Osnovna ¥Œola Jurija Dalmatina Kr¥Œ Protokol ravnanja ob te¥¾avah ... druga¤†nosti, prijazna verbalna

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Osnovna ¥Œola Jurija Dalmatina Kr¥Œ Protokol ravnanja ob te¥¾avah ......

 • Letni delovni načrt Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško

  1

  Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško

  Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/19

  Pripravile: Valentina Gerjevič, ravnateljica, Urška Breznikar in Andreja Budna, pomočnici ravnateljice

  Krško, september 2018

 • Letni delovni načrt Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško

  2

  Projekti na OŠ Jurija Dalmatina Krško …

 • Letni delovni načrt Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško

  3

  VSEBINA

  UVOD ....................................................................................................................................................... 6

  Vizija šole .......................................................................................................................................................... 7 Poslanstvo šole ................................................................................................................................................. 7 Prednostne naloge šole .................................................................................................................................... 7 Novosti šolskega leta 2018/19 .......................................................................................................................... 7 Nadaljevali bomo z naslednjimi aktivnostmi .................................................................................................... 7

  POMEN LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ŠOLE ............................................................................................ 9 Zasnova LDN ..................................................................................................................................................... 9 Cilji osnovnošolskega izobraževanja (iz Zakona o osnovni šoli) ..................................................................... 10 Postopek nastajanja in način spremljanja LDN ............................................................................................... 10

  PODATKI O ŠOLI ..................................................................................................................................... 11 Poslovni čas in uradne ure .............................................................................................................................. 12 Podatki o ustanovitelju ................................................................................................................................... 12 Šolski okoliš ..................................................................................................................................................... 12 Šolski prostor .................................................................................................................................................. 12 Organizacijska shema šole .............................................................................................................................. 12 Organi upravljanja in strokovni organi šole .................................................................................................... 13 Svet staršev (člani in njihovi namestniki) ........................................................................................................ 13 Pritožbena komisija ........................................................................................................................................ 15 Šolski sklad ...................................................................................................................................................... 15 Skupnost učencev ........................................................................................................................................... 16

  ORGANIZACIJA DELA NA ŠOLI ................................................................................................................. 17 Izmenskost pouka ........................................................................................................................................... 17 Šolski zvonec ................................................................................................................................................... 17 Število učencev na dan, 3. 9. 2018 ................................................................................................................. 17 Učenci vozači na dan, 3. 9. 2017 ..................................................................................................................... 18 Učenci drugih šolskih okolišev ........................................................................................................................ 18 Šolska prehrana .............................................................................................................................................. 19

  PREDSTAVITEV OBVEZNEGA PROGRAMA ................................................................................................ 21 1. vzgojno-izobraževalno obdobje (1., 2. in 3. razred).................................................................................... 21 2. vzgojno-izobraževalno obdobje (4., 5. in 6. razred).................................................................................... 21 3. vzgojno-izobraževalno obdobje (7., 8. in 9. razred).................................................................................... 22 Razredna ura ................................................................................................................................................... 22 Preverjanje in ocenjevanje znanja .................................................................................................................. 22 Predmetnik 9-letne osnovne šole ................................................................................................................... 23 Predmetnik 9-letne osnovne šole (od 1. do 5. razreda) ................................................................................. 24 Predmetnik 9-letne osnovne šole (od 6. do 9. razreda) ................................................................................. 24 Obvezni izbirni predmeti ................................................................................................................................ 25 Dnevi dejavnosti ............................................................................................................................................. 26

  PREDSTAVITEV RAZŠIRJENEGA PROGRAMA ............................................................................................ 30 Neobvezni izbirni predmeti ............................................................................................................................ 30 Jutranje varstvo za učence 1. razreda in druge oblike varstva ....................................................................... 30 Podaljšano bivanje .......................................................................................................................................... 31 NOVO: Program Gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje (RaP) ............................................. 32 Interesne dejavnosti ....................................................................................................................................... 33 Dodatni pouk, dopolnilni pouk, individualna in skupinska ter dodatna strokovna pomoč učencem ........... 36 Šole v naravi .................................................................................................................................................... 36 Tečaji ............................................................................................................................................................... 36 Delo z nadarjenimi učenci ............................................................................................................................... 37 Dan šole .......................................................................................................................................................... 37

 • Letni delovni načrt Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško

  4

  KADROVSKA STRUKTURA ŠOLE ............................................................................................................... 37 Strokovni delavci šole ..................................................................................................................................... 37 Ostali delavci šole ........................................................................................................................................... 39 Šolska svetovalna služba ................................................................................................................................. 40 Šolska knjižnica ............................................................................................................................................... 41 Učbeniški sklad ............................................................................................................................................... 41

  PROJEKTI, DELAVNICE, PROGRAMI … ...................................................................................................... 42 Dalmatinova značka in Ura slovenščine ......................................................................................................... 42 Učenje učenja ................................................................................................................................................. 42 Semena sprememb