Pahang juj 2012 spm sains [035 a91f8]

Embed Size (px)

Text of Pahang juj 2012 spm sains [035 a91f8]

  • 1. 2 2 MODUL SAINS TERAS SPM 2012 Bahagian 1 Isi Kandungan : Bil Perkara Muka surat 1 Format Kertas Peperiksaan Sebenar 3 4 2 Strategi Menjawab Kertas 1 5 10 3 Strategi Menjawab Kertas 2 Bahagian A 11 16 4 Strategi Menjawab Kertas 2 Bahagian B 17 18 5 Strategi Menjawab Kertas 2 Bahagian C 19 31 6 Contoh-contoh Kata Tugas 32 33 7 Analisis Soalan SPM 2007 2011 34 http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

2. 3 3 FORMAT INSTRUMEN PENTAKSIRAN BAGI MATA PELAJARAN SAINS MULAI TAHUN 2005 BIL PERKARA KERTAS 1 (1511/1 ) KERTAS 2 (1511/2) 01 Jenis Instrumen Ujian Objektif Ujian Objektif 02 Jenis Item Item Objektif Pilih Jawapan aneka pilihan aneka gabungan Setiap item mempunyai 4 pilihan jawapan Item subjektif Item berstruktur Item Respons Terbuka Item Respons Tertutup 03 Bilangan Soalan 50 (Jawab semua) Bahagian A 4 (jawab semua) 20 markah Bahagian B 5 ( Jawab semua) 30 markah Bahagian C 1 (wajib) 10 markah 2 atau 3 (pilih 1) 10 markah 04 Jumlah Markah 50 70 05 Cara Memberi Respons Ditanda pada borang OMR Ditulis pada ruangan kertas soalan 06 Tempoh Ujian 1 jam 15 minit 2 jam 30 minit 07 Wajaran Konstruk Pengetahuan : 25 Pemahaman : 15 Aplikasi : 10 Pengetahuan : 20 Pemahaman : 14 Kemahiran Saintifik : 30 Aplikasi : 6 08 Contoh Item berdasarkan Konstruk Rujuk contoh soalan LP Rujuk contoh soalan LP 09 Pemarkahan Dikotomus (markah 1 atau 0) Analitikal 10 Cakupan Respons Konstruk di taksir pada semua konteks Konstruk di taksir pada semua kontek 11 Aras Kesukaran Rendah : R Sederhana : S Tinggi : T R : S : T = 5 : 3 : 2 R : S : T = 5 : 3 : 2 Keseluruhan R : S : T = 5 : 3 : 2 12 Alatan Tambahan Kalkulator saintifik http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 3. 4 4 STRATEGI UNTUK MENJAWAB KERTAS 1 STRATEGI 1. Murid mesti mencari / menyediakan / mengumpul set-set soalan objektif berbentuk topikal dari buku-buku ulangkaji / revisi 2. Laksanakan kaedah test dan retest sehingga memperolehi 85% betul dari setiap set topical 3. Latih menjawab setiap soalan objektif dalam masa 1 minit 30 saat 4. Latih menjawab soalan yang sukar menggunakan Teknik Singkir KAEDAH TEST AND RETEST 1. Dapatkan soalan objektif secara topikal.( fotostat dari soalan-soalan tahun lepas 2003-2011) 2. Buat latihan mengikut topik. 3. Sekiranya markah yang diperolehi kurang daripada 85% (set 50 soalan mesti betul 43), 4. Ulang latihan pada topik yang sama sehingga mencapai 85% atau lebih. 5. Aktiviti persediaan untuk mengulang latihan termasuklah (baca buku teks, membaca nota, membaca peta minda, berbincang dan mengadap guru) 6. Sekiranya sudah mencapai / mengatasi 85 % bolehlah membuat soalan dari topik yang lain. 7. Kalau anda sudah laksanakan semua 15 topik sehingga bulan Oktober, ini bererti anda masuk ke bilik peperiksaan dengan 85 % keyakinan. TEKNIK SINGKIR Contoh 1 Jika seorang lelaki tidak buta warna berkahwin dengan seorang perempuan pembawa gen buta warna, kemungkinan A terdapat anak perempuan mereka pembawa buta warna. B semua anak perempuan mereka normal. C semua anak lelaki buta warna. D semua anak mereka normal. Contoh 2 Antara berikut yang manakah fungsi hormon yang dirembeskan oleh kelenjar adrenal? A Mengawal atur kitar haid B Merangsang penghasilan sperma C Menambah kadar denyutan jantung D Mengawal aras glukosa dalam darah Nota : 1. Untuk jawab soalan ini cari jawaban yang paling salah dahulu. 2. Tolak jawapan itu(tinggal tiga pilihan jawapan) 3. Tolak jawapan yang dikira salah satu lagi (tinggal dua pilihan jawapan) 4. Cuba tolak lagi satu jawaban yang dikira salah (tinggal satu jawapan sahaja itulah jawapannya) http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 4. 5 5 KEMAHIRAN PROSES SAINS KEMAHIRAN PROSES SAINS PENERANGAN PETUNJUK MEMERHATI Suatu kemahiran yang merujuk kepada kebolehan mengumpul maklumat tentang sesuatu objek atau fenomena dengan menggunakan deria (satu atau lebih) seperti deria penglihatan, sentuhan, pendengaran, rasa atau bau. Pengamatan atau pencerapan dalam sesuatu penyiasatan saintifik mungkin melibatan penggunaan deria sahaja atau penggunaan deria dengan berbantu alat tertentu Kenal pasti ciri umum sekumpulan item. Mengenal pasti ciri dan kualiti sesuatu konsep. Mengenal ciri yang ganjil atau yang mempunyai kelainan. Memperihalkan perbezaan dan persamaan yang dapat dikesan. Memperihalkan perubahan yang berlaku. Mengenal pasti pola atau tertiban fenomena yang berlaku. Menggunakan alat bagi membantu deria untuk membuat kajian terperinci MENGELAS Suatu kemahiran yang merujuk kepada kebolehan mengasingkan dan mengkelompokkan objek atau fenomena ke dalam kumpulan berdasarkan kriteria yang ditentukan seperti ciri atau sifat sepunya. Mengenal pasti persamaan dan perbezaan. Mengumpul berdasarkan sifat sepunya. Menggunakan kriteria lain untuk mengumpul objek. Menerangkan kaedah pengkelasan yang digunakan. MENGUKUR DAN MENGGUNAKAN NOMBOR Kemahiran mengukur dan menggunakan nombor adalah suatu kemahiran yang merujuk kepada kebolehan membuat pemerhatian secara kuantitatif yang melibatkan penggunaan alat berunit piawai. Boleh mengira dan membandingkan bilangan item di dalam kumpulan yang berlainan. Menggunakan nombor untuk merekod fenomena. Membandingkan objek-objek menggunakan nombor. Menggunakan alat dengan betul. Mencatat bacaan dengan tepat. Mencatat unit dengan betul. Memilih dan menggunakan unit yang piawai dengan betul. Membanding masa, jarak, luas dan isi padu dengan unit yang berkaitan. Boleh mengenali pola dalam jadual-jadual nombor. Menentukan kejituan ukuran tertentu. Menggunakan skala dan http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 5. 6 6 menerangkan nisbah. MEMBUAT INFERENS Kemahiran membuat inferens adalah suatu kemahiran yang merujuk kepada kebolehan membuat kesimpulan awal untuk menerangkan objek atau fenomena yang diperhatikan. Menggunakan maklumat daripada pemerhatian untuk membuat kesimpulan awal yang munasabah. Membuat pelbagai tafsiran yang mungkin daripada satu pemerhatian. Membuat penjelasan yang difikirkan munasabah terhadap sesuatu pemerhatian. Menggunakan inferens sebagai alat menentukan pemerhatian selanjutnya MERAMAL Kemahiran Meramal adalah merupakan suatu kemahiran yang merujuk kepada kebolehan menjangka peristiwa yang akan berlaku berdasarkan kepada pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. Menggunakan data yang lepas atau ketika itu untuk menjangka apa yang mungkin berlaku. Menggunakan pola sebagai bukti dalam membuat sesuatu jangkaan. Menentukan hasil yang mungkin daripada sesuatu tindakan. Mengesan jangkaan berdasarkan data atau pengalaman yang lepas, Mengekstrapolasi data kepada situasi yang baru. BERKOMUNIKASI Kemahiran Berkomunikasi adalah merupakan suatu kemahiran yang merujuk kepada kebolehan menerima, memilih dan mempersembahkan maklumat atau idea dalam berbagai bentuk seperti lisan, tulisan, graf, gambarajah, jadual atau model. Kenalpasti ciri umum sekumpulan item. Bercakap, mendengar atau menulis untuk menjelaskan idea atau makna sesuatu kepada rakan. Merekod maklumat daripada kajian. Meneliti maklumat yang ingin disampaikan. Memilih cara atau alat komunikasi yang bersesuaian. Merancang dan menyediakan bahan yang diperlukan untuk penyampaian. Menggunakan bahan rujukan. Menentukan sasaran yang akan menerima maklumat. http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 6. 7 7 MENGGUNAKAN PERHUBUNGAN RUANG DAN MASA Kemahiran menggunakan perhubungan ruang dan masa adalah merupakan suatu kemahiran yang merujuk kepada kebolehan memperihalkan atau menunjukkan lokasi, arah, bentuk dan saiz sesuatu objek dan perubahannya mengikut masa Memperihalkan lokasi dengan masa Memperihalkan perubahan arah dengan masa Memperihalkan perubahan bentuk dengan masa Memperihalkan perubahan saiz dengan masa Menyusun peristiwa kejadian mengikut kronologi Menentukan magnitud perubahan yang berlaku berdasarkan kadar perubahan Menentukan kedudukan objek dan menghuraikan kedudukannya di dalam ruang Menghuraikan rupa bentuk objek apabila dilihat dari kedudukan yang berlainan Menerangkan hubungan di antara masa dan jarak objek yang bergerak MENTAFSIR MAKLUMAT Kemahiran mentafsir maklumat adalah merupakan suatu kemahiran yang merujuk kepada kebolehan memeberi penerangan rasional tentang objek, fenomena atau pola berdasarkan maklumat yang terkumpul. Data yang dikumpul adalah dalam berbagai bentuk seperti jadual, graf, gambar rajah, carta dan sebagainya. Megumpul pelbagai data melalui pemerhatian untuk membuat pernyataan tentang maksudnya Mengesan pola atau corak yang terdapat berdasarkan maklumat yang diperoleh Menyatakan hubungan di antara maklumat Membuat kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan MENDEFINISI SECARA OPERASI Kemahiran mendefinisi secara operasi adalah merupakan suatu kemahiran yang merujuk kepada kebolehan menjelaskan sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang perlu dilakukan dan diperhatikan Mentakrif istilah, konsep atau pemboleh ubah dalam konteks pengalaman sendiri Membuat pernyataan apa yang diperhatikan dan apa yang dibuat MENGAWAL PEMBOLEH UBAH Kemahiran megawal pemboleh ubah adalah merupakan suatu kemahiran yang merujuk kepada kebolehan mengenal pasti faktor atau pemboleh ubah yang terlibat dalam suatu penyiasatan serta menentukan kaedah untuk mengakaji kesan perubahan pada Menentukan pemboleh ubah yang releven dalam penyiasatan Menentukan pemboleh ubah yang dimanipulasikan, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah dimalarkan Menentukan apakah yang perlu http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 7. 8 8 pemboleh ubah dimanipulasikan terhadap pemboleh ubah bergerak balas dengan memalarkan pemboleh ubah yang lain dilakukan keatas pemboleh ubah yang dimanipulasikan MEMBUAT HIPOTESIS Kemahiran membuat hipotesis adalah merupakan suatu kemahiran yang merujuk kepada kebolehan mengemukakan pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasikan dan pemboleh ubah bergerak balas yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya Mengenal pasti pemboleh ubah Membuat inferens yang munasabah Menentukan hubungan di antara dua pemboleh ubah berdasarkan inferens MENGEKSPERIMEN Kemahiran mengeksperimen adalah suatu kemahiran yang merujuk kepada kebolehan melaksanakan prosedur untuk menguji sesuatu hipotesis. Ia merupakan kemahiran proses sains peringkat tinggi kerana merangkumi kesemua proses sains yang telah dinyatakan sebelum ini. Membuat pemerhatian Mengemukakan soalan serta membuat inferens Membuat hipotesis yang boleh diujikan Mengawal pemboleh ubah atau mendefinisi secara operasi Menentukan peralatan yang diperlukan bagi suatu eksperimen Menjalankan eksperimen dan memerhati serta merekod data Menganalisis dan mentafsir data Membuat kesimpulan Melapor keputusan eksperimen yang telah dijalankan http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 8. 9 9 STRATEGI UNTUK MENJAWAB SOALAN KEMAHIRAN PROSES SAINS (KPS) A) Mengawal Pembolehubah Cara mencari pembolehubah 1. Daripada ayat, kenalpasti pembolehubah Contoh : Mengkaji kesan kesan satu antibiotik yang mempunyai kepekatan berbeza ke atas pertumbuhan bakteria Langkah : a. Garis pembolehubah dalam ayat b. Pembolehubah yang digaris merujuk kepada pembolehubah manipulasi dan bergerakbalas c. Kenalpasti antara kedua-duanya yang mana perubahannya telah ditetapkan, ini adalah pembolehubah manipulasi. d. Yang satu lagi adalah pembolehubah bergerakbalas. 2. Daripada Jadual : Contoh 1: Masa / minit 0 2 4 6 8 10 Suhu / 0 C 28 48 68 88 102 102 Langkah : 1. Kedua-dua pembolehubah didapati daripada tajuk jadual iaitu masa dan suhu 2. Masa adalah pembolehubah dimanipulasi sebab masa bertambah atau diubah / baris 1 3. Maka suhu adalah pembolehubah bergerakbalas kerana perubahan suhu dicatatkan / baris 2 Contoh 2 Pasangan logam Bacaan voltmeter / V Aluminium dan plumbum 1.5 Pumbum dan plumbum 0.0 Langkah: a. Kedua-dua pemboleh ubah didapati daripada tajuk jadual iaitu Pasangan logam dan Bacaan voltmeter. b. Pasangan logam adalah pemboleh ubah dimanipulasi sebab ada dua logam berbeza / pada lajur. c. Maka Bacaan voltmeter adalah pemboleh ubah bergerak balas sebab bacaan voltmeter diperhatikan / pada baris. 3. Daripada Graf : Contoh : Paksi Menegak Paksi Mendatar Pembolehubah bergerakbalas Pembolehubah manipulasi http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 9. 10 10 Langkah : a. Pemboleh dimanipulasi ialah pada paksi mendatar iaitu masa b. Pembolehubah bergerak balas ialah pada paksi menegak iaitu isipadu gas Langkah : i. Rujuk kepada label paksi graf. ii. Label paksi paksi mendatar/ mengufuk adalah pembolehubah manipulasi. iii. Label paksi menegak adalah pembolehubah bergerakbalas. Pembolehubah dimalar : i. Didapati dalam pernyataan dalam soalan ii. Bukan dari radas iii. Mesti menunjukkan / mempunyai parameter Contoh SPM 2003 Kesilapan Pembetulan 1. Bongkah Sifat : 1. Jisim bongkah 2. Jisim logam 3. Berat bongkah 4. Ketinggian bongkah 2. Cakera antibiotik 1. Kepekatan antibiotik 2. Cakera yang berkepekatan antibiotik tinggi dan rendah B) Membuat Hipotesis 1. Kenalpasti pemboleh ubah (guna cara menegenalpasti pembolehubah) i. dimanipulasi ii. Kenalpasti pemboleh ubah bergerakbalas Masa / minit Isipadu gas / cm3 Pembolehubah bergerakbalas Pembolehubah manipulasi Logam L Logam M http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 10. 11 11 Contoh : Mengkaji kesan satu antibiotik yang mempunyai kepekatan berbeza terhadap pertumbuhan bakteria Pemboleh ubah dimanipulasi : kepekatan antibiotik Pemboleh ubah bergerakbalas : pertumbuhan bakteria 2. Gunakan kata penghubung yang sesuai : Contoh : i. semakin tinggi kepekatan antibiotic semakin luas kawasan jernih ii. semakin tinggi kepekatan antibiotic semakin kecil kawasan jernih iii. Jika kepekatan antibiotic tinggi maka luas kawasan jernih besar 3. Ayat yang dibina mesti ayat lengkap 4. Boleh diuji dalam eksperimen Contoh hipotesis: i. Antibiotik yang mempunyai kepekatan yang tinggi mempunyai saiz bakteria semakin besar ii. Semakin tinggi kepekatan bakteria, semakin besar bakteria * Jawapan ini salah kerana pernyataan yang bergaris tidak boleh diuji sebab saiz bakteria tidak berubah, yang berubah hanyalah keluasan kawasan jernih) C) Mendefinisi secara operasi 1. Tentukan definisi sesuatu konsep Contoh : Definisi alkali, Larutan yang mengandungi ion hidroksida 2. Ubah definisi kepada perkara yang dapat dilihat / diperhatikan Contoh : Ion hidroksida tidak dapat dilihat tetapi boleh diuji menggunakan kertas litmus. (Menukarkan warna kertas litmus dari warna merah ke warna biru) 3. Tulis semula definisi mengikut konsep yang betul menggunakan perkara yang boleh diperhatikan Contoh : Definisi secara operasi bagi alkali Larutan yang menukarkan warna kertas litmus dari merah ke biru. Contoh : Satu eksperimen dijalankan untuk mengkaji kesan satu antibiotik yang mempunyai kepekatan yang berbeza ke atas pertumbuhan bakteria 1. Tentukan definisi konsep antibiotik Contoh : Definisi antibiotik, Bahan kimia yang boleh membunuh atau merencatkan pertumbuhan mikroorganisma 2. Ubah definisi kepada perkara yang dapat dilihat / diperhatikan Contoh : Pertumbuhan mikroorganisma tidak dapat dilihat tetapi boleh duji dengan keluasan kawasan jernih. http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 11. 12 12 (Kawasan jernih menunjukkan bahawa tiada mokroorganisma di kawasan itu atau mikroorganisma sudah mati) 3. Tulis semula definisi mengikut konsep yang betul menggunakan perkara yang boleh diperhatikan Contoh : Definisi secara operasi bagi antibiotik Antibiotik ialah bahan yang dapat menghasilkan kawasan jernih D) Membuat Inferens 1. Dapatkan maklumat melalui pemerhatian dan membuat kesimpulan awal yang munasabah terhadap pemerhatian tersebut (boleh menyatakan sebab bagi pemerhatian tersebut) Contoh : i. Pemerhatian : Lekukan yang dihasilkan oleh bongkah P adalah lebih dalam daripada lekukan yang dihasilkan oleh bongkah Q ii. Inferens : a. Lekukan P lebih dalam kerana tekanan yang dikenakan oleh bongkah P adalah lebih berbanding bongkah Q PERSEDIAAN BAHAGIAN A 1. Murid hendaklah boleh mengaplikasi Kemahiran Proses Sains (KPS) untuk menjawab Bahagian A. 2. Terdapat empat soalan yang menguji semua KPS, dari KPS-1 hingga KPS-11. 3. Markah yang diperoleh dalam Bahagian A ini ialah 20. 4. Mungkin sesuatu KPS itu akan ditanya lebih daripada satu kali. 5. Latihan yang banyak adalah sangat perlu. 6. Jawapan untuk bahagian A terdapat di dalam soalan secara tersurat atau tersirat Lekukan oleh bongkah P Lekukan oleh bongkah Q http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 12. 13 13 Contoh item Bahagian A [KSNA 02] Logam X bertindak balas dengan asid hidroklorik, membebaskan gas hidrogen. Graf dalam Rajah 1 menunjukkan isipadu hidrogen yang dikumpulkan bagi sela masa 2 minit apabila 20 g logam X bertindak balas dengan 200 ml asid hidroklorik. a. Dalam eksperimen di atas nyatakan pemboleh ubah; (i) dimalarkan (ii) bergerakbalas (iii) dimanipulasikan. (b) Nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini (c) Berapakah jumlah isi padu hidrogen yang terkumpul dalam masa 7 minit pertama. (d) Ramalkan isipadu gas yang terbebas pada minit ke 16 dalam tindak balas ini. Peraturan Pemarkahan (a) (i) jisim logam / isipadu asid hidroklorik (ii) Isi padu gas hidrogen (iii) Masa (b) Apabila masa bertambah jumlah isi padu hidrogen bertambah sehingga semua logam bertindak balas. (c) 26 cm 3 (d) 30 cm 3 2 4 6 8 10 12 14 10 20 30 Isipadu gas Hidrogen / cm3 Rajah 1 http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 13. 14 14 PERSEDIAAN BAHAGIAN B 1. Murid perlu mengenal pasti maklumat yang terdapat dalam rangsangan soalan. 2. Rangsangan soalan adalah dalam bentuk pernyataan, gambarajah, carta alir, jadual atau tindak balas kimia. 3. Selalunya terdapat maklumat yang membantu untuk mendapatkan jawapan dalam rangsangan soalan. 4. Jangan menggunakan huruf potong atau ringkas untuk jawapan (yg; krn; spt; krom; bsatu) 5. Ejaan istilah dan melabel mesti betul. 6. Bagi rajah sinar, garis sinar mesti dilukis dengan menggunakan pembaris dan ada anak panah. Contoh item Bahagian B [PSNA 01 & KSNA 01] Peraturan Pemarkahan a) b) Asid etanoik / Asid formik (c) (i) Membran protein pecah // zarah-zarah getah berlanggaran antara satu dengan lain. (ii) Cas-cas positif dari asid / ion hidrogen meneutralkan cas-cas negatif pada membran protein. (d) Molekul / zarah getah menggumpal // getah membeku (e) (Larutan) Ammonia BBaahhaann PP R Peringkat A Peringkat B Zarah Lateks Rajah 2 Membran protein + Peringkat B BBaahhaann PP R R Peringkat A Zarah Lateks + Membran protein http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 14. 15 15 Strategi Untuk Menjawab Bahagian C Contoh Soalan C1 1. Kaji pernyataan berikut; (a) Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas. [1 markah] (b) Dengan menggunakan penapis warna merah, penapis warna biru dan penapis warna hijau dan radas-radas lain, huraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis di (a) berpandukan perkara-perkara berikut; Tujuan eksperimen [1 markah] Mengenalpasti pembolehubah [2 markah] Senarai radas [1 markah] Prosedur [4 markah] Penjadualan data [1 markah] Peraturan Permarkahan (a) Boleh membuat hipotesis iaitu menghubungkan pembolehubah manipulasi dan pembolehubah bergerak balas. Contoh jawapan: 1. Penapis merah membenarkan cahaya merah sahaja menerusinya. 2. Penapis biru membenarkan cahaya biru sahaja menerusinya 3. Penapis hijau membenarkan cahaya hijau sahaja menerusinya. 4. Penapis warna tertentu membenarkan cahaya warna tertentu sahaja menerusinya. 5. Penapis cahaya primer membenarkan cahaya tertentu sahaja menerusinya. [Mana-mana satu] [1 m] Boleh menyatakan tujuan eksperimen Boleh menyatakan pembolehubah yang terlibat Boleh menyenaraikan semua radas yang diperlukan Boleh menyenaraikan kaedah eksperimen Boleh membina jadual yang mengandungi pembolehubah dimanipulasi dan pembolehubah bergerak balas. Contoh Jawapan: Tujuan: Mengkaji kesan penapis warna primer terhadap cahaya putih // Mengkaji kesan penolakan cahaya berwarna [1m] Pembolehubah: Pembolehubah dimanipulasi: penapis warna / warna penapis Pembolehubah bergerak balas: warna pada skrin// cahaya berwarna yang melalui penapis Apabila cahaya putih dipancarkan ke atas penapis warna primer, terdapat cahaya warna tertentu melaluinya. (b) http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 15. 16 16 Pembolehubah dimalarkan 1. (sumber) Cahaya putih 2. skrin (warna) putih / kain putih / kertas putih / dinding putih 3. sumber cahaya 4. jenis / saiz / ketebalan / bahan penapis [Mana-mana dua] [2m] Radas: 1. Penapis warna hijau 2. Penapis warna biru 3. Penapis warna merah 4. Lampu suluh / kotak sinar / cahaya putih 5. Skrin putih / kain putih / kertas putih / dinding putih. [1m] Kaedah: 1. Letakkan penapis warna merah di antara kotak sinar dan skrin (putih) 2. Hidupkan lampu suluh dan halakan cahaya (kearah skrin putih) melalui penapis warna merah 3. Perhatikan/catatkan warna yang kelihatan (di skrin) 4. Ulang langkah 1 - 3 dengan menggunakan penapis warna biru dan hijau [4m] Keputusan: (warna) penapis / penapis primer Warna pada skrin / pemerhatian Merah Biru Hijau [1m] CONTOH- CONTOH SOALAN LATIH TUBI Bahagian C: Soalan 1 (a) Cadangkan satu hipotesis yang sesuai untuk menyiasat pernyataan di atas. (b) Seterusnya dengan menggunakan luas permukaan berlainan pada paku dan ketulan plastisin, huraikan satu rangka eksperimen untuk menguji hipotesis anda berpandukan perkara berikut. (i) Tujuan eksperimen (ii) Mengenalpasti pembolehubah (iii) Senarai radas (iv) Kaedah (v) Penjadualan data Luas permukaan sentuhan mempengaruhi tekanan yang dikenakan keatas suatu permukaan http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 16. 17 17 Jawapan: ( Lengkapkan ayat dengan mengisi tempat kosong ) (a) Hipotesis : Semakin _______________ luas permukaan _________________ semakin _____________ tekanan terhasil. (b) (i) Tujuan : Mengkaji hubungan antara _________________ ______________ dengan _____________ yang terhasil. (ii) Pembolehubah: (a) Dimalarkan : _____________________ (b) Dimanipulasi : ____________________ (c) Bergerak balas : ____________________ (iii) Senarai radas: _________________________________ (iv) Kaedah : (a) Pemberat 500 g diletakkan di atas setiap paku besi yang berlainan ketajaman seperti rajah di atas. (b) Kedalaman lekukan yang terbentuk pada _______________ dibandingkan. (c) Pemerhatian dicatat dalam jadual. (v) Penjadualan data: Paku besi Kedalaman lekukan (cm) Hujung tajam Hujung tumpul Kepala paku pemberat plastisin Paku besi http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 17. 18 18 BAHAGIAN C SOALAN 11 DAN 12 CERAIAN (B) KEMAHIRAN BERFIKIR DAN STRATEGI BERFIKIR (KBSB) Tiga strategi berfikir 1. Mengkonsepsi 2. Menyelesaikan Masalah 3. Membuat Keputusan 1. MENGKONSEPSI Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian, konsep atau model berdasarkan ciri spesifik yang saling berhubungkait. Langkah penggunaan: 1. Kenal pasti maklumat 2. Kenal pasti ciri sepunya 3. Hubungkaitkan ciri untuk membina konsep 4. Kenal pasti contoh dan bukan contoh 5. Bina konsep sebenar Contoh 1 Terdapat dua jenis perubahan jirim iaitu perubahan fizik dan perubahan kimia. (a) Rajah 1.1 menunjukkan pembakaran pita magnesium dalam udara. Nyatakan empat sebab mengapa tindak balas di atas merupakan suatu perubahan kimia. [4 markah] (b) Rajah 1.2 menunjukkan perubahan fizik yang berlaku ke atas tiga bahan yang berlainan. http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 18. 19 19 Kaji maklumat dalam Rajah 1.2 dan bina konsep tentang perubahan fizik. Jawapan anda hendaklah berdasarkan langkah-langkah berikut; Mengenal pasti maklumat [1 markah] Mengenal pasti ciri-ciri sepunya [2 markah] Menghubungkaitkan antara ciri-ciri sepunya dengan perubahan fizik untuk membina konsep awal [1 markah] Menyatakan satu contoh lain perubahan fizik dan satu contoh bukan perubahan fizik [1 markah] Menyatakan konsep sebenar perubahan fizik [1 markah] Skema Jawapan (a) Boleh menyatakan empat sebab mengapa pembakaran pita magnesium merupakan perubahan kimia. Contoh jawapan 1. Bahan baru / magnesium oksida dihasilkan 2. Komposisi / sifat kimia bahan baru dan bahan asal berbeza 3. Perubahan tidak berbalik 4. Melibatkan perubahan tenaga yang (besar) / tenaga haba dibebaskan / memerlukan tenaga haba. [4markah] Boleh mengenalpasti maklumat dari gambar (sekurang-kurang 2). Contoh jawapan 1. (Ketulan) ais (melebur) menjadi air 2. (Hablur) gula melarut dalam air 3. Bongkah besi (diketuk) menjadi nipis [1markah] Boleh menyenaraikan ciri sepunya (b) http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 19. 20 20 Contoh jawapan 1. Tiada bahan baru terhasil 2. Perubahan yang boleh berbalik 3. Komposisi / sifat kimia tidak berubah 4. Melibatkan perubahan keadaan / bentuk / saiz bahan / fizikal 5. Melibatkan perubahan tenaga yang kecil [Mana-mana dua] [2markah] Boleh menghubungkaitkan perubahan fizik dengan ciri sepunya untuk bina konsep awal Contoh jawapan 1. Tiada bahan baru terhasil dan berlaku perubahan bentuk / keadaan / saiz menunjukkan perubahan fizik [1markah] Boleh menyatakan satu contoh perubahan fizik yang lain dan satu contoh bukan perubahan fizik Contoh jawapan Contoh perubahan fizik yang lain 1. Garam melarut 2. Penghabluran garam 3. Pemanasan iodin / naftalena 4. Peleburan / pemanasan lilin Bukan contoh perubahan fizik 1. Besi berkarat 2. Pembakaran magnesium 3. Pembakaran lilin (Jawapan mesti mempunyai satu contoh perubahan fizik dan satu contoh bukan perubahan fizik). [1markah] Boleh membina konsep sebenar bagi perubahan fizik Contoh jawapan 1. Perubahan fizik ialah proses yang melibatkan perubahan rupa bentuk tanpa menghasilkan bahan baru. [1markah] Contoh 2 (a) Kuprum ialah bahan atom manakala gula ialah bahan molekul. Nyatakan empat perbezaan antara kuprum dengan gula berdasarkan sifat bahan atom dengan sifat bahan molekul. [ 4 markah ] (b) Seorang pelajar mendapati gula yang disimpan di dalam balang telah terlarut membentuk larutan. Terangkan bagaimana pelajar itu boleh mendapatkan semula hablur gula daripada larutan gula itu. Penerangan anda mestilah mengandungi perkara berikut: Pernyataan masalah Nama Kaedah yang digunakan Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam kaedah itu [ 6 markah ] http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 20. 21 21 Jawapan: (a) Bahan Atom Bahan Molekul (b) Pernyataan masalah: Bagaimanakah untuk mendapatkan semula _________________daripada ______________ itu? Kaedah yang digunakan ialah _____________________ Langkah-langkah ; (i) Larutan gula ______________ sehingga _______________ (ii) Larutan itu dibiarkan _________________ dan dituraskan (iii) ______________________ terbentuk. Contoh 3 : SPM 2004 (a) Nyatakan empat perbezaan antara tindakan terkawal dengan tindakan luar kawal [ 4 markah] (b) Rajah 10 menunjukkan aktiviti yang dijalankan oleh seorang pelajar. Rajah 10 Kaji aktiviti-aktiviti itu. Terangkan bagaimana anda membina suatu konsep berdasarkan maklumat dalam rajah 10. Penerangan anda hendaklah berdasarkan kepada perkara berikut: Kenalpasti dua cirri sepunya Membaca Tindakan Menulis Berjalan Menjalankan eksperimen http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 21. 22 22 Membina konsep awal Memberikan contoh lain dan bukan contoh yang berkaitan dengan konsep Menjelaskan konsep sebenar. Jawapan : (a) Tindakan Terkawal Tindakan Luar kawal Contoh 4 : Penyelesaian Masalah Mencari penyelesaian yang tepat secara terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar atau kesulitan yang tidak dijangkakan. Langkah Penggunaan 1. Mengenal pasti / memahami masalah 2. Menjelaskan masalah 3. Mencari alternatif penyelesaian masalah 4. Menjelaskan operasi penyelesaian masalah 5. Menilai cara penyelesaian masalah Soalan (a) Seorang petani mendapati hasil buah-buahan dari ladangnya telah meningkat. Hasilnya dihantar ke kilang untuk diproses. Nyatakan dua kaedah yang boleh digunakan untuk memproses buah-buahan itu. Jelaskan kaedah itu. [4 markah] (b) Ladang buah-buahan itu terletak di cerun bukit. Selepas beberapa tahun hakisan tanah berlaku di ladangnya. Terangkan bagaimana petani itu dapat mengatasi masalah tanah ladangnya. Jawapan anda hendaklah mengandungi perkara berikut; Mengenal pasti masalah [1 markah] Penjelasan masalah [1 markah] Kaedah-kaedah penyelesaian [1 markah] Pilih kaedah terbaik dan jelaskan pilihan anda [1 markah] http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 22. 23 23 Skema Jawapan (a) Boleh menyatakan dua kaedah memproses buah-buahan dan penjelasannya. Contoh jawapan 1. Pembungkusan vakum - menyingkirkan udara daripada bungkusan 2. Penyinaran - mendedahkan makanan kepada sinar gama / sinar radioaktif / sinar X 3. Pengetinan - buah-buahan dipanaskan pada suhu tinggi 4. Pendehidratan / pengeringan - kandungan air disingkirkan / disalai / dijemur / dikeringkan 5. Penjerukan - disimpan makanan dalam larutan gula / garam 6. Pempasteuran - jus / air buah dipanaskan pada suhu tertentu 7. pendinginan - disimpan di bilik sejuk / peti sejuk / suhu tertentu [mana-mana dua dan penjelasannya] [4markah] (b) Boleh mengenal pasti masalah Contoh jawapan 1. Hakisan tanah [1markah] Boleh menjelaskan masalah Contoh jawapan 1. Cerun 2. Tanah mudah mengalami hakisan [1markah] Boleh menyenaraikan kaedah-kaedah penyelesaian Contoh Jawapan 1. Menggunakan kaedah tanaman kontur 2. Menggunakan kaedah tanaman secara teres 3. Menanam tanaman penutup bumi 4. Membina parit / longkang 5. Menggunakan penutup plastic 6. Membina benteng [mana-mana tiga] [3markah] Boleh memberi penjelasan bagi kaedah yang dipilih Contoh jawapan 1. Tanaman teres - mengelakkan tanah dari dihanyutkan http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 23. 24 24 2. Tanaman penutup bumi - memegang tanah - membekalkan baja / nitrogen 3. Tutup dengan plastic - mengekalkan kelembapan tanah - mengelakkan pertumbuhan rumpai - mengelakkan tanah dari dihanyutkan [mana-mana satu] [1markah] 3. MEMBUAT KEPUTUSAN Memilih satu alternatif penyelesaian yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan criteria tertentu bagi mencapai matlamat yang ditetapkan. Langkah Penggunaan 1. Mengenal pasti matlamat 2. Mengenal pasti alternatif untuk mencapai matlamat 3. Menyusun alternatif mengikut keutamaan 4. Menilai alternatif yang dipilih 5. Memilih alternatif yang terbaik (membuat keputusan) Contoh Soalan Anda mendapati pokok keledek yang ditanam mempunyai daun berwarna kuning dan pertumbuhannya terbantut. Cadangkan beberapa cara untuk mengatasi keadaan ini dan pilih cara terbaik untuk dilaksanakan. Skema Jawapan (i) Matlamat: Untuk mendapatkan pokok yang tidak bantut dan berdaun hijau. [1 markah] (ii) Alternatif; (a) Gunakan baja nitrogen Baja nitrogen boleh mengatasi masalah daun kuning // Menghasilkan pokok berdaun hijau dan pertumbuhan baik / tidak bantut. (b) Gunakan baja mengandungi fosforus Baja fosforus menghasilkan pokok tidak bantut sahaja (c) Gunakan baja mengandungi kalium. Baja kalium mengatasi masalah daun kuning sahaja [Mana-mana dua] [2markah] (iii) Urutan pilihan; (a) Guna baja nitrogen (b) Guna baja fosforus (c) Guna baja kalium [1markah] (iv) Alternatif terbaik: Pilih menggunakan baja nitrogen [1markah] (v) Penerangan: Penggunaan baja nitrogen boleh mengatasi kedua-dua masalah yang dihadapi // mengatasi masalah bantut dan berdaun kuning. [1 markah] http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 24. 25 25 Contoh Kata-kata Tugas KATA TUGAS RESPONS YANG DIHARAPKAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Anggarkan Apakah Bagaimanakah Bandingkan Berapakah Bezakan Bilakah Bincangkan Buktikan Cadangkan /syorkan Carikan Cerakinkan Deduksikan Fokuskan Gambarkan Gariskan Hitungkan Huraikan IIustrasikan Jadualkan Jelaskan Kelaskan Kemukakan Kenalpasti Memberi nilai kuantitatif berdasarkan pengiraan Memberi maklumat yang khusus/spesifik Memperihalkan/memberi penerangan tentang cara /keadaan/langkah/kejadian Memberi persamaan dan perbezaan antara dua atau lebih perkar Memberi kuantiti Memberi kelainan/ketidaksamaan antara dua atau lebih perkara Menyatakan masa atau waktu Memberi pandangan daripada beberapa aspek Menyatakan kebenaran dengan dalil/contoh/fakta Mengemukakan sesuatu seperti idea/pendapat Memberi jawapan tanpa atau dengan hitungan ringkas Menghuraikan sesutu kepada bahagian Membuat kesimpulan berdasarkan sesuatu Menumpukan kepada sesuatu objek Melukis gambar Memberi ciri penting secara umum untuk sesuatu proses atau tindakan Memberi jawapan melaui kaedah pengiraan Memperihalkan /meceritakan sesuatu dengan panjang lebar/terperinci/dengan teratur. Menjelaskan dengan contoh/gambar/rajah Membuat susunan acara/perkara yang diatur mengikut masa yang ditetapkan Memberi penerangan tentang sesuatu supaya mudah difahami Mengasingkan kepada beberapa kumpulan berdasarkan/mengikut ciri-ciri tertentu Memberi pendapat sama ada menyokong/membangkang Menunjukkan sesuatu berdasarkan fakta / rangsangan yang diberi 25 26 Lakarkan Lorekkan Melukis rajah / gambar rajah / peta secara kasar Melukis dengan garisan / corengan pada kawasan tertentu / rantau / ruangan http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 25. 26 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Lukiskan (teknikal) Mengapakah Namakan Nyatakan Peringkatkan Ramalkan Rekodkan Senaraikan Siapakah Susunkan Tafsirkan Takrifkan Tentukan Tentusahkan Terangkan Ukurkan Membuat rajah seperti carta, gambar, graf / bentuk dengan menggunakan alat dan mengikut ukuran atau skala yang tepat / terperinci Memberi sebab Memberi panggilan / sebutan bagi sesuatu tempat / orang / proses / alat Memberikan fakta tanpa huraian / sokongan Membuat pemeringkatan beberapa perkara mengikut tingkatan / aras tertentu Membuat jangkaan sesuatu yang akan berlaku berdasarkan fakta Mencatatkan dapatan kajian / eksperimen / pemerhatian mengikut format Menyatakan beberapa fakta / pernyataan berbentuk point Mengenal pasti individu dalam konteks tertentu Mengatur mengikut tertib yang ditentukan Menerangkan maksud ayat dengan terperinci Memberi tafsiran istilah yang diberikan Memberi kenyataan berdasarkan proses / alas an Mengesahkan sesuatu dengan memberi bukti Menyatakan fakta dengan sokongan atau menjelaskan sesuatu dengan sebab Memerlukan kuantiti dengan unit yang boleh didapati daripada sesuatu alat pengukuran http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 26. 27 27 ANALISIS KERTAS SAINS SPM ( 2006 - 2011 ) SOALAN BAB 2007 2008 2009 2010 2011 O A B C O A B C O A B C O A B C O A B C 1 Penyiasatan Saintifik 2 Kordinasi badan 5 3 1 4 1 3 1 4 1 3 Pewarisan dan Variasi 3 1 3 4 1 4 1 4 1 4 Jirim dan Bahan 3 4 1 1 4 1 5 1 3 5 Tenaga dan Perubahan Kimia 4 1 4 3 1 3 1 4 1 6 Tenaga Nuklear 2 1 2 1 4 3 3 1 7 Cahaya, Warna dan Penglihatan 5 1 3 1 3 1 4 1 3 1 8 Bahan Kimia dalam Industri 2 1 2 2 1 2 1 3 Bilangan Soalan Tingkatan 4 2 4 2 2 1 2 1 2 2 1 2 4 1 3 2 2 4 2 3 1 2 4 2 2 1 9 Mikroorganisma dan Kesannya ke atas Benda Hidup 3 1 5 1 4 1 3 1 3 1 10 Nutrisi dan Pengeluaran Makanan 4 3 1 4 3 1 3 1 11 Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar 2 1 6 1 2 1 1 4 1 3 1 12 Sebatian Karbon 5 1 3 1 3 1 4 5 1 13 Gerakan 5 1 5 1 5 1 4 2 4 1 14 Teknologi dan Pengeluaran Makanan 2 1 2 1 3 4 3 1 15 Bahan Sintetik dalam Industri 2 1 2 1 2 2 1 3 1 16 Elektronik dan Teknologi Maklumat 3 1 3 3 1 2 2 Number of Form 5 Questions 2 6 2 3 2 2 9 2 3 2 2 6 3 2 1 2 6 2 2 2 2 6 2 3 2 TOTAL 5 0 4 5 3 5 0 4 5 3 5 0 4 5 3 5 0 4 5 3 5 0 4 5 3 O = Soalan objektif T = Soalan teori P = Soalan amali E = Soalan esei http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 27. SAINS TINGKATAN EMPAT BAB 2 KOORDINASI BADAN BAHAGIAN B (TEORI) 1.Rajah 2 menunjukkan kelenjar-kelenjar dalam sistem endokrin manusia. (a).Namakan kelenjar P dan kelenjar Q dalam rajah 2. (b).Nyatakan satu kesan oleh hormone yang dirembeskan oleh kelenjar P ke atas kelenjar Q ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( c).Bagaimana hormone diangkut ke efektor? ------------------------------------------------------------------------------------------------------ (d). Kelenjar yang manakah akan menyebabkan paras gula dalam darah meningkat apabila ia merembeskan sedikit hormone? ----------------------------------------------------------------------------------------------- http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 28. 2. Rajah 5 menunjukkan laluan impuls apabila seseorang terkena objek panas. . (a).Namakan bahagian berlabel. B :___________________________________ C : __________________________________ (b).Namakan jenis tindakan yang ditunjukkan di atas. _______________________________________________________ ( c) Beri contoh lain bagi jenis tindakan di atas _______________________________________________________ (d) Apakah tujuann tindakan di atas. ________________________________________________________ http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 29. 3. Diagram menunjukkan bahagian-bahagian sistem saraf pusat. (a).Namakan T dan R dalam kotak yang disediakan dalam rajah 1. (b). Berikan satu fungsi T ___________________________________________________________ ( c) Berikan satu contoh tindakan yang dikawal oleh T. _____________________________________________________________ (d).Jika bahagian R tercedera semasa kemalangan, apakah kesan kepada individu tersebut ? ______________________________________________________________ (e)Berikan satu kesan penyalahgunaan dadah ke atas otak. _______________________________________________________________ R S T http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 30. BAHAGIAN C ( ESEI). 1. Apakah perbezaan antara tindakan terkawal dan tindakan refleks? (b)Rajah 3 menunjukkan dua tindakan yang berbeza. Berdasarkan maklumat dalam rajah 3, bina konsep bagi setiap tindakan-tindakan berikut . Jawapan anda hendaklah berdasarkan langkah- langkah berikut. Kenalpasti ciri sepunya Hubungkaitkan cirri sepunya kepada tindakan reflex Berikan satu contoh lain tindakan reflex dan bukan contoh tindakan reflex Nyatakan konsep sebenar bagi tindakan reflex. http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 31. 2.(a) Terangkan kesan penggunaan dadah tanpa pengawasan doctor (b). Badan manusia mempunyai kelenjar yang menghasilkan hormone. Dengan merujuk kepada rajah bina konsep mengenai kelenjar endokrin. Penerangan merujuk yang dibawah: Kenalpasti ciri-ciri sepunya. Bina konsep awal Beri contoh dan bukan berkaitan dengan konsep Terangkan konsep sebenar Kelenjar pituitari Kelenjar endokrin Kelenjar tiroid Kelenjar pankreas http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 32. 3. (a) Berikan empat perbezaan antara tindakan terkawal dan luar kawal. (b). kaji rajah di bawah bagi satu jenis tindakan. Tindakan Seorang budak perempuan mengerlipkan mata apabila objek menuju kea rah muka Seorang budak lelaki mengangkat kakinya apabila terpijak paku Adik bersin apabila dia masuk ke dalam bilik yang berhabuk Anda dikehendaki membina satu konsep berdasarkan tindakan yang ditunjukkan dalam rajah di atas.Penerangan anda hendaklah merangkumi aspek berikut Kenal pasti dua cirri sepunya bagi tindakan tersebut Bina satu konsep awal bagi tindakan tersebut Beri satu contoh dan satu bukan contoh yang berkaitan dengan konsep tersebut Nyatakan konsep sebenar bagi tindakan tersebut http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 33. BAB 3. VARIASI DAN KETURUNAN BAHAGIAN A. KEMAHIRAN PROSES SAINS 1.Tingkatan 4 Unggul menjalankan eksperimen untuk mengkaji variasi bagi kumpulan darah. Kumpulan darah iaitu A,B, AB dan O Jadual menunjukkan kumpulan darah bagi 25 pelajar dalam kelas (a)Berdasrkan jadual tentukan bilangan pelajar mengikut kumpulan. Lengkapkan jadual Group of blood A B AB O Number of pupils O A O B O AB B O B A O A B A O B O B O AB O AB O A B http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 34. (b).Berdasarkan keputusan dalam jadual 7.2 lukis graf bar untuk menunjukkan bilangan pelajar melawan kumpulan darah . ( c) Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen (i) pembolehubah dimalarkan ________________________________________________________________ (ii) pembolehubah manipulasi ________________________________________________________________ (iii) pembboleh ubah bergerakbalas _______________________________________________________________ (d).Tuliskan satu hipotesis dari eksperimen ini ___________________________________________________________________ Bil pelajar Kumpulan darah http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 35. (e )Nyatakan pemerhatian dari eksperimen dalam jadual _____________________________________________________________ (f) Tulis satu kesimpulan terhadap jenis variasi berdasarkan graf bar di (a) _____________________________________________________________ 2. Rajah di bawah menunjukkan tinggi bagi 40 orang pelajar dalam satu kelas. (a) Lengkapkan jadual di bawah dengan menentukan bilangan pelajar mengikut julat yang di nyatakan. Tinggit(cm) 145-149 150-154 155-159 160-164 165-169 Bilangan pelajar 155 150 154 153 156 147 152 155 157 157 160 146 150 156 151 167 145 162 154 155 160 161 160 159 158 148 157 164 166 158 168 169 158 164 162 152 149 156 146 154 http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 36. (a). Berdasarkan jadual di atas lukis satu histogram menunjukan bilangan pelajar dengan ketinggiannya dalam kelas tersebut (c) Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen (i) pembolehubah dimanipulasi ____________________________________________________________ (ii) pembolehubah bergerakbalas ____________________________________________________________ (iii) pembolehubah dimalarkan ____________________________________________________________ (d) Nyatakan satu hipotesis dalam eksperimen ini. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Bil pelajar tinggi http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 37. BAHAGIAN B (TEORI) 1. Rajah menunjukkan pembentukan zigot daripada sperma dan ovum pada masa yang sama.Dua embrio K dan L terbentuk (a) apakah jenis kembar bagi bayi yang terbentuk daripada pembentukan embrio K dan L ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (b) Aakah proses P? ________________________________________________________ - ( c) Apakah jantina embrio K dan L -------------------------------------------------------------------------------------------------- (d) Jika kedua-dua ovum bersenyawa dengan dua sperma yang membawa kromosom X, apakah jantina bayi-bayi tersebut? _________________________________________________________ http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 38. 2. Rajah di bawah menunjukkan penentuan seks bagi manusia. (a) . Namakan proses J dan proses K (i) Proses J : (ii) Proses K : .. (b) Apakah jantina bagi zigot R . ( c) Berapakah bilangan kromosom dalam zigot T ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (d). Apalah jenis kembar yang terhasil,jika zigot R terbahagi 2? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 39. 3.Rajah menunjukkan rajah skema bagi pewarisan jenis rambut . (a) Apakah jenis variasi tersebut ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------ (b).(Namakan dua contoh lain jenis variasi yang dinyatakan di (a) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( c) (Namakan factor yang mempengaruhi jenis variasi di atas ------------------------------------------------------------------------------------------------------ (d) Lengkapkan genotip anak di dalam kotak yang disediakaan (e) Jenis rambu manakah yang dominant? ------------------------------------------------------------------------------------------------------ -- Bapa (Bapa) Ibu (Ibu) Rambut kerinting Anak HH hh http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 40. BAHAGIAN C (ESEI) 1.Nyatakan empat perbezaan antara koordinasi saraf dan koordinasi hormon Kaji kelenjar endokrin dalam Rajah 12 dan konstruk konsep kelenjar endokrin. Jawapan anda berdasarkan aspek berikut : Kenalpasti dua cirri sepunya Bina satu konsep awal bagi kelenjar endokrin Nyatakan contoh lain kelenjar endokrin dan bukan satu contoh kelenjar endokrin Terangkan konsep sebenar kelenjar endokrin Kelenjar endokrin Ovari Kelenjar tairoid Kelenjar adrenal Pankreas http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 41. 2.(a). Berikan empat perbezaan antara variasi selanjar dan variasi tak selanjar (b). Rajah menunjukkan ciri-ciri berbeza yang terdapat pada manusia Kaji ciri-ciri di atas. Terangkan bagaimana anda membina satu konsep berdasarkan maklumat dalam Penerangan anda tentang konsep itu hendaklah berdasarkan kepada perkara berikut: Kenalpasti dua ciri sepunya Bina konsep awal Berikan satu contoh lain dan bukan contoh berkaitan dengan konsep tersebut Nyatakan konsep sebenar 3.(a). Apakah yang dimaksudkan dengan mutasi? Terangkan factor-faktor yang menyebabkan berlakunya mutasi. (b). Seorang lelaki yang mengidap buta warna berkahwin dengan perempuan normal. Dengan bantuan sebuah gambarajah terangkan kebarangkalian kecacatan ini diwarisi kepada anaknya. Variasi (Variasi) Kebolehan menggulung lidah Kumpulan darah Jenis cuping telinga Lesung pipit http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 42. BAB 4: JIRIM DAN BAHAN BAHAGIAN A ( KEMAHIRAN PROSES SAINS ) Rajah di bawah menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kekonduksian elektrik bagi dua jenis bahan. Jadual menunjukkan keputusan eksperimen Bahan Keadaan mentol Rod kuprum Menyala Rod kaca Tidak menyala (a) Berdasarkan keputusan dalam Jadual di atas, nyatakan satu inferens bagi eksperimen ini. .................................................................................................................... 6V Bulb (mentol) Rod kaca 6V Bulb (mentol) Rod kuprum http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 43. (b) Nyatakan pembolehubah yang dimalarkan dalam ekesperimen ini. .. (c) Rod kuprum adalah logam. Nyatakan definisi secara operasi bagi logam. (d) Apakah yang boleh diperhatikan bila mentol digantikan dengan ammeter semasa menggunakan rod kuprum? (e) Tandakan ( ) pada objek yang mempunyai sifat-sifat yang sama dengan kuprum dalam petak yang disediakan di bawah. 2 Rajah 2.1 dan rajah 2.2 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kesan bendasing ke atas takat beku air suling. Balloon Medal SILVER Can NESPRAY DIAGRAM 2.1 RAJAH 2.1 DIAGRAM 2.2 RAJAH 2.2 http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 44. (a) i) Berdasarkan rajah 2.1 dan rajah 2.2 , apakah pemerhatian pada bacaan termometer? ii) Apakah bacaan termometer pada Rajah 2.2? . C (b) Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen ini. (i) Pembolehubah dimalarkan :................................................................. (ii) Pembolehubah dimanipulasikan :................................................................. (iii) Pembolehubah bergerakbalas :.............................................................. (c) Nyatakan satu inferens dalam eksperimen ini. (d) Apakah definisi secara operasi bagi air suling. .................................................................................................................................... 3. Rajah di bawah menunujukkan satu eksperimen untuk mengkaji proses penyulingan air laut. Isipadu air suling dicatatkan setiap 2 minit selepas proses kondensasi yang berlaku di dalam condenser Liebig . http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 45. Jadual di bawah menunjukkan keputusan eksperimen di atas. Masa ( minit) 0 2 4 6 8 10 Isipadu air suling (ml) 5 10 15 20 25 25 a) Nyatakan satu hipotesis dalam eksperimen itu?. ......................................................................................................................................... b) Nyatakan pembolehubah berikut : (i) Pembolehubah dimanipulasi : .... (ii) Pembolehubah bergerakbalas : . http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 46. (iii) Pembolehubah dimalarkan :..................................................................................... c) Dengan menggunakan data dalam Jadual di atas , lukiskan graf masa melawan isipadu air suling. (c) Nyatakan satu pemerhatian dari keputusan di dalam jadual di atas. ..................................................................................................................................... (d) Berdasarkan graf , nyatakan hubungan antara isipadu air dengan masa pada 6 minit pertama. .................................................................................................................................... (e) Ramalkan isipadu air suling yang dikumpulkan pada minit ke 12. .............................................................................................................................. 2 4 6 8 10 Isipadu air suling (ml) 5 10 15 20 25 0 Masa (minit) http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 47. 4 Rajah menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kekonduksian elektrik Plumbum (II) bromida. Jadual dibawah menunjukkan keputusan eksperimen Keadaan bahan Bacaan Ammeter (A) Pepejal plumbum (II) bromida 0.0 Leburan plumbum(II) bromida 2.0 (a) Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen ini. (i) Pembolehubah dimalarkan : ............................................................... (ii) Pembolehubah dimanipulasikan : ................................................................ (iii) Pembolehubah bergerakbalas : ................................................................ http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 48. (b) Berikan hipotesis bagi eksperimen ini. ................................................................................................................................... (c) Nyatakan inferens bagi eksperimen (d) Plumbum (II) bromida adalah bahan ion. Nyatakan definasi operasi bagi bahan ion dalam eksperimen ini. 5. Rajah menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kereaktifan logam terhadap oksigen. Kalium permanganate(VII) digunakan untuk membekalkan oksigen. Jadual menunjukan keputusn eksperimen Jenis logam Pemerhatian Aluminium Terbakar dengan cergas dan terang Zink Terbakar dengan terang Kuprum Berbara malap glass wool http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 49. (a) Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen ini. (i) Pembolehubah dimalarkan : ................................................................ (ii) Pembolehubah dimanipulasikan : ................................................................ (iii) Pembolehubah bergerakbalas : ................................................................ (b) Berikan hipotesis bagi eksperimen ini. ................................................................................................................................... (c) Nyatakan inferens bagi eksperimen. .. (d) Tuliskan satu permerhatian bagi eksperimen ini. .................................. (e) Berdasarkan kepada keputusan eksperimen tandakan( ) logam yang paling reaktif bertindakbalas dengan oksigen Aluminium Zink kuprum http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 50. BAHAGIAN B (TEORI ) 1 Jirim boleh wujud dalam tiga keadaan iaitu pepejal, cecair dan gas. (a) Dalam petak yang disediakan lukiskan susunan zarah-zarah bagi jirim dalam keadaan pepejal, cecair dan gas. pepejal cecair gas (b) Apakah perbezaan dalam daya tarikan diantara zarah-zarah dalam pepejal dan cecair. . (c) Semasa proses peleburan, suhu tidak bertambah walaupun berlaku pemanasan yang berterusan. Apakah yang terjadi kepada haba yang dibekalkan? (d) (d) (i) Namakan proses dimana pepejal berubah terus kepada gas. (ii) Berikan satu contoh bahan kimia yang mengalami proses dalam d(i). http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 51. 2 Kaji Jadual 1 dibawah. Ia menunjukkan nombor proton, nombor nukleon,bilangan elektron dan bilangan neutron bagi atom K, L, M dan N. (a) Lengkapkan Jadual di atas. (b) Jelaskan maksud isotop. . (c) Berdasarkan jadual, pasangan manakah merupakan isotop? .... (d) Apakah maksud nombor proton? Atom Nombor proton Nombor nukleon Bilangan elektron Number of NeutroBilangan neutron K 5 11 5 6 L 6 12 6 M 6 6 7 N 8 17 8 http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 52. 3 Rajah menunjukkan model struktur atom. Atom M Atom N (a) Namakan zarah X. (b) Berdasarkan Rajah di atas, nyatakan nombor proton dan nombor nukleon bagi atom M. Nombor proton : Nombor nukleon :. Atom Nombor proton Nombor Nukleon Bilangan proton P 6 12 6 Q 6 14 6 R 7 14 7 S 8 16 8 (c) (i) Berdasarkan Jadual di atas , pasangan manakah merupakan isotop? electron elektron proton proton http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 53. (ii) Berikan satu sebab untuk jawapan anda dalam (c) (i) (d) Berapakah bilangan atom neutron dalam atom Q. 4 Rajah di atas di atas menunjukkan Jadual Berkala yang tidak lengkap. (a) Bagaimanakah unsur-unsur di dalam Jadual Berkala disusun? . (b) Nyatakan perubahan jenis-jenis unsur daripada R ke W dalam Jadual Berkala. .. (c) Q, R, W, X dan Y mewakili unsur-unsur tertentu. Berdasarkan Jadual Berkala di atas (i) Nyatakan jenis unsur X ... (ii) Nyatakan unsur yang mempunyai nombor proton yang tertinggi. ... http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 54. (d) Unsur Q adalah satu isotop dengan nombor nukleon 13 dan nombor proton 6. (i) Nyatakan bilangan elektron dalam isotop unsur Q . (ii) Nyatakan bilangan neutron dalam isotop Q .. 5 Rajah dibawah menunjukkan perubahan fizikal keadaan jirim. (a) Nyatakan proses perubahan fizikal yang diwakili oleh P, R dan T dalam rajah. P: R: T: (b) Proses manakah yang dinamakan di (a) menyerap haba? ................................................................................................................................... (c) Nyatakan susunan zarah-zarah dalam gas. ................................................................................................................................... Pepejal Gas Cecair T S R P Q U http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 55. BAHAGIAN C (ESSEI) 1 Anda diberikan logam magnesium,plumbum dan besi, asid hidroklorik ,buret dan radas lain. (a) Nyatakan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas (b) Huraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis anda berdasarkan kepada perkara-perkara beriku ((i) Tujuan eksperimen (ii) Mengenalpasti pembolehubah (iii) Senarai radas dan bahan (iv)Prosedur atau kaedah (v) Penjadualan data 2. (a) Huraikan perbezaan di antara bahan atom dan bahan molekul (b) Rajah menunjukkan empat contoh bahan molekul. Magnesium menghasilkan isipadu hidrogen yang banyak berbanding besi dan plumbum. Carbon dioksida grafit ammonia Sulfur Contoh bahan molekul http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 56. Kaji contoh bahan molekul di atas.Anda dikehendaki membina satu konsep tentang bahan molekul. Jawapan anda hendaklah berdasarkan aspek berikut Kenalpasti dua ciri sepunya bahan molekul Bina konsep awal bahan molekul Beri satu contoh bahan molekul dan satu contoh bukan bahan molekul Kaitkan cirri sepunya untuk membina konsep bahan molekul http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 57. 5 : TENAGA DAN PERUBAHAN KIMIA BAHAGIAN A : KEMAHIRAN PROSES SAINS 1.Rajah di bawah menunjukkan satu eksperimen yang menunjukan tindakbalas antara kalsium dengan air. Isipadu gas X yang terkumpul direkodkan dalam jadual di bawah. Masa (min) 2 4 6 8 10 12 Isipadu gas X dibebaskan 7 14 19 23 25 25 b) Nyatakan satu hipotesis dalam eksperimen itu?. ......................................................................................................................................... b) Nyatakan pembolehubah berikut : (i) Pembolehubah dimanipulasi : .. (ii) Pembolehubah bergerakbalas : . (iii) Pembolehubah dimalarkan :..................................................................................... http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 58. c) Dengan menggunakan data dalam Jadual di atas , lukiskan graf isi padu gas hidrogen melawan masa bagi eksperimen di atas Masa (min) Isipadu gas hidrogen (cm3) 0 http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 59. d) Nyatakan satu inferens bagi eksperimen ini? ....................................................................................................................................... e) Apakah hubungan antara isipadu gas hidrogen dengan masa tindak balas bagi logam X? ....................................................................................................................................... f) Ramalkan isi padu gas hidrogen yang dibebaskan oleh logam X pada minit ke 14. 2. Rajah di bawah menunjukkan satu eksperimen yang dilakukan oleh seorang pelajar untuk mengkaji penyerapan atau pembebasan haba.. Keputusan eksperimen ditunjukkan oleh jadual di bawah. Bikar Bahan Suhu awal Suhu akhir A Air + natrium hidroksida 29o C 34o C B Air + ammonium klorida 29o C 25o C a) Nyatakan satu hipotesis dalam eksperimen itu?. ......................................................................................................................................... http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 60. b) Nyatakan pembolehubah berikut : (i) Pembolehubah dimanipulasi : .... (ii) Pembolehubah bergerakbalas : . (iii) Pembolehubah dimalarkan :..................................................................................... (c) Nyatakan jenis tindak balas yang berlaku di dalam kedua-dua bikar. (i) Bikar A : (ii) Bikar B : 3. Rajah di bawah menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kekonduksian elektrik dalam berbagai jenis jus. Keputusan eksperimen ditunjukkan oleh jadual di bawah Jenis jus Bacaan Galvanometer (G) Air suling 0.0 Jus tomata 0.2 Jus lemon 0.4 http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 61. (a) Nyatakan satu hipotesis dalam eksperimen itu?. ......................................................................................................................................... ( b) Tuliskan satu pemerhatian daripada eksperimen di atas. .......................................................................................................................................... c) Nyatakan satu inferens berdasarkan pemerhatian di atas? ....................................................................................................................................... d) Nyatakan pembolehubah berikut : (i) Pembolehubah dimanipulasi : .... (ii) Pembolehubah bergerakbalas : . (iii) Pembolehubah dimalarkan :..................................................................................... e) Apakah definisi secara operasi untuk kekonduksian elektrik?. ......................................................................................................................................... http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 62. BAHAGIAN B : TEORI 1. Rajah di bawah menunjukkan proses penulenan kuprum secara elektrolisis. a. Pada rajah di atas , namakan P, Q dan R dengan menggunakan maklumat berikut; b. Nyatakan perubahan tenaga yang berlaku dalam proses elektrolisis ................................................................................................................................ c. Mengapakah logam P menjadi semakin nipis semasa proses elektrolisis? ................................................................................................................................ d. Nyatakan dua kegunaan elektrolisis selain dari penulenan logam. ............................................................................................................................... e. Apakah bahan yang menjadi (i) Anod : (ii) Katod : .. Kuprum tulen Kuprum tak tulen Q:.........................................................P :......................................... R :......................................................... http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 63. 2. Rajah di bawah menunjukkan keratan rentas satu sel kering a. Pada rajah di atas namakan bahagian i) terminal positif : ii) terminal negative : .. b. Namakan elektrolit yang digunakan dalam sel kering ini. ................................................................................................................... c. Beri satu kelebihan penggunaan sel kering ini. ........................ 3. Rod karbon Pasta ammonium klorida dan zink klorida Campuran serbuk karbon dan mangan(IV) oksida Bekas zink Pigmen Z Gas Y Gas X ......Cahaya Matahari http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 64. Rajah di atas menunjukkan struktur daun yang disinari cahaya matahari (a) Namakan i) Gas X : ................................................................................................... ii) Gas Y : ...................................................................................................... iii) Pigmen Z :..................................................................................................... (b) Nyatakan fungsi pigmen Z dalam proses di atas?. .......................................................................................................................................... (c) Apakah proses yang berlaku pada struktur daun di atas?. ........................................................................................................................................ (d) Nyatakan kepentingan proses ini kepada manusia. ... (e) Tuliskan persamaan bagi proses yang anda nyatakan dalam (c). ....................................................................................................................................... http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 65. BAHAGIAN C : ESEI 1. Kaji pernyataan berikut; (a) Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas. (b) Dengan menggunakan serbuk magnesium , serbuk aluminium , serbuk zink , asid hidroklorik cair , besen plastik, tabung uji dan radas-radas lain, huraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis di (a) berpandukan kriteria berikut: (i) Tujuan eksperimen (ii) Mengenal pasti pembolehubah (iii) Senarai radas dan bahan (iv) Kaedah atau Prosedur (v) Penjadualan data 2. a. Terdapat dua jenis perubahan jirim iaitu perubahan fizik dan perubahan kimia. Nyata empat perbezaan antara perubahan fizik dengan perubahan kimia. b. Rajah di bawah menunjukkan tiga eksperimen yang dijalankan oleh seorang pelajar untuk mengkaji perubahan kimia. Logam-logam menunjukkan kereaktifan yang berlainan apabila bertindak balas dengan asid cair Magnesium ribbon Pita Magnesium Evaporation dish Mangkuk Mixture of iron powder with sulphur powder Campuran serbuk ferum Heat Panaskan Copper (II) sulphate Kuprum(II)sulfatZinc plate Kepingan zink Chemical reaction Tindakbalas kimia http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 66. Kaji eksperimen dalam Rajah di atas dan bina konsep tentang perubahan kimia. Jawapan anda hendaklah berdasarkan langkah-langkah berikut; Mengenal pasti maklumat Mengenal pasti ciri-ciri sepunya Menghubungkaitkan antara ciri-ciri sepunya dengan perubahan kimia untuk membina konsep awal Menyatakan satu contoh lain perubahan kimia dan satu contoh bukan perubahan kimia Menyatakan konsep sebenar perubahan kimia http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 67. BAB 6 : TENAGA NUKLEUR BAHAGIAN B : TEORI 1. Rajah menunjukkkan pereputan radioaktif satu nukleus. a) Apakah maksud pereputan radioaktif? b ) Namakan zarah Q dan R didalam gambarajah diatas . Zarah Q : Zarah R : c) Nyatakan dua kegunaan sinar gama didalam bidang perubatan : . d) Nyatakan satu kaedah untuk mengesan kehadiran sinar gama . (d) Nyatakan dua kesan bahaya bagi sinar gamma kepada manusia . 1. 2. http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 68. 2. Gambarajah dibawah menunjukkan aliran proses penjanaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear . a) i Apakah unsur radioaktif yang digunakan didalam reaktor Y ? ii Namakan proses yang menghasilkan tenaga haba didalam reactor Y ? b) Lengkapkan gambarajah dibawah untuk menunjukkan perubahan tenaga yang terlibat didalam rajah diatas . Tenaga Nuklear Tenaga Elektrik Reaktor Y Air Stim TurbinGenerator ElektrikTenga elektrik Haba memutar dipanaskan http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 69. 3. Rajah menunjukkan sinar radioaktif didalam medan elektrik . a) Namakan sinar radioaktif P , Q dan R didalam rajah diatas . b) Mengapakah sinar Q tidak terpesong ? c) Yang manakah sinar paling perlahan ? d) Apakah kaedah yang paling baik untuk mencegah sinar Q daripada terpancar ke alam sekitar ? e) Radioisotop didalam jadual dibawah adalah penting kepada manusia . Carbon - 14 Cobalt-60 Iodine-131 Uranium - 238 (i) Di dalam jadual diatas , tandakan dengan ( ) radioisotope yang digunakan untuk tujuan perubatan. http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 70. (ii) Berdasarkan jadual diatas , yang manakah radioisotope digunakan untuk menentukan umur tulang dizaman purba ? Tuliskan jawapan anda dibawah . 4. Rajah dibawah menunjukkan penembusan sinar radioaktif melalui bahan yang berbeza. a. Apakah sinaran X, Y dan Z? X : ............................................................................................................................ Y : ........................................................................................................................... Z : ............................................................................................................................ b. Apakah cara terbaik bagi menyimpan bahan radioaktif? .................................................................................................................................... (c) (i) Sinar manakah yang paling merbahaya? .................................................................................................................................... (ii) Terangkan jawapan anda .................................................................................................................................... http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 71. BAHAGIAN C: ESEI 1. a) Semasa pereputan bahan radioaktif , sinaran zarah alfa(),beta() dan gamma() dibebaskan. Bandingkan sifat-sifat bagi sinar alpa dan beta . b) Rajah di bawah menunjukkan tiga bahan radioaktif. (b) Kaji maklumat diatas dan bina konsep bahan radioaktif . Jawapan anda mestilah berdasarkan aspek aspek berikut : i. Kenalpasti dua sifat sifat umum bagi bahan radioaktif ii. Bina konsep awal bagi bahan radioaktif iii. Berikan contoh lain bagi bahan radioaktif dan bukan bahan radioaktif . iv Nyatakan konsep sebenar bagi bahan radioaktif . 2. a. Namakan satu radioisotop dan jelaskan kegunaannya dalam bidang berikut: i. Pertanian ii Perindustrian b. Sebuah syarikat membuang bahan radioaktif di kawasan yang terpencil berhampiran sungai. Pengendalian bahan radioaktif dengan cara ini boleh memudaratkan manusia. Bahan radioaktif UraniumCobalt-60 Sodium-24Iodine -131 http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 72. Terangkan bagaimana cara mengendalikan bahan radioaktif dengan selamat. Penyataan masalah Namakan empat cara pengendalian bahan radioaktif yang selamat Pilih cara terbaik dan jelaskan pilihan anda 3. a. Tenaga nuklear ialah salah satu daripada sumber alternatif tenaga yang boleh menggantikan bahan api fosil. Nyatakan dua proses menghasilkan tenaga nuclear. Jelaskan setiap kaedah. b. Rajah menunjukkan kuasa penembusan tiga jenis sinaran radioaktif. http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 73. Berdasarkan kuasa penembusan pilih sinaran radioaktif yang paling sesuai yang boleh digunakan di dalam penghasilan helaian kertas. Jelaskan pilihan anda berdasarkan yang berikut : Tujuan pemilihan. Perbandingan di antara kuasa penembusan oleh ketiga-tiga sinaran radioaktif. Pilih sinaran yang paling sesuai digunakan. Jelaskan sebab untuk pilihan anda. . http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 74. BAB 7 : CAHAYA WARNA DAN PENGLIHATAN BAHAGIAN A: KEMAHIRAN PROSES SAINS 1 Rajah di bawah menunjukkan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara ketebalan kanta dengan jarak imejnya. Menggunakan satu objek jauh melalui K1, skrin dilaraskan supaya menghasilkan satu imej. Eksperimen itu diulang dengan menggunakan kanta K2 dan K3 yang mempunyai ketebalan berbeza. Jarak imej setiap kanta dicatatkan. Keputusan yang diperolehi seperti dalam Jadual di bawah. a) Ukur dan catat jarak imej bagi kanta K1 dalam Jadual Tuliskan satu pemerhatian sifat imej. b) Berdasarkan Jadual di atas, kanta manakah paling nipis?. ......................................................................................................................................... Kanta Jarak imej K1 ....................................... K2 3.5 K3 1.5 objek jauh Kanta K1 Skrin putih Imej tajam http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 75. c) Nyatakan satu hipotesis dalam eksperimen itu?. ......................................................................................................................................... d) Nyatakan pembolehubah berikut : (i) Pembolehubah dimanipulasi : .... (ii) Pembolehubah bergerakbalas : . (iii) Pembolehubah dimalarkan :..................................................................................... e) Nyatakan satu inferens bagi eksperimen ini? ....................................................................................................................................... f) Apakah hubungan antara ketebalan kanta dengan jarak imej?. ....................................................................................................................................... 2. Rajah di bawah menunjukkan eksperimen untuk mengkaji pembentukan satu imej oleh kanta cekung. Objek 2F F F 2F (a) Lengkapkan Rajah 2 untuk menunjukkan pembentukan imej itu oleh kanta cekung. http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 76. (b) Ukur dan tulis jarak imej itu. cm (c) Nyatakan satu ciri imej yang terbentuk di 2(a) ...... 3 Rajah di bawah menunjukkan kedudukan objek O di hadapan kanta M. F ialah titik fokus dan tinggi objek ialah 1 cm. (a) Pada Rajah di atas lukiskan gambar rajah sinar bagi menunjukkan pembentukan imej (b) Ukur dan nyatakan jarak imej cm (c) Nyatakan satu ciri imej yang dilukis pada Rajah . (d) Berikan definisi secara operasi bagi kanta cembung? Kanta M 2F F F 2F Objek O http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 77. BAHAGIAN B: TEORI 1 Rajah menunjukkan tiga cahaya berwarna dipancarkan ke atas skrin putih. (a) Namakan warna yang terbentuk di label P, Q dan R. P:............................................................................................................................................ Q:........................................................................................................................................... R:.......................................................................................................................................... (b) Namakan warna X di dalam rajah diatas ................................................................................................................. .......................... (c) Namakan warna yang akan diperhatikan apabila cahaya warna merah ditambah kepada P? ............................................................................................................................................... P R Q X Biru Merah Hijau http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 78. (d) Sekiranya cahaya warna biru dipadamkan, apakah warna yang dapat dilihat di X ? 2. Rajah menunjukkan satu periskop . Seorang pelajar menggunakan periskop tersebut untuk melihat objek di belakang tembok. (a) Lukiskan rajah sinar yang sampai ke mata pemerhati. (b) Namakan prinsip yang digunakan dalam periskop. .................................................................................................................................... (c) Namakan satu bahan lain yang boleh menggantikan cermin satah di dalam periskop ................................................................................................................................... (d) Nyatakan ciri-ciri imej yang terbentuk. ....................................................................................................................................... pemerhati Tembok Cermin satah Cermin satah objek http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 79. 3 Rajah di bawah menunjukkan cahaya merah dan cahaya biru yang dipancarkan ke skrin putih (a) Lengkapkan warna K dan L dalam kotak pada rajah di atas. (b) Berdasarkan jawapan anda di (a), nyatakan satu warna primer dan satu warna sekunder. (i) Warna primer : ............................................................................................. (ii) Warna sekunder : ........................................................................................ (c) Apakah yang diperhatikan pada K jika cahaya hijau, cahaya merah dan cahaya biru dipancarkan bersama? .................................................................................................................................... Cahaya merah Cahaya biru Skrin putih K : .................................................. L: ................................................. S http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 80. (d) Nyatakan warna pada L jika penapis kuning diletakkan pada S .................................................................................................................................... http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 81. BAHAGIAN C : ESEI 1. (a) Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan diatas . (b) Dengan menggunakan sebatang lilin , kamera lubang jarum dan alatan lain ,huraikan satu rangka kerja eksperimen untuk menguji hipotesis anda berpandukan kriteria berikut : (i)Tujuan eksperimen (ii) Mengenal pasti pembolehubah (iii)Senarai radas dan bahan (vi) Kaedah Prosedur (v) Penjadualan data 2. a. Terangkan mengapa satu objek sian kelihatan birundalam cahaya biru, kelihatan hijau dalam cahaya hijau tetapi kelihatan hitam dalam cahaya merah. b. Rajah di bawah menunjukkan warna-warna yang kelihatan pada skrin apabila cahaya putih melalui penapis warna primer. Saiz imej yang terbentuk dalam kamera lubang jarum dipengaruhi oleh jarak di antara objek dengan lubang jarum. http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 82. Kaji maklumat di atas.Terangkan bagaimana anda boleh membina konsep tentang penapis warna primer. Penerangan anda hendaklah berdasarkan aspek-aspek berikut: Kenal pasti maklumat di atas. Kenal pasti dua ciri sepunya Nyatakan satu penapis warna primer yang lain dan satu contoh penapis bukan warna primer. Hubungkaitkan ciri sepunya untuk membina konsep aloi. 3. (a) Nyatakan perbezaan antara imej yang terbentuk antara cermin satah dengan kanta cembung ? [4 Marks] http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 83. (b) Rajah menunjukkan tiga jenis alat yang menggunakan kanta cembung. Kaji maklumat di atas.Terangkan bagaimana anda boleh membina konsep tentang alatan optik. Penerangan anda hendaklah berdasarkan aspek-aspek berikut: Kenal pasti dua ciri sepunya Bina konsep awal tentang Alatan optik Nyatakan satu alat lain yang menggunakan kanta cembung dan satu alat yang tidak menggunakan kanta cembung. Berikan alasan bagi setiap pilihan. Teleskop Mikroskop Kanta pembesar Alatan yang menggunakan kanta cembung http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 84. BAB 8 : KIMIA DALAM PERINDUSTRIAN . BAHAGIAN A (KEMAHIRAN PROSES SAINS) 1. Rajah di bawah menunjukkan eksperimen untuk mengkaji cirri-ciri aloi. (a) Nyatakan satu hipotesis berdasarkan eksperimen ini. .......................................................................................................................................... (b) Nyatakan pembolehubah berikut : (i) Pembolehubah dimanipulasi : .... (ii) Pembolehubah bergerakbalas : . (iii) Pembolehubah dimalarkan :..................................................................................... (c) Nyatakan satu inferens bagi eksperimen ini? . Selepas 3 hari berkarat Tidak berkarat Sudu besi Sudu keluli Berkilau Larutan natrium klorida http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 85. (d) Keluli adalah aloi. Nyatakan definisi secara operasi bagi aloi?. ..... 2. Rajah menunjukkan tiga sampel air dari sumber yang berbeza. a) Nyatakan satu pemerhatian daripada eksperimen ini?. .......................................................................................................................................... b) Apakah inferens bagi pemerhatian di atas? . c) Nyatakan pembolehubah berikut : (i) Pembolehubah dimanipulasi : .... (ii) Pembolehubah bergerakbalas : . (iii) Pembolehubah dimalarkan :..................................................................................... Tin X Tin Y Tin Z Air Paip pH 7 Air sungai berhampiran kilang pH 5 Air laut pH 6 http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 86. 3. Rajah menunjukkan satu eksperimen yang membandingkan kekerasan besi dan keluli. 1 kg beban dijatuhkan ke atas bebola di atas blok dari ketinggian yang sama. Kedalaman lekukan setiap blok diukur. Jadual di bawah menunjukkan luas kedalaman lekukan blok bila beban dijatuhkan. Jenis Blok Luas kedalaman lekukan Besi 10mm Keluli 5 mm a) Jadual di atas, tulis satu pemerhatian bila beban 1 kg dijatuhkan ke atas blok. ... d) Apakah inferens bagi pemerhatian di atas? . e) Nyatakan pembolehubah berikut : (i) Pembolehubah dimanipulasi : .... 1kg 1kg Blok besi Blok keluli beban bebola http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 87. (ii) Pembolehubah bergerakbalas : . (iii) Pembolehubah dimalarkan :..................................................................................... f) Besi adalah logam tulen. Nyatakan definisi secara operasi bagi logam tulen?. ..... http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 88. BAHAGIAN B (TEORI) 1. Rajah di bawah menunjukkan susunan atom-atom di dalam keluli. a. Namakan logam X dan logam Y. i) Logam X : ... ii) LogamY : ....... b. Apakah peranan logam X dalam keluli tersebut?. ..................................................................................................................................... c. i) Nyatakan satu ciri keluli. ....................................................................................................................................... ii) Berikan satu kegunaan keluli. ..................................................................................................................................... d. Aloi superkonduktor digunakan dalam pengaliran elektrik. Berikan satu ciri aloi Superkonduktor. ..................................................................................................................................... Logam X Logam Y http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 89. 2. Rajah menunjukkan Proses Haber untuk menghasilkan ammonia secara industri. a) Labelkan bahan R dalam rajah di atas. b) i) Namakan mangkin S. .. ii) Apakah fungsi mangkin di atas?. . c) Dari manakah sumber nitrogen dalam proses ini didapati. d) Tuliskan persamaan perkataan bagi proses di atas. ...................................................................................................................................... e) Apakah yang akan terjadi kepada kuantiti ammonia jika tekanan di tambah. .......................................................................................................................................... f) Proses Haber membebaskan haba. Nyatakan jenis tindk balas yang terlibat?. R : . NITROGEN AMMONIA Suhu 450o C Mangkin S http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 90. e) Berikan tiga kegunaan ammonia. ....................................... 3. Jadual menunjukkan beberapa jenis aloi serta kandungannya Aloi Kandungannya A Kuprum dan Zink B Kuprum dan timah Keluli Y dan Z a) Namakan Aloi A dan B dan nyatakan kegunaan masing-masing. ................................................................................................................................. b) Namakan bahan Y dan Z. ................................................................................................................ c) Nyatakan dua sifat aloi berbanding logam tulennya. . http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 91. BAHAGIAN C (ESSEI) 1 Kaji pernyataan berikut Anda diberikan sebatang paku besi, sebatang paku keluli danlarutan natrium klorida (a) Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan diatas . (b) Huraikan satu rangka kerja eksperimen untuk menguji hipotesis anda berpandukan kriteria berikut : (i) Tujuan eksperimen (ii) Mengenal pasti pembolehubah (iii) Senarai radas dan bahan (iv) Kaedah Prosedur (v) Penjadualan data 2. a) i) Nyatakan dua perbezaan antara aloi dan logam tulen ii) Berikan satu perbezaan anatara aloi dan logam tulen. b) Anda diberi tiga jenis bahan seperti rajah di bawah. Pilih bahan yang palingsesuai digunakan di dalam industry pembautan seperti membina jambatan dan landasan kereta api. Terangkan jawapan anda berdasarkan perkara berikut. KELULIGANGSA BESI Aloi lebih tahan kakisan daripada logam tulen. http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 92. Tujuan pemilihan Penjelasan kebaikan setiap bahan yang dinyatakan berdasarkan ciri-cirinya. Senaraikan jenis bahan mengikut urutan keutamaannya Terangkan sebab kepada pemilihan anda. 3. a) Nyatakan tiga kesan bahan buangan toksik dan berikan satu contoh bahan toksik daripada industri getah. b) Rajah di bawah menunjukkan tiga jenis bahan. Kaji maklumat di atas.Terangkan bagaimana anda boleh membina konsep berdasarkan maklumat yang diberi dalam rajah di atas. Jawapan anda hendaklah berdasarkan aspek-aspek berikut: Kenal pasti dua ciri sepunya Berikan satu contoh lain bagi aloi Beri satu contoh bukan aloi dan sebabnya. Hubungkaitkan ciri sepunya untuk membina konsep aloi. Duralumin Gangsa KeluliBAHAN http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 93. 1 SAINS TINGKATAN LIMA. BAB 1 : MIKROORGANISMA DAN KESANNYA TERHADAP BENDA-BENDA HIDUP BAHAGIAN A ( KEMAHIRAN PROSES SAINS ) 1 Dalam suatu eksperimen, baicteria Basillus subtilis dikulturkan dalam piring petri yang mengandungi agar nutrien selama lima hari pada suhu 37C. Keputusan eksperimen ditunjukkan dalam Jadual. Hari Bilangan koloni bakteria 1 8 2 15 3 19 4 21 5 22 (a) Dengan menggunakan data dalam Jadual 3, lukis graf bilangan koloni bakteria melawan masa. bilangan koloni bakteria 1 2 3 4 5 10 15 20 25 masahttp://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 94. 2 (b) Apakah hubungan antara bilangan koloni bakteria dengan masa? [ 1 markah] (c) Ramalkan bilangan koloni bakteria yang terhasil pada hari ke-6. [1 markah] 2 Rajah menunjukkan keputusan eksperimen untuk mengkaji kesan satu antibiotik yang mempunyai kepekatan berbeza ke atas pertumbuhan bakteria. a Nyatakan satu hipotesis bagi eksperimen ini. .. [1 markah] b Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen ini. i Pembolehubah dimanipulasikan : ...... [1 markah] Ii Pembolehubah bergerakbalas : .. bakteria bakteria kawasan jernih cakera antibiotik berkepekatan tinggi cakera antibiotik berkepekatan rendah http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 95. 3 [1 markah] c Tuliskan satu pemerhatian bagi eksperimen ini. [1 markah] d Apakah yang dimaksudkan dengan antibiotik berdasarkan eksperimen ini (definisi secara operasi) ? . [1 markah] 3 Jadual merupakan hasil yang diperolehi daripada eksperimen untuk mengkaji kesan suhu terhadap pertumbuhan dan pembiakan bakteria. Tabung uji Suhu (C) Pemerhatian A 5 C Bubur nutrien tidak keruh B 37 C Bubur nutrien menjadi keruh C 50 C Bubur nutrien keruh sedikit (a) Berdasarkan eksperimen tersebut nyatakan (i) pembolehubah dimanipulasi . (ii) pembolehubah bergerakbalas .. [ 2 markah] (b) Nyatakan hipotesis untuk eksperimen ini? [1 markah] (c) Ramalkan keadaan bubur nutrien jika tabung uji disimpan pada suhu 70 C. [1 markah] (d) Nyatakan satu cara lain untuk menghalang pertumbuhan bakteria. [1 markah] http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 96. 4 BAHAGIAN B (TEORI) 1 Rajah 1 menunjukkan jumlah antibodi dalam darah seorang lelaki normal setelah dua kali suntikan vaksin dilakukan. (a) Apakah yang terdapat dalam larutan vaksin? ........................................................................................................................... [1 markah] (b) Nyatakan jenis keimunan yang diperolehi oleh lelaki tersebut. ........................................................................................................................... [1 markah] (c) Mengapakah perlu suntikan vaksin kedua dilakukan? ........................................................................................................................... [1 markah] (d) Pada hari keberapakah lelaki tersebut mencapai aras keimunan? ...................................................................................................................... [1 markah] (e) Namakan sel dalam badan yang menghasilkan antibodi. ........................................................................................................................... [1 markah] (f) Berikan satu fungsi antibodi dalam badan ....................................................................................................................... [1 markah] Suntikan vaksin pertama HariSuntikan vaksin kedua Jumlah antibodi dalam darah 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 97. 5 2 Jadual menunjukkan beberapa penyakit yang disebabkan oleh patogen dan cara penyebarannya. penyakit patogen Cara penyebaran influenza AIDS Kurap Malaria Tuberculosis .................... Virus ................. Protozoa Bakteria Titisan air Berkongsi jarum suntikan Sentuhan Melalui vector Melalui vector (a) Lengkapkan jadual [ 2 markah] (b) (i) Namakan vektor yang menyebarkan malaria ................................................................................................................ [ 1 markah] (ii) Bagaimanakah vector dalam b (i) menyebarkan penyakit? ................................................................................................... [ 1 markah] (c) (i) Penyakit manakah dalam jadual diatas boleh dicegah dengan vaksin? ......................................................................................................... [ 1 markah] (ii) Nyatakan fungsi vaksin dalam pencegahan penyakit. ........................................................................................................... [ 1 markah] http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 98. 6 (d) Nyatakan cara bagaimana penyakit AIDS disebarkan ..................................................................................................................... [ 1 markah] 3 Rajah menunjukkan mikroorganisma yang berbeza (a) Kelaskan mikroorganisma P :. Q:. R . S. T.. [5 markah] (b) Mikroorganisma manakah yang boleh membuat makanan sendiri? . [1 markah ] (c) Namakan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma Q? .. [1 markah ] (d) Manakah mikroorganisma yang menjadi tidak aktif diluar sel perumah? . [1 markah ] (e) i) Nyatakan satu kegunaan mikroorganisma T dalam industri . [1 markah ] P Q R S T http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 99. 7 ii) Nyatakan bagaimana mikroorganisma T membiak . [1 markah ] http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 100. 8 BAHAGIAN C (ESSEI) 1 Kaji pernyataan berikut. Nilai pH mempengaruhi pertumbuhan bakteria (a) Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas. [1 markah] (b) Dengan menggunakan tiga piring petri yang mengandungi agar nutrient, asid hidroklorik, larutan natrium hidroksida, air suling, pita selofan dan radas- radas lain, huraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis anda di 1 (a) berdasarkan kriteria berikut : (i) Tujuan eksperimen [1 markah] (ii) Mengenalpasti pembolehubah [2 markah] (iii) Senarai radas dan bahan [1 markah] (iv) Prosedur atau kaedah [4 markah] (v) Penjadualan data [1 markah] 2 Kaji pernyataan berikut. Suhu mempengaruhi pertumbuhan bakteria (a) Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas. [1 markah] (b) Dengan menggunakan tiga piring petri yang mengandungi agar nutrient, , pita selofan , bakteria dan radas-radas lain, huraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis anda di 2(a) berdasarkan kriteria berikut : (i) Tujuan eksperimen [1 markah] (ii) Mengenalpasti pembolehubah [2 markah] (iii) Senarai radas dan bahan [1 markah] (iv) Prosedur atau kaedah [4 markah] (v) Penjadualan data [1 markah] http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly 101. 9 3 Kaji pernyataan berikut. Cahaya mempengaruhi pertumbuhan bacteria (a) Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas. [1 markah] (b) Dengan menggunakan tiga piring petri yang mengandungi agar nutrient, , pita selofan , bakteria dan radas-radas lain, huraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis anda di 2(a) berdasarkan kriteria berikut : (i) Tujuan eksperimen [1 markah] (ii) Mengenalpasti pembolehubah [2 markah] (iii) Senarai radas dan bahan [1 markah] (iv) Prosedur atau kaedah [4 markah] (v) Penjadualan data [1 markah] 4 (a) Nyatakan dua perbezaan antara keimunan aktif buatan dengan keimunan pasif buatan.Beri satu contoh penyakit yang boleh dicegah oleh setiap