Click here to load reader

Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

  • View
    12.937

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of Pagsunod at Paggalang Sa Magulang, Nakatatanda At

Ikaw ay napaliligiran ng tao. Kahit saang panig ka tumingin, makikita mong napakaraming ibaibang tao ang iyong nakakasalamuha sa bawat araw.

May kanya-kanyang ugali, asal, pangagailangan, gusto, pangarap at pananaw. Isa sa kasanayan na dapat mong matutunan ay ang pakitunguhan ang bawat isa ng walang diskriminasyon.

Ito ay sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang na ang lahat ng tao ay pantaypantay sa lipunan at sa paningin ng Diyos

NA ANG LAHAT AY KAILANGANG MAKATANGGAP NG PAGGALANG MULA SA KANYANG KAPWA

Sapat na ba ang paggamit ng PO at OPO upang ikaw ay matawag na magalang? Ito ba ay sa pamamagitan ng pagmamano at paghalik sa noo?

Hindi sapat ang mga ganitong mga pamamaraan upang maipakita ang paggalang

Ang paggalang ang birtud na kinikilala bilang pinakamahalaga at pinakamakapangyarihan at itinuturing na ina ng lahat ng iba pang mga birtud

Sa yugto ng pagbibinata/pagdadalaga, mas nagkakaroon ng malalim na kahulugan at kabuluhan ang kanilang pagtingin sa paggalang sa ibang tao at paggalang sa sarili.

Kaya lamang, may mga pagkakataon na labis ang pagnanais ng isang kabataan na siya ay igalang ng kanyang kapwa . Lagi nila itong hinahanap mula sa ibang tao sa kanilang paligid.

Gusto nila na igalang ang kanilang mga pagpapasya, ang kanilang pag-iisa, ang kanilang pribadong buhay

Ngunit kapansinpansin naman na hindi sila sensitibo sa kanilang pagkukulang na ipakita ang paggalang sa kanilang kapwa.

ANG PAGBIBIGAY SA ISANG TAO NG PAGGALANG O RESPETO AY KATUMBAS NG PAGPAPAHALAGA SA KANILA BILANG SILA, SA KABILA NG KANILANG KAHINAAN AT PAGKAKAMALI.

Ang bawat isa ay may karapatan na ituring at kilalanin ng kanyang kapwa bilang siya, bilang anak ng Diyos. Dapat isaalang-alang na ang bawat indibidwal ay may pansariling katayuan sa lipunan at kalagayan at dahil dito

PAGGALANG SA MAGULANG

Ang iyong mga magulang ay karapat-dapat sa iyong paggalang dahil sila ang nagdala sa iyo dito sa mundo, nagbigay sa iyo ng edukasyon at SILA ang BINIGYAN NG DIYOS NG AWTORDAD upang IYONG SUNDIN AT IGALANG

NGUNIT

Dumarami pa rin ang mga kabataan na hindi na kinakikitaan ng paggalang sa kanilang magulang

Anak na sumasagot ng pabalang Hindi tumutugon sa utos o tagubilin Walang pagsasaalangalang sa kanilang damdamin

Walang pakundangang pagbabahagi sa kanyang kaibigan ng kahinaan ng sariling magulang at marami pang iba

Natural lamang na dadaloy ang paggalang sa pagitan ng magulang at ng kanilang mga mga anak kung nasa gitna ang tunay at wagas na pagmamahal.

Kung wala ang pagmamahal, imposibleng maisabuhay ang birtud ng paggalang. Ang paggalang sa kapwa ay maituturing lamang na dalisay kung ito ay isinasagawa dahil sa pagkilala na ang tao ay anak ng Diyos

Alam ng lahat na ang ating mga magulang ay katulad ng kahit na sinong pangkaraniwang tao, hindi sila perpekto. Sila ay nagkakamali dahil sa kanilang mga kahinaan.

Oo nga at hindi tayo binigyan ng pagkakataon ng Diyos na mamili ng ating sariling mga magulang. Ngunit hindi sapat na dahilan na hindi sila ang mga magulang na ating hinahangad na maging upang hindi natin sila igalang at mahalin

Ang mga kabataan sa kasalukuyan ay madalas na nag-iisip na mayroon silang karapatan na mag-isip atikilos ang kahit ano na kanilang nais sa harap ng kanilang mga magulang.

kailangang maging malinaw sa isang kabataang tulad mo, na habang ikaw ay nakatira sa iisang bubong kasama ang iyong mga magulang, mayroon kang tungkuling igalang at sundin ang mga ito.

Upang manatili ang paggalng sa loob ng pamilya, mahalaga na palaging bukAs ang komunikasyon. Ang mga miyembro ng pamilya ay kailangang matapat sa isat-isa at bukas sa pagsasabi ng totoo kahit pa masakit ito.

Huwag hayaang mawala ang sigla at liwanag sa loob ng tahanan dahil lamang sa hindi pagkakaunawaan. Kung nais mong ikaw ay igalang matuto ka ring ibigay ito at huwag ipagkait sa sarili mong magulang.

Lalot higit na nangangailangan ng iyong paggalang ang mga matatanda.

Ano nga ba ang kalagayan ng matatanda sa ating lipunan?

Walang lipunan ang maaring mabuhay o umiral kung walang awtoridad. Ang lahat ng tao ay napapasailalim sa mga taong nasa kapangyarihan.

Kahit pa ang pinakamataas na tao sa lipunan ay nasa ilalim ng isang pinakamakapangyarihan.

Madalas lalo na sa edad mo ngayon, ayaw mo na mayroong tao na magdididkta sayo kung ano ang iyong nararapat gawin at kung paano mo gagawin ang mga bagay-bagay.

Sa iyong palagay, sapat na ba ang iyong nalalaman para makapag-pasya ka para sa iyong sarili?

O kung minsan, ang pinaniniwalaan mo lamang ay yung mga taong nagbibigay ng mga pagpapasyang naayon sa iyong kagustuhan.

Maraming tao ang inatasan ng Diyos at binigyan ng kapangyarihan upang ikaw ay gabayan. Inaasahan Niya na ibibigay mo ang iyong paggalang at pagsunod sa kanila.

Kailangan mong tanggapin na ang sinumang tao na may kapangyarihan ay may kakayahang mag-utos at magdikta at may karapatang humingi ng paggalang mula sa mga tao sa ilalim ng kanyang kapangyarihan.

Ngunit sa paglipas ng panahon,marami naang nagbabago, lalo na sa pananaw at paniniwala ng mga tao. Sa kasalukuyan ang mga tao ay labis ang paglaban para sa kanilang kalayaan uang ipahayag ang kanilang damdamin.

Kung minsan ay nawawalan na ng konsiderasyon sa damdamin ng taong tatanggap nito.

Sa mga nagdaang panahon, nakikita natin ang mga taong tahasan ang binibigay na pagpuna sa mga pinuno ng pamahalaan, sa kalagayan ng bansa at kahit ano pa na hindi naayon sa kanilang sariling paniniwala

Paano nga ba lubos na maipakikita ang paggalang sa mga nasa kapangyarihan?

Magbasa at pagaralan ang tunay na tagubilin ng Diyos sa paggalang sa nasa kapangyarihan

Lagi mong ipagdasal ang lahat ng taong may kapangyarihan sa iyo.

Maging isang buhay na halimbawa sa mga tao sa iyong paligid

Alamin at unawain sa una pa lamang na hindi lahat ng pagpapasya ay magiging kaaya-aya para sa iyo upang ito ay iyong sundin

Darating ang panahon na ikaw naman ang bibigyan ng Diyos ng kapangyarihan sa ibang tao

Hindi mo rin nanaisin na hindimakuha ang paggalang mula sa mga tao na nasa ilalim ng iyong kapangyarihan

Hindi mo makakayang ibigay ang isang bagay na wala sa iyo

Kung kaya ngayon pa lang simulan mong pag aralang tumugon , sumunod at gumalang

Ngunit paano nga ba natin maisasabuhay ang paggalang na ginagabayan ng katarungan at pagmamahal?

Panatilihing buhay at nag-aalab ang pagkakaunawaan at pagtanggap sa pamilya at lipunan Kilalanin na ang lahat ng tao ay may kakayahang umunlad

Kumilos na ang palaging layunin ay makatulong sa kapwa Gawin lamang ang anumang kilos na hindi makakasakit ng kapwa

Unawain na ang lahat ng tao ay magkakaiba kung kaya nagkakaroon din ng pagkakaiba sa paraan ng pagpapakita sa kanila ng paggalang Bago mag-alay ng tulong sa kahit na sinuman, siguraduhin na ganap na nauunawaan kung ano ang kanilang tunay na kalagyan

Ibigay sa sinuman ang paggalang na nararapat lamang para sa kanya. Sa pakikipag-usap sa ibang tao, iwasan ang paglalahat sa paghuhusga sa tao, walang pagsasaalang-alang sa kritisismo at anumang uri ng diskriminasyon.

Isipin kung paano maibibigay ang pinakamahusay na paglilingkod sa kapwa na may pagsasaalangalang na walang iisang tuntunin na maaring sundin na angkop para kanino man

Search related