otik.uk.zcu.cz prace - ¢  Obsah OBSAH

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of otik.uk.zcu.cz prace - ¢  Obsah OBSAH

 • Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická

  Katedra výpočetní a didaktické techniky

  Počítačové metody eliminace kvantifikátorů v R a možnosti jejich

  využití

  Mgr. Lukáš HONZÍK

  Specializace v pedagogice,

  obor Informační a komunikační technologie ve vzdělávání

  Vedoucí práce: doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc.

  Plzeň, 2012

 • Prohlašuji, že jsem disertační práci vypracoval sám

  s použitím uvedené literatury a zdrojů informací.

  Plzeň, 1. listopadu 2012

  ..............................................

 • Děkuji za odbornou pomoc, vedení a řadu cenných podnětů

  mému školiteli doc. RNDr. Jaroslavu Horovi, CSc.

  Zároveň bych rád poděkoval mé rodině a přátelům za jejich

  podporu a trpělivost a v neposlední řadě také Mgr. Ondřeji

  Davídkovi, bez jehož pomoci by mé začátky v QEPCADu

  byly více než složité.

 • Obsah

  OBSAH ....................................................................................................................................................... 3

  1 ÚVOD ...................................................................................................................................................... 6

  2 SYSTÉM ELEMENTÁRNÍ ALGEBRY ............................................................................................ 11

  2.1 ALGEBRAICKÉ ČLENY A ATOMICKÉ FORMULE .................................................................................. 11

  2.2 KVANTIFIKÁTORY A MATEMATICKÉ FORMULE................................................................................. 13

  3 HISTORICKÝ RÁMEC A VYUŽITÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY ................................................. 17

  3.1 VÝPOČETNÍ TECHNIKA VE VZDĚLÁVÁNÍ ........................................................................................... 17

  3.1.1 Počítačové programy jako výukové a učící prostředí .............................................................. 19

  3.1.2 Počítačové programy jako prostředek ..................................................................................... 20

  3.2 ALFRED TARSKI ............................................................................................................................... 21

  3.3 TARSKÉHO PRÁCE ............................................................................................................................ 24

  3.4 TARSKÉHO ELIMINAČNÍ POSTUP ....................................................................................................... 25

  3.5 NALEZENÍ ALGORITMU CAD ........................................................................................................... 35

  4 JEDNODUŠŠÍ PŘÍKLADY STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY ............................................... 36

  4.1 ŘEŠENÍ JEDNODUCHÝCH PŘÍKLADŮ ROZKLADEM PODLE NULOVÝCH BODŮ ..................................... 38

  5 ZÁKLADNÍ MYŠLENKA CYLINDRICKÉ ALGEBRAICKÉ DEKOMPOZICE ....................... 42

  6 ALGORITMIZACE CYLINDRICKÉ ALGEBRAICKÉ DEKOMPOZICE ................................. 51

  6.1 PROJEKČNÍ FÁZE .............................................................................................................................. 51

  6.2 KONSTRUKCE HALD ......................................................................................................................... 57

  6.3 KONSTRUKCE VÝSTUPNÍ FORMULE .................................................................................................. 64

  6.4 FORMULE S VÍCE PROMĚNNÝMI ........................................................................................................ 67

  6.5 OBECNÝ ALGORITMUS CAD ............................................................................................................ 67

  6.6 VYLEPŠENÝ ALGORITMUS KOREKTNÍ CYLINDRICKÉ ALGEBRAICKÉ DEKOMPOZICE .......................... 69

  7 MATEMATICKÉ PROGRAMY PRACUJÍCÍ S CAD .................................................................... 74

  7.1 WOLFRAM MATHEMATICA .............................................................................................................. 75

  7.1.1 Program Wolfram Mathematica.............................................................................................. 75

  7.1.2 Příkazy programu Wolfram Mathematica ............................................................................... 75

  7.1.3 Příklady v programu Wolfram Mathematica ........................................................................... 82

  7.2 QEPCAD ......................................................................................................................................... 94

  7.2.1 Program QEPCAD a QEPCAD B ........................................................................................... 94

  7.2.2 Příkazy programu QEPCAD B ................................................................................................ 94

  7.2.3 Příklady v programu QEPCAD B ........................................................................................... 97

  7.3 MAPLE ........................................................................................................................................... 101

  7.3.1 Program Maple ..................................................................................................................... 101

 • 7.3.2 Příkazy programu Maple ....................................................................................................... 101

  7.3.3 Příklady v programu Maple .................................................................................................. 106

  7.4 MALÉ SROVNÁNÍ ............................................................................................................................ 109

  7.4.1 Soubor testovacích úloh ........................................................................................................ 109

  7.4.2 Tabulky výsledků ................................................................................................................... 111

  7.4.3 Porovnání výsledků ............................................................................................................... 113

  8 ZÁVĚR ................................................................................................................................................ 114

  LITERÁRNÍ A ELEKTRONICKÉ ZDROJE .................................................................................... 120

  SEZNAM OBRÁZKŮ ........................................................................................................................... 123

  SEZNAM PUBLIKACÍ ......................................................................................................................... 124

 • 5

  Anotace: Eliminace kvantifikátorů v oboru reálných čísel je jednou z mladších oblastí

  na pomezí matematiky, logiky a výpočetní techniky. Pomocí metody nazývané

  cylindrická algebraická dekompozice dovoluje zjednodušit matematické kvantifikované

  formule do jednoduššího tvaru neobsahujícího kvantifikátory. Jelikož se jedná o vcelku

  složitý postup, jsou velmi užitečné programy počítačové algebry (například program

  Mathematica od firmy Wolfram Research). Mnoho matematických úloh (jako třeba

  řešení rovnic a nerovnic) může být převedeno právě na matematické formule obsahující

  kvantifikátory, u nichž pak eliminace dovoluje zjistit řešení nebo určit, zda jsou

  řešitelné. Z toho důvodu může být tato metoda přínosem nejen pro matematiky

  samotné, ale též pro učitele matematiky a talentované žáky.

  Klíčová slova: eliminace kvantifikátorů, CAD, cylindrická algebraická dekompozice,

  Alfred Tarski, George E. Collins, počítačová algebra, Mathematica, trojúhelníková

  dekompozice, regulární řetězce

  Annotation: Quantifier elimination over real fields is a discipline connected with

  mathematics, logic and computer science. Using so called cylindrical algebraic

  decomposition it allows to simplify mathematical formulas with quantifiers into

  quantifier-free formulas. Since this is quite complex problem programs of computer

  algebra (such as Mathematica by Wolfram Research) are very helpful. Many

  mathematical problems (for example equations and inequations) can be transformed into

  quantified formulas and the elimination is a way to solve them or find out if they are

  solvable. Therefore this method may be useful not only for mathematicians but for math

  teachers and talented pupils too.

  Key words: quantifier elimination, CAD, cylindrical algebraic decomposition, Alfred

  Tarski, George E. Collins, computer algebra, Mathematica, triangular decomposition,

  regular chains

 • 6

  1 Úvod

  Eliminace kvantifikátorů je poměrně mladou problematikou na pomezí matematiky,

  logiky a v neposlední řadě i výpočetní techniky a její počátky nalezneme v první

  polovině 20. století. Tehdy se jí zabýval významný polský matematik