Otpd Lista Pitanja 2.Kolokvij

 • View
  222

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Otpd Lista Pitanja 2.Kolokvij

 • 8/20/2019 Otpd Lista Pitanja 2.Kolokvij

  1/23

  Ako se adresat ne ponaša u skladu sa zahtjevom pravne norme pa se na njega mora primijeniti sankcija, kažemo da postoji: primarna efikasnost primarna neefikasnost sekundarna efikasnost

  sekundarna neefikasnosttotalna neefikasnost (primarna efikasnost je hipotetsko potpuno dobrovoljno slaganje s pravom, a sekundarna efikasnost je hipotetsko potpuna nužnost sankcioniranja za sve pravne norme; ni jedno ni drugo nije moguće u potpunosti

  !jelatna sposobnost u sebi sadrži i: sposobnost sklapanja pravnih odnosa sposobnost poduzimanja i odgovornosti za delikte sposobnost vlastitim ponašanjem izazvati pravne posljedice sposobnost biti nositelj prava i dužnosti

  "ada govorimo o formalnoj nezakonitosti nekog pravnog akta gledamo na: organ koji ga je donio njegov sadržaj (materijalna nezakonitost postupak po kojemu je donesen oblik u kojemu je donesen

  #ormalni izvori prava mogu biti: akti koji sadrže norme objektivni

  pravni odnosiakti koji ne sadrže norme subjektivni pravne knjige (izvor pravnog obrazovanja, ali ne i prava (materijalni izvori prava su subjektivni i objektivni, a formalni su akti koji sadrže norme, akti koji ne sadrže norme ali su izravno relevantni za pravo i pravni odnosi

  !avati prijedloge i izgra$ivati projekte promjena postojećeg prava nazivamo: postupak de lege ferenda slobodnim stvaranjem prava postupak de lege lata

  %ojam pravna vlast zna&i: pojam širi od pojma državna vlast pojam uži od pojma državna vlast isto što i državna vlast pravo na pravo

 • 8/20/2019 Otpd Lista Pitanja 2.Kolokvij

  2/23

  %ravna sposobnost je: sposobnost vlastitim ponašanjem izazvati pravne posljedice (djelatna sposobnost poduzimanja i odgovornosti za delikte (djelatna deliktna može biti ograni&ena i neograni&ena (ne može

  sposobnost sklapanja pravnih poslova (djelatna poslovna

  'aterijalni izvori prava mogu biti: subjektivni akti koji ne sadrže norme pravni odnosi objektivni akti koji sadrže norme

  "ada govorimo o materijalnoj nezakonitosti pravnog akta, gledamo na:

  njegov sadržaj postupak kojim je donesen oblik u kojem je donesen organ koji ga je donio

  %ravomoćnost pravnog akta zna&i: res iudicata pro veritate habetur apsolutnu neizmjenjivost relativnu definitnost ne bis in idem dokaz da je akt formalno i materijalno zakonit (ne bis in idem nakon donošenja odluke, pravo ne dopušta ponovljeno raspravljanje o presu$enoj stvari; res iudicata pravno definitivna i neopoziva odluka o nekoj stvari; res iudica pro veritate habetur ono što je u pravomoćnom aktu navedeno treba uzeti kao istinito

  !erogacija je: prešutno ukidanje pravnih pravila akt kojim vladar prepušta prijestolje svom nasljedniku izri&ito ukidanje pravnog pravila (abrogacija trenutak u kojem je tekst zakona potvr$en i u kojem je objavljeno da je obavljena sva ustavom propisana procedura ( promulgacija

  Ako se adresat ne ponaša u skladu sa pravnom normom,ali djelo ne bude otkriveno,tada je: primarna efikasnost primarna neefikasnost sekundarna efikasnost sekundarna neefikasnost totalna neefikasnost

 • 8/20/2019 Otpd Lista Pitanja 2.Kolokvij

  3/23

  )zv* mala in se su: pozitivnim pravom predvi$ena, zabranjena i kažnjiva protupravna djela protupravna djela malog zna&aja protupravna djela po prirodnom pravu

  %ravne norme po intenzitetu:kogentne ius strictum kategorijske generalne partikularne alternativne dispozitivne ius cogens distruktivne imperativne

  disjunktivneius imperatum striktne

  + obzirom na na&in mijenjanja, ustav može biti: oktroirani meki kodificirani pisani usmeni kruti

  "od fikcija postoji: mogućnost da se dokaže suprotno uzimanje da odre$ena &injenica postoji uzimanje da odre$ena &injenica ne postoji vjerojatnost da odre$ena &injenica postoji sigurnost da odre$ena &injenica postoji

  %rotupravnost je isklju&iva u slu&aju da postoji: ius sanguinis krajnja nužda &injenje štete po nuždi vis maior pristanak oštećenog nepažnja nužna obrana

  %ojam državna vlast zna&i:

 • 8/20/2019 Otpd Lista Pitanja 2.Kolokvij

  4/23

  isto što i pravo na pravo pojam širi od pojma pravna vlast pojam uži od pojma pravna vlast isto što i pravna vlast

  )zv* dispozitivne norme su:isto što i tzv* diskreciona ocjena pravna obveza norme koje se primjenjuju samo ako stranka druk&ije ne odredi dispozicija na slobodnu raspoložbu

  snovna podjela pravnih poslova je na: jednostrane obvezne dvostrane dvostrano obvezne jednostrane

  Adresant može svoju poruku u pravnoj normi izraziti kao: naredbu definiciju ovlaštenje zabranu

  %ravna norma s obzirom na teritorijalno važenje može biti: generalna partikularna kategori&ka ( s obzirom na intenzitet dispozitivna ( s obzirom na intenzitet alternativna ( s obzirom na intenzitet

  "azna u užem smislu je: satisfakcija nadoknada štete popravljanje nanesene štete povrat u prijašnje stanje (ovo su kazne u širem smislu rije&i; kazna u užem smislu rije&i je oduzimanje života, tjelesna kazna, oduzimanje slobode, oduzimanje imovine i oduzimanje prava

  snovne vrste pravnih akata su: opći posebni pojedina&ni apstraktni

 • 8/20/2019 Otpd Lista Pitanja 2.Kolokvij

  5/23

  %ravni poslovi mogu biti: demonstrativni jednostrani suspenzivni

  devolutivninesuspenzivni dvostrani

  -a pravnu normu je bitno: sadržaj efikasnost oblik koliko dugo je na snazi veza s državom i drugim pravno stvarala&kim &imbenicima

  %ravne praznine se popunjavaju:logi&kim teleološkim doslovnim sistematskim tuma&enjem (popunjavaju se obraćanjem zakonodavcu, primjenom obi&ajnog prava, primjenjiva& može stvarati zakon i pravnom i zakonskom analogijom

  %ravna ili juridi&ka osoba je svaka osoba koja ima: djelatnu sposobnost poslovnu sposobnost deliktnu sposobnost pravnu sposobnost (ovo su zna&ajke fizi&kih osoba

  %ravna norma koja se upućuje samo odre$enoj kategoriji gra$ana je: posebna dispozitivna ( s obzirom na intenzitet partikularna ( s obzirom na teritorijsku valjanost pojedina&na (upućuje se pojedincu ili većem broju pojedinaca

  -ahtjev da sadržaj i oblik nižeg pravnog akta budu u skladu s višim pravnim aktom nazivamo: na&elom zakonitosti u užem smislu na&elom diskrecione ocjene na&elom zakonitosti u širem smislu na&elom ustavnosti

  .acatio legis je:

 • 8/20/2019 Otpd Lista Pitanja 2.Kolokvij

  6/23

  oslobo$enje od zakona neobveznost od zakona razdoblje od trenutka publikacije do trenutka stupanja na snagu povod zakonu (occasio legis

  /ntenzitet propuštanja dužne pažnje može se o&itovati u ovim stupnjevima: postoji svijest i volja da se izvede postoji još i svijest o protupravnosti postoji još i zluradost i okrutan oblik izvo$enja

  (nabrojeno su intenziteti namjere, redom od 0* do 1* stupnja; culpa lata gruba nepažnja, nije upotrijebljena pažnja koju ima prosje&an &ovjek po pravnoj odgovornosti; culpa levis nije upotrijebljena pažnja koju posjeduje savjestan &ovjek, &ija je pažnja natprosje&na; culpa inteligendo nije upotrijebljena pažnja koju bi upotrijebila stru&na osoba

  -astupstvo može biti: po ovlaštenju neposredno po zakonu po odredbi državnog organa iz solidarnosti posredno

  )zv* otvaranje zakonodavnog pitanja i po pravilima obi&ajnog prava neke su metode rješavanja antinomija pravnih praznina sukoba nadležnosti

  Ako je po&initelj protupravnog djela bio sposoban shvatiti zna&aj svog djela i upravljati svojim postupcima kažemo da postoji: krivnja ura&unljivost culpa levis grižnja savjesti dolus culpa lata

  'oguće metode pri popunjavanju pravnih praznina su: ovlaštenje sucu da je popunjava i odlu&uje po obi&ajnom pravu po pravilu koje bi sudac kao zakonodavac postavio analogija

 • 8/20/2019 Otpd Lista Pitanja 2.Kolokvij

  7/23

  tzv* otvaranje zakonodavnog pitanja upućivanje na opća na&ela prava u starijim zakonicima po na&elima naravnih prava 222 pravi&nost intra legem

  3to nije bitno za pravnu normu: sadržaj oblik vremenski rok koliko je na snazi sankcija

  Ako 4rvatica s boravištem u /taliji sklapa brak s #rancuzom koji boravi u 5ngleskoj, vjen&aju s u 'adridu, koje je na&elo2 teritorijalnosti ekstrateritorijalnosti

  transteritorijalnosti personaliteta (locus regit actum

  !ijete od 6 godina može biti: kupac motorkota&a zastupani zastupnik punomoćnik opunomoćitelj

  pći pravni akti su: sudski precedent naredba zakoni rješenje i zaklju&ak ( pojedinačni presuda ( pojedinačni

  7lavni elementi pravnih osoba su: samoupravni sporazumi i statuti &lanstvo organi cilj jedinstvenost pravni kontinuitet i identitet suverena vlast

 • 8/20/2019 Otpd Lista Pitanja 2.Kolokvij

  8/23

  8e9 imperfecta je: zakon koji je prestao vrijediti nepostojeća pravna norma

  pravna norma bez sankcijenesavršen zakon, ali ipak pravna norma, ako postoji mogućnost da se sankcija odredi e9 posto facto

  %o našem shvaćanju strukture prava, pravo je: 222 samo sustav pravila samo sustav pravila i poredak odnosa samo sinteza normativnog i fakti&nog samo poredak odnosa

  ulpa levis ozna&ava:svijest i volju da se djelo izvede grubu nepažnju grižnju savjesti u&inioca nakon izvršena djela

  "azna u širem smislu je: poništenje pravnog posla satis

Search related