงขอเชญชวนผพการทยงไมไดขนทะเบยน

ไปยนความประสงค ขอขนทะเบยน ไดท กองสวสดการสงคม เทศบาลเมองมหาสารคาม

ตงแตวนท 5 – 30 พฤศจกายน 2553 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไมเวนวนหยดราชการ)

และขอใหเตรยมเอกสารไปประกอบหลกฐานดงน

1. ส�าเนาทะเบยนบาน จ�านวน 1 ชด

2. ส�าเนาบตรประชาชน จ�านวน 1 ชด

3. ส�าเนาบตรคนพการ จ�านวน 1 ชด

4. ส�าเนาสมดบญชธนาคาร ในกรณทประสงคขอรบเงนผานธนาคาร จ�านวน 1 ชด

การประกวดนางนพมาศ (สาวประเภทสอง)

คณสมบต

- เปนสาวประเภทสอง อายตงแต 18 ปขนไป

- ไมจ�ากดภมล�าเนา

- คาสมครรายละ 300 บาท

- สมครตงแตบดน ถงวนท 18 พฤศจกายน 2553

ณ กองการศกษา เทศบาลเมองมหาสารคาม โทร.043-740826 - 8

ตอ 115 ประกวดรอบแรกวนท 19 พฤศจกายน 2553 และรอบท 2

วนท 20 พฤศจกายน 2553 เวลา 19.00 น. เปนตนไป เกณฑการใหคะแนน คะแนน

เตม 100 คะแนน แยกเปนดงน

- การแตงกาย วนแรกชดราตร,(วนทสองชดไทยประยกต) 30 คะแนน

- รปรางหนาตา / ความสวยงาม 20 คะแนน

- บคลกภาพ / การยม / การพด 20 คะแนน

- มารยาทการเดน / ความสงา 20 คะแนน

- ตดสนการประกวดรอบแรก คดเลอก 20 คน เขาประกวดรอบชงชนะเลศ

ในวนเสารท 20 พฤศจกายน 2553

นายแกนเพชร ชวงรงษ ผวาราชการจงหวดอ�านาจเจรญ เปนประธานในโครงการบ�าบดทกข บ�ารงสข สรางรอยยมใหกบ

ประชาชน จงหวดอ�านาจเจรญ ณ โรงเรยนนายม ต�าบลนายม อ�าเภอเมอง จงหวดอ�านาจเจรญ

ศรสะเกษ ผวาฯน�ารองบ�าบดทกข

บ�ารงสข สรางนรอยยมใหกบประชาชน

“คนสบสองเพญ เลนโคมไฟ ไตประทป

และงานมหกรรมอาหารทองถน” ประจ�าป 2553

Page 10: pakesarn n16

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper10 ปท 1 ฉบบท 16 วนท 1-16 พ.ย. 2553

คนเกงประจ�ำปกษ ระดบสำยสะพำย

หลวงปพระมหาบญมสรธโร

นำยสมมำศ สำทองขำว นำยก อบต. หนองบวสนต และ นำยเดชำ พมพบง ปลด อบต. หนองบวสนต พรอมดวย น.ส. หนพศ อตรศร และคณะ

ไดน�ำของสงของทจ�ำเปนไปชวยเหลอผประสบภยน�ำทวม ท บำนเนนยำว ต.หนองทรำยขำว อ.หม จ.ลพบร

ชวยเหลอน�ำทวม บำนโนนจำน ต.ยะวก อ.ชมพลบร จ.สรนทร

ชวยเหลอน�ำทวม บำนโคกเพก ต.ยะวก อ.ชมพลบร จ.สรนทร

ชวยเหลอน�ำทวม บำนยำงน�ำออม ต.ยะวก อ.ชมพลบร จ.สรนทร

นายอฤทธ หนองศรโคตร

รองอธบดกรมโรงงานอตสาหกรรม นายยงยศ ธนะจนทร

ปลดจงหวดมหาสารคาม

นายทวทรพย สรชวน

ปลดองคการบรหารสวนจงหวดขอนแกน

นายสรวฒ เชดชย นายกเทศมนตรนครนครราชสมาพรอมดวยนาวาอากาศเอกรวน ถนอม

สงห รองผบงคบการกองบน 1และ พ.ท.นรนทร นตยสทธ รองผบงคบการกองพนทหารชางท 202 กองทพภาคท 2 ไดน�าก�าลงทหารจากกองบน 1 และกองพนทหารชางท 202 และเจาหนาทเทศบาลนคร

นครราชสมา เขาไปรวมกบประชาชนในชมชนมตรภาพซอย 4 ต.ในเมอง อ.เมองฯ จ.นครราชสมา เพอชวยกนท�าความสะอาดบานเรอนราษฎร และบรเวณโดยรอบภายในชมชนพรอมเกบขยะมลฝอย

เศษดน ซากสงของทเหลอทงเพอฟนฟสภาพชมชนใหกลบคนสวถปกตดงเดม หลงน�าทวมไดลดระดบลงจนเกอบเขาสภาวะปกต ตามกจกรรมบกครนนงเดยของเทศบาลนครนครราชสมา

นายสรวฒ เชดชย นายกเทศมนตรนครนครราชสมาเปดเผยวา การท�าความสะอาดเมองโคราชเปนกจกรรมทเกดจากความเสยสละเพอสวนรวม และสงเสรมการมสวนรวมของประชาชน

ท�าใหมองเหนภาพความสามคคของคนในสงคมไทย ทมน�าใจเออเฟอเผอแผ ไมทอดทงกนเมอยามตกทกขไดยาก ส�าหรบสภาพน�าทวมขงในเขตเทศบาลนครนครราชสมา ณ วนน 31 ต.ค.53 ถอวาเกอบ

จะเขาสภาวะปกตแลวคงเหลอในบางชมชนทมน�าล�าตะคองไหลผานเชนหมบานว ไอ พและชมชนมตรภาพซอย 4 แตระดบน�าเหลอเลกนอย คาดภายใน 1-2 วนน นาจะแหงทงหมด ซงจากนไปทางเทศ

บาลฯกจะรวมกบทางจงหวดนครราชสมา กองทพภาคท 2 และกองบน 1 จะจดก�าลงเขาไปชวยเหลอประชาชนเพอรวมกนท�าความสะอาดเมองใหกลบเขาสภาวะปกตโดยเรว นอกจากนทางเทศบาลฯ

จะเรงก�าจดขยะ สงปฏกลตางๆ รวมถงลางถนนและเขาไปฟนฟจตใจของชาวบานผประสบภย ตลอดจนจดหนวยแพทยเคลอนทของส�านกการสาธารณสข เขาไปรกษาประชาชนทเจบปวยจากโรคทมา

กบน�าอกดวย ส�าหรบการปองกนน�าทวมตวเมองนครราชสมา ในปหนาทางเทศบาลฯจะเรงประสานงานกบจงหวดนครราชสมาและสวนราชการทเกยวของ รวมทงประชาชนในพนทตงแตอ.สคว อ.สงเนน

อ.ขามทะเลสอ จนถงอ.เมองนครราชสมาเพอขดลอกล�าตะคองและท�าแกมลงเกบกกน�า และชลอน�าไมใหทะลกเขาทวมในเขตตวเมองอยางรนแรงเหมอนเชนปนนายสรวฒฯกลาว

Big Cleaning Day

Page 11: pakesarn n16

11

วดปาวงเลงปท 1 ฉบบท 16 วนท 1-16 พ.ย. 2553Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

กฐนสามคควดปาวงเลง

ต.ทาขอนยาง อ.กนทรวชย 13 - 14 พ.ย. 53

พระครสทธพรหมคณ(สทธพงศช.นตตโม)

เจาคณะอ�าเภอเมอง-บรบอ(ธ)

เจาอาวาสวดปาวงเลง

พระประธานหลวงพอทนใจ

หลวงปพระมหาบญมสรธโร

โดย ทานจระศกด คณาสวสด นายกเทศมนตรเทศบาลเมองมหาสารคาม (แกนกลางของงาน)

รวบรวมปจจยจากศษยและผมจตศรทธายอดเงน หนงลาน แปดหมน สสบสามบาท

(1,080,043 บาท)

Page 12: pakesarn n16

สปดาหทแลวดฉนไปนวดแผนโบราณ ระหวางนอนใหนวดกสนทนากบคนนวด (ซงเปนคน

ตาบอด) ในหลายๆ เรอง และมเรองหนงทดฉนอยากน�ามาเลาใหทานผอานฟง คนตาบอดเลาเรองราว

ตางๆ ทคนตาด อางตวเองวาเปนอาจารยต�าแหนงตางๆ บางคนเปนผชวยศาตราจารย รองศาตราจารย

ดอกเตอร เปนตน คนนวดตาบอดมองไมเหน ไดยนผมการศกษาสงคยกนแลวมค�าหนงสะกดใจ และได

เลาใหดฉนฟงวา “การร จกกนโดยตองร เขาร เรา”

คนตาบอกเลาใหฟงวา ในขณะทผมก�าลงนวดนน แขกผมานวดกพดขนวา “คณร ไหมวา ฉนเปนใคร” (Who am i ?) ผมคดในใจ (......ไมรจกตวเองไดไง) และตอบไปวา คณไมรวาตวเองเปน

ใคร คณบาหรอไง ถงถามผม ขนาดผมยงรตวผมเองเลย แลวท�าไมคณจงไมรตวคณเองละ...

จากเรองทคยกนมาแลวยงมอกเรองหนงทคนตาบอดยงพดถงอกคอ เรองเกยวกบการกตญญ

กตเวท ใครทรจกบญคณคน เราจะเรยกวาเปนคนด ดฉนสะเทอนใจมาก เมอคนตาบอกพดวา “อาจารย

ครบ คนดไมจ�าเปนตองมการศกษาสงหรอก เพราะคนทมการศกษาสงทกคนใชวาจะเปนคนดเสมอไป

และคนทมการศกษาสง...ยงสงเทาไรกยงท�าใหรมาก ท�าอะไรกยอมแนบเนยน กวาคนมการศกษาดอย

กวา” ดฉนจงไดถามตอวา “แนบเนยนในทนคออะไร“ คนตาบอดกบอกวา “แนบเนยนทหมายถง โกง

เนยน กนเนยน เนยนทกอยางในเรองทไมดไงละครบอาจารย“ ท�าใหตวดฉนองมาก วาคนตาบอดคนน

มแงคดทไมเหมอนใคร แลวทานผอานละคะ รสกอยางไรบาง

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper12

รบสมครงานต�าแหนง เจาหนาทการตลาด ทกจงหวด

ไดรายไดประจ�าทกปกษ

- สามารถท�าเปนรายไดหลกและรายไดเสรม มรายไดสง

- ไมจ�าเปนตองจบตรงสาย เพยงมใจรกในการขายโฆษณา

- สนใจสมครงาน สงรปถาย ประวต วฒการศกษา มาท

[email protected]

“ พเศษในปกษ 16”

ดใจเปนพเศษกบผวาฯ หลายจงหวด

ในภาคอสานโดยเฉพาะ 6 จงหวดคอ

สกลนคร ทานอ�านาจผการตน,

นครพนม ทานเรงศกด มหา

วนจฉยมนตร, มกดาหาร, รอยเอด, และ

บงกาฬ (จงหวดท 77) ของประเทศไทย นอง

ใหมของภาคอสาน

ดใจเปนพเศษกบ ผอ.เขตพนทการ

ศกษา ทงประถมและมธยม เชน ผอ.สรยนต

วะสมบต, ดร.สรตน ดวงชาทม, ผอ.สม

เกยรต พนแสน ฯลฯ ทวภาคอสาน บรรยาย

ไมครบหนากระดาษพอมแตเวลาไลมากระ

ชนชด ตองรบปดเลมใหไดในคนน (ท 17

พ.ย. 53) มเชนนน จะเปดปกษ 17 ชาไป “งา

จะไหมกอนถวจะสก”

คงอกไมนาน เมอฝายการตลาดลง

งานเตมท บก.คงมเวลาจดการในเรองงาน

สวนตวใหด และมคณภาพมากกวาน เปน

แนแทครบผม

บก.ชายใหญ ฅนเคยหลอ

ข�าขน......นาคดเกบตก..แมศรเรอนร.ศ. รชน วรจนดา

ปท 1 ฉบบท 16 วนท 1-16 พ.ย. 2553

อสระชน ฅนเคยหลอ

“นองตก”

นางสาวชลดา บวลาด

เกดวนท 18 เดอนมถนายน พ.ศ.2529

สถานทท�างาน โรงเรยนอนบาลมหาสารคาม

จงหวดมหาสารคาม

ต�าแหนง เจาหนาทการเงนและบญช

คตประจ�าใจ มงหวง ตงใจ ท�าใหส�าเรจ

Page 13: pakesarn n16

13ปท 1 ฉบบท 16 วนท 1-16 พ.ย. 2553Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ออกตรวจสภาพน�าทวม ต.ขามเรยง บานโขงกดเวยน

บานหวยซน บานกดหวชางและต�าบลเขวาใหญ อ�าเภอกนทรวชย มพนทอยตดรมฝงแมน�าชระยะทางกวา 30 กโลเมตร ซงขณะน มวลน�ากอนใหญ

ทมาจาก จ.ขอนแกน ผาน อ.โกสมพสย จ.มหาสารคาม ถงชวงรอยตอ อ.กนทรวชย แลว สงผลใหเสนทาง

คมนาคมถกตดขาดไปแลวจ�านวน 5 หมบาน คอ บานใครนน หม 10 และหม 15 บานโขงใหญ หม 12 บานโขงกด

เวยน หม 6 และบานหนองหญามา หม 11 การสญจรไปมาระหวางหมบานและตวอ�าเภอมเพยงทางเรอ ทาง

อ�าเภอไดประสานกบองคกรปกครองสวนทองถน ใหจดหาเสอชชพมาใหกบราษฎรจ�านวน 80 ชด เพอความ

ปลอดภยในการเดนทาง

นอกจากน ยงพบวา พนทการเกษตรยงจมอยใตน�า กวา 24,000 ไรใน 5 ต�าบล คอ ต.ขามเรยง ต.มะคา

ต.ขามเฒาพฒนา ต.เขวาใหญ และต�าบลทาขอนยาง อ�าเภอกนทรวชย ซงคาดการณวาปรมาณน�าในล�าน�าชยง

คงเพมสงขนตอเนอง เฉพาะเมอคนทผานมาน�าชไดทะลกเขาทวม ต.ขามเรยง และต�าบลมะคา พนทนาขาวเสย

หายไปกวา 8,000 ไร ชาวนาตองเรงเกยวขาวหนน�าทวม แลวน�าไปตากในทสง ซงสวนใหญเมลดขาวจะยงไมโต

เตมท แตกตองเกบเกยวกอนทผลผลตจะเสยหาย

นายเมธ สพรรณฝาย นายอ�าเภอกนทรวชย จ.มหาสารคาม

นายพงษศกด นาคประดา ผวาราชการจงหวดยโสธร เปนประธานในการจดกจกรรม

บวชปาสบซะตาน�า เทดไทองคราชน เนองในมหามงคลเฉลมพระชนมพรรษา 5 ธนวาคม

2553 โดยมขาราชการ นร. พอคา ประชาชน ทกหมเหลารวมกนจดกจกรรม ณ ปาตนน�า

ภอางกบ บ.ศรแกว ม.6 ต.ศรแกว อ.เลงนกทา จ.ยโสธร ส�าหรบพนทในการจดกจกรรม

โครงการบวชปา–สบชะตาน�า เทดไทองคราชน ตงอยในเขตพนทปาชมชน ภผกหวาน

เขตปาดงปอ-ดงบงอ ทองท ต.ศรแกว มเนอทปา โดยรวม 6,800 ไร ซงอดตพนทปาแหง

น ไดรบผลกระทบจากปญหาไฟปา การลกลอบตดไม เพอแปรรปเปนสนคา การบกรก

แผวถาง ปาเกดการเสอมสภาพอยางรวดเรว ซงปญหาดงกลาว ชาว ต.ศรแกว ไดเลงเหนและตระหนกในปญหาจงรวมตวกนแกไขกอตง

เครอขายราษฎรอาสาสมครพทกษปา เพอรกษาชวต ต.ศรแกว

มาตงแตป พ.ศ.2544 โดยการน�าของพระอาจารยสมพงษ ถาวร

ธมโม เจาส�านกสงฆดานมทตา จนปจจบน ปาตนน�าภผกหวาน

และผนปาในพนทต�าบลศรแกว ไดคนความอดมสมบรณ ปญหา

ลดนอยลงในเกอบทกดาน โดยความรวมมอ รวมใจของคนใน

สงคมทกภาคสวนกจกรรมประกอบดวย อบรมจต เจรญสมาชก

ภาวนา ถอศล ปฏบตบชา ของพระสงฆ อบาสก อบาสกา เยาวชน

เพอถวายเปนพระราชกศล จ�านวน 84 รป , พธพรหมณในการ

บวชปา – สบชะตาน�า จ�านวน 1,600 ผน, ปลกตนจนผา จ�านวน

84 ตน, ปลอยปลาคนสแหลงน�า จ�านวน 328,984 ตว และปลอย

สตวปาคนสธรรมชาต จ�านวน 84 ตว

ทมา : ปยะนช ศรแกนจนทร ส.ปชส.ยโสธร

สรนทร พรอมจด... งานแสดงชาง “50ป งานชางสรนทร”

”กงศตวรรษงานชางสรนทร” อยางยงใหญเชนทกป

นายพรศกด เจยรณย ผวาราชการจงหวดเลย

พรอมดวย นายศกดา วะสมบต ผพพากษาหวหนาศาล

จงหวดเลย, นายสมชาย พงษพฒนาศลป ผพพากษา

หวหนาศาลจงหวดเลยแผนกคดเยาวชนและครอบครว, นาย

สระชย คงมลาภ ปลดจงหวดเลย, นายคมกฤช ศรดน

อยการจงหวดเลย นางเครอวลย เจยรณย นายกเหลากาชาดจงหวดเลย, นายชยภทร หรญยเลขา หวหนาส�านกงานจงหวด

เลย, นายประจกษ หลาจางวาง โยธาธการและผงเมองจงหวดเลย, นายทวพล พศวง พาณชยจงหวดเลย และนายปลม สทธ ผ

ชวยผจดการไฟฟา ส�านกงานการไฟฟาสวนภมภาคจงหวดเลย รวมบนทกเทปโทรทศนถวายพระพร

เนองในวนเฉลมพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจพระเจาอยหวฯ ประจ�า ๒๕๕๓ ณ อาคารโฮมขวญ ส�านกประชาสมพนธ

เขต ๑ จงหวดขอนแกน อ�านวยความสะดวกโดยนางสรางค สงหาค�า ประชาสมพนธจงหวดเลย ออกอากาศรายการพเศษ ในวน

ท ๕ ธนวาคม ๒๕๕๓ ทางสถานโทรทศนแหงประเทศไทย กรมประชาสมพนธ

ทมา : ธนาพร ศาลาด ส.ปชส.เลย

ผวาราชการจงหวดเลย

มอบทนการศกษา จ�านวน ๑๐๐ ทน&รวมบนทกเทปโทรทศนถวายพระพร

เฉลมพรรษาฯ ในหลวงประจ�าป ๒๕๕๓

จงหวดหนองบวล�าภ พรอมดวยขาราชการ พอคา

ประชาชนทกหมเหลาไดมความสมานฉนท มจตศรทธารวมกน

จดกฐนสามคคจงหวดหนองบวล�าภ สมทบกฐนพระราชทาน

ณ วดศรสระแกว พระอารามหลวง ต�าบลนามะเฟอง อ�าเภอ

เมองหนองบวล�าภ จงหวดหนองบวล�าภ ในหวงกฐนกาล

ระหวางวนท 1 – 15 พฤศจกายน 2553 นน

จงขอเชญพทธศาสนกชน และประชาชนชาวจงหวดหนองบวล�าภ และพนทใกลเคยง รวมเปนเจาภาพในพธทอดถวายผา

พระกฐนพระราชทาน ณ วดศรสระแกว พระอารามหลวง ต�าบลนามะเฟอง อ�าเภอเมองหนองบวล�าภ จงหวดหนองบวล�าภ โดยในวนท

14 พฤศจกายน 2553 เปนวนฉลององคกฐนและทอดถวายในวนจนทร ท 15 พฤศจกายน 2553 เวลา 09.00 น. โดยม นายวนย บวประดษฐ

ผวาราชการจงหวดหนองบวล�าภเปนองคประธานในการทอดถวายผาพระกฐนพระราชทาน ประจ�าป 2553 ผทมความประสงคจะรวมเปน

เจาภาพสามารถบรจาคไดทเสมยนตราจงหวดหนองบวล�าภ และเสมยนตราอ�าเภอทกอ�าเภอ ภายในวนท 14 พฤศจกายน 2553 สอบถาม

รายละเอยดเพมเตม โทรศพท 0-423-1235-4 ในวนและเวลาราชการ

ทมา : ทมขาว สวท. หนองบวล�าภ

นายเสรม ไชยณรงค ผวาราชการจงหวดสรนทร กลาววา จงหวด

สรนทร จดงานแสดงชางขนเปนประจ�าทกป โดยในปน จะมขนในวน

เสารท 20 และวนอาทตยท 21 พฤศจกายน 2553 ซงงานแสดงชาง

สรนทร เปนงานประจ�าปของชาต ไดจดงานตดตอมานานตงแตป 2503

จนถงปจจบน นบเปนครงท 50 จงไดเตรยมจดงานใหมความยงใหญ

กวาทกป ในโอกาสครบ ”กงศตวรรษงานชางสรนทร” เพอใหผชม

ไดชมการแสดงความสามารถของชางแสนรและสมผสประเพณ

วฒนธรรมทองถนของชาวสรนทร

ผวาราชการจงหวดสรนทร กลาวอกวา ฉากการแสดง

ของชางไดปรบใหมความกระชบและนาสนใจยงขน ประกอบ

ดวย 6 องก ดงน องกท 1 ชอวา องคสรนทรอนทรปกฟา ทรง

พญาเอราวณ องกท 2 ยอนอดตแตปางบรรพโพนชางปามาส

เมอง องกท 3 สถตนามสรนทรพาราสถาปนาพญาเมอง องก

ท 4 เลองลอชอชางไทยเกรยงไกรทวโลกา องกท 5 ปราบหงสา

คพระบารม...ยทธหตถมชย และองกท 6 ทกเหลารวมใจถวาย

พระพรชยราชนย ซงขณะน ไดเตรยมความพรอมไวทกดานแลว

จงขอเชญชวนนกทองเทยวเดนทางมาเทยวชมงานชางและ

กาชาดจงหวดสรนทรระหวางวนท 11-22 พฤศจกายน 2553 น

ขอเชญเปนเจาภาพถวายผา พระกฐนพระราชทาน

ประจ�าป 2553 ณ หนองบวล�าภ

ยโสธรจดกจกรรม

โครงการบวชปาสบชะตาน�า เทดไทองคราชน

Page 14: pakesarn n16

วนท 6-7 พฤศจกายน พ.ศ.2553 ณ วดปาประชาบำารง

มงานกฐนสามคคทจดขนโดยม คณวชรพงศ-คณสำารวย บรรพโคตร เปน

พองานและแมงาน ในการจดงานกฐนในครงนจดขนเพออทศสวนกศลใหบพการ

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper14

คนเกงประจ�ำปกษ ระดบสำยสะพำย

ดร.สรตน ดวงชาทมผอ�านวยการ

ส�านกงานเขตพนทการศกษารอยเอด เขต 1

นายสมเกยรต พนแสนผอ�านวยการ

ส�านกงานเขตพนทการศกษากาฬสนธ เขต 1

นายสรยนต วะสมบตผอ�านวยการ

ส�านกงานเขตพนทการศกษากาฬสนธ เขต 1

ปท 1 ฉบบท 16 วนท 1-16 พ.ย. 2553

ผวาราชการจงหวดบรรมย มอบประกาศเกยรตคณแกแมคา

ขายกวยเตยว หลงเกบเงนสดได 65,000 บาท ซงมผท�าหลนไวได

และสงคนเจาของ ปรากฏวาเปนเงนของพระครปยธรรมคณ เจาคณะ

ต�าบลโคกยาง ทเตรยมน�าไปจายคาซอมแซมวด ผวาฯระบเปนคนด

นายกยอง ดานเจาตวเผยเกบของทมผน�าหลนไดหลายครงน�าคน

เจาของตลอด

ทศาลากลางจงหวดบรรมย นายพระศกด หนเมองเกา

ผ วาราชการจงหวดบรรมย ไดเปนตวแทนจงหวดมอบประกาศ

เกยรตคณใหกบนางสมหวง บรนรมย อาย 47 ป อยบานเลขท 41

ม.9 ต.เสมด อ.เมอง จ.บรรมย ซงมอาชพเปนแมคาขายกวยเตยว

เพอเชดชเกยรตและยกยองในความดทไดกระท�า หลงจากทแมคาขา

ยกยวเตยวรายนเกบกระเปาเงนทภายในมเงนสดกวา 65,000 บาท

ได ภายในบรเวณมหาจฬาลงกรราชวทยาลย จ.บรรมย แลวพยายาม

ตดตอและประกาศหาเจาของเพอน�าเงนทเกบไดสงคนเจาของ

จนกระทงพบเจาของเงน คอพระครปยธรรมคณ เจาคณะต�าบลโคก

ยาง อ.ประโคนชย จงไดคนเงนดงกลาวใหกบเจาของ ซงเงนทเกบได

ในครงนกเปนเงนของทางวดท เตรยมน�าไปจายคาซอมแซมวด

แตมาท�าหลนหายเสยกอน

นายพระศกด หนเมองเกา ผ วาราชการจงหวดบรรมย

กลาววา “การมอบประกาศเกยรตคณแกนางสมหวงในครงน

เพอแสดงออกถงการยกยองเชดชและชมเชย แกผทกระท�าความด

ซงถอเปนแบบอยางทดโดยเฉพาะในสงคมปจจบนทผคนสวนใหญ

ละเลยการกระท�าด เหนแกตวกนมากขน ดงนนคนด เชน นางสมหวง

จงควรเอาเปนแบบอยาง”

ดานนางสมหวง

บรนรมย แมคาใจซอ

กลาววา “หลงจากท

เกบเงนได กไมร สก

อยากได เพราะคด

เหนใจเจาของวากวา

จ ะ ไ ด เ ง น ม า ก ค ง

เหนอยยาก จงคด

อ ย า ก น� า เ ง น ค น

เจาของ แมวาจะม

เพอนบานหลายคน

บ อ กว า ให เ ก บ ไว

แตตนกไมคดเกบไว

เพราะไมใชของเรา

แ ม ว า จ ะ ล� า บ า ก

ยากจน ขายของวนละไมกรอยบาท แตกไมคดจะเอาของคนอนมา

เปนของตนเอง ทผานมาเกบกระเปาเงนและโทรศพทมอถอของลกคา

ไดกลายครงกน�าคนใหลกคาตลอด”

สวนพระครปยธรรมคณ เจาของเงน กลาววา “รสกดใจท

สงคมยงคงมคนดเชนนางสมหวงอย หากสงคมยคนมคนดเชนน

มากๆ สงคมกคงนาอยมากขน และขอขอบใจมากทคนเงนจ�านวนน

ให เพราะเปนเงนของวดทชาวบานน�ามาบรจาคเพอซอมแซมวด”

ส�านกงานประชาสมพนธจงหวดบรรมย

ขอมลจาก : สมบรณ แจงกล ส.ปชส.บรรมย

บรรมยเปดฯ ประเพณแขงเรอยาว ชง 3 ถวยพระราชทาน

ล�าน�ามลอยางยงใหญ

Page 15: pakesarn n16

วนท 6-7 พฤศจกายน พ.ศ.2553 ณ วดปาประชาบำารง

มงานกฐนสามคคทจดขนโดยม คณวชรพงศ-คณสำารวย บรรพโคตร เปน

พองานและแมงาน ในการจดงานกฐนในครงนจดขนเพออทศสวนกศลใหบพการ ท�าความดยอมไดรบผลดตอบ คนเราจะดหรอชวจะสบายหรอล�าบากจะเจรญหรอเสอมอยทการกระท�าของตน

ถาท�าดยอมไดรบผลด มแตความสขความเจรญ ถาท�าความชวยอมไดรบผลชว มแตความทกขความเสอม ฉะนนพงงด

เวนการท�าชวทกชนดพยายามท�าความด เมอท�าไดเชนน จะมแตความสขความเจรญยงๆ ขนไป การท�าดแลวไดดจรงๆ

มองคธรรมทเปนสวนประกอบ 4 ประการคอ

1.คตสมบต ท�าดถกท

2.อปธสมบต ท�าดถกคน

3.กาลสมบต ท�าดถกเวลา

4.ปโยคสมบต ท�าดแลวตองตดตามด

ถ าหากไม ถกต องตามองค

ประกอบดงทกลาวนจะกลายเปนวบต

ทนท มหลายคนไดพดเปนเชงบนนอย

เนอต�าใจวาท�าดแลวไมไดดกตองลอง

มองสวนประกอบแหงดด กแล วกน

เราท�าดแคไหนอยางไรบางคนจะท�า

อะไรเพยงเลกนอยกบอกวาท�าความด

มากหรอบางคนท�าความดมากจรงๆ

แตท�าไมถกทไมถกกาลเวลากมเหมอนกน การท�าดแบบนพนฐานทานใหใชหลกงายๆประกอบการพจารณาคอ กายกรรม

๓ วจกรรม๔ มโนกรรม๓ ซงทานเรยกวา กสลกรรมบถ ประพฤตใหเปนสจรต การใหเปนสจรต ไมเบยดเบยนคนอน

สตวอนไมลกไมขโมยของคนอน ไมประพฤตผดในกาม ไมลวงละเมดสามภรรยาของบคคล เหลานลวนเปนเพอน

แหงการท�าความด อยาลมปลกความรกในการท�าความดใหไดนนอาจมความยากในเบองตน แตเมอลงมอท�าและตงใจ

ท�าอยางสมบรณมนมความสขเปนเบองปลายจรงๆ การท�าความดแมคนอนไมเหนแตเรากเหนในสงเหลานน ใหภมใจ

ในการกระท�าของเราเถด เราจะเกดความปตยนดอยางแนนอน

พระราชปรยตยาทร เจาอาวาสวดมหาชยพระอารามหลวง

รองเจาคณะจงหวดมหาสารคาม องคท ๑

15

รก. . . .การท�าความด

พธทอดถวาย ณ วดปาประชาบำารงวนท 7 พฤศจกายน พ.ศ.2553

ญาตมตรรวมแห กฐนอมบญกนทวหนา

ตงกองกฐน ทสำานกงานทนายความวชรพงศ บรรพโคตร

ปท 1 ฉบบท 16 วนท 1-16 พ.ย. 2553Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

งานกฐ นสาม คค ....... ........ณ วดป�ประช�บำ�รง

Page 16: pakesarn n16

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper16

พพธภณฑสรนธร เปดใหบรการทกวน เวลา 8.30-17.30 น. ตงอยทเชงภกมขาว อ.สหสขนธ สามารถเดนทาง โดยใชเสนทาง

กาฬสนธ-สหสขนธ (ทางหลวง 227) ประมาณ 28 กโลเมตร (กอนถงสหสขนธ 2 กโลเมตร) มทางแยกขวาไปอก 1 กโลเมตร บรเวณภกมขาว

ซงเดมเปนพนทของวดสกกะวนเปนสถานทคนพบกระดกไดโนเสารจ�านวนมาก รวมทงโครงกระดกไดโนเสารทงตวทสมบรณทฝงอยในพน

ดนและ ไดรบการขดแตงโดยเจาหนาทกรมทรพยากรธรณ

พพธภณฑสรนธรหรอพพธภณฑไดโนเสารภกมขาว เปนพพธภณฑและศนยวจยเกยวกบไดโนเสาร ทสมบรณแบบและใหญทสด

ในเอเชยตะวนออกเฉยงใต โดยไดรบพระราชทานนามจากสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร วา “พพธภณฑสรธร” การจด

แสดงภายในอาคารแบงออกเปน 3 สวน ไดแก สวนท 1 การก�าเนดโลก สวนท 2 การก�าเนดของสงมชวตซงรวมถงไดโนเสาร จนถงการก�าเนด

มนษย สวนท 3 เปนนทรรศการหมนเวยน ปจจบนก�าลงจดแสดงนทรรศการ “ซากดกด�าบรรพปลาภน�าจน” ซงเปนซากปลาน�าจดโบราณ

พนธใหมของโลกซงอยในสภาพสมบรณ มชอวา “เลปโดเทส” มความยาวประมาณ 30-60 เซนตเมตรอยในยคมโซโซอก หรอ 65 ลานปท

แลว ชวงเดยวกบไดโนเสาร

นอกจากนในบรเวณทเปนทตงของวดสกกะวน เปน

ทประดษฐานหลวงพอบนดาลฤทธผล (หลวงพอบานดาน)

พระพทธรปปางมารวชย สมยทวารวด ซงชาวบานในทองถนถอ

เปนสงศกดสทธคบานคเมอง พพธภณฑสรนธรมทงหมด ๘ โซน

ดงตอไปน โซนท 1 จกวาลและโลก จกวาล โลก โซนท ๒ เมอสง

มชวตแรกปรากฏ โซนท ๓ มหายคพาลโอโซอก โซนท ๔ มหายค

มโซโซอค โซนท ๕ วถชวตของไดโนเสาร โซนท ๖ คนชวตให

ไดโนเสาร โซนท ๗ มหายคชโนโซอก หรอมหายคแหงชวตยคใหม

ครอบคลมระยะเวลาตงแต ๖๕ ลานป มาแลวจนถงปจจบน แบง

ออกเปน ๒ ยคคอ ยคพาลโอจน และยคนโอจน โซนท ๘ เรองของ

มนษย จาก “ไพรเมต” หรอสตวในตระกลลง

พพธภณฑสรนทรมภารกจหลก ๓ ดาน คอ

๑. งานจดนทรรศการ โดยจดแสดงเปนนทรรศการถาวรเกยวกบ

ธรณวทยา ทรพยากรธรณและซากดกด�าบรรพ โดยเนนทซากไดโนเสารทคนพบในประเทศไทย ซงแบงการแสดงออกเปน ๘ โซนดวยกนดง

ทไดกลาวมาในขางตน

๒. งานกจกรรมและบรการ พพธภณฑไดมการจดคายอบรม สมมนา และกจกรรมตาง ๆ ทเกยวกบการเผยแพรความรดานซากดกด�าบรรพ

และธรณวทยา รวมทงการใหบรการดานอาคารสถานทกบผทสนใจ ไมวาจะเปนหองประชม อบรม สมมนา หองอาหาร บานพก ฯลฯ ซง

ด�าเนนงานโดยวทยากรทมความรความสามารถ

๓. งานศกษาวจย ท�าการส�ารวจศกษาวจย และงานอนรกษซากดกด�าบรรพทพบในประเทศไทย เพอเผยแพรความรใหกบประชาชน และ

เปนสถานทใชศกษา คนควาของนกวชาการจากทวโลก ทจะมาแลกเปลยนความรซงกนและกน

สถานทแหงนนบไดวาเปนแหลงเรยนรธรณวทยา แหลงเรยนรทางวชาการ และแหลงเรยนรซากดกด�าบรรพ ทสมบรณทสดในภมภาคเอเชย

ตะวนออกเฉยงใต ผมคดวาถาจะศกษาใหละเอยดแลวจะตองใชเวลากนเปนวน ๆ เลยทเดยวครบ สมควรเปนอยางยงทเดกและเยาวชนของ

ไทยทกคน จะไดมาศกษาเรยนร ณ ทน

พพธภณฑสรนธร ตงอย ณ ภกมขาว อ.สหสขนธ จ.กาฬสนธ เปดใหเขาชมทกวน ตงแตเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. สนใจสามารถสอบถาม

รายละเอยดเพมเตมท โทร. ๐๔๓-๘๗๑-๐๑๔, ๐๔๓-๘๗๑-๓๙๔ โทรสาร. ๐๔๓-๘๗๑-๐๑๔

ชมภาพพพธภณฑสรนธร Gallery Sirindhorn Museum

ทมา : เอกสารแผนพบแนะน�าพพธภณฑสรนทร

เขยนโดย : ทวศกด ศรศร

ปท 1 ฉบบท 16 วนท 1-16 พ.ย. 2553

ทกวนนรถยนตโดยทวไปบนทองถนน มกเปนรถท

ขบเคลอนดวยเกยรออโต เพราะใหความสะดวกสบายในการ

ขบข ในการขบขรถยนตเกยรออโตนน ผ ขบขควรจดจ�า

ต�าแหนง และใชเกยรแตละเกยรได อยางถกตอง แมนย�า ซง

เกยรออโตแตละต�าแหนง มดงน

P หมายถง PARKING เปนต�าแหนงทใชส�าหรบ

จอดรถและไมตองการใหรถเคลอน โดยลอรถจะถกลอคไว

ไมสามารถเขนได เชน ในการจอดบนทางลาดชน เมอ

ตองการจอดรถทงไว หลงจากเหยยบเบรคจนรถหยดสนท

แลว อยาเพงปลอยเบรค จบคนเกยรกดปมปลดลอค แลว

โยกคนเกยรไปทต�าแหนง P จากนนปลอยเบรค แลวดบ

เครองยนต

R หมายถง REVERSE เปนเกยรส�าหรบการถอย

หลง เมอตองการเขาเกยร R จะตองเหยยบเบรคใหรถหยด

สนท จากนนจบคนเกยรกดปมปลดลอคแลวโยกคนเกยรไป

ทต�าแหนง R แลวจงปลอยเบรค กดคนเรง ใหรถเคลอนตว

ถอยหลง

N หมายถง NEUTRAL เปนต�าแหนงเกยรวาง

ใชเมอสตารทเครองยนตหรอตองการจอดรถทงไวโดยทยง

สามารถเขนได หรอเมอจอดรถ อยกบท ในขณะเครองยนต

ยงคงท�างานอย เชน การจอดรถในสภาพการจราจรตดขด

หรอเมอตดไฟแดง

D4 หมายถง เกยรออโต 4 สปด ใชในการ

ขบรถเดนหนาในสภาพการขบขทวไป เชน การขบรถ ในตว

เมอง รวมทงการขบรถดวยความเรวสง ซงการท�างานของ

เกยร D4 จะเปนไปในลกษณะ 4 สปด คอ เกยร จะเปลยน

ขนตามล�าดบ จากเกยร 1 ไปเกยร 2 หรอจากเกยร 2 ไปเกยร

3 หรอจากเกยร 3 ไปเกยร 4 โดยออโต ตามสภาพการ

ท�างานของเครองยนตและความเรวของรถ ยงผขบเหยยบ

คนเรงมาก เกยรกจะเปลยนทความสงขน ตามไปดวย

ในทางกลบกน เมอลดความเรว เกยรจะเปลยนจาก

เกยร 4 ไปเกยร 3 หรอจากเกยร 3 ไปเกยร 2 หรอจากเกยร

2ไปเกยร 1

D3 หมายถง เกยรออโต 3 สปด ใชส�าหรบ

ขบรถขนหรอลงเนน เพอปองกนมใหเกยรเปลยนกลบไป

กลบมาบอยๆ ระหวางเกยร 3 และเกยร 4 นอกจากนยงใช

ส�าหรบกรณทตองการ ใหเครองยนตชวยเพมก�าลง เบรคมาก

ขน

ในต�าแหนง D4 และ D3 หากตองการเรงความเรว

อยางทนททนใด เชน ในเวลาทตองเรงแซงรถทอยขางหนา

ผขบข สามารถใชการ KICK DOWN เหยยบคนเรงจมตดพน

เกยรจะเปลยนโดยออโตและท�าใหรถพง ไปขางหนาเรวขน

D2 หมายถง เกยร 2 ใชส�าหรบการขบรถลงเขา

เพอใหเครองยนตชวยเพมก�าลงเบรคมากขน หรอการขบรถ

ขนเขา เพอเพมก�าลงขบเคลอน รวมทงการขบบนถนนลน

และการขบขนจากหลมโคลนหรอทราย

D1 หมายถง เกยร 1 ใชส�าหรบการขบรถขน-ลง

เขาทสงชนมากๆ

การเลอกใชงานของเกยรออโตแตละเกยรไดอยาง

ถกตอง นอกจากจะชวยปองกนไมใหเกดอนตราย หรอ ความ

เสยหาย ตอระบบขบเคลอนแลว ยงใหการขบขทนมนวลได

อก

ทมา : บทความรถมอสอง (Win Showroom Car)

เทคนคการขบรถ

พพธภณฑสรนธร@ภกมขาว การขบรถเกยรออโต

Page 17: pakesarn n16

เกลดเกษตรทควรร กรมการขาว>>>>>หวงเกษตรกรปลกขาว

ประสบปญหา “ ข า ว กร ะทบหนาว”

นายประเสรฐ โกศลวตร อธบดกรมการขาว

เปดเผยวา ขณะนเรมเขาสฤดหนาวแลวหลายพนท

สภาพอากาศเรมมอณหภมลดลง

กรมการข าวมความเป นห วง

เกษตรกรทปลกขาวจะประสบกบ

ปญหา “ขาวกระทบหนาว” ไมได

ผลผลตเตมท โดยพนธ ข าวทม

ความออนแอตอสภาพอากาศ

หนาวเยน ไดแก พนธพษณโลก 2

ซง สามารถเกด

ขนไดกบขาวท ก

ร ะ ย ะ

ด ง น น

เ ก ษ ต ร ก ร ค ว ร

ห ม น ต ร ว จ

แ ป ล ง น า และ

สงเกตความผด

ปกตของตนขาว

เ พ อ เ ต ร ย ม ร บ

สถานการณทเปลยนแปลงไดอยางทนทวงท

ส�าหรบอาการของตนขาวทไดรบผลกระทบ

หากเกดกบขาวอยในระยะกลาจะท�าใหตนขาวชะงก

การ เจรญเตบโต แคระแกรน ใบเหลอง และอาจหยด

การเจรญเตบโตจนถงตายไดในกรณทอณหภมลด

ตาลงมาก ถาเกดในระยะออกดอกหรอระยะผสม

เกสร จะท�าใหการผสมไมตดและเกดเมลดลบมาก

อธบดกรมการขาว กลาววา เกษตรกรท

เตรยมจะปลกขาวในขณะน ควรตดตามสภาพ

อากาศจาก กรมอตนยมวทยาอยางใกลชด เนองจาก

ขาวทปลกอาจจะประสบปญหาชะงกการเจรญ

เตบโต นอกจากนควรหลกเลยงการใชพนธ ขาว

พษณโลก 2 โดยสามารถใชพนธอนทสามารถทน

สภาพอากาศหนาวไดดกวา เชน กข31(ปทมธาน 80)

สวนขาวทชะงกการเจรญเตบโตในขณะทอณหภมยง

ไมสงขนควรชะลอการใสปยจนกวาอณหภมจะสงอย

ในระดบ

ปกต เนองจาก

ขาวจะไมตอบ

สนองตอป ยใน

ภ า ว ะ อ า ก า ศ

หนาวเยน เ มอ

อณหภมปรบสง

ข น ต ง แ ต 2 0

องศาเซลเซยส

ขนไปแลวขาวจง

จะมการเจรญเตบโตและตอบ

สนองตอปยไดด

อยางไรกตามเกษตรกรทมขอ

สงสยสามารถสอบถามขอมลเพม

เตมไดทศนยบรการชาวนา 50

แหง ใกลบานหรอศนยอ�านวยการ

ควบคมก�าจดเพลยกระโดดสนาตาล กระทรวงเกษตร

และสหกรณ โทรศพท 025613220 หรอ e-mail :

[email protected]

ทมา : กรมการขาว

17ปท 1 ฉบบท 16 วนท 1-16 พ.ย. 2553Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

ผ ก - ผ ล ไ ม . . . . . ....สมนไพรตานลมหนาว

ในชวงน...แทบทกภาคของประเทศไทยเรมเขาสฤดหนาวกน

แลว สงเกตไดจากอากาศเรมเยนลงเรอยๆ มลมหนาวพดโชย จนถง

กบท�าใหหลายๆ คนตองกระชบกายลงเพอรกษาความอบอน บาง

กหาเสอคลมตวหนามากนหนาว บางกตดตงเครองท�าน�าอนไวอาบ

น�าโดยเฉพาะ บางกกอฟนนงผงไฟ แตละคนตางสรรหาสารพดวธ

เพอมาสรางความอบอนใหกบรางกาย

แตรกนไหมวา...มอกสงหนงทจะชวยกระตนใหรางกายเกด

ความอบอนได นนกคออาหาร จ�าพวกพชผกสมนไพร ซงเปนอาหาร

ทมฤทธเผดรอนทสามารถหามารบประทานทาน หรอน�ามาปรง

อาหารไดงาย เชน...

ขง ขงเปนพชใบเลยงเดยวจดอยในพชตระกลเดยว

กบขา กระชาย ถอวาเปนพชทมสรรพคณหลากหลาย สามารถชวย

รกษาอาการปวยตางๆ ทเกดขนในฤดหนาวได เมอมอาการไอ ม

เสมหะใชเหงาขงแกผสมกบน�ามะนาว หรอ ใชเหงาขงสดต�าผสมน�า

เลกนอย คนเอาน�าแทรกเกลอนดหนอยใชกวาดคอหรอจบบอยๆ จะ

ชวยบรรเทาอาการไอได หรอถามอาการไขใหใชขงสดทมล�าตนแก

ทบใหแตกประมาณ 1 ก�ามอแลวน�าไปตมน�าดม

โหระพา เปนไมลมลกใบมสเขยว ล�าตนสมวง

หรอแดงเขม สรรพคณชวยแกไข ปวดศรษะ ขบเหงอ ขบลม ขบ

เสมหะ ขบพยาธ แกทองอดทองเฟอ ทองเสย ชวยเจรญอาหาร วธ

ใชคอน�ายอดออนตมกบน�ารบประทานเปนชา หรอน�ามารบประทาน

เปนผกสด

พรกไทย เปนสมนไพรทถกใชเปนเครองเทศ

และยงใชแตงกลนอาหารมานานแลว นอกจากน พรกไทยยงม

สรรพคณทางยาคอชวยใหเจรญอาหาร ขบลม แกทองอด ทองเฟอ

และยงชวยบรรเทาอาการไขไดอกดวย

กระเทยม เปนพชทมมกลนหอมฉนเผดรอน

เปนทรกนดวากระเทยมสามารถปองกนโรคหลอดเลอดอดตนและ

กลามเน อห ว ใจหยดท� างานเ ฉยบพลน ช วยลดปรมาณ

คอเลสเตอรอลในเสนเลอด ความดนโลหตสง และปรมาณน�าตาล

ในเสนเลอด รกษาโรคทเกยวกบกระเพาะอาหารและล�าไส นอกจาก

นยงสามารถปองกนโรคหวด วณโรค คอตบ ปอดบวม ไทฟอยล

มาลาเรย คออกเสบและอหวาตกโรคไดอกดวย

นอกจากผกและสมนไพรทมรสเผดรอนแลว ผลไมทมรสเปรยว

หลายๆ ชนด กยงมฤทธสามารถชวยรกษาและบรรเทาอาการทเกด

จากไขหวดไดเปนอยางด เชน

มะขาม เปนผลไมรสเปรยว มวตามนเอ และซสง

สรรพคณในการชวยละลายเสมหะ วธใชคอน�าเนอในฝกแกหรอ

มะขามเปยกมาจมเกลอและรบประทานพอสมควร รสเปรยวของ

มะขามจะชวยกดเสมหะใหละลาย และท�าใหคอชมชนขน

มะเฟอง เปนผลไมทมสารอาหารทมประโยชน

ตอรางกายมาก และยงอดมไปดวย วตามนเอ วตามนบ 1 วตามนบ

2 ไนอะซน โปรตน คารโบไฮเดรต ไขมนเสนใย แคลเซยม ฟอสฟอรส

เหลกและใหพลงงาน น�าทคนไดจากมะเฟองจงชวยในการแกรอน

ใน ดบกระหาย ลดความรอนภายในรางกาย และยงใชเปนยาขบ

เสมหะ ปองกนโรคโลหตจาง โรคเลอดออกตามไรฟน รวมทงชวย

ขบปสสาวะ และบรรเทาอาการนวในทางเดนปสสาวะไดอกดวย

มะไฟ เปนผลไมทมเปลอกสเหลอง มรสเปรยวอม

หวาน ใบของมะไฟมรสเผด เยน มสรรพคณแกหวด แกไอ มาลาเรย

และขบปสสาวะ สวนผลเปนยาชวยรกษาอาการอาหารไมยอย ทอง

อด ทองเฟอ และชวย ละลายเสมหะได

การดแลและรกษาสขภาพกายใหแขงแรงนน ไมจ�าเปนวาจะ

ตองรบประทานยา หรออาหารเสรมตางๆ เทานน หนมาบรโภคผก

และผลไมไทยนแหละ...เพราะนอกจากจะมสรรพคณทางยาแลว ยง

หาไดงาย และมราคาถกตามวถชวตพอเพยงอกดวย….

ทมา : ส�านกงานกองทนสนบสนนการสรางเสรมสขภาพ

นายลทชย โชคชยวฒนากร เลขานการ รมช.กระทรวงคมนาคม กลาวเปดงาน

นายลทชย โชคชยวฒนากร

เลขานการ รมช.กระทรวงคมนาคม

นายสมมาศ สาทองขาว นายก อบต.หนองบวสนต กลาวรายงานตอหนาประธานพธ

คณะผบรหาร อบต.หนองบวสนต

ภาพบรรยากาศในงาน

นายลทชย โชคชยวฒนากร เลขานการ รมช.กระทรวงคมนาคม

มอบเงนสนบสนนในงานลอยกระทง จ�านวน 10,000 บาท

Page 18: pakesarn n16

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper18

ท�าน�าแขงไดวนละ 187 ซองและท�าน�าแขงกอนเลกได 30 ตนตอวน

โ ร ง น� ำ แ ข ง น� ำ เ ท ย น

732/1 ถนนผดงวถ ต�ำบลตลำด อ�ำเภอเมองมหำสำรคำม จงหวดมหำสำรคำม 44000 โทร.043 - 711261

ปท 1 ฉบบท 16 วนท 1-16 พ.ย. 2553

บรรมยเตรยมจดงานประเพณแขงเรอยาวชง 3 ถวย

พระราชทานอยางยงใหญ

ป พ.ศ.๒๓๕๒ (จลศกราช ๑๑๗๑)ตรงกบวนพฤหสบด

แรม ๑๓ ค�า เดอน ๙ ปมะเสง พระบาทสมเดจพระพทธยอดฟา

จฬาโลกยเสดจสวรรคตแลว พระบาทสมเดจพระพทธเลศหลานภา

ไลยไดเสดจขนเถลงถวลยราชสมบต เปนพระเจาแผนดนสยามตอ

มา

ปพ.ศ.๒๓๕๓ (จลศกราช ๑๑๗๒)ปมะเมย พระยาเดโช

(เมง) เจาเมองก�าแพงสวาย (เขมร) กบนกปรงซงเปนนองชายม

ความอรววาทกนกบนกพระอไทยราชา (นกองคจนทร) เจากรง

กมพชา พระยาเดโชกบนกปรงจงอพยพครอบครวเขามา ขอพง

พระบรมโพธสมภารอย ณ แขวงเมองโขง เมองนครจ�าปาศกด จง

บอกแจงเขามา ณ กรงเทพฯ พระเจากรงสยาม ทรงพระกรณาโปรด

เกลาฯใหพระยากะลาโหมราชเสนา เกณฑก�าลงตามหวเมองตะวน

ออก ยกก�าลงไปรบครวเขมรอย ณ ทามอออม ใตปากน�าเซล�าเภา

ลงไปถงปากคลองเสยมโบก รบครวพระยาเดโชมาตงอยบานลง

ปลา ครวนกปรงตงอยเวนฆอง (เมองเซล�าเภา) จงมเขมรแทรกปน

อยในแขวงเมองโขงตงแตนนมา ฝายนกปรงนนไดนางเตยง ภรรยา

ของเจาเมองเชยงแตงมาเปนภรรยา มบตรชอนกอน ตดมาดวย

คนหนง ภายหลงนางเตยง เกดบตรกบนกปรงอก ๓ คน ชอนกกม

๑ นกเมอง ๑ นกเตก ๑ และในระหวางนน นายพรหม คนเมอง

สงฆะ ไปไดนางมก บตรสาวพระยาเดโช (เมง) มาเปนภรรยา

พระยาเดโช (เมง) จงตงนายพรหม บตรเขยใหเปนทหลวงจ�านง

เสมยนตรา

ป พ.ศ.๒๓๕๔ วนพธท ๑๐ ขน ๒ ค�าปมะแม (จลศกราช

๑๑๗๓) เจาพระวไชยราชขตยวงษา (หนา) เจานครจ�าปาศกดพ

ถงแกราไลย ในเมองทเรยกวาเมองเกาคนเกง พวกขาหลวงและ

แสนทาวพระยา จงพรอมกนกระท�าการปลงศพเจาพระวไชยขตย

ราชวงษา (หนา) เสรจแลว ไดกอเจดยบรรจอฐเจานครจ�าปาศกด

(หนา) ไว ณ วดเหนอในเมองเกาคนเกง ค�าลาวเรยกวาธาตหลวง

เฒามาจนบดน ซงครองเมองได ๒๑ ป มบตรชายชอเจาบตร บตร

หญง ๓ คน ชอนางแดง นางไทย นางกอนแกว แสนทาวพระยาจง

มหนงสอแจงบอกเขามากราบบงคมทลพระกรณาทรงทราบใตฝา

ละอองธลพระบาทแลว จงทรงพระกรณาโปรดเกลาฯ ใหพระยา

กลาโหมราชเสนา เปนขาหลวง

น�าหบศลานาเพลง เครองไทยทานไปปลงศพเจาพระวไชยราชขต

ยวงษาและใหน�าสวรรณบตร ไปพระราชทานใหเจาน บตรเจาหนอ

เมอง หลานของเจานครจ�าปาศกดไชยกมาร ขนเปนเจานครจ�าปา

ศกด พอขาหลวงเชญตราไปถงเมองนครจ�าปาศกด ได ๓ วน

ในปเดยวกนนนพระสรนทรภกดศรปะทายสมน(ม)เจา

เมองสรนทรถงแกกรรมจงทรงพระกรณาโปรดเกลาฯ ตงใหทาวส

น บตรพระสรนทรภกดศรณรงคจางวาง (ต) เปนพระสรนทรภกด

ศรปะทายสมนเจาเมองสรนทรตอไป

ครน ป พ.ศ.๒๓๕๕ ตรงกบปวอก (จลศกราช ๑๑๗๔)

พระยากะลาโหมราชเสนาจดราชการ ณ เมองจ�าปาศกด เรยบรอย

แลว จงไดเชญเอาพระแกวผลก ซงเจาสรอยศรสมทไดมาแต

บานนายอน มาประดษฐานไว ณ เมองจ�าปาศกดนน น�าลงมา

ทลเกลาฯ ถวาย ณ กรงเทพฯ พระแกวผลกองคนหนาตกกวาง ๙

นวครง สง ๑๒ นวเศษ ซงปรากฎนามในปจจบนนวา พระพทธบษย

รตนจกรพรรดพมลมณมย (พระแกวขาว )นน

ปพ.ศ.๒๓๕๖ ประกา (จลศกราช ๑๑๗๕) พระเจากรง

สยามทรงพระกรณาโปรดตงใหเจาหมานอย บตรเจาราชวงษ

(สรโย) หลานเจาสรอยศรสมท เปนเจานครจ�าปาศกด ใหเจาธรรม

กตกา บตรเจาอปราช (ธรรมเทโว) เปนเจาอปราชรกษาเมองนคร

จ�าปาศกด ตอไป ภายหลงเจานครจ�าปาศกด (หมานอย) กบเจา

อปราชมความอรววาทบาดหมางกน จงคมกนลงมาเฝาทลละออง

ธลพระบาท ณ กรงเทพ ฯ จงทรงพระกรณาโปรดเกลา ฯ ใหแยก

เจาอปราชไวเสย ณ กรงเทพ ฯ โปรดใหเจานครจ�าปาศกด(หมา

นอย)กลบขนไปครองเมองจ�าปาศกดตอไป รกษาอ�าเภอต�าบลโขง

เจยงเกา เปนพระก�าแหงสงคราม ยกบานนาคอขนเปนเมองโขง

เจยง แลขอยกบานชางค เปนเมองเสมยะขนเมอง นครจ�าปาศกด

แตนนมา

พระพทธบษยรตนจ กรพรรดพมลมณมย (พระแกวขาว)ปจจบ นประดษฐาน ณ หอพระ พระท น งอมพรสถาน

ตอนท ๙ ตอน ”พระแกวขาว“ กอตงเมองยโสธร,

เมองเขมราษฎร,เมองโขงเจยง ,เมองเสมยะ (ฉบบท ๑)

จงหวดยโสธรจดกจกรรมโครงการบวชปา สบชะตาน�า เทดไทองคราชน นายพงษศกด นาคประดา ผวาราชการจงหวดยโสธร เปนประธานในการจดกจกรรม บวชปาสบ

ซะตาน�า เทดไทองคราชน เนองในมหามงคลเฉลมพระชนมพรรษา 5 ธนวาคม 2553 โดยมขาราชการ นกเรยน

พอคาประชาชน ทกหมเหลารวมกนจดกจกรรม ในวนท 9 พฤศจกายน 2553 ณ ปาตนน�าภอางกบ บานศรแกว หม

6 ต�าบลศรแกว อ�าเภอเลงนกทา จงหวดยโสธร ส�าหรบพนทในการจดกจกรรม โครงการบวชปา – สบชะตาน�า เทด

ไทองคราชน ตงอยในเขตพนทปาชมชน ภผกหวาน เขตปาดงปอ – ดงบงอ ทองทต�าบลศรแกว มเนอทปาโดยรวม

6,800 ไร

ซงอดตพนทปาแหงน ไดรบผลกระทบ จากปญหาไฟปา การลกลอบตดไม เพอแปรรปเปนสนคา การบกรก

แผวถาง ปาเกดการเสอมสภาพอยางรวดเรว ซงปญหาดงกลาว ชาวต�าบลศรแกว ไดเลงเหนและตระหนกในปญหา

จงรวมตวกนแกไข กอตงเครอขาย ราษฎร อาสาสมครพทกษปาเพอรกษาชวต ต�าบลศรแกว มาตงแตป พ.ศ.2544

โดยการน�าของพระอาจารยสมพงษ ถาวรธมโม เจาส�านกสงฆดานมทตา จนปจจบน ปาตนน�าภผกหวานและผน

ปาในพนทต�าบลศรแกว ไดคนความอดมสมบรณ ปญหาลดนอยลงในเกอบทกดาน โดยความรวมมอ รวมใจของ

คนในสงคมทกภาคสวน

เพอสรางจตส�านก การตระหนก รกและหวงแหน ปกปอง รกษา ทรพยากรปาไม สตวปา ทรพยากรน�า และ

สงแวดลอม ใหเกดความอดมสมบรณ อกทงเพอสรางความสามคค ปรองดงของคนในชาต โดยการรวมกนท�ากจกรรม

ทเปนประโยชนตอสงคมสวนรวม โดยมกจกรรมประกอบดวย อบรมจต เจรญสมาชก ภาวนา ถอศล ปฏบตบชา ของ

พระสงฆ อบาสก อบาสกา เยาวชน เพอถวายเปนพระราชกศล จ�านวน 84 รป , พธพรหมณในการบวชปา – สบ

ชะตาน�า จ�านวน 1,600 ผน, ปลกตนจนผา จ�านวน 84 ตน, ปลอยปลาคนสแหลงน�า จ�านวน 328,984 ตว และปลอย

สตวปาคนสธรรมชาต จ�านวน 84 ตว ทมา : ปยะนช ศรแกนจนทร ส.ปชส.ยโสธร

นสตสาขาวชาการสอสารมวลชน คณะวทยาการสารสนเทศ มหาวทยาลยมหาสารคาม ควารางวลชนะเลศ ทม

เยาวชนดเดน จากโครงการคายเยาวชนรงาน สบสานพระราชด�าร รนท 1 ประจ�าภาคตะวนออกเฉยงเหนอ ซงเปนโครงการ

ของส�านกงาน คณะกรรมการพเศษ เพอประสานงาน โครงการอนเนองมาจากพระราชด�าร ทสรางใหนสตมความรความ

สามารถในการสบสานงานตามพระราชด�าร โดยใหนสตทเขารวมโครงการไดเรยนร ทงการท�างาน การใชชวตอยางพอ

เพยง และคดวางแผนโครงการใหมๆ ขนมา เพอพฒนาชมชน ตามแนวพระราชด�าร

ทม Pigeon นสตสาขาวชาการสอสารมวลชน มหาวทยาลยมหาสารคาม ควารางวลบทละครยอดเยยม และรางวล Popular Vote

การประกวดละครเพอการเปลยนแปลง กบสบผลงานคดสรรจากตวแทนกลมละครรนใหมจากทวประเทศ “เราจะอยรวมกนไดอยางไร

ทามกลางวกฤต” กบผลงาน เรอง “สมผกเสยน” จดโดย มะขามปอม รวมกบ สสส.

เมอวนเสารท 28 สงหาคม ณ สถาบนปรด พนมยงค สขมวท 55 (ซ.ทองหลอ)

รายชอนสต ดงน

1.นางสาววรชญา อทรกลาง

2.นางสาววรงรอง ชพนธ

3.นางสาวนลยา ทอเกาะ

4.นางสาวจรอรห พรมออน

5.นายศภรช จรสเพชร

6.นางสาววรรณา สมมาตย

Page 19: pakesarn n16

กฐนจะสนสด ตอดวยลอยกระทงฯ ทแนมาก

คอ น�าทวมปน ทกพนทไมนอยหนากน นบเปนปท

ธรรมชาตโดอยเหมอนกน ชาวไทยทวทกทศทกสาขา

อาชพ ทกวยทกเพศ ตางเอาใจชวยผประสพภย

น�าทวม (ตามอตภาพ) บก. น.ส.พ.ภาคอสาน

ขอสรรเสรญในน�าใจของพนองไทย ชวยไท

กฐนสามคควดปาวงเลง ต.ทาขอนยาง

อ.กนทรวชย 13 – 14 พ.ย. 53 โดยทานจระศกด

คณาสวสด อดตนายกเทศมนตรเทศบาลเมอง

มหาสารคาม (แกนกลางของงาน) รวบรวมปจจย

จากศษยและผ มจตศรทธายอดเงน หนงล าน

แปดหมน สสบสามบาท (1,080,043 บาท) เหมอนใบหวย เพราะบงเอญหรอเปลาไมทราบ

ลอยกระทงปน ทกทศทวไทยจดกนอกทก

มาก ทเหนใกลๆ กคอ มหาสารคาม (เทศบาลเมอง)

นายกหมอ (ต ง ) นพ.กตตศกด คณาสวสด

นายกเทศมนตร เทศบาลมหาสารคาม ฯลฯ

น�าขาวคมตางๆ สามสบกวาชมชน จดยงใหญมากๆ

คณตย รก.ปธส. จ.สกลนคร สงสยขาว เนน

เมองมหาสารคามมากวาทอน เลยไปไขปญหาวา ใจ

เยนๆ ภายในเมษา 54 คลมพนทภาคอสาน 20

จงหวด รบรองคมคากบเวลาอานแนนอนครบผม ท

แนๆ อยาลมเขาไปเยยมชมในเวบไซดเราไดท

www.pakesarn.com จะไดด 20 หนาสตงแตปกษ

แรกจนครบทกปกษ เนอหาแนนจา...

ปกษหนา “17” พบกนใหม

(พอหละมาง...ห�า)

ฅนเคยหลอ “เขยน”

“ปกษหนา...วากนใหม...จา”

19ปท 1 ฉบบท 16 วนท 1-16 พ.ย. 2553Bi-Monthly Excellent North East Newspaper

“ปกษ 16”

เรองนเกดขนทางอ�าเภอปทมรตน จงหวดรอยเอดขอเทจ

จรงมวา บดามารดาโจทกไดซอทดนเอกสารสทธเปนเอกสารการ

รบรองการท�าประโยชน (น.ส.3 ก.) เนอท 14 ไร เมอป พ.ศ.2522

ในราคา 50,000 บาท จากบดาของจ�าเลย และบดาของจ�าเลยกได

รบเงนครบถวนแลว ในวนท�าสญญา และมการสงมอบการครอบ

ครองทดนดงกลาวหลงจากนนบดาโจทกพรอมครอบครว และ

โจทกกไดเขาท�าประโยชนใน

ทดนดงกล าวตลอดมา โดย

เขาไปท�านา ปลกตนไม เชน

มะมวง กอไผ มะพราว เลยง

วว เลยงควาย ตลอดมา ใน

การซอขายทดนดงกลาวไมได

ไปจดทะเบยน โอนทดนกน แต

ไดท�าสญญาซอขายกนทบาน

ผ ใหญบาน มพยานร เหนลง

ลายมอชอไวดวย

ต อมา พ.ศ. 2535

บดาโจทก และครอบครว ก

เขาท�าประโยชนในทดนแปลง

ดงกลาวมาจนถงปจจบน และตอมาเมอป พ.ศ.2538 บดา จ�าเลย

ผ ขาย กไดเสยชวตลง จนกระทงเมอป พ.ศ.2547 จ�าเลยเหนวาท

ดนพพาทดงกลาว ยงเปนชอของบดาจ�าเลยอย จ�าเลยคดวาตนเอง

เปนทายาทและอยในฐานะผมสทธรบมรดก จงไดมาแจงตอโจทก

ทดนดงกลาวเปนของตน และบอกวาตนเองมสทธแจงใหโจทก

และบรวารออกจากทดนพพาท สวนโจทกบอกวาบดาตน ไดซอ

ทดนแปลงดงกลาวจากบดาของจ�าเลยแลว จนเปนเรองพพาทกน

ปญหาจงมวาระหวางโจทกและจ�าเลย ใครจะมสทธใน

ทดนพพาทดงกลาว

หลกกฎหมายเกยวกบเรองนคอ เรองสทธครอบครองวาง

หลกไววา “ผ ใดครอบครองทดน น.ส.3 หรอ น.ส.3 ก. โดยสงบ

เปดเผยดวยเจตนาเปนเจาของเกน 1 ป ผ นน ไดมาซงสทธครอบ

ครอง”

เรองนโจทกมหลกฐานการซอขายและสงมอบมพยานร

เหนและมพยานทดนขางเคยง กตางยอมรบวาบดาโจทก และ

โจทกไดซอทดนพพาทจากบดาจ�าเลย และเขาครอบครองมาตงแต

ป พ.ศ. 2522 ทมการซอขายและสงมอบทดนกน ผลจงปรากฏวา

โจทกเปนผ มสทธครอบครอง ในทดนพพาทดงกลาว

เ ร อ งกรณพพาท เช นน ม เ ก ด ขนบ อยมาก เพราะ

การไมเขาใจกฎหมายในการซอขายทดน ฉะนนในการซอขายทดน

ทถกตองตองไปจดทะเบยนการซอขายกนทส�านกงานทดน จงจะ

สมบรณตามกฎหมาย บางทชาวบานกไมเขาใจมกจะท�าสญญา

ซอขายกนเองทบ าน

หรอทท� าการผ ใหญ

บาน ซงถอวาเปนการ

ซอขายท ไม สมบรณ

บางกรณการซอขาย

ทดนทยงไมช�าระคาท

ดนครบถ วน หรอยง

ไ ม โ อ น ใ น ว น ท� า

สญญา ท านจะต อง

ท�าสญญาจะซอขาย

ไว หรอท�าสญญาจะ

ซอขาย หรอวางมดจ�า

โดยมการนดจะไปจด

ทะเบยน โอนกรรมสทธกนภายหนาถงจะเปนสญญาทสมบรณและ

มผลบงคบใชไดโดยเฉพาะบางทานของใจ กรณจะซอทดนซงผ

ขายตดจ�านองไวจะซอขายไดหรอไม เรองนไดครบ โดยทานทจะ

ซอและผ ทจะขาย ท�าสญญาจะซอจะขายไว โดยนดจะไปโอน

กรรมสทธกนภายหลงจากผขายทไดจดทะเบยนไถถอนจ�านองแลว

อยางนกท�าได

กลาวโดยสรป การซอขายทดนจะสมบรณตามกฎหมาย

เมอไปจะทะเบยนโอนทส�านกงานทดน หากยงไมโอนในทนท ทาน

จะตองท�าสญญาจะซอจะขาย หรอสญญาจะซอจะขายแลววาง

มดจ�าไว โดยนดไปโอนกรรมสทธในภายหลง เพราะจะไดไมม

ปญหาฟองรองกนตอไป

สทธครอบครอง

พระครสนทรธรรมโฆษต (หลวงเตยสรเสยง)

กบอดตประวตของพระนกพฒนา

“ชวตไมสนกดนไป ชวตไมดนกสน ใจ” ชวตคนเรามกเอาแนอะไรไมได มขนมลง มรวยมจน บางทก

ดสบสน จบตนชนปลายแทบไมถกพระพทธองคจงทรงสงสอนศษย

ของตถาคตใหเขาใจสภาวะของชวตทเวยนวายตายเกด คอ การเกด

แก เจบ ตาย เปนของธรรมดา และไมมอะไรแนนอน ไมมอะไรจรงยงยน

หลวงเตยสรเสยงเองกพบกบความไมแนนอนเชนกน ชวตก�าลงรงโรจน

กตองมาสะดดหยดชะงกอยางกะทนหน คอ อซอมรถยนตถกไฟไหม

จนหมดสน หมดสนอ กคอ หมดเนอหมดตวนนเอง เกยวกบเรองนหลวง

เตยสรเสยงทานบอกวา “เวลาบญมนจะหมด มนกเปนอยางนแหละ

ทรพยสนทเคยมกถงกาลอนตรธานไป คดดซ อยดๆ กเกดไฟไหมจาก

ทอนเขามาท�าใหอถกไฟไหมหมดตวไปดวย นแหละจงท�าใหรวา การ

หมดบญนมนเปนอยางนเอง”

ชวตของคนเรามนกเปนอยางนแหละ เวลาบญสงผล จาก

คนจนกกลายเปนคนรวย หรอบางทรวยอยางไรเหตผล คอไมตองดนรน

ตอส บญหลนทบมาเอง อยางเชน สามลอถกรางวลท 1 เปนตน

แตอนความร�ารวยนน ใชจะอยคงท ใชจะอยคงเสนคงวา มน

อาจจะแปรเปลยนไป เมอไหรกได เขาจงมกพดกนวา “รวยแลวอยา

ลมตว เหมอนววลมตน”

เมอบญสงเสรมใหเรารวยแลว กจะตองมบญเปนเครองประดบประคอง

รกษาใหความร�ารวยนนคงอยยงยนตลอดไป ถาหมดบญขนมาวนใด

กหมายถงความร�ารวยจะตองรวงลงมาในทนทเหมอนกน

สาเหตกอาจจะมาจากอคคภย อทกภย ท�าใหทรพยสน

วอดวาย บางกถกคดโกงจนแทบลมละลาย บางคนสมบตไมวอด แต

ชวตตองมาสญสนกอนเวลาอนควร หมดโอกาสไดเสวยสขในสมบต

ของตนทมอย เหลานเปนเรองของคนหมดบญ หรอขาดบญทงสน

ในตอนนน หลวงเตยสรเสยงทานยงไมไดการศกษาเรอง

ธรรมะ ยงไมไดมอบตวเปนลกศษยของตถาคต แนนอนความเสยใจ

ยอมตองบงเกดขนแนนอน เพราะเหตการณทมนเกดขนนน มนรวดเรว

จนตงสตไมทน

หลงจากเหตการณรายผานพนไปแลว หลวงเตยสรเสยงกตง

สตมนไมคดยอทอ พยายามตอสกบชวตใหม โดยการวงเตนหาเงนเพอ

เอามาลงทนใหม ถอคตทวา “ชวตไมสนกดนไป ชวตไมดนกสนใจ”

หลงจานนหลวงเตยสรเสยงกไดบวช และเปนลกศษยของ

หลวงปเทสก เทสรงส จ�าพรรษาอยทวดปาเลงจาน ปจจบนหลวงเตย

สรเสยง (พระครสนทรธรรมโฆษต) เปนเจาอาวาสอย ณ วดปาเลงจาน

เมอวนท 25 ตลาคม 2553 กรแตก ทวดเขาพระใต ต�าบลเขา

ทราย อ�าเภอทบคลอ จงหวดพจตร หลวงพอเงนเนอเงนยวง พระเนอ

โลหะ และเนอดนเผา สถานทขดพบพระ บรเวณกนหลมเสาใตถนศาลา

หลงเกา อายมากกวา 80 ป

หลวงปสรวง สขกาโม วดศรพรหมจรยาวาส (วดเขาพระใต)

ต�าบลเขาทราย อ�าเภอทบคลอ จงหวดพจตร โทร.089 - 6401211 มอบ

ใหพระครสนทรธรรมโฆษต (หลวงเตยสรเสยง) เพอสรางเจดยเทสรงส

ร�าลก บชาคณหลวงปเทสก เทสรงส

ตดตอท�าบญบชาไดท พระครสนทรธรรมโฆษต

วดปาเลงจาน จงหวดมหาสารคาม โทร. 086 - 7928460,

081 - 1824458

หรอโอนเงนเขาบญช พระครสนทรธรรมโฆษต

ธนาคารกรงเทพ สาขากนทรวชย

เลขทบญช 569 - 0 - 12437 - 4 (คาสงพสดไปรษณย 50 บาท)

นสพ.ภาคอสานปดเลม

Page 20: pakesarn n16

Bi-Monthly Excellent North East Newspaper20 ปท 1 ฉบบท 16 วนท 1-16 พ.ย. 2553

นายสทศน สมทรศรผอ�านวยการ วทยาลยการอาชพรอยเอด

วทยาลยการอาชพรอยเอด

วทยาลยการอาชพรอยเอด โดยการน�าของทานผอ�านวยการ สทศน

สมทรศร ไดรวมเปนเจาภาพจดการแขงขนกจกรรมองคการวชาชพและ

การแขงขนทกษะวชาชพ ระดบอาชวศกษาจงหวดรอยเอด ในการนม

การแขงขนความรทางดานอาชพ และการประกวดจนตลลาของนกเรยน

นกศกษา ในสถานศกษาสงกดอาชวศกษาจงหวดรอยเอด ทง ๘ สถาน

ศกษา เมอวนท ๒๗ – ๒๘ ตลาคม ๒๕๕๓ เพอท�าการคดเลอกเปน

ตวแทนเพอแขงขนในระดบภาคฯ ตอไป