of 3/3
KOSMO! Z SELASA 16 JUN 2009 '4l .~~ SlEW HON (tiga dari kiri) memberi penerangan mengenai khasiat makanan kepada kanak-kanak yang berkunjung ke NutriBus. Pakar'diet mobi I

Pakar'diet mobi I - psasir.upm.edu.mypsasir.upm.edu.my/9788/1/scan0185.pdf · Mesra dan penyabar adalah kriteria penting yang disemai oleh Siew Hon ketita menjalankan tugas sebagai

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Pakar'diet mobi I - psasir.upm.edu.mypsasir.upm.edu.my/9788/1/scan0185.pdf · Mesra dan penyabar...

 • KOSMO! Z SELASA 16 JUN 2009

  '4l.~~

  SlEW HON (tiga dari kiri) memberi penerangan mengenai khasiat makanan kepada kanak-kanak yang berkunjung ke NutriBus.

  Pakar'diet mobiI

 • Mesra dan penyabaradalah kriteria pentingyang disemai olehSiew Hon ketitamenjalankan tugassebagai seorang pakarnutrien (pemakanan)di NutriBus.

  Oleh SUBASHINI RAJANDRAsubashi n i,[email protected],llly

  M ESKIPUN baru lebih, seminggu memulakan khidmatdi atas sebuah bas bergerakDutch Lady Milk IndustriesBerhad, Loh Siew Hon sangat teruja,sewaktu berkunjung ke lokasi pertama disekitar Kajang, Selangor.

  Sambil menyibukkan diri membacabuku-buku ilmiah yang berkaitan denganpemakanan sihat dan maja!ahHealthtoday, Siew Hon, 24, merupakansalah seorang kakitangan PersatuanNutrisi Malaysia (NSM) yang terpilihuntuk terlibat dalam pengembaraanNutriBas itu hampir ke 120buah lokasidi Malaysia.

  Anak ketiga daripada empat orangadik-beradik dari Johor BahI'll, Johor,mengakui gembira dengan tugasnya.

  Memegang IjazahNutrisi danKesihatan Komuniti dari Universiti PutraMalaysia (UPM), beliau kini meneruskanpengajian dalam Ijazah Lanjutan Sainsdalam Nutrisi Komuniti di institusipengajian tinggi yang sama.

  Menganggap program NutriBus itusebagai satu acara yang diadakan tepatpada masimya, Siew Hon yakin diamampu berkongsi maklumat dan nasihatkepada segenap lapisan masyarakat dibandaI' atau di luar bandaI'.

  GenK: Apakah tugas hakiki andadi NutriBus?

  SlEW HON: Saya akan mengulmrberat dan ketinggian pengunjungsebelum mengira Indeks ,Jisim Badan(BM!). Kemudian saya akan memberibeberapa garis panduan mengenai tahapkesihatan mereka berdasarkan kepadaklasifikasi status BML

  Apakah kriteria untuk menjacliseorang pakar nutrien?

  Bersifat peramah, mesra danpenyabar. Kita berpeluang untukberbicara dengan ramai orang daripelbagai peringkat umur dan lataI'belakang. OIeh itu, adalah mustahakmenampilkan skil komunikasi yang baikdan mudah difahami. '

  Kita perlu sentiasa mencari informasiterbaru untuk disalurkan kepadamedium yang memerlukan (orangawam).

  Adakah anda seorang yang gemarmengembara dan bagaimana iamemanfaatkan diri?

  Ya, kerana ia membuka peluang untukberkenalan dengan manusia, budaya,tradisi dan kepercayaan kaum-kaum laintermasuk corak hidup mereka.

  Dengan pr,ogram jelajah NutriBus ini,saya akan menambah lokasipersinggahan percutian saya. Contohnya

 • ....,...-,---.---. ---- .- .. J-"O ...-. , ...'.J""'.'6 n'C" l'U\.IIDU~.

  Pakar diet mobilke Bentong, Pahang; Mersing, Johor danTampin, Negeri Sembilan.

  Apakah cabaran yang dihadapidan respons yang anda diterima?

  Kadang-kadang sukar untukmenyampaikan mesej kepadamasyarakat terutamanya mereka yangmengamalkan corak hidup yang berbeza.Mereka beranggapan bahawa kita bukasebahagian daripada komuniti mereka,jadi agak susah mengubah pemikirannya.

  Perkara ini lazimnya berlaku dikawasan kampung. Mereka mengambilsikap tidak percaya atau ambil peduli.Masalah kedua adalah perbezaan bahasaatau slanga di sesetengah negeri.

  Berapa ramai perundingpemakanan yang bertugas diNutriBus?

  Hanya saya seorang manakala limahingga tujuh staf lain akan secarabergilir-gilir menjaga alat-alatpermainan.

  Apakah kepuasan anda dalamke~aya? .

  Saya menghargai pengembaraan danpengalaman yang diperoleh berbandingduduk di pejabat.

  Saya berpuas hati dengangaji yang ditawarkan tetapisoal gaji tidak timbulsemasa memohonbekerja dengan NSM.

  Apakahcita-citaanda padamasa depan?

  Saya mahukekal di sinisehinggadiperlukan atauterpaksa berhentijika sambungbelajar di peringkatIjazah Kedoktoran.

  Jika tidak, sayaakan menyertaibadan kesihatanantarabangsa ataumenyertai syarikatindustri makanan sepertiDutch Lady.

  PENGEMBARAANNutriBus ke 120lokasi di seluruhnegara memberipengaJaman barukepada Siew Hon.