of 29 /29
OSNOVNA ŠKOLA „ĐURO ESTER“ Trg slobode 5 48000 KOPRIVNICA Glasnik Grada Koprivnice broj 6, _______________ OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU (vezano uz članak 30. Zakona o proračunu Narodne novine broj 96/2003.) Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika Osnovna škola Đuro Ester“ MBS:010059727 ima predmet poslovanja – djelatnosti: - osnovno školovanje djece i mladeži - osnovno školovanje za učenike s navršenih 15 godina - osnovno školovanje za darovitu djecu i za djecu s teškoćama u razvoju prema posebno propisanim nastavnim planovima i programima - organizacija aktivnosti djece i mladeži u sklopu različitih udruga te učeničkih klubova i društava Nastava je organizirana u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu, sa slobodnim subotama. Međuturnus i večernji sati koriste se za održavanje sjednica stručnih, razrednih i učiteljskih vijeća. Nastava, redovna, izborna, dodatna i dopunska izvodi se prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i operativnom Godišnjem izvedbenom odgojno obrazovanom planu i programu rada. Osnivač: Grad Koprivnica Osnivački akt: Odluka Gradskog vijeća Grada Koprivnice Financijskim planom škola sredstva su planirana za provođenje programa: Program: REDOVNI PROGRAM ODGOJA I OBRAZOVANJA U okviru razdjela 02 Decentralizirane funkcije osnovnog školstva (temeljem minimalnog standarda po učeniku) vrši se financiranje rashoda za plaće i materijalne rashode za 761 učenika raspoređenih u 32 razrednih odjela. Škola ima 69 zaposlenika. Na računu rashoda/izdataka 31 planirana su potrebna sredstva za plaće sa pripadajućim doprinosima, te za ostale rashode kao što su jubilarne nagrade, darovi za djecu do navršenih 15 godina života, pomoći za bolovanje preko 42 dana, pomoći u slučaju smrti, otpremnine. Sredstva su planirana u visini 2015-te godine uvećano za 0,5% za godinu minulog rada. Na računu rashoda/izdataka 32 planirana su potrebna sredstva za: 3211 Službena putovanja planirana su u visini 46.900,00 kuna, a taj iznos sastoji se od: Dnevnica 16.500,00 kn, (51 odgojno obrazovni djelatnik + 3 djelatnika (tajnik, knjigovođa i rač. referent). Odgojno obrazovni djelatnici idu jednom godišnje na državne skupove u trajanju od dva do tri dana. Uprava prisustvuje najmanje jednom godišnje stručnom seminaru.) Naknada za smještaj na službenom putu 10.000,00 kn, (Smještaj se plaća za državne skupove koji su organizirani izvan Koprivnice i traju duže od jednog dana)

OSNOVNA ŠKOLA „ĐURO ESTER“os-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr/upload/os-gjuro-ester... · Web view„Siguran put od kuće do škole“ Od bicikla do bicikla Pravopisni odred

Embed Size (px)

Text of OSNOVNA ŠKOLA „ĐURO ESTER“os-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr/upload/os-gjuro-ester... · Web...

Page 1: OSNOVNA ŠKOLA „ĐURO ESTER“os-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr/upload/os-gjuro-ester... · Web view„Siguran put od kuće do škole“ Od bicikla do bicikla Pravopisni odred

OSNOVNA ŠKOLA „ĐURO ESTER“Trg slobode 548000 KOPRIVNICA

Glasnik Grada Koprivnice broj 6, _______________

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU (vezano uz članak 30. Zakona o proračunu Narodne novine broj 96/2003.)

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Osnovna škola Đuro Ester“ MBS:010059727 ima predmet poslovanja – djelatnosti:- osnovno školovanje djece i mladeži- osnovno školovanje za učenike s navršenih 15 godina- osnovno školovanje za darovitu djecu i za djecu s teškoćama u razvoju prema posebno propisanim nastavnim

planovima i programima- organizacija aktivnosti djece i mladeži u sklopu različitih udruga te učeničkih klubova i društava

Nastava je organizirana u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu, sa slobodnim subotama. Međuturnus i večernji sati koriste se za održavanje sjednica stručnih, razrednih i učiteljskih vijeća. Nastava, redovna, izborna, dodatna i dopunska izvodi se prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i operativnom Godišnjem izvedbenom odgojno obrazovanom planu i programu rada.

Osnivač: Grad Koprivnica

Osnivački akt: Odluka Gradskog vijeća Grada Koprivnice

Financijskim planom škola sredstva su planirana za provođenje programa:

Program: REDOVNI PROGRAM ODGOJA I OBRAZOVANJAU okviru razdjela 02 Decentralizirane funkcije osnovnog školstva (temeljem minimalnog standarda po učeniku) vrši se financiranje rashoda za plaće i materijalne rashode za 761 učenika raspoređenih u 32 razrednih odjela.Škola ima 69 zaposlenika.Na računu rashoda/izdataka 31 planirana su potrebna sredstva za plaće sa pripadajućim doprinosima, te za ostale rashode kao što su jubilarne nagrade, darovi za djecu do navršenih 15 godina života, pomoći za bolovanje preko 42 dana, pomoći u slučaju smrti, otpremnine. Sredstva su planirana u visini 2015-te godine uvećano za 0,5% za godinu minulog rada.

Na računu rashoda/izdataka 32 planirana su potrebna sredstva za:

3211 Službena putovanja planirana su u visini 46.900,00 kuna, a taj iznos sastoji se od: Dnevnica 16.500,00 kn, (51 odgojno

obrazovni djelatnik + 3 djelatnika (tajnik, knjigovođa i rač. referent). Odgojno obrazovni djelatnici idu jednom godišnje na državne skupove u trajanju od dva do tri dana. Uprava prisustvuje najmanje jednom godišnje stručnom seminaru.)

Naknada za smještaj na službenom putu 10.000,00 kn, (Smještaj se plaća za državne skupove koji su organizirani izvan Koprivnice i traju duže od jednog dana)

Naknada za troškove javnog prijevoza na službenom putu 20.400,00 kn, (vezani su uz putovanje na stručne skupove izvan Koprivnice – opisano kod dnevnica)

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika planirano je u visini od 18.000,00 kuna i to: Seminari, savjetovanja i simpoziji (kotizacije za stručne skupove iz područja

računovodstva i skupovi ravnatelja, vjeroučitelja…) 9.000,00 kn

Tečajevi i stručni ispiti (osposobljavanje iz zaštite na radu, protupožarne zaštite i ispita za rukovanje uređajima i seminar iz područja javne nabave) 9.000,00 kn

3214 Ostale naknade za zaposlene 21.682,00 kuna Naknade – dnevnice prema GKU učiteljima pratiteljima djece za Školu u prirodi i

maturalne izlete isplaćene kao plaća 21.682,00 kn

3221 Uredski materijal planiran je u visini od 85.298,00 kuna: Uredski materijal 44.000,00 kn Stručna literatura 13.000,00 kn Sredstva za čišćenje 18.000,00 kn

Page 2: OSNOVNA ŠKOLA „ĐURO ESTER“os-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr/upload/os-gjuro-ester... · Web view„Siguran put od kuće do škole“ Od bicikla do bicikla Pravopisni odred

Materijal za higijenske potrebe 10.298,00 knRadi praćenja svih navedenih aktivnosti potrebno je osigurati ova sredstva.

Sredstva namijenjena kupnji uredskog materijala umanjili smo u korist sredstava za kupnju sitnog inventara i zakupnina i najamnina za fotokopirne aparate.

3223 Energija je planirana u visini od 268.000,00 kuna; Električna energija 110.000.000,00 kn (do 67.854 kwh MŠ + 8.145 kwh PŠ) Plin 157.600,00 kn (349.665 kwh MŠ + 10.619 kwh PŠ) Gorivo 400,00 kn (služi za košnju trave na MŠ i PŠ)

Procjena potrošnje energenata rađena je na temelju potrošnje prijašnjih godina, a sukladno tome napravljen je i plan sredstava pri čemu je u obzir uzeta i mogućnost povećanja cijene energenata.

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje planirano je u visini od 10.000,00 kuna a utrošit će se za nabavu vijaka, wc daski, slavina, osigurača, kvaka i milion drugih sitnica koje se na ovaj ili onaj način potrgaju ili dotraju.

3225 Sitni inventar planiran je u visini od 14.000,00 kuna, a utrošit će se za nabavu 3 komada uredskih stolica, usisavača, tepih za zbornicu predmetne nastave, tapecirane stolice za kabinete. Obzirom da smo imali mogućnost prebaciti dio sredstava s uredskog materijala, povećali smo sredstva za kupnju sitnog inventara za kojim uvijek postoje velike potrebe.

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 10.000,00 kn (Sredstva je potrebno osigurati temeljem Pravilnika o zaštiti na radu za 5 kuharica, domara, spremačice i učitelje koji rade na radnim mjestima na kojima je procjena opasnost – tehnički, kemija, biologija)

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza. Planirano je u visini od 930.000,00 kn Usluge telefona 45.000,00 kn Poštarina 5.000,00 kn Prijevoz učenika 880.000,00 kn

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirane su u visini od 80.000,00 kuna a utrošit ćemo ih za za servisiranje i tekuće popravke kompjutora, AV-tehnike, uređaja u školskoj kuhinji i kotlovnice, jer je stara i zahtjeva česte intervencije. U slučaju kad bi bilo moguće, potreba je za obnovom parketa u učionicama. 3233 Usluge promidžbe i informiranja planirane su u visini cijene natječaja za ravnatelja škole u iznosu 10.000,00 kn. 3234 Komunalne usluge planirane su u visini od 70.000,00 kuna,

Voda 36.700,00 kn (1.034 m3 MŠ + 359 m3 PŠ) Odvoz smeća 23.000,00 kn (do 10 tona MŠ) Deratizacija 4.000,00 kn (deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija

školske kuhinje) Dimnjačarske usluge 4.300,00 kn (jedno čišćenje svih dimnjaka i pregled

kotlovnice na MŠ i PŠ) Ostale komunalne usluge 2.000,00 kn

Troškove za vodu i odvoz smeća planirali smo prema potrošnji proteklih godina koja se u pravilu ne mijenja, međutim kako su promjene u cijeni nepredvidive plan smo povećali (voda za 6.000,00 kn i smeće za 4.000,00 kn) kako bi bili sigurni da ćemo moći podmiriti eventualno veće troškove.

3235 Zakupnine i najamnine planirane su u visini od 35.000,00 kuna a odnose se na najam fotokopirnih aparata Plan je napravljen prema računima iz 2015. godine koji su pokazali da je potrebno povećanje od 5.000,00 kn.

3236 Zdravstvene usluge planirane su u visini od 53.000,00 kuna a utrošit će se na usluge Zavoda za javno zdravstvo za provjeru mikrobiološke ispravnosti namirnica za školsku kuhinju, za preglede kuharica, obveznog pregleda svih zaposlenih temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (70 x 145,00 kn), ispite kuharicama tzv. higijenski minimum i za sistematske preglede zaposlenika. Otkad je uveden HACCP sustav u školsku kuhinju ovi pregledi su intenzivniji tj. češći pa je potrebno osigurati više sredstava, a potrebna je i obnova HACCAP-a i 12.000,00 kn za mogućnost sklapanja dodatnog zdravstvenog osiguranja prema željama zaposlenika.

3237 Intelektualne i osobne usluge planirane su u visini od 3.000,00 kuna a utrošit će se za isplatu autorskog honorara predavačima za stručna usavršavanja učiteljima ili neku drugu uslugu

Page 3: OSNOVNA ŠKOLA „ĐURO ESTER“os-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr/upload/os-gjuro-ester... · Web view„Siguran put od kuće do škole“ Od bicikla do bicikla Pravopisni odred

3238 Računalne usluge planirane su u visini od 19.500,00 kuna a utrošit će se za mjesečno plaćanje (ugovoreno) ažuriranja računalnih baza, a određeni dio sredstava predviđen je za eventualnu potrebu za nekim novim programom pošto se često mijenjaju propisi koje treba popratiti programima sa novim obrascima.

3292 Premije osiguranja su planirane u visini od 25.000,00 kuna, a služit će za policu osiguranja imovine škole.

3293 Reprezentacija je planirana u visini od 5.000,00 kuna (Sredstva se troše za obilježavanje Dana škole i ugošćavanje povodom značajnijih datuma i događaja u školi)

3294 Članarine su planirane u visini od 1.570,00 kuna (Godišnja članarina Hrvatskoj zajednici OŠ i Hrvatskoj udruzi učeničkog zadrugarstva, INA kartica)

3299 Ostali nespomenuti rashodi planirani su u visini od 15.000,00 kuna, Vijenci, cvijeće 7.500,00 kn Ostali nespomenuti rashodi 7.500,00 kn

3431 Bankarske usluge i platni promet planirano je u visini od 750,00 kn, a utrošit će se na mjesečnu ratu FINA e-paketa. Budući da smo u sustavu riznice i nemamo svoj žiroračun, plan nam pokriva samo mjesečnu ratu FINA e-paketa.

4221 Uredska oprema i namještaj planirano je u visini od 33.500,00 kuna a utrošit ćemo za nabavu

1 računala 52 stolice za dvije učionice Klupe za predvorja škole za potrebe učenika

4241 Knjige u knjižnicama - lektira planirano je u visini 10.000,00 kuna.

4226 Sportska i glazbena oprema planirano je u visini 4.500,00 kuna, a utrošit će se na nabavu zvučnika.

4262 Ulaganja u računalne programe 4.000,00.

U okviru redovnog programa djeluju i aktivnosti:

Škola plivanja – trećim razredima naše škole plaćamo obuku plivanja na bazenima Cerine u Koprivnici u visini od 34.980,00 kuna. Učestvuje osamdesetak učenika.Plan za školu plivanja također je napravljen sukladno trošku iz 2015. godine.

Slobodne aktivnosti i školska natjecanja planirano je u iznosu od 70.974,00 kuna. Riječ je o 14 slobodnih aktivnosti koje vode učitelji naše škole. U navedenom iznosu je trošak tog prekovremenog rada (31) u iznosu od 42.140,00, list za roditelje Raugovori i potrošni materijal potreban za obavljanje nekih slobodnih aktivnosti, (3221) u iznosu od 5.000,00 kuna, a također i 334,00 kuna za osiguranje učenika školske prometne jedinice (3292). Na kontu 3299 predviđena su sredstva u iznosu od 7.500,00 kuna za međuopćinska i gradska natjecanja, županijska 16.000,00 kn.

Subvencioniranje prehrane u školskoj kuhinji planirano je u visini od 95.000,00 kuna, a služi zaprehranu učenicima, prema kategorijama gradskih subvencija.

Sufinanciranje roditelja školske kuhinje iznosi 682.000,00 kn

Aktivnost: POMOĆNIK U NASTAVI planirano u visini 130.770,00 kuna. Plan je napravljen u suradnji s Gradom na temelju projekta i doznačenih sredstava iz ministarstva.

Aktivnost :UNAPREĐENJE STANDARDA U ŠKOLAMA izvor VLASTITI PRIHOD i Ministarstvo unutar koje su planirana sredstva u iznosu od 208.921,00 a odnose se na:

3111 Plaće u visini 60.048,00 – dio sredstava u iznosu 5.508,00 kn namijenjen je isplati mentorstva, dok je 54.540,00 kn namijenjeno plaćama za 3 osobe iz programa Javnih radova.

3121 Ostali rashodi za zaposlene u visini 4.000,00 kn koja će se utrošiti na nagrade mentorima i učenicima učesnicima državnih natjecanja i sporta.

Page 4: OSNOVNA ŠKOLA „ĐURO ESTER“os-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr/upload/os-gjuro-ester... · Web view„Siguran put od kuće do škole“ Od bicikla do bicikla Pravopisni odred

313 Doprinosi na plaće u visini 7.223,00 kn a odnose se na isplate mentorstva i javnih radova

3211 Službena putovanja u visini 6.000,00 a odnosi se na sredstva doznačena iz Državnog proračuna za službena putovanja voditelja ŽSV kao i na troškove službenih putovanja koje refundira Agencija i HŠSS.

3212 Naknade za prijevoz u visini 4.800,00 kn – javni radovi

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u visini 36.350,00 – sredstva su planirana za 3 osobe iz programa Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (35.528,00), a 1.000,00 kn odnosi se na sredstva koja doznačena iz Državnog proračuna koja isplaćujemo roditelju za prijevoz djeteta s invaliditetom.

3292 Premije osiguranja u visini 20.000,00 – odnosi se na osiguranje učenika šk. god. 2016/2017., izvor financiranja su uplate roditelja

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u visini 60.500,00 kn a podrazumijevaju: Sredstva Školske zadruge Đurđica 4.000,00 – vlastita sredstva Majice s logom škole 3.000,00 – izvor financiranja su uplate roditelja Pomoć od Agencije za odgoj i obrazovanje za ŽSV 4.000,00 Unijapapir 2.500,00 – sredstva od prodaje starog papira Naknada štete od Osiguravajuće kuće 2.000,00 Testovi učenika 25.000,00 – izvor financiranja su uplate roditelja Troškovi projekata 20.000,00 – izvor donacije

4221 Uredska oprema i namještaj u visini 10.000,00 – radi se o kapitalnoj donaciji

Aktivnost Sufinanciranje udžbenika planirana je u visini 242.000,00 kn a namijenjena je povratu sredstava roditeljima za kupnju udžbenika.

Zakonske i druge podloge na kojima na kojima se zasnivaju programi:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09., 92/10., 90/11.. i 105/11.), Zakon o ustanovama (NN 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.), Zakon o proračunu i registrirani djelokrug rada ustanove.Upute za izradu Prijedloga financijskog plana za razdoblje 2013.-2015. Grada Koprivnice od 23. listopada 2012. KLASA:400-06/13-01/0015, URBROJ:2137/01-04/1-13-6. Godišnji izvedbeni odgojno, obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2013./2014. Školski kurikulum OŠ „Đuro Ester“, nastavne i izvannastavne aktivnosti za školsku godinu 2013./2014.

Usklađeni ciljevi, strategija i programi s dokumentima dugoročnog razvojaCiljevi, strategija i programi s dokumentima dugoročnog razvoja nalaze se u Državnom pedagoškom standardu, Nacionalnom kurikulumu i Nastavnom planu i programu škole. OŠ „Đuro Ester“ donosi godišnji operativni plan i školski kurikulum, prema planu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Strateške planove donosi Ministarstvo i Grad Koprivnica.Vertikala usklađivanja ciljeva i programa Ministarstva, Grada Koprivnice s programom škole još nije provedena.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Ishodište i pokazatelj na čemu se zasniva izračun potrebnih sredstava je Odluka Grada Koprivnice o mjerilima za financiranje decentraliziranih funkcija i tzv. „socijale“ i Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja čiji temelji se nalaze u Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Državni pedagoški standard u članku 21. Opisuje mjerila za prostor i opremu u osnovnoj školi. Svi naši planovi temeljeni su na tome. Planiramo izgradnju nove škole na Podolicama koja bi osigurala izvođenje nastave u jednoj smjeni preuzevši dio učenika kako bi se u sadašnjoj školskoj zgradi isto tako mogla odvijati nastava u jednoj smjeni. Isto tako planiramo izgradnju školske športske dvorane na prostoru pored škole. Naravno da naši planovi „ovise“ o mogućnosti financiranja našeg osnivača.

CILJEVI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PRETHODNOJ GODINI.

Škola izabrana u e-Škole

Page 5: OSNOVNA ŠKOLA „ĐURO ESTER“os-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr/upload/os-gjuro-ester... · Web view„Siguran put od kuće do škole“ Od bicikla do bicikla Pravopisni odred

Škola je uključena u mnoge projekte što doprinosi stručnom usavršavanju učitelja i kvalitetnijem radu s učenicima. Uz redovita stručna usavršavanja učitelja, koja su organizirana od strane Agencije za odgoj i obrazovanje te Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, učitelji škole usavršavaju se i u školi. Predavači su stručne suradnice, ravnateljica, učitelji škole i mnogi vanjski predavači. Zbog visoke motivacije kolektiva za inovacijama učitelji su prošli edukaciju za projekt e-Dnevnik tako da smo svi uključeni u taj projekt. Opremljenost škole je na vrlo visokom nivou zahvaljujući osnivaču Gradu Koprivnici, donatorima i dobroj organizaciji u školi. Cijela škola pokrivena je internetskom vezom, svaka učionica škole ima projektor i računalo,a neke učionice imaju pametne ploče. Nastava je učenicima zanimljivija, motivacija za učenje je bolja. Svakako je potrebno napomenuti da sva nastavna sredstva koja se nalaze u školi nikako ne mogu zamijeniti ulogu učitelja kao nositelja odgojnog procesa. Njegova stručnost, ali i toplina i ljudskost na prvom su mjestu i nikada tehnika neće i ne smije to zamijeniti. Radi razvoja nastavnog procesa i stručnosti učitelja škola vodi veliku brigu i o stručnom usavršavanju učitelja prisustvovanjem stručnim skupovima izvan škole i organizacijom stručnih aktiva u školi. Svojim stručnim usavršavanjem otvaramo školu za inovacije. Tako smo postali eksperimentalna škola u provedbi kurikuluma građanskog odgoja, eksperimentalna škola izbornog predmeta građanskog odgoja u osmim razredima, uveli smo e-Dnevnik, izabrani smo u projekt e-Škole, uključili smo se u projekt Rane odgojno-obrazovne intervencije temeljene na pokazateljima uspješnosti, u projekt Razvoj kurikulumske kulture, Međunarodno nastavničko vodstvo, usavršavanje učitelja za izradu e-learning sadržaja u okviru projekta EduTeach, pola kolektiva prošlo je Superviziju. Domaćini smo brojnih stručnih skupova. Naši učitelji odlaze na mnoge skupove kao predavači. Surađujemo s drugim školama u Republici Hrvatskoj i europskim gradovima. Na međunarodnoj razini ostvarujemo i nastavljamo suradnju s OŠ „Olga Meglič“ iz Ptuja, članovi smo Međunarodne Eko škole, povezujemo učenike koji uče francuski jezik s učenicima iz Francuske, surađujemo s europskim nastavnicima kroz projekt Internacional teacher leadership. Energetsko osvještavanje učenika - projekt je za koji smo primili nagradu u Italiji (Napulju), a nakon toga na završnom natjecanju drugu nagradu u Belgiji (Bruxelles) što nam je otvorilo mogućnost odlaska nastavnika i učenika na susrete u Europu.

Korištenjem digitalne opreme želimo se uključivati u različite nacionalne i međunarodne projekte, a u nastavnom procesu i pedagoškom radu želimo podići na višu razinu usvajanje nastavnog gradiva i povećati motivaciju učenika putem medija koji im je veoma blizak. Nastavu ćemo usmjeriti još više prema istraživačkom, projektnom, problemskom, suradničkom i iskustvenom učenju. Time ćemo staviti učenika u centar aktivnosti i omogućiti mu lakše učenje na temelju vlastitog rada i zalaganja. Razvijat ćemo kod učenika vještine i znanja koja su korisna za njihovu budućnost.

Vođenje e-maticePostupak vođenja i održavanja e-matice bazira se na redovnom unošenju i ažuriranju podataka. Za izvođenje ovih radnji potrebno je posjedovati računalo i vezu s internetom. Proces vođenja e-matice odvijat će se u e-učionici naše škole, a izvodit će ga nastavnici škole u suradnji s osobom zaduženom za vođenje e-matice. Tijekom cijele školske godine predviđaju se slijedeće aktivnosti:

ispis učenika koji su završili 8. razred upis učenika koji su upisali prvi razred ispis učenika koji će se tijekom školske godine preseliti u neku drugu školu upis učenika koji će se tijekom školske godine upisati u našu školu pomoć razrednicima tijekom upisa završnih ocjena učenika na kraju polugodišta i na kraju školske godine pomoć razrednicima tijekom upisa udžbenika koji će se koristiti naredne školske godine pomoć razrednicima tijekom ispisa svjedodžbi učenika kontrola i ažuriranje unesenih podataka u e-maticu

Vođenje e-DnevnikaAdministrator uređuje podatke na razini škole (nastavnici i predmeti u školi te kreiranje razreda i dodjela razrednika) te briše neispravne unose radnih sati, izostanaka i ocjena. Osim inicijalnog unosa podataka u aplikaciju na početku školske godine administrator educira ostale nastavnike o pravilnom korištenju, a tijekom godine kontinuirano im je na raspolaganju za pitanja i korekcije njihovih unosa. Također je i kontakt osoba prema CARNetovoj podršci obrazovnom sustavu pa stoga prikuplja pitanja i zahtjeve kolega i po primitku odgovora ih distribuira.Tijekom godine administrator će raditi na:1. inicijalnom unosu podataka na početku školske godine;2. educirati korisnike e-Dnevnika u školi na početku i tijekom školske godine;3. korekciji unosa nastavnika tijekom školske godine;4. prikupljati pitanja i zahtjeva kolega, te raditi na distribuciji povratnih informacija od strane CARNetove podrške, tijekom školske godine. 

Obuka plivanjaObuka plivanja izvodit će se na Gradskim bazenima „Cerine“ u Koprivnici u pet dana u dvije smjene. Obuka neplivača planira se provesti u drugom polugodištu, u trećim razredima. Realizirat će se u suradnji s Osnivačem i roditeljima koji će se pobrinuti oko prehrane svoje djece. Troškove obuke plivanja financirati će Grad, a prijevoz od škole do bazena i natrag ide na teret škole. Učiteljice će upoznati roditelje na roditeljskim sastancima o terminima, dati im anketu kojom će roditelji potvrditi jesu li suglasni da njihovo dijete pohađa obuku plivanja. Školu plivanja pohađat će svi učenici trećih razreda, njih 90-tak uz vodstvo učiteljica: Dragane Kolenko, Lidije Bogadi, Dijane Veh i Kristinke Fabić. Obuku plivanja provoditi će profesori tjelesno-zdravstvene kulture, a obuka će trajati 20 sati. Školski liječnik pregledati će djecu i dati potvrdu o psihofizičkoj sposobnosti za školu plivanja.

Program rada pomoćnika u nastavi

Page 6: OSNOVNA ŠKOLA „ĐURO ESTER“os-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr/upload/os-gjuro-ester... · Web view„Siguran put od kuće do škole“ Od bicikla do bicikla Pravopisni odred

Škola je kao partner uključena u projekt „ODJEK- Odrastanje u jednakosti, Koprivnica“ čiji nositelj je Grad Koprivnica. Cilj projekta je pružiti profesionalnu potporu učenicima s teškoćama u razvoju i kvalitetniji pristup obrazovanju kroz rad pomoćnika u nastavi i izradu programa podrške prema individualnim potrebama učenika s teškoćama u razvoju. Troje učenika naše škole imat će omogućenu podršku pomoćnika u nastavi. Jedan pomoćnik je planiran za učenika 4.a razreda, a drugi pomoćnik je planiran za dvoje učenika (učenicu 1.a razreda i učenika 3.c razreda). Pomoćnici će pružati pomoć učenicima u školskim aktivnostima tijekom odgojno-obrazovnog procesa u ustanovi i izvan-učioničkim oblicima nastave - pomoć u komunikaciji, socijalnoj uključenosti i aktivnosti u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka. Pomoćnici se također obvezuju da će pri obavljanju poslova pomoćnika u nastavi surađivati i s roditeljima učenika s teškoćama, surađivati s učiteljima, surađivati sa stručnim timom/koordinatorom za pomoćnike u školi, voditi evidenciju i mjesečno izrađivati Izvješće o obavljenim poslovima i kontinuirano surađivati s Upravnim odjelom za društvene djelatnosti Grada Koprivnica i projektnim timom projekta ODJEK.Za svakog učenika je prema njegovim potrebama izrađen program rada pomoćnika u nastavi.

Program mjera za povećanje sigurnosti u osnovnoj školiProtokol o postupanju u slučaju nasiljaU slučaju prijave nasilja ili dojave o nasilju među učenicima stručni suradnik, razrednik i dežurni učitelj poduzima slijedeće aktivnosti: poduzima sve mjere da se zaustavi i prekine nasilno ponašanje prema učeniku ili po potrebi pozove djelatnike policije ukoliko je učenik povrijeđen u mjeri koja zahtijeva liječničku intervenciju ili pregled, poziva službu hitne liječničke

pomoći i osigurava pratnju iz škole do bolnice te sačeka dolazak učenikovih roditelja ili zakonskih zastupnika, po prijavljenom nasilju obavještava roditelje djeteta ili zakonskog zastupnika te ih upoznaje sa svim činjenicama i

okolnostima koje su se dogodile i izvijestiti ih o aktivnostima koje će se poduzeti, po prijavi obaviti razgovor s djetetom koje je žrtva nasilja, poštujući pritom djetetovo dostojanstvo, a u slučaju da je

postojala liječnička intervencija i razgovor s liječnikom roditeljima ili zakonskim zastupnicima učenika koji je žrtva vršnjačkog nasilja dati obavijest i pružiti savjetodavnu i

stručnu pomoć obaviti razgovor s drugom djecom radi utvrđivanja okolnosti obaviti razgovor s učenikom koji je počinio nasilje, ukazati mu na štetnost i neprihvatljivost takvog ponašanja, te ga

savjetovati i poticati na promjenu ponašanja.Ukoliko je učenik u obitelji žrtva zanemarivanja ili zlostavljanja obavijestiti nadležni Zavod za socijalnu skrb,

poduzeti sve mjere za pomirenje djece i stvaranje prijateljskog i pozitivnog ozračja u školi ili razredu, pozvati roditelje ili zakonske zastupnike učenika koji je počinio nasilje, upoznati ih s događajem i štetnošću takvog

ponašanja, savjetovati ih s ciljem promjene takvog ponašanja, te ih pozvati na uključivanje u savjetovanje ili stručnu pomoć u školi ili izvan nje,

o svemu poduzetom voditi službene bilješke

Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanjaPlan rada Tima za kvalitetu

Vrijeme Sadržaj rada Nositelji

Rujan Rezultati samovrednovanja učenika Prijedlog Razvojnog plana škole Članovi Tima

Prosinac/siječanj Analiza ostvarenja Razvojnog plana škole za školsku godinu 2014/2015.

Članovi TimaHelena Hećimović

Ljiljanka Ramljak LončarićPredstavnik Vijeća učenika

Ožujak Izrada instrumenta za samovrednovanjeradnog ozračja

Članovi Tima

Travanj Provođenje samovrednovanja i obrada rezultata Članovi Tima

Stručna vijeća – aktivi RN i PN

Sadržaj permanentnog usavršavanja Ciljne skupine Vrijeme ostvarenja Planirani broj sati

Planiranje školskog kurikulumaE-dnevnikPružanje prve pomoći u školi

učitelji kolovoz 5

Izrada plana rada na Satu razrednikaAnaliza programa PP i IP

učitelji rujan 5

Radionica tehničkih vještina učitelji listopad 3Primjeri iz prakse PŠ VinicaNastava LKKombinatorika u nastavi matematike

Učitelji studeni 3

Medijacija u razreduRazličiti učenici, različiti učiteljiPoveznica nastave HJ u PN i RN

Učitelji ožujak 4

Page 7: OSNOVNA ŠKOLA „ĐURO ESTER“os-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr/upload/os-gjuro-ester... · Web view„Siguran put od kuće do škole“ Od bicikla do bicikla Pravopisni odred

učitelji travanj 3

Ukupno sati tijekom školske godine 23

Stručna usavršavanja na županijskoj razini

Organizator usavršavanja Namijenjeno Vrijeme ostvarenja Planirani broj sati

Županijska stručna vijećapo predmetima

Učiteljima i stručnim suradnicima

3x tijekom godine 20 po predmetu

Ukupno sati tijekom školske godine isto

Page 8: OSNOVNA ŠKOLA „ĐURO ESTER“os-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr/upload/os-gjuro-ester... · Web view„Siguran put od kuće do škole“ Od bicikla do bicikla Pravopisni odred

Stručna usavršavanja na državnoj razini

Organizator usavršavanja Namijenjeno Vrijeme ostvarenja Planirani broj sati

Agencija za odgoj i obrazovanje Učiteljima i stručnim suradnicima

1x godišnje 24

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

isto isto isto

Druge organizacije isto isto istoUkupno sati tijekom školske godine isto

Ostala stručna usavršavanja i osposobljavanjaSvaki učitelj i stručni suradnik vodi evidenciju o permanentnom usavršavanju u obrascu Individualni plan i program permanentnog usavršavanja za školsku godinu 2015./2016. koji se utvrđuje na sjednici Učiteljskog vijeća u rujnu. Program usavršavanja obuhvaća sadržaje iz struke te nova saznanja u određenoj znanstvenoj disciplini, aktualna teorijska i praktična pitanja, pedagoško, psihološko i metodičko usavršavanje. Svaki novi zaposlenik obvezno se upućuje na stručno usavršavanje iz područja zaštite na radu, zaštite od požara, plan evakuacije.

Plan kulturne i javne djelatnosti Mjesec Sadržaji aktivnosti Br. učenika Nositelji aktivnostiRujan Obilježavanje Hrvatskog olimpijskog dana 761 Svi učenici i djelatnici škole

Obilježavanje Europskog tjedna kretanja 150 Učenici i učiteljiObilježavanje Tjedna cjeloživotnog učenja 330 Učitelji, stručni suradnici, učenici

Listopad Obilježavanje Dječjeg tjedna 391 Učitelji, stručni suradnici, učeniciObilježavanje Dana kruha i zahvalnosti za plodove zemlje

762 Učenici, učitelji razredne i predmetne nastave, knjižničarka

Obilježavanje Mjeseca hrvatske knjige – književni susret za učenike RN i PN

230 Knjižničarka, učiteljice hrvatskoga jezika i razredne nastave

Posjet kazalištu – viši razredi 371 Knjižničarka, razrednici, učiteljice hrvatskoga jezika, učenici

Studeni Obilježavanje Dana grada Koprivnice 150 Učenička zadruga Đurđica, učenici i učitelji PŠ Vinica

Posjet kazalištu – niži razredi 391 Knjižničarka, razrednici,učiteljice razredne nastave

Obilježavanje Mjeseca borbe protiv ovisnosti

761 Učenici, učitelji i stručni suradnici

Obilježavanje Dana sjećanja na Vukovar 762 Svi učenici i djelatnici škole

Prosinac Priredba za blagdan sv. Nikole 378 Učenici i učitelji razredne nastavePosjet kino predstavi 378 Razrednici, knjižničarkaŠkolska božićna priredba Božić u srcu 458 Učenici i učitelji škole

Siječanj Posjet 8. razreda kazalištu u Zagreb 88 Učenici, razrednici, knjižničarkaObilježavanje Dana sjećanja na žrtve holokausta

88 Učenici i učitelji

Veljača Maskenbal u školi 391 Učenici i učiteljice razredne nastave

Ožujak Obilježavanje Svjetskog dana voda 762 Učenici i učiteljiObilježavanje Dana Frankofonije 23 Učenici i učiteljica francuskoga jezikaObilježavanje Dana darovitih učenika 762 Učenici, učitelji, stručni suradniciObilježavanje Klimatskog tjedna 762 Učenici i učitelji

Travanj Obilježavanje Dana planeta Zemlje 762 Učenici, učitelji, knjižničarkaSmotra učeničkih zadruga 150 Učenička zadruga ĐurđicaPosjet kolektiva kazalištu 74 Djelatnici škole

Svibanj Priredba za Majčin dan 50 Učenici, učitelji RN i PNDan OŠ „Đuro Ester“ – kulturno-umjetnički program

762 Svi učenici i djelatnici škole

8

Page 9: OSNOVNA ŠKOLA „ĐURO ESTER“os-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr/upload/os-gjuro-ester... · Web view„Siguran put od kuće do škole“ Od bicikla do bicikla Pravopisni odred

Plan terenskih nastava

Raz. VRSTA/ODREDIŠTE BR.UČ.

RAZREDNICI VODITELJI PRATITELJI VRIJEME

1.a1.c

TN - seosko gospodarstvo 2625

M.SinjeriB.Knez

M. Sinjeri S.Špoljarić svibanj 2016.

1.b1.PŠ

TN - seosko gospodarstvo 2621

J.TkalčecL.Sabolović

L.Sabolović S.Špoljarić svibanj 2016.

2.a2PŠ

TN Đurđevac 2426

D.BijelićŽ.Đurkan

D.Bijelić T.Katalenić lipanj 2016.

2.b2.c

TN Đurđevac 2323

N.NinkovićN.Čolak

N. Čolak T.Katalenić

2.a2.b2.c2PŠ

TN Varaždin 24232326

D.BijelićN.NinkovićN.ČolakŽ.Đurkan

D.Bijelić T.Katalenić

T.Kraljić

travanj 2016.

3.a3.b3.c3PŠ

TN Križevci-Kalnik 26262620

D.KolenkoD.VehL.BogadiK.Fabić

L.Bogadi T.Katalenić

H.Knežević

svibanj-lipanj 2016.

3.a,b,c,PŠ

Škola plivanja 26262620

D.KolenkoD.VehL.BogadiK.Fabić

D.Kolenko

L.Bogadi

9.-13.11.2015.

16.-20.11.2015.

4.a4.b

TN – Zagreb 2426

S.CiberJ.Mikulan

J.Mikulan H.Knežević 6.5.2016.

4.b4PŠ

TN – Zagreb 2623

S.NinkovićLj.Škrobot

Lj.Škrobot Nina Ninković

4.c

4PŠ

Ekskurzija – Biograd n/m 26

23

S.Ninković

Lj.Škrobot

Lj.Škrobot N.Ninković 3.-5.6.2016.

5.a5.b5.c5.d

TN – Krapina, Zagreb 22212220

M.JerčinovićI.PiskačS.KapustaI.Vađunec

M.Jerčinović Đ.Lucek

D.Markić

travanj 2016.

6.a6.b

Izlet – Gorki kotar – Kvarner

2527

S.AntolićI. Fulir

I.Fulir A.M.Bobovčan svibanj 2016.

6.c6.d

Izlet – Gorki kotar – Kvarner

2525

A.VratićS.Mihočka

S.Mihočka Mirna Kovačić

7.a TN – Niz rijeku Dravu 23 D. Vajdić Dubravka Vajdić Kolarić

J.F.PolančecT.Martić

listopad 2015.

7.a

7.c

Ekskurzija – Dalmacija 23

24

D.Vajdić

Anja Ćosić

Dubravka Vajdić Kolarić

Đ.Lucek 14. – 18.6.2016.

7.b

7.d

Ekskurzija – Biograd n/m 25

23

D.Markić

M.Kanisek

M.Kanisek M.Rušak 14. – 18.6.2016.

8.a8.b8.c8.d

TN- Vukovar 21232123

D.KalamirM.RušakV.H.PerošićA.M.Bobovčan

A.M.Bobovčan J.Fanuko Polančec

Mirna Kovačić

prema pozivu organizatora(dva dana)

8.a8.b8.c8.d

TN Jalta 21232123

D.KalamirM.RušakV.H.PerošićA.M.Bobovčan

Matija Rušak Sanja Antolić

9

Page 10: OSNOVNA ŠKOLA „ĐURO ESTER“os-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr/upload/os-gjuro-ester... · Web view„Siguran put od kuće do škole“ Od bicikla do bicikla Pravopisni odred

Plan slobodnih aktivnosti prema GraduRED.BROJ

NAZIV AKTIVNOSTI BR.UČ.

BR.SATI GOD.

UČITELJ

1. Crveni križ 10 35 Miroslav Kanisek2. Mali dizajneri 15 35 Darko Markić3. Građanski odgoj 8 35 Ana-Marija Bobovčan4. Mali turistički vodiči 8 35 Jasminka Fanuko-Polančec5. Filmska družina „OKO“ 13 35 Sanja Antolić6. Vokalna skupina 14 35 Mihael Kivač7. Školska prometna jedinica 20 35 Tijana Martić8. Školski list 10 35 Đurđica Lucek9. Radio „Đuro“ 8 35 Marija Šimunić10. Francuska grupa 18 35 Tomislava Kraljić11. Mladi planinari 45 35 Miroslav Kanisek12. Scensko-recitatorska grupa 10 35 Sanja Kapusta13. Novinarska grupa 10 35 Nataša Borščak14. Šah 15 35 Igor Fulir

Ukupno 204 490

Projekti školeRazredna nastava:

Etički kodeks roditelja i učenika 1. razreda Čitamo mi u obitelji svi Škola tenisa Radionice za roditelje „Očima, ušima, rukama, nogama“ „Deset dana bez ekrana“ „Za Damire i Nemire“ „English tea time“ Ljekovitost livadnih biljaka Pričam ti priču Humanost na djelu – djeca za djecu Vrtić u školi-škola u vrtiću Naj dječje djelo Preci i potomci Što ću biti kad odrastem

Predmetna nastava: Dan Frankofonije Eksperimentalni izborni program GOO Međunarodna eko škola List za roditelje „Razgovori“ Biciklom po gradu Čitanjem do zvijezda Školski list „Leteći razred“ Suradnja s OŠ Olgom Meglič Ptuj Biografije poznatih Koprivničanaca „110 godina Tadijanovića“ „Čitanje ne poznaje granice“ „Veličina naše škole“ Čokolada+kava „Siguran put od kuće do škole“ Od bicikla do bicikla Pravopisni odred Vodni agent Glazbom po Europi Igre prijestolja na hrvatski način Božićno primirje Sportske igre mladih Volontiranje u razredu i gradu Svaki mjesec jedan dan volontiram Projekt građanin Bioraznolikost Navijačko ponašanje na stadionima „Svi križevi Vukovara“

10

Page 11: OSNOVNA ŠKOLA „ĐURO ESTER“os-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr/upload/os-gjuro-ester... · Web view„Siguran put od kuće do škole“ Od bicikla do bicikla Pravopisni odred

Medijacija u razredu

Zdr avstveno - socijalna zaštite učenika U sklopu zdravstvene i socijalne skrbi učenika škola će surađivati sa zdravstvenim ustanovama i tijelima socijalne skrbi. Zdravstvena zaštita učenika provodi se cjelokupnim odgojnim radom u školi te su učenici od 1. do 8. razreda obuhvaćeni Programom specifičnih i preventivnih zdravstvenih mjera tijekom cijele školske godine. Za vrijeme boravka u školi za učenike se organizira prehrana u školskoj kuhinji. Doktorica školske medicine Andreja Kos Milkić obavljat će tijekom školske godine sistematske preglede i cijepljenja učenika prema programu obaveznog cijepljenja i uz to vezane teme zdravstvenog odgoja (zdrava prehrana, profesionalna orijentacija, reproduktivno zdravlje mladih), zatim preglede vezane uz zdravstvenu i tjelesnu kulturu i sport te određivanja psihofizičkog stanja učenika i namjenske preglede. Doktorica dentalne medicine provodit će program prevencije oralnih bolesti koji obuhvaća zdravstveni odgoj u svim 1. i 2. razredima, kontrolu oralne higijene u 3. i 4. razredima te praćenje zdravlja zubi učenika 6. razreda. Tijekom godine ostvarivat će se i suradnja sa Centrom socijalne skrbi i drugim ustanovama radi pomoći učenicima u stanju potrebe za socijalnom zaštitom (rješavanje socijalnih problema) uključujući i zaštitu prava učenika, posebice zaštitu od zlostavljanja, zanemarivanja i obiteljskog nasilja.

Plan zdravstvene zaštite odgojno-obrazovnih i ostalih radnika školeTemeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („NN“ br. 79/07.) na početku školske godine napravljeni su sanitarni pregledi za sve radnike škole (učitelje, stručne suradnike, administrativno i tehničko osoblje). Kuharice obavezno svakih šest mjeseci odlaze na sanitarni pregled u Zavod za javno zdravstvo, a svake četiri godine pohađaju tečaj za stjecanje osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnicai osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu namirnica. Svi radnici škole također u skladu s Temeljnim kolektivnim ugovorom obavljaju pregled svake treće godine pri izabranim liječnicima. Temeljem Zakona o zaštiti na radu, Zakona o zaštiti od požara i ostalih važećih zakona s tog područja radnici škole redovito se osposobljavaju za: rad na siguran način, za zaštitu od požara, za pružanje prve pomoći, evakuaciju, siguran rad na računalu, a ovisno od procjene opasnosti radnog mjesta i dodatne preglede kao na primjer ložač centralnog grijanja, zatim radnik koji kosi travu osposobljava se za rad s kosilicom.

Program međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne škole

Izvedbeni plan i program građanskog odgoja i obrazovanja dio je Školskog kurikuluma i Nastavnog plana i programa. Školski kurikulum OŠ „Đuro Ester“ izrađen je u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju (čl. 26. i 28.) te Nacionalnim okvirnim kurikulumom. Na temelju članka 27. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ministar znanosti, obrazovanja i sporta donio je Odluku: o donošenju programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje školeOsnovna škola „Đuro Ester“ Koprivnica dvije godine je sudjelovala u eksperimentalnom provođenju kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja, a od ove školske godine sudjeluje u eksperimentalnom izbornom programu građanskog odgoja i obrazovanja u 8. razredu. Već dugi niz godina sudjelujemo u Projektu građanin i predstavljamo ga na smotrama demokratskog građanstva. Ovaj školski izvedbeni plan i program predstavlja međupredmetne sadržaje u svim nastavnim predmetima, satu razrednika i izvanučioničke aktivnosti od 1. do 8. razreda. Dokument školskog Izvedbenog plana i programa objavljen je na mrežnoj stranici škole, postoji kao školski dokument u pisanom obliku te kao radna mapa za učitelje koja je pohranjena u zbornici škole, a služi i za odlaganje priprema te predstavlja jednim dijelom i izvješće o ostvarenom programu na kraju školske godine.

Učenička zadruga ĐurđicaUčenička zadrugu Đurđica u okviru koje djeluje šest sekcija: Sekcija za rad s biljkama, Etno sekcija, likovno-estetska sekcija, Eko sekcija, Dizajnerska sekcija te Sekcija za marketing i promociju nastavlja i ove godine s radom. Pod stručnim vodstvom voditeljice zadruge, profesorice Vesne Hižman-Perošić i voditelja pojedinih sekcija kao i vanjskih suradnika, učenicima zadrugarima od prvog do osmog razreda omogućeno je dodatno stjecanje znanja i sposobnosti vezanih uz sadržaje proizvodne prirode s kojima se susreću u svakodnevnom životu, a u cilju razvijanja njihovih vještina i poticanja kreativnosti. Kako bi kod učenika potaknuli inovativnost i poduzetnost, organizirat će se edukativne izvannastavne radionice, koje ćemo provoditi kroz redovne i izborne predmete i izvannastavne aktivnosti u okviru školskog kurikuluma, a prema interesima učenika tijekom cijele školske godine. Osim obrazovnih i proizvodnih ciljeva, aktivnosti Učeničke zadruge Đurđica usmjerene su k razvijaju pozitivnih moralnih i općeljudskih vrijednosti temeljenih na međusobnom pomaganju i suradnji učenika. Uz aktivno sudjelovanje u životu lokalne zajednice, posebno u humanitarnom radu i ekološkim akcijama, zadruga Đurđica predstavljat će svoj rad na smotrama, sajmovima, natjecanjima, izložbama i radionicama.

FrankofonijaFrankofonija je internacionalna organizacija koja predstavlja jednu od najvećih lingvističkih zona u svijetu. Kako bi se i ovog ožujka tradicionalno obilježila u našoj školi, pobrinuti će se učenici polaznici francuskog jezika. Ciljevi Frankofonije su zbližavanje ljudi i jačanje njihove kulturne suradnje te promoviranje obrazovanja.

Međunarodna Eko škola

11

Page 12: OSNOVNA ŠKOLA „ĐURO ESTER“os-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr/upload/os-gjuro-ester... · Web view„Siguran put od kuće do škole“ Od bicikla do bicikla Pravopisni odred

Kako škola surađuje s Ekološkom udrugom grada Koprivnice i Gradom Koprivnicom učenici su uključeni u brojne aktivnosti, a neke od njih su:- praktičan rad: sudjelovanje u sakupljanju starog papira, baterija, čepova, štednji energije u školi, uređenju okoliša škole- obrada podataka: izvješća o provedenim aktivnostima- rad na terenu: zimsko prebrojavanje ptica, spašavanje vodozemaca, pošumljavanje…- obilježavanje značajnih ekoloških datuma- sudjelovanje u projektnom danu (tema:voda)- suradnja 6-tih razreda sa školom Collège Marc Sangnier iz Francuske na temu održivi razvoj- sudjelovanje na Koprivničkom klimatskom tjednu, Tjednu prirodoslovlja - rad na Međunarodnom projektu: Vodni agent

Obilježavanja Dana školeDan naše škole obilježavamo kulturno-umjetničkim programom u Domoljubu. U programu ispunjenom duhom zavičaja sudjeluju učenici recitatorske grupe nižih i viših razreda, pjevački zbor, tamburaški orkestar, folklorna i ritmička grupa nižih razreda … te učenici prijateljske škole Olga Meglič iz Ptuja. Na priredbi su proglašeni najbolji učenici generacije osmih razreda kojima ravnateljica škole Sanja Prelogović uručuje prigodne poklone za izvrsna postignuća u toku osmogodišnjeg školovanja.

Izdavačka djelatnost – list za roditelje „Razgovori“ i školski list „Leteći razred“Škola čini puno na području suradnje roditelja i škole te organizira predavanja za roditelje, radionice za roditelje, individualno savjetovanje panoe za roditelje s raznovrsnim temama, uključivanje roditelja u nastavni proces. Izdajemo i dalje planiramo izdavati list za roditelje „razgovori“. List daje informacije roditeljima o pedagoškim i odgojnim sadržajima koji se tiču obiteljskog odgoja, ali i informacije o događajima u školi i stručnom radu učitelja u nastavi.Škola razvija još jedan oblik pismene komunikacije. Željeli bi i dalje njegovati taj oblik komunikacije.To je list za učenike „Leteći razred“.

Hrvatska i slovenska škola prijateljski surađuju već 30 godinaUčitelji Osnovne škole „Đuro Ester“ Koprivnica i Osnovne škole Olge Meglič Ptuj međusobno surađuju. Prijateljstvo dviju škola traje od 1982. godine, kada je na svečanoj sjednici u Koprivnici potpisana Povelja bratimljenja. U godinama koje su slijedile, škole su organizirale zajedničke aktivnosti – radionice, sportske susrete, te do danas zadržale običaj međusobnog druženja i suradnje povodom dana škole. Međusobno ohrabrenje i podrška od neprocjenjive su važnosti za naš zajednički poziv i zajedničku misiju – biti učitelj, biti svjetionik na djetetovom životnom putu da ostvari ono najbolje što nosi u sebi, biti mu instruktor plivanja u moru života. Suradnju nastavljamo i dalje.

Školski preventivni programKoordinatorica školskog programa prevencije je socijalna pedagoginja Dijana Lukačić, a članovi Povjerenstva su: Sanja Prelogović, ravnateljica Jasna Relja, pedagoginja Miroslav Kanisek, prof.biologije i kemije Matija Rušak, prof.TZK Sanja Ciber, nast. RN Željka Đurkan, nast. RN Marija Triplat, predsjednica Vijeća roditelja Patricija Bačani, predsjednica Vijeća učenika Andreja Kos Milkić, liječnica školske medicine Katarina Budaj, djelatnica Kluba liječenih alkoholičara „Podravka“Školski preventivni program OŠ „Đuro Ester“ za školsku godinu 2015./2016. obuhvaća više područja preventivnog djelovanja ovisno o uzrastu učenika, odnosno karakteristikama razvojne dobi. Programi prevencije usmjereni su na zaštitu zdravlja učenika (prevencija ovisnosti), prevenciju nasilja i prevenciju školskog neuspjeha. Osim za učenike, planirane su i preventivne aktivnosti za roditelje i učitelje. Određene preventivne sadržaje ostvarujemo u suradnji sa vanjskim suradnicima. Naglasak preventivnih aktivnosti i programa je na osnaživanju i pomoći učenicima u razvijanju pozitivnih životnih vrijednosti i vještina koje će im pomoći u prevladavanju raznih rizika odrastanja i donošenju zdravih i pozitivnih odluka u životu. Tako smo ove godine birali aktivnosti kojima se promiče socijalna osjetljivost kod učenika odnosno kojima učenici razvijaju vrijednosti solidarnosti, humane vrednote te brigu i odgovornost za druge. program sadrži:

programe zaštite zdravlje učenika (prevencija ovisnosti) programe prevencije nasilja programe prevencije školskog neuspjeha preventivne aktivnosti namijenjene roditeljima preventivne aktivnosti namijenjene učiteljima

Osnovni cilj školskog preventivnog programa je unaprijediti cjelokupni zdravi razvoj učenika.à Povećati razinu svijesti i znanja učenika i roditelja o štetnim posljedicama ovisnosti i odabiru zdravih stilova životaà Razvijati odgovornost i brigu za vlastito zdravlje i odgovorno ponašanje i solidarnost prema drugimaà Razvijati socijalne i komunikacijske vještine kod učenika kako bi se jačale zaštitne snage i smanjivali neprihvatljivi

oblici ponašanja i pojava ovisnosti

12

Page 13: OSNOVNA ŠKOLA „ĐURO ESTER“os-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr/upload/os-gjuro-ester... · Web view„Siguran put od kuće do škole“ Od bicikla do bicikla Pravopisni odred

Samovrednovanje školeCiljevi samovrednovanja škole su: Utjecati na stvaranje kvalitete u odgojno-obrazovnom procesu, uključujući redovni nastavni proces, organizaciju dopunske i dodatne nastave, izbornu nastavu, izvannastavne aktivnosti, izvanučioničku nastavu, putem samovrednovanja nekoliko elemenata:

a) Ostvarenja godišnjeg plana i programa rada školeb) Ostvarenja školskog kurikulumac) Suradnja s roditeljimad) Suradnja s lokalnom zajednicom

Zadaci samovrednovanja škole su: Samovrednovanje odgojno-obrazovnog procesa putem analiza nastavnog procesa, rezultata školskih i županijskih

natjecanja, korištenje suvremenih metoda rada u nastavnom procesu, primjenu suvremenih socioloških oblika rada u nastavnom procesu, radno ozračje u nastavi i radna atmosfera, komunikacijske vještine učitelja i učenika u nastavi, ostvarena odgojno-obrazovna postignuća u nastavnom procesu, ocjenjivanja u nastavnom procesu, opisnog praćenja i vrednovanja u nastavnom procesu

Samovrednovanje kurikuluma putem Izvješća o ostvarenju kurikuluma na kraju školske godine Samovrednovanje rada škole putem Izvješća o ostvarenju godišnjeg plana i programa rada škole Samovrednovanje rada putem Izvješća o ostvarenju razvojnog plana škole Izvješća o uspjehu učenika na kraju godine Evaluacija radnog ozračja u školi od strane učitelja Evaluacija suradnje s roditeljima putem zapisnika s roditeljskih sastanaka, zapisnika Vijeća roditelja i Učiteljskih

vijeća o ostvarenoj suradnji s roditeljimaEvaluacija suradnje s lokalnom zajednicom putem oglašavanja na mrežnoj stranici škole, školskom listu, lokalnim novinama, stručnim časopisima.

Tim za kvalitetuCjelokupan rad škole nadgleda Tim za kvalitetu.Ravnateljica: Sanja PrelogovićStručne suradnice: Jasna Relja i Dijana LukačićUčiteljice razredne nastave: Dubravka Bijelić, Lidija BogadiUčitelji predmetne nastave: Dubravka Vajdić, Igor Fulir, Mihael KivačPredstavnica Vijeća roditelja i predstavnica Školskog odbora: Marija TriplatPredstavnik Vijeća učenika: Patricija BačaniKritički prijatelj škole: Vesna Milić, viša savjetnica u AZOO

Zaključak: Škola ima postavljenu svoju viziju, misiju, cilj i strategiju. Sva djelovanja škole biti će usmjerena ka tome.Vizija ŠkoleVizija škole je odgoj i obrazovanje sretnog i uspješnog učenika koji se razvija uz poticaj nastavnika i podršku roditelja, a moto škole je: „Škola i roditelji zajedno u formiranju učenika koji ne mora biti odličan đak, ali može postati odličan čovjek“.Misija ŠkoleSuradnjom nastavnika, roditelja i lokalne zajednice svakom djetetu omogućiti razvitak u sredini u kojoj će se osjećati prihvaćeno, voljeno, sigurno i zadovoljno, u sredini koja će djelovati poticajno na razvitak svih njegovih potencijala, u kojoj će se voditi briga o djetetovim specifičnostima kao pojedinca i gdje će se učenik osposobljavati za samostalan i odgovoran život.CiljStjecanje trajnog i primjenjivog znanja te osposobljavanje učenika za cjeloživotno učenje i osobni razvoj.StrategijaOsvijestiti nastavnike, roditelje i lokalnu zajednicu o važnosti njihove suradnje za dobrobit djeteta, stvarati zajedničke ciljeve, njegovati međusobnu komunikaciju, razvijati suradničke odnose. Na taj način Škola i roditelji će preuzeti odgovornost za razvoj naše škole.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA KOJI SE FINANCIRAJU:

Pokazatelj rezultata Definicija Jedinica Polaznavrijednost

Izvor podataka

Ciljana vrijednost 2016.

Ciljana vrijednost 2017.

Ciljana vrijednost2018.

Obilježja i uvjeti programa nastave

Redovita nastava

Izborna nastava

Broj učenika a koji polaze nastavu

760

725 škola

759

726

760

730

762

735Povećanje broja školskih projekata/priredbi/manifestacija

Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti,

13

Page 14: OSNOVNA ŠKOLA „ĐURO ESTER“os-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr/upload/os-gjuro-ester... · Web view„Siguran put od kuće do škole“ Od bicikla do bicikla Pravopisni odred

- Međuopćinski- Županijski- Državni

talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti

Broj projekata

10

5

2

škola10

5

3

11

6

3

12

7

3Povećanje broja učenika koji su uključeni u različite školske projekte/priredbe/manifestacije

- međuopćinska- županijska- državna

Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz ovakve aktivnosti

Broj učenika koji učestvuju 130

80

10

škola135

80

10

140

85

12

145

90

13Povećanje broja osvojenih mjesta (prva tri) na županijskim/državnim natjecanjima

- županijsko- državno

Uz to što se učenike potiče na izražavanje sposobnosti kroz ovakve aktivnosti testira se i kvaliteta rada učitelja s nadarenim učenicima

Broj učenika plasiranih na županijska i državna natjecanja

80

10škola

80

10

85

12

95

13

Vanjsko vrednovanje - NCVVO

Radi unapređenja kvalitete odgojno-obrazovne djelatnosti-zdravstveni odgoj

Broj učenika koji su prisustvovali ispitivanju

90 škola 85 93 87

Izvannastavne aktivnosti

Radi zadovoljavanja različitih potreba i interesa učenika

Broj učenika koji su uključeni u izvannastavne aktivnosti

745 škola 748 750 753

Dopunska nastavaRadi učenika kojima je potrebna pomoć u učenju

Broj učenika koji polaze dopunsku nastavu

350 škola 351 355 360

Dodatna nastava

Radi učenika koji u nastavnom predmetu ostvaruju natprosječne rezultate

Broj učenika koji polaze dodatnu nastavu

235 škola 232 235 240

Izvanučionička nastava

Radi funkcije realizacije školskog kurikuluma i nastavnog plana i programa

Broj učenika koji su učestvovali u izvan-učioničkoj nastavi

759 škola 759 760 762

Kulturna i javna djelatnost

Razvijanje kulturnih potreba učenika

Broj učenika koji polaze izvanško-lske aktivnosti

759 škola 759 760 762

Radi učenika koji pokazuju interes za stjecanje radno

14

Page 15: OSNOVNA ŠKOLA „ĐURO ESTER“os-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr/upload/os-gjuro-ester... · Web view„Siguran put od kuće do škole“ Od bicikla do bicikla Pravopisni odred

Učenička zadruga Đurđica tehničkog, ekološkog, gospodarskog, društvenog i etno odgoja

Broj članova zadruge

30 škola 30 35 40

Škola plivanjaOsposobljavanje učenika neplivača

Broj učenika polaznika

98 škola 98 96 98

Slobodne aktivnosti bit će organizirane preko: Lutkarsko dramska grupa Scensko-recitatorka grupa Sportska grupa Folklorna grupa Folklorna grupa Scensko-recitatorska grupa Dramsko-medijska grupa Likovno-estetska grupa Likovna grupa Sportska grupa Scensko-literalna grupa Ritmička grupa Eko grupa Likovna grupa Njemačka igraonica Likovna grupa Badmenton Učenička zadruga Đurđica Stolni tenis Rukomet Odbojka Sportska grupa Tehnička grupa Klub mladih tehničara Zbor Mladi geografi Web grupa Informatička grupa Informatičko-medijska grupa Biološka grupa Mali kemičari Vjeronaučna grupa Biblijska grupa Biblijsko-dramska grupa Foto grupa Astronomija Nogomet Njemačka grupa Crveni križ Mali dizajneri Građanski odgoj Mali turistički vodiči Filmska družina „OKO“ Vokalna skupina Školska prometna jedinica Školski list Radio „Đuro“ Francuska grupa Mladi planinari Scensko-recitatorska grupa Novinarska grupa

15

Page 16: OSNOVNA ŠKOLA „ĐURO ESTER“os-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr/upload/os-gjuro-ester... · Web view„Siguran put od kuće do škole“ Od bicikla do bicikla Pravopisni odred

Šah

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Planirano je da će se: iz izvora opći prihodi i primici u 2016. godini ostvariti 2.200.654,00 kn, a isto toliko u 2017. i 2018. godini. Iz izvora vlastiti prihodi u 2016. ostvariti 4.000,00, a jednako i u 2017. i 2018. Iz izvora prihodi za posebne namjene u 2016. ostvariti 732.500,00 kn kao i u 2017. i 2018. Iz izvora pomoći će se u 2016. ostvariti 7.391.731,00, isto i u 2017. i 2018. Iz izvora donacije ostvarit će se u 2016. 34.000,00 kn kao i u 2017. i 2018. Iz izvora naknada štete s osnova osiguranja ostvarit će se u 2016. 2.000,00, a jednako ostvarenje očekuje se i u

2017. i 2018.

Izvor opći prihodi i primici uključuje sredstva decentralizacije kojima se financiraju materijalni troškovi matične i područne škole i sredstva Grada Koprivnice kojima se financira škola plivanja, slobodne aktivnosti, sufinanciranje školske kuhinje, dio rashoda za energiju i zdravstvene usluge i sufinanciranje udžbenika.

Iz izvora vlasiti prihodi koje ostvaruje Učenička zadruga Đurđica financiraju se i rashodi učeničke zadruge za razni materijal.

Izvor prihodi za posebne namjene uključuje sufinanciranje roditelja za školsku kuhinju (682.0000,00), testove (25.000,00) i majice za djecu prvih razreda (3.000,00), sufinanciranje osiguranja učenika (20.000,00) te prihode od prodaje starog papira (2.500,00).

Izvor pomoći odnosi se na sredstva ministarstva i županije. Sa sredstvima ministarstva financiraju se rashodi za 69 zaposlenih i za to je predviđeno 7.126.540,00 kn od čega je 112.000,00 predviđeno za jubilarne nagrade, otpremnine i pomoći za rođenje djeteta, a plan se temelji na statistici proteklih godina. 130.770,00 kn planirano je za financiranje pomoćnika u nastavi. 72.071,00 kn namijenjeno je za trošak plaća 3 osobe s javnih radova i tri mentora, 4.000,00 namijenjeno je za četiri voditelja ŽSV, 6.000,00 odnosi se na sredstva za financiranje službenih putovanja čije troškove refundira Agencija za odgoj i obrazovanje i HŠSS, 35.350,00 kn namijenjeno je za financiranje troškova 3 osobe na stručnom osposobljavanju za rad i 1.000,00 kn odnosi se na refundaciju troškova prijevoza djeteta s invaliditetom. Sa sredstvima županije (16.000,00 kn) namijenjeno je troškovima županijskih natjecanja.

Izvor donacije odnosi se na prihod od 20.000,00 od prijavljivanja u projekte, 4.000,00 kn odnosi se na donaciju Euroherc osiguranja, a 10.000,00 odnosi se na eventualnu kapitalnu donaciju od trgovačkih društava.

Izvor naknada štete s osnova osiguranja odnosi se na troškove popravaka koje refundira osiguravajuća kuća (razbijena stakla i sl.) kojih ima tijekom svake godine.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PRETHODNOJ GODINI.

Školsku godinu 2014./2015. nije završio jedan učenik. Organizirano je županijsko natjecanje iz geografije, smotre projekata, plivanja i stolnog tenisa za što je Županija osigurala potrebna sredstva. Bili smo domaćini mnogim skupovima:

Domaćini Županijskih stručnih skupova

ŽSV GOO-aNakon obveznog uvođenja građanskog odgoja i obrazovanja u sve osnovne i srednje škole Republike Hrvatske i mi smo na našoj školi organizirali stručno usavršavanje na koje se odazvalo 85 učitelja i nastavnika iz Županije. Temu: Uvođenje Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja u osnovne i srednje škole održale su županijske voditeljice za GOO Jasna Kraljić-Cmrk i Sanja Prelogović. Primjere iz prakse međupredmetne provedbe građanskog odgoja i obrazovanja u eksperimentalnim školama prikazale su Biserka Knez, Marina Tomac Rojčević, Marina Furkes i Mišela Lokotar.

ŽSV biologa

16

Page 17: OSNOVNA ŠKOLA „ĐURO ESTER“os-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr/upload/os-gjuro-ester... · Web view„Siguran put od kuće do škole“ Od bicikla do bicikla Pravopisni odred

ŽSV geografaNa našoj je školi održano Županijsko stručno vijeće učitelja i nastavnika geografije. Izvijestila sam prisutne o aktualnim događanjima tako da su prisutni dobili nove informacije o mogućnostima e-učenja, o novostima uvođenja građanskog odgoja i obrazovanja, o mogućnostima terenskog rada kroz suradnju geografije i biologije te o predstojećem natjecanju. Prisutni su predložili i neke teme za ostvarenje plana i programa rada tijekom ove školske godine. Slijedio je prikaz Europskih projekata u Gimnaziji "Fran Galović" Koprivnica o čemu je prisutne upoznao prof. Zvonimir Treščec. Doc. dr. sc. Ružica Vuk s Geografskog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu održala je dvije radionice: Planiranje razvoja građanskih kompetencija u okviru nastave geografije i Rasprava - metoda učinkovitog poučavanja. Sudjelovanjem na skupu, prisutni su ojačali svoje kompetencije i izmijenili iskustva što će im pomoći u radu s učenicima.

ŽSV povijesti25. svibnja 2015. OŠ „Đuro Ester“ bila je domaćin učiteljima povijesti naše županije. Na početku susreta pozdravila nas je ravnateljica Sanja Prelogović, nakon čega su uslijedila stručna predavanja. Jasminka Fanuko-Polančec imala je dvije teme. Prva se odnosila o iskustvima s državnih Natjecanja iz povijesti u posljednje dvije godine, a druga je bila o prošlosti Koprivnice, od gradnje do rušenja bedema. S obzirom na vremenske (ne)prilike nismo obišli grad u pratnji Malih turističkih vodiča, već su nas oni „vodili“ po gradu uz ppt prezentaciju o kulturno-povijesnoj baštini Koprivnice. Osim samih predavanja, povjesničari s naše županije, razmjenjivali su međusobno svoja iskustva te se ugodno družili.

Realizacija projekataTijekom školske godine 2014./2015. u Osnovnoj školi „Đuro Ester“ realizirani su projekti čiji su nositelji i sudionici bili učitelji i učenici naše škole te vanjski suradnici. Slijedi tabelarni prikaz ostvarenih projekata.

RAZRED NAZIV PROJEKTA NOSITELJI AKTIVNOSTI1. – 8. r. Međunarodna Eko škola Svi učenici i djelatnici škole, koordinatorica projekta Ana-Marija

Bobovčan, Učenička zadruga Đurđica, Ekološko društvo Koprivnica, Komunalac Koprivnica

1. – 8. r. Eksperimentalni program izbornog građanskog odgoja i obrazovanja u 8.r.

Pedagoginja škole

1. – 8. r. Dan škole „Đuro Ester“ Svi učenici i djelatnici škole1. i 5.r. Etički kodeks Razrednici, pedagoginja1. – 8. r. Školski list „Leteći razred“ Učenici novinarske grupe, knjižničarka Nikolina Sabolić i

suradnici – učenici, učitelji i stručni suradnici škole2. – 5. r. Rane odgojno-obrazovne

intervencije temeljene na pokazateljima uspješnosti

Učenici, učitelji, socijalna pedagoginja D. Lukačić, Forum za slobodu odgoja

1. – 3.r. Škola tenisa Hrvatski teniski savez, MZOS3.a,b,c, 4.b, 3. i 4. r. PŠ Vinica

Čitamo mi, u obitelji svi Učenici, knjižničarka Nikolina Sabolić, učiteljice Maja Sinjeri, Jasna Tkalčec, Biserka Knez, Marija Šimunić, Željka Đurkan

5. i 8. r. Dani Frankofonije Učenici, učiteljica engleskog i francuskog jezika Tomislava Kraljić

6. a i 8.r. „Od bicikla do bicikla“ Učenici 6.r OŠ „Đuro Ester“, razrednica Dubravka Vajdić Kolarić, Mali turistički vodiči i voditeljica Jasminka Fanuko-Polančec. Suradnja s učenicima 8.r. OŠ Ivan Lacković Kroata iz Kalinovca s razrednicom Elizabetom Trepotec Marić, roditelji

6. i 7. r. Čitanjem do zvijezda Učenici, knjižničarka Nikolina SabolićDjelatnici škole List za roditelje „Razgovori“ Glavna urednica pedagoginja Jasna Relja i suradnici –

ravnateljica, učitelji i stručni suradnici škole2. – 8. r. Tematski dan – Europski dan jezika Andreja Kerovec Letica, Helena Knežević, nastavnica engleskog

jezika, Tomislava Kraljić, nastavnica engleskog i francuskog jezika, Vjekoslav Nemec, nastavnik engleskog jezika, Sonja Schuster, nastavnica njemačkog jezika

1.-8.r. Književna večer u školskoj knjižnici u Mjesecu hrvatske knjige

Knjižničarka Nikolina Sabolić, učiteljice hrvatskog jezika i razredne nastave i učenici

4.c Projekt LA(r)A – trening socijalnih vještina

Dijana Lukačić, socijalna pedagoginja

7.a Izrada narukvica Davorka KalamirRoditelji Radionice za roditelje:

Emocionalna inteligencija i komunikacijske vještine roditelja

Jasna Relja, pedagoginja i Dijana Lukačić, socijalna pedagoginja

4.a,4.b,4.c i 4.r. PŠ Vinica

Projekt – Uzgoj cvjetnih i začinskih biljaka

Učenici, učiteljice (Maja Sinjeri, Jasna Tkalčec, Biserka Knez, Lana Sabolović), roditelji, stručni suradnici – Nevenka Horvat (uzgajivačica cvijeća), školska zadruga „Đurđica“

17

Page 18: OSNOVNA ŠKOLA „ĐURO ESTER“os-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr/upload/os-gjuro-ester... · Web view„Siguran put od kuće do škole“ Od bicikla do bicikla Pravopisni odred

Realizacija plana izvanučioničke nastaveU školskoj godini 2014./2015. škola je organizirala izlete, ekskurzije i terensku nastavu koji su u potpunosti organizirani u skladu s važećim pravilnicima te su također u potpunosti i uspješno provedeni. Višednevne ekskurzije ostvarili su učenici četvrtih i sedmih razreda. Terenska nastava i izleti bili su organizirani za sve razrede.

RAZRED TEMA NOSITELJI AKTIVNOSTI1. – 8. r. Posjet kinu/kazalištu Razrednici, knjižničarka Nikolina Sabolić, POU

Koprivnica, Kino Velebit, Kazalište Dubrava, Scena Gorica, Tvornica lutaka, Kazalište Žar ptica, HNK Varaždin, Družina „Pinklec“ Čakovec, Kazalište Komedija, Kazalište „Smješko“, MladenPožgaj – glazbene priče

1.a, i 1..r. PŠ Vinica

TN Promet Učiteljice Dubravka Bijelić i Željka Đurkan, djelatnik prometne policije

1.a, b, c i 1. r. PŠ Vinica

Izvanučionička nastava – Šuma. Travnjak

Učiteljice Dragana Kolenko, Dijana Veh, Lidija Bogadi, Azra Magdić

1.b. i c Izvanučionička nastava Zagreb – Dugo selo (Obiteljsko gospodarstvo)

Učiteljice Nina Ninković i Nada Čolak, turistički pratitelji

2.a, b., c Izvanučionička nastava – autobusni kolodvor, željeznički kolodvor, policijska postaja, Crveni križ, kazalište

Učiteljice D. Kolenko, D. Veh, L. Bogadi

2.a, 2.b, c, PŠ Vinica

TN - Po zavičaju – Hlebine, Repaš, Čambina, Đurđevac, Đurđevački peski, Sveta Ana

Učiteljice D. Kolenko, D. Veh, Lidija Bogadi, K. Fabić, turistički pratitelj

2.- 6.a Od bicikla do bicikla Razrednica, voditeljica Jasminka Fanuko-Polančec, OŠ Ivan Klacković Kroata s razrednicom Elizabetom Trepotec Marić

3. a Pokusi u Gimnaziji „Fran Galović“ Razrednica Maja Sinjeri, prof. biologije i kemije Mišela Lokotar

3.a, b TN Bilogora Učiteljice i vanjski suradnici, djelatnici Hrvatskih šuma3.a, 3.b, 3.c, 3.r. PŠ Vinica

TN Hrvatsko zagorje Učiteljice S. Ciber, J. Mikulan,S. Ninković, Lj. Škrobot i vanjski suradnici, kustos muzeja i galerije, turistički pratitelj

3.c, 3.r. PŠ Vinica Izvanučionička nastava – posjet prehrambenom muzeju

Učiteljice S. Ninković, Lj. Škrobot

3.a, 3.b, 3.c, 3.r. PŠ Vinica

Izvanučionička nastava – posjet županu Učiteljice S. Ciber, J. Mikulan,S. Ninković, Lj. Škrobot

4.a, b, c, PŠ Vinica Terenska nastava - Sekcija oka Učiteljice Maja Sinjeri, Biserka Knez, Jasna Tkalčec i Lana Sabolović, prof. biologije i kemije Mišela Lokotar

4.a,b, c, 4.r. PŠ Vinica

Izvanučionička nastava- Zagreb Učiteljice Sinjeri, Tkalčec, Knez, Sabolović, turistički pratitelj

4.b, 4.c Izvanučionička nastava:Šuma. Travnjak Učiteljice Maja Sinjeri, Jasna Tkalčec, Biserka Knez, Lana Sabolović

4.a, b, c, PŠ Vinica Škola u prirodi. – Istra Učiteljice Maja Sinjeri, Jasna Tkalčec, Biserka Knez, Lana Sabolović, vjeroučitelji, turistički pratitelj, kustosi muzeja

4., 6., 7. i 8. r. Susret s književnikom Književnici Ivona Šajatović, Maja Brajko-Livaković, Ines Kuzmić, knjižničarka Nikolina Sabolić, učiteljice hrvatskoga jezika, Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“

5.r. i 8.r. Dani Frankofonije Nastavnica Tomislava Kraljić5.- 8.r. Planinarska sekcija HPD-a „Bilo“ Učitelj Miroslav Kanisek i planinarski vodiči5. a, b, c, d TN Varaždin – Trakošćan - Krapina Razrednici 5.-ih razreda, pratitelj turističke agencije,

učitelji6.-ti razredi GLOBE grupa Učitelj Miroslav Kanisek6.a., b., c., PŠ Vinica

Izvanučionička nastava na prostoru Osijeka i Kopačkog rita

Razrednici 6.r.: D. Vajdić Kolarić, M. Kanisek, Đ. Lucek i D. Markić, vanjski suradnici

6. a, 6. c. 6. d TN Osijek – Kopački rit Razrednici D. Kolarić Vajdić, M. Kanisek, Đ. Lucek, D. Markić, učiteljica Sanja Antolić, turistički pratitelj

7. a Ekskurzija učenika – Krk Razrednica Davorka Kalamir, Tomislava Kraljić pratnja, turistički pratitelj

18

Page 19: OSNOVNA ŠKOLA „ĐURO ESTER“os-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr/upload/os-gjuro-ester... · Web view„Siguran put od kuće do škole“ Od bicikla do bicikla Pravopisni odred

7.b Izvanučionička nastava – NP Plitvička jezera, NP Krka, Solana Nin, Smiljan

Razrednici Rušak Matija, nastavnik u pratnji, turistički pratitelj

7.c., 7.d Izvanučionička nastava – Nin – Biograd N/m, Tribunj, Šibenik

Razrednici Vesna Hižman-Perošić, Ana-Marija Bobovčan, nastavnik u pratnji Sanja Antolić, turistički vodič

7. i 8. r. Mali turistički vodiči Jasminka Fanuko-Polančec8.a, b, c, d TN Vukovar-Đakovo-Dalj Razrednici 8.-ih razreda, učitelji pratitelji Jasminka

Fanuko-Polančec i DarkoMarkić, voditeljica Maja Jerčinović, stručni pratitelji turističke zajednice, stručni vodiči određenih lokaliteta

8.a i 8.b TN Eksperimentalni izborni program GOO

Učiteljica Jasna Relja, vanjski suradnici iz Udruge slijepih, ČOŠ Daruvar, Sud Koprivnica

Zdravstveno-socijalna zaštita učenika U sklopu zdravstvene zaštite škola je organizirala sistematske preglede učenika i obavezna cijepljenja prema planiranom programu rada nadležne školske liječnice Andreje Kos Milkić. Tako su se tijekom cijele školske godine provodile za učenike od 1. do 8. razreda specifične i preventivne mjere zdravstvene zaštite, kao i pregledi za utvrđivanje zdravstvenog stanja i sposobnosti za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture te određivanja primjerenog oblika školovanja učenika. Osim suradnje sa zdravstvenim ustanovama, škola je surađivala i sa nadležnim Centrom za socijalnu skrb na planu socijalne zaštite učenika naše škole. U školi se osobita briga posvetila učenicima slabijeg imovinskog statusa.

Ekološka zaštita učenikaU školi kao Međunarodnoj Eko školi sa srebrnim statusom sustavno provodimo obrazovanje o održivom razvoju kroz nastavne predmete, ali i izvannastavne i izvanškolske aktivnosti. Također i kao Eksperimentalna škola u provođenju izbornog predmeta Građanskog odgoja i obrazovanja u osmim razredima okoliš i zaštita okoliša te prirodne vrijednosti uključene su u ekološku dimenziju kao strukturnu dimenziju građanske kompetencije.Provedene aktivnosti: Obilježili smo Europski tjedan kretanja, Olimpijski dan, Dan grada (izložba učeničkih radova na glavnom gradskom trgu), Green Apple Day sadnjom autohtonih grmova.Naša školska Učenička zadruga Đurđica izložila je radove naših učenika na sajmu upriličenom uz Dane grada. Na prodajnoj izložbi mogli su se kupiti različiti predmeti koje su izrađivali naši učenici.Svečanost Dana kruha i zahvalnosti u našoj je školi obilježena školskom priredbom i blagoslovom hrane i jesenskih plodova. Sudjelovali smo u Koprivničkom klimatskom tjednu: suradnja s Komunalcem (izrada „Eko razglednica“ i drvenih putokaza s eko porukama), učenici članovi Ekološke grupe razredne nastave napravili su i dijelili letke o zaštiti šuma. Školu su posjetili liječnici, medicinske sestre koji su govorili o zdravlju i pravilnoj prehrani.Tijekom Mjeseca borbe protiv ovisnosti učenici su izradili edukativne postere o ovisnostima.Surađivali smo s Gimnazijom Fran Galović, Hrvatskim šumama u projektu „Šuma u školi, škola u šumi“. Eko grupa razredne nastave bila je na vodocrpilištu i sabiralištu papira, Elektru, u tjednu kretanja brojili su promet biciklima.Mladi planinari obišli su Kamešnicu, Papuk, Petrov vrh, Stankov vrh, KamačnikOdržano je niz likovnih radionica (izrada božićnih čestitki, oslikavanje jaja).Sudjelovali smo u Međunarodnom projektu Edu Tech i to u kvizu znanja pomoću e-learning tečaja na temu obnovljivih izvora energije (fotonaponskim sustavima, vjetroelektranama, bioplinu, biogorivu, geotermalnoj energiji).Učenici su sudjelovali u radionici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Kc-kž županije u suradnji s Državnim zavodom za zaštitu prirode o inventarizaciji i praćenju vaskularne flore s osvrtom na kockavicu.Tijekom 2014/15. naša škola je započela suradnju sa školom Collège Marc Sangnier iz Francuske, učenici petih razreda i nastavnice radili su na zajedničkim aktivnostima koje obuhvaćaju teme održivog razvoja.Uključili smo se u nagradni natječaj Bioteke i Emmezete: Mali ekolozi – velike nagrade! Sa projektima: Kako nam kućanski aparati zvučno onečišćuju životni prostor? Koprivozemci.Sudjelujemo na županijskoj i državnoj smotri projekata iz područja Građanskog odgoja i obrazovanja sa temom: „Voće-zašto?“ . U Domu mladih povodom 57. godišnjice Gradskog komunalnog poduzeća „Komunalac“ održana je Eko revija koju su pripremili učenici, učitelji i roditelji.Sudjelovali smo u prvom natjecanju u kristalnom rastu za učenike osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj, pod imenom 'Ljepota kristalnih ploha' u organizaciji Hrvatske udruge kristalografa i Hrvatske kristalografske zajednice, u suradnji s PLIVOM.Uključili smo se u kampanju Litter Less. Održana su predavanja i radionice učenicima od strane Udruge UZOR Hrvatske. Učenici su naučili razliku otpada i smeća te zašto je potrebno sortirati otpad.Učenici su sudjelovali u akcijama čišćenja okoliša škole, ali su sudjelovali i u akciji globalnog karaktera „Zelena čistka“. Riječ je o akciji čišćenja šumskih staza i putova od ilegalnih odlagališta smeća. Akcija se provodila na području Grada Koprivnice, Mjesnog odbora Reka i šumskog područja Dugačko Brdo. Postavili smo u hodniku škole eko kutak.Reciklirali smo stare papire i dobiveni papir iskoristili za izradu eko drva.Od otpadnih materijala izrađivali smo modele kukaca te odjevne predmete.

19

Page 20: OSNOVNA ŠKOLA „ĐURO ESTER“os-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr/upload/os-gjuro-ester... · Web view„Siguran put od kuće do škole“ Od bicikla do bicikla Pravopisni odred

Sudjelovali smo u suradnji s Ekloškim društvom Koprivnica u već tradicionalnom spašavanju vodozemaca na prometnici Koprivnica-Đelekovec.Papirusi sakupljaju stari papir, PŠ Vinica provodi akcije sakupljanja starog papira i plastičnih čepova.Obilježili smo Svjetski dan voda izradom edukativnih letaka i panoa kao i Dan planeta Zemlje.Tijekom cijele godine eko patrole unutar razrednih odjeljenja vodile su brigu o školskom okolišu, o zelenilu, cvijeću, te o održavanju čistoće u školi. Također su organizirane akcije sakupljanja starog papira.

Prehrana učenikaU matičnoj školi osiguran je dnevni obrok za sve učenike u školskoj kuhinji i blagovaoni koje se nalaze u podrumskim prostorijama škole. Četiri dana u tjednu učenici dobivaju topli obrok, a jedan dan hladni obrok. Za učenike je u blagovaoni osiguran dovoljan broj sjedećih mjesta. Hrana je raznolika i kvalitetno pripremljena. U kuhinji se hrani oko 560 učenika matične škole i 80 učenika Područne škole Vinica. Prije jela učenici obavezno peru ruke.I ove školske godine provodio se Projekt Jedinstveni jelovnik čiji organizator je Grad Koprivnica. Jelovnik je kreirala Podravka pod vodstvom gospođe Davorke Gajari i Vlatke Grüngold, uz pomoć gospođe Diane Janković. Od ove školske godine svi učenici uključeni su u Shemu školskog voća sa ciljem da se učenici nauče jesti voće. Shema je organizirana na našoj školi četvrtkom.

Učenici putniciŠkola tijekom cijele godine u suradnji s Gradom Koprivnicom organizira prijevoz za učenike koji stanuju podalje škole. Prijevoz za učenike je besplatan. Školski autobusi svakodnevno sukladno dnevnom rasporedu boravka djece u školi dovoze u školu učenike i odvoze ih natrag kući. U autobusima je osiguran dovoljan broj sjedećih mjesta za sve učenike. Tijekom školske godine 2014./2015. uslugu prijevoza školskim autobusima koristilo je 275 učenika iz naše škole. Po potrebi su bile organizirane izvanredne linije za učenike zbog promjena u uobičajenom rasporedu rada škole.

Pripremile: ravnateljica mr. Sanja Prelogović, knjigovođa Mirjana Kolarek

U Koprivnici 29. 10. 2015.

Ravnateljica: mr. SANJA PRELOGOVIĆ

Predsjednik Školskog odbora:Mihael Kivač

20