of 1 /1
Mula sa pagkatanggap ng mga aplikasyon kasama ang lahat ng mga kinakailangang impormasyon at mga dokumentong ibinigay, ang Tanggapan ng Pananalapi ng Estudyante ay pangkalahatang umaabot ng anim hanggang walong linggo upang matapos ang pagpoproseso ng mga aplikasyon at ibigay ang “Voucher ng 2016/17” para sa 2016/17 sa kuwalipikadong mga aplikante sa pamamagitan ng koreo Ang mga aplikante ay sasangguni sa impormasyon ukol sa bakante sa K1 na inilalabas ng EDB pagkatapos ng “mga petsa ng sentralisadong pagpapatala” (a.b. mula sa katapusan ng Enero 2016) Ang mga KG ay magpapabatid sa mga aplikante ng resulta ng aplikasyon bago ang katapusan ng Disyembre 2015 Kung ang aplikasyon ay matagumpay Kung ang aplikasyon ay hindi matagumpay 1 Kung ang mga magulang ay hindi makapagharap ng “Voucher ng 2016/17” sa KG na kung saan nakapasok ang kanilang anak sa panahon ng “mga petsa ng sentralisadong pagpapatala”, ang kinauukulang KG ay hindi maaaring tapusin ang pagpapatala para sa kanilang anak. Kaya, ang mga magulang ay kinakailangan na magsumite ng aplikasyon sa Tanggapan ng Pananalapi ng Estudyante sa loob ng itinalagang yugto. 2 Kung ang isang aplikante ay ipinasok pagkatapos ng “mga petsa ng sentralisadong pagpapatala”, siya ay kinakailangan pa ring magsumite ng “Voucher ng 2016/17” para sa pagpapatala. Kung ang aplikante ay nagnanais na magbago ng paaralan pagkatapos na makapagpatala sa isang KG, kinakailangan niyang kunin muli ang “Voucher ng 2016/17” mula sa KG kung saan siya ay nakapagpatala. Sa muling pagkuha ng “Voucher ng 2016/17” mula sa KG, ang kinauukulang KG ay hindi na irereserba ang lugar para sa aplikante. Karaniwan, ang bayarin sa pagpapatala na ibinayad sa KG na siyang ipinagpatala ng aplikante ay hindi isinasauli. Dapat maunawaan ng mga magulang mula sa mga KG ang tungkol sa kanilang mekanismo sa pagpasok na nakabatay sa paaralan, kabilang ang pamamaraan, pamantayan, mga kaayusan sa panayam, bayarin sa aplikasyon atbp. Dapat silang kumuha ng form ng aplikasyon at isumite ang aplikasyon para sa pagpasok ayon sa mga kinakailangan na tinukoy ng indibiduwal na mga KG. Ang mga KG ay magpapabatid sa mga magulang ng resulta ng aplikasyon bago ang katapusan ng Disyembre 2015. Mula sa pagkatanggap ng (mga) abiso ng pagpasok, ang mga magulang, pagkatapos ng masinop na pagsasaalang- alang, ay dapat pumili ng isang KG para sa pagpapatala. Sila ay kinakailangan na magsumite ng “Voucher ng 2016/17” at magbayad sa pagpapatala sa KG upang makumpleto ang pamamaraan ng pagpapatala sa pagitan ng 14 at 16 Enero 2016 (a.b. ang “mga petsa ng sentralisadong pagpapatala”). Ang hakbanging ito ay upang maiwasan ang pag-iipon ng higit kaysa isang lugar ng isang aplikante sa anumang parehong pagkakataon, na makakaapekto sa ibang mga aplikante. Ang EDB ay magpapalabas ng impormasyon sa bakante sa K1 mula sa katapusan ng Enero pasulong (a.b. pagkatapos ng “mga petsa ng sentralisadong pagpapatala”). Kung kinakailangan, ang mga magulang ay maaaring kumuha ng impormasyon sa pamamagitan ng website ng EDB, mga Tanggapang Panrehiyon ng Edukasyon at hotline. Pagtatanong Para sa mga detalye ng mga Kaayusan sa Pagpasok sa K1 ng 2016/17, mas madalas na mga katanungan at kaugnay na impormasyon, mangyaring bisitahin ang website ng EDB sa (www.edb.gov.hk/k1-admission_e) o tawagan ang hotline ng EDB sa 2891 0088. Ang mga magulang ay maaari ring tumawag sa mga Panrehiyong Tanggapan ng Edukasyon ng EDB o sa Katuwang na Tanggapan para sa mga Kindergarten at mga Sentro sa Pangangalaga ng Bata (ang mga numero ng telepono ay matatagpuan sa sumusunod na website: www. edb.gov.hk/k1-admission_e). Panimula Upang mapadali ang proseso ng pagpasok sa kindergarten (KG) at matulungan ang mga magulang na maagang makumpirma ang lugar sa KG para sa kanilang anak, ang Kawanihan ng Edukasyon (EDB) ay magpapatuloy sa pagpapatupad ng mga kaayusan sa pagpasok sa K1 sa mga KG para sa pampaaralang taon ng 2016/17 (“Mga Kaayusan sa Pagpasok sa K1 ng 2016/17”). Ang mga magulang na nagnanais na mag-apply para sa isang lugar sa K1 para sa kanilang anak sa pampaaralang taon ng 2016/17 ay dapat sumunod sa pamamaraan na nakalagay sa ibaba. Ang pamamaraan ay para sa lahat ng mga KG na sumasama sa Iskemang Voucher ng Edukasyong Pre-Primary (PEVS). Pamamaraan Ang mga magulang ay kinakailangan na mag-apply sa Tanggapan ng Pananalapi ng Estudyante ng Ahensiya ng Tulong sa Nagtatrabahong Pamilya at Estudyante (pagkatapos nito ay “Tanggapan ng Pananalapi ng Estudyante”) para sa “Pagtatasa ng Pagiging Kuwalipikado para sa PEVS 2016/17” mula Setyembre hanggang Nobyembre 2015. Mula sa pagkatanggap ng mga aplikasyon kasama ang lahat ng mga kinakailangang impormasyon at mga dokumentong ibinigay, ang Tanggapan ng Pananalapi ng Estudyante ay pangkalahatang umaabot ng anim hanggang walong linggo upang matapos ang pagpoproseso ng mga aplikasyon at ibigay ang “Sertipiko ng Pagiging Kuwalipikado para sa PEVS” para sa 2016/17 sa kuwalipikadong mga aplikante sa pamamagitan ng koreo. Ang “Voucher ng 2016/17” ay gagamitin para sa pagpapatala para sa K1 sa nasabing pampaaralang taon. Ang mga magulang ay dapat magsumite ng kanilang aplikasyon para sa “Pagtatasa ng Pagiging Kuwalipikado para sa PEVS 2016/17” sa Tanggapan ng Pananalapi ng Estudyante sa araw ng o bago ika-30 ng Nobvembre 2015. Kung hindi, ang “Voucher ng 2016/17” ay pangkalahatang hindi ibinibigay bago ang “mga petsa ng sentralisadong pagpapatala” para sa pagpapatala sa K1 kahit na ang estudyante ay kuwalipikado para sa PEVS. Ang mga aplikante ay magpapatala sa isang KG sa panahon ng “mga petsa ng sentralisadong pagpapatala” (a.b. 14 hanggang 16 Enero 2016) (sa pamamagitan ng pagsusumite ng “Voucher ng 2016/17” at pagbabayad ng bayarin sa pagpapatala) Ang mga aplikante ay mag-aapply sa Tanggapan ng Pananalapi ng Estudyante para sa “Pagtatasa ng Pagiging Kuwalipikado para sa PEVS 2016/17” mula Setyembre hanggang Nobyembre 2015 Ang mga KG ay nagpoproseso ng mga aplikasyon sa pagpasok sa K1 ng 2016/17 Mga Kaayusan sa Pagpasok para sa mga Klase ng K1 sa mga Kindergarten para sa Pampaaralang Taon ng 2016/17 Flowchart 2-Pamphlet-Tagalog-2.indd 2 20/8/15 7:07 pm

Pagtatanong Panimula Pamamaraan Mga Kaayusan sa Pagpasok

Embed Size (px)

Text of Pagtatanong Panimula Pamamaraan Mga Kaayusan sa Pagpasok

Page 1: Pagtatanong Panimula Pamamaraan Mga Kaayusan sa Pagpasok

Mula sa pagkatanggap ng mga aplikasyon kasama ang lahat ng mga kinakailangang impormasyon at mga dokumentong ibinigay, ang Tanggapan ng Pananalapi ng Estudyante ay pangkalahatang umaabot

ng anim hanggang walong linggo upang matapos ang pagpoproseso ng mga aplikasyon at ibigay ang “Voucher ng 2016/17” para sa 2016/17 sa

kuwalipikadong mga aplikante sa pamamagitan ng koreo

Ang mga aplikante ay sasangguni sa impormasyon ukol sa bakante sa K1 na inilalabas ng EDB pagkatapos ng

“mga petsa ng sentralisadong pagpapatala”(a.b. mula sa katapusan ng Enero 2016)

Ang mga KG ay magpapabatid sa mga aplikante ng resulta ng aplikasyon bago ang katapusan ng Disyembre 2015

Kung ang aplikasyon ay matagumpay Kung ang aplikasyon ay hindi matagumpay

1 Kung ang mga magulang ay hindi makapagharap ng “Voucher ng 2016/17” sa KG na kung saan nakapasok ang kanilang anak sa panahon ng “mga petsa ng sentralisadong pagpapatala”, ang kinauukulang KG ay hindi maaaring tapusin ang pagpapatala para sa kanilang anak. Kaya, ang mga magulang ay kinakailangan na magsumite ng aplikasyon sa Tanggapan ng Pananalapi ng Estudyante sa loob ng itinalagang yugto.

2 Kung ang isang aplikante ay ipinasok pagkatapos ng “mga petsa ng sentralisadong pagpapatala”, siya ay kinakailangan pa ring magsumite ng “Voucher ng 2016/17” para sa pagpapatala. Kung ang aplikante ay nagnanais na magbago ng paaralan pagkatapos na makapagpatala sa isang KG, kinakailangan niyang kunin muli ang “Voucher ng 2016/17” mula sa KG kung saan siya ay nakapagpatala. Sa muling pagkuha ng “Voucher ng 2016/17” mula sa KG, ang kinauukulang KG ay hindi na irereserba ang lugar para sa aplikante. Karaniwan, ang bayarin sa pagpapatala na ibinayad sa KG na siyang ipinagpatala ng aplikante ay hindi isinasauli.

▶ Dapat maunawaan ng mga magulang mula sa mga KG ang tungkol sa kanilang mekanismo sa pagpasok na nakabatay sa paaralan, kabilang ang pamamaraan, pamantayan, mga kaayusan sa panayam, bayarin sa aplikasyon atbp. Dapat silang kumuha ng form ng aplikasyon at isumite ang aplikasyon para sa pagpasok ayon sa mga kinakailangan na tinukoy ng indibiduwal na mga KG.

▶ Ang mga KG ay magpapabatid sa mga magulang ng resulta ng aplikasyon bago ang katapusan ng Disyembre 2015.

▶ Mula sa pagkatanggap ng (mga) abiso ng pagpasok, ang mga magulang, pagkatapos ng masinop na pagsasaalang-alang, ay dapat pumili ng isang KG para sa pagpapatala. Sila ay kinakailangan na magsumite ng “Voucher ng 2016/17” at magbayad sa pagpapatala sa KG upang makumpleto ang pamamaraan ng pagpapatala sa pagitan ng 14 at 16 Enero 2016 (a.b. ang “mga petsa ng sentralisadong pagpapatala”). Ang hakbanging ito ay upang maiwasan ang pag-iipon ng higit kaysa isang lugar ng isang aplikante sa anumang parehong pagkakataon, na makakaapekto sa ibang mga aplikante.

▶ Ang EDB ay magpapalabas ng impormasyon sa bakante sa K1 mula sa katapusan ng Enero pasulong (a.b. pagkatapos ng “mga petsa ng sentralisadong pagpapatala”). Kung kinakailangan, ang mga magulang ay maaaring kumuha ng impormasyon sa pamamagitan ng website ng EDB, mga Tanggapang Panrehiyon ng Edukasyon at hotline.

Pagtatanong ▶ Para sa mga detalye ng mga Kaayusan sa Pagpasok sa K1

ng 2016/17, mas madalas na mga katanungan at kaugnay na impormasyon, mangyaring bisitahin ang website ng EDB sa (www.edb.gov.hk/k1-admission_e) o tawagan ang hotline ng EDB sa 2891 0088.

▶ Ang mga magulang ay maaari ring tumawag sa mga Panrehiyong Tanggapan ng Edukasyon ng EDB o sa Katuwang na Tanggapan para sa mga Kindergarten at mga Sentro sa Pangangalaga ng Bata (ang mga numero ng telepono ay matatagpuan sa sumusunod na website: www.edb.gov.hk/k1-admission_e).

Panimula▶ Upang mapadali ang proseso ng pagpasok sa kindergarten

(KG) at matulungan ang mga magulang na maagang makumpirma ang lugar sa KG para sa kanilang anak, ang Kawanihan ng Edukasyon (EDB) ay magpapatuloy sa pagpapatupad ng mga kaayusan sa pagpasok sa K1 sa mga KG para sa pampaaralang taon ng 2016/17 (“Mga Kaayusan sa Pagpasok sa K1 ng 2016/17”).

▶ Ang mga magulang na nagnanais na mag-apply para sa isang lugar sa K1 para sa kanilang anak sa pampaaralang taon ng 2016/17 ay dapat sumunod sa pamamaraan na nakalagay sa ibaba. Ang pamamaraan ay para sa lahat ng mga KG na sumasama sa Iskemang Voucher ng Edukasyong Pre-Primary (PEVS).

Pamamaraan ▶ Ang mga magulang ay kinakailangan na mag-apply sa

Tanggapan ng Pananalapi ng Estudyante ng Ahensiya ng Tulong sa Nagtatrabahong Pamilya at Estudyante (pagkatapos nito ay “Tanggapan ng Pananalapi ng Estudyante”) para sa “Pagtatasa ng Pagiging Kuwalipikado para sa PEVS 2016/17” mula Setyembre hanggang Nobyembre 2015. Mula sa pagkatanggap ng mga aplikasyon kasama ang lahat ng mga kinakailangang impormasyon at mga dokumentong ibinigay, ang Tanggapan ng Pananalapi ng Estudyante ay pangkalahatang umaabot ng anim hanggang walong linggo upang matapos ang pagpoproseso ng mga aplikasyon at ibigay ang “Sertipiko ng Pagiging Kuwalipikado para sa PEVS” para sa 2016/17 sa kuwalipikadong mga aplikante sa pamamagitan ng koreo.

▶ Ang “Voucher ng 2016/17” ay gagamitin para sa pagpapatala para sa K1 sa nasabing pampaaralang taon. Ang mga magulang ay dapat magsumite ng kanilang aplikasyon para sa “Pagtatasa ng Pagiging Kuwalipikado para sa PEVS 2016/17” sa Tanggapan ng Pananalapi ng Estudyante sa araw ng o bago ika-30 ng Nobvembre 2015. Kung hindi, ang “Voucher ng 2016/17” ay pangkalahatang hindi ibinibigay bago ang “mga petsa ng sentralisadong pagpapatala” para sa pagpapatala sa K1 kahit na ang estudyante ay kuwalipikado para sa PEVS.

Ang mga aplikante ay magpapatala sa isang KG sa panahon ng “mga petsa ng sentralisadong pagpapatala”

(a.b. 14 hanggang 16 Enero 2016)(sa pamamagitan ng pagsusumite ng “Voucher ng 2016/17” at

pagbabayad ng bayarin sa pagpapatala)

Ang mga aplikante ay mag-aapply sa Tanggapan ng Pananalapi ng Estudyante para sa “Pagtatasa ng Pagiging

Kuwalipikado para sa PEVS 2016/17” mula Setyembre hanggang Nobyembre 2015 Ang mga KG ay

nagpoproseso ng mga aplikasyon sa pagpasok sa

K1 ng 2016/17

Mga Kaayusan sa Pagpasok para sa mga Klase ng K1 sa mga Kindergarten

para sa Pampaaralang Taon ng 2016/17 Flowchart

2-Pamphlet-Tagalog-2.indd 2 20/8/15 7:07 pm