Click here to load reader

Osnovna struktura atoma - etf.ues.rs.baslubura/Elektrotehnika_MAF/1 Elektrostatika... · Kulonov zakon- dijalektri čna konstanta. summer school 2013 Izme ñu naelektrisanja istog

 • View
  10

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Osnovna struktura atoma - etf.ues.rs.baslubura/Elektrotehnika_MAF/1 Elektrostatika... · Kulonov...

 • summ

  er school 2013

  Osnovna struktura atoma

  Borov model atoma

 • summ

  er school 2013

  Atom se sastoji od jezgre i omotaa

  Jezgro ine protoni i neutroni koji su elektriki neutralni

  Elektroni su negativne naelektrisanja (-)

  Protoni su pozitivna naelektrisanja (+)

  Svaki atom u normalnom stanju ima isti broj elektrona i protona pa je elektriki neutralan

  Elektroni krue oko jezgra po sfernim orbitama koje se nazivaju ljuske i oznaavaju se sa K, L, M, N, ...

  Osnovna struktura atoma

 • summ

  er school 2013

  Svaka od ljuski moe da sadri samo odreen broj elektrona: K=2, L=8, M=18, ...

  Najudaljenija ljuska naziva se valentna a elektroni u toj ljuski valentni elektroni

  Elemenat ne moe imati vie od 8 valentnih elektrona

  Broj valentnih elektrona nekog elementa direktno utiu na elektrine osobine tog elementa

  Osnovna struktura atoma

 • summ

  er school 2013

  Izgled atoma bakra sa orbitalnim ljuskama

  Osnovna struktura atoma

 • summ

  er school 2013

  Elektrino optereenje je fundamentalno svojstvo materije koje se ne moe se stvoriti niti unititi.

  Postoje dva tipa naelektrisanja: pozitivno i negativno

  Dva nelektrisanja se meusobno privlae ako su

  suprotnog polariteta ili meusobno odbijaju ako su istog polariteta

  Pojam elektrinog optereenja (naelektrisanja)

 • summ

  er school 2013

  Elementarno naelektrisanje je naelektrisanje jednog elektrona i u SI sistemu oznaava se sa Qe i ima vrijednost 1.6x10

  -19 C(C- Kulona)

  U opem sluaju pojam naelektrisanje Q esto oznaava ukupno naelektrisanje grupe elektrona i jednako je Q=nxQe[C] , gdje je n- broj elektrona

  Pojam elementarnog optereenja (naelektrisanja)

  negativno

  naelektrisanje

  Q=nxQe

 • summ

  er school 2013

  Jedinica za koliinu naelektrisanja

  Jedinica za koliinu naelektrisanje je 1 C (Kulon)

  Kaemo da je kroz provodnik protekla koliina naelektrisanja od 1 C , to odgovara 6.24x1018 elektrona

  Ako sa nekog tijela odvedemo 6.24x1018 elektrona ono e biti elektriki pozitivno i imaae naelektrisanje od Q=+1 C

  Ako na neko tijelo dovedemo 6.24x1018 elektrona ono e biti elektriki negativno i imae naelektrisanje od Q=-1 C

 • summ

  er school 2013

  Sa neutralno naelektrisanog tijela prvo je odvojeno je 1.7 C negativnog naelektrisanja, a zatim je dodano 18.7x1011

  electrona. Kakvo je naelektrisanje tijela?

  Rjeenje

  Qinitial=0 C

  Poto je uklonjeno 1.7 C negativnog naelektrisanja to je tijelo ostalo pozitivno naelektrisano sa:

  Q1 =+ 1.7 C.

  Koliina naelektrisanja - primjer

 • summ

  er school 2013

  Sada je na tijelo dodano n=18.7x1011 elektrona, to je ekvivalentno koliini naelektrisanja:

  Q2= nxQe= 18.7x1011x (-1.6x10-19)= -0.3C

  Konano je:

  Q= Q1+Q2= =+ 1.7 C+ (-0.3C)= +1.4C

  Koliina naelektrisanja - primjer

 • summ

  er school 2013

  Postojanje sile izmeu naelektrisanja eksperime-ntalno je dokazao i odredio francuski naunik arls Kulon

  Matematika formulacija Kulonovog zakona:

  k=9x109 [Nm2/C2]- konstanta proporcionalnosti

  Q1 i Q2- vrijednost naelektrisanja

  r- rastojanje izmeu naelektrisanja

  Kulonov zakon

 • summ

  er school 2013

  Konstanta proporcionalnosti k se izraava preko dielektrine konstante kao:

  Dielektrina konstanta ukazuje da Kulonova sila, osim od koliina naelektrisanja tijela Q1 , Q2 i rastojanja r izmeu tih tijela, zavisi i od sredine u kojoj se tijela nalaze

  Najmanju dielektrinu konstantu ima prazan prostor -vakum i ona iznosi:

  Kulonov zakon- dijalektrina konstanta

  1

  4k

  =

  212

  0 28.85 10

  C

  Nm

  =

 • summ

  er school 2013

  Sve ostale sredine imaju dielektrinu konstantu veu od 0 Odnos /0=r naziva se relativna dielektrina konstanta

  Vrijednosti relativne dielektrine konstante za neke karakteristine sredine

  Kulonov zakon- dijalektrina konstanta

 • summ

  er school 2013 Izmeu naelektrisanja istog tipa javlja se odbojna silakoja tei da ih udalji

  Kulonov zakon

 • summ

  er school 2013 Izmeu naelektrisanja razliitog tipa javlja privlana sila koja tei da spoji naelektrisanja

  Kulonov zakon

 • summ

  er school 2013 Privlana Kulonova sila obezbijeuje elektrinu neutralnost atoma

  Elektron

  Orbita

  Jezgro

  F

  F

  Kulonov zakon

 • summ

  er school 2013

  Dva pozitivna naelektrisanja Q1=2 C and Q2=12 C nalaze se na meusobnom rastojanju od r=10 mm. Izraunati silu izmeu njih. Da li je ona privlana ili odbojna?

  Kulonov zakon - primjer

 • summ

  er school 2013

  Rjeenje

  Na osnovu Kulonovog zakona uvrtavanjem u jednainu dobijamo traenu silu:

  Sila je odbojna poto su naelektrisanja istog znaka.

  Kulonov zakon - primjer

  ( )

  6 6 129 91 2

  22 63

  69 3

  2 10 12 10 24 109 10 9 10

  100 1010 10

  24 109 10 2,16 10 2160

  100

  Q QF k

  r

  F N

  = = =

  = = =

 • summ

  er school 2013

  Pojam elektrinog polja

  U okolini naelektrisanja dolazi do posebnog stanjamaterijalne sredine to se oznaava kao postojanjeelektrinog polja

  Postojanje elektrinog polja u okolini naelektrisanjaispoljava se preko Kulonove sile F.

  Intezitet elektrinog polja E jednak je koliniku Kulonovesile F, kojom polje deluje na pozitivno naelektrisanje i tognaelektrisanje Q0:

  0

  [ ]F V

  EQ m

  =

 • summ

  er school 2013

  Linije elektrinog polja

  Ovo polje je izvorno (potencijalno) i prikazuje se linijama poljau prostoru oko naelektrisanja od kojeg to polje potie

  Linije polja izviru iz pozitivnog naelektrisanja, a poniru u negativno naelektrisanje.

  Tangente na linije polja odreuju pravac vektora jaineelektrinog polja E u datoj taki prostora

 • summ

  er school 2013

  Elektrino polje takastog naelektrisanja

  Intezitet elektrinog polja u nekoj

  taki prostora zavisi od koliine

  naelektrisanja Q koje je izvor

  polja i od kvadrata rastojanja r do

  date take prostora

  Smijer vektora elektrinog polja

  zavisi od znaka naelektrisanja Q

  Intezitet polja takastog

  naelektrisanja u vakumu dat je

  relaciom:

  2

  04

  F Q VE

  Q r m

  = =

  F

  E

  Q

  Q

  Q

  E

  q0

  rA

  rA

  rA

  A

  A

 • summ

  er school 2013

  Linije polja takastog naelektrisanja

  Linije polja za sluaj raznoimenih

  takastih naelektrisanja

  Linije polja za sluaj istoimenih takastih

  naelektrisanja

  Broj linija sila elektrinog polja koji izvire iz pozitivnog, odnosno

  uvire u negativno naelektrisanje, zavisi od veliine naelektrisanja

  Linije sila elektrinog polja se ne presecaju meusobno

 • summ

  er school 2013

  Linije homogenog elektrinog polja

  Homogeno elektrino polje postoji izmeu dvije paralelne metalneploe, naelektrisane istom koliinom naelektrisanja Q suprotnog znaka

  Linije homogenog polja meusobno su paralelne i normalne u odnosu

  na ploe, gustina i rastojanje izmeu njih svuda su isti

 • summ

  er school 2013

  Elektrini potencijal i elektrina potencijalna energija

  Kao to tijela imaju potencijalnu energiju u polju sile gravitacije, tako i

  naelektrisana tela imaju potencijalnu energiju u elektrinom polju E

  Kao to gravitaciona sila izvri rad pri pomeranju tijela u gravitacionom polju

  (on je jednak promeni gravitacione potencijalne energije tela), i rad sile

  elektrinog polja Fe na pomjeranju naelektrisanja q0 u (homogenom) elektrinom polju jednak je razlici elektrine potencijalne energije Ep koju to naelektrisanje poseduje u takama polja izmeu kojih se pomeranje vri

  -

  q0

  q0

  A

  B

  F=q0E

  F=q0E

  F=mg

  m

  F=mg

  m

  A

  B

  ha

  hb

  ( )

  pA pB

  pB pA p

  A E E

  A E E E

  =

  = =

 • summ

  er school 2013

  Elektrini potencijal i elektrina potencijalna energija

  Poto rad elektrine sile zavisi od koliine naelektri-

  sanja koja se pomjera (q0), korisno je izraavati rad

  po jedinici naelektrisanja koje se premjeta u polju:

  Veliine na desnoj strani su elektrine potencijalne energije po jedinici naelektrisanja u datim takama

  elektrinog polja. To je tzv. elektrini potencijal V

  Potencijal elektrinog polja u datoj taki je potencijalna energija koju u toj taki posjeduje

  jedinino pozitivno naelektrisanje i data je izrazom:

  Potencijal je karakteristika elektrinog polja u datoj taki prostora. Jedinica za potencijal je volt ([V]).

  0 0 0

  pA pBABE EA

  q q q=

  0

  pE

  Vq

  =

  [ ]1

  4

  QV V

  r=

 • summ

  er school 2013

  Elektrini napon

  Elektrini napon U je jednak razlici potencijala V izmeu dvije take elektrinog polja:

  -

  q0

  q0

  A

  B

  F=q0E

  F=q0E

  0 0 0

  p pB pA

  B A

  E E EV V

  q q q

  = =

  0

  AB

  BA B A

  AU V V

  q= =

  Elektrini napon ili razlika potencijala izmeu taaka B i A je rad kojitreba izvriti da bi se jedinino pozitivno naelektrisanje premjestilo iz

  take A u taku B

  B

  Q q0

  rAF

  rB

  A

  Taka manjeg

  potencijala

  Taka veeg

  potencijala

  Pozitivno naelektrisanje ubrzava sa mjesta

  vieg potencijala ka mjestu nieg potencijala

  Taka A je na veem potencijalu od take B, tj.

  Potencijalna energija pozitivnog naelektrisanja

  je vea u taki A nego u taki B, ako polje vri

  pozitivan rad na premjetanju pozitivnog

  naelektrisanja iz A u B.

 • summ

  er school 2013

  Elektrini napon

  Primer: Razlika potencijala zmeu dvije ravne, paralelne i suprotno

  naelektrisane ploe (homogeno elektrino polje), koje su na rastojanju d

  Potencijal pozitivno naelektrisane ploe je vii od potencijala negativne ploe.

  Linije sila elektrinog polja su usmjerene uvijek sa mesta vieg ka mjestu nieg

  potencijala.

  Rad AAB koji izvri polje pri premjetanju probnog naelektrisanja sa mjesta

  veeg potencijala (vee potencijalne energije) ka mjestu nieg potencijala (manje potencijalne energije) kada se obrauna po jedinici naelektrisanja,

  jednak je negativnoj razlici potencijala (UBA):

  2 2

  1 1

  1x x

  AB

  BA B A

  x x

  AU V V Fdx Edx Ed

  q q= = = = =

  AB BA A BU U V V Ed= = =

  0A B AB

  V V U> >

 • summ

  er school 2013

  Kondenzator i kapacitet kondenzatora

  Kondenzator je sistem od dva provodnika na bliskom meusobnom rastojanju

  naelektrisana jednakim koliinama naelektrisanja suprotnog znaka (+q i q)

  Najpoznatiji tip kondezatora je ploasti kondezator koji se sastoji od dvije

  metalne ploe odvojene izolatorom (dijalektrikom)

  Metalne ploe sadre veliki broj

  slobodnih elektrona i u normanlom

  stanju ploe su elektriki neutralne

  Prikljuenjem kondezatora na bateriju

  pod dejstvom elektrinog polja baterijeE dolazi do razdvajanja pozitivnog i

  negativnog naelektrisanja na ploama

  Kada se proces razdvajanja naelektrisanja

  na ploama zavrio kaemo da se

  kondezator napunio i da se na njegovim

  ploama nalazi koliina naelektrisanja

  (+q i q)

  Smjer kretanja elektrona

  +

  -

  +q

  -q

 • summ

  er school 2013

  Kondenzator i kapacitet kondenzatora

  I ako odspojimo bateriju nagomilana koliina naelektrisanja (+Q i Q) na ploama ostaje, tj. kondezator ostaje napunjen. Kaemo da kondezator ima

  sposobnost gomilanja naelektrisanja

  Koliina naelektrisanja Q koje moe da se nagomila na ploama kondezatora zavisi od prikljuenog napona baterije U.

  Eksperimentalno je dokazano da izmeu koliine naelektrisanja Q i

  prikljuenog napona baterije U postoji linearna zavisnost.

  QQ C U C

  U= =

 • summ

  er school 2013

  Definicija kapaciteta kondenzatora

  Konstanta proporcionalnosti C je definisana kao kapacitet kondezatora

  Kapacitet kondezatora predstavlja njegovu sposobnost gomilanja

  naelektrisanja Q i zavisi od njegovih geomertijskih karakteristika i tipa

  sredine (zavisi od dimenzija obloga, od debljine i vrste dielektrinog

  materijala izmeu njih).

  Farad vrlo velika jedinica, vrijednosti kondenzatora su obino u

  podruju mikrofarada (F), nanofarada (nF), ili pikofarada (pF)

  Kondezator ima kapacitet 1F (Farad) ako jedan 1C (Kulon) nagomilanog

  naelektrisanja na njegovim krajevima stvori razliku potencijala od jednog

  volta 1V.

 • summ

  er school 2013

  Kapacitet kondenzatora

  Primjer:

 • summ

  er school 2013

  Kapacitet ploastog kondenzatora

  Kapacitet ploastog kondezatora C direktno je proporcionalan povrini

  ploa S, tj. to je vea povrina ploa vie se naelektrisanja Q moe nagomitatina njih.

  Kapacitet ploastog kondezatora C obrnuto je proporcionalan rastojanju

  izmeu ploa d, tj. to je rastojanje izmeu ploa vee manja se koliinanaelektrisanja Q moe nagomitati na njih.

  1 2Q Q

 • summ

  er school 2013

  Kapacitet ploastog kondenzatora

  Kapacitet ploastog kondezatora C direktno zavisi od dijalektrika (materijala) koji se nalazi izmeu njegovih ploa

  Dijalektrine osobine materijala se iskazuju preko relativne dijalektrinekonstante r koja pokazuje koliko je neki materijal bolji izolator od vazduha(0)

  Materijal (r)

  Vakuum 1

  Vazduh 1.0006

  Keramika 307500

  Liskun 5.5

  Poliester 3

  Ulje 4

  Papir 2.2

  Polistiren 2.6

  Teflon 2.1

  0 r =

  212

  0 28.85 10

  C

  Nm

  =

 • summ

  er school 2013

  Kapacitet ploastog kondenzatora

  Konano izraz za kapacitet ploastog kondezatora C je:

  - dijaletrina konstanta sredine

  S povrina ploa kondezatora

  d rastojanje izmeu ploa

  ( )1S

  C F Faradd

  =

  Dijakektrik

  d

  Provodne ploe

  S

  0 r =

  212

  0 28.85 10

  C

  Nm

  =

  Zamjenom:

  Izraz za kapacitet ploastog kondezatora C je:

  ( )0 1rS

  C F Faradd

  =

 • summ

  er school 2013

  Kapacitet ploastog kondenzatora

  Primjer:

 • summ

  er school 2013

  Kapacitet ploastog kondenzatora

  Primjer:

 • summ

  er school 2013

  Kapacitet ploastog kondenzatora

  Zadaa:

 • summ

  er school 2013

  Tipovi kondezatora - stalni

  Kondezatore najee dijelimo po vrsti dijalektrika izmeu njegovih elektroda

  (keramika, plastika, liskun tantalni oksid ,elektrolit...)

  Po konstrukciji moemo ih podijeliti na lisnate i cijevaste:

 • summ

  er school 2013

  Keramiki kondezatori (stalni)

  Kao dielektrik ovih kondenzatora uzima se keramika u obliku ploe, cijevi ili

  lonca. Na povrinu se keramike nanose tanki srebrni slojevi koji predstavljaju

  ploe kondenzatora. Na slojeve srebra spoje se izvod i na kraju premazuju se

  bojom

  Izrauju se u vrijednostima od nekoliko desetina pF do nekoliko hiljada pF, i

  radnim naponom do 750 V. Odlikuju se povoljnim dielektrikim osobinama i

  visokim izolacionim otporom

 • summ

  er school 2013

  Papirni ili blok kondenzatori (stalni)

  Sastoje se od dvaju uvijenih traka aluminijske folije meusobno izoliranih

  votanim papirom. Aluminijske trake slue kao obloge kondenzatora i na njih

  se spoje bakreni posrebreni listii, koji slue kao prikljuci

  Kapacitet ovih kondenzatora se kree izmeu nekoliko desetaka pF i

  stotinjak hiljada pF.

  Ovi kondenzatora imaju svestranu primjenu u elektronskim ureajima, zatim u

  energetskim mreama za kompenzaciju reaktivne snage, uz kontakte za

  sprjeavanje varnienja...

 • summ

  er school 2013

  Kondenzatori sa plastinim

  i metaliziranim plastinim folijama (stalni)

  Kao dielektrik koriste se nemetalizirane i metalizirane folije od razliitih

  materijala, kao to su stirofleks (zove se jo i polistiren i polistirol), poliester,

  polikarbonat, polipropilen

  Prednosti plastinih folija su mala apsorpcija vlage, ire radno temperaturnopodruje, vei otpor izolacije, dui radni vijek, manji gubici i manje dimenzije

  Ovi kondenzatori se upotrebljavaju na visokim frekvencijama gdje su im gubici

  znatno manji nego kod papirnih kondenzatora.

 • summ

  er school 2013

  Liskunski kondenzatori(stalni)

  Liskun kao dielektrik znatno poveava kapacitet kondenzatora. Izrauju se

  tako da se listii liskuna najprije presvuku srebrnim prakom pomijeanim s

  odgovarajuim uljem. Listii se zatim zagrijavaju priblino 1 sat do

  temperature od 600C na kojoj se pasta pretvara u metalnu oblogu. Debljina

  listia liskuna je do 20m pa je i kapacitet kod kondenzatora malih dimenzija

  vrlo velik.

  Ovi kondenzatori su vrlo stabilni i imaju vrlo mali temperaturni koeficijent

  kapaciteta pa se upotrebljavaju u preciznim mjernim ureajima, u VF telefoniji

  te odailjaima.

 • summ

  er school 2013

  Elektrolitski kondenzatori(stalni)

  Razlikuju se od ostalih tipova kondenzatora po tome to se u njihovu kuitu nalazi

  elektrolit. Pozitivna obloga im je od aluminija, a negativnu predstavlja elektrolit.

  Elektrolit je kompleksan spoj borne kiseline, glikola ili glicerina i amonijaka

  Imaju veliki kapacitet i do desetina mF zahvaljujui upotrebi veoma tankih

  oksidnih slojeva elektrolita

  Elektrolitski kondenzator moramo uvijek spojiti tako da formirana folija bude

  pozitivni pol (+), a elektrolit, odnosno kuite, negativan pol (-). Zato su na

  kondenzatoru oznaeni polovi.

  Ovi kondenzatori nalaze primjenu gdje su potrebni veliki kapaciteti, a doputeni su

  i vei gubici, npr. mreni filtri i ispravljai te spojevi za odvod VF i NF struja

 • summ

  er school 2013

  Promjenljivi kondenzatori - obrtni

  Obrtni kondenzatori promenljive kapacitivnosti se sastoje od grupe

  nepokretnih paralelnih ploa statora i grupe pokretnih paralelnih ploa

  rotora izmeu kojih se nalazi dijalektrik najee vazduh.

  Pri obrtanju rotorskih ploa menja se aktivna povrina izmeu ploa, tj. menja

  se kapacitivnost kondenzatora u odreenim granicama.

  Koriste u oscilatornim kolima u kojima se sa obrtanjem rotorskih ploa

  frekvencija menja linearno sa uglom obrtanja, rotorske ploe su srpastog

  oblika, dok su za linearnu promenu talasne duine te ploe bubreastog oblika

  Simbol

 • summ

  er school 2013

  Polupromjenljivi kondenzatori - trimeri

  Predvieni su za podeavanje kapaciteta samo pri proizvodnji ili popravku

  ureaja u koji su ugraeni. Proizvode se kao vazduni i kondenzatori sa vrstim

  dielektrikom.

  Imaju izolacionu podlogu (npr. keramiku) za koju se privruje stator, leite

  za rotorsku osovinu i izvode pomou kojih se kondenzator lemi za tampanu

  plou. Kapacitivnost je odreena povrinom i debljinom rotora i dielektrinom

  konstantom materijala izmeu rotora

  Simbol

 • summ

  er school 2013

  Paralelna veza kondezatora

  Na svakom od kondezatora u paralelnoj vezi nagomilano je naelektrisanje Q1,

  Q2, ... pa je ukupno naelektrisanje Qe:

  zamjenom

  dobija se

  konano je

  1 2 ...e nQ Q Q Q= + + +

  1 1 2 2; ; .... ;n nQ C U Q C U Q C U= = =

  ( )1 2 1 2... ...e n nQ C U C U C U U C C C= + + + = + + +

  ( )1 2 ...e nC C C C= + + +

  Kod paralelne veze kondezatora ukupna kapacitivnost Ce jednaka je sumi

  pojedinih kapacitivnosti u vezi

 • summ

  er school 2013

  Primjer:

  Paralelna veza kondezatora

 • summ

  er school 2013Primjer:

  Paralelna veza kondezatora

 • summ

  er school 2013

  Serijska veza kondezatora

  Kod serijske veze kondezatora isto naelektrisanje Q nalazi se na svim

  kondezatorima u vezi:

  Napon na krajevima serijske veze U jednak je sumi napona na kondezatrima:

  Zamjenimo

  1 2...

  e nQ Q Q Q= = = =

  1 2 ... nU U U U= + + +

  1 2

  1 2

  ; ; ....e e enn

  Q Q QU U U

  C C C= = =

 • summ

  er school 2013

  Serijska veza kondezatora

  Jednaina za napon na krajevima serijske veze kondezatora ima oblik:

  Dijeljenjem sa Qe dobija se konaan izraz za ekvivalentnu capacitivnost

  serijske veze kondezatora:

  1 2

  ...e e e

  n

  Q Q QU

  C C C= + + +

  1 2

  1 1 1 1...

  e nC C C C

  = + + +

  Kodserijske veze kondezatora reciprona vrijednost ekvivalentne kapacitivnost 1/Ce jednaka je sumi recipronih vrijednosti pojedinih

  kapacitivnosti u vezi

 • summ

  er school 2013

  Serijska veza kondezatora karakteristini sluajevi

  Serijska veza dva kondezatora:

  Serijska veza N jednakih kondezatora:

  1 2

  1 2

  e

  C CC

  C C

  =

  +

  e

  CC

  N=

 • summ

  er school 2013

  Raspodjela napona kod serijske veze kondezatora

  Kod serijske veze kondezatora isto naelektrisanje Q nalazi se na svim

  kondezatorima u vezi:

  Rjeavanjem po naponima U1, U2,...Un dobijamo:

  1 1 2 2...

  e n n eQ C U C U C U C U= = = = =

  1 1 1 2 3

  1 2 3

  ; ;e e ee

  C C CC U C U U U U U U U

  C C C = = = =

 • summ

  er school 2013

  Primjer:

  Serijska veza kondezatora

 • summ

  er school 2013

  Primjer:

  Kombinovana veza kondezatora

 • summ

  er school 2013

  Energija kondenzatora

  Proces punjenja kondenzatora je prenos naelektrisanja sa obloge nieg na

  oblogu vieg potencijala. U tom procesu je potrebno uloiti izvjesni rad, koji je

  jednak poveanju potencijalne energije elektrinog polja

  Energija napunjenog kondenzatora W, odnosno energija uskladitena u

  kondenzatoru zavisi od kvadrata napona U na kondezatoru (tj. koliine

  naelektrisanja na njima Q) i od kapaciteta C kondenzatora

  2 2

  2 2

  Q C UW

  C

  = =