of 205 /205
O S N O V N A Š K O L A „D O B R I Š A C E S A R I Ć“, O S I J E K Teče i teče, teče jedan slap; Teče i teče, teče jedan slap; Što u njem znači moja mala kap? Što u njem znači moja mala kap? Gle, jedna duga u vodi se stvara, Gle, jedna duga u vodi se stvara, I sja i dršće u hiljadu šara. I sja i dršće u hiljadu šara. Taj san u slapu da bi mogo sjati, Taj san u slapu da bi mogo sjati, I moja kaplja pomaže ga tkati. I moja kaplja pomaže ga tkati. Dobriša Cesarić Dobriša Cesarić

OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno...

Page 1: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

O S N O V N A Š K O L A„D O B R I Š A C E S A R I Ć“,

O S I J E K

Teče i teče, teče jedan slap;Teče i teče, teče jedan slap;Što u njem znači moja mala kap?Što u njem znači moja mala kap?

Gle, jedna duga u vodi se stvara,Gle, jedna duga u vodi se stvara,I sja i dršće u hiljadu šara.I sja i dršće u hiljadu šara.

Taj san u slapu da bi mogo sjati,Taj san u slapu da bi mogo sjati,I moja kaplja pomaže ga tkati.I moja kaplja pomaže ga tkati.

Dobriša Cesarić Dobriša Cesarić

Page 2: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

K U R I K U L U M

ŠKOLSKA GODINA 2017./2018.

OSNOVNI PODATCI O OSNOVNOJ ŠKOLI „DOBRIŠA CESARIĆ“, OSIJEK

OSNOVNA ŠKOLA: „DOBRIŠA CESARIĆ“, OSIJEK

ADRESA: NERETVANSKA 10

BROJ I NAZIV POŠTE: 31000 OSIJEK

BROJ TELEFONA: 272 – 938 BROJ TELEFAXA: 275 - 245

ŽUPANIJA: OSJEČKO-BARANJSKA

Web: http://www.os-dcesaric-os.skole.hr

e-mail: [email protected]

BROJ UČENIKA: I.-IV.: 181 BR. RAZ. ODJ.: 8

V.-VIII.: 182 BR. RAZ. ODJ.: 8

UKUPNO: 363 UKUPNO: 16

BROJ DJELATNIKA: a) učitelja razredne nastave 9

b) učitelja predmetne nastave 18

c) vjeroučitelja: 2

d) produženi boravak: 1

c) stručnih suradnika 2

f) ravnatelja: 1

d) ostalih djelatnika 10

RAVNATELJICA ŠKOLE: JAGODA KOŠČEVIĆ, prof.

Na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na

sjednici održanoj 30.rujna 2017. godine, a na prijedlog Učiteljskog vijeća i Vijeća roditelja, Školski

odbor i ravnatelj škole donose:

KURIKULUM za školsku godinu 2017./2018.

Page 3: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

MISIJA:

Misija je naše škole odgajati i obrazovati učenika za cjeloživotno učenje, omogućiti

učiteljima stalnu edukaciju i napredovanje, razvijati svijest o pravima i odgovornostima, njegovati

međusobno razumijevanje i uvažavanje.

VIZIJA:

Pristupačna, otvorena, motivirajuća i humana škola s profesionalnim kadrom koji radi na

principima suvremenosti, demokratičnosti, humanosti i kreativnosti, a s ciljem njegovanja i

razvijanja bogatstva sadržaja života škole, pruža kvalitetno obrazovanje i odgoj za život promičući

sigurnost i nenasilje.

CILJ:

Stalnim stručnim usavršavanjem motivirati i educirati učitelje za odgojno-obrazovni rad s

učenicima. Na taj način raditi na: a) razvoju svijesti o cjeloživotnom učenju, o pravima i

odgovornostima, te razvijati međusobno razumijevanje i uvažavanje; b) podizanju kvalitete nastave

uvođenjem suvremenih metoda, oblika i nastavnih sredstava, a s ciljem razvoja maksimalnih

potencijala svake osobe.

STRATEGIJA:

Njegovanje nenasilnog rješavanja problema, tolerancije i međusobnog uvažavanja

Opremanje škole suvremenim nastavnim sredstvima i pomagalima, te ekipiranje stručno –

razvojne službe škole

Unapređivanje nastave suvremenim oblicima i metodama rada, te osvještavanjem uloge učitelja

FILOZOFIJA:

Omogućiti svima – djeci, mladima, kao i odraslima, da napreduju kroz ozračje u kojem je

svaki član zajednice važan. U tom smislu kontinuirano ćemo raditi na razviju temeljnih ljudskih

osobina, kod učenika i učitelja, neophodnih za ostvarenje suživota među ljudima (uvažavanje,

uljudnost, tolerancija, suradnja, strpljenje i dr.)

Page 4: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj
Page 5: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN OŠ “Dobriša Cesarić“, Osijek

Prioritetno područjeunaprjeđenja Ciljevi

Metode i aktivnosti za ostvarivanje

ciljeva

Nužni resursi (financijski,

organizacijski,ljudski)

Datum do kojeg će se cilj ostvariti

Nadležna osoba(osobe odgovorne za provedbu aktivnosti )

Mjerljivi pokazatelji ostvarivanja ciljeva

Odnos učenika prema drugim učenicima i školi.

Njegovanje nenasilno rješavanja problema,tolerancije i međusobnog uvažavanja.

Radionice vezane za UNICEF-ov projekt „Stop nasilju“,godišnji projektni dan.

/ Tijekom školske godine 2017./2018.

Svi zaposleni djelatnici škole u suradnji s vanjskim suradnicima.

Ispunjavanje (ankentiranjem) učenika,učitelja i roditelja svake druge godine.

Odnos učitelja, roditelja i škole.

Njegovanje nenasilno rješavanja problema,tolerancije i međusobnog uvažavanja.

Predavanje i radionica za roditelje i za učitelje,poticati roditelje na suradnju,aktivirati vanjske stručne suradnike.

/ Tijekom školske godine 2017./2018.

Svi zaposleni djelatnici škole,roditelji u suradnji sa vanjskim suradnicima.

Ispunjavanje (ankentiranjem) učenika,učitelja i roditelja svake druge godine.

Materijalni uvjeti rada i opremljenost škole.

Opremanje škole suvremenim nastavnim sredstvima i pomagalima(garderobni ormarići,pametna ploča,školska dvorana i svlačionice u školskoj dvorani,računala,klima uređaji,školsko dvorište,školsko igralište)

Kontakti s MZOS,lokalnom zajednicom,mogućim donatorima i sponzorima.

Financijska sredstva. Tijekom školske godine 2017./2018.

Ravnatelj,članovi Školskog razvojnog tima,predstavnici RN i PN.

Povećan broj nastavnih sredstava i pomagala u školi.

Page 6: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

Na temelju članka 58. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. br. 87/08) i članka 30. i 45. Statuta OŠ „Dobriša Cesarić“ Osijek, školski odbor, u suradnji s Učiteljskim vijećem, na sjednici održanoj 18. studenog 2008. godine donio je

ETIČKI KODEKS

UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA OŠ „DOBRIŠA CESARIĆ“, OSIJEK

1. ODNOS PREMA NASTAVI

1.1. Pratiti i uvoditi inovativnosti u nastavni proces- primjenjivati suvremene metode i oblike rada- rabiti sve dostupne izvore znanja- rabiti i koristiti suvremenu nastavnu tehnologiju i sredstva informiranja- savjesno se i redovito pripremati za nastavu- planirati projekte i terensku nastavu i provoditi ih tijekom rada

1.2. Sustavno odgojno djelovati1.3. Sustavno se individualno i kolektivno usavršavati1.4. Razvijati kreativnost1.5. Razvijati i podupirati slobodu iznošenja stavova1.6. Uvažavati i prihvaćati različitosti u pripremanju nastavnog procesa

2. ODNOS PREMA UČENICIMA

2.1. Uvažavati različite sposobnosti i osobnosti učenika2.2. Smatrati učenike ravnopravnim sudionicima nastavnog procesa2.3. Razvijati slobodu u komunikaciji i uzajamno povjerenje2.4. Razvijati pravedan i iskren odnos prema učenicima2.5. Biti dosljedan2.6. Osigurati rad u opuštenoj atmosferi2.7. Primjerom pokazati da svoj cilj mogu postići sustavnim radom i vježbanjem2.8. U svakoj prigodi odgojno djelovati

3. ODNOS PREMA KOLEGAMA

3.1. Uvažavati kolege bez obzira na različitosti: predmet, dob, osobni stil3.2. Nesuglasice i probleme otvoreno rješavati3.3. Biti dosljedan u provođenju zajedničkih odluka3.4. Imati lijepu riječ za svakog kolegu3.5. Pohvaliti trud i uspjeh u radu

3.6. Biti iskren u svakoj prigodi poštujući osobnost kolege

Page 7: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

3.7. Uzdržavati se od komentara na rad i osobnost kolege 3.8. Poticati dobru suradnju razrednika i Razrednog vijeća

4. ODNOS PREMA PROFESIJI

4.1. Poštivati vlastitu osobnost i osobnost drugih4.2. Iskazivati emocionalnu i socijalnu sigurnost4.3. Širiti pozitivno ozračje4.4. Imati jasnu i odmjerenu komunikaciju sa svima4.5. Odijevati se u skladu s kodeksom odijevanja4.6. Širiti humanost i toleranciju4.7. Uvažavati različitosti

5. ODNOS PREMA OKRUŽENJU U KOJEM DJELUJEMO

5.1. Stvarati nove i razvijati postojeće suradničke odnose s članovima lokalne zajednice5.2. Pronalaziti načine za aktivno uključivanje lokalne zajednice u rad škole5.3. Razvijati međuvjersku toleranciju kroz suradnju s različitim vjerskim zajednicama5.4. Surađivati i aktivno se uključivati u rad različitih humanitarnih udruga na lokalnoj

razini5.5. Upoznavati lokalnu zajednicu s domenom djelovanja škole5.6. Surađivati s lokalnim medijima (televizija, radio, pisani mediji)

Klasa: 602-02/08-01Urbroj: 2158/21-08-364Osijek, 18. studenoga 2008.

Predsjednica školskoga odbora: Snježana Laksar, prof.

Ovaj etički kodeks objavljen je na oglasnoj ploči škole dana 28. studenoga 2008. godine.

Ravnatelj škole: Andrija Vučković, prof.

Page 8: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

Kurikularni sadržaji izvode se kroz

sve aktivnosti škole.

Ovdje su prikazane izvannastavne aktivnosti, izborna nastava,

dopunska i dodatna nastava razredne i predmetne nastave prema

zaduženjima učitelja.

Također, kurikulum sadrži planove izvanučionične, integrirane,

terenske nastave, te planiranih izleta i ekskurzija koji će se realizirati

tijekom školske godine dijelom i prema interesu i mogućnostima

učenika.

Preventivni program, Program o sprječavanju i suzbijanju vršnjačkog

nasilja, teme Građanskog odgoja sastavni su dio Godišnjeg plana i

programa rada škole.

Plan učeničkih izleta i ekskurzija također je i sastavni dio

Godišnjeg plana i programa rada škole.

Page 9: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj
Page 10: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

aktivnost, program i/ili

projekt

DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE1.a i 1b.razred

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Proširivanje i produbljivanje gradiva matematike, poticati kritičko mišljenje; razvijati logičko mišljenje, timski rad i rad u paru.Razvijanje sposobnosti i umijeća rješavanja matematičkih problema.

namjena aktivnosti,

programa i /ili projekta Za učenike prvog razreda kod kojih je uočen interes prema matematici i lakoća savladavanja gradiva ta interes prema dodatnom radu.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Učiteljica Sandra Brezovac i učenici koji sudjeluju u programu.

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Frontalni i individualni rad, uz metode razgovora, usmenog

izlaganja, demonstracije i grafičkih radova.

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Dodatna nastava se izvodi tijekom školske godine od rujna 2017.- lipanja 2018.Jedan sat tjedno, ukupno 35 nastavnih sati.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Kroz zajednički rad poticati individualnost, ali i pripadnost grupi. Poticati učenike da sami odrede vrijednost svog sudjelovanja u grupi.Treba ih svakako bodriti i simbolično nagraditi.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

/

Page 11: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

aktivnost, program i/ili

projekt

DODATNA NASTAVA: PRIRODA I DRUŠTVO1.a i 1b.razred

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Proširivanje i produbljivanje gradiva prirode i društva, poticati kritičko mišljenje; razvijati logičko mišljenje, timski rad i rad u paru.Razvijanje orjentacije i snalaženja u prostoru. Usvajanje osnova izviđaštva.

namjena aktivnosti,

programa i /ili projekta Za učenike prvog razreda kod kojih je uočen interes prema prirodi i društvu i lakoća savladavanja gradiva te interes prema dodatnom radu.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Učiteljica Sonja Koprivnjak (Jelena Ćutunić- Dašić) i učenici koji sudjeluju u programu.

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Frontalni i individualni rad, uz metode razgovora, usmenog

izlaganja i demonstracije te boravak u prirodi.

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Dodatna nastava se izvodi tijekom školske godine od rujna 2017.- lipanja 2018.Jedan sat tjedno, ukupno 35 nastavnih sati.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Kroz zajednički rad poticati individualnost, ali i pripadnost grupi. Poticati učenike da sami odrede vrijednost svog sudjelovanja u grupi.Treba ih svakako bodriti i simbolično nagraditi.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

/

Page 12: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

aktivnost, program i/ili

projekt

DODATNA NASTAVA - GLAZBENA KULTURA2.razred

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

- razvijati ljubav i poštovanje prema glazbenoj umjetnosti, - poticati dječji interes za slušanje glazbe, sviranje na različitim instrumentima, razvijati glazbeno stvaralaštvo kroz pokret i glumu, njegovati poštovanje prema glazbenim stvaraocima posebice našeg kraja (povijest glazbe i skladateljstva u Hrvatskoj i svijetu)- razvijati osjećaj za pravilno pjevanje, izvođenje takta i ritma

namjena aktivnosti,

programa i/ili projekta Sudjelovanje u različitim aktivnostima vezanim za plan i program glazbene kulture u 2. r., razvijanje glazbenog senzibiliteta kroz praćenje glazbenih emisija te koncerata u našem gradu.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Silvana Stojović, učiteljica RN

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

1 sat tjedno

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Tijekom školske godine 2017./2018. ( planirano 35 sati godišnje, 1 sat tjedno ).

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Opisno praćenje učeničkih dostignuća i interesa.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

odlazak na koncerte / plesne baletne izvedbe

(50 kn po učeniku)

Page 13: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

aktivnost, program i/ili

projekt

DODATNA NASTAVA: HRVATSKI JEZIK3. razred

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Proširivanje znanja stečenog u redovitoj nastavi HRVATSKOG JEZIKA.Poticati učenike na samostalno istraživanje i učenje iz drugih izvora.

namjena aktivnosti,

programa i /ili projekta

Za učenike koji pokazuju poseban interes za HRVATSKOG jezika i koji mogu i žele usvojiti više od redovnog programa.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Maja Farkaš, učiteljica RN

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Na satovima dodatne nastave koji su jedan puta tjedno. U

skupini, u paru , individualano i u skupini.Istraživanjem

literature i radu na projektima.

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Tijekom školske godine 2017./2018. ( planirano 35 sati godišnje , 1 sat tjedno )

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Izvedbom praktičnih zadataka vezanih uz sadržaje Hrvatskog jezika.Primjena naučenih znanja u samostalnom radu na projektima.Razgovorom učenika i učiteljice.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Page 14: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

aktivnost, program i/ili

projekt

DODATNA NASTAVA: MATEMATIKA 3. razred

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Proširivanje znanja stečenog u redovitoj nastavi matematike.Poticati učenike na samostalno istraživanje i učenje iz drugih izvora.

namjena aktivnosti,

programa i /ili projekta

Za učenike koji pokazuju poseban interes za matematiku i koji mogu i žele usvojiti više od redovnog programa, te sudjelovanja na matematičkim natjecanjima.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Marina Vučemilović, učiteljica RN

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Na satovima dodatne nastave koji su jedan puta tjedno. U

skupini, u paru , individualano i u skupini.Istraživanjem

literature i radu na projektima.

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Tijekom školske godine 2017./2018. ( planirano 35 sati godišnje , 1 sat tjedno )

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Izvedbom praktičnih zadataka vezanih uz sadržaje Matematike..Primjena naučenih znanja u samostalnom radu na projektima.Razgovorom učenika i učiteljice.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

aktivnost, program i/ili

projekt

DODATNA NASTAVA – MATEMATIKA 4. razred

Proširivati i primjenjivati opseg znanja (stečeno znanje

Page 15: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

matematičkih znakova, termina, algoritama, pojmovnih sadržaja); motivirati učenike za rješavanje složenijih matematičkih sadržaja od predviđenog gradiva; sustavno pripremati učenike za školsko/općinsko/državno natjecanje u 4. razredu uz kontinuirano praćenje i unapređivanje usvojenog znanja i matematičkih vještina svakog pojedinog učenika.

namjena aktivnosti,

programa i / ili projekta

uključivati one učenike u rad dodatne nastave koji su tijekom redovne nastave pokazivali poseban interes i znanje u rješavanju složenijih zadataka

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Marija Abičić, magistra primarnog obrazovanja- praćenje učenika tijekom 4 godine / kvantitativna i kvalitativna obrada rezultata svakog pojedinog učenika i njihov osobni napredak (koliko je zadataka točno riješeno, što učenici znaju, a što još moraju poboljšati)- neposredan uvid u učenikova postignuća

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj nastavi matematike za 4. razred (udžbenik, nastavni listići, mozgalice, pitalice..., objavljena natjecanja sa zadacima i rezultatima u časopisu “Matka”).

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Od rujna do lipnja tijekom šk. god. 2017./2018. (svaki tjedan, jedan šk. sat )

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Vrednovanje rada i postignutih rezultata svakog učenika (uspoređivanje uspjeha međusobno), mora biti odgojno i poticajno kao rezultat objektivne prosudbe (ocjenjujemo ono što učenik zna i kako to znanje primjenjuje, ističe se pritom marljivost, uloženi trud, savjesnost, urednost, uočeni napredak u stjecanju novih znanja). Na svakom satu provodimo unutrašnju motivaciju umjesto formaliziranog iskaza u obliku brojčane ocjene.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Fotokopiranje nastavnih listića, odabranih dijelova nastavnog gradiva iz dodatnih sadržaja (različita literatura)= 25 kn mjesečno

aktivnost, program i/ili

projekt

DODATNA NASTAVA – PRIRODA I DRUŠTVO4. razred

ciljevi aktivnosti, Cilj je dodatnog rada iz prirode i društva proširivanje temeljnih znanja i razvoja sposobnosti kroz prirodno-društvene sadržaje

Page 16: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

programa i/ili projekta primjerene učenicima ove dobi.Poticati i razvijati sposobnost analiziranja, sintetiziranja i otkrivanja različitih načina rješavanja problema. Korelacijom prirodnih sadržaja s drugim predmetima pomaže se učenicima da znanja i vještine stečene u prirodi i društvu koriste i u drugim područjima i u svakodnevnom životu.

namjena aktivnosti,

programa i /ili projekta Za učenike četvrtih razreda kod kojih je uočen interes prema prirodnim i društvenim sadržajima, dodatnom teorijskom i praktičnom radu .

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Učiteljica Gabrijela Bilić (zamjena za: Zvjezdanu Uzelac) i učenici koji sudjeluju u programu (10-15 učenika), vodiči planinarskog društva „Bršljan Jankovac“.

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Frontalni i individualni rad, uz metode razgovora, usmenog

izlaganja, demonstracije i grafičkih radova, praktični radovi i

pokusi. Terenska nastava u suradnji s planinarskim društvom

„Bršljan Jankovac“.

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Dodatna nastava se izvodi tijekom školske godine: rujna 2017.- lipanj 2018.Jedan sat tjedno, ukupno 35 nastavnih sati.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Kroz zajednički rad poticati individualnost, ali i pripadnost grupi. Poticati učenike da sami odrede vrijednost svog sudjelovanja u grupi.Treba ih svakako bodriti i simbolično nagraditi.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Kopiranje dodatnih nastavnih listića, dodatni materijal – cca

100,00 kn

aktivnost, program i/ili

projekt

DOPUNSKA NASTAVA – HRVATSKI JEZIK I MATEMATIKA

1. a razred

- prepoznavati,imenovati i razlikovati geometrijska tijela i

Page 17: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

geometrijske likove- usvojiti znanje o crtama i plohama- znati zapisivati i čitati brojeve do 20- steči znanje o zbrajanju i oduzimanju brojeva do 20- usvojiti globalno čitanje- provoditi glasovnu analizu i sintezu-čitanje kraćih rečenica i tekstova-prepoznavanje slova-povezivanje slova s glasom

ciljna skupina (namjena)

aktivnosti, programa i / ili

projekta

Učenici 1.a razreda

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta

UčeniciRazrednica 1.a razreda

sadržaj i način realizacije

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Radionice, razgovori, skupni rad, rad u paruTeme:

1. Početno čitanje i pisanje2. Velika i mala tiskana slova3. Velika i mala pisana slova4. Geometrijska tijela i geometrijski likovi5. Crte i plohe6. Čitanje i pisanje brojeva do 207. Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 20

vremenik (količina i vrijeme

realizacije) aktivnosti,

programa i/ili projekta

Po 1 školski satListopad, 2017.; prosinac, 2017.; siječanj, 2018.; veljača, 2018.; travanj, 2018.; svibanj, 2018.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Evidencija u razrednim knjigamaOpisno praćenje napredovanja učenika

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

/

aktivnost, program i/ili

projekt

DOPUNSKA NASTAVA - HRVATSKI JEZIK, MATEMATIKA

2.razred

Usvajanje sadržaja koji nisu usvojeni u redovnoj nastavi.Razvijanje radnih navika.

Page 18: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Utvrđivanje gradiva.

namjena aktivnosti,

programa i/ili projekta

Pomoći učenicima u savladavanju gradiva

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Davorka Budić, Silvana Stojović, učiteljice RN

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

- nastava se odvija po jedan sat tjedno za svaki razredni odjel- individualni pristup

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Tijekom nastavne godine 2017./2018.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Kontrolni zadaci.Praćenje učenikovog napredovanja.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Fotokopiranje materijala 10 kn/učenik

aktivnost, program i/ili

projekt

DOPUNSKA NASTAVA: HRVATSKI JEZIK i MATEMATIKA

3.razred

Usvajanje sadržaja koji nisu usvojeni u redovnoj nastavi.

Page 19: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Razvijanje radnih navika.Utvrđivanje gradiva.

namjena aktivnosti,

programa i/ili projekta

Pomoći učenicima u savladavanju gradiva

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Maja Farkaš, Marina Vučemilović Šimunović, učiteljice

RN

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

- nastava se odvija po jedan sat tjedno - individualni pristup

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Tijekom nastavne godine 2017./2018.(35 sati godišnje, jedan sat tjedno)

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Kontrolni zadaciPraćenje učenikovog napredovanja

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Fotokopiranje materijala 10 kn/učenik

aktivnost, program i/ili

projekt

DOPUNSKA NASTAVA:HRVATSKI JEZIK I MATEMATIKA

4. razred

Usvajanje sadržaja koji nisu usvojeni u redovnoj nastavi.Razvijanje radnih navika.

Page 20: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Utvrđivanje gradiva.

namjena aktivnosti,

programa i/ili projekta

Pomoći učenicima u savladavanju gradiva

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Marija Abičić, 4.a

Gabrijela Bilić, 4.b (zamjena za: Zvjezdanu Uzelac)

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

- nastava se odvija po jedan sat tjedno za svaki razredni odjel- individualni pristup

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Tijekom nastavne godine 2017./2018.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Kontrolni zadaciPraćenje učenikovog napredovanja

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Fotokopiranje materijala 10 kn/učenik

aktivnost, program i/ili projekt DOPUNSKA NASTAVA: ENGLESKI JEZIK4. razred

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Osposobiti učenike kako bi mogli pratiti redovnu nastavu iz

engleskoga jezika.

Page 21: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

namjena aktivnosti, programa i/ili

projekta

Pomoći učenicima koji iz bilo kojeg razloga zaostaju u radu i ostvarivanju rezultata u odnosu na prosječne učenike ili učenicima koji nisu usvojili određeno nastavno gradivo.Razvijati ljubav i interes prema engleskom jeziku.

nositelji aktivnosti, programa i/ili

projekta i njihova odgovornost

Maja Dumančić - Rora, prof. engleskog i njemačkog jezika

- biti uzor i ohrabrivati učenike u postizanju uspjeha- pružiti podršku i skrb učenicima s poteškoćama

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Nastava se odvija prema individualnim potrebama i sposobnostima učenika, u manjim skupinama.

vremenik aktivnosti, programa i/ili

projekta

-1 sat tjedno-Tijekom nastavne godine

način vrednovanja i način korištenja

rezultata vrednovanja

Procjenjivanje prema postavljenom cilju, samoocjenjivanje; ocjenjivanje u različitim situacijama; trajno ocjenjivanjeRazgovor s učenicima, mape učeničkih radova, pisani testovi

detaljan troškovnik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Nema dodatnih troškova.

aktivnost, program i/ili

projekt

INA:Dramska skupina

1.- 4. razred

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Razvijati sposobnosti usmenog izražavanja i ljubav prema dramskome tekstu. Razvijati interes za dramsko-scenski izraz, scenografiju te

Page 22: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

kostimografiju. Otkriti i potaknuti darovitost djece, osposobiti ih za kreativni život, pružiti im mogućnosti u osobnom otkrivanju talenata. Poticati ljubav prema hrvatskom jeziku i razvijati sposobnost izražavanja doživljaja, osjećaja, misli i stavova.

namjena aktivnosti,

programa i /ili projekta Za učenike kod kojih je uočen interes prema dramskom stvaralaštvu.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Učiteljica Sonja Koprivnjak (Jelena Ćutunić- Dašić) i učenici koji sudjeluju u programu.

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Kroz jedan sat tjedno tijekom školske godine.

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Tijekom školske godine, jedan sat tjedno.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Pohvalama i poticajima razvijati pozitivan stav i volju za napredak, pokazati rezultate rada grupe i pojedinaca na školskim priredbama i festivalima.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

/

aktivnost, program i/ili

projekt

INA – Balet1.-4.razred

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

- razvijati ljubav i poštovanje prema plesu i klasičnoj glazbi- poticati dječji interes za plesne i glazbene aktivnosti, te voditi brigu o zdravom tjelesnom razvoju- razvijati osjećaj za ritam i skladnost pokreta

Page 23: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

namjena aktivnosti,

programa i/ili projekta Sudjelovanje na školskim priredbama. Razvijanje glazbenog i plesnog senzibiliteta.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Silvana Stojović, učiteljica RN

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Tjedne probe ( 1 sat tjedno)

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Tijekom školske godine 2017./2018. ( planirano 35 sati godišnje, 1 sat tjedno ).

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Opisno praćenje učeničkih dostignuća i interesa.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Izrada suknjica od tila, ukrasa za kosu, cca 1000 kn.

aktivnost, program i/ili

projekt

INA: FOLKLOR, od 1.do 3. razreda

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

- razvijati ljubav i poštovanje prema tradiciji i narodnim običajima- poticati dječji interes za plesne i glazbene aktivnosti, te voditi brigu o zdravom tjelesnom razvoju- razvijati osjećaj za ritam i skladnost pokreta

Page 24: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

namjena aktivnosti,

programa i/ili projekta Sudjelovanje na školskim priredbama. Razvijanje glazbenog senzibiliteta.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Maja Farkaš, učiteljica RN, razrednica 3.b razreda

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Tjedne probe skupine.

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Tijekom nastavne godine 2017./2018. ( planirano 35 sati godišnje , 1 sat tjedno )

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Opisno praćenje učeničkih dostignuća i interesa. Nastupi u i izvan škole.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Kupnja dukata i traka, cca 300 kn.

aktivnost, program i/ili

projekt

INALIKOVNA SKUPINA , 3. razred

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Proširivanje znanja stečenog u redovitoj nastavi likovne kulture.Poticati učenike na samostalno istraživanje i učenje iz drugih izvora. Razvijanje kreativnosti, estetsko uređenja, poticati urednost i preciznost u radu.

Page 25: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

namjena aktivnosti,

programa i /ili projekta

Za učenike koji pokazuju poseban interes za likovnu kulturu i koji mogu i žele usvojiti više od redovnog programa. Uređenje i briga za školske prostorije.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Marina Vučemilović, učiteljica RN

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Na satovima likovne skupine koji su jedan puta tjedno. U

skupini, u paru , individualano i u skupini.Istraživanjem

literature i radu na projektima.

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Tijekom školske godine 2017./2018. ( planirano 35 sati godišnje , 1 sat tjedno )

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Izvedbom praktičnih zadataka vezanih uz sadržaje likovnu kulturu..Primjena naučenih znanja u samostalnom radu na projektima.Razgovorom učenika i učiteljice.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

aktivnost, program i/ili

projekt

INA: Novinari, 1. – 4. razred

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Razvijati novinarske sposobnosti i ljubav prema pisanju novinarskih vrsta; kao i kreativnost u pisanom izražaju.Otkriti i potaknuti darovitost djece, osposobiti ih za kreativni život, pružiti im mogućnosti u osobnom otkrivanju novinarskih sposobnosti ili talenta. Poticati ljubav prema hrvatskom jeziku i razvijati sposobnost izražavanja doživljaja, osjećaja, misli i stavova.

Page 26: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

namjena aktivnosti,

programa i /ili projekta Za učenike kod kojih je uočen interes prema novinarskom izrazu.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Učiteljica Marija Abičić i učenici koji sudjeluju u

programu.

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Praktičan rad kroz novinarske radionice:

stvoriti osoban, prepoznatljiv stil temeljito pripremanje, pisanju prethodi planiranje razrađivanje ideje još za vrijeme prikupljanja

podataka doznavanje podataka koji nam nedostaju,

istraživanje

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Tijekom školske godine, jedan sat tjedno.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Zajedničkom analizom radova doći do umjetničkog doživljaja, pohvalama i poticajima razvijati pozitivan stav i volju za napredak, pokazati rezultate rada grupe i pojedinaca u školskim novinama Mlado klasje.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

20 kn

aktivnost, program i/ili

projekt

INA:Kreativna skupina

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Razvijati kreativnost u likovnim izrazima. Poticati učenike na razvijanje mašte, kreativnosti i likovnosti kroz likovne radionice.Otkriti i potaknuti darovitost djece, osposobiti ih za kreativni život, pružiti im mogućnosti u osobnom otkrivanju likovnih sposobnosti.

Page 27: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

Poticati ljubav prema umjetnosti i razvijati sposobnost izražavanja doživljaja, osjećaja, misli i stavova kroz likovne izraze.

namjena aktivnosti,

programa i /ili projekta Za učenike kod kojih je uočen interes prema likovnom izrazu.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Učiteljica Gabrijela Bilić (zamjena za: Zvjezdanu Uzelac) i učenici koji sudjeluju u programu.

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Praktičan rad kroz likovne radionice: Izrada suvenira ( podmetači, broševi, torbice,

magneti) Oslikavanje vaza Decoupage tehnika Papirnato cvijeće – buketi

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Tijekom školske godine, jedan sat tjedno.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Zajedničkom analizom radova doći do umjetničkog doživljaja, pohvalama i poticajima razvijati pozitivan stav i volju za napredak, pokazati rezultate rada grupe i pojedinaca na izložbama u razredu. Nastupi na školskim priredbama.

aktivnost, program i/ili

projekt

INA: Mali zbor

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Razvijanje glazbene kreativnosti, glazbenog ukusa i vokalnih sposobnosti slušanjem i reproduciranjem glazbe.

Page 28: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

namjena aktivnosti,

programa i / ili projekta

Usvajanje novih glazbenih pojmova i razvijanje vokalnih sposobnosti kroz igru.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Boris Šili, nastavnik glazbene kulture

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projektaU učionici glazbene kulture 1 sat tjedno.Kroz nastupe na školskim priredbama i smotrama zborova.

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Tijekom školske godine.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Zalaganje na nastavnim satima.Napredak u praktičnim umijećima.Pozitivan stav prema glazbi.Komunikacija među učenicima, uspoređivanje i primjena usvojenog znanja.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Troškovi papira za printanje notnih zapisa.

aktivnost, program i/ili

projekt

INA: Univerzalna športska škola za učenike razredne nastave

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Osnovni cilj univerzalne športske škole jest poticati višestrani psihosomatski razvoj djece,razvijati zdravstvenu kulturu u svrhu čuvanja i unapređenja vlastitog zdravlja i zdravlja okoline,zadovoljiti dječje potrebe za kretanjem,vježbanjem i putem toga stvoriti navike svakodnevnog tjelesnog vježbanja. Pružiti djeci mogućnosti stjecanja osnovnih znanja, vještina i

Page 29: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

navika potrebnih za prilagodbu novih motoričkih aktivnosti. Uz edukaciju o higijenskim navikama ,djeca će dobiti saznanja o zdravoj prehrani i koliko je ona važna u njihovom razvoju. Razvijati motoričke i funkcionalne sposobnosti djece.

namjena aktivnosti,

programa i /ili projekta

6-7 godina - razvoj primarnih koordinacijskih sposobnosti;7-8 godina - razvoj nekih koordinacijskih sposobnosti(senzibilne faze)8 godina -motoričko učenje pomoću igara I elementarnih oblika kretanja;8-9 godina - prikupljanje kretnih iskustava iz različitih športskih aktivnosti;10 godina - prilagođavanje na grubu formu osnovne tehnike i motoričke specijalnosti pojedinih športova1. Osnovni oblici kretanja2. Tehnike športskih disciplina3. Igre

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Učenici naše škole od 1. do 4. razreda (2. odjela), 20 učenika - mješoviti- učitelj tjelesne i zdravstvene kulture, Marin Božić, prof.

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

- frontalni rad- grupni rad- rad u parovima- rad u trojkama- individualni rad

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

- Dva puta tjedno

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

- praćenje rada (redoviti dolazak na treninge i napredovanje u radu)- međusobno natjecanje u odjelu

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

- prema inventuri u športskoj dvorani

Page 30: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

aktivnost, program i/ili

projekt

INA: Vjeronauk: Kreativno-humanitarna skupina

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Razvijanje nesebičnih pozitivnih vrijednosti, uočavanje potrebitih u svojoj blizini (mjesnoj zajednici) i daljini ( u drugim zemljama)

Page 31: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

namjena aktivnosti,

programa i /ili projekta

Duhovno i materijalno pomaganje potrebitih

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Vjeroučiteljica Silvija Mašaberg i učenici

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Kroz rad dodatne kreativno-humanitarne skupine, te posjete potrebitima (raznim domovima i centrima na području mjesne zajednice npr. domovi za napuštenu djecu, domovi za starije i nemoćne osobe, centar Ivan Štark)

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Kroz školsku godinu

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Kroz svakodnevnu komunikaciju i ponašanje ,projekte

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Nema ga

aktivnost, program i/ili

projekt

IZVANUČIONIČNA NASTAVA:Promet od doma do škole

1.razred

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Razumjeti potrebu poštivanja prometnih pravila.Odgovorno sudjelovati u prometu kao pješak ili biciklist rezultate

Page 32: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

namjena aktivnosti,

programa i/ili projekta

Osposobiti učenike za sigurno kretanje prometnicom.Spoznati značaj pješačkog prijelaza i semafora.Osposobiti učenike za sigurno i samostalno kretanje od kuće do škole.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Prometni policajac,

Sandra Brezovac i Sonja Koprivnjak, učiteljice RN

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Predavanje prometnog policajca. Obilazak prometnica u okolici škole.

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

rujan 2017.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Nastavni listići. Učenik kao aktivni sudionik prometa.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Nema troškova.

aktivnost, program i/ili

projekt

IZVANUČIONIČNA NASTAVA:Pojave u okolišu zimi

1.razred

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Prepoznavanje prirodnih promjena u okolišu zimi.Razvijanje svijesti o očuvanju prirode i okoliša.

Page 33: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

namjena aktivnosti,

programa i/ili projekta Usvajanje temeljnih spoznaja o prirodnim promjenama zimi. Razvijanje svijesti o potrebi očuvanja prirode i okoliša.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Sandra Brezovac i Sonja Koprivnjak (Jelena Ćutunić

Dašić), učiteljice RN

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Promatranje, istraživanje u školskom dvorištu, sjenici, školskom igralištu. Učenje otkrivanjem.

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

veljača 2018.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Usmeno, pismeno i likovno izražavanje učenika kroz izradu panoa i rješavanja nastavnih listića.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Nema troškova.

aktivnost, program i/ili

projektIZVANUČIONIČNA NASTAVA:

Posjet osječkom ZOO vrtu

1.razred

ciljevi aktivnosti, Upoznati vrste životinja koje borave u gradskom ZOO-vrtu.

Page 34: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

programa i/ili projekta

namjena aktivnosti,

programa i/ili projekta Proširivanje i produbljivanje znanja o životinjama.Potaknuti kod učenika radost otkrivanje, istraživanja.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Sandra Brezovac i Sonja Koprivnjak (Jelena Ćutunić-Dašić), učiteljice RN

Edukatori Zoološkog vrta Osijek

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Posjet Zoološkom vrtu Osijek. Promatranje, istraživanje i učenje otkrivanjem. Igra i sportske aktivnosti na igralištu uz zoo vrt ( Zoo – land ).

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

svibanj, 2018.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Usmeno izražavanje dojmova, izrada plakata.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Troškovi ulaznica za zoološki vrt: cca 20 kn

aktivnost, program i/ili

projekt

IZVANUČIONIČNA NASTAVAHrvatski jezik – medijska kultura:

posjeti Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića u Osijeku1.razred

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

upoznati različite kazališne izvedbe / predstave tijekom

godine, osposobljavati učenike za doživljavanje lutkarske

predstave, proširivanje stečenog znanja i iskustva o djelima

Page 35: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

koje smo obrađivali na nastavi (predstave vezane za lektirna

djela), razvijanje interesa za kazalište i rad u kazalištu

namjena aktivnosti,

programa i/ili projekta

zapažanje specifičnih osobina vezanih uz djelovanje na sceni (glumci, lutkari, scenografi, redatelji, plesači, pjevači, koreografi...), glazba i ugođaj u kazalištu, poticanje iskazivanja emocija nakon gledanja predstave, ilustriranje i korelacija s ostalim predmetima

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

učiteljice RN sa svojim učenicima u dogovoru s

voditeljicom Davorkom Budić koja surađuje s upravom

Dječjeg kazališta (dogovaranje termina za posjete, odabir

premijernih naslova) = predstave su pomno odabrane u

skladu s gradivom, uzrastom i interesima učenika

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

tijekom cijele školske godine = 4 posjeta (u svakom

polugodištu po 2), odlazak i povratak autobusima

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

rujan, prosinac, ožujak, lipanj = 4 predstave u sklopu

nastave hrvatskog jezika (trajanje s odlaskom i dolaskom 2

šk. sata)

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

učenici nakon posjeta kazalištu iskazuju svoje doživljaje,

emocije, zapažanja na različite načine korelacijom s drugim

predmetima (likovna i glazbena kultura, TZK, Sat

razrednika), usmeno i pismeno se očituju o viđenom

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

učenici samostalno plaćaju ulaznicu za kazalište+prijevoz

autobusom oko 30 kn po učeniku za jednu predstavu

aktivnost, program i/ili

projekt

IZVANUČIONIČNA NASTAVA

- Promet / prometni znakovi – pozdrav jeseni

2.razred

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Razumjeti potrebu poštivanja prometnih pravila i znakova.

Odgovorno sudjelovati u prometu i sigurno se kretati

prometnicom kao pješak. Ponoviti stečena znanja o

godišnjem dobu jeseni i promjenama u prirodi.

Page 36: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

namjena aktivnosti,

programa i/ili projekta

Osposobiti učenike za sigurno kretanje prometnicom.

Spoznati značaj pješačkog prijelaza, semafora, prometnih

znakova u blizini škole.

Osposobiti učenike za sigurno i samostalno kretanje od

kuće do škole. Skupljanje jesenskih plodova.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Silvana Stojović, Davorka Budić - učiteljice RN

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Gledanje video zapisa o prometu.

Obilazak prometnica u okolici škole. Šetnja parkom.

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

rujan, 2017.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Nastavni listići. Učenik kao aktivni sudionik prometa.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Nema troškova.

aktivnost, program i/ili

projekt

IZVANUČIONIČNA NASTAVA -

Pojave u okolišu zimi – zimske radosti i opasnosti

2.razred

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Prepoznavanje prirodnih promjena u okolišu zimi.

Razvijanje svijesti o očuvanju prirode i okoliša.

namjena aktivnosti,

programa i/ili projekta Usvajanje temeljnih spoznaja o prirodnim promjenama

Page 37: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

zimi. Razvijanje svijesti o potrebi očuvanja prirode i

okoliša.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Davorka Budić, Silvana Stojović, učiteljice RN

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Promatranje, istraživanje u školskom dvorištu, sjenici,

školskom igralištu, parku. Zimske radosti – klizanje,

grudanje, pravljenje snjegovića. Učenje otkrivanjem.

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

siječanj, 2018.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Usmeno, pismeno i likovno izražavanje učenika kroz izradu

panoa i rješavanja nastavnih listića.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Nema troškova.

aktivnost, program i/ili

projekt

IZVANUČIONIČNA NASTAVA -

Posjet osječkom glavnom gradskom trgu – Trg Ante

Starčevića

2.razred

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Upoznajmo svoje mjesto – posebnosti svoga grada (glavna

obilježja trga Ante Starčevića – kulturno-povijesni

spomenici, poznate građevine, znameniti ljudi, osječka

Page 38: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

katedrala).

namjena aktivnosti,

programa i/ili projekta Proširivanje i produbljivanje znanja o svome gradu.

Potaknuti kod učenika radost otkrivanja i istraživanja.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Davorka Budić, Silvana Stojović, učiteljice RN

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Obilazak glavnog osječkog trga, šetnja uz rijeku Dravu,

obilazak osječke katedrale. Promatranje i istraživanje.

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

listopad, 2017.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Usmeno izražavanje dojmova, skupna izrada plakata.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Nema troškova.

aktivnost, program i/ili

projekt

IZVANUČIONIČNA NASTAVA -Proljeće u zavičaju -biljke, životinje i ljudi

2.razred

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Uočiti obilježja proljeća u svom zavičaju; povezati vremenske promjene i utjecaj na biljke, životinje i ljude.

namjena aktivnosti,

programa i /ili projekta Povezati vremenske promjene i njihov utjecaj na biljni i životinjski svijet i rad ljudi (selo-grad)

Page 39: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Silvana Stojović, Davorka Budić, učiteljice RN

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Obilazak, razgovor, demonstracija i prezentacija sadržaja.

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Ožujak, 2018. g.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Listići za evalvaciju, prezentacija radova, izrada plakata.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Nema troškova

aktivnost, program i/ili

projekt

IZVANUČIONIČNA NASTAVA -Autobusni i željeznički kolodvor

2.razred

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Uočiti razliku između autobusnog i željezničkog kolodvora i shvatiti važnost prometne povezanosti u zavičaju.

namjena aktivnosti,

programa i /ili projekta Shvatiti važnost prometne povezanosti u zavičaju, razlikovati autobusni, željeznički kolodvor, zračnu i brodsku luku.

nositelji aktivnosti, Silvana Stojović, Davorka Budić, učiteljice RN

Page 40: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Obilazak, razgovor, demonstracija i prezentacija sadržaja.

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Travanj, 2018.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Listići za evalvaciju, prezentacija radova, izrada plakata.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Nema troškova

aktivnost, program i/ili

projekt

IZVANUČIONIČNA NASTAVA -Kulturne ustanove

2.razred

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Upoznati i razlikovati kulturne ustanove u zavičaju ( muzej, kazalište, galerija, kino)

namjena aktivnosti,

programa i /ili projekta Znati osnovnu namjenu pojedinih kulturnih ustanova.

nositelji aktivnosti, Silvana Stojović, Davorka Budić, učiteljice RN- obilazak Muzeja Slavonije – kustos, Muzeja likovnih

Page 41: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

umjetnosti, galerije Waldinger u Tvrđi

- kino - animirani film / predstava

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Obilazak, razgovor, demonstracija i prezentacija sadržaja.

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Ožujak – svibanj 2018. g.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Listići za evaluaciju, prezentacija radova, izrada plakata.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Ulaznice (muzej, kino, galerija)

Page 42: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

aktivnost, program i/ili

projekt

IZVANUČIONIČNA NASTAVA - Kino projekcije

2.razred

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Doživjeti kino projekciju, navesti glavne likove.

Razvijanje kulture ponašanja u javnim ustanovama i na javnim

mjestima.

namjena aktivnosti,

programa i/ili projekta

Razvijati senzibilitet za scensku umjetnost. Poticanje interesa

za posjećivanje kulturnih ustanova i praćenje scenskih

sadržaja.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Silvana Stojović, Davorka Budić, učiteljice RN

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Kino Cinestar i Urania

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Kino projekcije tijekom školske godine 2017./2018. po

dogovoru

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Usmeno, pismeno i likovno izražavanje doživljaja

(nastavni listići, likovni mape ).

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Troškovi ulaznica i prijevoza (32 kn po predstavi).

Page 43: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

aktivnost, program i/ili

projekt

IZVANUČIONIČNA NASTAVA - Hrvatski jezik – medijska kultura – posjet Dječjem kazalištu Branka

Mihaljevića u Osijeku2.razred

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

upoznati različite kazališne izvedbe / predstave tijekom

godine, osposobljavati učenike za doživljavanje lutkarske

predstave, proširivanje stečenog znanja i iskustva o djelima

koje smo obrađivali na nastavi (predstave vezane za lektirna

djela), razvijanje interesa za kazalište i rad u kazalištu

namjena aktivnosti,

programa i / ili projekta

zapažanje specifičnih osobina vezanih uz djelovanje na sceni (glumci, lutkari, scenografi, redatelji, plesači, pjevači, koreografi...), glazba i ugođaj u kazalištu, poticanje iskazivanja emocija nakon gledanja predstave, ilustriranje i korelacija s ostalim predmetima

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

učiteljice RN sa svojim učenicima u dogovoru s voditeljicom

Davorkom Budić koja surađuje s upravom Dječjeg kazališta

(dogovaranje termina za posjete, odabir premijernih naslova) =

predstave su pomno odabrane u skladu s gradivom, uzrastom i

interesima učenika

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

tijekom cijele školske godine = 4 posjeta (u svakom

polugodištu po 2), odlazak i povratak autobusima

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

4 predstave u sklopu nastave hrvatskog jezika- medijska

kultura (trajanje s odlaskom i dolaskom 2 šk. sata)

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

učenici nakon posjeta kazalištu iskazuju svoje doživljaje,

emocije, zapažanja na različite načine korelacijom s drugim

predmetima (likovna i glazbena kultura, TZK, Sat razrednika),

usmeno i pismeno se očituju o viđenom

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

učenici samostalno plaćaju ulaznicu za kazalište+prijevoz

autobusom oko 32 kn po učeniku za jednu predstavu

Page 44: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

aktivnost, program i/ili

projekt

IZVANUČIONIČNA NASTAVA: Posjet Zračnoj luci Osijek

2.razred

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Posjet Zračnoj luci Osijek.

namjena aktivnosti,

programa i /ili projekta

Ponavljanje nastavnih sadržaja iz prirode i društva, govorne vježbe iz hrvatskog jezika; izvještavanje, igre.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Silvana Stojović, Davorka Budić, učiteljice RN

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projektaputovanje autobusom

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projektasvibanj, 2018.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Nastavni listići, ppt prezentacije

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Troškovi prijevoza / autobus

Page 45: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

aktivnost, program i/ili

projekt

Izvanučionička nastava: Kino projekcije

3.razred

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Doživjeti kino projekciju, navesti glavne likove.

Razvijanje kulture ponašanja u javnim ustanovama i na

javnim mjestima.

namjena aktivnosti,

programa i/ili projekta

Razvijati senzibilitet za scensku umjetnost. Poticanje

interesa za posjećivanje kulturnih ustanova i praćenje

scenskih sadržaja.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Maja Farkaš, Marina Vučemilović Šimunović, učiteljice

RN

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Kino Cinestar i Urania

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Četiri kino projekcije tijekom školske godine 2017./2018.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Usmeno , pismeno i likovno izražavanje doživljaja

(nastavni listići, likovni mape ).

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Troškovi ulaznica i prijevoza (32 kn po predstavi ).

Izvanučionička nastava Hrvatski jezik – medijska kultura

Page 46: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

aktivnost, program i/ili

projekt

– posjet Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića u Osijeku3.razred

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

upoznati različite kazališne izvedbe / predstave tijekom

godine, osposobljavati učenike za doživljavanje lutkarske

predstave, proširivanje stečenog znanja i iskustva o djelima

koje smo obrađivali na nastavi (predstave vezane za lektirna

djela), razvijanje interesa za kazalište i rad u kazalištu

namjena aktivnosti,

programa i / ili projekta

zapažanje specifičnih osobina vezanih uz djelovanje na sceni (glumci, lutkari, scenografi, redatelji, plesači, pjevači, koreografi...), glazba i ugođaj u kazalištu, poticanje iskazivanja emocija nakon gledanja predstave, ilustriranje i korelacija s ostalim predmetima

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

učiteljice RN sa svojim učenicima u dogovoru s voditeljicom

Davorkom Budić koja surađuje s upravom Dječjeg kazališta

(dogovaranje termina za posjete, odabir premijernih naslova) =

predstave su pomno odabrane u skladu s gradivom, uzrastom i

interesima učenika

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

tijekom cijele školske godine = 4 posjeta (u svakom

polugodištu po 2), odlazak i povratak autobusima

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

rujan, prosinac, ožujak, lipanj = 4 predstave u sklopu nastave

hrvatskog jezika (trajanje s odlaskom i dolaskom 2 šk. sata)

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

učenici nakon posjeta kazalištu iskazuju svoje doživljaje,

emocije, zapažanja na različite načine korelacijom s drugim

predmetima (likovna i glazbena kultura, TZK, Sat razrednika),

usmeno i pismeno se očituju o viđenom

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

učenici samostalno plaćaju ulaznicu za kazalište+prijevoz

autobusom oko 32 kn po učeniku za jednu predstavu

Izvanučionička nastava:

Page 47: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

aktivnost, program i/ili

projekt

Glavne i sporedne strane svijeta, stajalište i obzor3. razred

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Osposobljavatiučenikedapronalazestranesvijetauprostoru; tedanatemeljupoznavanjajednestranesvijetapronalazesveostalestranesvijeta; opisati prividno kretanje Sunca, odrediti stajalište te pravac kretanja, bilježiti na planu naselja promjene pravca kretanja

namjena aktivnosti,

programa i /ili projekta Za učenike 3. razreda

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Maja Farkaš, Marina Vučemilović Šimunović, učiteljice RN

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Obilazak, razgovor, demonstracija i prezentacija sadržaja.Odlazak u Baltazar grad.

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

U rujnu

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Listići za evaluaciju i izrada plakata.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

100 kn

aktivnost, program i/ili Izvanučionička nastava:Nizinski zavičaj

Page 48: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

projekt 3. razred

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Upoznati izgled i posebnosti nizinskog zavičajna, uočiti tipičnost naselja u nizinskom zavičaju, gospodarske djelatnosti nizinskog zavičaja, razumjeti vezu djelatnosti ljudi s izgledom zavičaja i prirodnim uvjetima

namjena aktivnosti,

programa i /ili projekta Za učenike 3. razreda

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Maja Farkaš, Marina Vučemilović Šimunović, učiteljice RN

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Obilazak, razgovor, i prezentacija sadržaja.

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Listopad 2017.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Listići za evalvaciju i izrada plakata.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Nema troškova

aktivnost, program i/ili

projekt

Izvanučionička nastava:Moj zavičaj u prošlosti

3. razred

Page 49: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Upoznati kulturno – povijesne spomenike u zavičaju i

najvažnije događaje iz prošlosti Osječko-baranjske županije;

usporediti način života, odijevanja, stanovanja u prošlosti i

sadašnjosti, primijeniti osnove kulturnog ponašanja u

javnim prijevoznim sredstvima, kulturnim ustanovama i

poticanje razvoja ekološke svijesti.

namjena aktivnosti,

programa i /ili projekta Za učenike 3. razreda

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Maja Farkaš, Marina Vučemilović Šimunović, učiteljice RN

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Obilazak, razgovor, i prezentacija sadržaja

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Tijekom veljače, 2018.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Listići za evalvaciju, prezentacija radova, izrada plakata.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

50 kn

aktivnost, program i/ili

projekt

Izvanučionička nastava:Meteorološka stanica

3. razred

Page 50: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Upoznati uređaje koji mjere podatke vezane uz vrijeme, upoznati osnovna obilježja umjerenog podneblja; spoznati izmjenu godišnjih doba

namjena aktivnosti,

programa i /ili projekta Za učenike 3. razreda

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Maja Farkaš, Marina Vučemilović Šimunović, učiteljice RN

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Obilazak, razgovor, i prezentacija sadržaja

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

U travnju, 2018.g.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Listići za evalvaciju, prezentacija radova, izrada plakata.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

50 kn

aktivnost, program i/ili

projekt

Izvanučionička nastava:Vožnja biciklom,

3. razred

ciljevi aktivnosti, Utvrditi i uvježbati pravilno ponašanje i vožnju biciklom na prometnicama; pridržavati se prometnih pravila i sigurno se

Page 51: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

programa i/ili projekta biciklom kretati prometnicama, odgovorno sudjelovanje u prometu kao vozač bicikla

namjena aktivnosti,

programa i /ili projekta Za učenike 3. razreda

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Maja Farkaš, Marina Vučemilović Šimunović, učiteljice RN

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Vožnja na školskom poligonu i biciklističkom stazom

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

U svibnju, 2018.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Natjecanje u vožnji biciklom

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Nema troškova

aktivnost, program i/ili

projekt

Izvanučionička nastava:Dani kruha uz Vodenicu i Kukuruzni labirint,

3. razredi

ciljevi aktivnosti,

- posjet Vodenici i Kukuruznom labirintu koji sunamijenjeni edukaciji

Page 52: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

programa i/ili projekta - na starome mlinu vidjeti kako se proizvodi brašno- promicanje obnovljivih izvora energije i ekoloških

proizvoda te razvijanje ekološke svijesti- poticanje na zdrav život i boravak u prirodi- buđenje intelektualne radoznalosti - razvijanje smisla za orijentaciju

namjena aktivnosti,

programa i /ili projekta Za učenike 3. razreda

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Maja Farkaš, Marina Vučemilović Šimunović, učiteljice RN

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Obilazak, razgovor, razgledavanje, predstava, animacija,

demonstracija

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Listopad, 2017.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Listići za evaluaciju.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

20 kn

aktivnost, program i/ili

projekt

VODE ZAVIČAJA,PARK PRIRODE KOPAČKI RIT - izvanučionična nastava

ciljevi aktivnosti,

upoznati ljepote i značaj Parka prirode Kopački rit za našu

županiju i cijelu Hrvatsku, spoznati važnost očuvanja

Page 53: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

programa i/ili projekta prirodnih ljepota i biljnih te životinjskih resursa rijetkih za

ovo podneblje Europe

namjena aktivnosti,

programa i / ili projekta

proširivati opseg i dubinu znanja stečenog o vodama u našem zavičaju (vode tekućice i stajačice), imenovati biljni i životinjski svijet u močvarnom dijelu našeg zavičaja / Kopački rit

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Maja Farkaš, Marina Vučemilović Šimunović, učiteljice

RN, predviđeno stručno vodstvo kroz Park prirode

(vodiči, predavači)

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

putovanje autobusom do odredišta, šetnja kroz prirodu,

vožnja brodicom kroz Kopački rit = predviđena je aktivnost

za cijeli dan

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

svibanj /cjelodnevni izlet s naglaskom na obrazovnu

komponentu

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

nakon izleta učenici usmeno i pismeno iskazuju svoja

zapažanja, izrada likovne mape (biljke i životinje u

Kopačkom ritu), različite igre asocijacija na zadanu temu

voda stajačica

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

cijena izleta utvrđuje se s obzirom na cijenu prijevoza i

ulaznice u Park prirode (ukupno otprilike 50 kn po učeniku)

aktivnost, program i/ili

projekt

ORAHOVICA – škola u prirodi3. razred

ciljevi aktivnosti,

Učenje otkrivanjem u neposrednoj životnoj stvarnosti. Posjet prirodnim, kulturnim, povijesnim, športskim odredištima u Orahovici i okolici, a u skladu s ciljevima

Page 54: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

programa i/ili projekta nastavnog plana i programa. Poticanje razvijanja samostalnosti, samopouzdanja, aktivnog sudjelovanja, eksperimentiranja, otkrivanja, znatiželje i odgovornosti učenika. Stvaranje ugodnog ozračja koje će poticati zanimanje i motivaciju učenika za učenje.

namjena aktivnosti,

programa i /ili projekta

Mogućnost interdisciplinarnog povezivanja sadržaja različitih nastavnih predmeta. Lakše i brže učenje. Stvaranje kvalitetnih odnosa unutar odgojno-obrazovne skupine. Učenje otkrivanjem u neposrednoj životnoj stvarnosti.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Maja Farkaš, Marina Vučemilović Šimunović, učiteljice

RN

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Unaprijed organizirani odlazak u Orahovicu, a u skladu s Pravilima za provedbu školskih izleta i ekskurzija.

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

lipanj, 2018.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Nastavni listići, natjecanja, provjera plivačih sposobnosti

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Prema ponudi ponuditelja troškove snose roditelji

aktivnost, program i/ili

projekt

Izvanučionička nastava: Hrvatski jezik – medijska kultura – posjeti Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića u Osijeku

4. razred

ciljevi aktivnosti,

upoznati različite kazališne izvedbe / predstave tijekom

godine, osposobljavati učenike za doživljavanje lutkarske

Page 55: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

programa i/ili projekta predstave, proširivanje stečenog znanja i iskustva o djelima

koje smo obrađivali na nastavi (predstave vezane za lektirna

djela), razvijanje interesa za kazalište i rad u kazalištu

namjena aktivnosti,

programa i / ili projekta

zapažanje specifičnih osobina vezanih uz djelovanje na sceni (glumci, lutkari, scenografi, redatelji, plesači, pjevači, koreografi...), glazba i ugođaj u kazalištu, poticanje iskazivanja emocija nakon gledanja predstave, ilustriranje i korelacija s ostalim predmetima

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

učiteljice RN sa svojim učenicima u dogovoru s voditeljicom

Davorkom Budić, uč. 2.b razreda koja surađuje s upravom

Dječjeg kazališta (dogovaranje termina za posjete, odabir

premijernih naslova) = predstave su pomno odabrane u skladu

s gradivom, uzrastom i interesima učenika

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

tijekom cijele školske godine = 4 posjeta (u svakom

polugodištu po 2), odlazak i povratak autobusima

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

rujan, prosinac, ožujak, lipanj = 4 predstave u sklopu nastave

hrvatskog jezika (trajanje s odlaskom i dolaskom 2 šk. sata)

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

učenici nakon posjeta kazalištu iskazuju svoje doživljaje,

emocije, zapažanja na različite načine korelacijom s drugim

predmetima (likovna i glazbena kultura, TZK, Sat razrednika),

usmeno i pismeno se očituju o viđenom

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

učenici samostalno plaćaju ulaznicu za kazalište+prijevoz

autobusom - 32 kn po učeniku za jednu predstavu

aktivnost, program i/ili

projekt

Izvanučionička nastava – Tvrđa, Zoo, Arheološki muzej, Muzej školjaka

4. razredi

Primijeniti stečeno znanje iz nastave. Učenje otkrivanjem u

Page 56: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

neposrednoj životnoj stvarnosti, u kojemu se učenici susreću s prirodnom i kulturnom okolinom, ljudima koji u njoj žive i koji su utjecali na okolinu.

namjena aktivnosti,

programa i /ili projekta

Povezati dojmove s izleta sa sadržajima iz plana i programa. Ponavljanje nastavnih sadržaja iz prirode i društva, govorne vježbe iz hrvatskog jezika; opisivanje, igre.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Marija Abičić i Gabrijela Bilić (zamjena za: Zvjezdanu

Uzelac), učiteljice RN

- 4.a i 4.b

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Obilazak Tvrđe, travnjaka, Zoološkog vrta i muzeja

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projektaRujan 2017. – lipanj 2018.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Nastavni listići.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Troškovi prijevoza, ulaznice. (cca 15 kn)

aktivnost, program i/ili

projekt

Izvanučionička nastava:U svijetu bajki Ivane Brlić Mažuranić,

Slavonski Brod 4. razred

Upoznati život i djela Ivane Brlić Mažuranić kroz predstave

Page 57: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

i dijelove grada te ustanove u Slavonskom Brodu koje su zbog njezine važnosti za hrvatsku književnost dobile ime po njoj.Osvijestiti važnost njezinog književnog rada za hrvatsku književnost i svijet bajki.

namjena aktivnosti,

programa i /ili projekta Za učenike 4. razreda

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Učiteljice Marija Abičić i Gabrijela Bilić te učenici 4. razreda.

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta Obilazak, razgovor, razgledavanje.

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta Travanj, 2018.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Listići za evalvaciju.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

50 kn – 150 kn

aktivnost, program i/ili

projektIzvanučionička nastava – Škola u prirodi u Eko centru

Zlatna Greda4. razredi

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Upoznati kulturne i prirodne znamenitosti Slavonije i Baranje, zaštićena područja, njihove specifičnosti, mitove i legende, ali i opasnosti koje im prijete. Upoznati se osnovama kartografije i meteorologije,naučiti o orijentaciji

Page 58: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

u vremenu i prostoru, upoznati učenike s osnovnim pravilima održivog gospodarenja otpadom i njihovom primjenom kod kuće i u školi.

namjena aktivnosti,

programa i /ili projekta

Povezati dojmove s izleta sa sadržajima iz plana i programa. Ponavljanje nastavnih sadržaja iz prirode i društva, govorne vježbe iz hrvatskog jezika; opisivanje, igre.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Marija Abičić i Gabrijela Bilić (zamjena za: Zvjezdanu

Uzelac), učiteljice RN

- 4.a i 4.b

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Obilazak, razgovor, razgledavanje, animacija, demonstracija

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projektaRujan 2017. – lipanj 2018.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Nastavni listići.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Troškovi prijevoza, ulaznice. (cca150 kn)

aktivnost, program i/ili

projekt

Izvanučionička nastava - Vjeronauk, 1. – 8. raz.ODLAZAK U CRKVU

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Otkrivati značenje znakova i predmeta u crkvi.Probuditi i njegovati kulturu ponašanja u prostorima crkve.Znati imena i značenje određenih predmeta u liturgijskomprostoru.

Page 59: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

namjena aktivnosti,

programa i /ili projekta

Razvijanje osjećaja za crkveni prostor i doživljaj crkve kao zajednice.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Silvija Mašaberg, vjeroučiteljica

s. Jasna Mijatović, vjeroučiteljica

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projektaOdlazak u župnu crkvu sv. Josipa Radnika

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Kroz cijelu školsku godinu

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Usmeno i pismeno ispitivanjeVrjednovanje stvaralačkog izričaja

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Nema troškova

aktivnost, program i/ili

projekt

Izlet:Jednodnevni izlet u Đakovo– 2.a i 2.b razred

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Upoznati Đakovo, kao gradu nizinskom zavičaju, njegove prirodne ljepote i znamenitosti. Posjet Državnoj ergeli lipicanaca u Đakovu.

Page 60: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

namjena aktivnosti,

programa i /ili projekta

Ponavljanje nastavnih sadržaja iz Prirode i društva, govorne vježbe iz hrvatskog jezika; izvještavanje, igre.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Silvana Stojović, Davorka Budić, učiteljice RN,

putnička agencija, učenici 2.a i 2.b razreda

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projektaputovanje autobusom

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projektalipanj 2018.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Nastavni listići, ppt prezentacije

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Troškovi prijevoza, ulaznica, ručak (cca 150, 00 kn)

aktivnost, program i/ili

projekt

Izlet u Zagreb4. razredi

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Upoznati Zagreb, kao glavni grad Hrvatske, njegove prirodne ljepote i znamenitosti, Tehnički muzej, Botanički vrt, Zoološki vrt; upoznati Hrvatsko zagorje.

Page 61: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

namjena aktivnosti,

programa i /ili projekta

Ponavljanje nastavnih sadržaja iz prirode i društva, govorne vježbe iz hrvatskog jezika; opisivanje, igre.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Marija Abičić, Gabrijela Bilić (zamjena za: Zvjezdanu

Uzelac), učiteljice RN

putnička agencija

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projektaputovanje autobusom

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projektalipanj 2018.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Nastavni listići, ppt prezentacije

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Troškovi prijevoza, ulaznica (cca 650, 00 kn)

aktivnost, program i/ili

projekt

ProjektZanimanja ljudi: što rade roditelji

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Upoznati zanimanja u neposrednom okruženju. Uočiti važnost rada za čovjeka i društvo u cjelini.

Page 62: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

namjena aktivnosti,

programa i /ili projekta Upoznati različita zanimanja u neposrednom okruženju, vrednovati svako zanimanje i općenito rad.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Silvana Stojović, Davorka Budić, učiteljice RN

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Kroz satove P i D, te satova Sata razrednika – obilazak Doma zdravlja i ostalih institucija u neposrednoj blizini škole

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Studeni, 2017.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Izrada plakata.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Nema troškova.

aktivnost, program i/ili

projekt

VJERONAUK, 1. – 8. raz.DANI KRUHA I ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE

ZEMLJE

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Prepoznati sve darovano kao znak Božje brige za čovjekai njegove povezanosti s čovjekom.

Page 63: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

namjena aktivnosti,

programa i /ili projekta Razvijanje osjećaja zahvalnosti za kruh i plodove zemlje.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Silvija Mašaberg, vjeroučiteljica

Vjeroučiteljica Silvija Mašaberg, učitelj likovne kulture, voditeljica maloga i velikog zbora, voditeljica foklorne skupine , voditeljica dramske skupine i učenici.

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Kratak prigodni program uz blagoslov kruha i zajedničko blagovanje, uređenje izložbenih stolova s plodovima zemlje te raznim proizvodima od kruha, tematski sat posvećen kruhu, uređenje tematskog panoa

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projektaListopad 2017 zajednička proslava Dana kruha u

školskom holu

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Na satu vjeronauka, kroz nastavne jedinice razgovaramo o proslavi Dana kruha. Rješavamo radni list na tu temu.Vrjednovanje stvaralačkog izražavanja.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Nabavka kruha i krušnih proizvoda oko 200 kn.

aktivnost, program i/ili

projekt

VJERONAUK, 1. – 8. raz.SVETI NIKOLA

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Upoznati vjeroučenike s likom svetog Nikole, biskupa i Božjeg prijatelja.Otkriti svetog Nikolu kao onog koji daruje djecu, siromašne i potrebne.

namjena aktivnosti,

programa i /ili projekta Razvijanje svijesti o potrebi iskazivanja dobrote jedni drugima, ne samo onima koji su nam prijatelji, već svima koji trebaju

Page 64: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

našu pomoć.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Silvija Mašaberg, vjeroučiteljica

Učiteljice razredne nastave i učenici.

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Kratak prigodni program, tematski sat posvećen sv. Nikoli, uređenje tematskog panoa u holu škole.

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Prosinac, 2017.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Vrjednovanje skupnog radaVrjednovanje stvaralačkog izražavanja

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Nabavka slatkiša za djecu (200 kn)

aktivnost, program i/ili

projekt

VJERONAUK, 1. – 8. raz.MILIJUN DJECE MOLI ZA MIR I JEDINSTVO

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Otkriti vrjednotu mira koja je potrebna svakom čovjeku i za kojom svaki čovjek čezne.Ujediniti se sa djecom cijeloga svijeta u molitvi za mir ijedinstvo.

Page 65: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

namjena aktivnosti,

programa i /ili projekta Razvijanje svijesti o potrebi za mirom, te o izgradnji mira u sebi i u sredini u kojoj živimo.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Silvija Mašaberg, vjeroučiteljica

Učiteljice razrednenastave i učenici.

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Informiranje djece na satu vjeronauka o inicijativi Milijun djece moli za mir i jednistvo.Zajednička molitva u školskom holu.

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta10.mjesec, 2017. zajednička molitva u školskom holu

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Razgovor s djecom o miru i o tome kako svi možemo biti mironosci u svojoj okolini.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Nema troškova.

aktivnost, program i/ili

projekt

VJERONAUK3.razred

Projekt: Uskrsna košarica

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Razumjeti pojam: djelo milosrđa, upoznati i nabrojiti tjelesna i duhovna djela milosrđa, razvijati sposobnost prihvaćanja svih ljudi, osobito ugroženih, patnika i potrebnih.

Page 66: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

namjena aktivnosti,

programa i /ili projekta Razvijanje solidarnosti, osjetljivost i otvorenosti za potrebe drugih, a osobito siromašnih.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Silvija Mašaberg, vjeroučiteljica

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

U školi i u gradskom Caritasu.

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Studeni/prosinac, 2017.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Vrjednovanje skupnog rada

Vrjednovanje stvaralačkog izričaja

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Nema troškova.

aktivnost, program i/ili

projekt

Vjeronauk (Crveni križ)

ciljevi aktivnosti,

Razvijati kod učenika pozitivan duh humanosti i međusobnog pomaganja. Naglašavanje potrebe za akcijama Crvenoga križa.

Page 67: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

programa i/ili projekta

namjena aktivnosti,

programa i /ili projekta

Uključivanje što većeg broja učenika u akcije solidarnosti Crvenoga križa

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Vjeroučiteljica Silvija Mašaberg i učenici

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Obrađivanje pojedinih tema na satu razrednika, vezano za pojam" humanosti"Sudjelovanje u akcijama koje organizira Crveni križ: Svjetski dan prve pomoći –12. rujnaTjedan borbe protiv TBC-a – od 14. do 21. rujnaMjesec borbe protiv ovisnosti (alkoholizam, nikotin, ovisnost o drogama) - od 15. studenoga do 15. prosincaTjedan solidarnosti – od 8. do 15. prosincaNatjecanje mladeži HCK, (veljača – svibanj)Međunarodni dan Crvenoga križa – 8. svibnjaTjedan Hrvatskog Crvenog križa – od 8. do 15. svibnja

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Kroz školsku godinu

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Kroz svakodnevnu komunikaciju i ponašanje , te realizaciju projekata Crvenoga križa. Jačati kod učenika humanitarni duh

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Samostalno financirane

Page 68: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

aktivnost, program i/ili

projekt

Izborna nastava informatike5. – 8. raz.

ciljevi aktivnosti,

Steći temeljna znanja i vještine za samostalno služenje računalom i stvaranje osnova za nadogradnju u daljnjem školovanju. Korištenje stečenih znanja i vještina u

Page 69: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

programa i/ili projekta svakodnevnom životu za lakše razumijevanje nastavnoga gradiva, brže i kvalitetnije rješavanje postavljenih zadataka, proširivanje znanja, komunikaciju i zabavu.

namjena aktivnosti,

programa i/ili projekta Učenicima koji su se prema vlastitom interesu odlučili pohađati izbornu nastavu informatike.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Marija Stjepanović, prof. tehničke kulture i informatike.

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Putem izborne nastave u specijaliziranoj učionici, kroz različite oblike i metode poučavanja i učenja:- rad na računalu- individualni rad, rad u grupi-frontalni rad prilikom prezentacije novih sadržaja.

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta Tijekom cijele školske godine.2 sata tjedno.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Opisno i brojčano vrednovanje postignuća učenika u skladu s rezultatima, ciljevima, zadaćama i sadržajima.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Papir za pisač, toner, CD.

aktivnost, program i/ili

projekt

Njemački jezik – izborna nastava 4. – 8. raz.

ciljevi aktivnosti,

- usvajanje znanja njemačkog jezika (leksička, gramatička znanja)- osposobiti i motivirati učenike za cjeloživotno učenje

Page 70: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

programa i/ili projekta stranog jezika- razvijanje komunikacije, aktivne uporabe njemačkog jezika- razvijanje kreativnih sposobnosti na području stranog jezika

namjena aktivnosti,

programa i/ili projekta

- razvijati interkulturalne kompetencije učenika- razvijati interes za strane jezike

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Maja Dumančić – Rora, prof. engleskog i njemačkog jezikaUčenici od 4. do 8. razreda

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

U učionici stranih jezika – komunikacija, praćenje TV programa na njemačkom jeziku, pismeni i usmeni zadaci, obrada kraćih tekstova i dramatizacija, pisanje čestitkiPosjet institucijama: Gradska i sveučilišna knjižnica, Muzej Slavonije i Baranje, Austrijska čitaonica, ZOO, Posjet Graza,/ Salzburga (Austrija)

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Godišnje 70 sati, 2 sata tjedno kroz 6 razrednih odjela

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Pismena i usmena provjera, vrednovanje aktivne uporabe stranoga jezika, vrednovanje najuspješnijih radova, sastavaka, čestitki, crtežaIzbor najuspješnijih učeničkih radova, uređenje info-panoa, prezentacija naučenog u razredu

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Posjet institucijama: Muzej-10kn, ZOO-10kn, Austrija- cca 700 kn po učeniku

aktivnost, program i/ili

projektVJERONAUK – izborna nastava 1. – 8. raz.

ciljevi aktivnosti, - cjelovito upoznavanje Katoličke vjere- upoznavati tradiciju Crkve i povezivati je s iskustvom- iskazivati djelotvornu ljubav po načelima Svetog Pisma

Page 71: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

programa i/ili projekta

namjena aktivnosti,

programa i /ili projekta

- otkrivati najdublji smisao života- otvoriti se prema transcedentnom - ostvarivati ljudsku i vjerničku zrelost

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Silvija Mašaberg, vjeroučiteljica od 1.- 5. raz.

s. Jasna Mijatović, vjeroučiteljica od 6. – 8.raz.

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

- razgovor i molitva; pismeni radovi; izrada panoa;- prezentacije; glazba; likovno izražavanje- scensko izražavanje

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Tijekom školske godine, unutar rasporeda sati redovne nastave, 2 sata tjedno po svakom razrednom odjelu i izvan rasporeda redovne nastave uz pojedine blagdane

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

- ispitivanje i ocjenjivanje

- zalaganje

- kultura međusobnog komuniciranja

- stvaralačko i kreativno izražavanje

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Papir, hamer, papir u boji, škare, ljepilo: cca 300 kn

aktivnost, program i/ili

projekt

Hrvatski jezik – dodatna nastava za učenike 7. razreda

Page 72: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

- proširivanje i produbljivanje znanja iz područja jezika, književnosti i pravopisa te stvaranje trajnih znanja kroz redoviti rad i samoinicijativno služenje dodatnim izvorima(gramatika,pravopis rječnici…)

namjena aktivnosti,

programa i/ili projekta

- za učenike 7. razreda koji pokazuju iznimno zanimanje za predmet i posjeduju mogućnosti koje se mogu još više razviti intenzivnim individualnim radom

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Matija Radoš, prof. hrvatskog jezika i književnosti

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

- individualni pristup u radu s učenicima, korištenje dodatnih materijala, nastavnih listića i testova s natjecanja kako bi učenici produbili i proširili znanje iz hrvatskog jezika

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projektaTijekom nastavne godine 2017./2018.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Individualno praćenje, interes, trud i zalaganje; poticajne ocjene

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Materijali za fotokopiranje

aktivnost, program i/ili

projekt

DODATNA NASTAVA HRVATSKOGA JEZIKA –8. razred

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

-postizanje znanja hrvatskoga jezika koje po slojevitosti i produbljenosti prelaze okvire školskoga programa- postizanje vještine u stvaralačkom, logičkom i evaluativnom mišljenju- upoznavanje povijesti hrvatskoga jezika- Glagoljica za osnovce

Page 73: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

- Hrvatski naš svakodnevni- jezična šetnjanamjena aktivnosti,

programa i /ili projekta

- usvajati vještine znanstvanog istraživanja- produbljivati osjećaj za jezik - vježbati komunikacijskih vještina- razvijati spoznaju o jeziku kao o jednoj od značajki

hrvatskog nacionalnog identiteta

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Biserka Vajlandić, učiteljica savjetnica hrvatskoga jezika i učenice osmoga razreda (6 učenica)

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Prema redovitim i izbornim sadržajima Nastavnoga plana i programa tijekom školske godine

- glagoljska kaligrafija- igre s glagoljicom- kreativne radionice- terenska nastava- predstavljanje rezultata rada lokalnoj zajednici- suradnja u stvaranju i kreiranju školskoga lista

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Tijekom školske godine – dvosat svaki drugi tjedan.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Usmene i pisane provjere stečenoga znanja, izrada slikokaza, izrada plakata.Vrjednovanje stvaralačkog izričaja.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Troškovi kopiranja nastavnih listića i ispita znanja.

aktivnost, program i/ili

projekt

Engleski jezik – dodatna nastava za 8. raz.

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Unaprijediti učenikove jezične kompetencije – govorne, slušne, čitanja i pisanja na engleskom jeziku

Page 74: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

namjena aktivnosti,

programa i/ili projekta

Za učenike 8. razreda koji žele steći dodatna znanja kroz nekonvencionalne oblike nastave:

gluma (školske i slične priredbe)

čitanje literature prilagođene dobi

-sudjelovanje u projektnim danima sa radionicama sadržaja vezanih uz englesko govorno područje (tradicija, običaji)

-nastupi za goste iz inozemstva

-priprema za natjecanja iz engleskog jezika(digitalni sadržaji)

posjet odjelu knjižnice za englesku i njemačku literaturu (GISKO i Filozofski fakultet Osijek)

sudjelovanje na natjecanjima i smotrama stranog jezika

sudjelovanje na Spelling Bee natjecanju

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Suzana Kolarić, prof. engleskog i njemačkog jezika

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta Rad u skupini, u paru ili pojedinačno, ovisno o aktivnostima.

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta TJEDNI RASPORED-1 sat tjedno tijekom nastavne

godine

PRIREDBE- nastupi nekoliko puta u polugodištu

Page 75: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

OSTALO – tijekom šk. godine

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Natjecanje iz engleskog jezika (Spelling Bee)

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

TJEDNI RASPORED - nema dodatnih troškova.

PRIREDBE- nema dodatnih troškova.

OSTALO-eventualni troškovi prijevoza, ulaznica isl.

aktivnost, program i/ili

projekt

Njemački jezik – dodatna nastava 8. raz.

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Proširivanje i produbljivanje vokabulara i gramatičkih sadržaja iz navedenog predmeta. Usmjeravanje učenika na istraživački rad.Razvijati logičko mišljenje, timski rad i rad u paru.

namjena aktivnosti,

programa i/ili projekta

Prezentacija škole, osobna prezentacija i priprema za profesionalni život.Dodatna znanja i vještine koristiti u svakodnevnom životu.

nositelji aktivnosti,

Maja Dumančić - Rora, prof. engleskog i njemačkog

jezika

Page 76: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

- razvijanje kreativnih sposobnosti učenika- učenici imaju odgovornost redovnog dolaženja na grupu i aktivnosti koje obavljaju.

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Aktivnosti se odvijaju u učionici stranih jezika, vanjskom prostoru i dijelom u svojim domovima – korištenje tiskanih materijala te drugih medija; računala, mobitela, tableta, časopisa…

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta 1 sat tjedno – tijekom nastavne godine

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

- Individualno opisno praćenje učenika- vodeće učenike u grupi isticati i dati im mogućnost predstavljanja grupe na natjecanjima; ostale bodriti i priključivati vodećoj grupi

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Nema troškova

aktivnost, program i/ili

projektDodatna nastava iz Fizike - "Fizičari"

8. razred

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

- produbljivanje znanja i sposobnosti učenika na području fizike

- razvijanje sposobnosti rješavanja problema, praktičnih vještina, kritičkog mišljenja, kreativnosti i samopouzdanja

- osposobljavanje učenika za život i rad u kontekstu globalnih promjena, u smislu konkurentnosti znanjem i kompetencijama

- osposobiti učenike za timski rad i individualan rad pri rješavanju fizikalnih problema

namjena aktivnosti,

programa i /ili projekta

- konceptualno razumijevanje fizikalnih načela i njihova primjena

Page 77: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

- stjecanje praktičnih znanja i vještina, kao i samopouzdanja- timski rad- sudjelovanje na natjecanjima s područja fizike

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Marijana Katić, magistra edukacije fizike i informatike

Učenici 8.razreda

Vanjski suradnici (profesori fakulteta Odjela za fiziku,

studenti fizike)

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Koristeći razne dodatne izvore znanja (zbirke, knjige, internet) upotpuniti znanje učenika s novim saznanjima.

Sudjelovanje učenika u raznim radionicama po potrebi, npr. „Zimske škole fizike“, posjet Odjelu za fiziku.

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Tijekom nastavne godine, jedan sat tjedno, utorak 7. sat (13:15 - 14:00)

Zimska škola fizike u veljači, 2018. godine.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

- praćenje postignuća i napredovanje učenika tijekom dodatnog rada (pedagoška dokumentacija)

- vanjsko vrednovanje znanja koje provode povjerenstva za natjecanja na školskoj, županijskoj i državnoj razini

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Troškovi kopiranja i ispisa potrebnog materijala za rad (100,00 kn)

aktivnost, program i/ili

projekt

Matematika – dodatna nastava za 7. a,b i 8.a,b raz.

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Usvajanje i proširivanje znanja novim sadržajima potrebitim za razumijevanje predmeta i šireg prirodoznanstvenog pogleda na svijet i ostale predmete.Potaknuti znatiželju i interes za razvoj logičkih vještina i izražavanje u pismenom i usmenom obliku.Primjena stečenih znanja u praksi.Razvijanje timskog rada i natjecateljskog duha.Proširivanje nastavnih sadržaja kroz igru (radionice).

namjena aktivnosti,

programa i/ili projekta

Učenicima koji žele dodatna znanja iz matematike.

Osposobljavati ih za kreativan stvaralački i istraživački rad.

Page 78: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Anita Čorak, prof. matematike i informatike

Učenici 7. i 8. razreda.Vanjski suradnici (profesori fakulteta odjela za matematiku, studenti matematike).

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Učenici će raditi prema nastavnom planu i programu. Učenici će raditi na zadacima, timski, rad u paru, mentalne mape, igre u nastavi matematike, zadaci s prijašnjih natjecanja, križaljke, mozgalice, magični kvadrati.Sudjelovanje učenika u raznim radionicama po potrebi, npr. „Zimske škole matematike“, posjet Pedagoškom fakultetu, odjel za matematiku.

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta Tijekom školske godine (1 sat tjedno).Zimska škola matematike u prosinac 2017/siječanj 2018.

godine.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Postignuća ostvarena tijekom školske godine, a posebice na natjecanjima.Opisno praćenje učenika (pedagoška dokumentacija).Zadovoljstvo učenika zbog dodatnog znanja, a time i učitelja.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Troškovi kopiranja – cca 50 - 100 kn.

aktivnost, program i/ili

projekt

Matematika – dodatna nastava za 5 a,b i 6a,b raz.

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Usvajanje i proširivanje znanja novim sadržajima potrebitim za razumijevanje predmeta i šireg prirodoznanstvenog pogleda na svijet i ostale predmete.Potaknuti znatiželju i interes za razvoj logičkih vještina i izražavanje u pismenom i usmenom obliku.Primjena stečenih znanja u praksi.Razvijanje timskog rada i natjecateljskog duha.Proširivanje nastavnih sadržaja kroz igru (radionice).

namjena aktivnosti,

programa i/ili projekta

Učenicima koji žele dodatna znaja iz matematike.

Osposobljavati ih za kreativan stvaralački i istraživački rad.

nositelji aktivnosti, Alojz Štir, prof. matematike i fizike

Page 79: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Učenici 5.i 6.razreda.Vanjski suradnici (profesori fakulteta odjela za matematiku, studenti matematike).

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Učenici će raditi prema nastavnom planu i programu. Učenici će raditi na zadacima, timski, rad u paru, mentalne mape, igre u nastavi matematike, zadaci s prijašnjih natjecanja, križaljke, mozgalice, magični kvadrati.Sudjelovanje učenika u raznim radionicama po potrebi, npr. „Zimske škole matematike“, posjet Pedagoškom fakultetu, odjel za matematiku.

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta Tijekom školske godine (2 sata tjedno).Zimska škola matematike u siječnju, 2018 godine.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Postignuća ostvarena tijekom školske godine, a posebice na natjecanjima.Opisno praćenje učenika (pedagoška dokumentacija).Zadovoljstvo učenika zbog dodatnog znanja, a time i učitelja.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Troškovi kopiranja – cca 50 - 100 kn.

aktivnost, program i/ili

projekt

GEOGRAFI – dodatna nastava

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Proširiti usvojena znanja dodatnim sadržajima vezanim uz

Geografiju, razvijati kod učenika geografske vještine i

kartografsku pismenost te potaknuti interes za novija geografska

dostignuća i razvoj geografskog mišljenja.

Pripremati učenike za natjecanja. Primjena u svakodnevnom

životu.

Page 80: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Učenici od 5.- 8. razreda,

Učiteljica geografije- Ljiljana Štanfelj.

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Prema redovnom nastavnom planu i programu.

Dodatne praktične i kartografske vježbe te istraživanja,

rješavanje dodatnih zadataka i priprema za natjecanje iz

geografije te izvođenje manjih pokusa.

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projektaTijekom školske godine.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Postignuća na nastavi, sudjelovanje i rezultati postignuti na

natjecanjima.

Opisna pračenja učenika (pedagoška dokumetacija).

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Troškovi vezani za pripremu učenika za natjecanje (kopiranje

testova, raznih zadataka, slijepih karata...).

Troškovi prijevoza učenika do mjesta održavanja Županijskog i/

ili Državnog natjecanja.

aktivnost, program i/ili

projektUčimo se snalaziti i orijentirati u prostoru –

DODATNA NASTAVA IZ GEOGRAFIJE

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Načiti pravilno se orijentirati i snalaziti u geografskom

prostoru te pravilno se koristiti kompasom.

Pravilno se orijentirati uz topografsku kartu i pomoću

kompasa.

Spoznati i druge načine orijentacije u prirodi.

Razvijati sposobnost čitanja, savladavanja gradiva i

upoznavanja Zemlje korištenjem geografske karte u nastavi i

Page 81: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

svakidašnjem životu.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Učenici u sklopu dodatne nastave iz geografije

Učiteljica geografije- Ljiljana Štanfelj i izviđački

instruktor Zdenko Popović-Pop (Udruga izviđača

„Slavonski hrast“)

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Prema redovnom nastavnom planu i programu.

Snalaženje u prostoru i u okolišu škole, korištenje kompasa i

topografske karte, odrediti svoje stajalište i strane svijeta.

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projektaPrvo obrazovno polugodište (i po potrebi).

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Izvješće o provedenoj izvanučioničnoj nastavi- školski list i

web stranica škole.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Nema troškova.

aktivnost, program i/ili

projekt

Dodatna nastava iz povijesti - 6., 7. i 8. r.

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Proširiti i produbiti nastavne sadržaje iz programa redovne nastave, suvremenih tema, obilježavanje važnih obljetnica, posjete muzeju ili mjestu od posebnoga povijesnoga značaja i izrada razrednog panoa.

namjena aktivnosti,

programa i/ili projekta

Razviti učeničku samostalnost, inicijativu, aktivnost, motivaciju, suradnju s drugim učenicima i želju za stjecanjem trajnoga znanja.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i Dino Kričkić, magistar edukacije povijesti i magistar pedagogije.

Page 82: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

njihova odgovornost Učenici polaznici.

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Redovito tjedno sastajanje, prikupljanje sadržaja, upoznavanje s dodatnom povijesnom građom te povijesnim izvorima i baštinom. Kreiranje raznih plakata i postava na panou, demonstriranje povijesnih ličnosti i događaja, istraživanje povijesti, afirmiranje interesa ostalih učenika za nastavni predmet povijesti.

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Tijekom školske godine, prema utvrđenom rasporedu.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Praćenje i vrjednovanje skupine i pojedinaca u procesu ostvarivanja ciljeva i zadataka.Samovrjednovanje.Natjecanja i nagradne igre

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Potrebno izdvojiti oko 50kn za potrebe posjeta muzeju, izrade plakata ili sličnoga.

aktivnost, program i/ili

projekt

Hrvatski jezik – dopunska nastava za 5. i 7. raz.

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

- osposobiti učenike kako bi mogli pratiti redovnu nastavu iz hrvatskog jezika- osposobiti učenike za samostalniji rad, podučavati ih strategijama učenja koje će im pomoći u lakšem svladavanju postavljenih zadaća

namjena aktivnosti,

programa i/ili projekta

- za učenike 5. i 7. razreda koji imaju teškoće u usvajanju nastavnih sadržaja, učenicima s manjkavim predznanjem i učenicima koji nisu usvojili dio nastavnih sadržaja

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Matija Radoš, prof. hrvatskog jezika i književnosti

- individualno pratiti učenike u njihovim postignućima, te ih

kontinuirano motivirati za redovitost u radu

Page 83: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

- individualni pristup u radu, objašnjavanje, vježbanje, ponavljanje, utvrđivanje pojmova, razvijanje samopouzdanja

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Tijekom školske godine 2017./2018.5.a i 5.b jedan sat tjedno7.a i 7.b jedan sat tjedno

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Individualno praćenje i opisno bilježenje učeničkog napretka

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Nema dodatnih troškova.

aktivnost, program i/ili

projekt

DOPUNSKA NASTAVA HRVATSKOGA JEZIKA 6.a, b i 8 .a,b

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

- usvajati i uvježbavati gradiva koje učenici nisu usvojili na redovnoj nastavi.- osposobiti učenike za usvajanje jezičnoga standarda

namjena aktivnosti,

programa i /ili projekta

- omogućiti svakome učeniku da se potpunije razvija prema individualnim sposobnostima.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Biserka Vajlandić, učiteljica savjetnica

Prema Nastavnome planu i programu tijekom školske

Page 84: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

godine .

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projektaTijekom školske godine jedan sat tjedno- ukupno 35 sati

godišnje

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Nastavni listići, jezične igre, kviz natjecanje, usmene i

pisane provjere, te opisno praćenje napredovanja učenika.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Nabava pribora i opreme ( hamer papir, igraće karte , nastavni listići...) 50,00 kuna

aktivnost, program i/ili

projekt

Matematika – dopunska nastava za 7.a,b i 8.a, b raz.

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Pomoći učenicima savladati osnovno gradivo i osposobiti kako bi pratili redovnu nastavu.Razvijanje radnih navika.Utvrđivanje gradiva.Znati riješiti jednostavnije zadatke.

namjena aktivnosti,

programa i/ili projekta

Uključiti u dopunski rad učenike 7. i 8. razreda kod

kojih su evidentne poteškoće u savladavanju osnovnog

gradiva matematike

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Anita Čorak, prof. matematike i informatike

Individualno pratiti učenike u njihovim postignućima,

te ih kontinuirano motivirati za redoviti rad. Poticati

Page 85: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

upornost, samostalnost i točnost.

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Metode čitanja, uvježbavanja, logičkog povezivanja, razmišljanja, prepoznavanja, rad u manjim skupinama individualni rad.

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projektaTijekom školske godine (1 sat tjedno).

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Na redovnim satima matematike pismenim i usmenim putem. Kroz razgovor i ocjenjivanjem u raznim situacijama.Individualno praćenje i opisno bilježenje učeničkog

napretka.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

Troškovi kopiranja – cca 50 - 100 kn.

aktivnost, program i/ili

projekt

Matematika – dopunska nastava za 5a,b i 6a, b raz.

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Pomoći učenicima savladati osnovno gradivo i osposobiti kako bi pratili redovnu nastavu.Razvijanje radnih navika.Utvrđivanje gradiva.Znati riješiti jednostavnije zadatke.

namjena aktivnosti,

programa i/ili projekta

Uključiti u dopunski rad učenike 7. i 8. razreda kod

kojih su evidentne poteškoće u savladavanju osnovnog

gradiva matematike

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Alojz Štir, prof. matematike i fizike

Individualno pratiti učenike u njihovim postignućima,

te ih kontinuirano motivirati za redoviti rad. Poticati

upornost, samostalnost i točnost.

Page 86: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Metode čitanja, uvježbavanja, logičkog povezivanja, razmišljanja, prepoznavanja, rad u manjim skupinama individualni rad.

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projektaTijekom školske godine 2017/ 2018

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Na redovnim satima matematike pismenim i usmenim putem. Kroz razgovor i ocjenjivanjem u raznim situacijama.Individualno praćenje i opisno bilježenje učeničkog

napretka.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

Troškovi kopiranja – cca 50 - 100 kn.

aktivnost, program i/ili

projekt

Engleski jezik – dopunska nastava za 6. i 8. raz.

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

- osposobiti učenike kako bi mogli pratiti redovnu nastavu engleskoga jezika- osposobiti učenike za samostalniji rad, podučavati ih strategijama učenja koje će im pomoći u lakšem svladavanju postavljenih zadaća

namjena aktivnosti,

programa i/ili projekta

- za učenike 6. i 8. razreda sa svrhom razvijanja vještina, te dopunjavanja znanja za učenike kojima je to osim redovne nastave potrebno

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Ksenija Andrić, prof. engleskog i njemačkog jezika

- individualno pratiti učenike u njihovim postignućima, te ih

kontinuirano motivirati za redovitost u radu

način realizacije aktivnosti, Nastava se odvija jednom tjedno po jedan sat za svaki razred

Page 87: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

programa i/ili projekta

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projektaTijekom školske godine

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Individualno praćenje i opisno bilježenje učeničkog napretka

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

aktivnost, program i/ili

projekt

Engleski jezik – dopunska nastava za 7.

raz.

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

- osposobiti učenike kako bi mogli pratiti redovnu nastavu iz engleskoga jezika- osposobiti učenike za samostalniji rad, podučavati ih strategijama učenja koje će im pomoći u lakšem svladavanju postavljenih zadaća

namjena aktivnosti,

programa i/ili projekta

- za učenike 7. razreda sa svrhom razvijanja vještina, te dopunjavanja znanja za učenike kojima je to osim redovne nastave potrebno

- pomoć pri izradi domaćih zadaćanositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Suzana Kolarić, prof. engleskog i njemačkog jezika i

književnosti

- individualno pratiti učenike u njihovim postignućima, te ih

kontinuirano motivirati za redoviti rad sa svrhom uspješnog

napredovanja u učenju engleskog jezika

Page 88: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Nastava se odvija jednom tjedno po jedan sat

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projektaTijekom školske godine

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Individualno praćenje i opisno bilježenje učeničkog napretka

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Nema dodatnih troškova.

aktivnost, program i/ili projekt Njemački jezik – dopunska nastava od 5.-8. raz.

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Osposobiti učenike kako bi mogli pratiti nastavu iz njemačkog

jezika.

namjena aktivnosti, programa i/ili

projekta

Pomoći učenicima koji iz bilo kojeg razloga zaostaju u radu i ostvarivanju rezultata u odnosu na prosječne učenike ili učenicima koji nisu usvojili određeno nastavno gradivo.Razvijati ljubav i interes prema njemačkom jeziku.

nositelji aktivnosti, programa i/ili

projekta i njihova odgovornost

Maja Dumančić - Rora, prof. engleskog i njemačkog jezika

- biti uzor i ohrabrivati učenike u postizanju uspjeha- pružiti podršku i skrb učenicima s poteškoćama

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Nastava se odvija prema individualnim potrebama i sposobnostima učenika, u manjim skupinama.

vremenik aktivnosti, programa i/ili

- 1 sat tjedno-tijekom nastavne godine

Page 89: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

projekta

način vrednovanja i način korištenja

rezultata vrednovanja

Procjenjivanje prema postavljenom cilju, samoocjenjivanje; ocjenjivanje u različitim situacijama; trajno ocjenjivanjeRazgovor s učenicima, mape učeničkih radova, pisani testovi

detaljan troškovnik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Nema dodatnih troškova.

aktivnost, program i/ili

projekt Dopunska nastava iz Fizike za 7. i 8. razred

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Pomoći učenicima koji imaju poteškoće sa savladavanjem nastavnog programa. Osposobiti ih za rješavanje lakših problemskih zadataka. Poticati učenike na redovno učenje i praćenje redovne i dopunske nastave.

namjena aktivnosti,

programa i /ili projekta

- učenike koji imaju poteškoće u svladavanju i praćenju nastavnog programa fizike ili samo određenog dijela gradiva- za učenike koji puno izostaju te zbog toga ne mogu pratiti gradivo- za učenike koji sami osjećaju potrebu poboljšati svoje znanje

nositelji aktivnosti, Marijana Katić, magistra edukacije fizike i informatike

Page 90: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

programa i/ili projekta i

njihova odgovornostUčenici 7. i 8. razreda

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta individualizirani pristup

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projektaTijekom nastavne godine, jedan sat tjedno,

srijedom 7. sat (13:10 - 14:00)

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Individualno praćenje uspješnosti usvajanja planiranih sadržaja. Redovitost dolaska i zalaganja na redovnoj i dopunskoj nastavi.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Troškovi kopiranja i ispisa potrebnog materijala za dodatni rad (100,00 kn)

aktivnost, program i/ili

projekt

Literarna skupina(5. i 7.razr.)

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Razvijati učeničke stvaralačke sposobnosti, maštu , kreativnost i senzibilitet za kreativno pisano stvaralaštvo:razvijati sposobnost oblikovanja i izricanja vlastitoga mišljenja; razvijati ljubavi i interes za čitanje te razumijevanje pročitanih djela; ovladavanje pravogovornom, pravopisnom,gramatičkom i leksičkom normom .Razvijanje humanih, moralnih vrijednosti. Razumijevanje i povezivanje drugih vrsta umjetničkog izražavanja.

namjena aktivnosti,

programa i/ili projekta

Učenicima zainteresiranim za izražavanje stvaralačkih sposobnosti, kreativnosti, mašte kroz pisano stvaralaštvoUčenicima koji svoje misli i osjećaje žele prenijeti drugima.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Matija Radoš, profesorica hrvatskog jezika i književnosti.

Page 91: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Izražajnim čitanjem nagrađenih literarnih radova,razgovorom o raznim temama,pisanjem na zadanu temu te pisanjem na temu koju učenik samostalno odabere .Sudjelovanje na natječajima pisanoga stvaralaštva.

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Tijekom školske godine 2017./2018. jedan sat tjedno, a po potrebi i više.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Pohvale, priznanja,poticajne ocjene iz Hrvatskoga jezika;poticaj za daljnje razvijanje kreativnog pisanoga stvaralaštva te preporuka za nastavak u daljnjem školovanju.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Materijali za kopiranje.

aktivnost, program i/ili

projekt

INA: Novinari, 5.-8. razred

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Usavršavanje jezično-komunikacijskih sposobnosti pri govornoj i pisanoj uporabi jezika u novinarskom stilu. Ovladavanje svim novinarskim vrstama izražavanja.Usvajanje hrvatskoga jezičnog standarda.

namjena aktivnosti,

programa i/ili projekta

Učenicima 5.do 8. razreda.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Dino Kričkić, prof. povijesti i hrvatskoga jezika i književnosti

(koordinatorica)

Snježana Laksar, školska knjižničarka

Biserka Vajlandić, nastavnica hrvatskoga jezika i književnosti

Page 92: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Istraživački rad.Rad u skupini.Individualan rad.

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

2 sata tjedno,ukupno 70 sati.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Sudjelovanje na LiDraNu.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Trošak izdanja školskoga lista; nabava novinarske opreme: USB, CD, papir, diktafon…100 kn po učeniku.

aktivnost, program i/ili

projekt

INA: Keramičari - Likovna radionica (5. – 8. razred)

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Razvijanje kreativnosti kod nadarenih učenika, vježbanje likovne tehnike, posjet muzejima.

namjena aktivnosti,

programa i/ili projekta

Zadovoljavanje interesa učenika, ukrašavanje škole za vrijeme

praznika (Dan Škole, Dani kruha, Božić...). Odlazak u gradske

muzeje.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Atila Adam, prof. likovne kulture

Učenici 5. – 8. razreda

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Tjednom aktivnošću ( 1 sat/ tjedno) kroz praktičan rad.

Page 93: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Tijekom školske godine.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Izložba na kraju prvog polugodišta i na kraju nastavne godine,te razne izložbe radova.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Likovni pribor (500 kn)

aktivnost, program i/ili

projekt

INA: MLADI EKOLOZI

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

- razvijati pozitivan odnos prema prirodi i zaštiti biljaka- razvijati interes prema praktičnom radu- stjecati i proširivati znanje o biljnom svijetu

namjena aktivnosti,

programa i /ili projekta

-estetsko uređenje unutarnjeg i vanjskog prostora škole ukrasnim biljkama- razvijati ekološku svijest i odgovornost prema okolišu

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Olivera Meter, prof. biologije i kemije

učenice sedmih razreda

- praktični i istraživački rad

Page 94: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Učenici će se okupljati jednom tjedno tijekom cijele nastavne godine

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

-individualno praćenje učeničkih ostvarenja opisano u bilježnicu pregleda rada (žuta bilježnica)- stečeno znanje i iskustvo učenici će koristiti u svakidašnjem životu

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

- nabava alata i sredstva za zaštitu i prihranjivanje

biljaka,lončanica,lukovica,cvjetnih sadnica

aktivnost, program i/ili

projektINA: Nogomet, 5.-8. raz.

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Usavršavanje u nogometu

namjena aktivnosti,

programa i /ili projekta

-usvajanje teoretskih znanja o nogometu-učenje i vježbanje elemenata tehnike nogometne igre-učenje i vježbanje taktike nogometne igre-unapređenje kondicijske pripremljenosti

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

-učenici od petih do osmih razreda, Marin Božić - prof.

Kineziologije

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

-frontalni rad-grupni rad-rad u parovima-rad u trojkama-individualni rad-m.usmenog izlaganja-m. demonstracije

Page 95: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

-m. postavljanja i rješavanja motoričkih zadataka-m. standardno ponavljajućeg rada-m. promjenjivog vježbanja-sintetička metoda-situacijska metoda

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

- jedan puta tjedno tijekom cijele godine

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

- praćenje i evidentiranje napretka u razvoju sposobnosti- rezultati na natjecanjima

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

- škola (putovanje na natjecanje)

aktivnost, program i/ili

projektINA: Badminton, 5.-8. razredi

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Usavršavanje u badmintonu

namjena aktivnosti,

programa i /ili projekta

-usvajanje teoretskih znanja o badmintonu-učenje i vježbanje elemenata tehnike badmintona-učenje i vježbanje taktike badminton igre-unapređenje kondicijske pripremljenosti

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

-učenici petih do osmih razreda, Marin Božić - prof.

Kineziologije

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

-frontalni rad-grupni rad-rad u parovima-rad u trojkama-individualni rad

Page 96: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

-m.usmenog izlaganja-m. demonstracije-m. postavljanja i rješavanja motoričkih zadataka-m. standardno ponavljajućeg rada-m. promjenjivog vježbanja-sintetička metoda-situacijska metoda

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

- jedan puta tjedno tokom cijele godine

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

- praćenje i evidentiranje napretka u razvoju sposobnosti- rezultati na natjecanjima

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

- škola ( putovanje na natjecanje )

aktivnost, program i/ili

projekt

Engleski jezik- Scenske igre (INA)

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

- priprema i čitanje dramskih tekstova- uvježbavanje i izvođenje scenskih nastupa- rad s voditeljima programa

namjena aktivnosti,

programa i/ili projekta

- za zainteresirane učenike svih dobnih skupina

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Ksenija Andrić, prof. engleskog i njemačkog jezika

- individualno pratiti učenike u njihovim postignućima, te ih

kontinuirano motivirati

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Scenski nastupi pred publikom.

Page 97: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Tijekom školske godine (u pravilu dva sata tjedno) te u vrijeme gostovanja turističkih skupina.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Individualno praćenje i opisno bilježenje učeničkog napretka

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

/

aktivnost, program i/ili

projektKREATIVNA SKUPINA - 5. i 6.razredi

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Razvijati pozitivan međusobni odnos, uz poštivanje i uvažavanje,

jačanje međusobne suradnje i kreativnosti te istraživačkog duha.

Korištenjem (recikliranih) materijala iz svakodnevnog života

učenici će izrađivati kreative uratke.

Uređivanje panoa u učionici raznim istraživačkim tekstovima (i

slikama), sudjelovanje u određenih projektima i radionicama

tijekom školske godine, kao i obilježavanje važnih datuma u

godini, prikupljanje geografskih informacija (Geo-kutak).

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Učenici od 5. i 6.razreda

Učiteljica Ljiljana Štanfelj

Page 98: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Kreativno izražavanje i izrađivanje uradaka, istraživanje,

prikupljanje raznih materijala -slikovnih, tekstualnih (prema

dogovoru).

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projektaTijekom školske godine.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Evidencija u e-Dnevniku.

Izvješće na web stranici škole (tekst, slike).

Izložba radova u učionici.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Troškovi vezani za pripremanje kreativnih radionica.

aktivnost, program i/ili

projekt

INA: Mladi tehničari

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Podizanje razine tehničke kulture, razvijanje mašte, kreativnosti, radnih navika. Samostalnost u uporabi pribora i alata, razvoj inovativnosti, dizajna i poduzetništva, priprema učenika za proizvodna zanimanja.

namjena aktivnosti,

programa i / ili projekta

Samostalnost u uporabi pribora i alata, razvoj inovativnosti, dizajna i poduzetništva, priprema učenika za proizvodna zanimanja.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Voditelj Dalibor Koprivnjak je odgovorna za organizaciju rada, a učenici 5.- 8. razreda za redovito dolaženje i sudjelovanje u aktivnostima grupe.

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Učenici vježbaju tehničko crtanje, izrađuju tehničke tvorevine od raznih materijala, te se pripremaju za sudjelovanje na natjecanju mladih tehničara, te na manifestaciji Modelarska liga

vremenik aktivnosti, Tijekom školske godine 2017./2018.Predviđeno je 2 sata tjedno.

Page 99: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

programa i/ili projekta

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Rezultati uspješnosti izvannastavne aktivnosti za svakog učenika pojedinačno bilježe se opisno u dnevnik rada kao i rezultati postignuti na školskim, županijskim i državnim natjecanjima

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Modelarstvo uporabnih predmeta:Unimat stroj, šperploča,

brusni papir, ljepilo

Graditeljstvo: karton, škarice, ljepilo, kopirni papir

(cca. 300kn)

aktivnost, program i/ili

projekt

INA: PROMET (5. razred)

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Upoznavanje pravila ponašanja u prometu kao pješaka i kao

biciklista. Razvijati interes učenika za usvajanje i primjenu

pravila ponašanja u prometu, briga o sebi i drugim

sudionicima.

namjena aktivnosti,

programa i / ili projekta

samostalno i sigurno sudjelovanje u prometu te upravljanje prometom na obližnjem pješačkom prijelazu radi sigurnijeg prijelaza učenika i ostalih pješaka.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Voditelj Dalibor Koprivnjak,

učenici 5. i 6. razreda

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Izvannastavna aktivnost koja se realizira kroz različite oblike i metode poučavanja i učenja:- metoda poučavanja na poligonu za vožnju bicikla.

Page 100: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Tijekom školske godine 2017./2018.Predviđeno je 2 sata tjedno.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Pismeno praćenje napredovanja učenika bilježi seu dnevniku rada, kao i rezultati natjecanja „Sigurno u prometu“

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Troškovi odlaska na županijsko natjecanje (cca. 100kn)

aktivnost, program i/ili

projekt

INA: Veliki zbor

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Razvijanje vokalnih sposobnosti i osjećaja za međusobnu suradnju tijekom glazbene izvedbe.

namjena aktivnosti,

programa i / ili projekta

Učenje novih skladbi te razvijanje glazbenog ukusa njihovim izvođenjem.Napredovanje u vokalnoj tehnici.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Boris Šili, nastavnik glazbene kulture

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projektaU učionici glazbene kulture 1 sat tjedno.Kroz nastupe na školskim priredbama.

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Tijekom školske godine.

Page 101: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Zalaganje na nastavnim satima.Napredak u praktičnim umijećima.Pozitivan stav prema glazbi.Komunikacija među učenicima, uspoređivanje i primjena usvojenog znanja.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Troškovi papira za printanje notnih zapisa.

aktivnost, program i/ili

projekt

Orkestar 'Duge' (INA)

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Razvijanje glazbene kreativnosti te osjećaja za suradnju tijekom glazbene izvedbe.

namjena aktivnosti,

programa i / ili projekta

Razvijati glazbeni ukus izvođenjem različitih vrsta glazbenih djela.Ovladati vještinom sviranja instrumenata (synthesizer, gitara, bas gitara, bubnjevi, udaraljke..)

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Boris Šili, nastavnik glazbene kulture

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projektaU učionici glazbene kulture 1 sat tjedno.Kroz nastupe na školskim priredbama.

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Tijekom školske godine.

Page 102: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Zalaganje na nastavnim satima.Napredak u praktičnim umijećima.Pozitivan stav prema glazbi.Komunikacija među učenicima, uspoređivanje i primjena usvojenog znanja.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Troškovi za izmjenu žica na gitarama i tamburama. (oko

100kn.)

aktivnost, program i/ili

projekt

Web novinari (INA)5. – 8. raz.

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Uređivanje i održavanje web stranice škole. Prikupljanje materijala, njegovo oblikovanje i dodavanje sadržaja na školsku web stranicu (izvješća, fotografije, video-uratke, animacije, kvizove, prezentacije…). Prezentacija škole i aktivnosti koje se događaju.

namjena aktivnosti,

programa i/ili projekta

Učenicima 5.do 8. razreda.- upoznavanje učenika, roditelja i ostalih sa webstranicom naše škole kao mjesto pravovremenoginformiranja- korištenje interneta u obrazovne svrhe- razvijanje kreativnosti kod učenika

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Marija Stjepanović, prof. tehničke kulture i informatike.

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Istraživački rad.Rad u skupini.Individualan rad.

Page 103: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Tijekom cijele školske godine.2 sata tjedno.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Praćenje i bilježenje učeničkih postignuća

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Papir za pisač, toner, CD.

aktivnost, program i/ili

projekt

Programeri (INA)5. – 8. raz.

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Razvijanje interesa za informatiku.Dublje i opsežnije proučavanje sadržaja redovne nastave informatike iz cjeline Programiranje (Logo).Razvijanje logičkog razmišljanja i zaključivanja.

namjena aktivnosti,

programa i/ili projekta

Rad s darovitim učenicima 5. do 8. razreda.Upoznavanje sa sadržajima koji nisu obuhvaćeni redovnim nastavnim planom i programom informatike.Priprema učenika za natjecanje na svim razinama.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Marija Stjepanović, prof. tehničke kulture i informatike.

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Nastava se realizira u informatičkoj učionici i samostalnim radom učenika po uputama nastavnika.

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Tijekom cijele školske godine.2 sat tjedno.

Individualno opisno praćenje uspješnosti usvajanja

Page 104: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

planiranih sadržaja, aktivnosti i zalaganja učenika.Samovrednovanje učenika i uspjeh na natjecanjima.Uspoređivanje i analiza rezultata rada.Poticanje darovitih učenika na daljnje sudjelovanje u dodatnoj nastavi informatike i razvijanje sposobnosti i interesa na tom području.Korištenje stečenih znanja i vještina u svakodnevnom životu za lakše razumijevanje nastavnog gradiva, brže i kvalitetnije rješavanje postavljenih zadataka, proširivanje znanja, komunikaciju i snalaženje u svijetu informatike.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Papir za pisač, toner, CD.

aktivnost, program i/ili

projekt

Vjeronauk (Crveni križ)

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Razvijati kod učenika pozitivan duh humanosti i međusobnog pomaganja. Naglašavanje potrebe za akcijama Crvenoga križa.

namjena aktivnosti,

programa i /ili projekta

Uključivanje što većeg broja učenika u akcije solidarnosti Crvenoga križa

nositelji aktivnosti, programa

i/ili projekta i njihova

odgovornost

Vjeroučiteljica Silvija Mašaberg i učenici

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Obrađivanje pojedinih tema na satu razrednika, vezano za pojam" humanosti"Sudjelovanje u akcijama koje organizira Crveni križ: Svjetski dan prve pomoći –12. rujnaTjedan borbe protiv TBC-a – od 14. do 21. rujnaMjesec borbe protiv ovisnosti (alkoholizam, nikotin, ovisnost o drogama) - od 15. studenoga do 15. prosincaTjedan solidarnosti – od 8. do 15. prosincaNatjecanje mladeži HCK, (veljača – svibanj)

Page 105: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

Međunarodni dan Crvenoga križa – 8. svibnjaTjedan Hrvatskog Crvenog križa – od 8. do 15. svibnja

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Kroz školsku godinu

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Kroz svakodnevnu komunikaciju i ponašanje , te realizaciju projekata Crvenoga križa. Jačati kod učenika humanitarni duh

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Samostalno financirane

aktivnost, program i/ili

projekt

Izvanučioničke aktivnosti – školska knjižnica 2017./18.

1. Pretraživanje časopisa i integrirana interdisciplinarna izvanučionička nastava ( Posjet GISKO-u, Muzeju Slavonije Osijek i Narodna tehnika ) 2. Posjet GISKO (Europske avenije 24) i GISKO IČ ( Vinkovačka 66 d )3. Nacionalni kviz za poticanje čitanja + Projekt poticanja čitanja

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

1.Poučiti učenike služiti se časopisima, čitati tekst iz časopisa s razumijevanjem i znati ga prepričati.2.Upoznati gradsku knjižnicu, odjele, raspored građe, članstvo, posudu, aktivnosti …3. Poticati čitanje

namjena aktivnosti,

programa i/ili projekta

1. Primijeniti pročitane i usvojene informacije iz časopisa u svakodnevnom životu 2. Pripremiti učenike za samostalnu posudbu knjiga, poticati potrebu za čitanjem knjiga, časopisa i uporabom druge neknjižne građe.3. Pronaći tražene odgovore iz zadanih knjiga i uspješno riješiti pitanja u (on-line ) kvizu

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

1. Školska knjižničarka, razrednici 5. razreda2. Školska knjižničarka, knjižničar GISKO-a3. školska knjižničarka, učitelji /razrednici, Marija Stjepanović, učiteljice RN

1. Čitanje i odabir članka iz časopisa, prepričavanje

Page 106: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

zapamćenog teksta 2. Obilazak knjižnice uz stručno predstavljanje odjela3. Kviz ( on-line kviz ) u školskoj informatičkoj učionici, a izvučeni učenik pobjednik odlazi na završnu svečanost u Zagreb

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

1 rujan 2017. 2. Tijekom godine u dogovoru s učiteljima ( 15.listopada do 15. studenoga , rujan, svibanj )3. Rujan-listopad ( kviz )- pripreme na satu SR,HJ,LK i u školskoj knjižnici, kviz u informatičkoj učionici, studeni 2017. - Završna svečanost u Zagrebu

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

1. Bilješke učenika, praćenje usmenog izlaganja, fotografije, snimak ( kamera/DVD )2. Bilješke učenika, fotografski zapis, prezentacija učenika3. Pismeni odgovori u kvizu, izložbe učeničkih radova, anketa, članak u Mladom klasju, web vijesti

detaljan troškovnik

1. Izrada fotografija ( ili ispis na pisaču ) ˜ 50 kn2. Prijevoz Osijek-Zagreb-Osijek ( 2 osobe ) ˜ 500kn

Page 107: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

aktivnost, program i/ili

projekt

Izvanučionička nastava:POSJET KINU (Cineplex, Cinestar),KAZALIŠTU,

MUZEJU -5.a i 5.b razred

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Razvijanje kulture ponašanja u kinu, kazalištu i muzeju, te usvajanje temeljnih kulturnih vrijednosti. Cilj je na jedinstven način spojiti zabavu i odmor s učenjem, što će učenicima dati novu dimenziju u procesu učenja.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Učenici 5.a. i 5.b razreda,

Razrednici: Suzana Kolarić i Marin Božić.

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Posjet kinu, kazalištu i muzeju, gledanje odabranog filma,

predstave i izložbe prema ponudi.

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Tijekom školske godine (prema dogovoru).

način vrednovanja i način

korištenja rezultata Nastavni listići, ppt prezentacija s fotografijama, plakat i/ili

Page 108: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

vrednovanja uređeni pano.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Organizirani prijevoz djece do kina ili kazališta školskim

autobusom.

Troškovi vezani za ulaznice učenika u kino, kazalište ili

muzej.

aktivnost, program i/ili

projekt

VJERONAUK, 1. – 5. raz.ODLAZAK U CRKVU

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Otkrivati značenje znakova i predmeta u crkvi.Probuditi i njegovati kulturu ponašanja u prostorima crkve.Znati imena i značenje određenih predmeta u liturgijskomprostoru.

namjena aktivnosti,

programa i /ili projekta

Razvijanje osjećaja za crkveni prostor i doživljaj crkve kao zajednice.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Silvija Mašaberg, vjeroučiteljica

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projektaOdlazak u župnu crkvu sv. Josipa Radnika

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Kroz cijelu školsku godinu

Page 109: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Usmeno i pismeno ispitivanjeVrjednovanje stvaralačkog izričaja

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Nema troškova

aktivnost, program i/ili

projekt

Izvanučionička nastava:POSJET AZILU -6.a i 6.b razred

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Predavanje volontera Udruge pobjede na satu razrednog odjela te upoznavanje s problematikom napuštenih životinja, kao i mogućnostima pomaganja. Osvijestiti potrebu brige za druge, osobito za napuštene životinje kojima je pomoć potrebna.Prikupljanje donacija (hrana, lijekovi, ogrlice, dekice i slično) tijekom školske godine. Odlazak u Azil – iskustvo volontiranja.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Učenici 6.a. i 6.b razreda,

Razrednici: Boris Šili i Ksenija Andrić

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Predavanje na satu razrednika. Skupljanje donacija tijekom

godine. Posjet Azilu u proljetnim mjesecima.

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Tijekom školske godine (prema dogovoru).

Page 110: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Nastavni listići, ppt prezentacija s fotografijama, plakat i/ili

uređeni pano.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Organizirani prijevoz djece do Azila školskim autobusom.

Troškovi vezani za prijevoz (30kn).

aktivnost, program i/ili

projekt

Izvanučionična nastava:POSJET KINU (Cineplex, Cinestar) i KAZALIŠTU -6.a i 6.b

razred

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Razvijanje kulture ponašanja u kinu i kazalištu te usvajanje temeljnih kulturnih vrijednosti. Cilj je na jedinstven način spojiti zabavu i odmor s učenjem, što će učenicima dati novu dimenziju u procesu učenja.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Učenici 6.a. i 6.b razreda,

Razrednici: Boris Šili, Ksenija Andrić

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Posjet kinu i kazalištu, gledanje odabranog filma i predstave

prema ponudi.

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Tijekom školske godine (prema dogovoru).

Page 111: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Nastavni listići, ppt prezentacija s fotografijama, plakat i/ili

uređeni pano.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Organizirani prijevoz djece do kina ili kazališta školskim

autobusom.

Troškovi vezani za ulaznice učenika u kino ili kazalište.

aktivnost, program i/ili

projekt

POSJET CENTRU ZA SAVJETOVANJE POTROŠAČA U OSIJEKU

(Svjetski dan potrošača, 15.ožujka), 6.a i 6.b

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Upoznavanje s potrošačkim pravima unutar Europske unije i

načinima ostvarenja tih prava te dobiti pravodobne informacije

gdje i tko može pomoći u rješavanju problema potrošača.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Učenici 6.a i 6.b . razreda, roditelji 6.a i 6.b razreda (po potrebi)

suradnici iz Centra za savjetovanje potrošača

razrednici Boris Šili i Ksenija Andrić

način realizacije

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Radionice integrirati kroz satove razrednika; predavanja za

roditelje.

vremenik aktivnosti, Tijekom školske godine po potrebi.

Page 112: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

programa i/ili projekta

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Evaluacijski listići,

prikazivanje slika na web stranici škole.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Troškovi vezani za pripremanje materijala za radionice (radni

listići i sl.).

aktivnost, program i/ili

projekt

Izvanučionična nastava:Šetnja gradom, snalaženje u prostoru, 7.a i 7.b

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Upoznati povijest Osijeka na primjeru važnih građevina u gradu. Istražiti povijest osječkih najpoznatijih građevina. Izdvojiti važne građevine koje su obilježile povijest Osijeka.

namjena aktivnosti,

programa i /ili projekta Razvijati svijest o razvoju povijesti i potrebi povijesnoga istraživanja.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Učenici 7. a i 7. b razreda.

Razrednici: Dino Kričkić i Anita Čorak

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Šetnja gradom Osijekom.

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Rujan/listopad 2017.

Page 113: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Naučeno primijeniti u nastavi.

- vrjednovanje rada u skupini – izrada plakata- vrjednovanje stvaralačkoga izražavanja

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

aktivnost, program i/ili

projekt

Izvanučionična nastava:POSJET KINU (Cineplex, Cinestar) i KAZALIŠTU -7.a i 7.b

razred

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Razvijanje kulture ponašanja u kinu i kazalištu te usvajanje temeljnih kulturnih vrijednosti. Cilj je na jedinstven način spojiti zabavu i odmor s učenjem, što će učenicima dati novu dimenziju u procesu učenja.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Učenici 7.a. i 7.b razreda,

Razrednici: Dino Kričkić i Anita Čorak, nastavnice hrvatskoga jezika, knjižničarka.

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Posjet kinu i kazalištu, gledanje odabranog filma i predstave

prema ponudi.

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Tijekom školske godine (prema dogovoru).

način vrednovanja i način

korištenja rezultata Nastavni listići, ppt prezentacija s fotografijama, plakat i/ili

Page 114: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

vrednovanja uređeni pano.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Organizirani prijevoz djece do kina ili kazališta školskim

autobusom.

Troškovi vezani za ulaznice učenika u kino ili kazalište.

aktivnost, program i/ili

projekt

Izvanučionična nastava:POSJET AZILU -7.a i 7.b razred

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Predavanje volontera Udruge pobjede na satu razrednog odjela te upoznavanje s problematikom napuštenih životinja, kao i mogućnostima pomaganja. Osvijestiti potrebu brige za druge, osobito za napuštene životinje kojima je pomoć potrebna.Prikupljanje donacija (hrana, lijekovi, ogrlice, dekice i slično) tijekom školske godine. Odlazak u Azil – iskustvo volontiranja.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Učenici 7.a. i 7.b razreda,

Razrednici: Dino Kričkić i Anita Čorak,

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Predavanje na satu razrednika. Skupljanje donacija tijekom

godine. Posjet Azilu u proljetnim mjesecima.

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Tijekom školske godine (prema dogovoru).

Page 115: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Nastavni listići, ppt prezentacija s fotografijama, plakat i/ili

uređeni pano.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Organizirani prijevoz djece do Azila školskim autobusom.

Troškovi vezani za prijevoz (30kn).

aktivnost, program i/ili

projekt

Izvanučionična nastava:POSJET GRADSKOM DRUŠTVU CRVENOG KRIŽA U

OSIJEKU, 8.a, 8.b(GOO)

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Osvijestiti potrebu pomaganja drugima u nevolji, naučiti kako žurno i smireno pomoći unesrećenoj osobi, razvijati osjećaj zajedništva i zadovoljstva pomaganjem drugima. Osvijestiti i potaknuti učenike u prepoznavanju opasnosti i nesigurnih situacija. Prepoznati ljudska prava i vrijednosti. Razvijati osjećaj tolerancije prema drugima i nenasilja.

namjena aktivnosti,

programa i /ili projekta

Učenici 8.a. i 8.b razreda.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Volonteri Gradskog Crvenoga križa na teme: Prva pomoć i

Ovisnosti (alkohol, droga, pušenje).

Razrednice: Marijana Katić i Ljiljana Štanfelj

Dodatna pratnja učitelja/učiteljica

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta Odlazak u prostorije Gradskog Crvenog Križa Osijek

Page 116: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta Tijekom školske godine (prema dogovoru)

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Izvješće za web stranicu škole (tekst i slike).

Evidencija u e-Dnevniku.

aktivnost, program i/ili

projekt

POSJET KINU (Cinestar, Portanova) – 8.a i 8.b razred

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Razvijanje kulture ponašanja u kinu i usvajanje temeljnih kulturnih vrijednosti vrijednosti te shvaćanje da posjeti kulturnim ustanovama daje dodatnu dimenziju znanja u procesu učenja.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Učenici 8.a. i 8.b razred,

Razrednice Marijana Katić i Ljiljana Štanfelji te učitelj/ učiteljica u pratnji.

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Posjet kinu u Cinestar u Portanovi (prema dogovoru).

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Tijekom školske godine (prema dogovoru).

način vrednovanja i način

Page 117: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

korištenja rezultata

vrednovanja

Prezentacija slika kako su se učenici proveli; web stranica škole.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Troškovi prijevoza autobusom (cca do 20 kn).

Troškovi vezani za ulaznice učenika u kino (cca 20 kn).

aktivnost, program i/ili

projekt

IZVANUČIONIČNA NASTAVA - dvorac MAČKAMAMA

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

- timskim radom poticati na zapažanje pojedinosti važnih za dio grada u kojemu živimo, razvijati svijest i ljubav prema povijesti dijela grada u kojemu živimo

namjena aktivnosti,

programa i /ili projekta

- razvijati svijest o vlastitoj kulturi i pripadnosti- produbiti ljubav prema hrvatskoj povijesti- povezati naučene spoznaje o legendama na

stvarnome primjeru iz neposredne sredine - kooperativni oblik poučavanja , uvježbavanje

solidarnog djelovanja, iskustvo u timskom radu

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Biserka Vajlandić, učiteljica savjetnicai učitelji povijesti, geografije i vjeronauka- učenici 8. a, b

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Posjet dvorcu Mačkamama, istraživački rad o vlasnici dvorca Paulini Herman, posjet Arhivu grada Osijeka

Page 118: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

ožujak, 2018.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Naučeno primijeniti u nastavi.- vrednovanje rada u skupini – izrada plakata, slikokaza- vrednovanje izrade plakata prema kriterijima- vrednovanje usmenoga izražavanja- kvaliteta prezentacije

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Troškovi nabavke hamer papira, flomastera, kopiranja

aktivnost, program i/ili

projekt

IZVANUČIONIČNA NASTAVA – Parkovi i perivoji grada Osijeka

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

- timskim radom poticati na zapažanje pojedinosti važnih za dio grada u kojemu živimo, razvijati svijest i ljubav prema povijesti dijela grada u kojemu živimo

namjena aktivnosti,

programa i /ili projekta

- razvijati svijest o vlastitoj kulturi i pripadnosti- produbiti ljubav prema hrvatskoj povijesti- povezati naučene spoznaje na stvarnome

primjeru iz neposredne sredine - kooperativni oblik poučavanja , uvježbavanje

solidarnog djelovanja, iskustvo u timskom radu

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Biserka Vajlandić, učiteljica savjetnicai učitelji povijesti, geografije i likovne kulture- učenici 8. a, b

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

- istražiti i objasniti razliku između parka i perivoja, istražiti povijest parkova i peivoja grada Osijeka, upoznati se sa secesijom kao umjetničkim pravcem

Page 119: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

rujan /listopad 2017.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Naučeno primijeniti u nastavi.- vrednovanje rada u skupini – izrada plakata, slikokaza- vrednovanje izrade plakata prema kriterijima- vrednovanje usmenoga izražavanja- kvaliteta prezentacije

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Troškovi nabavke hamer papira, flomastera, kopiranja

aktivnost, program i/ili

projekt

POSJET HRVATSKOME NARODNOM KAZALIŠTU

8. a, b ; 6.a,b

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

- osvijestiti naučeno o kazalištu kao ustanovi ( zaposlenici) i zgradi( kazališni prostor) na konkretnom primjeru HNK.- ponoviti spoznaje o kazališnim izražajnim sredstvima: govor, gluma, kostimografija, scenografija...

namjena aktivnosti,

programa i /ili projekta

- razvijati naviku odlaska u kazalište- njegovati kulturu ponašanja na javnome mjestu- njegovati potrebu za kazališnom umjetnosti i

razumjeti jezik medija- razumijevanje poruka medijski gledanoga književnog djela.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Biserka Vajlandić, učiteljica savjetnica Hrvatskoga jezika i učenici 8. a, b razreda s razrednicom i razrednikom

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Posjet kazališnoj predstavi ( drama ili komedija).

Page 120: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Tijekom školske godine prema repertoaru HNK( Međunarodni dan kazališta – studeni i Dan hrvatskoga glumišta- ožujak)

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

- pisana provjera- osvrt ili prikaz ( jezično izražavanje)- izrada plakata- izrada slikokaza- uprizorenje jedne scenske igre

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Troškovi organizacije posjeta 2 x 40,00 kuna

aktivnost, program i/ili

projekt

ZAJEDNIČKI ODLAZAK U KINO 6. a, b

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

- osvijestiti naučeno o filmu kao umjetnosti - ponoviti filmske rodove i filmske žanrove na konkretnome primjeru gledanoga filma- ponoviti spoznaje o filmskim izražajnim sredstvima: govor, gluma, kostimografija, scenografija, plan, kadar, rakurs

namjena aktivnosti,

programa i /ili projekta

- razvijati naviku odlaska u kino- njegovati kulturu ponašanja na javnome mjestu- njegovati potrebu za filmskom umjetnosti i

razumjeti jezik medija- razumijevanje poruka medijski gledanoga književnog djela.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Biserka Vajlandić, učiteljica savjetnica hrvatskoga jezika , razrednice šestih razreda i učenici 6. a, b razreda

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Posjet kinematografu i gledanje , po mogućnosti, filmsku prilagodbu književnoga djela. ( Koko u Parizu, Duh u močvari...)

Page 121: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Tijekom školske godine.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

- pisana provjera – Koliko poznajem medije?- osvrt ili prikaz

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Troškovi organizacije posjeta 40,00 kuna

aktivnost, program i/ili

projekt

Izvanučionička nastava:Likovna kultura, 6-8. razredi (Posjet muzejima i

galerijama)

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

- razvijanje kreativnosti kod nadarenih učenika, vježbanje likovne tehnike, posjet muzejima i galerijama - ponoviti spoznaje o vizualnom jeziku: govor, gluma, kostimografija, scenografija...

namjena aktivnosti,

programa i /ili projekta

- razvijati naviku odlaska u muzej i galerije- njegovati kulturu ponašanja na javnome mjestu- njegovati potrebu za likovnom umjetnošću i

razumjeti vizualni jezik

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Atila Adam, nastavnik likovne kulture i učenici 6-8. a, b razreda

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

-posjet galerijama i muzejima. Zadovoljavanje interesa učenika, ukrašavanje škole za vrijeme praznika (Dan Škole, Dani kruha, Božić...)

vremenik aktivnosti, -tijekom cijele nastavne godine

Page 122: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

programa i/ili projekta

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

-izložba na kraju prvog polugodišta i na kraju nastavne godine

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Rješavaju se pojedinačno, ovisno o svakoj aktivnosti.

aktivnost, program i/ili

projekt

PRVA POMOĆ (8. razred)

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Stjecati spoznaje o humanitarnim organizacijama i humanosti kao etičkoj ljudskoj odrednici.Upoznati se s ljudskim pravima te pravima djece kroz radionice.Upoznati se s povijesti pokreta Crvenoga križa, Crvenoga polumjeseca i Hrvatskoga Crvenoga križa.Pomoću literature upoznati najosnovnija pravila i načine pružanja prve pomoći.Naučiti osnove praktičnog dijela pružanja prve pomoći, spašavanja života, zavoja i imobilizacije.

namjena aktivnosti,

programa i/ili projekta

Učenici će sudjelovati u akcijama solidarnosti.Učenici će primjenjivati načela humanog djelovanja u svakodnevnom životu. Praktično će izvoditi vježbe iz prve pomoći, te na kraju i sudjelovati u natjecanju.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Olivera Meter, prof. biologije i kemije.

Volonteri Crvenog križa

Učenici će se okupljati jednom tjedno te raditi na pojedinim temama.

Page 123: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Za pripremu teoretskog dijela natjecanja učenici će se koristiti zbirkom mogućih pitanja za natjecanje mladeži Hrvatskog Crvenog križa.

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta Tijekom školske godine.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Zadovoljstvo učenika zbog postignutog uspjeha.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Potrebni materijal za praktični dio pružanja prve pomoći osigurava Crveni križ, kao i svu potrebnu literaturu.Natjecanje se održava u našoj školi.

aktivnost, program i/ili

projekt

Program prevencije nasilja (1. – 8. razred)

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta Različitim aktivnostima poticati i buditi svijest o vrijednosti i blagodatima koje nam pruža život i rad u mirnom, skladnom, tolerantnom, dobronamjernom, druželjubivom ozračju.

namjena aktivnosti,

programa i /ili projekta

Namjena svih aktivnosti je upoznavanje, učenje i razvoj svih socijalnih vještina koje nas približavaju ostvarenju cilja programa.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Svi učitelji i nastavnici, a posebno razrednici

Stručni suradnik pedagog

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Projekt UNICEF-a «Za sigurno i poticajno okruženje u školama»: Projektni dan „Naša kap za snažniji slap“ (proljeće, 2018.)Razgovor na satovima razrednoga odjela; radionice; podjela edukativnih materijala. Individualni rad ili rad u manjim skupinama s učenicima koji iskazuju poteškoće u uspostavljanju uljuđenih socijalnih odnosa.Povremena predavanja ili radionice na roditeljskim

Page 124: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

sastancima. Povremena tematska predavanja ili radionice za nastavnike na Učiteljskim vijećima.Prema potrebi dolazak vanjskih suradnika.

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta Tijekom čitave školske godine.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Jačati kod učenika pozitivne vrijednosti te humano poželjne socijalne vještine.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Nema.

aktivnost, program i/ili

projekt

ŠKOLSKI ŠPORTSKI KLUB „SLAP“

NOGOMET

KOŠARKA

ODBOJKA

RUKOMET

ATLETIKA

STRELJAŠTVO

BADMINTON

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Omogućiti učenicima zadovoljavanje posebnih interesa i sklonosti za sportske aktivnosti.Oblikovati stavove o zdravom načinu života i kvalitetnom provođenju slobodnog vremena.Razvijati odgovoran odnos prema vlastitom životu i zdravlju i suodgovoran odnos prema svojim suigračima.Razvijati etičke principe: osjećaj zajedništva, odgovornosti i humanosti.

namjena aktivnosti,

programa i/ili projekta

Promicanje športa kao područja pozitivnog djelovanja u borbi protiv različitih oblika ovisnosti i stvaranja navika kvalitetnog provođenja slobodnog vremena.Organizirano bavljenje športom kroz treninge i natjecanja.Stjecanje športskih vještina, promicanje zdravih životnih navika.Razvijanje odgovornosti u ekipnom radu.

Page 125: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

Poticanje natjecateljskog duha.Razvijanje suradničkih odnosa, kolegijalnosti, međusobnog poštovanja i tolerancije.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Marin Božić, prof. kineziologije, nastavnik TZK - voditelj

ŠŠK „Slap“

Nogomet – Marin Božić, prof. TZKKošarka – Luka Kivela; Zvonimir Tucaković (vanjski suradnici)Odbojka – Marin Božić, prof. TZKRukomet – Hrvoje Privšek; Kristina Validžić (vanjski suradnik)Atletika – Marija Davidović (vanjski suradnik)Streljaštvo – Vjekoslav Vučemilović (vanjski suradnik)Badminton – Marin Božić, prof. TZK

Odgovornost voditelja je u koordinaciji rada ŠŠK, podršci natjecateljima, praćenju učenika u različitim aktivnostima.Odgovornost učenika odnosi se na dolično ponašanje i dostojno prezentiranje Škole.

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Održavanje treninga.Održavanje natjecanja i prijateljskih susreta.Sudjelovanje u programu „Hrvatski olimpijski dan“.Poticanje sudjelovanja u svim športskim manifestacijama na razini grada Osijeka.

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Tijekom školske godine.

HOD – 10. rujna

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Pohvale, priznanja, poticajne ocjene iz TZK.

Rezultati vrednovanja mogu se koristiti kao poticaj za daljnje

razvijanje športskih aktivnosti.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Škola osigurava sredstva za prijevoz natjecatelja, za dresove,

športske rekvizite i nagrade.

Page 126: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

aktivnost, program i/ili

projekt

KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO OŠ „DOBRIŠA

CESARIĆ“

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Razvijati i njegovati kulturno – umjetničke vrijednosti i izričaje.

namjena aktivnosti,

programa i/ili projekta

Organiziranjem različitih aktivnosti obilježiti pojedine praznike, blagdane, važne datume i time obogaćivati život u Školi.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Maja Farkaš, učiteljica RNBoris Šili, prof. glazbene kulture, Ksenija Andrić, prof. engleskog jezika, Dino Kričkić, prof. povijestiOdgovornost voditelja je u koordinaciji rada KUD-a.

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Kroz sljedeće aktivnosti:

NADNEVAK: tijekom rujna, listopada i studenoga, te od ožujka do lipnjaNAZIV AKTIVNOSTI: posjet američkih turistaNOSITELJI AKTIVNOSTI: Boris Šili, Maja Farkaš, Ksenija Andrić, Suzana Kolarić, Maja Dumančić RoraNAČIN REALIZACIJE: prigodan scensko-glazbeni program

NADNEVAK: 5.10.

Page 127: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

NAZIV AKTIVNOSTI: Svjetski dan učiteljaNOSITELJI AKTIVNOSTI: učenici i voditeljica KUD-aNAČIN REALIZACIJE: izrada čestitki s poučnim mislima te podjela učiteljima.

NADNEVAK: listopadNAZIV AKTIVNOSTI: Svjetski dan hrane/Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje.NOSITELJI AKTIVNOSTI: učiteljice vjeronauka, učenici i razrednici razredne i predmetne nastave, učiteljica likovne kulture.NAČIN REALIZACIJE: kratak prigodan program uz blagoslov kruha i zajedničko blagovanje; uređenje izložbenih stolova s plodovima zemlje te raznim proizvodima od kruha; tematski sat posvećen kruhu.

NADNEVAK: 18.10.NAZIV AKTIVNOSTI: Dan kravateNOSITELJI AKTIVNOSTI: profesor povijesti, učenici i učitelji.NAČIN REALIZACIJE: zidne novine na temu kravate; svi učitelji i učenici s kravatom u školu; osvijestiti podrijetlo kravate.

NADNEVAK: 15.10.-15.11.NAZIV AKTIVNOSTI: Mjesec hrvatske knjigeNOSITELJI AKTIVNOSTI: knjižničarka Snježana Laksar, učitelji hrvatskog jezika i učenici.NAČIN REALIZACIJE: zidne novine s temom „Uvijek u dobrom društvu“, izložba knjiga u školskoj knjižnici, posjet GISKO-u.

NADNEVAK: 17.11-18.11.NAZIV AKTIVNOSTI: Dan sjećanja na VukovarNOSITELJI AKTIVNOSTI: učiteljice hrvatskog jezika, povijesti, geografije i učenici.NAČIN REALIZACIJE: 17.11. - paljenje svijeća duž Vukovarske ulice u spomen stradalnicima Domovinskog rata u Vukovaru

NADNEVAK: 15.11.-15.12.NAZIV AKTIVNOSTI: Mjesec borbe protiv ovisnostiNOSITELJI AKTIVNOSTI: Marin Božić, Olivera Meter, Silvana Stojović i učenici NAČIN REALIZACIJE: različite aktivnosti predviđene Programom prevencije ovisnosti

NADNEVAK: 02.12. NAZIV AKTIVNOSTI: Dan grada OsijekaNOSITELJI AKTIVNOSTI: Dino Kričkić, prof.povijesti, učiteljica geografije Lj. Štanfelj, učitelji hrvatskog jezika,

Page 128: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

glazbene i likovne kulture.NAČIN REALIZACIJE: izložba fotografija, slika i crteža te lirskih zapisa o gradu s temom: „Voljenom gradu u pjesmi i priči“.

NADNEVAK: 06.12.NAZIV AKTIVNOSTI: Blagdan sv. NikolaNOSITELJI AKTIVNOSTI: vjeroučiteljice, učiteljice razredne nastave i učenici.NAČIN REALIZACIJE: kratak prigodni program učenika RN i podjela darova.

NADNEVAK: (zadnji tjedan nastave u 12. mj.) NAZIV AKTIVNOSTI: Božićna priredbaNOSITELJI AKTIVNOSTI: Maja Farkaš, učiteljica RN, Boris Šili, prof. glazbene kulture, učitelji razredne i predmetne nastaveNAČIN REALIZACIJE: priredba: božićne pjesme i igrokazi; tijekom Adventa interijer ukrasiti literarnim i likovnim radovima.

NADNEVAK: 14. 2.NAZIV AKTIVNOSTI: ValentinovoNOSITELJI AKTIVNOSTI: razrednici i učenici 5.-8.r., pedagoginja Lada Ilić-Puharić, uč. glazbene i likovne kultureNAČIN REALIZACIJE: izrada kutija za valentinovska pisma, pisanje pisama

NADNEVAK: veljačaNAZIV AKTIVNOSTI: Večer ljubavne poezijeNOSITELJI AKTIVNOSTI: Biserka Vajlandić, Matija Radoš, NAČIN REALIZACIJE: čitanje i pisanje ljubavne poezije

NADNEVAK: veljačaNAZIV AKTIVNOSTI: MaskenbalNOSITELJI AKTIVNOSTI: učenici od 1.-8. razreda i učitelji.NAČIN REALIZACIJE: predstavljanje pod maskama.

NADNEVAK: 21.02.NAZIV AKTIVNOSTI: Međunarodni dan materinskog jezikaNOSITELJI AKTIVNOSTI: učitelji hrvatskog jezika, knjižničarka i učenici.NAČIN REALIZACIJE: „O jeziku rode da ti pojem“; pisanje pjesama posvećenih HJ

NADNEVAK: ožujakNAZIV AKTIVNOSTI: Dani pjesništvaNOSITELJI AKTIVNOSTI: učitelji HJ, knjižničarka, učiteljice RN, učeniciNAČIN REALIZACIJE: čitanje i pisanje poezije

Page 129: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

NADNEVAK: svibanjNAZIV AKTIVNOSTI: Dan školeNOSITELJI AKTIVNOSTI: učiteljica glazbene kulture, učenici i učitelji razredne i predmetne nastave.NAČIN REALIZACIJE: svečana priredba za učenike razredne nastave, športska natjecanja za učenike predmetne nastave

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Tijekom školske godine.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Uspješnost prezentacije Škole.Fotografije.Članci u školskom listu.Zadovoljstvo učenika, učitelja, roditelja, te općenito lokalne zajednice.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Rješavaju se pojedinačno, ovisno o svakoj aktivnosti.

Page 130: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

aktivnost, program i/ili

projekt

Projekt : Skupljamo zajedno stare baterije(1. – 8. razred)

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Skrenuti pozornost učenika na važnost recikliranja otpada s ciljem zaštite prirode i smanjenja korištenja vrijednih prirodnih resursa.Ukazati na važnost odvajanja pojedinih vrsta otpada(baterija)od komunalnog otpada.Potaknuti ekološku osviještenost učenika i nastavnika.Poticati na ekološko djelovanje u domu i školi te razvijati poduzetnički duh.Uklanjanjem starih baterija na ispravan način i kontrolirano,praktično ekološki djelovati na ciljevima zaštite sredine u kojoj živimo i radimo.

namjena aktivnosti,

programa i /ili projekta

Sudjelovanje učenika i nastavnika u ekološkoj akciji.Učenici će primjenjivati ekološku osviještenost u svakodnevnom životu.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Olivera Meter, prof. biologije i kemije

Ljiljana Štamfelj, prof geografije

način realizacije aktivnosti,

Učenici će donositi u školu stare baterije i odlagati ih u odgovarajuće spremnike,koje će osigurati tvrtka FRIŠ d.o.oPopunjene spremnike o svom trošku prazni tvrtka FRIŠd.o.o

Page 131: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

programa i/ili projekta

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Tijekom nastavne godine 2017/18.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Zadovoljstvo učenika zbog postignutog uspjeha u ekološkoj akciji.Promocija škole na internetskim stranicama tvrtke FRIŠ d.o.oGodišnje nagrade i priznanja za sudjelovanje u projektu.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Plastične spremnike u koje se odlažu stare baterije,promotivne

ekološke plakate,promotivne letke osigurava tvrtka FRIŠ d.o.o

Page 132: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

aktivnost, program i/ili

projekt

PRIKUPLJANJE PLASTIČNIH ČEPOVA ZA UDRUGU OBOLJELIH OD LEUKEMIJE I LIMFOMA (GOO)

Humanitarni rad i doprinos - na razini škole

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Uključivanje u projekt Udruge oboljelih od leukemije i limfoma Hrvatske,“Plasticnim cepovima do skupih lijekova”.Prikupljanje plastičnih čepova (od boca) za Udrugu oboljelih od leukemije i

limfoma. Na taj način Udruga oboljelima pomaže u kupnji lijekova, terapija i/ili

medicinskih pomagala u slučaju kada to ne financira HZZO.

Jačanje pozitivnog duha humanosti i humanitarnog rada te međusobnog

pomaganja, razvijanje tolerancije i međusobne solidarnosti.

Osim toga, cilj ovog projekta kojeg provodi Udruga jest stvarati čišći okoliš,

poticati održivi razvoj, a koji će u isto vrijeme pridonijeti bržoj rehabilitaciji i

resocijalizaciji oboljelih od malignih bolesti

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta

i njihova odgovornost

Svi učenici i djelatnici škole te

učiteljice Ljiljana Štanfelj i Olivera Meter

način realizacije

aktivnosti, programa

i/ili projekta

Kontaktiranje Udruge o uključivanju naše škole u prikupljanju plastičnih

čepova.

Informiranje učenika i roditelja o prikupljanju plastičnih čepova za UOLL;

Prikupljanje plastičnih čepova u kartonsku kutiju.

vremenik aktivnosti, Tijekom školske godine/ po polugodištu.

Page 133: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

programa i/ili projekta

način vrednovanja i

način korištenja

rezultata vrednovanja

Prikazivanje slika i teksta te informiranje na web stranici škole.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa

i/ili projekta

Troškovi vezani za slanje plastičnih čepova u UOLL.

aktivnost, program i/ili

projekt

PROJEKT – SVI RAZLIČITI, SVI JEDNAKI( Pokušaj hodati u mojim cipelama)6. a, b

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

- poticati učenike na razmišljanje o postupcima prema drugima i snošljivosti kao čimbeniku skladnoga života svake zajednice, razvijati svijest o pravu na različitost i o različitosti kao bogatstvu

namjena aktivnosti,

programa i /ili projekta

- razumijevanje posebnosti svakoga čovjeka- prihvaćanje različitosti- poticanje na snošljivost

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Biserka Vajlandić, učiteljica savjetnica Hrvatskoga jezika i učenici 7. a, b razreda, psihologinja, pedagoginja, profesori vjeronauka, razrednice 7. razreda

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

u školi i kod kuće: istraživanje na internetu i školskoj knjižnici, intervju sa školskom liječnicom, oluja ideja, upitnik za učenike, gledanje filma „ Tolerancija“, gost razrednog odjelaizvan škole: posjet Centru „ Ivan Štark“

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Od 16. studenoga( Međunarodni dan tolerancije) do 10. prosinca ( Dan prava čovjeka)

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Pripremanje kratkog prigodnog programa i prezentacija rezultata projekta u školskome predvorju.

- igranje uloga- crtanje stripa- procjena vrijednosti učenikova usmenog ili pisanog

Page 134: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

izražavanja, aktivnosti

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Nema troškova

aktivnost, program i/ili

projekt

PROJEKT –MOJA PRVA KNJIGA6. a, b

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Napisati knjigu koja će promicati životne vrijednosti.- poticati maštu i kreativnost, - razvijati literarno-likovne vještine, - osvješćivati mlade o njihovim pravima i obvezama, brizi za okoliš i zajednicu- razvijati osobnost i sposobnost kritičkoga mišljenja

namjena aktivnosti,

programa i /ili projekta

- njegovati kulturu jezičnog i likovnog izražavanja- razvijati interes za usavršavanjem vlastitog izraza - obogaćivati rječnik- zapažati i doživljavati estetske i životne vrijednosti

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Biserka Vajlandić, učiteljica savjetnica Hrvatskoga jezika i učenici 6. a i 6. b, učitelj Likovne kulture, učiteljica Tehnikčke kulture

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

u školi i kod kuće: izabrati temu o kojoj žele pisati ( na satu Hrvatskoga jezika), uputiti učenike kako ilustrirati knjigu i kako složiti knjigu ( učitelji LK i TK), napisati knjigu koja će imati najmanje sedam stranica ( na računalu)

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Od veljače do travnja 2018.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Pripremanje kratkog prigodnog programa i prezentacija rezultata projekta u školskome predvorju.

- razmjena napisanih knjiga- vrednovanje i samovrednovanje napisanoga- izložba u školskome predvorju- prezentacija na roditeljskome sastanku

( slikokaz)

Page 135: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

4-6 mekših bijelih hamer papira, 1 tvrđi hamer papir, nekoliko

bijelih papira, konac za uvezivanje, likovni pribor, troškovi

printanja

( cca 30,00 kuna po učeniku)

aktivnost, program i/ili

projekt

Projekt ZTK Grada Osijeka, Izrada i izložba lampiona

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

potaknuti učenike 5. - 8.razreda na kreativnost i

maštovitost u izradi lampiona, pri tome koristeći znanje

tehničkog crtanja i vještinu rezanja i sastavljanja

namjena aktivnosti,

programa i / ili projekta

Razvijanje kreativnosti, maštovitosti, te primjena stečenog znanja kroz dosadašnje obrazovanje

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Dalibor Koprivnjak, nastavnik tehničke kultureAtila Adam, nastavnik likovne kulture

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Istraživanje na internetu (zadana tema)Izrada lampiona (ljepilo, karton, flomasteri, lučice)

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projektaStudeni 2017.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

- gotovi lampion, - fotografije- prezentacija učenika

Page 136: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Troškovi prijevoza, (cca.100kn)

aktivnost, program i/ili

projekt

Projekt ZTK Grada Osijeka, Zmajada

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

potaknuti učenike 5. - 8. razreda na kreativnost i

maštovitost u izradi zmajeva

namjena aktivnosti,

programa i / ili projekta

Svi zainteresirani učenici koji su voljni doći na sportski aerodrom u danom terminu i sudjelovati u puštanju zmajeva

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Dalibor Koprivnjak, nastavnik tehničke kulture

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Istraživanje na internetu (zadana tema)Izrada lampiona (ljepilo, karton, flomasteri, lučice)

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projektaLipanj 2018. Ovisno o vremenu.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

- gotovi zmajevi, - fotografije- prezentacija učenika

Page 137: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Nema troškova

aktivnost, program i/ili

projekt

Večer matematike

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Cilj je popularizacija matematike te poticaj učenika za nastavak matematičkog obrazovanja.Večer matematike je skup interaktivnih radionica koje potiču izgradnju pozitivnog stava učenika prema matematici. Sudjelovanje u zabavnim aktivnostima otkriva često zaboravljenu - zabavnu stranu matematike, stvara nove ideje o tome što matematika jest i čime se bavi te dokazuje da matematičke probleme, i bez da smo svjesni vlastitog talenta, svakodnevno svi uspješno rješavamo.

namjena aktivnosti,

programa i/ili projekta

Učenici sudjeluju zajedno sa svojim roditeljima. Pomoć roditelja u pojašnjavanju obrazovnih zadataka pozitivno utječe na rezultate učenika u školi. Večer matematike potiče takvu interakciju te pomaže jednima i drugima da razumiju međusobne potrebe i izazove.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Anita Čorak

Učenici i njihovi roditelji svih razreda

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Večer znanosti nalik je sajmu. Sudionici obilaze „stanice“ i odabiru aktivnosti u kojima će sudjelovati. Materijali s detaljnim uputama o aktivnostima dostupni su na svakoj stanici, a „dežurni učitelj“ pomoći će pri njihovoj provedbi.

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta Prosinac 2017.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

/

Page 138: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

vrednovanja

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Troškovi kopiranja – cca 50 - 100 kn.

Materijali za pokuse.

aktivnost, program i/ili

projekt

SUDJELOVANJE U RADIONICAMA DOKKICE, HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA, MUP-a i /ili DRUGIH

STRUČNIH SURADNIKA (6.a i 6.b razred)

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Jačanje pozitivnog duha humanosti i međusobnog

pomaganja kod učenika, razvijanje tolerancije i međusobne

solidarnosti.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Učenici 6.a i 6.b . razreda, roditelji 6.a i 6.b razreda

volonteri Dokkice, Gradskog društva HCK Osijek / službenici MUP-a, stručni suradnici

razrednici boris Šili i Ksenija Andrić

način realizacije

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Radionice integrirati kroz satove razrednika; predavanja za

roditelje.

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projektaTijekom školske godine po potrebi.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Evaluacijski listići,

prikazivanje slika na web stranici škole.

detaljan troškovnik Troškovi vezani za pripremanje materijala za radionice (radni

Page 139: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

aktivnosti, programa i/ili

projekta

listići i sl.).

aktivnost, program i/ili

projekt

SUDJELOVANJE U RADIONICAMA UDRUGE ZA ZAŠTITU I PROMICANJE POTROŠAČKIH PRAVA GRAĐANA- SAVJETOVALIŠTE ZA POTROŠAČE U OSIJEKU

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Ciljevi su edukacija mladih - podizanje razine svijesti o njihovim pravima i odgovornom ponašanju na tržištu.Projekt podržava i financira Grad Osijek, a provodit će se kroz 10 radionica.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Učenici / roditelji 8.a i 8.b .razreda, razrednice Marijana Katić i Ljiljana Štanfelj te ostali učitelji i suradniciVanjski suradnici Savjetovališta za potrošače Osijek

način realizacije

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Radionice integrirati kroz satove razrednika; predavanja za roditelje.

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projektaTijekom školske godine.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Izvješća u obliku teksta i prikazivanje slika na web stranici škole.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

Projekt je pod financijskom potporom Grada Osijeka.Troškovi vezani za pripremanje materijala za radionice.

Page 140: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

projekta

aktivnost, program i/ili

projekt

SUDJELOVANJE U RADIONICAMA MUP-a i /ili DRUGIH STRUČNIH SURADNIKA (8.a i 8.b razred)

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Razvijanje osjećaja uvažavanja, tolerancije te jačanje međusobnog

pomaganja kod učenika.

Razvijanje navika pravilne i zdrave prehrane kod učenika te

prevencija ovisnosti.

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Učenici 8.a i 8.b . razreda, roditelji 8.a i 8.b razreda

službenici MUP-a Osječko-baranjske županije (Robert Škorvaga- Alkohol i vandalizam i nasilje), stručni suradnici (liječnik, doc.dr.sc.Ines Banjari-nutricionist, Centar za zaštitu potrošača- Dunja Mak.)

razrednice Marijana Katić i Ljiljana Štanfelj.

način realizacije

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Radionice integrirati kroz satove razrednika; predavanja za

roditelje.

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projektaTijekom školske godine po potrebi.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Evidencija u e-Dnevniku.

Izvješće za web stranice škole (tekst i slike).

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Troškovi vezani za organizaciju predavanje i pripremanje

materijala za radionice.

Page 141: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

aktivnost, program i/ili

projekt

UPOZNAVANJE PARKA PRIRODE KOPAČKI RIT/druge prikladne lokacije u zavičaju – poludnevni/jednodnevi izlet- 5.a i

5.b razred

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Upoznati prirodno-geografske i ekološke vrijednosti te biološku

raznolikost Kopačkog rita kao jednog od najvažnijijih poplavnih

područja Europe.

Potaknuti interes za upoznavanje najvrednijih hrvatskih prostora-

parkove prirode i nacionalne parkove. Istaknuti važnost očuvanja

cjelokupne prirodne baštine.

nositelji aktivnosti, programa

i/ili projekta i njihova

odgovornost

Učenici 5.a i 5.b razreda

Razrednici: Suzana Kolarić i Marin Božić i po potrebi asistent/ roditelj

i/ili vodiči

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Organizacija od strane razrednika/ i Javne ustanove PP Kopački rit

(prema ponudi poludnevnog edukativnog programa za više razrede

osnovnih škole Javne ustanove PP Kopački rit)/ agencije

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projektaDrugo polugodište šk.g. 2017./ 2018.godine.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Evaluacijski listići, ppt prezentacija s fotografijama; web stranica škole.

Page 142: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Troškovi vezani za prijevoz učenika autobusom.

Troškovi vezani za poludnevni edukativni program

aktivnost, program i/ili

projekt

Višednevni izletPosjet Nacionalnom parku

- 7.a i 7.b

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Upuznati kulturnu i prirodnu baštinu posjetom Nacionalnom parku.

Spoznati važnost kulturne i prirodne baštine.

nositelji aktivnosti, programa

i/ili projekta i njihova

odgovornost

Učenici 7.a i 7.b

Razrednici Dino Kričkić, Anita Čorak

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Posjet Nacionalnom parku.

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projektaPlanirano za drugo polugodište školske godine 2017./ 2018.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Nastavni listići, ppt prezentacija s fotografijama, plakat i/ili uređeni

pano.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Organizirani prijevoz djece do Nacionalnog parka autobusom.

Troškovi vezani za ulaznice, smještaj i boravak učenika.

Page 143: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

aktivnost, program i/ili

projekt

Terenska nastava:

Jednodnevni posjet osmih razreda Pakracu i Karlovcu (GOO)

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

U sklopu projekta "Posjet učenika osmih razreda Pakracu i

Karlovcu", učenici će učiti o vrijednostima Domovinskog rata i

bitkama koje su se vodile na tim područjima, a uz to će se upoznati

s povijesnom i kulturnom baštinom toga kraja.

namjena aktivnosti,

programa i /ili projekta Učenici 8.a i 8.b razreda

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

Razrednice: Marijana Katić i Ljiljana Štanfelj

Dodatna pratnja učitelja/učiteljice

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Obilazak, razgled, razgovor, predavanja...

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Prema predviđenom dogovoru u šk.godini 2017./2018.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Stvaranje poruka mira, nenasilja i tolerancije.

Izvješće (tekst i slike) na webu stranice škole.

Evidencija u e-Dnevniku.

Page 144: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Troškovi pri organizaciji posjeta.

aktivnost, program i/ili

projekt

DVODNEVNI IZLET: Obilazak Primorsko-gorske Hrvatske / Kvarnera - 8.a i 8.b razred

ciljevi aktivnosti,

programa i/ili projekta

Upoznati bogato prirodnu i kulturnu baštinu Primorsko-gorske Hrvatske ili

Kvarnera.

Potaknuti interes za upoznavanje najvrijednijih hrvatskih prostora. Istaknuti

važnost očuvanja cjelokupne prirodne baštine.

nositelji aktivnosti, programa

i/ili projekta i njihova

odgovornost

Učenici 8.a. i 8.b razred,

Razrednice Marijana Katić i Ljiljana Štanfelji te učitelj/ učiteljica u

pratnji.

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Organizacija od strane turističke agencije (tri ponude) za izlet i organizirani

prijevoz.

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projektaPlanirano za kraj nastavne godine 2017./2018.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Objavljivanje teksta i fotografija na web stranici škole.

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Troškovi vezani za prijevoz učenika autobusom, ulaznice, ručak- ovisno o

odabranoj ponudi turističkih agencija.

Page 145: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

Osim predmetnih, međupredmetnih, razrednih i školskih projekata koji se realiziraju tijekom

jedne školske godine, Osnovna škola „Dobriša Cesarić“, Osijek višegodišnji je sudionik i većih

projekata:

1. projekt Grada Osijeka: „Gradovi prijatelji djece“; osnovna aktivnost na razini škole: rad

Vijeća učenika

2. projekt „Osigurajmo im jednakost 3“ (Škola, Grad Osijek, MZOS); projekt putem kojega se

osiguravaju pomoćnici u nastavi za učenike s teškoćama

3. projekt „Društvo jednakih mogućnosti 2“ (Škola, Crveni križ, Ministarstvo socijalne politike

i mladih); projekt osiguravanja školske užine učenicima

4. projekt na razini Republike Hrvatske: UNICEF „Stop nasilju“ (12. godina sudjelovanja);

5. međunarodni projekt (Tuzla – Osijek – Novi Sad): Interaktivne otvorene škole – Razvoj

otvorenih škola u zajednici (12. godina sudjelovanja).

Školski koordinator ovih projekata je Lada Ilić Puharić, školski pedagog. Tijekom školske

godine provode se različite aktivnosti koje su u skladu s programima ovih projekata, bilo na

razrednoj ili školskoj razini. Aktivno sudjelovanje u ovim projektima nastavljamo i u 2017./ 2018.

šk. godini.

Škola također ima dugu tradiciju na polju kulturno-javne djelatnosti i suradnje s lokalnom

zajednicom. Kontinuiranu i uspješnu suradnju, uz povremenu realizaciju i zajedničkih projekata

škola ostvaruje sa MO Industrijska četvrt, GISKO, Prometnom policijom, UNIKOM-om, Župnim

uredom, Centrom za socijalnu skrb, školskom liječnicom.

Od inozemnih suradnji istaknuli bismo suradnju s „Grand Circle Fundation“ iz Bostona, SAD.

Suradnja se sastoji od povremene pripreme kulturno – umjetničkog programa za američke turiste

kojima put organizira ova fondacija, a za uzvrat škola dobije određena sredstva koja su namijenjena

isključivo nadgradnji osnovnih materijalnih uvjeta rada i života u školi, a s ciljem povećanja

raznolikosti i kvalitete različitih učeničkih aktivnosti. Ovim sredstvima do sada smo: izgradili

sjenicu u atriju škole koja je namijenjena vanučioničnoj nastavi, osnovali tamburaški orkestar

Page 146: OSNOVNA ŠKOLA · Web viewnačin realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno tijekom šk. godine obrađuju se predviđene teme iz dodatne literature namijenjene dodatnoj

(kupili instrumente), opremili dodatnim instrumentima školski VIS „Duge“, osnovali folklornu

skupinu, opremili informatičkom opremom kabinet za mlade novinare, uredili prometni poligon u

dvorištu škole, kupili garderobne ormariće za učenike, financirali tiskanje školskog lista „Klasje“.

Ovu suradnju nastavljamo i u 2017./2018. šk. god

Školski kurikulum usvojen je na sljedećim tijelima škole:

Učiteljskom vijeću,

Vijeću učenika,

Vijeću roditelja,

Školskom odboru.

Osijek, 30.rujna 2017.godine

Ravnateljica škole:

________________________

(Jagoda Koščević, prof.)

Predsjednik školskoga odbora:

______________________

(Snježana Laksar, prof.)