of 16 /16
1 Ovlašćeni privredni subjekt Žorž Kanton Nacionalni korespondent za OPS Služba E3 « Politika carinjenja » Beograd – četvrtak 3. novembar 2011.

Ovlašćeni privredni subjekt

  • Author
    vilmos

  • View
    69

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ovlašćeni privredni subjekt. Žorž Kanton Nacionalni korespondent za OPS Služba E3 « Politi ka carinjenja  » Be ograd – četvrtak 3 . novemb ar 201 1. Nastanak statusa OPS. Napadi od 11 . septembr a 2001 . godine. program C-TPAT (novemb ar 2001). - PowerPoint PPT Presentation

Text of Ovlašćeni privredni subjekt

Page 1: Ovlašćeni privredni subjekt

1

Ovlašćeni privredni subjektŽorž Kanton

Nacionalni korespondent za OPSSlužba E3 « Politika carinjenja »

Beograd – četvrtak 3. novembar 2011.

Page 2: Ovlašćeni privredni subjekt

2

Nastanak statusa OPSNapadi od 11. septembra 2001. godine

Rizici od terorističkih napada postali su deo međunarodnog logističkog lanca

( okvirni standardi SAFE STO - jul 2005.)

Uspostavljanje evropskog zakonodavstva(pravilnici 648/2005 i 1875/2006)

Uvođenje statusa OPS za legalne/pouzdane trgovinske tokove

Uspostavljanje zajedničkog sistema analize rizika Bezbednost/Sigurnost

u okviru Evropske zajednice

Prethodna deklaracija

Prednosti u pogledu carinskih kontrola i

formalnosti

Prednosti u pogledu kontrola

vezanih za bezbednost i

sigurnost

Primena zajedničkih profila rizika

program C-TPAT (novembar 2001)

Page 3: Ovlašćeni privredni subjekt

3

L

Olakšice vezane za ostale carinske dozvole (član 253. quater, stav 2., Pravilnik 1192/2008). Sertifikat OPS (OPSS i OPSC) omogućuje privrednom subjektu da obnovi ili dobije dozvolu vezanu za jedan od postupaka kućnog carinjenja (postupak kućnog carinjenja, postupak centralizovanog carinjenja u jednoj carinskoj ispostavi, postupak jedinstvenog carinjenja na teritoriji Evropske zajednice) uz manimalne carinske formalnosti (aneks 67)

Olakšice vezane za carinska pojednostavljenja i za kontrole koje se odnose na sigurnost i bezbednost (član 14. ter, stav 4. uredbe):

Manji broj fizičkih pregleda robe i pregleda dokumentacije

Pošiljke koje su izabrane za dalji pregled su prioritetne

Privredni subjekt može da odabere mesto gde će se sprovesti kontrola

Olakšice vezane za kontrole koje se odnose na sigurnost i bezbednost (OPSS i OPSC /član 14. ter, stav 2. i 3.)

Privredni subjekt je prethodno obavešten o kontroli robe

Sažete deklaracije mogu sadržati manji broj podataka od propisanih (OPSS i OPSC)

Prednosti statusa OPSUredba za sprovođenje carinskog zakona predviđa:

Page 4: Ovlašćeni privredni subjekt

4

L Prednosti za privrednog subjekta:

Međunarodno priznata pouzdanost preduzeća

Manji broj krađa / izgubljenih pošiljki / zakasnelih isporuka

Manji broj bezbednosnih i sigurnosnih incidenata

Garantovanje bezbednosti logističkog lanca posredstvom pouzdanih partnerstva

Prednosti statusa OPS

Uzajamno priznavanje sertifikata: sa našim partnerima iz Evropske Asocijacije za slobodnu trgovine – EFTA (Švajcarska, Norveška) sa zemljama koje su potpisale carinski sporazum sa EU (Andora, San Marino) sa našim glavnim partnerima (Japan, Kina, SAD)

van pravnog okvira

Page 5: Ovlašćeni privredni subjekt

5

Svi privredni subjekti koji pripadaju logističkom lancu, i čija je delatnost pokrivena carinskim zakonodavstvom

Ko može da podnese zahtev za dobijanja statusa OPS?

Posledica: privredni subjekti čiji se logistički lanac ograničava isključivo na jednu zemlju, ili na teritoriju Evropske zajednice, ne mogu biti podnosioci zahteva OPS.

Proizvođač IzvoznikŠpediter /logističar

Držalac skladišta

Carinski deklarant Prevoznik Uvoznik

Page 6: Ovlašćeni privredni subjekt

6

OPS carinska

pojednostavljenja ( C )

3 vrste sertifikata (član 14. bis)

OPS sigurnost i bezbednost (S)

OPS kompletan sertifikat

( +) (CS)

Za privredne subjekte koji ostvaruju olakšice koje se odnose na pojednostavljenja predviđena carinskim propisima.

Za privredne subjekte koji ostvaruju olakšice kod carinskih kontrola koje se odnose na sigurnost i bezbednost kada roba ulazi ili napušta teritoriju EU.

Za privredne subjekte koji ostvaruju olakšice i pojednostavljenja koja predviđaju oba sertifikata.

Status OPS izdat od strane jedne zemlje članice priznat je od strane ostalih zemalja članica EU (član 5. bis Evropskog carinskog zakona)

Vrste sertifikata OPS

Page 7: Ovlašćeni privredni subjekt

7

La demande

Zahtev koji podnosi pravno lice treba da obuhvata sve objekte podnosioca zahteva koji su uključeni u međunarodni logistički lanac.

Zahtev se sastoji od:

•Evropskog obrasca za podnošenje zahteva (aneks 1 quater Uredbe o sprovođenju carinskog zakona)

•Upitnika za samoprocenu, harmonizovanog na nivou EU

NB : Sve informacije (osim one iz upitnika) registruju se u sistem EOS

Zahtev

Page 8: Ovlašćeni privredni subjekt

8

Kriterijumi za izdavanje sertifikata OPS

ll

Uredno vođenje računovodstva i olakšan pristup računovodstvenoj evidenciji i evidenciji o prevozu

Odvojeni logistički sistemi za robu iz EU i za stranu robu.

Sistem koji omogućuje detektovanje nepravilnosti i prevara.

Zadovoljavajuća procedura za regulisanje dozvola i odobrenja u vezi sa merama trgovinske politike ili zajedničke poljoprivredne politike.

Arhiviranje evidencije i zaštita od gubitka podataka

Zaposlenima se ukazuje na potrebu prijavljivanja uočenih prevara ili nepravilnosti, i obaveštavanja GD o poteškoćama sa kojima se suočavaju u pogledu poštovanja propisa.

Odgovarajuće sigurnosne mere za zaštitu informacionog sistema.

Finansijska likvidnost u poslednje 3 godine.

Svi navedeni kriterijumi su kumulativni

OPS carinska pojednostavljenja

Page 9: Ovlašćeni privredni subjekt

9

Kriterijumi za izdavanje sertifikata OPS

ll

Stroga pravila vezana za zaštitu od nezakonitog upada u objekte, pre svega prostora gde se skladišti roba.

Kontrola jedinica za prevoz ili isporuku robe prilikom prijema ili otpreme robe.

Procedura za razlikovanje robe koja podleže zabranama ili ograničenjima od ostale robe.

Privredni subjekt se obavezao da će uspostaviti pouzdane odnose sa svojim poslovnim partnerima u cilju zaštite međunarodne trgovine.

Provera potencijalnih zaposlenih koji će raditi na sigurnosno osetljivim mestima (u meri u kojoj to dozvoljavaju propisi).

Zaposleni na radnim mestima vezanim za međunarodnu logistiku učestvuju u programima posvećenim razvoju svesti o bezbednosti.

OPS sigurnost i bezbednost

Svi navedeni kriterijumi su kumulativni

Page 10: Ovlašćeni privredni subjekt

10

Provera ispunjenosti kriterijuma za izdavanje sertifikata OPS

Provera, za koju je zadužena specijalizovana služba, zasniva se na evropskoj metodologiji i sastoji se od:

• izrade kartografskog prikaza rizika na osnovu raspoloživih informacija (Upitnik za samoprocenu, baza podataka)

• dopunske kontrole na terenu

NB : Bez obzira na odluku carinskog organa nadležnog za izdavanje sertifikata, podnosiocu zahteva se dostavlja izveštaj sa ili bez preporuka.

Page 11: Ovlašćeni privredni subjekt

11

Odluka carinskog organa zaduženog za izdavanje sertifikata

Na osnovu preporuka službe zadužene za proveru ispunjenosti kriterijuma za izdavanje sertifikata OPS, i rezultata konsultacije sa ostalim zemljama članicama Evropske unije, carisnki organ zadužen za izdavanje sertifikata:

izdaje sertifikat: u tom slučaju se obaveštava Evropska komisija, i obaveštenje o izdavanju sertifikata se objavljuje na internet sajtu Generalne direkcije TAXUD

Sertifikat stupa na snagu10 radnih dana od dana izdavanja sertifikata

iliOdbacuje zahtev za izdavanje sertifikata: carinski organ obaveštava privrednog subjekta o odbacivanju zahteva, navodeći razloge za ovakvu odluku. Privredni subjekt ima rok od 30 kalendarskih dana da iznese svoj stav.

NB : Rok za obradu zahteva je od 120 kalendarskih dana, i može biti produžen za 60 dana u slučaju da carinski organi nisu u mogućnosti da ispoštuju rok od 120 dana.Carinski organ zadužen za izdavanje sertifikata može da prihvati, na zahtev privrednog subjekta, da rok za obradu zahteva bude produžen.

Page 12: Ovlašćeni privredni subjekt

12

Sankcije nakon izdavanja sertifikata OPS

SUSPENZIJA

1)U slučaju prekršaja zbog kojeg može da se pokrene krivični postupakSuspenzija važi sve dok traje sudski postupak.

2) U slučaju da se utvrdi nepoštovanje kriterijuma za dobijanje sertifikata tokom revizije koja se sprovodi u cilju preispitivanja ispunjenosti kriterijuma i uslova

Rok suspenzije je od 30 dana + 30 dodatnih dana ako se ukaže potreba

Privredni subjekt ima rok od 30 dana od dana prijema obaveštenja da iznese svoj stav

3) Na zahtev privrednog subjekta Privredni subjekt je taj koji određuje rok suspenzije sertifikata.

Page 13: Ovlašćeni privredni subjekt

13

Sankcije nakon izdavanja sertifikata OPS

ODUZIMANJE SERTIFIKATA

1) U slučaju da je ovlašćeni privredni subjekt izvršio ozbiljan prekršaj carinskih propisaU tom slučaju, privredni subjekt ne može da podnese novi zahtev u periodu od 3 godine od danaoduzimanja sertifikata

2) Kada privredni subjekt kome je suspendovan status OPS nije preduzeo potrebne mereu cilju ispunjavanja uslovaU tom slučaju, privredni subjekt ne može da podnese novi zahtev u periodu od 3 godine od danaoduzimanja sertifikata

3) Na zahtev privrednog subjekta Nije određen rok za podnošenje novog zahteva

Page 14: Ovlašćeni privredni subjekt

14

Opšte stanje na dan 15. oktobra 2011. godineN

em

ačk

a

Hol

an

dija

Fra

ncu

ska

Ita

lija

Pol

jska

Špa

nija

Šve

dsk

a

Vel

ika

Brit

an

ija

Aus

trija

Ma

đa

rska

Bel

gija

Češ

ka R

ep

.

Por

tug

al

Irls

ka

Slo

ven

ija

Dan

ska

Fin

ska

Ru

mu

nija

Slo

vačk

a

Grč

ka

Litv

ani

ja

Le

ton

ija

Lu

kse

mb

urg

Est

on

ija

Bug

ars

ka

Ma

lta

Kip

ar

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

ZAHTEVI

Izdati sertifikati

Page 15: Ovlašćeni privredni subjekt

15

Code des douanes Modernisé : avantages accrus sans remise en

cause importante du statut •Sva 3 sertifikata OPS ostala su neizmenjena

•Dodat je kriterijum vezan profesionalnu kompetentnost u okviru izdavanja sertifikata OPSC

•Dodatne prednosti za sve pojednostavljene postupke i carinska pojednostaljenja:

centralizovano carinjenje

samoprocena

oslobođenje od obaveze dostavljanja garancije

Modernizovan carinski zakon: veći broj prednosti bez znatnih izmena u pogledu

uslova za izdavanje sertifikata OPS

Page 16: Ovlašćeni privredni subjekt

16

Le statut OEA : pour en savoir plus

•Sajt Evropske komisije DG TAXUD http://ec.europa.eu/ecip/security_amendment/who_is_concerned/index_en.htm

• Program za učenje namenjen privrednim subjektima

•http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/elearning/aeo/index_en.htm

• Spisak evropskih ovlašćenih privrednih subjekata

•http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/aeohome_en.htm

Hvala na pažnji

Status OPS: ako želite da saznate nešto više