OSNOVNI PODACI O USTANOVI - Turističko · Web viewK A L E N D A R ŠK.GOD. 2011./2012. RUJAN 2011. 1. rujna - početak školske godine 2.rujna 7. rujna 8. rujna - početak tjedna

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of OSNOVNI PODACI O USTANOVI - Turističko · Web viewK A L E N D A R ŠK.GOD. 2011./2012. RUJAN 2011....

OSNOVNI PODACI O USTANOVI

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE U ŠK.GOD. 2011./2012.

TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA

SPLIT, A.G. MATOŠA 60

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM

RADA ŠKOLE

šk.god. 2011./2012.

Split, 29. rujna 2011.

Odlukom Školskog odbora prema čl. 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, donesen je dana 29. rujna 2011. godišnji plan i program rada škole u školskoj godini 2011./2012.

KLASA: 602-03/11-/-01/502

URBROJ: 2181-28-01-11-01

SADRŽAJ

I. Podatci o uvjetima rada

4

II. Učenici

11

III. Godišnji kalendar rada

21

IV. Djelatnici ustanove

30

V. Podatci o dnevnoj i tjednoj organizaciji

rada

35

VI. Planovi rada ravnatelja, nastavnika i

stručnih suradnika

49

VII. Plan rada Školskog odbora i stručnih tijela ustanove

68

VIII. Plan stručnog osposobljavanja i

IX. usavršavanja

122

X. Ostale aktivnosti

124

I. PODATCI O UVJETIMA RADA

I.1. OSNOVNI PODACI O USTANOVI

Naziv i sjedište:

TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA

SPLIT

Adresa:

SPLIT, A.G. Matoša 60

Županija:

SPLITSKO-DALMATINSKA

Šifra škole:

17-126-522

Ukupni broj učenika:

758

Ukupni broj odjela:

28

Ukupni broj djelatnika:

Nastavnici:

Stručni suradnici:

Administrativno-tehničko osoblje:

Pomoćno osoblje:

75

57

5

4

9

Obrazovna područja- programi i trajanje obrazovanja po programima

Za redovne učenike

Za odrasle polaznike

Hotelijersko-turistički tehničar

Turističko-hotelijerski komercijalist

Kuhar

Kuhar-slastičar (JMO)

Konobar

Konobar (JMO)

Slastičar

Slastičar (JMO)

Pomoćni kuhar i slastičar (TES)

Pomoćni konobar (TES)

4 godine

4 godine

3 godine

3 godine

3 godine

3 godine

3 godine

3 godine

3 godine

3 godine

Hotelijersko-turistički tehničar

Turističko-hotelijerski komercijalist

Konobar

Kuhar

Slastičar

Prekvalifikacija:

Turističko-hotelijerski komercijalist Hotelijersko-turistički tehničar

Usavršavanje u struci:

Barmen

Sommelier

Flamber

Kuhar – specijalist

Konobar – specijalist

4 godine

4 godine

3 godine

3 godine

1 godine

2 godine

1 godina

I.2. Materijalno-tehnički uvjeti rada Škole

a.) Zgrada u kojoj Škola djeluje različite je starosti, od 50 godina do 7 godine, jer uz osnovnu građevinu dio koje je pripao Komercijalno-trgovačkoj školi, ima dijelova koji su dograđivani i nadograđivani.

Stanje zgrade dobrim dijelom zadovoljava zahvaljujući investicijskim ulaganjima i kapitalnim ulaganjima ( I-a faza nadogradnje jednog dijela zgrade), multimedijalna dvorana, izmjena dotrajalih podova u nekim učionicama, sanacija dijela krova.

Izmijenjen je dio opreme u kuhinji (kabineti). Sredstva su odobrena od Splitsko-dalmatinske županije.

Problem je prekapacitiranost gimnastičkih dvorana koje dijelimo s još dvije škole, a za čije materijalno održavanje nemamo nikakvih dodatnih sredstava. Rješenje se nalazi u izgradnji nove dvorane koja bi se trebala graditi za Ekonomsko-birotehničku školu koja inače ne dijeli učioničke prostore s ostalim dvjema školama (Turističko-ugostiteljskom i Komercijalno-trgovačkom školom).

b.) Od Splitsko-dalmatinske županije ishodili smo suglasnost za početak priprema oko

II.-e faze nadogradnje zgrade za učionički prostor (nadogradnja na preostala tri dijela zgrade + restoran otvorenog tipa za provođenje učeničke prakse). Ako bi se to realiziralo prešli bi na rad u jednoj smjeni. U fazi smo prikupljanja potrebne dokumentacije i izrade građevinske dozvole. Idejni projekt posjedujemo. Zatražili smo i pomoć Grada.

Do tada se rad s učenicima mora odvijati u dvije smjene jer učionički prostor brojem i površinom nije dostatan.

c.) Opremljenost učioničkog prostora je zadovoljavajuća. naših 100-njak kompjutora umreženo je u CARNET-ovu mrežu.

d.) Kao prioritetni zadatak javlja nam se potreba nabava dijela nove opreme i sredstva za rad za kabinetski prostor za nastavu ugostiteljskog nastavnog područja. Od 2009. godine sav učionički prostor je klimatiziran.

e.) Centralno grijanje je rekonstruirano koncem 2007. i početkom 2008. godine u suradnji s Komercijalno-trgovačkom školom.

f.) Početkom 2007./2008. godine popravljen je u cijelosti ostakljeni vanjski zid gimnastičke dvorane te promijenjeni reflektori u suradnji s KK «Adriatic», korisnikom iste. Pred početak ove školske (2009./2010.) godine preuređene su svlačionice velike gimnastičke dvorane. Rad u maloj gimnastičkoj dvorani je poboljšan izgradnjom dviju svlačionica.

g.) Temeljem Zakona o hrani (N.N. 117/03 I N.N. 46/07) obveza je svake kuhinje zadovoljiti uvjete HACCP sustava od 1. siječnja 2009.

Agencija za strukovno obrazovanje provela je pilot-projekt u okviru kojega je naša Škola izabrana s još 5 u Republici Hrvatskoj u kojoj se o trošku Ministarstva znanosti, obraziovanja i športa uveo HACCP sustav. Elaborat o uvođenju je napravila tvrtka Sanitarni standardi. Cilj je poboljšanje uvjeta rada, unapređivanja kvalitete i zaštite namirnica, a u cilju očuvanja zdravlja radnika i korisnika usluga.

POVRŠINA ŠKOLSKOG PROSTORA

PRIZEMLJE ŠKOLSKE ZGRADE

učionički prostor, hodnici, sanitarni čvorovi, knjižnica,

administrativni prostor, zbornica, arhiva, ekonomat,

kino-sata, atrij

900 m2

KAT

učionički prostor, hodnici, sanitarni čvor, stubište

722 m2

KABINETI ZA UGOSTITELJSTVO

4 kabineta, hodnici, garderobe, sanitarni čvorovi

560 m2

PROSTOR ZA TJELESNI ODGOJ

gimnastičke dvorane, hodnici, soba za nastavnike, soba za rekvizite,

trim-kabinet, prostor za gledateljstvo, sanitarni čvorovi,

1340 m2

DRVODJELSKA RADIONICA

radionica, kotlovnica, kupatilo, sanitarni čvor

120 m2

UKUPNA POVRŠINA NATKRITOG ŠKOLSKOG PROSTORA

3642m2

I.3. Financiranje Škole

U financiranju srednjih škola nastale su promjene 01. srpnja 2001. godine. Od tada materijalne troškove kao i troškove nastavnog materijala i energenata te putne troškove snosi Splitsko-dalmatinska županija.

Financijsko poslovanje Škole obavlja se u skladu sa Zakonom o proračunu i drugim zakonskim propisima.

Škola donosi financijski plan. Računovođa i ravnatelj prate prihode i rashode, te vođenje knjigovodstva, evidencije o financijskom poslovanju i sredstvima Škole, kao i o sastavljanju periodičnih obračuna i završnog računa. Financijski plan je izrađen za kalendarsku godinu 2009. prema kriterijima izvora financiranja: financiranje iz državnog proračuna, financiranje županije Splitsko- dalmatinske i financiranje iz vlastitih sredstava. (Plan se nalazi u arhivi škole).

Škola je potpisala ugovor s trgovačkim poduzećem «Kerum» o nabavci materijalnih sredstava za potrebe ugostiteljskih kabineta i nabavci higijenskih potrepština.

Znatna sredstva su uložena i nadalje će se ulagati u uređenje okoliša i samog učioničkog prostora i hodnika.

Za ovu školsku godinu nabavljene su dvije pametne ploče s pripadajućim računalom i projektorom, te je u svim učionicma u prizemlju doveden priključak za internet.

Od nastavnih sredstava i pomagala u planu je nabava grafoskopa, projektora i DVD playera za satove hrvatskog jezika, povijesti, a još i računala za ugostiteljstvo.

U planu je i nabava radne odjeće i obuće za nastavnike kuharstva i posluživanja, nastavnike TZK, kućnog majstora, podvornika i spremačica.

U planu je i nastavak uređenja knjižnice i nabava novih i udžbenika , polica za knjige (cca 10.000,00 kn), plazme TV i 1 računala (oko 10.000,00 kn).

U prošlooj školskoj godini novim je računalima opremljen kabinet elekonomske grupe premdeta (32 računala) a planira se u kabinetu računalstva utrošiti 10.000,00 kn za poboljšanje postojećeg stanja, te sredstva za ugostiteljski trakt prema HACCP sustav (rashladna komora, stroj za pranje čaša, ledomati, inox ormari, rashladne vitrine za vino, integral stol, . . .) u iznosu od oko 150.000,00 kn.

Naročitu stavku u našim troškovima predstavljaju troškovi pripreme i sudjelovanja na natjecanju učenika turističko-ugostiteljskih škola GASTRO, te sudjelovanja na Godišnjoj konferenciji AEHT-a i međunarodnoj suradnji učenika prema planu (oko 70.000,00 kn).

Velika financijska sredstva odvojit će se za stručno usavršavanje nastavnika (cca 20.000,00 kn).

Račun rashoda/izdatka

Naziv računa

Županijski proračun

Državni proračun

Vlastiti prihodi

OSTALI PRIHODI

SVEUKUPNO

31

PLAĆE

0

7.620.313

354.245

0

7.974.558

3111

Plaće za redovan rad

 

6.212.261

 

 

 

3113

Plaće za prekovremeni

 

253.176

297.347

 

 

3121

Ostali rashodi za zap.

 

130.000

5.755

 

 

3132

Dop.za zdrav.osig

 

917.526

46.088

 

 

3133

Dop.za zapošljavanje

 

107.350

5.055

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Materijalni rashodi

1.124.544

15.000

416.500

15.000

1.571.044

3211

Službena putovanja

39.848

15.000

94.000

15.000

 

3212

Naknada za prijevoz

251.500

 

3.000

 

 

3213

Stručno usavr.zap.

11.596

 

2.000

 

 

3221

Uredski materijal

192.722

 

53.000

 

 

3222

Materijal i sirovine

10.521

 

7.500

 

3223

Energija

320.000

 

0

 

 

3224

Materijal i dj.za tek.od

35.295

 

20.000

 

 

3225

Sitni inventar

15.320

 

14.000

 

 

3231

Usluge telefona,pošte

52.540

 

80.000

 

 

3232

Usluge tek.i inv.održav.

15.922

 

21.000

 

 

3233

Usluge promidžbe i inf.

8.096

 

5.000

 

 

3234

Komunalne usluge

45.720

 

14.000

 

 

3235

Zakupnine i najamnine

 

 

15.500

 

 

3236

Zdravstvene usluge

12.500

 

7.500

 

 

3237

Intelektualne i osob.usl

14.256

 

40.000

 

 

3238

Računalne usluge

46.768

 

9.000

 

 

3239

Ostale usluge

29.160

 

5.000

 

 

3292

Premije osiguranja

 

 

12.500

 

 

3293

Reprezentacija

14.144

 

4.000

 

 

3294

Članarine

 

 

4.000

 

 

3299

Ostali nespomenuti ras

8.636

 

5.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

Financijski rashodi

18.384

15.000

6.500

0

39.884

3431

Bank.usluge i plat.pro.

10.192

 

1.500

 

 

3434

Ostali nesp.fin.rashodi

8.192

15.000

2.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

Rashodi za nab.dug.im

20.000

 

71.000

10.000

101.000

4221

Uredska oprema

 

 

25.000

10.000

 

4227

Uređaji i strojevi

20.000

 

30.000

 

 

4241

Knjige

 

6.000

 

UKUPNO

1.142.928,00

7.650.313,00

848.245,00

25.000,00

9.666.486,00

II. UČENICI

RAZRED

ZANIMANJE

RAZREDNIK

BROJ UČENIKA

VJERONAUK

ETIKA

UKUPNO

MUŠKI

ŽENSKE

RK

%

P

%

I

%

UKUPNO

%

I.a

HTT

Mirjana Milovac-Krželj

32

8

24

32

100

 

0

 

0

0

0

I.b

HTT

Jelica Dragun

32

7

25

32

100

 

0

 

0

0

0

I.c

HTT

Iris Tošić

32

6

26

30

87,5

 

0

 

0

2

6,25

I.d

THK

Denis Ljubičić

32

8

24

32

93,8

 

0

 

0

0

0

I.f

KO

Ela Vlajčević

28

25

3

27

96,4

 

0

 

0

1

3,57

I.g

KU

Smiljka Ivakić

27

24

3

27

100

 

0

 

0

0

0

I.h

KU/SLA

Dragana Vrućinić

27

24

3

25

92,6

 

0

 

0

2

7,4

I.i

POKOKUSLA(TES)

Vanja Katačić

13

7

6

12

92,3

 

0

1

7,69

0

0

II.a

HTT

Vesna Šoljan

28

5

23

28

100

 

0

 

0

0

0

II.b

HTT

Diana Štambuk

32

9

23

32

100

 

0

 

0

0

0

II.c

HTT

Toma Visković

32

8

24

32

100

 

0

 

0

0

0

II.d

THK

Milena Matijević

31

4

27

31

100

 

0

 

0

0

0

II.f

KO

Gorana Kelam

27

26

1

26

96,3

 

0

 

0

1

3,7

II.g

KU

Ivan Gojsalić

25

18

7

23

92

 

0

 

0

2

8

II.h

KU/SLA

Sanda Krstulović Kučinić

28

19

9

28

100

 

0

 

0

0

0

II.i

POKOKUSLA(TES)

Ljudmila Despot

11

6

5

10

90,9

 

0

 

0

1

9,09

III.a

HTT

Vedrana Verbanac

32

5

27

30

93,8

 

0

 

0

2

6,25

III.b

HTT

Sandra Lukšić

34

10

24

31

91,2

 

0

 

0

3

8,82

III.c

HTT

Slaven Škrabić

33

10

23

32

97

 

0

 

0

1

3,03

III.d

THK

Anđela Sarić

33

12

21

33

100

 

0

 

0

0

0

III.f

KO

Gordana Stijelja

19

17

2

18

94,75

 

0

1

5,25

0

0

III.g

KU

Lucija Banovac

21

17

4

21

100

 

0

 

0

0

0

III.h

KU/SLA

Kruno Grgurević

28

22

6

28

100

 

0

 

0

0

0

III.i

POKOKUSLA(TES)

Nikša Topić

11

4

7

11

100

 

0

 

0

0

0

IV.a

HTT

Marija Maras-Krivić

33

5

28

31

94

 

0

 

0

2

6

IV.b

HTT

Lidija Lopušinsky

27

8

19

27

100

 

0

 

0

0

0

IV.c

HTT

Helena Stamenov

25

6

19

22

88

 

0

 

0

3

12

IV.d

THK

Zlata Kezić

26

9

17

25

96,2

 

0

 

0

1

3,85

UKUPNO

759

328

430

736

97,4

0

0

2

0,26

21

2,9

PRIKAZ BROJA UČENIKA PO PROGRAMIMA U RAZREDIMA 2011./2012.

TROGODIŠNJI PROGRAM

ČETVEROGODIŠNJI PROGRAM

Zanimanje

Razred

Broj odjela

Broj učenika

Ukupno po razredu učenika

Zanimanje

Razred

Broj odjela

Broj učenika

Ukupno po razreduučenika

kuhar

I.

1,8

49

 

hotelijersko-turistički tehničar

I.

3

96

 

kuhar(JMO)

II.

1,8

49

 

II.

3

92

 

kuhar(JMO)

III.

1,8

45

 

III.

3

99

 

konobar

I.

1

28

 

IV.

3

85

 

konobar(JMO)

II.

1

27

 

turističko-hotelijerski komercijalist

I.

1

32

 

konobar(JMO)

III.

1

19

 

II.

1

31

 

slastičar

I.

0,2

5

 

III.

1

33

 

slastičar(JMO)

II.

0,2

4

 

IV.

1

26

 

slastičar(JMO)

III.

0,2

4

 

UKUPNO

 

16

494

 

pomoćni kuhar i slastičar (TES)

I.

0,5

9

 

UKUPNO UČENIKA PO RAZREDU

I.

 

 

128

II.

0,5

9

 

II.

 

 

123

III.

1

11

 

III.

 

 

132

pomoćni konobar (TES)

I.

0,5

4

 

IV.

 

 

111

pomoćni konobar (TES)

II.

0,5

2

 

UKUPNO

 

12

265

 

UKUPNO UČENIKA PO RAZREDU

I.

 

 

95

II.

 

 

91

III.

 

 

69

PRIKAZ BROJA UČENIKA I ODJELA ZA ŠK.GOD. 2011./2012.

Razredi

Broj odjela po razredu

Ukupni broj učenika

Ukupni broj

Ukupan broj s teškoćama po razredu

Ukupan broj s teškoćama u posebnim odjelima - skupinama

Ukupan broj učenika pripadnika nacionalnih manjina

po razredu

djevojke

ponavljača

djevojaka

1

2

3

4

5

6

9

10

11

I.

8

223

114

9

2

9

13

0

II.

8

214

119

4

0

7

11

1

III.

8

211

114

6

1

2

11

0

IV.

4

111

83

0

0

0

0

0

UKUPNO

28

759

430

19

3

18

35

1

UČENICI S TEŠKOĆAMA

A) učenici u posebnim razrednim odjelima

RAZRED

ZANIMANJE

BROJ UČENIKA

I.i

pomoćni konobar (TES)

4

pomoćni kuhar i slastičar (TES)

9

II.i

pomoćni kuhar i slastičar (TES)

9

pomoćni konobar (TES)

2

III.i

pomoćni kuhar i slastičar (TES)

11

UKUPNO:

35

B) predmeti

POPIS PREDMETA

BROJ SATI

I. RAZRED

II. RAZRED

III. RAZRED

hrvatski jezik

3

3

3

vjeronauk

1

1

1

politika i gospodarstvo

0

1

1

matematika

3

3

2

TZK

2

2

2

tehnologija zanimanja

3

3

3

etika i kultura

1

1

1

stručna praksa

14

14

28

sat razrednika

1

1

1

UČENICI KOJI UČE ETIKU

ŠK. GOD. 2011. / 2012.

I razredi :

1. Marin Šarin ( I.c )

2. Ines Uvodić ( I.c )

3. Antonela Gelenčir ( I.f )

4. Marsel Bešker ( I.h )

5. Milan Obradović ( I.h )

II razredi :

1. Plenković Renato ( II.f )

2. Tea Ordulj (II.g )

3. Dalis Ugarak (II.g )

4. Ivan Pažanin (II.i )

III razredi :

1. Alujević Vinko (III.a )

2. Bužančić Mia ( III.a )

3. Borojević Luka ( III.b )

4. Arta Statovci ( III.b )

5. Lišić Vinka ( III.c )

IV razredi :

1. Leo Matijašević ( IV.a )

2. Ivana Pavišić(IV.a)

3. Ćopić Dajana ( IV.c )

4. Bulatović Una ( IV.c )

5. Bezmalinović Patricia ( IV.c)

6. Adriana Mikulić ( IV.c )

7. Burazin Laura ( IV.d )

DODATNA I DOPUNSKA NASTAVA U ŠK.GOD. 2011. / 2012.

1. Maja Fradelić, dodatna nastava iz hrvatskog jezika, priprema za državnu maturu, IV.razredi

2. Dragana Franić, dopunska nastava iz hrvatskog jezika, I.i II. trogodišnji razredi

3. Sandra Lukšić, dodatna nastava iz engleskog jezika, priprema za državnu maturu, IV.razredi

4. Majda Tomerlin, dodatna nastava iz kulturno – povijesne baštine, IV. razredi ( 2 sata )

5. Denis Ljubičić, dodatna nastava iz povijesti za III.d

6. Anđela Sarić, dodatna nastava iz matematike, IV. razredi ( A smjena )

7. Dijana Štambuk, dodatna nastava iz matematike, IV. razredi ( B smjena )

8. Darijo Žaja, dodatna nastava, barsko poslovanje

9. Frane Papić, dodatna nastava, flambiranje

10. Dušica Dvornik, eko – grupa

11. Ivan Gojsalić, sekcija Mladi kuhar

Procjena: Tabelarni prikaz odraslih polaznika za školsku 2011/12.godinu po razrednim odjelima

Program-zanimanje

I. godina

II. godina

III. godina

IV .godina

UKUPNO

odj.

pol.

odj.

pol.

odj.

pol.

odj.

pol.

odj.

pol.

konobar

1

5

2

-

8

kuhar

1

7

4

2

-

1

13

slastičar

-

-

1

-

1

hotelijersko-turistički tehničar

1

6

3

1

6

1

16

UKUPNO

1

9

15

8

1

6

2

38

Procjena: Tabelarni prikaz odraslih polaznika

za školsku 2011/12.godinu-prekvalifikacija

Program-zanimanje

III. godina

IV. godina

UKUPNO

odj.

pol.

odj.

pol.

odj.

pol.

konobar

1

-

-

-

1

kuhar

1

13

-

-

1

13

slastičar

3

-

-

-

3

hotelijersko-turistički tehničar

1

1

-

1

1

2

turističko-hotelijerski komercijalist

-

1

34

1

34

UKUPNO

2

18

1

35

3

53

Procjena: Tabelarni prikaz odraslih polaznika

za školsku 2011/12.godinu-usavršavanje u struci

Program-zanimanje

odj.

pol.

Kuhar-specijalist

1

18

Konobar-specijalist

3

Barmen

1

9

Flamber

-

-

Somellier

-

-

UKUPNO

2

30

Broj polaznika za šk.god.2011/12. je 121.

Obrazovanje odraslih polaznika-nastava: dopisno-konzultativna (2011/12.) – procjena

Red.

br.

Ime i prezime nastavnika

Nastavni predmet

Broj razrednih odjela

Godišnje zaduženje

1.

Vedrana Ban-Verbanac

Gospodarstvo KO-KU-SP

Knjigovodstvo THK

Knjigovodstvo s bilanciranjem HTT

1

2

2

(43)

30

13

2.

Ivica Bašić

Ugostiteljsko posluživanje THK

1

80

3.

Daniela Burazin-vanjski suradnik

Zemljopis HTT

Turistički zemljopis THK

Turistički zemljopis KO

3

2

1

20

7

6

(33)

4.

Slavica Copić

Osnove računalstva

1

7

5.

Snježana Ćubelić

Osnove podučavanja naučnika KO-KU-SP

1

18

6.

Jelica Dragun

Hrvatski jezik KO-KU I,II,III.raz. (18)

3

32

7.

Dijana Dvornik

Etika

Politika i gospodarstvo

Gospodarsko pravo THK II.raz.

Poslovno dopisivanje THK

Daktilografija s poslovnim dopisivanjem

Gospodarsko pravo HTT IV.raz

3

1

1

1

1

1

15

7

7

8

7

7

(51)

8.

Maja Fradelić

Hrvatski jezik HTT II, III. i IV.raz

3

42

9.

Ivan Gojsalić

Kuharstvo KU-SP

1

160

10.

Kruno Grgurević

Kuharstvo KU-SP

1

60

11.

Jagoda Gudić-vanjski suradnik

Talijanski jezik HTT

4

46

12.

Smiljka Ivakić

Kuharstvo THK

1

110

13.

Nevena Jurišić-Borozan

Talijanski jezik THK

1

20

14.

Ljiljana Kargotić

Kuharstvo KU - PKV

1

200

15.

Marija Krivić-Maras

Njemački jezik HTT

Njemački jezik KO-KU-SP

4

1

48

20

(88)

16.

Zlata Kezić

Engleski jezik HTT

4

49

17.

Sandra Krstulović-Kučinić

Engleski jezik THK

Engleski jezik KO-KU

1

3

24

20

(44)

18.

Cvite Lolić

Slastičarstvo SL-PKV

1

50

19.

Sanda Lukšić

Engleski jezik KO-KU-SP

1

20

20.

Miranda Matković

Tržišno poslovanje KO-KU-SP

Računovodstvo i kontrola THK

Marketing u turizmu KO-KU-SL, HTT

1

1

1

18

12

12

21.

Silvana Mijić-vanjski suradnik

Poznavanje robe i prehrana KO-KU-SP

Tehnologija zanimanja KO-KU

1

3

18

30

(48)

22.

Mirjana Milovac-Krželj

Pravni propisi KO-KU-SP

1

18

23.

Martin Modrić

Statistika HTT, THK

Promet i putničke agencije THK

Organizacija poslovanja poduzeća u ugostiteljstvu THK

1

1

4

7

6

27

(40)

24.

Ante Odak

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

1

1

4

4

4

(16)

25.

Barbara Pejić

Hrvatski jezik I.raz. HTT

Hrvatski jezik THK

1

1

18

24

(42)

26.

Anđela Sarić

Gospodarska matematika THK

Matematika I.raz. HTT

Stručni račun KO-KU-SP

1

1

1

24

18

18

27.

Helena Stamenov

Talijanski jezik KO-KU

Francuski jezik sa stručnim nazivljem KU

Francuski jezik THK

3

1

1

20

18

12

(50)

26.

Gordana Stijelja

Informatika KO-KU-SP

1

20

28.

Nataša Stefanovski

Poslovna psihologija s komunikacijom

Bonton

1

1

4

4

29.

Stojanka Stojković

Tehnologija struke KO-KU

2

6

30.

Vesna Šoljan

Matematika HTT –II. III. i IV.raz

1

1

1

18

18

18

31.

Dijana Štambuk

Matematika u struci KO-KU-SL

1

1

1

15

15

15

32..

Dragan Todorović

Ugostiteljsko posluživanje KO

Enologija s gastronomijom

Vođenje i organizacija kuhinje/restorana

3

1

1

(138)

130

4

4

33.

Majda Tomerlin

Povijest hrvatske kulturne baštine

1

10

34.

Sanda Vidan

Organizacija poslovanja poduzeća HTT

Recepcijsko poslovanje

Osnove turizma THK

1

1

1

28

6

7

(41)

35.

Toma Visković

Povijest KO-KU I.raz

Povijest HTT

Povijest THK

1

1

1

7

21

7

(35)

36.

Snježana Vrgoč

Njemački jezik KO-KU

Njemački jezik THK

1

1

15

18

37.

Dario Žaja

Ugostiteljsko posluživanje

1

105

UKUPNO SATI

1.775,-

III. GODIŠNJI KALENDAR RADA

TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA

SPLIT, A.G. MATOŠA 60

K A L E N D A R

za školsku godinu 2011./2012.

Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske donijelo je Pravilnik o početku i završetku nastave i trajanje odmora učenika srednjih škola u školskoj godini 2011./2012.

Škola je dužna pridržavati se ovog Pravilnika i unutar navedenih nadnevaka prilagoditi i realizirati svoju djelatnost.

Školska godina počinje 1. rujna 2011., a završava 31. kolovoza 2012. godine.

Nastava je ustrojena u dva polugodišta i to:

· prvo polugodište započinje 12. rujna 2011. godine (I. smjena jutro) i traje do 23. prosinca 2011. godine.

· zimski odmor učenika započinje 24. prosinca 2011. godine, a završava 6. siječnja 2012. godine

· drugo polugodište za I. II. i III. razrede (koji nisu završni) traje od 9. siječnja do 15 . lipnja 2012. godine.

· 31. listopada 2011. je nenastavni dan

· Dan grada Splita 7. svibnja (blagdan svetog Dujma) je nenastavni dan.

· drugo polugodište za III. i IV. razrede (završni razredni odjeli) traje od 9. siječnja do 18. svibnja 2012. godine,

· proljetni odmor učenika počinje 2. travnja 2012. godine, a završava 9. travnja 2012. godine.

Planiranje nastave i ostvarivanje fonda sati po nastavnim predmetima ostvaruje se za:

· prvo polugodište tijekom 15 radnih tjedana,

· drugo polugodište tijekom 22 radnog tjedna,

drugo polugodište za III. i IV. razredne odjele (završni odjeli) tijekom 18 radnih tjedana.

broj radnih dana u prvom polugodištu je 74, a u drugom 107, odnosno za završne razrede 87.

kako se iz godišnjeg kalendara može vidjeti u 37 radnih tjedana ima 36+1(prvi radni dan) ponedjeljaka, 35 utoraka, 37 srijeda, 36 četvrtaka i 37petaka.

U našoj školi nastava je organizirana tijekom 5 dana u tjednu, osim za razredne odjele ugostiteljske struke koji cjeloviti planirani tjedni fond sati mogu ostvariti tek kroz 6 dana. Razlog je praktična nastava u trajanju od 3, 8, 12, 14, 20 ili 21 sati što se može realizirati isključivo kroz 2 ili 3 dana.

Ljetni odmor za učenike traje od 18. lipnja do 31. kolovoza 2012. godine osim za učenike koji polažu razredni, popravni ili završni ispit, kao i za one učenike koji obavljaju praktičnu nastavu tijekom ljeta i one koji polažu ispite državne mature

U školskoj godini učenicima je osigurano najmanje 45 dana godišnjeg odmora.

Nastavni satovi traju po 45 minuta, osim u iznimnim situacijama kao što su klimatske nepogode (vrućine, hladnoće), u danima polaganja ispita državne mature, u prigodnim situacijama (priredbe za blagdane, natjecanja i druga slična događanja u školi), u dane održavanja vrhunskih sportskih priredbi u gradu i državi.

Zbog novog Pravilnika o izradbi i obrani završnog rada, vremenik iz članka 5. stavka 1. tog pravilnika, za školsku godinu 2011./2012. treba se donijeti do 30. rujna 2011., a objaviti do 5. listopada 2011. godine. Na taj način ovaj kalendar će doživjeti neke promjene unošenjem novih datuma.

K A L E N D A R

ŠK.GOD. 2011./2012.

RUJAN 2011.

1. rujna

- početak školske godine

2.rujna

7. rujna

8. rujna

- početak tjedna cjeloživotnog učenja

9.rujna

- Imenovanje školskog ispitnog povjerenstva za državnu maturu

12.rujna

- početak nastave

13.rujna

- ljubitelji kazališta-pretplata za 2011-12. šk.god

- tjedan cjeloživotnog učenja

14.rujna

- Nastavničko vijeće, Školski odbor

15. rujna

16. – 30. rujna

- liječnički pregledi radi oslobađanja od nastave TZK

- cijepljenje učenika završnih razreda

20. rujna

23.rujna

- vijeće učenika

26.rujna

- europski dan stranih jezika

27. rujna

-Dan škole-obilježavanje Svjetskog dana turizma (pano, radionice, posjeti muzejima čišćenje okoliša, sportska natjecanja, posjet Saboru učenika završnih razreda, terenska nastava)

28. rujna

- Vijeće roditelja

29. rujna

· sjednica Nastavničkog vijeća, Školski odbor

- godišnji plan i program rada škole

· posjet Saboru Republike Hrvatske

15. – 30. rujna

- održavanje roditeljskih sastanaka

tijekom rujna

- sastanci članova stručno-razvojne službe, ravnatelja i članova pojedinih stručnih tijela

LISTOPAD 2011

1. – 31. listopada

- organiziranje skupine posjetitelja kazališnih predstava

tijekom listopada

- sistematski pregledi učenika I. razreda

-medijacija

5. listopad

- obilježavanje Svjetskog dana učitelja (pano, literarni radovi)

8. listopada

- Dan neovisnosti –blagdan Republike Hrvatske (pano, literarni radovi)

14. listopada

- Eko-etno sajam (Škola predstavlja županiju na velesajmu)

12. listopada

- sjednica Nastavničkog vijeća (oslobađanje od nastave TZK)

- imenovanje članova prosudbenog povjerenstva

15. listopada

- Međunarodni dan bijelog štapa (prikupljanje novčanih priloga učenika i djelatnika

- početak obrazovanja odraslih

13.-15. listopada

· Interstas sudjelovanje učenika i nastavnika naše Škole

16. – 31. listopada

- satovi razrednika s liječnikom školske medicine

18.-21.listopada

- međunarodno natjecanje barmena Prešov

20. listopada

- Međunarodni dan školskih knjižnica

24. listopada

- Poreč- natjecanje u flambiranju

tijekom listopada

- priprema za organizaciju školske ekskurzije (III. razredi – HTT, THK,KO,KU,SL)

kraj listopada

· konstituiranje Maturantskog odbora

· konstituiranje Povjerenstva za organizaciju ekskurzije

· razredna vijeća

28. listopada

· sjednica Školskog prosudbenog odbora

· zadnji dan za izbor tema završnog rada

29.listopada

· posjet tvrđavi Klis

- izlet u Veneciju

31.listopada

- nenastavni dan

STUDENI 2011.

tijekom studenog

- priprema za organizaciju školske ekskurzije (III. razredi – HTT, THK)

1. studenog

- Svi sveti

7.-12. studenog

- 24. konferencija AEHT-a u Haagu

15. studenog

- sjednica Nastavničkog vijeća

Tijekom studenoga

- Izlet u Vukovar-nastavnici i učenici I. razreda

18. studenog

- obilježavanje Dana sjećanja na Vukovar (pano, literarni radovi),

24. studenog

- Dan hrvatskog kazališta

25. studenoga

- posjet galeriji E.Vidovića

30. studenoga

- Prijava obrane završnog rada i pomoćničkog ispita(za šk.god.2010./2011.)-ZIMSKI ROK

PROSINAC 2011.

Početak prosinca

- 2. roditeljski sastanci

1. prosinca

- sjednica školskog prosudbenog odbora

1.-8. prosinca

. Božić u Europi

5. prosinca

- Dan volontera

6. prosinca

- proslava Sv. Nikole

- Kamelija kup- Opatija

8. prosinca

- dobrovoljno darivanje krvi učenika i nastavnika- Crveni križ

4. – 10. prosinca

- obilježavanje Dana čovjekovih prava (10.XII) – literarni radovi, pano, referati

13.-17. prosinca

- posjet Semmeringu

21. prosinca

- Božićna priredba

23. prosinca

- završetak I. polugodišta

- Razredna vijeća

- Nastavničko vijeće

- podjela izvješća učenicima

- prigodni svečani program

- Božićni ručak za umirovljenike, djelatnike Škole i goste

24. prosinca 2011. do 6. siječnja 2012. godine

BOŽIĆNI I NOVOGODIŠNJI PRAZNICI

SIJEČANJ 2012.

6. siječnja

- Sveta tri kralja-blagdan Republike Hrvatske

9. siječnja

- početak II. polugodišta

tijekom siječnja

- roditeljski sastanci

- završni rok polaganja razlikovnih ispita

19. siječnja

· - sjednica Nastavničkog vijeća (polugodišnji rezultati)

20. ili 21. siječnja

· - maturalni ples

VELJAČA 2012.

3. veljače

- zadnji dan za predaju završnog rada- ZIMSKI ROK

6. veljače

- sjednica Nastavničkog vijeća

-školski prosudbeni odbor

7. veljače

- obilježavanje Međunarodnog dana života

- sjednica ŠPO

8. veljače

- pripreme za lidrano

13. i 14. veljače

- obrana završnog rada u zimskom roku

15. veljače

- sjednica ŠPO

16. veljače

- medijacija

20. veljače

- podjela završnih svjedodžbi

21. veljače

- Međunarodni dan materinskog jezika

tijekom veljače

· predavanje školskog liječnika iz Zavoda za javno zdravstvo (odabrane teme)

· 3. roditeljski sastanci (osvrt na polugodišnje rezultate)

tijekom veljače

· priprema za natjecanje u stranom jeziku, hrvatskom jeziku i LIDRANO-u

· školska natjecanja u znanju stranih jezika

· početak konzultacija za polaganje završnog ispita

tijekom veljače

· županijska natjecanja u znanju i vještinama u ugostiteljstvu i turizmu (Gastro)

22. veljače

- obilježavanje Dana Nacionalne i sveučilišne knjižnice

OŽUJAK 2012.

Tijekom ožujka

· županijska natjecanja u znanju stranih jezika

2.-4. ožujka

· sajam Gast

8. ožujka

- obilježavanje Međunarodnog dana žena

9. ožuka

- izlet u Šibenik ili Dubrovnik

8.-12.ožujka

- kontrolni ispiti za II. razrede JMO

11.-20. ožujka

- obilježavanje Dana hrvatskog jezika (pano,. Literarni radovi)

14. ožujka

- obilježavanje Dana Pokreta prijatelja prirode Lijepa Naša (pano, literarni radovi, izleti)

- dani frankofonije

15. ožujka

- u pohode hrvatskim glagoljašima

16. ožujka

- proljetni kros

20. ožujka

- obilježavanje Međunarodnog dana kazališta za djecu i omladinu (glumačko gostovanje)

21. ožujka

- svjetski dan pjesništva

23. ožujka

- kazališna predstava Pigmalion

24. ožujka

- posjet ribogojilištu

25. ožujka

- Loreto-razmjena učenika i nastavnika

29. ožujka

- dobrovoljno darivanje krvi za učenike završnih razreda i nastavnike

- zadnji dan za prijavu obrane završnog rada

30. ožujka

- razredna vijeća

- sjednica ŠPO

tijekom ožujka

- susret maturanata u Mostaru i posjet udruzi Ćenakolo

2.travnja – 9. travnja

- PROLJETNI ODMOR ZA UČENIKE

TRAVANJ 2012.

1. travnja

- Bled- natjecanje barmena

4. travnja

5. travnja

6. travnja

7. trvanja

- Svjetski dan zdravlja

8. travnja

12. travnja

14.-22. travnja

Sredina travnja

- Tjedan srednjih škola grada Splita

15. travnja

- Bura Cup- Sinj

23. travnja

- medijacija

tijekom travnja

- Državno natjecanje u znanju stranih jezika

- Državno natjecanje Gastro 2012.

- biser mora

SVIBANJ 2012.

1. svibnja

- Međunarodni praznik rada

početak svibnja

· 4. roditeljski sastanci (za završne razrede)

tijekom svibnja

- Uzvratni posjet škole iz Semmeringa

- Reception and City tourism-natjecanje (Giulianova-Italija)

tijekom svibnja

· terenska nastava

3. – 17. svibnja

- razredni ispiti za učenike završnih razreda

7. svibnja

- obilježavanje Sv. Duje, nenastavni dan

15. svibnja

- obilježavanje Dana spomena na bleiburške žrtve (pano)

18. svibnja

- kraj nastavne godine za učenike završnih razreda

15.-31. svibnja

- 4. roditeljski sastanci (za ostale razrede)

21. svibnja

· sjednica Razrednih vijeća

· sjednica Nastavničkog vijeća

24. svibnja

25. svibnja

- DM-HJ

26. svibnja

- predsvečano polaganje završnog ispita specijalista

- eko grupa – uređenje okoliša

28. svibnja

· DM-EJ, Fj

29. svibnja

- obilježavanje Međunarodnog dana muzeja (pano)

- DM

30. svibnja

- DM- Mat

31. svibnja

- DM

LIPANJ 2012.

Početak lipnja

1. lipnja

· DM

4. lipnja

· Završni ispit- specijalisti

· Junior barmen kup- Karlovac

· -DM

5. lipnja

· DM

6. lipnja

· DM

8. lipnja

· DM

1.-8. lipnja

- popravni ispiti za učenike završnih razreda

1.-15. lipnja

- razredni ispiti za učenike svih I., II., te III. razreda (HTT, THK)

7. lipnja

- zadnji dan za izradbu i predaju završnog rada i prijava za pomoćnički ispit

8. lipnja

- sjednica ŠPO,sjednica Nastavničkog vijeća

11. lipnja

- DM

12. lipnja

- DM

11.-14. lipnja

· polaganje praktičnog dijela naukovanja-pomoćnički ispit

16. lipnja

· stručno-teorijski sadržaji na pomoćničkom ispitu

15. lipnja

· kraj nastavne godine za učenike svih I. i II., te III. razreda (HTT i THK)

18. lipnja

· Sjednice Razrednih vijeća

· sjednica Nastavničkog vijeća

· sjednica ŠPO

18.-21. lipnja

· rokovi obrane završnog rada i pomoćničkog ispita

22. lipnja

· Dan antifašističke borbe-blagdan Republike Hrvatske

23. lipnja

· Tijelovo

24. lipnja

25. lipnja

· Dan državnosti-blagdan Republike Hrvatske

26. lipnja

- izlet za djelatnike škole

26. lipnja

- pomoćnički ispit-II.dio

- sjednica ŠPO

SRPANJ 2012.

početak srpnja

· upis u I. razred

1.-6. srpnja

· popravni ispit za učenike I., II. razreda svih zanimanja i III. razreda zanimanja THK i HTT

4. srpnja

· objava rezultata DM

6. srpnja

· podjela svjedodžbi o obranjenom završnom ispitu

7. srpnja

· zadnji dan za prijavu obrane završnog rada- JESENSKI ROK

8. srpnja

· sjednica Nastavničkog vijeća nakon upisa i popravnih ispita

· sjednica ŠPO

10. srpnja

· podjela svjedodžbi i izvješća učenicima I., II. i III. razreda (HTT i THK)

11. srpnja

· odlazak na godišnji odmor

KOLOVOZ 2012.

18. kolovoza

20.- 22. kolovoza

- sjednica Nastavničkog vijeća

- popravni ispiti,izvanredni kontrolni ispit

19. kolovoza

- zadnji dan za izradbu i predaju završnog rada-JESENSKI ROK

22. kolovoza

- sjednica ŠPO

23. kolovoza

- sjednica Nastavničkog vijeća

24. kolovoza

- obrana završnog rada – jesenski rok

23.8.-7.rujna

- ispiti DM-jesenski rok

29. kolovoza

pomoćničkog ispita-JESENSKI ROK

-

31. kolovoza

- - Sjednica Nastavničkog vijeća

- - sjednica ŠPO

RUJAN 2012.

1. rujna

- početak školske godine 2012./2013.

Napomena: Zbog polaganja ispita državne mature u kalendaru može doći do određenih odstupanja od naznačenih datum.

IV. DJELATNICI USTANOVE

PODACI O NASTAVNICIMA (ŠK.GOD. 2011./2012.)

Red.br.

Prezime i ime

Zvanje

Stručna sprema

God.rođ.

Uk.staž

Nastavni predmeti po zaduženju

Broj sati tj.zaduženja

Određeno

Neodređeno

1.

BANOVAC LUCIJA

prof.hrvatskog jezika i knjiž.

VSS

1971.

9

HRVATSKI JEZIK

36

 

DA

2.

DRAGUN JELICA

prof.hrvatskog jezika i knjiž.

VSS

1963.

20

HRVATSKI JEZIK

40

 

DA

3.

FRADELIĆ MAJA

prof.hrvatskog jezika i knjiž.

VSS

1957.

28

HRVATSKA JEZIK

40

 

DA

4.

PEJIĆ BARBARA

prof.hrvatskog jezika i knjiž.

VSS

1950.

34

HRVATSKI JEZIK

40

 

DA

5.

DESPOT LJUDMILA

prof.hrvatskog jezika i knjiž.

VSS

1963.

24

HRVATSKI JEZIK

40

 

DA

6.

DRAGANA FRANIĆ

Prof.hrvatskog jezika I književnosti

VSS

1976.

6

HRVATSKI JEZIK

14

DA

7.

MAGAŠ GORAN

prof. matematike i fizike

VSS

1946.

33

MATEMATIKA, MATEMATIKA U STRUCI

40

DA

 

8.

SARIĆ ANĐELA

prof.matematike i informatike

VSS

1967.

17

GOSPODARSKA MATEMATIKA, MATEMATIKA U STRUCI

40

 

DA

9.

ŠTAMBUK DIJANA

dipl.ing. matematike

VSS

1968.

13

MATEMATIKA, GOSPODARSKA MATEMATIKA

40

 

DA

10.

ŠOLJAN VESNA

prof. matematike i informatike

VSS

1967.

19

MATEMATIKA,GOSPODARSKA MATEMATIKA, MATEMATIKA U STRUCI

40

 

DA

11.

MARAS-KRIVIĆ MARIJA

prof.engleskog i njemačkog jezika

VSS

1961.

24

NJEMAČKI JEZIK, ENGLESKI JEZIK

40

 

DA

12.

KRSTULOVIĆ-KUČINIĆ SANDA

prof.eng. i hist. umjetnosti

VSS

1967.

20

ENGLESKI JEZIK

40

 

DA

13.

LUKŠIĆ SANDRA

prof.engleskog i njemačkog jezika

VSS

1970.

15

ENGLESKI I NJEMAČKI JEZIK

40

 

DA

14.

KEZIĆ ZLATA

prof.engleskog jezika

VSS

1953.

33

ENGLESKI JEZIK

40

 

DA

15.

KASUM DEDIĆ ANICA

prof.komparativne knjiž i njemačkog jez.

VSS

1949.

38

NJEMAČKI JEZIK

40

 

DA

16.

VUŠKOVIĆ SNJEŽANA

prof. njemačkog jez. i sociologije

VSS

1969.

15

NJEMAČKI JEZIK

40

 

DA

17.

STAMENOV HELENA

prof. francuskog i talijanskog jez.

VSS

1966.

20

FRANCUSKI JEZIK, TALIJANSKI

40

 

DA

18.

MAJA KUZMANIĆ

prof. talijanskog jezika I francuskog jezika

VSS

1986.

1

TALIJANSKI JEZIK

30

DA

19.

STIPIČIĆ LOPUŠINSKY LIDIJA

prof.talijanskog jezik i pedagogije

VSS

1960.

23

TALIJANSKI JEZIK

40

 

DA

20.

DVORNIK DUŠICA

diplomirani biolog

VSS

1951.

35

BILOGIJA SA EKOLOGIJOM I TEHNOLOGIJA ZANIMANJA

40

 

DA

21.

VISKOVIĆ TOMA

prof. povijesti

VSS

1960.

16

POVIJEST

40

 

DA

22.

LJUBIČIĆ DENIS

prof. povijesti

VSS

1972.

9

POVIJEST, VODITELJ SMJENE

40

 

DA

23.

BURAZIN DANIELA

prof. geografije

VSS

1974.

9

GEOGRAFIJA

11

 

DA

24.

MADIRAZZA-MLIKOTA MARINA

prof. tjelesnog odgoja

VSS

1960.

24

TZK

40

 

DA

25.

SRETAN BANDALOVIĆ

prof. tjelesnog odgoja

VSS

1947.

33

TZK

40

 

DA

26.

ODAK ANTE

prof. tjelesnog odgoja

VSS

1961.

18

TZK

40

 

DA

27.

TUŠEK GORDANA

diplomirani ekonomist

VSS

1953.

22

ETIKA, TURIZMA I MARKETING, ORG. POSLOVANJA PODUZEĆA I PRAKTIČNA NASTAVA

40

 

DA

28.

MATKOVIĆ MIRANDA

diplomirani ekonomst

VSS

1963.

9

RAČUNOVODSTVO I KONTROLA

5

 

DA

29.

KATAČIĆ VANJA

prof.etnologije i sociologije

VSS

1948.

36

POLITIKA I GOSPODARSTVO, ETIKA I KULTURA

18

 

DA

30.

VIDAN SANDA

diplomirani ekonomist

VSS

1953.

31

RECEPCIJSKO POSLOVANJE, ORG. POSLOVANJA (UGOST.) PODUZEĆA I PRAKTIČNA NASTAVA

40

 

DA

31.

COPIĆ SLAVICA

dipl.ing. elektrotehnike

VSS

1949.

34

RAČUNALSTVO

40

 

DA

32.

MILOVAC-KRŽELJ MIRJANA

dipl. pravnik

VSS

1963.

19

POLITIKA I GOSPODARSTVO, GOSPODARSKO PRAVAO, DAKTILOGRAFIJA S POSLOVNIM DOPISIVANJEM

40

 

DA

33.

VERBANAC VEDRANA

diplomirani ekonomist

VSS

1957.

29

KNJIGOVODSTVO S FINANCIRANJEM, ORG. POSLOVANJA PODUZEĆA I PRAKTIČNA NASTAVA

40

 

DA

34.

MATIJEVIĆ MILENA

diplomirani turizmolog

VSS

1955.

24

OSNOVE TURIZMA, TURISTIČKI ZEMLJOPIS, PRAKTIČNA NASTAVA (OSNOVE TURIZMA) I TURIZAM I MARKETING

40

 

DA

35.

STIJELJA GORDANA

dipl. ing. elektrotehnike

VSS

1952.

33

RAČUNALSTVO, OSNOVE RAČUNALSTVA S VJEŽBAMA

40

 

DA

36.

STEFANOVSKI NATAŠA

prof. psihologije

VSS

1971.

24

ŠKOLSKA PSIHOLOGINJA; PSIHOLOGIJA S KOMUNIKACIJOM

40

 

DA

37.

TOMERLIN MAJDA

prof. povijest umjetnosti i talijanskog jez.

VSS

1949

33

KULTURNO POVIJESNA BAŠTINA

25

 

DA

38.

VLAJČEVIĆ ELA

dipl. ing. elektrotehnike

VSS

1964.

17

RAČUNALSTVO

33

 

DA

39.

DRAGANA VRUČINIĆ

Dipl.ing.prehrambene tehnologije

VSS

1965.

5

POZNAVANJE ROBE I PREHRANA I TEHNOLOGIJA ZANIMANJA

40

DA

40.

JURIŠIĆ-BOROZAN NEVENA

prof. talijanskog jezika i indologije

VSS

1963.

16

TALIJANSKI JEZIK

40

 

DA

41.

TOŠIĆ IRIS

prof. engleskog i talijanskog jezika

VSS

1973.

12

ENGLESKI JEZIK

40

 

DA

42.

DVORNIK DIJANA

dipl. pravnik

VSS

1962.

23

POLITIKA I GOSPODARSTVO

18

 

DA

43.

MODRIĆ MARTIN-ANTONIO

diplomirani ekonomist

VSS

1965.

20

STATISTIKA, PROMET I PUTNIČKE AGENCIJE, ORG. POSLOVANJA PODUZEĆA U UGOSTITELJSTVU I PRAKTIČNA NASTAVA

40

 

DA

44.

ŠKRABIĆ SLAVEN

diplomirani ekonomist

VSS

1970.

13

KNJIGOVODSTVO S BILANCIRANJEM, RAČUNOVODSTVO I KONTROLA I PRAKTIČNA NASTAVA

40

 

DA

45.

LOLIĆ CVITA

Ing. kemijske tehnologije

VKV

1961.

31

SLASTIČARSTVO (S VJEŽBAMA), KUHARSTVO (SA SLASTIČARTVOM)

40

 

DA

46.

BAŠIĆ IVAN

nastavnik praktične nastave

VŠS

1947.

44

UGOSTITELJSKO POSLUŽIVANJE (S VJEŽBAMA), STRUČNA PRAKSA I TEHNOLOGIJA ZANIMANJA

40

 

DA

47.

TOMISLAV NAĐFEJ

str.učitelj ugostiteljskog posluživanja

VŠS

1982.

2

UGOSTITELJSKO POSLUŽIVANJE (S VJEŽBAMA), STRUČNA PRAKSA I TEHNOLOGIJA ZANIMANJA

40

 

DA

48.

GOJSALIĆ IVAN

VKV kuhar

VKV

1956.

34

KUHARSTVO ( S VJEŽBAMA), KUHARSTVO (SA SLASTIČARSTVOM)

40

 

DA

49.

IVAKIĆ SMILJA

str.učitelj ugostiteljskog posluživanja

VŠS

1958.

32

KUHARSTVO ( S VJEŽBAMA), KUHARSTVO (SA SLASTIČARSTVOM)

40

 

DA

50.

ŽAJA DARIJO

str.učitelj ugostiteljskog posluživanja

VŠS

1969.

16

UGOSTITELJSTVO, UGOSTITELJSKO POSLUŽIVANJE (S VJEŽBAMA)

40

 

DA

51.

KARGOTIĆ LJILJANA

VKV kuhar

VKV

1954.

37

KUHARSTVO ( S VJEŽBAMA), KUHARSTVO (SA SLASTIČARSTVOM), STRUČNA PRAKSA I TEHNOLOGIJA ZANIMANJA

40

 

DA

52.

KELAM GORANA

dipl. kateheta

VSS

1970.

14

VJERONAUK

40

 

DA

53.

TODOROVIĆ DRAGAN

dipl. ekonomist

VSS

1956.

27

UGOSTITELJSTVO I UGOSTITELJSKO POSLUŽIVANJE (VJEŽBE)

40

 

DA

54.

TOPIĆ NIKŠA

 

VKV kuhar

SSS

1968.

10

KUHARSTVO (SASLASTIČARSTVOM), KUHARSTVO S VJEŽBAMA, STRUČNA PRAKSA

26

DA

 

55.

PAPIĆ FRANO

ekonomist

VŠS

1953.

36

KUHARSTVO (SA SLASTIČARSTVOM), KUHARSTVO S VJEŽBAMA, KUHARSTVO

40

 

DA

56.

GRGUREVIĆ KRUNO

 

ekonomist

VŠS

1974.

8

KUHARSTVO

40

 

DA

57.

LUETIĆ MELITA

 

dipl.kateheta

VSS

1977.

6

VJERONAUK

15

 DA

58.

GORAN BATARELO

Dipl.ekonomist

VŠŠ

1980.

5

KUHARSTVO

16

DA

59.

SANDRA RADIĆ REIĆ

Ing.prehrambne tehnologije

VSS

1966.

1

POZNAVANJE ROBE I PREHRANA

11

DA

V. PODATCI O DNEVNOJ I TJEDNOJ ORGANIZACIJI NASTAVE

RAZREDNICI u šk.god. 2011./2012.

I. a

Mirjana Milovac Krželj

I. b

Jelica Dragun

I. c

Iris Tošić

I. d

Denis Ljubičić

I. f

Ela Vlajčević

I. g

Smiljka Ivakić

I. h

Dragana Vručinić

I. i

Vanja Katačić

II. a

Vesna Šoljan

II. b

Diana Štambuk

II. c

Toma Visković

II. d

Milena Matijević

II. f

Gorana Kelam

II. g

Ivan Gojsalić

II. h

Sanda Krstulović Kučinić

II. i

Ljudmila Despot

III. a

III. b

Sandra Lukšić

III. c

Slaven Škrabić

III. d

Anđela Sarić

III. f

Gordana Stijelja

III. g

Lucija Banovac

III. h

Kruno Grgurević

III. i

Nikša Topić

IV. a

Marija Maras-Krivić

IV. b

Lidija Lopušinsky

IV. c

Helena Stamenov

IV. d

Zlata Kezić

RASPORED KORIŠTENJA SPORTSKE DVORANE

Školski sat

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

1.

1.f-Bandalović

1.i/2.i/3.i(Ž)-Madirazza Mlikota

1.i/2.i/3.i(M)-Odak

2.

1.f-Bandalović

1.i/2.i/3.i(Ž)-Madirazza Mlikota

1.i/2.i/3.i(M)-Odak

2.f-Bandalović

3.

3.g-Odak

3.h-Madirazza Mlikota

3.f-Bandalović

4.

2.c(Ž)- Bandalović

2.b(Ž)- Madirazza Mlikota

2.b(M)i 2.c(M)-Odak

1.a(Ž)- Madirazza Mlikota

1.d(Ž)-Bandalović

1.a/d(M)-Odak

3.b/c(M)-Odak 3.b(Ž)-Madirazza Mlikota

3.c(Ž)-Bandalović

1.g/h(Ž)-Madirazza Mlikota

1.h(M)-Odak

1.g(M)-Bandalović

5.

2.h-Madirazza Mlikota

2.g-Odak

2.c(Ž)-Bandalović

2.b(Ž)- Madirazza Mlikota

2.b(M)i 2.c(M)-Odak

1.a/d(M)-Odak

1.d(Ž)-Bandalović

1.a(Ž)- Madirazza Mlikota

3.b(Ž)-Madirazza Mlikota

3.c(Ž)-Bandalović

3.b/c(M)-Odak

!.g/h(Ž)-Madirazza Mlikota

1.h(M)-Odak

1.g(M)-Bandalović

6.

3.a(Ž)-Bandalović

3.a/d(M)-Odak

i 3.d(Ž)-Madirazza Mlikota

4.b(Ž)-Madirazza Mlikota

4.c(Ž)-Bandalović

4.b(M)i4.c(M)-Odak

2.a(Ž)-Madirazza Mlikota

2.d(Ž)-Bandalović

2.a/d(M)-Odak

1.b(Ž)-Madirazza Mlikota

1.c(Ž)-Bandalović

1.b/c(M)-Odak

4.d(Ž)-Bandalović

4.a/d(M)-Odak

4.a(Ž)-Madirazza Mlikota

7.

3.a(Ž)-Bandalović

3.a/d(M)-Odak

i 3.d(Ž)-Madirazza Mlikota

4.b(Ž)-Madirazza Mlikota

4.c(Ž)-Bandalović

4.b(M)i4.c(M)-Odak

2.a(Ž)-Madirazza Mlikota

2.d(Ž)-Bandalović

2.a/d(M)-Odak

1.b(Ž)-Madirazza Mlikota

1.c(Ž)-Bandalović

1.b/c(M)-Odak

4.d(Ž)-Bandalović

4.a/d(M)-Odak

4.a(Ž)-Madirazza Mlikota

TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA

21000 SPLIT, Antuna Gustava Matoša 60

Telefon: 021/ 386-824 fax: 021/ 386-827

e-mail: [email protected]

OIB: 28557793778

Klasa: 602-03/11-01/499

Urbroj: 2181-28-01-10-01

Split, 01. rujna 2011. god.

U skladu s čl. 91. Statuta škole i čl. 33. Pravilnika o radu škole, Ravnatelj dana 01. rujna 2011. god. donosi

R J E Š E NJ E

o rasporedu radnog vremena radnika Škole za šk.god. 2011./2012.

1. Ravnatelj (Ivo Bilić) – ponedjeljak i četvrtak – poslijepodnevna smjena, utorak,

srijeda i petak – jutarnja smjena

2. Stručno - pedagoška služba (voditelj I. smjene Denis Ljubičić, voditelj II. smjene

Helena Stamenov, pedagog Snježana Ćubelić, psiholog Nataša Stefanovski) – rade

u smjenama prema posebnom rasporedu koji čini sastavni dio ovog rješenja

3. Knjižničar (Asja Petrić) – ponedjeljak i petak - jutarnja smjena, utorak, srijeda i

četvrtak – poslijepodnevna smjena

4. Računovođa (Ružica Grgić) - ponedjeljak i srijeda – poslijepodnevna smjena, utorak,

četvrtak i petak – jutarnja smjena

5. Administratori (Izvorka Katić, Ivana Zekan) – Izvorka Katić u smjeni „A“ ponedjeljak,

srijeda i petak, u smjeni „B“ – utorak i četvrtak; Ivana Zekan – obrnuto

6. Tajnik (Željka Bilankov) - ponedjeljak i srijeda – poslijepodnevna smjena,

utorak, četvrtak i petak – jutarnja smjena

7. Stručno pedagoški voditelj obrazovanja odraslih (Stojanka Stojković) –

ponedjeljak i utorak – poslijepodnevna smjena, srijeda,četvrtak i petak – jutarnja

smjena

8. Ekonom, dostavljač ( Nevena Ordulj) – ponedjeljak, srijeda i petak – smjena „B“ ,

utorak i četvrtak – smjena „A“

9. Kućni majstor (Josip Siber) – ponedjeljak, utorak i srijeda – smjena „B“ , četvrtak

i petak – smjena „A“

10. Podvornik (Nediljko Hrga) – ponedjeljak, utorak i srijeda – smjena „A“ , četvrtak

i petak – smjena „B“

11. Spremačice:

1. Vesna Pavić prati smjenu „A“ –prizemlje

2. Nevenka Babić prati smjenu „B“- kat, zbornica, kancelarije

3. Miranda Siber prati smjenu „A“ – kat, zbornica, kancelarije,

4. Ana Bošnjak prati smjenu „B“ – prizemlje

5. Jadranka Petrić – ponedjeljak, srijeda i petak – smjena „A“ , utorak i četvrtak – smjena „B“ - športska dvorana, knjižnica

6. Lelenka Jevtović – ponedjeljak, srijeda i petak – smjena „B“ , utorak i četvrtak – smjena „A“ - kabineti

Napomena: Škola je za stranke otvorena od 8,00 do 20,00 sati.

Radno vrijeme:

1. jutarnja smjena: od 6,30 do 14,30 sati za kućnog majstora i spremačice

od 7,00 do 15,00 sati za sve ostale

2. poslijepodnevna smjena: od 12,30 do 20,30 sati za sve

Napomena: ovaj raspored primjenjuje se od 12. rujna 2011. godine

Ravnatelj:

Ivo Bilić, dipl.ing

Dostavlja se:

· Denis Ljubičić ___________________

· Helena Stamenov ___________________

· Snježana Ćubelić ___________________

· Nataša Stefanovski ___________________

· Asja Petrić ___________________

· Stojanka Stojković ___________________

· Ružica Grgić ___________________

· Izvorka Katić ___________________

· Ivana Zekan ___________________

· Željka Bilankov ____________________

- Nevena Ordulj _____________________

· Jadranka Petrić ___________________

· Jelenka Jevtović ___________________

· Nevenka Babić ___________________

· Ana Bošnjak ___________________

· Miranda Siber ____________________

· Vesna Pavić ____________________

· Josip Siber ____________________

· Nediljko Hrga ____________________

IZRADBA I OBRANA ZAVRŠNOG RADA U ŠKOLSKOJ GODINI 2011./2012.

VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA

do 31. listopada 2011.

-Rokovi za izbor tema završnog rada

I. LJETNI ISPITNI ROK

I.1. Izradba i predaja završnog rada

do 7. lipnja 2012.

Napomena: Završni rad treba predati u urudžbeni zapisnik Škole.

8. lipnja 2012.

-Sjednica Školskog prosudbenog odbora

I.2. Prijava obrane završnog rada

29. ožujka 2012.

Napomena: Obranu završnog rada učenik prijavljuje Školi prijavnicom za obranu završnog rada.

30. ožujka 2012.

-Sjednica Školskog prosudbenog odbora

I.3. Rokovi obrane završnog rada

18.,19.,20.,21. lipnja 2012.

26. lipnja 2012.

-Sjednica Školskog prosudbenog odbor

10. srpnja 2012.-podjela svjedodžbi o obranjenom završnom radu (10,00 sati)

II. JESENSKI ISPITNI ROK

Izradba i predaja završnog rada

do 17. kolovoza 2012.

Napomena: Završni rad treba predati u urudžbeni zapisnik Škole.

20. kolovoza 2012.

-Sjednica Školskog prosudbenog odbora

Prijava obrane završnog rada

5. srpnja 2012.

Napomena: Obranu završnog rada učenik prijavljuje Školi prijavnicom za obranu završnog rada.

6. srpnja 2012.

-Sjednica Školskog prosudbenog odbora

Rokovi obrane završnog rada

24. kolovoza 2012.

31. kolovoza 2012.

-Sjednica Školskog prosudbenog odbora

7. rujna 2012.-podjela svjedodžbi o obranjenom završnom radu (10,00 sati)

III. ZIMSKI ISPITNI ROK

Izradba i predaja završnog rada

do 1. veljače 2013.

Napomena: Završni rad treba predati u urudžbeni zapisnik Škole.

4. veljače 2013.

-Sjednica Školskog prosudbenog odbora

Prijava obrane završnog rada

30. studenog 2012.

Napomena: Obranu završnog rada učenik prijavljuje Školi prijavnicom za obranu završnog rada.

3. prosinca 2012.

-Sjednica Školskog prosudbenog odbora

Rokovi obrane završnog rada

13.-14. veljače 2013.

15. veljače 2013.

-Sjednica Školskog prosudbenog odbora

20. veljače 2013.-podjela svjedodžbi o obranjenom završnom radu (10,00 sati)

POMOĆNIČKI ISPIT

Ljetni ispitni rok u šk. god. 2011. / 20012.

TROGODIŠNJA ZANIMANJA

(konobar-JMO, kuhar-JMO, slastičar-JMO)

7. lipnja-prijava za polaganje pomoćničkog ispita (učenici koji su uspješno svladali program naukovanja) i završnog ispita(uvjetno, ako polože pomoćnički ispit) (od 8,00-14,00 sati)

Napomena: Uz prijavnicu treba priložiti mapu o praktičnom dijelu naukovanja i ugovor o naukovanju (ako postoji)

18.,19.,20,21. lipnja-obrana završnog rada (od 8,00 sati)

26. lipnja-polaganje stručno-teorijskog dijela naukovanja (pismeni ispit) (od 8,00 sati)

27. lipnja- rezultati pismenog ispita stručno-teorijskog dijela naukovanja (8,00 sati)

-usmeni ispit iz stručno-teorijskog dijela naukovanja

( od 11,00 sati)

Napomena: Ovaj dio ispita polažu samo naučnici koji su na pismenom dijelu ostvarili od 30 do 59% mogućih bodova, a naučnici koji ostvare manje od 30% bodova upućuju se na popravni ispit u sljedećem roku

POMOĆNIČKI ISPIT

Jesenski ispitni rok u šk. god. 2011. / 2012.

TROGODIŠNJA ZANIMANJA

(konobar-JMO, kuhar-JMO, slastičar-JMO)

17. kolovoza-prijava za polaganje pomoćničkog ispita (učenici koji su uspješno svladali program naukovanja) i završnog ispita (uvjetno,ako polože pomoćnički ispit)- (nakon sjednice Nastavničkog vijeća) (od10.00-14.00 sati)

Napomena: Uz prijavnicu treba priložiti mapu o praktičnom dijelu naukovanja i ugovor o naukovanju (ako postoji)

24. kolovoza- obrana završnog rada (od 8,00 sati)

29.kolovoza-polaganje stručno-teorijskog dijela naukovanja (pismeni ispit) (od 8,00 sati)

30.kolovoza- rezultati pismenog ispita stručno-teorijskog dijela naukovanja (8.00 sati)

-usmeni ispit iz stručno-teorijskog dijela naukovanja

( od 11,00 sati)

Napomena: Ovaj dio ispita polažu samo naučnici koji su na pismenom dijelu ostvarili od 30 do 59% mogućih bodova, a naučnici koji ostvare manje od 30% bodova upućuju se na popravni ispit u sljedećem roku

POMOĆNIČKI ISPIT

Zimski ispitni rok u šk. god. 2011. / 2012.

TROGODIŠNJA ZANIMANJA

(konobar-JMO, kuhar-JMO, slastičar-JMO)

1.veljače 2013.-prijava za polaganje pomoćničkog ispita (učenici koji su uspješno svladali program naukovanja) i završnog ispita (uvjetno,ako polože pomoćnički ispit) (od 8,00-14,00 sati)

Napomena: Uz prijavnicu treba priložiti mapu o praktičnom dijelu naukovanja i ugovor o naukovanju (ako postoji)

13.veljače 2013.-obrana završnog rada (od 8,00 sati)

15.veljače 2013.-polaganje stručno-teorijskog dijela naukovanja (pismeni ispit) (od 8,00 sati)

18.veljače 2013. -rezultati pismenog ispita stručno-teorijskog dijela naukovanja (8.00 sati)

-usmeni ispit iz stručno-teorijskog dijela naukovanja

( od 11,00 sati)

Napomena: Ovaj dio ispita polažu samo naučnici koji su na pismenom dijelu ostvarili od 30 do 59% mogućih bodova, a naučnici koji ostvare manje od 30% bodova upućuju se na popravni ispit u sljedećem roku

VI. PLANOVI RADA RAVNATELJA, NASTAVNIKA I STRUČNIH SURADNIKA

VI.1.OKVIRNI PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJA

Područje rada

ŠKOLA

· organizacija poslovanja Škole,

· vođenje pedagoškog rada,

· skrb o provođenju odluka Školskog odbora, Nastavničkog vijeća i drugih tijela,

· briga o radnim odnosima,

· praćenje i izvješćivanje nadležnih o rezultatima odgojno-obrazovnog rada,

· briga o realizaciji programa redovne nastave i obrazovanja odraslih,

· nabava nastavnog materijala i sl.,

· suradnja s financijskom službom; planiranje, nabava i dr.

IZVAN ŠKOLE

· predstavljanje i zastupanje Škole,

· poduzimanje pravnih, radnji i zastupanje Škole pred sudovima,

· suradnja s upravnim i drugim državnim tijelima te tijelima lokalne samouprave,

· suradnja i sudjelovanje u radu stručnih tijela ravnatelja u Gradu, Županiji i RH,

· suradnja sa Zajednicom turističko-ugostiteljskih škola RH,

· suradnja s Obrtničkom komorom,

· suradnja s ugostiteljskim i turističkim poduzećima, i dr,

· otvaranje novih područja suradnje s osobama, udrugama, firmama i dr. iz područja turizma i ugostiteljstva

Aktivnosti

· razvijanje međunarodne suradnje u okviru AEHT-a i izvan njega ,

· pribavljanje dokumentacije za kapitalne radove na realizaciji II.-e faze nadogradnje školske zgrade (restoran javne namjene u svrhu realizacije praktične nastave učenika),

· sudjelovanje na natječajima za pribavljanje investicijskih sredstava, popravak krova gimnastičke dvorane, oprema ugostiteljskih kabineta, klimatizacija škole,

· pribavljanje školske opreme, namještaj i informatika oprema,

· suradnja s Parkovima i nasadima radi očuvanja i uređenja okoliša Škole,

· sudjelovanje u radu Nastavničkog vijeća, Školskog odbora, razrednih vijeća, stručnih aktiva profesora, Vijeća roditelja, Vijeća učenika,

· individualno stručno usavršavanje,

· sudjelovanje na sastancima i seminarima za ravnatelje,

· prisustvovanje nastavnim satima,

· obilazak nastave i pregled priprema za nastavu.

· praćenje i uvođenje u nastavni proces pripravnika, volontera i studenata-hospitanata,

· vođenje brige o usavršavanju nastavnika,

· rad na unapređenju i osuvremenjivanju nastave angažiranjem vanjskih suradnika,

· rad na organizaciji i praćenju nastave u obrazovanju odraslih.

· Sudjelovanje i nadziranje postupka samovrednovanja škole

· vođenje dnevnika rada

Vrijeme

Aktivnosti i područje rada ravnatelja teško je vremenski odrediti i planirati jer su vezani za plan i program drugih subjekata ili su trajni, cjelogodišnji, neki neplanirani jer se pojave u određenim okolnostima.

Pokazatelj uspješnosti

Dijelom se oslanjaju na egzaktne pokazatelje ostvarenja programa, što uključuje u posao stručne suradnike.

Dio pedagoškog rada nije egzaktno mjerljiv, odnosno ne može se samo prikupljanjem podataka dobiti cjelovit uvid u njegovu uspješnost, jer pedagoški rad uključuje u sebi veliki dio odgojnog rada, a na tom planu danas je vrlo zahtjevno raditi, a rezultati se tek naknadno iskazuju.

Stoga će, osim rezultata rada učenika (ocjenjivanja) kao pokazatelj uspješnosti poslužiti:

· ponašanje radnika

· ponašanje učenika

· ostvarivanje ciljeva

· dinamika ostvarenja ciljeva

· socijalna uloga i njen odjek u društvu

· dostupnost informacija zajednici

· proširenje suradnje s vanjskim činiocima

· međuljudski odnosi,

· prisutnost u javnom životu i dr.

Ravnatelj:

Ivo Bilić,dipl. ing.

VI.2. PLAN I PROGRAM RADA VODITELJA SMJENA ZA ŠK. GOD. 2011./2012.

1. PRIPREMA I ORGANIZACIJA NASTAVE

-raspodjela nastavnih sati

-sudjelovanje u izradi rasporeda sati i prostora

-pripreme za početak nastavne godine

-organiziranje nastave za vrijeme odsutnosti nastavnika

-praćenje i nadzranje cjelokupnog odgojno-obrazovnog rada

-briga o radu i disciplini

-organizacija dežurstva nastavnika i učenika u školi

2. POSLOVI NEPOSREDNOG SUDJELOVANJA U ODGOJNO-OBRAZOVNOM PROCESU

-izbor i organizacija rada komisija za upis u prvi razred

-formiranje razrednih odjela učenika upisanih u prvi razred

-upoznavanje učenika s izbornom nastavom i izvannastavnim aktivnostima

-otkrivanje učenika za dodatnu i dopunsku nastavu, te njena organizacija

3. PRAĆENJE I IZVOĐENJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

-praćenje ostvarivanja nastavnih planova i programa

-praćenje izvođenja izvannastavnih aktivnosti

-praćenje i analiza izostanaka učenika

-praćenje uspjeha i napredovanja učenika

4. ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKI POSLOVI

-briga o vođenju pedagoške dokumentacije

-vođenje raznih evidencija o učenicima i nastavnicima

-pripremanje sjednica stručnih tijela škole i sudjelovanje u njihovu radu

-analiziranje podataka o izostancima, uspjehu i vladanju učenika na kraju prvog polugodišta, na kraju nastavne godine, te na kraju školske godine

-pripremanje i provođenje razlikovnih, dopunskih, predmetnih i razrednih ispita

-organizacija popravnih i završnih ispita i analiza nakon njih

-briga o korištenju i održavanju nastavnih sredstava, pomagala, opreme i uređaja

-poslovi oko ispisivanja svjedodžbi.

Voditelj smjene u svom radu neposredno surađuje s ravnateljem u većini pitanja iskazanih u programu rada, s pedagogom i psihologom najviše surađuje u pitanjima vezanim za odgojno-obrazovni proces, a u nekim pitanjima i s tajnikom, te sa članovima Nastavničkog vijeća.

Osim poslova naznačenih u ovom programu, voditelj smjene može obavljati i druge poslove po nalogu i dogovoru s ravnateljem. U svom radu voditelj smjene koristi računalo za obradu raznih vrsta podataka u svrhu unapređenja odgojno-obrazovnog procesa.

Za uspješno ostvarenje gore navedenih poslova i zadataka, voditelju nastave treba potpora svih onih koji sudjeluju u odgojno-obrazovnim procesu, a posebno neposrednih izvršitelja-nastavnika.

Voditelji smjena:

Helena Stamenov,prof

Denis Ljubičić,prof

VI.3.PROGRAM RADA PEDAGOGA ZA ŠKOLSKU GODINU 2011. / 2012.

PODRUČJE RADA

RADNI POSLOVI I ZADACI

1. PLANIRANJE I

PROGRAMIRANJE

· sudjelovanje u izradi Školskog kurikuluma škole

· sudjelovanje u izradi godišnjeg programa

rada škole

· pomoć nastavnicima u izradbi izvedbenih programa rada za učenike integrirane u redovne razrede

· pomoć nastavnicima u izradi izvedbenih

programa rada

· posebna pomoć profesorima koji rade u

razredima pomoćnih zanimanja u izradi

dvomjesečnih programa

· izrada godišnjeg programa rada pedagoga

· prijatelji kazališta

· upisi u prvi razred (organizacijski poslovi)

2. PROMICANJE

ODGOJNO -

OBRAZOVNOG RADA

3. NEPOSREDAN RAD

4. RAD NA PROJEKTIMA

5. IZVAN NASTAVNE

AKTIVNOSTI I

KULTURNA

DJELATNOST ŠKOLE

6. SOCIJALNA I

ZDRAVSTVENA

ZAŠTITA UČENIKA

7. PROFESIONALNA

ORIJENTACIJA

8. RAD U STRUČNIM

ORGANIMA ŠKOLE

· formiranje razrednih odjela prema pedagoškim kriterijima

· praćenje realizacije nastavnog plana i programa

· predlaganje mjera za poboljšanje uspjeha

a) zadaće u odnosu na učenike

· praćenje uspjeha, izostanaka i vladanja učenika

· savjetodavni rad s učenicima koji imaju teškoće i probleme ( integrirani u redovite razrede )

· poseban rad s učenicima u pomoćnim zanimanjima

· savjetodavni rad s ostalim učenicima kad se pokaže potrebitim

b) zadaća u odnosu na nastavnike

· praćenje i analiza nastavnih sati, predlaganje

novih didaktičko-metodičkih postupaka radi

unapređivanja rada

· rad s nastavnicima u svrhu objektivnog

ocjenjivanja, primjena novog Pravilnika o ocjenjivanju

· rad s nastavnicima početnicima i nastavnicima

bez pedagoško-psihološkog obrazovanja

· praćenje početnika tijekom pripravničkog staža

· upućivanje nastavnika u određene postupke s

učenicima kod kojih se javljaju određene

smetnje

· priprema i vođenje pojedinih Nastavničkih i Razrednih vijeća

· posebno aktivno praćenje učenika u odjeljenjima pomoćnih kuhara i slastičara – TES i pomoćnih konobara - TES

· pregled razrednih knjiga i eventualne sugestije

c) zadaće u odnosu na roditelje

· prijam i upoznavanje roditelja i staratelja učenika koji se prvi put upisuju u srednju školu,

· individualni razgovori s roditeljima učenika čija djeca imaju probleme u učenju i ponašanju

· nazočnost roditeljskim sastancima po potrebi

· informiranje roditelja o učeniku

· poseban rad s roditeljima čija djeca idu u pomoćna zanimanja kao i s roditeljima čija su djeca integrirana u redovne razrede

d) zadaće u odnosu na okruženje

· suradnja s različitim ustanovama i institucijama izvan škole:

Ministarstvo prosvjete i športa,

Agencija za odgoj i obrazovanje

Agencija za strukovno obrazovanje,

Zavod za profesionalnu orijentaciju,

Županijski ured za prosvjetu,

Crveni križ,

Centri za socijalnu skrb,

Srednje i osnovne škole,

Crkvene institucije,

Hrvatskim narodnim kazalištem u Splitu,

Gradsko kazalište mladih, Split

Glazbenom mladeži Split,

Ženskim i muškim đačkim domovima,

Dječji domovi u Splitu i Kaštelima

Domom za odgoj djece i mladeži u Splitu,

Zdravstvenim ustanovama (školska ambulanta i

savjetovalište, zavod za bolesti ovisnosti ...),

Udrugom Most i dr.

· kuda nakon srednje škole III. i IV. razreda, profesionalna orijentacija

· 2 sata nastave Bontona u I.h

· izrada plana i programa za svakog pripravnika

· učenici pretplatnici «Teatar mladih 1» u HNK Split

· organiziranje kulturnog života škole (posjet kazališnih predstava u HNK, Gradsko kazalište mladih i Hrvatska glazbena mladež Split

· uključivanje učenika u dobrotvorne akcije (akcija “Bijeli štap”, “Crveni križ”, dobrovoljni davaoci krvi, Caritas ..

organiziranje kulturnog života škole ( koncerti,

izložbe...)

· prikupljanje i obrada podataka o socijalnom statusu razrednog odjela

skrb i praćenje učenika s emocionalnim i socijalnim problemima

skrb i praćenje učenika čiji su roditelji stradalnici Domovinskog rata

skrb i praćenje učenika s zdravstvenim problemima

skrb i praćenje učenika koji žive ili samo posjećuju Dom za odgoj djece i mladeži u Splitu,

posebna skrb o učenicima iz dječjeg doma «Maestral» u Kaštel Lukšiću i Splitu

suradnja s savjetovalištem za školsku djecu

suradnja s školskim zdravstvenim ustanovama

anketiranje učenika i obrada podataka o

profesionalnim namjerama učenika III. i IV.

razred, suradnja sa Odsjekom za profesionalnu

orijentaciju u Splitu

suradnja sa ACMT u Dubrovniku

suradnja sa Zagrebačkom školom za ekonomiju i menagement

suradnja sa Privatnom školom Aspira Split

sudjelovanje u radu razrednih vijeća

nazočnost stručnim skupovima

priprema i sudjelovanje u radu Nastavnog vijeća

tjedni sastanak stručne službe s ravnateljem

- rad u komisijama:

upis u prvi razred

komisija za isključenje učenika

komisija za pedagošku mjeru Odgojno obrazovni tretman PSP-a

molbe učenika (prijelaz iz drugih škola,

struka..)

popravnim ispitima

pregled matičnih knjiga

9. PEDAGOŠKA

DOKUMENTACIJA

upućivanje u pravilno vođenje pedagoške

dokumentacije

pregled Razrednih i Matičnih knjiga

vođenje zapisnika razgovora s učenicima i roditeljem

vođenje evidencije o puštanju učenika izvan škole

vođenje zapisnika o nazočnosti na satu predmetnog profesora

prikupljanje podataka i popunjavanje tabela za

potrebe Ministarstva prosvjete i dr.

Matica na kraju školske godine

Matica na početku školske godine

Statistički list

tjedno vođenje i sređivanje podataka

(pomoć razrednicima)

10. STRUČNO

USAVRŠAVANJE

nazočnost stručnim savjetovanjima na nivou Županije i Republike

11. TJEDNA NASTAVA I

TEKUĆI ZADACI

pojačana briga za razred sa učenicima sa prilagođenim i individualiziranim programom iz osnovne škole koji su integrirani u redovne razrede, kao i za učenike u pomoćnim razredima

· tjedna evidencija rada

tekući zadaci su mnogobrojni i svakodnevni

Split, rujan 2011.

ŠKOLSKA PEDAGOGINJA :

Snježana Ćubelić, prof.

VI.4. PROGRAM RADA PSIHOLOGA ZA ŠKOL. GOD. 2011./2012.

U školskoj godini 2011./2012. školski psiholog će svoje zadaće i poslove obnašati

kroz slijedeća područja rada u sljedećem opsegu izraženo kroz postotke:

I.ORGANIZACIJSKI POSLOVI I EVALUACIJA RADA

20 %

II.RAD S UČENICIMA, RODITELJIMA, PROFESORIMA

65 %

III.OSOBNO STRUČNO USAVRŠAVANJE

10 %

IV.ISTRAŽIVAČKI RAD

5 %

Sadržaj rada:

I. ORGANIZACIJSKI POSLOVI I EVALUACIJA RADA

1. Planiranje i programiranje rada

1.1. izrada godišnjeg plana i programa rada školskog psihologa u školskoj godini

2011./2012.

1.2. priprema za radionice s učenicima, profesorima, roditeljima

1.3. izvedbeno planiranje i programiranje po nastavnim predmetima

1.4. izrada školskog preventivnog programa

1.5. sudjelovanje u izradi plana i programa rada razrednika

1.6. planiranje aktivnosti grupe volontera

1.8. izrada anketnog lista o slobodnim aktivnostima učenika, te pomoć pri osmišljavanju istih u okviru škole

1.9. izrada anketnog upitnika za učenike 1.razreda

1.10. izrada plana i programa Povjerenstva za kvalitetu

2. Rad u upisnoj komisiji

2.1. problematika upisa

2.2. sudjelovanje u formiranju prvih razreda s naglaskom na problematiku ponavljača, želje učenika obzirom na učenje stranih jezika

2.3.pomoćni kuhar i konobar ( TES ), suradnja s institucijama van škole (Zavod za zapošljavanje, Profesionalna orijentacija, Osnovne škole, Ured državne uprave...)

3. Rad u stručnim komisijama i stručnim organima

3.1. komisija za učenička pitanja ( molbe, žalbe, prebacivanje iz drugih škola, drugih

obrazovnih programa … )

3.2. komisija za polaganje popravnih ispita, te za polaganje završnog ispita ( zamjena u slučaju potrebe )

3.3. suradnja s Vijećem učenika

3.4. suradnja s Vijećem roditelja

3.5. povjerenstvo za kvalitetu

4. Priprema za sjednice NV, RV

4.1. prikupljanje materijala za sjednice RV ( uspjeh učenika, izostanci, odgojne mjere …)

4.2. priprema stručnih tema

5. Organizacija realizacije preventivnog programa ovisnosti

5.1. tematsko predavanje za učenike ( alkoholizam, spolno prenosive bolesti, štetnost pušenja, sigurno i poticajno okruženje u školi, agresija u svakodnevnici srednjoškolaca …), radionice na temu “Kako nas drugi vide?”, “Različiti oblici zlostavljanja”, «Komunikacijske vještine», «Odlučivanje», «Pravila ponašanja u školi" , «Stereotipi o spolnim ulogama» …

5.2. tematsko predavanje za roditelje

5.3. tematska predavanja za profesore, te sudjelovanje profesora u radionicama koje će nakon toga oni provoditi na satovima razrednika

6. Evaluacija odgojno-obrazovnog rada

6.1. analiza postignutih odgojno-obrazovnih rezultata u odnosu na postavljene ciljeve i

zadatke

6.2. prijedlog mjera za optimalizaciju efikasnosti nastavnog procesa

6.3. razvojno-istraživački rad kao metodološka osnova osuvremenjivanja i inoviranja, a time i unapređivanje odgojno-obrazovnog rada

II. RAD S UČENICIMA, RODITELJIMA, PROFESORIMA

1. Stručni rad s učenicima

1.1. informiranje učenika prvih razreda o ulozi i područjima rada školskog psihologa

1.2. prikupljanje i analiza podataka o učenicima

1.3. skrb o psihofizičkom zdravlju učenika

1.4. rad s učenicima s problemima u učenju

1.5. rad s učenicima naglašene treme u ispitnim situacijama

1.6. rad s učenicima sa smetnjama u ponašanju

1.6.1.1. rad s učenicima s osobnim problemima ( emocionalne, zdravstvene, socijalne, obiteljske teškoće … )

1.7. identifikacija i rad s nadarenim učenicima

1.8. preventivni rad s učenicima ( ovisnost i ostala rizična ponašanja )

1.8.1. potpora učenicima koji su osnovnu školu završili po prilagođenom ili individualiziranom programu

1.9. potpora učenicima koji žive u teškim socijalnim prilikama

1.10. rad u grupi učenika ( pedagoške radionice )

1.11. profesionalno informiranje učenika završnih razreda o mogućnosti daljnjeg

školovanja

1.12. posjeta učenika završnih razreda smotri Sveučilišta u Splitu

1.13. sastanci s predsjednicima razreda ( 1x2 mjeseca ) ( prijedlog )

organizacija volonterskog rada za zainteresirane učenike (posjet različitim institucijama, udrugama, organizacija volonterskog rada u okviru škole kroz pomaganje učenicima koji imaju teškoće u savladavanju gradiva, probleme ponašanja …)

2. Stručni rad s roditeljima

2.1. informiranje roditelja učenika prvih razreda o ulozi i područjima rada školskog

psihologa

2.2. savjetodavni rad s jednim ili oba roditelja vezano uz probleme učenika ( upoznavanje

roditelja s mogućnostima i sposobnostima djeteta glede zahtijeva pojedinog programa, upućivanje na određene ustanove za pružanje zdravstvene, socijalne, psihološke i dr. vrste pomoći ovisno o problemima učenika …)

2.3. tematska predavanja – radionice na roditeljskim sastancima I. i II. razreda “ Kako

pomoći djetetu da lakše uči?”, “ Kako spriječiti nasilje u razredu?”, “Percepcija

roditeljskog ponašanja i empatija” …

3. Stručna suradnja s profesorima

3.1. rad s profesorima - bez pedagoško-psihološkog obrazovanja

- početnicima ( informiranje o ulozi školskog psihologa, o prostoru i opremi škole, upoznavanje s pedagoškom dokumentacijom, literaturom, pojedinim nastavnim planovima i programima, osnovne informacije o razredima u kojima će predavati pojedini predmet, ako mijenja razrednika upućivanje u njegove poslove…)

3.2. rad s razrednicima ( pomoć pri planiranju sata razredne zajednice, pripremi

roditeljskih sastanaka, savjetovanje o pojedinim učenicima, roditeljima ), načinima rješavanja konflikata, savjetovanje o pružanju pomoći učeniku, unapređenju komunikacijskih vještina, prepoznavanje teškoća kod učenika…)

3.3. rad s profesorima ( pomoć pri stvaranju ugodnog, poticajnog socio-emocionalnog

ozračja u školi, pomoć pri kvalitetnom načinu praćenja, stručna suradnja u radu s učenicima s posebnim potrebama)

4. Rad s vanjskim suradnicima

a) Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

b) Agencija za strukovno obrazovanje

c) Zdravstvene ustanove ( Školska ambulanta, Zavod za bolesti ovisnosti, KBC Firule, dječji odjel…)

d) Centri za socijalnu skrb Split, Kaštela, Trogir, Omiš, Solin

e) Centar za odgoj

f) Muški i ženski đački dom

g) Ministarstvo obrane, Uprava za skrb HV

h) Hrvatski zavod za zapošljavanje / Profesionalna orijentacija

i) Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj, Dječji domovi Maestral – Split, Miljenko i Dobrila- Kaštela

j) Nevladine udruge ( Udruga Most, Udruga Mi, Info zona, Udruga Lovret, Udruga za inkluziju Lastavica, Udruga osoba s cerebralnom paralizom Srce, Društvo Naša djeca, Udruga Mirta, Liga za borbu protiv ovisnosti, Ženska skupina Split, …)

k) Obiteljski centar

l) Poliklinika za djecu s teškoćama u razvoju

m) Savjetovalište za mlade

n) Savjetovalište kod teškoća u učenju i ponašanju

III. OSOBNO STRUČNO USAVRŠAVANJE

a) županijska stručna vijeća

b) školska i klinička sekcija pri “ Hrvatskom društvu psihologa” – Split, poslovi člana Upravnog odbora HPD-a Split

c) predavanja, seminari, radionice

d) 19. godišnja konferencija hrvatskih psihologa

e) praćenje literature

f) seminari Agencije za strukovno obrazovanje

IV. ISTRAŽIVAČKI RAD

4.1. testiranje i anketiranje učenika vezano uz određenu problematiku, te analize

dobivenih podataka

4.2. izrade mjernih instrumenata po potrebi

V