Click here to load reader

OZNÁMENÍ - · PDF file20 Fixapret PC Xi 43 Povrchová úprava R 0,12 0,150 21 Sanitized T25-25 N 50/53 Povrchová úprava R 0,25 0,050 22 Blankophor CCR - - Povrchová

 • View
  219

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of OZNÁMENÍ - · PDF file20 Fixapret PC Xi 43 Povrchová úprava R...

 • OZNMEN

  podle zkona . 100/2001 Sb., o posuzovn vliv na ivotn prosted a o zmn nkterch souvisejcch zkon, v rozsahu dle plohy .3.

  Nzev: Sklad chemickch ppravk na pran a zulechtn textili Investor: Contratex s.r.o.

  Lipov 622/1 352 01 A

 • Oznmen dle p.. 3 z.. 100/2001 Sb. o posuzovn vliv na ivotn prosted

  Firma Contratex s.r.o.

  Provozovna A, Lipov 622/1, 352 01 slo strany: 1

  OBSAH :

  OZNMEN ...................................................................................................................................................... 0

  A. DAJE O OZNAMOVATELI.................................................................................................................... 2

  B.I. Zkladn daje ........................................................................................................................................... 3

  B. II. daje o vstupech...................................................................................................................................... 4

  B.III. daje o vstupech .................................................................................................................................. 6

  C. DAJE O STAVU IVOTNHO PROSTED V DOTENM ZEM......................................... 7

  C.I. Vet nejzvanjch environmentlnch charakteristik dotenho zem ........................................ 7

  C.II. Strun charakteristika sloek ivotnho prosted, kter budou pravdpodobn doteny.............. 7

  D. DAJE O VLIVECH PROJEKTU NA OBYVATELSTVO A NA IVOTN PROSTED .......... 8

  D.I. Charakteristika monch vliv a odhad jejich velikosti a vznamnosti............................................... 8

  D. II. Rozsah vliv stavby a innosti vzhledem k zasaenmu zem a populaci ........................................ 9

  D.III. daje o monch vznamnch nepznivch vlivech pesahujcch sttn hranice......................... 9

  D.IV. Opaten k prevenci, vylouen, snen, poppad kompenzaci nepznivch vliv....................... 9

  D.V. Charakteristika nedostatk ve znalostech a neuritost, kter se vyskytly pi specifikaci vliv..... 10

  E. POROVNN VARIANT EEN ZMRU ................................................................................... 10

  F. DOPLUJC DAJE........................................................................................................................... 11

  G. VEOBECN SROZUMITELN SHRNUT NETECHNICKHO CHARAKTERU.................. 12

  H. PLOHY ............................................................................................................................................... 12

 • Oznmen dle p.. 3 z.. 100/2001 Sb. o posuzovn vliv na ivotn prosted

  Firma Contratex s.r.o.

  Provozovna A, Lipov 622/1, 352 01 slo strany: 2

  A. DAJE O OZNAMOVATELI

  Obchodn firma:

  Contratex s.r.o. Lipov 622/1

  352 01 A I : 279 62 369

  Sdlo oznamovatele:

  Contratex s.r.o. Lipov 622/1 352 01 A

  Oprvnn zstupce - oznamovatel: ENVISERVIS Vladimr Zbransk, Ing. Josef tbr ul.Petra Chelickho 1938 35601 Sokolov

  Tel: 776 233 975 [email protected] Zpracovatel oznmen: Ing. Petr Bernat

  Lipov 628 36301Ostrov Tel: 777 986 000 [email protected]

 • Oznmen dle p.. 3 z.. 100/2001 Sb. o posuzovn vliv na ivotn prosted

  Firma Contratex s.r.o.

  Provozovna A, Lipov 622/1, 352 01 slo strany: 3

  B. DAJE O ZMRU B.I. Zkladn daje

  B.I.1. Nzev zmru

  Sklad chemikli na itn a povrchovou pravu textili A B.I.2. Kapacita (rozsah) zmru Instalovan istc a apretan linka m kapacitu 14 mil.m2 tkaniny za rok, tj. cca 8400t. Chemick ppravky se budou skladovat ve vedlej mstnosti o kapacit 32t, ron spoteba chemick ppravk pro pran a povrchovou pravu je 250t. Instalovan tepeln vkon B.I.3. Umstn zmru Kraj: Karlovarsk Obec: A Katastrln zem : A .p.p.: 327/1 .p.: 839 B.I.4. Charakter zmru a monost kumulace s jinmi zmry Charakterem se jedn o instalaci linky na pran, suen, blen a povrchovou pravu (aviv, optick zjasovae, retardry hoen, biocidy) textilnch tkanin rznho sloen (bavlna, PES, PA) do stvajcho provozu pleten tkanin. Chemick ppravky budou do linky dodvny automaticky produktovody nebo run ze skladu chemikli. Monost kumulace s jinmi zmry tento zmr zavd pran a pravu tkanin bez zsadnch stavebnch zsah do budovy a dotenho okol. Pedkldan zmr nen poteba kumulovat s jinmi zmry. B.I.5. Zdvodnn poteby zmru Spolenost Contratex s.r.o. zavedenm linky na pran a povrchovou pravu textili sn nkladovost na pepravu vrobk ke zpracovn. Zrove dojde ke snen zaten hlukem, exhalacemi. Zmr je proto pedkldn k posouzen v jedin variant. Hlavnm dvodem pro posouzen v procesu EIA je zven skladovn chemickch ltek a ppravk cca 32t. B.I.6. Strun popis technickho a technologickho een zmru Linka a sklad spad do vrobnho arelu spolu se skladovacmi prostory pro suroviny a hotov vrobky. Celkem je zamstnno 130 osob. Sklad chemikli bude vytvoen ze stvajcch skladovacch prostor.

  a) Strun popis prac linky V hale C na prac a blic lince fy GOLLER jsou textilie pedprny, bleny, mchny a na konci neutralizovny, zmkovny a sueny ped vstupem na linku napnacch rm, kde probh povrchov prava. Jednotliv lzn jsou z nerez oceli a maj dvojit dno. Chemick ppravky jsou dvkovny bud automaticky produktovody (peroxid, louh, prac inidlo, aviv) nebo run pomoc erpadel. K ohevu slou parn vyvje EMK s vrobou 3t pry za hodinu a tepelnm vkonem 2,2MWh, tlak 10bar. Je pouito zemnho plynu. Spaliny jsou odvdny ocelovm potrubm na stechu haly. Spoteba pry 1,2-1,4kg/kg vrobku a spoteba vody se pohybuje mezi 4-5l/kg vrobku. Rychlost posunu zbo 25-60m/min.

  b) Popis linky napnacch rm

  Vyblen a ustlen textilie pechzej na napnac rmy fy Bruckner, kde probh natahovn, komprese tkaniny, povrchov prava (retardry hoen, optick zjasovae, zmkovadla, biocidy, impregnace) a nsledn suen. Zazen

 • Oznmen dle p.. 3 z.. 100/2001 Sb. o posuzovn vliv na ivotn prosted

  Firma Contratex s.r.o.

  Provozovna A, Lipov 622/1, 352 01 slo strany: 4

  je cca 30m dlouh a skld se ze vstupn zny, z thermo zny rozdlenou na 7 succh st a vstupn zny. Rychlost posunu tkaniny je od 5 do 100m/min. Teplo zajiuj hoky MAXON pes vmnk tepla ECO-HEAT opaten odluovaem kondenztu s istcm zazenm. Odpadn plyny jsou odvdny potrubm na stechu. Pro napaovn textilu je pra pivdna z vyvjee pry prac linky. Pomocnmi medii je stlaen vzduch 5-7bar k pneumatickm regulacm a posuvm a klimatizovan vzduch v mnostv a 85000m3/h k suen.

  c) Popis skladu chemikli

  Sklad chemikli je vytvoen ze stvajcch skladovacch prostor haly C se zasteenm a s nepropustnmi povrchy. Skladovn peroxidu a hydroxidu bude ve dvou plastovch ndr s dvojitou stnou o objemu 7m3. Ostatn chemick ppravky jsou umstny v pvodnch obalech (sudy, kanystry, IBC) na zchytnch vanch v reglovm systmu. Transport ppravk je een pomoc VZV a paletovacch vozk. erpn peroxidu a louhu do ndre je provedeno potrubm z automobilov cisterny. Cel prostor v nm je sklad a linka osazeny je stavebn een tak, aby byl odoln psoben ravina a aby byla eliminovna monost niku provoznch hmot do ivotnho prosted. B.I.7. Pedpokldan termn zahjen realizace zmru a jeho dokonen Zahjen instalace zazen: 9-10.2008 Dokonen instalace zazen: 12.2008 B.I.8. Vet dotench zemn samosprvnch celk Zmrem bude doten pouze katastr msta A, kde bude tento realizovn. B.I.9. Zaazen zmru dle kategorie a bod plohy . 1 zk. 100/2001 Sb. Ve smyslu zkona . 100/ 2001 Sb. se jedn o zmr z kategorie II, poloka 10.4. - Skladovn vybranch nebezpench chemickch ltek a chemickch ppravk (vysoce toxickch, toxickch, zdrav kodlivch, ravch, drdivch, senzibilizujcch, karcinogennch, mutagennch, toxickch pro reprodukci, nebezpench pro ivotn prosted )v mnostv nad 1t. Jedn se tedy o zmr podlhajc zjiovacmu zen. Zmr nenapluje limit pro poloku 5.4. -Textiln pravny a 3.1.- Zazen ke spalovn paliv o jmenovitm tepelnm vkonu od 50 do 200 MW. B. II. daje o vstupech Zmr bude realizovn na stvajc hale textiln vroby, bez zsahu do stavebn konstrukce haly.

  a) Elektrick energie pro technologii, vtrn a osvtlen. Ta bude zskna zvenm odbru pomoc stvajcch rozvod. Ve skladu chemikli je elektrick energie pouvna pouze k osvtlen podle stvajc instalace-2kW. Bilance poteby elektrick energie: Prac linka : - celkem instalovan pkon . 110kW Linka napnacch rm: - celkem instalovan pkon ... 162,7 kW

  z toho pkon topen . 15 kW pkon ostatnho psluenstv 147,7 kW Klimatizace: - celkem instalovan pkon ... 91,6 kW

  z toho pkon topen . 49,6 kW pkon ostatnho psluenstv 42 kW Instalovan pkon.... 364,3 kW

 • Oznmen dle p.. 3 z.. 100/2001 Sb. o posuzovn vliv na ivotn prosted

  Firma Contratex s.r.o.

  Provozovna A, Lipov 622/1, 352 01 slo strany: 5

  b) Zemn plyn zven odbru plynu je eeno poslenm stvajc ppojky. Zemn plyn je poteba k vrob pry pro prac a napnac linku a k pmmu ohevu thermo zny napnac linky. Spoteba plynu je odhadnuta na 500tis. m3/rok. Stvajc ppojka slouila k ohevu infrazi o celkovm vkonu 717kW. c) Voda zven mnostv vody je poteba pro vrobu pry, chlazen a pran. Zdroj vody je ze studn bez dal pravy. Voda pro hygienick zzem je odebran z veejnho vodovodu. Nen poteba budovat dal rozvody. Pedpokldan mnostv spotebovan technologick vody je 42tis. m3/rok. d) Suroviny pro provoz linky - skladovan chemiklie Pro zajitn danho technologickho procesu a kapacity zazen nsledujc spoteby chemikli:

  Obchodn nzev Klasifikace ltky R-vty Zazen Dvkovn Spoteba

  t/rok

  Skladov zsoby t (max)

  1 Invadin PBN - - Povrchov prava R 0,06 0,150 2 Oleophobol CO - - Povrchov prava R 0,06 0,150 3 Sanitized T9620 fl. Xi 36/38,52 Povrchov prava R 0,23 0,075 4 Zitronensure Xi 36 Povrchov prava R 1,40 0,500 5 EVO SOFT ELP Xi

Search related