of 59 /59
PAGSUNOD AT PAGGALANG SA MAGULANG, NAKATATANDA AT NASA KAPANGYARIHAN

Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

Embed Size (px)

Text of Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

Page 1: Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

PAGSUNOD AT PAGGALANG SA

MAGULANG, NAKATATANDA AT

NASA KAPANGYARIHAN

Page 2: Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

Ikaw ay napaliligiran ng tao. Kahit saang panig ka tumingin, makikita mong napakaraming iba-ibang tao ang iyong nakakasalamuha sa bawat araw.

Page 3: Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

May kanya-kanyang ugali, asal, pangagailangan, gusto, pangarap at pananaw. Isa sa kasanayan na dapat mong matutunan ay ang pakitunguhan ang bawat isa ng walang diskriminasyon.

Page 4: Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

Ito ay sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang na ang lahat ng tao ay pantay-pantay sa lipunan at sa paningin ng Diyos

Page 5: Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

NA ANG LAHAT AY KAILANGANG MAKATANGGAP NG PAGGALANG MULA SA KANYANG KAPWA

Page 6: Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

Sapat na ba ang paggamit ng “PO” at “OPO” upang ikaw ay matawag na magalang? Ito ba ay sa pamamagitan ng pagmamano at paghalik sa noo?

Page 7: Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

Hindi sapat ang mga ganitong mga pamamaraan upang maipakita ang paggalang

Page 8: Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

• Ang paggalang ang birtud na kinikilala bilang pinakamahalaga at pinakamakapangyarihan at itinuturing na ina ng lahat ng iba pang mga birtud

Page 9: Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

Sa yugto ng pagbibinata/pagdadalaga, mas nagkakaroon ng malalim na kahulugan at kabuluhan ang kanilang pagtingin sa paggalang sa ibang tao at paggalang sa sarili.

Page 10: Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

Kaya lamang, may mga pagkakataon na labis ang pagnanais ng isang kabataan na siya ay igalang ng kanyang kapwa . Lagi nila itong hinahanap mula sa ibang tao sa kanilang paligid.

Page 11: Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

Gusto nila na igalang ang kanilang mga pagpapasya, ang kanilang pag-iisa, ang kanilang pribadong buhay

Page 12: Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

Ngunit kapansin-pansin naman na hindi sila sensitibo sa kanilang pagkukulang na ipakita ang paggalang sa kanilang kapwa.

Page 13: Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

• ANG PAGGALANG AY HINDI PATUNGO LAMANG SA IISANG DIREKSYON. • KUNG GUSTO MO ITONG MAKAMIT KAILANGANG MATUTUNAN MO MUNA ITONG IBIGAY SA IBANG TAO

Page 14: Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

ANG PAGBIBIGAY SA ISANG TAO NG PAGGALANG O RESPETO AY KATUMBAS NG PAGPAPAHALAGA SA KANILA BILANG SILA, SA KABILA NG KANILANG KAHINAAN AT PAGKAKAMALI.

Page 15: Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

• Ang bawat isa ay may karapatan na ituring at kilalanin ng kanyang kapwa bilang siya, bilang anak ng Diyos. Dapat isaalang-alang na ang bawat indibidwal ay may pansariling katayuan sa lipunan at kalagayan at dahil dito

Page 16: Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

PAGGALANG SA MAGULANG

Page 17: Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

Ang iyong mga magulang ay karapat-dapat sa iyong paggalang dahil sila ang nagdala sa iyo dito sa mundo, nagbigay sa iyo ng edukasyon at SILA ang BINIGYAN NG DIYOS NG AWTORDAD upang IYONG SUNDIN AT IGALANG

Page 18: Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

NGUNIT

Page 19: Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

Dumarami pa rin ang mga kabataan na hindi na kinakikitaan ng paggalang sa kanilang magulang

Page 20: Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

• Anak na sumasagot ng pabalang• Hindi tumutugon sa

utos o tagubilin•Walang pagsasaalang-

alang sa kanilang damdamin

Page 21: Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

•Walang pakundangang pagbabahagi sa kanyang kaibigan ng kahinaan ng sariling magulang at marami pang iba

Page 22: Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

Natural lamang na dadaloy ang paggalang sa pagitan ng magulang at ng kanilang mga mga anak kung nasa gitna ang tunay at wagas na pagmamahal.

Page 23: Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

Kung wala ang pagmamahal, imposibleng maisabuhay ang birtud ng paggalang. Ang paggalang sa kapwa ay maituturing lamang na dalisay kung ito ay isinasagawa dahil sa pagkilala na ang tao ay anak ng Diyos

Page 24: Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

Alam ng lahat na ang ating mga magulang ay katulad ng kahit na sinong pangkaraniwang tao, hindi sila perpekto. Sila ay nagkakamali dahil sa kanilang mga kahinaan.

Page 25: Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

Oo nga at hindi tayo binigyan ng pagkakataon ng Diyos na mamili ng ating sariling mga magulang. Ngunit hindi sapat na dahilan na hindi sila ang mga magulang na ating hinahangad na maging upang hindi natin sila igalang at mahalin

Page 26: Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

Ang mga kabataan sa kasalukuyan ay madalas na nag-iisip na mayroon silang karapatan na mag-isip atikilos ang kahit ano na kanilang nais sa harap ng kanilang mga magulang.

Page 27: Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

kailangang maging malinaw sa isang kabataang tulad mo, na habang ikaw ay nakatira sa iisang bubong kasama ang iyong mga magulang, mayroon kang tungkuling igalang at sundin ang mga ito.

Page 28: Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

Upang manatili ang paggalng sa loob ng pamilya, mahalaga na palaging bukAs ang komunikasyon. Ang mga miyembro ng pamilya ay kailangang matapat sa isa’t-isa at bukas sa pagsasabi ng totoo kahit pa masakit ito.

Page 29: Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

Huwag hayaang mawala ang sigla at liwanag sa loob ng tahanan dahil lamang sa hindi pagkakaunawaan. Kung nais mong ikaw ay igalang matuto ka ring ibigay ito at huwag ipagkait sa sarili mong magulang.

Page 30: Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

PAGGALANG SA NAKAKATANDA

Page 31: Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

Sinoman na nakakatanda sa iyo ay kailangang igalang. Isa ito sa napakagandang bahagi ng kultura ng mga Pilipino.

Page 32: Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

Lalo’t higit na nangangailangan ng iyong paggalang ang mga matatanda.

Page 33: Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

Ano nga ba ang kalagayan ng matatanda sa ating lipunan?

Page 34: Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

PAGGALANG SA MAY

KAPANGYARIHAN

Page 35: Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

Walang lipunan ang maaring mabuhay o umiral kung walang awtoridad. Ang lahat ng tao ay napapasailalim sa mga taong nasa kapangyarihan.

Page 36: Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

Kahit pa ang pinakamataas na tao sa lipunan ay nasa ilalim ng isang pinaka-makapangyarihan.

Page 37: Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

Madalas lalo na sa edad mo ngayon, ayaw mo na mayroong tao na magdididkta sayo kung ano ang iyong nararapat gawin at kung paano mo gagawin ang mga bagay-bagay.

Page 38: Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

Sa iyong palagay, sapat na ba ang iyong nalalaman para makapag-pasya ka para sa iyong sarili?

Page 39: Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

O kung minsan, ang pinaniniwalaan mo lamang ay yung mga taong nagbi- bigay ng mga pagpapasyang naayon sa iyong kagustuhan.

Page 40: Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

Maraming tao ang inatasan ng Diyos at binigyan ng kapangyarihan upang ikaw ay gabayan. Inaasahan Niya na ibibigay mo ang iyong paggalang at pagsunod sa kanila.

Page 41: Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

Kailangan mong tanggapin na ang sinumang tao na may kapangyarihan ay may kakayahang mag-utos at mag-dikta at may karapatang humingi ng paggalang mula sa mga tao sa ilalim ng kanyang kapangyarihan.

Page 42: Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

Ngunit sa paglipas ng panahon,marami naang nagbabago, lalo na sa pananaw at paniniwala ng mga tao. Sa kasalukuyan ang mga tao ay labis ang paglaban para sa kanilang kalayaan uang ipahayag ang kanilang damdamin.

Page 43: Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

Kung minsan ay nawawalan na ng konsiderasyon sa damdamin ng taong tatanggap nito.

Page 44: Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

Sa mga nagdaang panahon, nakikita natin ang mga taong tahasan ang binibigay na pagpuna sa mga pinuno ng pamahalaan, sa kalagayan ng bansa at kahit ano pa na hindi naayon sa kanilang sariling paniniwala

Page 45: Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

Paano nga ba lubos na maipakikita ang paggalang sa mga nasa kapangyarihan?

Page 46: Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

•Magbasa at pag-aralan ang tunay na tagubilin ng Diyos sa paggalang sa nasa kapangyarihan

Page 47: Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

•Lagi mong ipagdasal ang lahat ng taong may kapang-yarihan sa iyo.

Page 48: Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

•Maging isang buhay na halimbawa sa mga tao sa iyong paligid

Page 49: Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

• Alamin at unawain sa una pa lamang na hindi lahat ng pagpapasya ay magiging kaaya-aya para sa iyo upang ito ay iyong sundin

Page 50: Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

Darating ang panahon na ikaw naman ang bibigyan ng Diyos ng kapangyarihan sa ibang tao

Page 51: Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

Hindi mo rin nanaisin na hindimakuha ang paggalang mula sa mga tao na nasa ilalim ng iyong kapangyarihan

Page 52: Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

Hindi mo makakayang ibigay ang isang bagay na wala sa iyo

Page 53: Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

Kung kaya ngayon pa lang simulan mong pag aralang tumugon , sumunod at gumalang

Page 54: Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

Ngunit paano nga ba natin maisasabuhay ang paggalang na ginagabayan ng katarungan at pagmamahal?

Page 55: Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

• Panatilihing buhay at nag-aalab ang pagkakaunawaan at pagtanggap sa pamilya at lipunan• Kilalanin na ang lahat

ng tao ay may kakayahang umunlad

Page 56: Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

• Kumilos na ang palaging layunin ay makatulong sa kapwa • Gawin lamang ang

anumang kilos na hindi makakasakit ng kapwa

Page 57: Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

• Unawain na ang lahat ng tao ay magkakaiba kung kaya nagkakaroon din ng pagkakaiba sa paraan ng pagpapakita sa kanila ng paggalang• Bago mag-alay ng tulong sa kahit

na sinuman, siguraduhin na ganap na nauunawaan kung ano ang kanilang tunay na kalagyan

Page 58: Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

• Ibigay sa sinuman ang paggalang na nararapat lamang para sa kanya.• Sa pakikipag-usap sa ibang tao,

iwasan ang paglalahat sa paghuhusga sa tao, walang pagsasaalang-alang sa kritisismo at anumang uri ng diskriminasyon.

Page 59: Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

• Isipin kung paano maibibigay ang pinakamahusay na paglilingkod sa kapwa na may pagsasaalang-alang na walang iisang tuntunin na maaring sundin na angkop para kanino man