of 142 /142
Osnovna škola Sveta Klara Mrkšina 42 10 020 N. Zagreb Godišnji plan i program rada OŠ Sveta Klara šk. god. 2019./2020. KLASA: 003-05/19-01/06

Osnovna škola Sveta Klara - Naslovnicaos-sveta-klara.skole.hr › upload › os-sveta-klara › image… · Web viewOsnovna škola Sveta KlaraMrkšina 42 10 020 N. Zagreb Godišnji

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Osnovna škola Sveta Klara - Naslovnicaos-sveta-klara.skole.hr › upload › os-sveta-klara ›...

Osnovna škola Sveta Klara

Mrkšina 42

10 020 N. Zagreb

Godišnji plan i program rada OŠ Sveta Klara

šk. god. 2019./2020.

KLASA: 003-05/19-01/06

URBROJ: 251-173-19-01

Zagreb, Zagreb, 03. listopada 2019.

Kazalo

Rb.

Sadržaj

1.

PODACI O UVJETIMA RADA

1.1.

Podaci o upisnom području

4

1.2.

Unutarnji školski prostori

5

1.3.

Školski okoliš

7

1.4.

Nastavna sredstva i pomagala

7

1.4.1.

Knjižni fond škole

8

1.5.

Uređenje škole

8

2.

PODACI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUŽENJIMA U 2019./2020.ŠKOLSKOJ GODINI

2.1.1.

Podaci o učiteljima razredne nastave

9

2.1.2.

Podaci o učiteljima predmetne nastave

11

2.1.3.

Tjedna i godišnja zaduženja ravnateljice i stručnih suradnika škole

13

2.1.4.

Tjedna i godišnja zaduženja ostalih radnika škole

14

3.

PODACI O ORGANIZACIJI RADA

3.1.

Organizacija smjena

15

Vrijeme održavanja informativnih razgovora

17

3.2.

Godišnji kalendar rada

21

3.3.

Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada

22

3.3.1.

Podaci o broju učenika i razrednih odjela

23

4.

TJEDNI I GODIŠNJI FOND SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA

4.1.

Godišnji i tjedni broj sati po nastavnim predmetima i po razrednim odjelima

25

4.2.

Godišnji i tjedni broj sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada

7

4.2.1

Plan izborne nastave vjeronauka

29

4.2.2.

Plan izborne nastave informatike i njemačkog jezika

32

4.2.3.

Dopunski rad s učenicima – dopunska nastava

34

4.2.4.

Dodatni rad s učenicima – dodatna nastava

36

4.2.5.

Plan izvannastavnih aktivnosti

37

4.2.6.

Plan rada stručnog aktiva

39

4.2.7.

Projekti u OŠ Sveta Klara

43

4.2.8.

Obuka plivanja

48

4.3.

Razvojni plan škole

49

5.

PLANOVI RADA RAVNATELJICE I STRUČNE SLUŽBE

5.1.

Plan rada ravnateljice

52

5.2.

Plan rada stručnog suradnika pedagoga

55

5.3.

Plan rada stručnog suradnika - knjižničara

65

5.4.

Plan rada stručnog suradnika defektologa - logopeda

70

5.5.

Plan rada stručnog suradnika psihologa

74

5.6.

Plan rada tajništva

79

5.7.

Plan rada računovodstva

80

5.8.

Plan rada liječnika školske medicine

81

6.

PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA I STRUČNIH TIJELA

6.1.

Plan rada Školskog odbora

83

6.2.

Plan rada Učiteljskog vijeća

84

6.3.

Plan rada Razrednih vijeća

85

6.4.

Plan rada Vijeća roditelja

86

6.5.

Plan rada Vijeća učenika

87

7.

PLAN STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA

7.1.

Stručno usavršavanje u školi

88

7.2.

Stručno usavršavanje izvan škole

88

7.3.

Ostala stručna usavršavanja i osposobljavanja

88

8.

PODACI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA I POSLOVANJA ŠKOLSKE USTANOVE

8.1.

Plan kulturne i javne djelatnosti

89

8.2.

Plan rada s darovitima

92

8.3.

Plan zdravstveno-socijalne zaštite učenika

92

8.3.1.

Školski preventivni programi

93

8.4.

Plan zdravstvene zaštite odgojno-obrazovnih i ostalih radnika škole

102

9.

PLAN OPREMANJA

102

10.

PRILOZI

102

OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

Naziv škole:

Osnovna škola Sveta Klara

Adresa škole:

10 020 N.Zagreb, Sv.Klara, Mrkšina 42

Županija:

Grad Zagreb

Telefonski broj:

01 6570-660

Broj telefaksa:

01 6570-660

Internetska pošta:

[email protected]

Internetska adresa:

http://os-sveta-klara.skole.hr/

Šifra škole:

21-114-090

Matični broj škole:

3215652

OIB:

857 782 496 64

Upis u sudski registar (broj i datum):

Tt-08/7865-4, MBS 080450980, 09.07.2008.

Škola vježbaonica za:

-

Ravnateljica škole:

Tajana Babić

Voditelj smjene:

Marina Volarić

Voditelj područne škole:

-

Broj učenika:

665

Broj učenika u razrednoj nastavi:

358

Broj učenika u predmetnoj nastavi:

307

Broj učenika s teškoćama u razvoju:

33

Broj učenika u produženom boravku:

111

Broj učenika putnika:

107

Ukupan broj razrednih odjela:

30 + 5 PB

Broj razrednih odjela u matičnoj školi:

30 + 5 PB

Broj razrednih odjela u područnoj školi:

-

Broj razrednih odjela RN-a:

16

Broj razrednih odjela PN-a:

14

Broj smjena:

2

Početak i završetak svake smjene:

8:00-13:55; 13:10-19:05

Broj radnika:

74

Broj učitelja predmetne nastave:

33

Broj učitelja razredne nastave:

16

Broj učitelja u produženom boravku:

5

Broj stručnih suradnika:

4

Broj asistenata u nastavi

2

Broj ostalih radnika:

16

Broj nestručnih učitelja:

-

Broj pripravnika:

1

Broj mentora i savjetnika:

8

Broj voditelja ŽSV-a:

2

Broj računala u školi:

61

Broj specijaliziranih učionica:

4

Broj općih učionica:

21

Broj športskih dvorana:

1

Broj športskih igrališta:

1

Školska knjižnica:

da

Školska kuhinja:

da

1. PODACI O UVJETIMA RADA1.1. PODACI O UPISNOM PODRUČJU

Osnovna škola Sveta Klara organizira i provodi odgoj i osnovno obrazovanje na području MZ Sv.Klara i MZ Čehi.

Područje škole obuhvaća dva prigradska naselja površine oko 30 km². Oba naselja uglavnom čine obiteljske samostojeće kuće. Posljednjih godina struktura gradnje se mijenja, sve se više grade stambeni objekti s više stanova, posebno u Svetoj Klari. Naselje je po površni dosta veliko. Oko 70 učenika iz Čeha putuje svaki dan u školu gradskom redovnom autobusnom linijom. Dosta djece iz Sv. Klare također koriste javni prijevoz do škole. Stariji učenici dolaze u školu biciklima. Za njih je uređeno parkiralište pod krovom pokriveno video-nadzorom. Određen broj mlađih učenika dovoze roditelji.

S nastavom smo započeli 09. rujna.

4

1.2. UNUTRAŠNJI ŠKOLSKI PROSTORI

Naziv prostora (klasična učionica, kabinet, knjižnica, dvorana)

Odjel

Učionice

Kabineti

Oznaka stanja opremljenosti

Napomena

Broj

Veličina u m2

Broj

Veličina u m2

Opća

Didaktička

I. Razredna nastava

Učionica br. 10

10

56,80

2

3

Broj učionica za razrednu nastavu zadovoljava rad u dvije smjene. Nije zadovoljena norma površine od 2,5 m2 po učeniku. Za razrednu nastavu ona iznosi 1,22 m2 po učeniku.

Didaktička opremljenost je dobra.

Učionica br. 11

11

56,80

2

3

Učionica br. 12

12

56,80

2

3

Učionica br. 13

13

56,80

2

3

Učionica br. 9a

9a

40,00

2

3

Učionica br. 10a

10a

60,95

10b

19,10

2

3

Učionica br. 11a

11a

60.60

2

3

Učionica br. 12 a

12a

60.30

12

16,35

2

3

Učionica br. 13 a

13a

60.30

2

3

Učionica br. 40

40

53,65

41

17,17

2

3

Učionica br. 49

49

53,65

50

17,17

2

3

Ukupno I.

435,45

69,79

II. Predmetna nastava

Hrvatski jezik

43

53,65

44

17,17

3

3

Površina učioničkog

prostora za odjele V. do VIII. razred ne zadovoljava. Ako se uključi i kabinet informatike površina učioničkog prostora za više razrede iznosi 2,06 m2 po učeniku, što ne udovalja propisanom standardu. Didaktička opremljenost je dobra.

Svi predmeti, osim vjeronauka, u većini slučajeva imaju nastavu u svoju učionici.

Informatika nema kabineta

Hrvatski jezik

43a

60,95

41

17,17

2

3

Strani jezik

46

53,65

47

17,17

2

3

Kemija / Fizika

52

60,95

52a

10

2

3

39

10,70

Glazbena kultura / Likovna kultura

24

54,32

26

18,56

1

3

Tehnička kultura

27

54,32

26

18,56

1

3

Povijest / Geografija

40a

60,25

40b

19,10

Matematika

46a

60,60

46b

16,35

Matematika

49a

60,30

Priroda / biologija

52a

60,30

Informatika

73

54,32

2

3

Ukupno II.

633,61

144,78

Ukupno I. + II.

1069,06

214,57

Ako se ukupni učionički i kabinetski prostor (1.283,63) podijeli s brojem učenika (665), proizlazi da na jednog učenika otpada 1,93 m2, što je manje za 0,57 m2 od propisanog standarda.

III. Ostalo

Dvorana za TZK

98

692,30

99

16,04

3

3

Dvorana zadovoljava i dobro je opremljena

Knjižnica

37,40

Knjižnica ima čitaonicu,

Ima pristup internetu, Dosta je dobro opremljena knjižnim fondom, iako još nedostaje pojedinih naslova

Dvorana za priredbe

Ne postoji, već se priredbe održavaju u sportskoj dvorani ili u holu.

Zbornica razredne nastave

9

32,75

Zbog male površine postoje dvije zbornice, ali ni jedna ne zadovoljava propisani standard. U njima je zbog skučenog prostora veoma teško održavati sastanke stručnih tijela. Osim toga zbornica razredne nastave služi kao spremište razredne nastave.

Zbornica predmetne nastave

40,25

Računovodstvo/knjigovodstvo

79

13,00

3

3

Tajništvo

78

11,22

3

3

Ured ravnatelja

77

13,37

2

3

Uredi su relativno dobro opremljeni, ali su skučeni. To se posebno očituje kad treba primiti istovremeno više učenika.

Ured pedagoga

80

9,00

2

3

Ured defektologa/logopeda

80a

9,00

2

3

Ured psihologa

53

11,47

2

3

Ukupno III.

869,76

Ukupno I.+II.+III.

2.153,39

Oznaka stanja opremljenosti do 50%..1, od 51-70%..2, od 71-100%..3

1.3. ŠKOLSKI OKOLIŠ

Naziv površine

Veličina u m2

Ocjena stanja

1. Sportsko igralište

1.352,80 m2

Igralište je asfaltirano, tako da su moguće povrede učenika za vrijeme igre.

2. Zelene površine

5.767,2m2

Uredno održavane, posađeno cvijeće i ukrasno bilje, zelena ograda od tuja.

3. Betonske posude za cvijeće

cca 50 m2

Uredno održavano. Na žalost, često uništavano od starijih tinejđera, koji tu ne idu u školu.

U K U P N O

7.1708m2

Oznaka stanja opremljenosti do 50%..1, od 51-70%..2, od 71-100%

1.4. NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA

NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA

STANJE

STANDARD

NAPOMENA

Audiooprema:

Određen broj HI-FI linija treba zamijeniti novima, jer su pokvareni CD čitači.

Mini HI-FI linije

2

3

Prijenosni radio s CD playerom

2

3

DVD-CD player

0

0

Video- i fotooprema:

Zadovoljava

standard

Kamera

2

3

Fotoaparati

6

3

DVD player

1

3

Videorekorder

2

3

Informatička oprema:

U računalnu opremu, kao i u računalne programe stalno se ulaže. Cijela škola je umrežena, sve učionice, knjižnica, stručna služba i uprava imaju brzi Internet.

Stolno računalo

61

3

Prijenosno računalo

18

3

Pisači

13

3

Skeneri

3

3

Ostala oprema:

U svim učionicama su instalirani ili su na kolicima LCD projektori sa zvučnicima, prijenosnim računalima, DVD plejerima. U tri učionice instalirane su interaktivne ploče.

LCD-projektori

20

3

Interaktivna ploča

15

2

TV

0

0

Oznaka stanja opremljenosti do 50%..1, od 51-70%..2, od 71-100%..3

1.4.1. KNJIŽNI FOND ŠKOLE

 

KNJIŽNI FOND

STANJE

Lektirni naslovi (I. – IV. razred)

1825

Lektirni naslovi (V. – VIII. razred)

1855

Književna djela

3621

Stručna literatura za učitelje

775

Ostalo

1268

U K U P N O

9344

 

Budući da smo dobili sredstva od Ministarstva znanosti i obrazovana za 2019. godinu planiramo nabaviti knjige u vrijednosti 5.000,00 kn (lektire i stručni fond).

1.5. UREĐENJE ŠKOLE

Planiramo urediti fasadu uz novi ulaz i parkiralište (cca 700kvadrata) te sanaciju krovišta.

Potrebno je nadograditi 5 učionica i proširiti dvoranu.

2. PODACI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUŽENJIMA U ŠKOLSKOJ GODINI 2019 ./ 2020.

2.1.1. UČITELJI RAZREDNA NASTAVA

Ime i prezime

Predmet

Zaduženja

Ukupno radno vrijeme

Mentor / Savjetnik

Iva Burić Islamović

Razredna nastava

1.a

40

Maja Mirković

Razredna nastava

1.b

40

Iva Ivković Savnik

Razredna nastava

1.c

40

Vesna Zergollern

Razredna nastava

1.d

40

Melita Rukavina

Razredna nastava

2.a

40

Mentor

Vedrana Matejčić

Razredna nastava

2.b

40

Martina Kihak

Razredna nastava

2.c

40

Klara Stipetić

Razredna nastava

2.d

40

Svjetlana Hitter (z. Žana Lončar)

Razredna nastava

3.a

40

Lana Kralj

Razredna nastava

3.b

40

Marina Mišković

Razredna nastava

3.c

40

Gordana Babuder

Razredna nastava

3.d

40

Marijeta Matunec

Razredna nastava

4.a

40

Mentor

Goranka Tošaj Maceković

Razredna nastava

4.b

40

Mentor

Aleksandra Ivanac

Razredna nastava

4.c

40

Žana Šeparović

Razredna nastava

4.d

40

Jasmina Koletić

Vjeronauk

2.abcd, 3.abcd, 4.abcd

40

Sandra Hercigonja

Engleski jezik

1.abcd, 3.abc, 4.abcd

40

Sara Dujmić

Engleski jezik

2. abcd, 3.d, 5.b, 6.b

33

2.1.2. UČITELJI U PRODUŽENOM BORAVKU

Ime i prezime

Predmet

Zaduženja

Ukupno radno vrijeme

Mentor / Savjetnik

Marko Balažić

Produženi boravak

1.a

40

Sara Kovačević

Produženi boravak

2.b

40

Marijana Vugrinec Kranjčina

Produženi boravak

2.c

40

Silvia Ugarković

Produženi boravak

2.ac

40

Maja Skrivanek

Produženi boravak

2.bc

40

2.1.3. UČITELJI U PREDMETNOJ NASTAVI

Ime i prezime

Predmet

Zaduženja

Ukupno radno vrijeme

Mentor / Savjetnik

Babuder Karlo

Povijest

5.abcd

18

Balas Zlatica

Povijest

6.abcd, 7.abc, 8.abc

40

Čanak Svetlana

Matematika

6.abcd, 8.a

41

Delinc Nevena

Priroda i biologija

5.abcd, 7.abc, 8.abc

40

Franc Zdenko

TZK

6.abcd, 7.bc, 8.abc

40

Hodak Ana

Hrvatski jezik

7.abc, 5.a

40

Savjetnik

Huljak Tanja

Njemački jezik

4.ac, 4.dc, 4.b, 6.ac, 6.bd, 8.ab, 8.cb

30

Klaić Gordana

Hrvatski jezik

8.ac, 5.bc

40

Kolarić Željka

Geografija

5.abcd, 6.b

16

Kolić Krželj Jadranka

Hrvatski jezik

5.d, 6.d

27

Kreštić Mesard

Islamski vjeronauk

1.-8. r.

7

Kulić Zvonka

Hrvatski jezik

6.abc, 8.b

41

Savjetnik

Kulundžić Biljana

Tehnička kultura i informatika

Teh: 5.abcd, 6.abcd, 7abc, 8.abc, Info:7.a

41

Kuzman Željka

Priroda

6.abcd

16

Lasić Matija

Vjeronauk

6.abcd, 8.abc

26

Mazalin Rogić Ana

Fizika

7.abc, 8.abc

24

Margit Glorija (z. Maja Lauš)

Informatika

5.acd, 6.abcd, 8.abc

40

Mrković Tajana

TZK

5. abcd, 7.a

27

Orlović Dolores

Kemija

7.abc, 8.abc

24

Prpić Ivana

Geografija

6.acd, 7.abc, 8.abc

40

Radoš Nevenka

Matematika

8.bc, 5.ad

40

Stanušić Jadranka

Vjeronauk

1.abcd, 5.abcd, 7abc

44

Mentor

Stojanovski Nataša

Engleski jezik

5.acd, 7.abc

40

Škegro Željka

Njemački jezik

5.ac, 5.b, 5.d, 7.a, 7.bc

20

Tucman Tatjana

Likovna kultura

5.abcd, 6.abcd, 7.abc, 8.abc

40

Volić Radić Sanja

Glazbena kultura

4.abcd, 5.abcd, 6.abcd, 7abc, 8.abc

40

Vrančić Ivona

Informatika

5.b, 7.bc

13

Vukadin Dajana

Engleski jezik

6.acd, 8.abc

40

Savjetnik

Zlatolas Jelena (z. Marina Volarić)

Matematika

5.bc, 7.abc

42

2.1.4. TJEDNA I GODIŠNJA ZADUŽENJA RAVNATELJA I STRUČNIH SURADNIKA ŠKOLE

Red.

broj

Ime i prezime

radnika

Struka

Radno mjesto

Radno vrijeme

(od – do)

Rad sa strankama

(od – do)

Broj sati

tjedno

Broj sati godišnjeg

zaduženja

1.

Tajana Babić

Učiteljica razredne nastave s pojačanim prirodoslovljem

Ravnateljica

7:00-15:00

09:00-17:00

10-13

15-17

40

1752

2.

Mirela Mikulan Đunđek

Prof.pedagogije

Pedagoginja

8.00 – 14.00

12.00 – 18.00

8–10

16–18

40

1752

3.

Ivana Marković

Prof. defektolog-

logoped

Logoped - mentor

8-14

12-18

10–12

16–18

40

1752

4.

Luka Juras

Magistar psihologije

Psiholog

13-19

8-14

17-19

8-10

40

1752

5.

K.Novoselec Cvijanović

Dipl.bibliotek.

Knjižničar

8:30-12:30

8:30-17:00

8-12

8-16

20

1752

Ana Marija Helena Milardović

Magistra bibliotekarstva

Knjižničar

20

2.1.5. TJEDNA I GODIŠNJA ZADUŽENJA OSTALIH RADNIKA ŠKOLE

Red.

broj

Ime i prezime

radnika

Struka

Radno mjesto

Radno vrijeme

(od – do)

Broj sati

tjedno

Broj sati godišnjeg

zaduženja

1.

Monika Mojko

upravni pravnik

Tajnica

7:00-15:00

10:30-18:30

40

1752

2.

Maja Kumiša

str. prvostupnica ekonomije

Računovođa

7-15

10-18

40

1752

3.

Žanna Perlić

Kuhar

Kuharica

7-15

9:30-17:30

40

1752

4.

Anka Radičević

Kuhar

6-14

40

1752

5.

Zora Marjanica

Kuhar

7-15

9:30-17:30

40

1752

7.

Josip Miljanović

SSS

Domar

6-14

14-22

40

1752

8.

Mario Meštrović

Strojarski tehničar

Domar

10-14,18-22

20

1752

8.

Barica Karatović

Frizer

Spremačica

6-14

14-22

40

1752

9.

Silvija Soltan

Frizer

6-14

14-22

40

1752

10.

Hanka Hećimović

NKV

6-14

14-22

40

1752

11.

Katica Bikić

NKV

6-14

14-22

40

1752

13.

Irena Marić

SSS

6-14

14-22

40

1752

14.

Luce Kovač

NKV

6-14

14-22

40

1752

15.

Rasima Ahmetović

tekst.tehničar

6-14

14-22

40

1752

16.

Faketa Stipić

SSS

6-14

14-22

40

1752

3.PODACI O ORGANIZACIJI RADA

3.1. ORGANIZACIJA SMJENA

Nastava je organizirana u dvije smjene.

Početak nastave 9. rujna 2019. godine

Žuti turnus

Početak nastave:

Razredi/odjeli:

Prijepodne

8:00

1.a,b,c; 2.a,b,c; 3.a,b,c,d; 6.a,b,c,d; 8.a,b,c

Poslijepodne

13:10 PN14:00 RN

1.a,b,c-PB; 2.a,b,c-PB; 1.d; 2.d; 4.a,b,c,d; 5.a,b,c,d; 7.a,b,c

Plavi turnus

Početak nastave:

Razredi/odjeli:

Prijepodne

8:00

1.a,b,c;  2.a,b,c; 3.a,b,c,d 5.a,b,c,d; 7.a,b,c

Poslijepodne

13:10 PN14:00 RN

1.a,b,c-PB;  2.a,b,c-PB; 1.d; 2.d; 4.a,b,c,d; 6.a,b,c,d; 8.a,b,c

1.a, 1.b, 1.c razredi (3 grupe produženog boravka– kombinirani odjeli) - u školi su od 7,00 – 17,00 sati.

2.a, 2.b, 2.c razredi (2 grupe produženog boravka) - u školi su od 7,00 – 17,00 sati.

Nakon redovite nastave učenici imaju ručak, te učenje, ustrojeno i slobodno organizirano vrijeme.

Učenici produženog boravka u prvom razredu smješteni su u 1.abc.

Odjel kombiniranog produženog boravka drugog razreda sastavljen je od učenika 2. a i 2. c , a drugi od učenika 2.b i 2.c odjela. Nakon redovne nastave učenici koji idu na produženi boravak spajaju se u dva odjela produženog boravka. U produženom boravku 1. razreda ima 72 učenika, a u drugom 40.

Za učenike produženog boravka organizirana je prehrana (mliječni obrok, ručak, užina).

Za ostale učenike također je organizirana prehrana – mliječni obrok. Tijekom dana u kuhinji se pripremi oko 525 mliječnih obroka, 111 užina za produženi boravak, 111 ručka za produženi boravak (podaci od rujna 2019.).

Raspored sati i dežurstva za predmetnu i razrednu nastavu nalazi se u prilogu.

Svi učitelji dežurni od 7.30 dočekuju učenike na ulazu u školu, a poslije dežuraju prema rasporedu. Učiteljice nižih razreda započinju dežurstvo od 7 sati zbog produženih boravaka.

Na kraju nastave svaki učitelj odvodi razred kojem je to zadnji sat u garderobu i ispraća učenike iz škole.

VRIJEME ODRŽAVANJA INFORMATIVNIH RAZGOVORA - RAZREDNICIPREDMETNA NASTAVA ŠK. GOD. 2019. / 2020.

UČITELJ

PLAVI TURNUS

ŽUTI TURNUS

DAN U TJEDNU

VRIJEME

DAN U TJEDNU

VRIJEME

JADRANKA STANUŠIĆ, VJEROUČITELJICA, RAZREDNICA 5.A

PETAK

10:40 - 11:25

ČETVRTAK

16:40 - 17:25

NEVENA DELINC, PROF. PRIRODE I BIOLOGIJE, RAZREDNICA 5.B

PETAK

16:40 - 17:25

PETAK

10:40 – 11:25

TAJANA MRKOVIĆ, PROF. TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE, RAZREDNICA 5.C

UTORAK

11:30 - 12:15

SRIJEDA

18:20 - 19:05

JADRANKA KOLIĆ KRŽELJ, PROF. HRVATSKOG JEZIKA, RAZREDNICA 5.D

PONEDJELJAK

12:20 - 13:05

UTORAK

15:50 - 16:35

SVETLANA ČANAK, PROF. MATEMATIKE, RAZREDNICA 6.A

PONEDJELJAK

16:40 - 17:25

SRIJEDA

10:40 - 11:25

ZLATICA BALAS, PROF. POVIJESTI, RAZREDNICA 6.B

UTORAK

16:40 - 17:25

PETAK

9:45 - 10:30

ZVONKA KULIĆ, PROF. HRVATSKOG JEZIKA, RAZREDNICA 6.C

UTORAK

18:20 - 19:05

PONEDJELJAK

8:50 - 9:35

IVANA PRPIĆ, PROF. GEOGRAFIJE, RAZREDNICA 6.D

ČETVRTAK

18:20 - 19:05

PETAK

11:30-12:15

BILJANA KULUNDŽIĆ, PROF. TEHNIČKE KULTURE I INFORMATIKE, RAZREDNICA 7.A

PONEDJELJKAK

10.40 - 11.25

SRIJEDA

16.40 - 17.25

NATAŠA STOJANOVSKI, PROF. ENGLESKOG JEZIKA, RAZREDNICA 7.B

SRIJEDA

11:30 - 12:15

ČETVRTAK

17:30 - 18:15

ANA HODAK, PROF. HRVATSKOG JEZIKA, RAZREDNICA 7.C

PONEDJELJAK

9:45 - 10:30

SRIJEDA

17:30 - 18:15

TATJANA TUCMAN, PROF. LIKOVNE KULTURE, RAZREDNICA 8.A

PETAK

9:45 - 10:30

SRIJEDA

17:25 - 18:05

DAJANA VUKADIN, PROF. ENGLESKOG JEZIKA, RAZREDNICA 8.B

PONEDJELJAK

17:30 - 18:15

SRIJEDA

9:45 -1 0:30

NEVENKA RADOŠ, PROF. MATEMATIKE, RAZREDNICA 8.C

PETAK

10:40 - 11:25

UTORAK

19:10 - 19:55

VRIJEME ODRŽAVANJA INFORMATIVNIH RAZGOVORAPREDMETNA NASTAVA ŠK. GOD. 2019. / 2020.

UČITELJ

PLAVI TURNUS

ŽUTI TURNUS

DAN U TJEDNU

VRIJEME

DAN U TJEDNU

VRIJEME

MATIJA LASIĆ, VJEROUČITELJICA

PONEDJELJAK

19:00-19:45

ČETVRTAK

9:45-10:30

ŽELJKA ŠKEGRO, PROF. NJEMAČKOG JEZIKA

SRIJEDA

17:30 - 18:15

SRIJEDA

11:30 - 12:15

ANA MAZALIN ROGIĆ, PROF. FIZIKE

UTORAK

13:10 - 13:55

ČETVRTAK

19:05 - 19:50

DOLORES ORLOVIĆ, PROF. KEMIJE

PETAK

9:45 - 10:30

SRIJEDA

19:10 -19:55

ZDENKO FRANC, PROF. TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE

PETAK

14:05 - 14:50

SRIJEDA

15:50 - 16:35

MERSAD KREŠTIĆ, VJEROUČITELJ

SRIJEDA

17:30 - 18:15

SRIJEDA

17:30 - 18:15

GORDANA KLAIĆ, PROF. HRVATSKOG JEZIKA

ČETVRTAK

9:45 - 10:30

PONEDJELJAK

17.30 - 18.15

ŽELJKA KOLARIĆ, PROF. GEOGRAFIJE

PONEDJELJAK

8:50 - 9:35

PONEDJELJAK

17:30 - 18:15

MARINA VOLARIĆ, PROF. MATEMATIKE

ČETVRTAK

9:45 - 10:30

PETAK

15:50 - 16:35

SANJA VOLIĆ RADIĆ, PROF. GLAZBENE KULTURE

ČETVRTAK

8:50 - 9:35

PETAK

16:40 - 17:25

MAJA LAUŠ, PROF. INFORMATIKE

ČETVRTAK

18:20 - 19:05

ČETVRTAK

9:45 - 10:30

SARA DUJMIĆ, UČITELJICA ENGLESKOG JEZIKA

ČETVRTAK

16:40 - 17:25

PONEDJELJAK

12:20 - 13:05

KARLO BABUDER, PROF. POVIJESTI

PETAK

10:40 - 11:25

SRIJEDA

14:55 - 15:40

ŽELJKA KUZMAN, PROF. PRIRODE

ČETVRTAK

16:40 – 17:25

ČETVRTAK

10:40 – 11:25

IVONA VRANČIĆ, PROF. INFORMATIKE

ČETVRTAK

10:30 – 11:15

ČETVRTAK

16:40 – 17:25

VRIJEME ODRŽAVANJA INFORMATIVNIH RAZGOVORARAZREDNA NASTAVA ŠK. GOD. 2019. / 2020.

UČITELJ

RAZRED

PLAVI TURNUS

ŽUTI TURNUS

DAN U TJEDNU

VRIJEME

DAN U TJEDNU

VRIJEME

IVA BURIĆ ISLAMOVIĆ

1.A

UTORAK

8:50 - 9: 35

UTORAK

17:00 - 17:45

MAJA MIRKOVIĆ

1.B

ČETVRTAK

10:40 – 11:25

UTORAK

17:00 - 17:45

IVA IVKOVIĆ SAVNIK

1.C

UTORAK

10:40 – 11:25

UTORAK

17:00 – 18:00

VESNA ZERGOLLERN

1.D

SRIJEDA

17:00 - 17:45

SRIJEDA

17:00 - 17:45

MARKO BALAŽIĆ

1.A/PB

PETAK

11.30 – 12:15

UTORAK

17:00 - 17:45

SARA KOVAČEVIĆ

1.B/PB

PETAK

11.30 – 12:15

UTORAK

17:00 - 17:45

MARIJANA VUGRINEC KRANJČINA

1.C/PB

SRIJEDA

11.30 – 12:15

UTORAK

17:00 – 18:00

MELITA RUKAVINA

2.A

PETAK

9:45 – 10:30

UTORAK

17:00 – 18:00

VEDRANA MATEJČIĆ

2.B

UTORAK

9:45 – 10:30

UTORAK

17:00 – 18:00

MARTINA KIHAK

2.C

UTORAK

9:45 - 10:30

UTORAK

17:00 - 18:00

KLARICA STIPETIĆ

2.D

SRIJEDA

13:10 – 13:55

PONEDJELJAK

16:50 – 17:30

MAJA SKRIVANEK

2.BC/PB

PONEDJELJAK

11:25 – 12:15

UTORAK

17:00 – 18:00

SILVIA UGARKOVIĆ

2.AC/PB

PONEDJELJAK

11:25 – 12:15

UTORAK

17:00 – 18:00

UČITELJ

RAZRED

PLAVI TURNUS

ŽUTI TURNUS

DAN U TJEDNU

VRIJEME

DAN U TJEDNU

VRIJEME

SVJETLANA HITTNER (Z. ŽANA LONČAR)

3.A

ČETVRTAK

8:50 – 9:35

ČETVRTAK

17:00 – 17:45

LANA KRALJ

3.B

UTORAK

8:00 – 8:45

PONEDJELJAK

17:25 – 18:10

MARINA MIŠKOVIĆ

3.C

UTORAK

9:45 – 10:30

UTORAK

16:40 – 17:30

GORDANA BABUDER

3.D

PETAK

8:50 – 9:35

PONEDJELJAK

16:40 – 17:25

MARIJETA MATUNEC

4.A

PONEDJELJAK

17:00 – 18:00

PONEDJELJAK

9:45 – 10:30

GORANKA TOŠAJ MACEKOVIĆ

4.B

ČETVRTAK

17:00 – 18:00

ČETVRTAK

8:50 – 9:35

ALEKSANDRA IVANAC

4.C

PETAK

17:30 – 18:25

UTORAK

9:45 – 10:30

ŽANA ŠEPAROVIĆ

4.D

PONEDJELJAK

17:00 - 18:00

PONEDJELJAK

09:45 - 10:30

SANDRA HERCIGONJA, PROF. ENGLESKOG JEZIK

 

PONEDJELJAK

14:00 – 14:45

UTORAK

17:00 – 17:30

JASMINA KOLETIĆ, VJEROUČITELJICA

 

PONEDJELJAK

17:30 - 18:15

SRIJEDA

9:45 - 10:30

JADRANKA STANUŠIĆ, VJEROUČITELJICA

 5.A

PETAK

10:40 - 11:25

ČETVRTAK

16:40 - 17:25

SARA DUJMIĆ, UČITELJICA ENGLESKOG JEZIKA

ČETVRTAK

16:40-17:25

PONEDJELJAK

12:20-13:05

3.2. GODIŠNJI KALENDAR RADA

Nastava počinje 9. rujna 2019.godine, a završava 17. lipnja 2019. godine i organizira se u dva obrazovna razdoblja:

Prvo polugodište traje od 9. rujna 2019. do 20. prosinca 2019.

MJESEC

BROJ

NASTAVNIH DANA

BLAGDANI I NENASTAVNI DANI

Rujan

16

/

Listopad

21

7.X. Nenastavni radni dan08.X. Dan neovisnosti-blagdan RH

Studeni

20

01.XI. Svi sveti – blagdan RH

Prosinac

15

25.XII. Božić – blagdan RH

26.XII. Sveti Stjepan – blagdan RH

Ukupno:

72

Drugo polugodište traje od 13. siječnja 2020. do 17. lipnja 2019.

MJESEC

BROJ

NASTAVNIH DANA

BLAGDANI I NENASTAVNI DANI

Siječanj

15

01.I. Nova godina – blagdan RH

06.I. Sveta tri kralja– blagdan RH

Veljača

20

Ožujak

22

Travanj

16

12.IV. - Uskrs i 13.4. Uskrsni ponedjeljak – blagdan RH

Svibanj

19

29.V. Dan škole

Lipanj

12

11.VI – Tijelovo – blagdan RH

12.VI – Nenastavni radni dan

22.VI-.Dan antifašističke borbe

25.VI-.Dan državnosti

Ukupno:

104

Sveukupno:

176

Učenički odmori su:

Zimski odmor za učenike počinje 23. prosinca 2019. godine i traje do 10. siječnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 13. siječnja 2020. godine. Proljetni odmor za učenike počinje 10. travnja 2020. godine i završava 17. travnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 20. travnja 2020. godine. Ljetni odmor počinje 18. lipnja 2020. godine, osim za učenike koji polažu predmetni, razredni, dopunski ili razlikovni ispit, koji imaju dopunski nastavni rad.

3.3. PRIMJERENI OBLIK ŠKOLOVANJA PO RAZREDIMA I OBLICIMA RADA

Rješenjem određen oblik rada

Broj učenika s primjerenim oblikom školovanja po razredima

Ukupno

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

Individualizirani pristup

1

1

0

2

5

7

8

4

28

Prilagođeni program

0

0

0

0

0

1

3

1

5

Posebni program

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3.2. NASTAVA U KUĆI

Ukoliko se ukaže potreba za ovim oblikom rada, Škola će je organizirati. Trenutno takve potrebe nema

3.3.3 POMOĆNIK U NASTAVI

U školskoj godini 2019./20. za dva učenika (drugi i šesti razred) odobreno je uključivanje pomoćnika u nastavi.

3.4.. PODACI O BROJU UČENIKA I RAZREDNIH ODJELA

Razred

Br. učenika

Odjela

Djevojčica

Pr. oblik školovanja

Prehrana

PB

Ime i prezime razrednika

Mliječni

Objed

Užina

I.a

24

1

12

1

24

24

24

24

Iva Burić Islamović / Marko Balažić

I.b

24

1

10

0

24

22

22

22

Maja Mirković / Sara Kovačević

I.c

25

1

11

0

25

25

25

25

Iva Ivković Savnik / Marijana Vugrinec Kranjčina

I.d

23

1

10

0

23

Vesna Zergollern

Ukupno

96

4

43

1

96

71

71

71

II.a

22

1

14

1

22

14

14

14

Melita Rukavina / Silvija Ugarković

II.b

20

1

15

0

17

11

11

11

Vedrana Matejčić / Maja Skrivanek (z D. Blažević)

II.c

20

1

13

0

20

15

15

15

Martina Kihak / Ugarković i Skrivanek (z. Blažević)

II.d

20

1

9

0

17

Klara Stipetić

Ukupno

82

4

51

1

76

40

40

40

III.a

23

1

11

0

20

Svjetlana Hitner (z. Ž. Lončar)

III.b

23

1

13

0

22

Lana Kralj

III.c

23

1

12

0

18

Marina Mišković

III.d

22

1

12

0

21

Gordana Babuder

Ukupno

91

4

48

0

81

IV.a

21

1

9

2

16

Marijeta Matunec

IV.b

22

1

10

0

11

Goranka Tošaj Maceković

IV.c

23

1

10

0

16

Aleksandra Ivanac

IV.d

23

1

12

0

20

Žana Šeparović

Ukupno

89

4

41

2

63

UkupnoI-IV.

358

16

183

4

316

111

111

111

Razred

Br. učenika

Odjela

Djevojčica

Pr. oblik školovanja

Prehrana

PB

Ime i prezime razrednika

Mliječni

Objed

Užina

V.a

20

1

10

2

14

Jadranka Stanušić

V.b

19

1

11

1

16

Nevena Delinc

V.c

20

1

11

2

16

Tajana Mrković

V.d

20

1

11

0

15

Jadranka Kolić Krželj

Ukupno

79

4

43

5

61

VI.a

24

1

10

4

10

Svetlana Čanak

VI.b

24

1

10

2

16

Zlatica Balas

VI.c

22

1

9

1

10

Zvonka Kulić

VI.d

22

1

8

1

15

Ivana Prpić

Ukupno

92

4

37

7

51

VII.a

25

1

14

7

21

Biljana Kulundžić

VII.b

24

1

11

2

19

Nataša Stojanovski

VII.c

25

1

13

2

20

Ana Hodak

Ukupno

74

3

38

11

60

VIII.a

21

1

12

2

14

Tanja Tucman

VIII.b

21

1

13

1

11

Dajana Vukadin

VIII.c

20

1

10

2

12

Nevenka Radoš

Ukupno

62

3

35

5

37

Ukupno

V. – VIII.

307

14

153

29

209

Ukupno

I. – VIII.

665

30

336

33

525

111

111

111

4. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA4.1.1. GODIŠNJI I TJEDNI BROJ SATI PO NASTAVNIM PREDMETIMA I PO RAZREDNIM ODJELIMA I. – IV

OBVEZNI PREDMETI:

Godišnje

1.a,b,c,d

Tjedno

1.a,b,c,d

1.a

1.b

1.c

1.d

Godišnje

2.a,b,c,d

Tjedno

2.a,b,c,d

2.a

2.b

2.c

2.d

Godišnje

3.a,b,c,d

Tjedno

3.a,b,c,d

3.a

3.b

3.c

3.d

Godišnje

4.a,b,c

Tjedno

4.a,b,c

4.a

4.b

4.c

4.d

UkupnoRNgodišnje

UkupnoRNtjedno

1.

HRVATSKI JEZIK

700

20

5

5

5

5

700

20

5

5

5

5

700

20

5

5

5

5

700

20

5

5

5

5

2800

80

2.

LIKOVNA KULTURA

140

4

1

1

1

1

140

4

1

1

1

1

140

4

1

1

1

1

140

4

1

1

1

1

560

16

3.

GLAZBENA KULTURA

140

4

1

1

1

1

140

4

1

1

1

1

140

4

1

1

1

1

140

4

1

1

1

1

560

16

4.

ENGLESKI JEZIK

280

8

2

2

2

2

280

8

2

2

2

2

280

8

2

2

2

2

280

8

2

2

2

2

1120

32

5.

MATEMATIKA

560

16

4

4

4

4

560

16

4

4

4

4

560

16

4

4

4

4

560

16

4

4

4

4

2240

64

6.

PRIRODA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

BIOLOGIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

KEMIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

FIZIKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

PRIRODA I DRUŠTVO

280

8

2

2

2

2

280

8

2

2

2

2

280

8

2

2

2

2

420

12

3

3

3

3

1260

36

11.

POVIJEST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

GEOGRAFIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

TEHNIČKA KULTURA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

TZK

420

12

3

3

3

3

420

12

3

3

3

3

420

12

3

3

3

3

280

8

2

2

2

2

1540

44

 

UKUPNO OBVEZNI PREDMETI u OŠ SV. KLARA

2520

72

18

18

18

18

2520

72

18

18

18

18

2520

72

18

18

18

18

2520

72

18

18

18

18

10080

288

 

IZBORNI PREDMETI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

VJERONAUK – (KATOLIČKI)

280

8

2

2

2

2

280

8

2

2

2

2

280

8

2

2

2

2

280

8

2

2

2

2

1120

32

15.

VJERONAUK – (ISLAMSKI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

NJEMAČKI JEZIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 280

 8

2

2

2

2

280

8

17.

INFORMATIKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno izb. predm.

280

8

2

2

2

2

280

8

2

2

2

2

280

8

2

2

2

2

560

16

4

4

4

4

1400

40

18.

DOPUNSKA NASTAVA IDODATNI RAD

280

8

2

2

2

2

280

8

2

2

2

2

280

6

2

2

2

2

280

6

2

2

2

2

1120

28

21.

IZVANNASTAVNEDJELATNOSTI

140

4

1

1

1

1

140

4

1

1

1

1

140

4

1

1

1

1

140

4

1

1

1

1

560

16

22.

SAT RAZREDNIKA

140

4

1

1

1

1

140

4

1

1

1

1

140

4

1

1

1

1

140

4

1

1

1

1

560

16

 

UKUPNO DOD, DOP, SRO INA

560

16

4

4

4

4

560

16

4

4

4

4

560

16

4

4

4

4

560

16

4

4

4

4

4900

140

 

UKUPNO SATI PO RAZREDU-ODJELU

3360

96

24

24

24

24

3360

96

24

24

24

24

3360

96

24

24

24

24

3640

96

26

26

26

26

428

14980

4.1.2. GODIŠNJI I TJEDNI BROJ SATI PO NASTAVNIM PREDMETIMA I PO RAZREDNIM ODJELIMA V. – VIII.

obvezni

predme

ti:

godišnje

tjedno

5.a

5.b

5.c

5.d

godišnje

tjedno

6.a

6.b

6.c

6.d

godišnje

tjedno

7.a

7.b

7.c

godišnje

tjedno

8.a

8.b

8.c

UkupnoPNgodišnje

UkupnoPNtjedno

PN i RN tjedno

PN i RN godišnje

hrvatski jezik

700

20

5

5

5

5

700

20

5

5

5

5

420

12

4

4

4

420

12

4

4

4

2240

64

144

5040

likovna kultura

140

4

1

1

1

1

140

4

1

1

1

1

105

3

1

1

1

105

3

1

1

1

490

14

30

1050

glazbena kultura

140

4

1

1

1

1

140

4

1

1

1

1

105

3

1

1

1

105

3

1

1

1

490

14

30

1050

engleski jezik

420

12

3

3

3

3

420

12

3

3

3

3

315

9

3

3

3

315

9

3

3

3

1470

42

74

2590

matematika

560

16

4

4

4

4

560

16

4

4

4

4

420

12

4

4

4

420

12

4

4

4

1960

56

120

4200

priroda

210

6

1,5

1,5

1,5

1,5

280

8

2

2

2

2

490

14

14

490

biologija

210

6

2

2

2

210

6

2

2

2

420

12

12

420

kemija

210

6

2

2

2

210

6

2

2

2

420

12

12

420

fizika

210

6

2

2

2

210

6

2

2

2

420

12

12

420

priroda i društvo

36

1260

povijest

280

8

2

2

2

2

280

8

2

2

2

2

210

6

2

2

2

210

6

2

2

2

980

28

28

980

geografija

210

6

1,5

1,5

1,5

1,5

280

8

2

2

2

2

210

6

2

2

2

210

6

2

2

2

910

26

26

910

tehnička kultura

140

4

1

1

1

1

140

4

1

1

1

1

105

3

1

1

1

105

3

1

1

1

490

14

14

490

tzk

280

8

2

2

2

2

280

8

2

2

2

2

210

6

2

2

2

210

6

2

2

2

980

28

72

2520

informatika

280

8

2

2

2

2

280

8

2

2

2

2

560

16

16

560

ukupno obvezni predmeti u oš sv. klara

3360

96

24

24

24

24

3500

100

25

25

25

25

2730

78

26

26

26

2730

78

26

26

26

12320

352

640

22400

izborni predmeti:

0

0

0

0

vjeronauk - (katolički)

280

8

2

2

2

2

280

8

2

2

2

2

210

6

2

2

2

210

6

2

2

2

980

28

60

2100

vjeronauk - (islamski)

0

0

0

0

70

2

70

2

4

140

njemački jezik

280

8

2

2

2

2

280

8

2

2

2

2

210

6

2

2

2

210

6

2

2

2

980

28

36

1260

informatika

0

0

0

0

210

6

2

2

2

210

6

2

2

2

420

12

12

420

ukupno izb. predm.

735

21

6

5

5

5

840

24

6

6

6

6

630

18

6

6

6

700

20

6

6

6

2905

83

112

3920

dopunska nastava idodatni rad

280

8

2

2

2

2

280

8

2

2

2

2

210

6

2

2

2

210

6

2

2

2

980

28

56

1960

izvannastavnedjelatnosti

140

4

1

1

1

1

140

4

1

1

1

1

105

3

1

1

1

105

3

1

1

1

490

14

30

1050

sat razrednika

140

4

1

1

1

1

140

4

1

1

1

1

105

3

1

1

1

105

3

1

1

1

490

14

30

1050

ukupno dod, dop, sro ina

560

16

4

4

4

4

560

16

4

4

4

4

420

12

4

4

4

420

12

4

4

4

1960

56

116

4060

UKUPNO SATI PO RAZREDU-ODJELU

4480

128

32

32

32

32

4620

132

33

33

33

33

3780

108

36

36

36

3850

110

36

36

36

16730

478

868

30380

4.2. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ NASTAVNIH SATI ZA OSTALE OBLIKE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

4.2.1. PLAN IZBORNE NASTAVE VJERONAUKA

Predmet

Učitelj

Razredni odjel

Broj učenika

Broj učenika

Broj skupina

Sati tjedno

Ukupno sati tjedno

Sati godišnje

GODIŠNJI PLAN JE U PRILOGU

Katolički vjeronauk

Jadranka Stanušić

1.a

21

224

11

2

22

770

1.b

23

2

1.c

22

2

1.d

22

2

5.a

20

2

5.b

13

2

5.c

19

2

5.d

18

2

7.a

21

2

7.b

20

2

7.c

25

2

Jasmina Koletić

2.a

20

240

12

2

24

840

2.b

19

2

2.c

19

2

2.d

18

2

3.a

22

2

3.b

21

2

3.c

19

2

3.d

21

2

4.a

20

2

4.b

17

2

4.c

21

2

4.d

23

2

Matija Lasić

6.a

21

142

7

2

14

490

6.b

23

2

6.c

21

2

6.d

20

2

8.a

20

2

8.b

17

2

8.c

20

2

Predmet

Učitelj

Razredni odjel

Broj učenika

Broj učenika

Broj skupina

Sati tjedno

Ukupno sati tjedno

Sati godišnje

GODIŠNJI PLAN JE U PRILOGU

Islamski vjeronauk

Mesard Kreštić

1a

1

14

1

2

4

140

2a

1

2.b

1

2.c

1

2.d

1

3.b

1

3.c

3

3.d

1

4.a

1

4.b

3

5.b

5

18

1

2

6.b

1

6.c

1

7.a

3

7..b

4

8.b

4

4.2.2. PLAN IZBORNE NASTAVE INFORMATIKE I NJEMAČKOG JEZIKA

Predmet

Učitelj

Razredni odjel

Broj učenika

Broj učenika

Broj skupina

Sati tjedno

Ukupno sati tjedno

Sati godišnje

GODIŠNJI PLAN JE U PRILOGU

Informatika

Biljana Kulundžić

7.a

25

25

1

2

2

70

Ivona Vrančić

7.b

23

48

2

2

4

140

7.c

25

2

Maja Lauš

8.a

19

58

3

2

6

210

8.b

19

2

8.c

20

2

Predmet

Učitelj

Razredni odjel

Broj učenika

Broj učenika

Broj skupina

Sati tjedno

Ukupno sati tjedno

Sati godišnje

GODIŠNJI PLAN JE U PRILOGU

Njemački jezik

Željka Škegro

5.a

10

80

5*

2

10

350

5.b

17

2

5.c

10

2

5.d

12

2

7.a

14

2

7.b

13

2

7.c

4

2

Tanja Huljak (z. )

4.a

13

122

7*

2

14

490

4.b

16

2

4.c

10

2

4.d

15

2

6.a

7

2

6.b

7

2

6.c

5

2

6.d

11

2

8.a

11

2

8.b

15

2

8.c

12

2

*Nastava se održava po skupinama: 5.ac, 5.b, 5.d, 7.a, 7.bc, 4.ac, 4.dc, 4.b, 6.ac, 6.bd, 8.ab, 8.cb.

4.2.3. DOPUNSKI RAD S UČENICIMA

Program

Broj grupa/razred

Sati

Izvršitelj

Hrvatski jezik i matematika

1.a

1

Iva Burić Islamović

Hrvatski jezik i matematika

1.b

1

Maja Mirković

Hrvatski jezik i matematika

1.c

1

Iva Ivković Savnik

Hrvatski jezik i matematika

1.d

1

Vesna Zergollern

Hrvatski jezik / Matematika

2.a

1/1

Melita Rukavina

Hrvatski jezik i matematika

2.b

1

Vedrana Matejčić

Hrvatski jezik i matematika

2.c

2

Martina Kihak

Hrvatski jezik / Matematika

2.d

1/1

Klara Stipetić

Hrvatski jezik i matematika

3.a

2

Svjetlana Hittner (z. Žana Lončar)

Hrvatski jezik / Matematika

3.b

1/1

Lana Kralj

Hrvatski jezik / Matematika

3.c

1

Marina Mišković

Hrvatski jezik i matematika

3.d

1

Gordana Babuder

Hrvatski jezik i matematika

4.a

1

Marijeta Matunec

Hrvatski jezik i matematika

4.b

1

Goranka Tošaj Maceković

Hrvatski jezik i matematika

4.c

1

Aleksandra Ivanac

Priroda i društvo / Matematika

4.d

1/1

Žana Šeparović

Hrvatski jezik

6.abcd

1

Zvonka Kulić

Hrvatski jezik

5.bc

1

Gordana Klaić

Hrvatski jezik

5.ad

1

Jadranka Kolić Krželj

Matematika

6.abcd

1

Svetlana Čanak

Matematika

5.abcd i 8.abc

2

Nevenka Radoš

Matematika

7.abc

1

Marina Volarić

Engleski jezik

3.abcd

1

Sandra Hercigonja

Engleski jezik

5.b

1

Sara Dujmić

Engleski jezik

5.acd, 7.abc

2

Nataša Stojanovski

Engleski jezik

6.abcd

1

Dajana Vukadin

Kemija

7.abc, 8.abc

1

Dolores Orlović

Povijest

5.abcd

1

Karlo Babuder

4.2.4. DODATNI RAD S UČENICIMA

Program

Broj grupa/razred

Sati

Izvršitelj

Matematika

7.abc

1

Marina Volarić

Matematika

5.abcd, 8.abc

2

Nevenka Radoš

Fizika

8.abc

1

Ana Mazalin Rogić

Kemija

8.abc

1

Dolores Orlović

Engleski jezik

7.abc

1

Nataša Stojanovski

Povijest

7.abc, 8.abc

1

Zlatica  Balas

Geografija

6.abcd, 7.abc, 8.abc

2

Ivana Prpić

Geografija

5.abcd

1

Željka Kolarić

Hrvatski jezik

8.abc

1

Gordana Klaić

Engleski jezik

8.abc

1

Dajana Vukadin

Matematika

1.a

1

Iva Burić Islamović

Matematika

1.b

1

Maja Mirković

Matematika

1.c

1

Iva Ivković Savnik

Matematika

1.d

1

Vesna Zergollern

Matematika

2.b

1

Vedrana Matejčić

Matematika

3.c

1

Marina Mišković

Matematika

3.d

1

Gordana Babuder

Priroda i društvo

4. a

1

Marijeta Matunec

Matematika

4.b

1

Goranka Tošej Maceković

Biologija

7.abc, 8. abc

2

Nevena Delinc

Matematika

4.c

1

Aleksandra Ivanac

Povijest

5.abcd

1

Karlo Babuder

4.2.5.PLAN IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI

Program

Izvršitelj

Sati

Plesna grupa

Melita Rukavina

1

Likovna  grupa

Vedrana Matejčić

1

Dramska grupa

Martina Kihak

1

Male vezilje

Klarica Stipetić

1

Njemačka igraonica

Lana Kralj

1

Novinari

Marina Mišković

1

Matematička grupa

Gordana Babuder

1

Domaćinstvo

Maja Mirković

1

Recitatori

Silvia Ugarković

1

Eko vrt

Marijeta Matunec

1

Znakovni jezik

Sara  Kovačević

1

Mali informatičari

Goranka T. Maceković

1

Medijatori

Aleksandra Ivanac

1

Cvjećarstvo

Žana Šeparović

1

Umjetnička radionica

Dunja Blažević

1

Učimo hrvatski

Iva B. Islamović

1

Smibići

Iva Ivković Savnik

1

Književni klub

Vesna Zergollern

1

Mali medijatori

Marijana V. Kranjčina

1

Mali zbor

Marko Balažić

1

Hip-hop povjesničari

Zlatica Balas

1

Likovna grupa

Tanja Tucman

4

Veliki Zbor i Vokalna skupina

Sanja Volić Radić

2/2

Maketari

Biljana Kulundžić

1

Robtičari

Ivona Vrančić

2

Crveni križ

Jasmina Koletić

1

Kap

Jadranka Stanušić

1

Spaβ mit Deutsch

Zamjena za Tanju Huljak

4

Spaβ mit Deutsch

Željka Škegro

1

Prva pomoć

Nevena Delinc

1

Zelena Patrola

Nevena Delinc

1

Košarka

Tajana Mrković

2

Volontiranje

Gordana Klaić

1

Recitatorska grupa

Gordana Klaić

1

Web stranica

Jadranka Kolić Krželj

1

Foto grupa

Maja Lauš

4

Zabavni engleski

Sara Dujmić

1

Mladi povjesničari

Karlo Babuder

2

Biljkoljupci

Mirela Mikulan Đunđek

1

Mladi geografi

Željka Kolarić

1

Zelena patrola

Željka Kuzman

2

4.2.6. PLAN RADA STRUČNOG AKTIVA UČITELJA DRUŠTVENE I PRIRODNE GRUPE PREDMETA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020.

Vrijeme

Sadržaj

Nositelj aktivnosti

Rujan

- Donošenje godišnjeg plana rada stručnih aktiva učitelja predmetne nastave za školsku godinu 2019./2020.

- Donošenje kriterija praćenja i ocjenjivanja učenika za školsku godinu 2019./2020.

- Donošenje plana TN, INE i projektnih dana za školsku godinu 2019./2020.

- prijedlozi za zamjenske razrednike

- Prijedlozi za obilježavanje 160 godina škole

- Razno

Voditeljice stručnih aktiva i

učitelji predmetne nastave

Listopad

- Pravilnici - analiza

- Preventivni programi - dogovor

- Dodatna nastava - natjecanja

- Projekti naše škole

- Predavanje – psiholog Luka Juras

- Razno

Voditeljice stručnih aktiva i

učitelji predmetne nastave, psiholog Luka Juras

Siječanj

- Posjet nastavi – dogovor

- Izvješća ŽSV-a

- Realizacija – Škole za život

- Školska natjecanja

- Projekti naše škole

- Analiza rada u I. polugodištu

- Razno

Voditeljice stručnih aktiva i

učitelji predmetne nastave

Ožujak

- Realizacija projekata naše škole

- Predavanje – prof. Dajana Vukadin

- Razno

Voditeljice stručnih aktiva i

učitelji predmetne nastave,

Dajana Vukadin, prof.

Svibanj

- Dan škole

- Predavanje – prof. Jadranka Stanušić

- Terenska nastava, izvješća i planovi

- Razno

Voditeljice stručnih aktiva i

učitelji predmetne nastave

Srpanj

- Što smo realizirali tijekom ove školske godine – ocjena rada

- Dogovor za novu školsku godinu: planovi, terenska

nastava…

- Izbor voditelja aktiva

- Razno

Voditeljica za društvenu grupu predmeta: prof. Jadranka Stanušić

Voditeljica za prirodnu grupu predmeta: prof. Nevena Delinc

4.2.7. PLAN RADA STRUČNOG AKTIVA UČITELJA RAZREDNE NASTAVE ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020.

Vrijeme

Sadržaj

Nositelj aktivnosti

Rujan

- Donošenje godišnjeg plana rada stručnog aktiva učitelja nastave za školsku godinu 2019./2020.

- Donošenje kriterija praćenja i ocjenjivanja učenika za školsku godinu 2019./2020.

- Donošenje plana TN, INE i projektnih dana za školsku godinu 2019./2020.

- Zaduženja i organizacija priredbe za doček prvašića

- Izrada IOOP-a – predavanje učiteljice Marijete Matunec

- Prijedlozi za obilježavanje 160 godina škole

- Razno

Voditeljica stručnog aktiva i

učitelji razredne nastave

Listopad

- Stručno predavanje, seminar, radionica pod stručnim vodstvom razredne nastave

- e-Dnevnik i e-Imenik

- Razno

Voditeljica stručnog aktiva i

učitelji razredne nastave

Studeni

- Večer matematike

- Božićna priredba i sajam

- Razno

Voditeljica stručnog aktiva i

učitelji razredne nastave

Siječanj

- Analiza rada u prvom polugodištu (Večer matematike, božićna priredba, sajam)

- Osvrt na provođenje programa novih kurikuluma Škole za život – učiteljice prvih razreda

- Razno

Voditeljica stručnog aktiva i

učitelji razredne nastave

Ožujak

- Uskršnji sajam,

- Matematički klokan

- Matematička olimpijadu

- Analiza i razmjena iskustva – primjeri dobre prakse

Voditeljica stručnog aktiva i

učitelji razredne nastave

Svibanj

- Organiziranje Dana škole

- Izvješće sa stručnih usavršavanja

- Stručno predavanje, seminar, radionica pod stručnim vodstvom razredne nastave

- Razno

Voditeljica stručnog aktiva i

učitelji razredne nastave

Srpanj

- Realizacija plana i programa na kraju školske godine

- Izbor voditelja stručnog aktiva za šk. god. 2020./2021.

- Planiranje terenske nastave za iduću školsku godinu

- Planiranje priredbe za primanje prvašića

- Razno

Voditeljica stručnog aktiva i

učitelji razredne nastave

Voditeljica aktiva: Marijeta Matunec

4.2.8. PROJEKTI

Naziv projekta

Sudionici

Koordinator

Vremenski okvir

Učimo učiti

učenici petih razreda

Luka Juras i Mirela Mikulan Đunđek

prvo polugodište

Dan zahvalnosti za plodove jeseni - Dan kruha

učenici petih razreda

Jadranka Stanušić

listopad

Živjeti zajedno

8.b

Dajana Vukadin i

Matija Lasić

tijekom školske godine 2019./2020.

Učitelj na jedan sat

učenici 4. d razrednog odjela

Žana Šeparović

školska godina 2019./2020.

175 zdravih navika

učenici 4. d razrednog odjela

Žana Šeparović

školska godina 2019./2020.

Eko patrola

učenici 4. d razrednog odjela

Žana Šeparović

školska godina 2019./2020.

Naših 160

MJUZIKL

Učenici 7. razreda i ostali učenici OŠ Sveta Klara

Ana Hodak

/razrednice 7. razreda/ učitelji i učiteljice OŠ Sveta Klara

školska godina 2019./2020.

100 ti dan škole

učenici 4. a razrednog odjela; učenici 1.c razrednog odjela; učenici 4.b razrednog odjela

Marijeta Matunec , Iva Ivković Savnik, Goranka Tošaj Maceković

veljača 2020.

Igrajmo se jezikom

učenici 4. a razrednog odjela

Marijeta Matunec

veljača - ožujak 2020.

Dvorci, kule i zidine Republike Hrvatske

učenici 4. a razrednog odjela

Marijeta Matunec

školska godina 2019./2020.

Književni klub

učenici 4. a razrednog odjela

Marijeta Matunec

školska godina 2019./2020.

Mala akademija zdravlja

učenici 4.c razreda

Aleksandra Ivanac

školska godina 2019./2020.

Financijska pismenost

učenici 4.c razreda

Aleksandra Ivanac

školska godina 2019./2020

Kap dobrote

učenici 4.b razreda

Goranka Tošaj Maceković

prosinac 2019.godine

Upoznajemo zanimanja naših roditelja

učenici i roditelji 4.b razreda

Goranka Tošaj Maceković

tijekom školske godine 2019./2020.

Posadi  drvo ne budi panj

učenici 1.-8. razreda

Nevena Delinc

tijekom školske godine 2019./2020

Tada - sada

učenici 2.c razreda

Martina Kihak

tijekom školske godine 2019./2020.

SlušaoniCE

učenici 1.c i 2.c razreda

Martina Kihak i Iva Ivković Savnik

tijekom školske godine 2019./2020

Rođendanska torta

učenici 2.a razreda

Melita Rukavina

tijekom školske godine 2019./2020.

Ruksak pun priča

učenici 1.a, 1.b,1.c i 1.d razreda

Maja Mirković,

Iva Burić Islamović Iva Ivković

Vesna Zergollern

tijekom školske godine 2019./2020.

Glazbena večer uz hrvatske instrumentaliste

učenici četvrtih razreda i ostali učenici OŠ Sveta   Klara

Goranka Tošaj Maceković

tijekom školske godine 2019./2020.

Veliki i mali

učenici 1.b razreda

Maja Mirković

tijekom školske godine 2019./2020.

Moja obitelj

učenici 1.a, 1.b,1.c i 1.d razreda

Maja Mirković,

Iva Burić Islamović Iva Ivković

Vesna Zergollern

tijekom školske godine 2019./2020.

Program prevencije elektroničkog nasilja

učenici od 1. do 8. razreda

Luka Juras, Mirela Mikulan Đunđek i učitelji (razrednici)

veljača - ožujak 2020.

Program razvoja socioemocionalnih kompetencija kod učenika (Razvoj životnih vještina)

učenici 4.abcd i roditelji učenika četvrtih razreda

Luka Juras

tijekom drugog polugodišta školske godine 2019./2020.

MAH 2

roditelji učenika 6.abcd

Djelatnici Policijske uprave Zagrebačke

5. veljače 2020.

Quadrilla za kraj

učenici 4. i 8. razreda

Marijeta Matunec

(razrednice 4. i 8. razreda)

školska godina 2019./2020.

Razredni spomenar

učenici 3.c razreda

Marina Mišković

školska godina 2019./2020.

Pričam ti priču

učenici 3.c razreda i učenici 1.a i 1.b razreda u produženom boravku

Marina Mišković, Marko Balažić, Sara Kovačević

školska godina 2019./2020.

20 dana dobrote

učenici 1. a i 1.b razreda produženoga boravka

Sara Kovačević

Marko Balažić

prosinac 2019.godine

100. dan škole

učenici 1. a i 1.b razreda produženoga boravka

Sara Kovačević

Marko Balažić

veljača 2020.godine

Dani jabuka

učenici 1. a i 1.b razreda produženoga boravka

Sara Kovačević

Marko Balažić

listopad 2019.godine

Moja budućnost - moj izbor

učenici osmog razreda

Mirela Mikulan Đunđek

školska godina 2019./2020.

Biciklom po Svetoj Klari

učenici 1.-8. razreda

Ivana Marković

školska godina 2019./2020.

Družionica učionica

grupa majki učenika OŠ Sveta Klara

Ivana Marković, Luka Juras

školska godina 2019./2020.

Čitajmo svi-ma

grupa učenika 1.-8. razreda

Ivana Marković

školska godina 2019./2020.

Druženje s logopedom

roditelji učenika OŠ Sveta Klara

Ivana Marković

školska godina 2019./2020.

Vidi i klikni

učenici 1.razreda

HAK

siječanj 2020.

Plastičnim čepovima do skupih lijekova

učitelji i djelatnici OŠ Sveta Klara, roditelji

Žana Šeparović

9.-6. mjeseca

4.2.9. OBUKA PLIVANJA

Obuka plivanja obavit će se na bazenu ŠRC MLADOST u Zagrebu, pod stručnim vodstvom trenera plivanja ŠRC MLADOST. Obuka traje tri tjedna od ponedjeljka do petka, svaki dan po jedan sat – ukupno 15 sati po grupi/učeniku. Organizaciju i troškove obuke plivanja na bazenu i prijevoz snosi Grad Zagreb. Pratnju do bazena i natrag organizira Škola. Na početku i na kraju obuke vrši se provjera, kako bi se utvrdio broj plivača i neplivača.

Odjel

Broj učenika

Provjera/

nadnevak

Broj 

ne-

plivača

Broj 

onih koji  plutaju

Obuka

(raspored obuke)

Zadužene osobe za pratnju:

II.a

22

23. 9. 2019

Melita Rukavina,

Vedrana Matejčić,

Martina Kihak,

Klarica Stipetić

II.b

20

II.c

20

II.d

20

III.a

23

Svjetlana Hittner

Lana Kralj

Marina Mišković

Gordana Babuder

III.b

23

III.c

21

III.d

22

4.3. RAZVOJNI PLAN ŠKOLE

Prioritetno područje

Ciljevi

Metode

Nužni resursi

Vremensko određenje

Odgovorna osoba

Mjerljivi pokazatelji ostvarenja ciljeva

Ugled i promocija OŠ Sveta Klara te povezivanje s lokalnom zajednicom

Obilježiti 160 godina škole

Provođenje projekta „Naših 160“

Obilježavanje Dana škole

Učitelji, učenici, financijska sredstva potrebna za aktivnosti

Učitelji, učenici, KUD, DVD, zadruga, financijska sredstva potrebna za aktivnosti

Tijekom godine

Ravnateljica

Ravnateljica, voditeljica zadruge, voditelji aktivnosti, dežurni učitelji

Posjećenost događanja; Uključenost učitelja, roditelja i učenika; Objave na web-u; Ukupan broj održanih aktivnosti; Materijali nastali na aktivnostima (plakati, i sl.)

Poticati suradnju škole i lokalne zajednice

Organizacija Dana otvorenih vrata; Sudjelovanje na tradicionalnim manifestacijama; Eko projekti;

Poticati pozitivan stav učenika, roditelja i djelatnika prema školi

Organiziranje grupe volontera; Rad školske zadruge; Otvoreni sat za roditelje; Pojačano dežuranje učitelja

Prijavljivanje školskih projekata na natječaje za EU projekte

Prijavljivanje školskih projekata na EU-projekte

Potpora GU, MZO i Gradske četvrti, Učitelji

Odnos učenik prema drugim učenicima i školi

Poticanje učenika na društveno prihvatljive oblike ponašanja, promicanje zdravih stilova života

SRZ – teme obuhvaćene godišnjim planom i preventivnim programom;

Provođenje ciklusa radionica u skladu sa školskim kurikulumom i preventivnim programom;

Generacijska testiranja učenika;

Individualni rad i grupni s djecom; Savjetovanje roditelja

Stručna znanja učitelja i stručnih suradnika; Materijali potrebni za provođenje radionica (plakati, kreativni materijali, listići i sl); Mjerni instrumenti potrebni za testiranja; Stručna znanja vanjskih suradnika (npr. MUP, školska liječnica, …)

Tijekom godine

Pedagoginja, logopedinja i psiholog

Broj djece obuhvaćene radionicama; Evaluacijski upitnici; Liste samoprocjene; Razredna pravila u svakom razrednom odjelu, na nivou škole; Zapisnici s roditeljskih sastanaka, RV i UV; Materijali nastali tijekom radionica i SRZ-a

Vrednovanje učeničkog napretka i postignuća

Unaprjeđenje praćenja i vrednovanja učenika uz korištenje e-Dnevnika

Redovito pisanje opisnih praćenja;Razgovori s učenicima i roditeljima (svaki učitelj u okviru svog predmeta objasniti ispitne postupke i elemente ocjenjivanja);Redovito davanje povratnih – formativno vrednovanje;Uvođenje upitnika i kriterija/skala za samovrednovanje učenika

Stručno znanje i vrijeme učitelja

Tijekom godine

Ravnateljica, učitelji i stručna služba

Analiza zapisa u e-dnevnikuAnaliza rezultata samovrednovanja učenika (usporedba učenici i učitelji)

Dosljedno primjenjivati utvrđene elemente ocjenjivanja, načina i postupke vrednovanja za mjerenje postignuća u svim nastavnim predmetima

Povećati jasnoću povratnih informacija učenicima o njihovom postignuću

Radno ozračje

Razvijati pozitivno ozračje u školi i osvijestiti utjecaj radnog ozračja na kvalitetu rada te poboljšati međusobnu suradnju učitelja u odgojno-obrazovnom procesu

Dogovoriti interni protokol o jedinstvenom postupanju učitelja i stručne službe u ostvarivanju odgojno-obrazovnog cilja;Održavati sastanke razrednika i predmetnih učitelja češće;Ostvarivanje suradnje među različitim aktivima na ostvarivanju projekata; Grupni sastanci psihologa s učiteljima; Obilježavanje Dana učitelja

Vrijeme za sastanke, stručna znanja učitelja, stručna znanja stručnih suradnika, stručna literatura

Tijekom godine

Ravnateljica

Broj sastanaka; Usvajanje internog protokola u ostvarivanju odgojno-obrazovnog cilja; Procjena školske klime; Broj zajednički ostvarenih projekata; Uključenost učitelja u rad sa stručnom službom

Poboljšati suradnju učitelja i stručnih suradnika u odgojno-obrazovnom procesu

5. PLANOVI RADA RAVNATELJICE I STRUČNE SLUŽBE

5.1. PLAN RADA RAVNATELJICE

 

SADRŽAJ RADA

Predviđeno vrijeme ostvarivanja

Predviđeno vrijeme u satima

1.      POSLOVI  PLANIRANJA I PROGRAMIRANJA

 

330

1.1.   Izrada Godišnjeg plana i programa rada škole, projekt NAŠIH 160

VI - IX

40

1.2.   Izrada plana i programa rada ravnatelja

VI – IX

40

1.3.   Koordinacija u izradi predmetnih kurikuluma

VI – IX

10

1.4.   Izrada školskog kurikuluma

VI – IX

30

1.5.   Izrada Razvojnog plana i programa škole

VI – IX

20

1.6.   Planiranje i programiranje rada Učiteljskog i Razrednih vijeća

IX – VI

15

1.7.   Izrada zaduženja učitelja

VI – VIII

40

1.8.   Izrada smjernica i pomoć učiteljima pri tematskim planiranjima

IX – VI

20

1.9.   Planiranje i organizacija školskih projekata

IX – VI

40

1.10.Planiranje i organizacija stručnog usavršavanja

IX – VI

40

1.11.Planiranje nabave opreme i namještaja

IX – VI

15

1.12.Planiranje i organizacija uređenja okoliša škole

IX – VI

10

1.13.Ostali poslovi

IX-IX

10

2.      POSLOVI  ORGANIZACIJE I KOORDINACIJE RADA

 

353

2.1.   Izrada prijedloga organizacije rada Škole (broj razrednih odjela, broj smjena, radno vrijeme smjena, organizacija rada izborne nastave, INA, izrada kompletne organizacije rada Škole).

IX – VIII

50

2.2.   Izrada Godišnjeg kalendara rada škole

VIII – IX

15

2.3.   Izrada strukture radnog vremena i zaduženja učitelja

VI – IX

40

2.4.   Organizacija i koordinacija vanjskog vrednovanja prema planu NCVVO-a

IX – VI

25

2.5.   Organizacija i koordinacija samovrednovanja škole

IX – VI

25

2.6.   Organizacija prijevoza i prehrane učenika

IX – VII

25

2.7.   Organizacija i koordinacija zdravstvene i socijalne zaštite učenika

IX – VI

15

2.8.   Organizacija i priprema izvanučioničke nastave, izleta i ekskurzija

IX – VI

20

2.9.   Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela škole

IX – VIII

60

2.10.Organizacija i koordinacija upisa učenika u 1. razred

IV – VII

10

2.11.Organizacija i koordinacija obilježavanja državnih blagdana i praznika

IX – VI

10

2.12.Organizacija zamjena nenazočnih učitelja 

IX – VI

20

2.13.Organizacija popravnih, predmetnih i razrednih ispita 

VI i VIII

8

2.14.Organizacija poslova vezana uz odabir udžbenika

V-IX

15

2.15. Poslovi vezani uz natjecanja učenika

I-VI

10

2.16. Organizacija popravaka, uređenja, adaptacija  prostora

I i VIII

10

2.17.Ostali poslovi

IX – VIII

5

3.      PRAĆENJE REALIZACIJE PLANIRANOG RADA ŠKOLE

 

170

1.1.   Praćenje i  uvid u ostvarenje Plana i programa rada škole

IX – VI

30

1.2.   Vrednovanje i analiza uspjeha na kraju odgojno obrazovnih razdoblja

    XII i VI

40

1.3.   Administrativno pedagoško instruktivni rad s učiteljima, stručnim suradnicima i pripravnicima

IX – VI

30

1.4.   Praćenje rada školskih povjerenstava

IX – VI

20

1.5.   Praćenje i koordinacija rada administrativne službe

IX – VIII

15

1.6.   Praćenje i koordinacija rada tehničke službe

IX – VIII

15

1.7.   Praćenje i analiza suradnje s institucijama izvan škole

IX – VIII

15

            1.8.Ostali poslovi

IX – VIII

5

SADRŽAJ RADA

Predviđeno vrijeme ostvarivanja

Predviđeno vrijeme u satima

70

1.8.   Kontrola pedagoške dokumentacije

IX – VIII

60

u E-dnevnicima

1.9.   Ostali poslovi

IX – VIII

10

4.      RAD U STRUČNIM I KOLEGIJALNIM TIJELIMA ŠKOLE

 

86

4.1.   Planiranje, pripremanje i vođenje sjednica kolegijalnih  i stručnih tijela

IX – VIII

50

4.2.   Suradnja sa Sindikalnom podružnicom škole

IX – VIII

15

4.3.   Ostali poslovi

IX – VIII

21

5.      RAD S UČENICIMA, UČITELJIMA, STRUČNIM SURADNICIMA I RODITELJIMA

 

170

5.1. Dnevna, tjedna i mjesečna planiranja s učiteljima i suradnicima

IX – VIII

30

5.2. Praćenje rada učeničkih društava, grupa i pomoć pri radu

IX – VI

10

5.3. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama učenika

IX – VI

25

5.4. Suradnja i pomoć pri realizaciji poslova svih djelatnika škole

IX – VIII

25

5.5. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih zaposlenika

IX – VIII

20

5.6. Savjetodavni rad s roditeljima /individualno i skupno/

IX – VIII

20

5.7. Uvođenje pripravnika u odgojno-obrazovni rad

IX – VIII 

10

5.8. Poslovi oko napredovanja učitelja i stručnih suradnika

 IX – VIII

20

5.9. Ostali poslovi

IX – VIII

10

6.      ADMINISTRATIVNO – UPRAVNI I RAČUNOVODSTV.  POSLOVI

 

330

6.1.   Rad i suradnja s tajnikom škole

IX – VIII

70

6.2.   Provedba zakonskih i podzakonskih akata te naputaka MZOS-a

IX – VIII

20

6.3.   Usklađivanje i provedba općih i pojedinačnih akata škole

IX – VIII

20

6.4.   Provođenje raznih natječaja za potrebe škole; 

IX – VIII, V-VI

15

6.5.  Prijem u radni odnos /uz suglasnost Školskog odbora/

IX – VIII

25

6.6. Poslovi zastupanja škole

IX – VIII

20

6.7.  Rad i suradnja s računovođom škole

    IX – VIII

20

6.8.  Izrada financijskog plana škole

VIII – IX

15

6.9.  Kontrola i nadzor računovodstvenog poslovanja

IX – VIII

25

6.10 Organizacija i provedba inventure

XII

10

6.11. Poslovi vezani uz e-matice

VI

15

6.12. Potpisivanje i provjera svjedodžbi i učeničkih knjižica

VI

40

6.13. Organizacija nabave i podjele potrošnog materijala

VIII i I

20

6.14. Ostali poslovi

IX – VIII

25

7.      SURADNJA  S UDRUGAMA, USTANOVAMA I INSTITUCIJAMA

 

310

7.1.   Predstavljanje škole

IX – VIII

10

7.2.   Suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa

IX – VIII

5

7.3.   Suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje

IX – VIII

5

7.4.   Suradnja s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja

IX – VIII

5

7.5.   Suradnja s Agencijom za mobilnost i programe EU

IX – VIII

5

7.6.   Suradnja s ostalim Agencijama za obrazovanje na državnoj razini

IX – VIII

5

SADRŽAJ RADA

Predviđeno vrijeme ostvarivanja

Predviđeno vrijeme u satima

7.7.   Suradnja s Uredom državne uprave

IX – VIII

5

7.8.   Suradnja s osnivačem

IX – VIII

5

7.9.   Suradnja s Zavodom za zapošljavanje

IX – VIII

2

7.10.Suradnja s Zavodom za javno zdravstvo

IX – VIII

2

7.11.Suradnja s Centrom za socijalnu skrb

IX – VIII

5

7.12.Suradnja s Obiteljskim centrom

IX – VIII

2

7.13.Suradnja s Policijskom upravom

IX –VIII

5

7.14.Suradnja s Župnim uredom

IX – VIII

8

7.15.Suradnja s ostalim osnovnim i srednjim školama

IX – VIII

2

7.16.Suradnja s turističkim agencijama

IX – VIII

5

7.17.Suradnja s kulturnim i športskim ustanovama i institucijama

IX – VIII

10

7.18.Suradnja s svim udrugama

IX – VIII

10

7.19.Ostali poslovi

IX – VIII

6

8.       STRUČNO USAVRŠAVANJE

 

8.1.   Stručno usavršavanje u matičnoj ustanovi

IX – VI

8

8.2.   Stručno usavršavanje u organizaciji ŽSV-a, MZOŠ-a, AZZO-a, HUROŠ-a

IX – VI

50

8.3.   Stručno usavršavanje u organizaciji ostalih ustanova

IX – VI

5

8.4.   Praćenje suvremene odgojno obrazovne literature

IX – VI

50

8.5.   Ostala stručna usavršavanja

IX – VI

10

9.      OSTALI POSLOVI RAVNATELJA

 

44

9.1.   Vođenje evidencija i dokumentacije 

IX – VI

55

9.2.   Ostali nepredvidivi poslovi

IX – VI

10

UKUPAN BROJ PLANIRANIH SATI RADA GODIŠNJE:

 

1752

5.2. PLAN STRUČNOG SURADNIKA PEDAGOGA

REDNI BROJ

POSLOVI I ZADACI/PODRUČJE RADA

CILJ

OČEKIVANI ISHODI

SUBJEKTI

OBLICI I METODE RADA/SURADNICI

VRIJEME REALIZACIJE

Sati

1.

POSLOVI PRIPREME ZA OSTVARENJE ŠKOLSKOG PROGRAMA

204

1.1

Utvrđivanje obrazovnih potreba učenika, KREDA I SWOT analiza rada škole, kratkoročni i dugoročni razvojni plan rada škole i stručnog suradnika pedagoga

Izvršiti pripremu za bolje i kvalitetnije planiranje odgojno-obrazovnog rada.

Prikupiti godišnje planove i programe rada učitelja. Utvrditi odgojno -obrazovne potrebe okruženja u kojem škola djeluje.

stručni suradnici, ravnateljica, učitelji, tim za kvalitetu, učenici, roditelji

individualni, grupni, timskirasprava, rad na tekstu, pisanje, proučavanje pedagoške dokumentacije, analitičko promatranje, savjetovanje

rujan, listopad, lipanj, kolovoz

10

1.2

Organizacijski poslovi – planiranje

Osmisliti i kreirati kratkoročni i dugoročni razvoj škole.

Planirati i programirati godišnji plan rada škole, plan rada pedagoga.

učitelji,vanjski suradnici, aktivi PN i RN, ravnateljica, tim za kvalitetu.

rad na tekstu, pisanje, proučavanje pedagoške dokumentacije, analitičko promatranje

rujan, listopad, lipanj, kolovoz

89

1.2.1

Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa rada Škole, školskog kurikuluma, statistički podaci, Okvirni vremenik pisanih provjera znanja, E-matica-uvid, administracija e-dnevnika

30

1.2.2

Izrada godišnjeg i mjesečnog plana i programa rada pedagoga

34

1.2.3

Planiranje projekata i istraživanja

7

1.2.4

Pomoć u godišnjem i mjesečnom integracijsko-korelacijskom planiranju učitelja

18

1.3

Izvedbeno planiranje i programiranje

Pratiti razvoj i odgojno-obrazovna postignuća učenika. Povezati školu s lokalnom i širom zajednicom.

Identificirati učenike s posebnim potrebama. Analizirati uključenost učenika na dopunskoj, dodatnoj, izbornoj i izvannastavnim aktivnostima, kao i školskim projektima.Primijeniti plan dugoročnog razvoja škole. Integrirati teme zdravstvenog i građanskog odgoja na satu razrednika.

učitelji, učenici, roditelji, stručni suradnik defektolog-logoped, mentori i članovi komisije za vođenje učitelja pripravnika, savjetnici iz Agencija za odgoj i obrazovanje, ravnateljica, tim za kvalitetu.

individualni, grupni, timski

rujan, listopad , lipanj, kolovoz i tijekom školske godine

85

1.3.1

Sudjelovanje u planiranju i programiranju rada s učenicima s posebnim potrebama i darovitim učenicima

10

1.3.2

Planiranje praćenja napredovanja učenika

20

1.3.3

Planiranje i programiranje suradnje s roditeljima

19

1.3.4

Planiranje i programiranje profesionalnog usmjeravanja

15

1.3.5

Pripremanje individualnih programa za uvođenje pripravnika u samostalan rad

6

1.3.6

Planiranje i programiranje praćenja i unapređivanja nastave

15

1.4

Ostvarivanje uvjeta za realizaciju programa

Pratiti i uvoditi inovacije u svim sastavnicama odgojno-obrazovnog procesa i spoznaje iz područja odgojnih znanosti.

miMirela13

Ustanoviti odgojno-obrazovne potrebe okruženja. Osmisliti i napisati školski kurikulum te plan rada pedagoga.

učitelji, Agencija za odgoj i obrazovanje, MZOS

individualni, grupni, timski

tijekom školske godine

20

1.4.1

Praćenje i informiranje o inovacijama u nastavnoj opremi, sredstvima i pomagalima, e-dnevnik

20

2.

POSLOVI NEPOSREDNOG SUDJELOVANJA U ODGOJNO-OBRAZOVNOM PROCESU

1095

2.1

Upis učenika i formiranje razrednih odjela

Unaprijediti kvalitetu procesa upisa djece u školu. Utvrditi pripremljenost i zrelost djece za školu. Postići ujednačenost grupa učenika unutar svih razrednih odjela 1. razreda. Stvoriti uvjete za uspješan početak školovanja.

Pripremiti materijale za upis.Organizirati upisnu komisiju.Utvrditi psihofizičku zrelost djece za polazak u školu.Upisati učenike u školu.Rasporediti učenike po odjelima prema ujednačenim kriterijima.

stručni suradnici, školski liječnik, učitelji, ravnateljica, socijalni radnik, Gradski ured za kulturu, obrazovanje i šport, stručni suradnici iz dječjeg vrtića, odgajateljica u maloj školi

individualni, grupni, timski, obrada podataka i rada na tekstu, analiza dječjeg crteža, savjetovanje djece, roditelja, učitelja

ožujak, travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan

90

2.1.1

Suradnja s djelatnicima predškole i vrtića

10

2.1.2

Organizacija posjeta budućih učenika, prisustvovanje aktivnostima u školi

4

2.1.3

Radni dogovor povjerenstva za upis

6

2.1.4

Priprema materijala za upis (upitnici za roditelje, učenike, pozivi)

112

2.1.5

Utvrđivanje zrelosti djece pri upisu

50

2.1.6

Formiranje razrednih odjela učenika 1. razreda

7

2.2

Uvođenje novih programa i inovacija

Pratiti nastavni proces. Poticati osuvremenjivanje nastavnog procesa.

Prezentirati nove spoznaje u radu svim subjektima odgojno-obrazovnog procesa.

ravnateljica, učitelji, vanjski suradnici

timski

tijekom školske godine

10

2.2.1

Sudjelovanje u izradi plana nabavke nove opreme i pratećeg didaktičkog materijalaPraćenje inovacija u opremanju škola i informiranje stručnih organa i aktiva, e-dnevnik

10

2.3

Praćenje i izvođenje odgojno-obrazovnog rada

Unaprijediti nastavni proces. Unaprijediti i inovirati izvođenje odgojno-obrazovnog rada. Osposobiti učitelje pripravnike za samostalni odgojno-obrazovni rad.

Organizirati uvjete za ostvarivanje odgojno-obrazovnog rada. Izraditi plan posjete nastavi. Provesti posjet nastavi. Analizirati etape nastavnog sata i i pripremanje za nastavu s unaprijed zadanim ciljem. Kritički prosuđivati nastavni sat. Diskutira