Click here to load reader

Pagaanda ng issionaryesson 8 Ang Kagila-gilalas na ... · PDF fileMabubuting lalaki at babae, na hindi iilan—tunay na dakila at kahanga-hangang mga tao—ang nagsikap na itama, palakasin,

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Pagaanda ng issionaryesson 8 Ang Kagila-gilalas na ... · PDF fileMabubuting lalaki at babae,...

 • Paghahanda ng Missionary—Lesson 8

  Ang Kagila- gilalas na Pundasyon ng Ating Pananampalataya Pangulong Gordon B. Hinckley Liahona, Nob. 2002, 80- 81

  Ipinapahayag namin na walang pag- aalinlangan na ang Diyos Ama at Kanyang Anak, ang Panginoong Jesucristo, ay nagpa- kita sa batang si Joseph Smith. . . .

  . . . Ang buong lakas nati’y nakasalalay sa katunayan ng pangi- taing iyon. Naganap nga ito o hindi. Kung hindi, ang gawaing ito’y huwad. Kung naganap nga, ito kung gayon ang pinaka- mahalaga at kamangha- manghang gawain sa balat ng lupa.

  Pag- isipan ninyo, mga kapatid. Sa maraming siglo’y nanati- ling nakapinid ang kalangitan. Mabubuting lalaki at babae, na hindi iilan—tunay na dakila at kahanga- hangang mga tao—ang nagsikap na itama, palakasin, at pagbutihin ang kanilang sistema ng pagsamba at mga doktrina. Kanila ang aking paggalang at pagpipitagan. Bumuti ang mundo dahil sa kanilang magiting na pagkilos. Bagama’t naniniwala akong may inspirasyon ang kanilang gawain, hindi ito kinasihan ng pagbubukas ng kalangitan, pati ng pagpapakita ng Diyos.

  Noong 1820 ay dumating ang maluwalhating pagpapamalas bilang tugon sa dalangin ng isang batang nabasa sa Biblia ng kanyang pamilya ang mga salita ni Santiago: “Kung nagku- kulang ng karunungan ang sinoman sa inyo, ay humingi sa Dios, na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat; at ito’y ibibigay sa kaniya” (Santiago 1:5).

  Sa kakaiba at kamangha- manghang karanasang iyon nasasa- lalay ang katibayan ng Simbahang ito.

  Sa lahat ng naitalang kasaysayan ng relihiyon wala itong kapantay. Isinasalaysay sa Bagong Tipan ang binyag ni Jesus nang narinig ang tinig ng Diyos at bumaba ang Espiritu Santo na anyong kalapati. Sa Bundok ng Pagbabagong- anyo, nakita nina Pedro, Santiago, at Juan ang Panginoon na nagbagong- anyo sa kanilang harapan. Narinig nila ang tinig ng Ama, ngunit hindi nila Siya nakita.

  Bakit nagpakita kapwa ang Ama at Anak sa bata, na isang binatilyo pa lang? Ang isang dahilan ay upang pasimulan Nila ang pinakadakilang dispensasyon ng ebanghelyo sa buong panahon, kung kailan ang lahat ng naunang dispensasyon ay dapat tipunin at pagsama- samahin. . . .

  Ang kasangkapan sa gawaing ito ng Diyos ay ang batang lala- king hindi nalito sa mga pilosopiya ng tao. Mura at di pa natu- turuan ang isipang iyon ng mga tradisyon ng relihiyon noon.

  Madaling makita kung bakit ayaw tanggapin ng mga tao ang salaysay na ito. Halos di ito maunawaan. Ngunit makatwiran ito. Tanggap ng mga pamilyar sa Lumang Tipan na nagpa- kita si Jehova sa mga propetang nabuhay noong simpleng panahong iyon. Makatarungan bang ikaila nila na kailangang magpakita ang Diyos ng langit at ang Kanyang nabuhay na mag- uling Anak sa napakakumplikadong panahong ito sa kasaysayan ng daigdig?

  Na Sila’y naparito, Silang dalawa, na nakita Sila ni Joseph sa Kanilang maningning na kaluwalhatian, na nakipag- usap Sila sa kanya at narinig at naitala niya ang Kanilang mga salita— nagpapatotoo kami sa pambihirang mga bagay na ito.

  May kilala akong isang intelektuwal daw na nagsabing ang Simbahan ay nabitag sa kasaysayan nito. Tumugon ako na kung hindi sa kasaysayang iyo’y wala tayo. Sa katotohanan ng kakaiba, nag- iisa, at pambihirang kaganapang iyon umiikot ang ating pananampalataya.

  Ngunit ang maluwalhating pangitaing ito ay simula lang ng serye ng mga pagpapamalas na bumubuo sa kasaysayan ng gawaing ito noong una.

  Parang di pa sapat ang pangitaing iyon bilang katibayan ng personalidad at katotohanan ng Manunubos ng sangkatau- han, nasundan ito ng paglitaw ng Aklat ni Mormon. Narito ang isang bagay na mahahawakan ng tao, “makikita,” na tu- lad nito. Mababasa niya ito. Maipagdarasal niya ito, sapagkat taglay nito ang pangako na ipahahayag ng Espiritu Santo ang katotohanan nito kung hahangarin ito sa panalangin. . . .

  Sumunod dito ang pagpapanumbalik ng priesthood—una, ang Aaronic sa ilalim ng mga kamay ni Juan Bautista, na nag- binyag kay Jesus sa Jordan.

  Sumunod sina Pedro, Santiago, at Juan, mga Apostol ng Panginoon, na nagkaloob sa panahong ito ng natanggap nila sa ilalim ng mga kamay ng Guro na nakapiling nila sa pagla- kad, maging, “ang mga susi ng kaharian ng langit,” na may

  © 2

  01 6

  NG IN

  TE LL

  EC TU

  AL R

  ES ER

  VE , I

  NC . L

  AH AT

  N G

  K AR

  AP AT

  AN A

  Y NA

  KA LA

  AN .

 • Paghahanda ng Missionary—Lesson 8

  awtoridad na ibuklod sa langit ang ibinuklod sa lupa (tingnan sa Mateo 16:19).

  Kasunod nito’y dumating ang paggawad ng iba pang mga susi ng priesthood sa ilalim ng mga kamay nina Moises, Elias, at Elijah.

  Isipin ninyo ito, mga kapatid. Isipin ninyo ang kagandahan nito.

  Ito ang ipinanumbalik na Simbahan ni Jesucristo. Tayong mga miyembro ay mga Banal sa mga Huling Araw. Nagpapatotoo

  tayo na nabuksan ang kalangitan, na nahawi ang tabing, na nagsalita ang Diyos, at nagpakita si Jesucristo mismo, kasu- nod ng paggagawad ng banal na awtoridad.

  Nagpapatotoo tayo na nabuksan ang kalangitan, na nahawi ang tabing, na nagsalita ang Diyos, at nagpakita si Jesucristo mismo.

Search related