of 25 /25
Osnovi elektronike Predispitne obaveze: U JANUARU OSTALO Redovno pohađanje nastave (predavanja+vežbe) 10% 10% Odbranjene laboratorijske vežbe 10% 10% Kolokvijum I (26.11.2016.) 50% 20% Kolokvijum II (21.01.2017.) 50% 20% ------------------------------ 120% 60% 20. oktobar 2016. 1 Uvod http://leda.elfak.ni.ac.rs/ Savet: Lakše preko kolokvijuma 2 Sadržaj 1. Uvod a. Definicija pojačanja b. Osobine pojačavača c. Simbol pojačavača d. Modeli pojačavača e. Klasifikacija pojačavača prema tipu signala f. Uzroci izobličenja signala g. Prenosna karakteristika pojačavača h. Frekvencijske karakteristike i. Polarizacija pojačavača j. Klasifikacija pojačavača prema nameni, tipu aktivnog elementa, konfiguraciji, položaju radne tačke, strukturi. Osnovi elektronike 20. oktobar 2016. 3 Uvod http://leda.elfak.ni.ac.rs/ Projektovati audio pojačavač Specifikacija zahteva (šta se traži) Osnovi elektronike 20. oktobar 2016. 4 Uvod http://leda.elfak.ni.ac.rs/ Kakvi pojačavači postoje? Koje su im osobine?

Osnovi elektronike Sadržajleda.elfak.ni.ac.rs/education/elektronika/predavanja/2016... · 2016. 10. 21. · Osnovi elektronike Predispitne obaveze: U JANUARU OSTALO Redovno poha

 • Upload
  others

 • View
  10

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Osnovi elektronike Sadržajleda.elfak.ni.ac.rs/education/elektronika/predavanja/2016... · 2016....

 • Osnovi elektronikePredispitne obaveze: U JANUARU OSTALO

  Redovno pohađanje nastave (predavanja+vežbe) 10% 10%Odbranjene laboratorijske vežbe 10% 10%Kolokvijum I (26.11.2016.) 50% 20%Kolokvijum II (21.01.2017.) 50% 20%

  ------------------------------120% 60%

  20. oktobar 2016. 1Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  Savet: Lakše preko kolokvijuma

  2

  Sadržaj

  1. Uvod a. Definicija pojačanja

  b. Osobine pojačavača

  c. Simbol pojačavača

  d. Modeli pojačavača

  e. Klasifikacija pojačavača prema tipu signala

  f. Uzroci izobličenja signala

  g. Prenosna karakteristika pojačavača

  h. Frekvencijske karakteristike

  i. Polarizacija pojačavača

  j. Klasifikacija pojačavača prema nameni, tipu aktivnog elementa, konfiguraciji, položaju radne tačke, strukturi.

  Osnovi elektronike

  20. oktobar 2016. 3Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  Projektovati audio pojačavačSpecifikacija zahteva (šta se traži)

  Osnovi elektronike

  20. oktobar 2016. 4Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  Kakvi pojačavači postoje?Koje su im osobine?

 • 20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  5

  Pojačanje signala

  Da pojača ulazni signal BEZ IZOBLIČENJA

  isti oblik veća amplituda

  vu(t)vi(t)

  )()( tvAtv ui ⋅=

  Pojačanje A = const.

  Uloga pojačavača:

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  6

  Pojačanje signala

  Uloga pojačavača:

  Da pojača ulazni signal(napon, struja)

  BEZ IZOBLIČENJA!

  Kakve karakteristike treba da ima da bi obavio tu ulogu?

  Odgovor kasnije - tokom kursa dalje dalje2

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  7

  Pojačanje signala

  Modeli pojačavača:

  Tokom kursa razmatraćemo pojačavače

  različite složenosti (jednostepeni, višestepeni),

  sa različitim komponentama (BJT, MOSFET)

  u različitim režimima rada (mali signali, veliki signali)

  Pre toga razmatramo

  GENERALIZOVANI model na FUNKCIONALNOM nivou

  (nivo_ponašanja = bihevioralni - šta rade, a ne kako i

  na osnovu čega obavljaju funkciju).

  Na funkcionalnom nivou klasifikujemo pojačavače prema

  tipu signala

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  8

  Klasifikacija pojačavača prema tipu signala

  Naponski: Vu ViIdealni

  Vu

  Iu=0

  Vi

  Ii

  Ru

  Ri

  0R

  R

  i =

  ∞==

  u ; [V/V]

  uV

  iV

  A

  Pojačanje signala

  ; [V/V]

  0 ;

  0i =

  ==

  >∞<

  I

  o

  iu

  uV

  iVAA

  RR

  Vu

  Iu

  Vi

  Ii

  Ru

  Ri

  Realni

  Zašto je ovo važno?

  AVu

  AVu

 • 20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  9

  Klasifikacija pojačavača prema tipu signala

  Strujni: Iu IiIdealni

  Pojačanje signala

  ; [A/A]

  0

  0i =

  ==

  V

  sos

  iu

  uI

  iIAA

  RR

  Realni

  Vu=0

  Iu

  Vi

  Ii

  ∞=

  ==

  i

  u

  R

  0R ; [A/A]

  uI

  iI

  As

  Vu

  Iu

  Vi

  Ii

  RiRu

  Zašto je ovo važno?

  AIu

  AIu

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  10

  Klasifikacija pojačavača prema tipu signala

  Transkonduktansni: Vu Ii (napon u struju)Idealni

  Pojačanje signala

  ; [A/V]

  0

  0i =

  ==

  ∞>

  I

  mm

  iu

  uI

  iV

  RR

  RR

  Realni

  0

  0 [V/A]

  =

  ==

  i

  u

  R

  R

  uI

  iVRmVu=0

  Iu

  Vi

  Ii

  Ru

  Ri

  u

  Iu

  Vi

  IiRi

  RmIu

  RmIuRu

  Dodatak

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  12

  Model pojačavača napona

  Idealni

  Vu

  Iu=0

  Vi

  Ii

  Ru

  Ri

  0R

  R

  i =

  ∞==

  u ; [V/V]

  uV

  iV

  A

  Pojačanje signala

  AVu

  ulaz izlaz

 • 20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  13

  Model pojačavača napona

  Pojačanje signala

  ulaz izlaz

  Zašto je ovo važno?

  Vu

  Iu

  Vi

  Ii

  VizRu

  Ri

  Realni

  A0Vu

  ; [V/V]

  ; [V/V]

  0 ;

  0

  0

  0i =

  ===

  =

  >∞<

  I

  iu

  uV

  izV

  A

  uV

  iV

  A

  uV

  izV

  A

  RR

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  14

  Idealni naponski pojačavač opterećen i pobuđen iz realnog izvora

  Pojačanje signala

  vi vpvuvs

  Rs

  Rp

  vi vpvuvs

  Rs

  RpA0vu

  vpvs Rpvu

  Ri

  Ru=∞ AovuRs

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  15

  Idealni naponski pojačavač opterećen i pobuđen iz realnog izvora

  Pojačanje signala

  uvAv oiz ⋅=

  svvu = oA

  uv

  izv

  sv

  pv

  A ===Ukupno pojačanje

  NE ZAVISI od Rs i Rp !!!

  Zašto je ONO važno?

  vpvs Rpvu

  Ri

  RuRs Aovu

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  16

  Realni naponski pojačavač opterećen i pobuđen iz realnog izvora

  Pojačanje signala

  iR

  pR

  pR

  uvAv op

  +⋅⋅=

  sR

  uR

  uR

  svvu

  +⋅=

  iR

  pR

  pR

  A

  uv

  vA o

  p

  +⋅=≡

  iR

  pR

  pR

  sR

  uR

  uR

  A

  sv

  pv

  o+

  ⋅+

  ⋅=

  Ukupno pojačanjeZAVISI od Rs i Rp !!!

  Zašto je ONO važno?

 • 20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  17

  Zadatak: Izmereno je da napon na izlazu pojačavača

  opadne za 20% kada mu se priključi potrošač od 1k.

  Kolika je izlazna otpornost pojačavača?

  Pojačanje signala

  (250ΩΩΩΩ)

  Za vežbu 2.1

  ( ) Ω===⇒+⋅=

  =+

  ⇒⋅=+

  =

  25025.08.0

  2.08.0

  8.08.0 00

  ppipip

  pi

  pii

  pi

  pi

  RRRRRR

  RR

  RVV

  RR

  RV

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  18

  Pojačanje signala

  )(

  )(

  tv

  tvAA

  u

  iv ==

  Pojačanje napona

  )(

  )(

  ti

  tiA

  u

  is = Pojačanje struje

  )(

  )(

  tP

  tPA

  u

  ip = Pojačanje snage

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  19

  Pojačanje signala

  dB

  u

  i

  v

  vA =

  Jedinica mere pojačanja?

  u

  is

  i

  iA =

  u

  iP

  P

  PA =

  V/V, A/A, W/W

  Iz praktičnih (i istorijskih) razloga koristi se logaritamska skala:

  ss

  v

  Aa

  Aa

  log20

  log20

  =

  =

  log10 PP Aa ⋅= dB20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  20

  Pojačanje signala

  dB

  Pažnja?

  Često se koristi dB da iskaže vrednost fizičke veličine!Tada dB označava vrednost u odnosu na 1, a dBm u odnosu na 10-3 (napona, struje ili snage).

  W1log10

  V1

  log20

  ii

  ii

  PP

  VV

  =

  =

  dBw

  dBm

  mW1log10

  mV1

  log20

  ii

  ii

  PP

  VV

  =

  =

  dBm

 • 20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  21

  Pojačanje signala

  Koliki se napon očekuje na izlazu pojačava pobuđenog

  naponom od 0.1mV ako se zna da mu je pojačanje:

  60 dB

  0 dB

  -20 dB

  Koliko je pojačanje u dB kod pojačavača kod koga je

  pri ulaznom naponu od 1mV izmeren izlazni napon od

  1 V

  100 mV

  100 µµµµV

  (0.1V)

  (0.1mV)

  (60dB)

  (0.01mV)

  (40dB)

  (-20dB)

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  22

  Zadatak: Pojačavač sa pojačanjem Ao=40dB, Ru=10k,

  Riz=1k, pobuđuje potrošač od Rp =1k.

  Izračunati ukupno naponsko pojačanje i pojačanje snage

  iskazano u dB.

  Pojačanje signala

  (50 V/V; 44dB)

  Domaći 2.1

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  23

  Zadatak: Izračunati ukupno naponsko i pojačanje snage

  trostepenog pojačavača sa slike pobuđenog izvorom čija

  je izlazna otpornost 100k i opterećenog potrošačem od

  100ΩΩΩΩ.

  Pojačanje signala

  (743,6 V/V; 57,4 dB; 66,9 108 W/W; 98,3dB)

  vu1

  10vu1

  vu2

  100vu2

  vu3

  1vu3

  Domaći 2.2

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  24

  Svi prikazani modeli su unilateralni: prenose signal samo u jednom pravcu - sa ulaza prema izlazu.

  Pojačanje signala

  ulaz izlaz ulaz izlaz

 • 20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  25

  Svi navedeni modeli mogu ravnopravno da se koriste za modelovanje realnog pojačavača!

  Primer:

  Pojačanje signala

  i

  RR

  VA

  iRIAV

  u

  ususi ⋅⋅=⋅⋅=

  u

  s

  u

  i

  R

  iR

  AV

  VA ⋅==

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  26

  Svi navedeni modeli mogu ravnopravno da se koriste za modelovanje realnog pojačavača!

  Pojačanje signala

  u

  pi

  uu

  pip

  ii

  uuu

  u

  uu

  pi

  p

  ui

  IRR

  RAV

  RR

  A

  R

  VI

  IRVR

  VI

  RR

  RVAV

  ⋅+

  ⋅=⋅

  +==

  ⋅=⇒=

  +⋅⋅=

  AR

  RA

  RR

  RA

  iR

  RR

  I

  I

  iR

  RRA

  IARR

  iR

  I

  i

  us

  pi

  upi

  u

  ipi

  s

  us

  pi

  i

  ⋅=

  +

  ⋅+=

  +=

  ⋅+

  =

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  27

  Najčešće ćemo u okviru ovog kursa govoriti o

  Pojačavačima napona:

  Pojačanje signala

  u

  io

  V

  VA =

  Idealni

  Vu

  Iu

  Vi

  Ii

  Ru

  Ri

  Vu

  Iu

  Vi

  Ii

  Ru

  Ri

  Realni

  Zašto je ovo važno?

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  28

  Pojačanje signala

  Da pojača ulazni signal BEZ IZOBLIČENJA

  isti oblik veća amplituda

  vu(t)vi(t)

  )()( tvAtv ui ⋅=

  Pojačanje A = const.

  Uloga pojačavača:

 • 20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  29

  Pojačanje signala

  Uloga pojačavača:

  Da pojača ulazni signal(napon, struja)

  BEZ IZOBLIČENJA!

  Kakve karakteristike treba da ima da bi obavio tu ulogu?

  Odgovor kasnije - tokom kursa dalje dalje220. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  30

  Pojačanje signala

  Razmotrimo primer idealizovanog pojačavača sa A=4 koji

  treba da pojača složenoperiodični signal

  Ulazni signal

  Izlaz

  )2sin(05.0)sin(1.0 ttvu ωωωωωωωω ⋅+⋅=

  ( )2sin(05.0)sin(1.04 ttvAv uiz

  ωωωωωωωω ⋅+⋅⋅=

  =⋅=

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  31

  Pojačanje signala

  Uloga pojačavača:

  Da pojača ulazni signal BEZ IZOBLIČENJA

  Kako može doći do izobličenja?

  1. Različito pojačanje malih i velikih ulaznih signala

  2. Različito pojačanje na različitim frekvencijama

  (spektralne komponente)

  3. Različito kašnjenje na različitim frekvencijama

  (spektralne komponente)

  dalje dalje20 1 2 3 4 5 6 7

  -0.5

  -0.4

  -0.3

  -0.2

  -0.1

  0

  0.1

  0.2

  0.3

  0.4

  0.5

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  32

  Pojačanje signala

  1. Različito pojačanje malih i velikih ulaznih signala

  Ulazni signal

  Izlaz

  )2sin(05.0)sin(1.0 ttvu ωωωωωωωω ⋅+⋅=

  V1.0 za 4

  V1.0 za

  >⋅=

  ≤=

  uui

  uui

  vvv

  vvv

  0 1 2 3 4 5 6 7-0.2

  -0.15

  -0.1

  -0.05

  0

  0.05

  0.1

  0.15

 • 20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  33

  Pojačanje signala

  2. Različito pojačanje na različitim frekvencijama

  0 100 200 300 400 500 600 700

  -0.1

  -0.05

  0

  0.05

  0.1

  0.15

  Ulazni signal

  Izlazni signal

  )2sin(05.0)sin(1.0)( tttvu ωωωωωωωωωωωω ⋅+⋅=

  ( )( ) t)(2sin05.0 2

  t)(sin1.0 1t)(

  t)(2 2 t)( 1t)(

  ωωωω

  ωωωωωωωω

  ωωωωωωωωωωωω

  ⋅⋅+

  +⋅⋅=

  ⋅+⋅=

  i

  uui

  v

  vvv

  Na izalazu linearnog pojačavača koji različito pojačava signale različitih frekvencija javljaju se linearna amplitudska izobličenja. (biće reči i nešto kasnije)

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  34

  Pojačanje signala

  3. Različito kašnjenje na različitim frekvencijama

  0 100 200 300 400 500 600 700

  -0.1

  -0.05

  0

  0.05

  0.1

  0.15

  Ulazni signal

  Izlazni signal

  )2sin(05.0)sin(1.0 ttvu ωωωωωωωω ⋅+⋅=

  ( )( ) /4)t(2sin05.0t)(sin1.0 2

  /4)t(2 t)( 2

  ππππωωωωωωωω

  ππππωωωωωωωω

  +⋅+⋅⋅=

  ++⋅=

  i

  uui

  v

  vvv

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  35

  Pojačanje signala

  Uloga pojačavača: Da pojača ulazni signal bez izobličenja

  Kakve karakteristike treba da ima da bi obavio tu ulogu?

  a) Linearnost: izlazni signal A puta veći od ulaznog.

  b) Isto pojačanje na svim frekvencijama spektar

  c) Zadržati isti odnos faza (kašnjenje) svim spektralnim

  komponentama (frekvencijama)

  O svemu ovome biće više reči kasnije tokom kursa.

  Za početak podrazumevamo da idealizovani pojačavač

  ispunjava sve navedene zahteve.

  dalje dalje2

  viz

  vu

  dalje

  izlaz

  ulaz

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  36

  Pojačanje signala

  Prenosna karakteristika pojačavača

  viz

  vuRp

  Prenosna karakteristika predstavlja grafičku interpretaciju zavisnosti izlazne od ulazne veličine

  Prenosna karakteristika linearnogpojačavača napona je prava = linearna funkcija

 • 20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  37

  Pojačanje signala

  Prenosna karakteristika linearnog pojačavača napona

  viz

  vu

  Zašto je ovo važno?

  dalje

  ∆vu

  ∆vi1

  ∆vi2

  ∆vi3

  uv

  izvA

  ∆=

  3 2 1 321uv

  ivA

  uv

  ivA

  uv

  ivA∆

  ∆=<

  ∆=<

  ∆=

  Nagib Pojačanje

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  38

  Pojačanje signala

  Prenosna karakteristika linearnog pojačavača napona

  vizZašto je ovo važno?

  dalje

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  39

  Pojačanje signala

  Prenosna karakteristika linearnog pojačavača napona

  vizZašto je ovo važno?

  dalje

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  40

  Pojačanje signala

  Prenosna karakteristika linearnog pojačavača napona

  vizZašto je ovo važno?

  dalje

 • 20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  41

  Pojačanje signala

  Prenosna karakteristika Zašto je ovo važno?

  dalje

  viz

  vu

  viz

  vu

  ne obrće fazu obrće fazu

  Talasni oblik napona vi :neinvertorski pojačavač invertorski pojačavač A⋅=

  ≤=

  uui

  uui

  vvv

  vvv

  01

  23

  45

  67

  -0.2

  -0.1

  5

  -0.1

  -0.0

  50

  0.0

  5

  0.1

  0.1

  5

  0.2

  0 1 2 3 4 5 6 7-0.5

  -0.4

  -0.3

  -0.2

  -0.1

  0

  0.1

  0.2

  0.3

  0.4

  0.5

  vu

  vi

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  43

  Pojačanje signala

  Razmotrimo ponovo primer idealizovanog pojačavača sa

  A=4 koji treba da pojača složenoperiodični signal

  Ulazni signal

  Izlaz

  )2sin(05.0)sin(1.0 ttvu ωωωωωωωω ⋅+⋅=

  0 1 2 3 4 5 6 7-0.2

  -0.15

  -0.1

  -0.05

  0

  0.05

  0.1

  0.15

  0 1 2 3 4 5 6 7-0.8

  -0.6

  -0.4

  -0.2

  0

  0.2

  0.4

  0.6

  ( )2sin(05.0)sin(1.04 ttvAv uiz

  ωωωωωωωω ⋅+⋅⋅=

  =⋅=

  0 1 2 3 4 5 6 7

  -0.5

  -0.4

  -0.3

  -0.2

  -0.1

  0

  0.1

  0.2

  0.3

  0.4

  0.5

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  44

  Pojačanje signala

  1. Različito pojačanje malih i velikih ulaznih signala

  Ulazni signal

  Izlaz

  )2sin(05.0)sin(1.0 ttvu ωωωωωωωω ⋅+⋅=

  V1.0 za 4

  V1.0 za

  >⋅=

  ≤=

  uui

  uui

  vvv

  vvv

  0 1 2 3 4 5 6 7-0.2

  -0.15

  -0.1

  -0.05

  0

  0.05

  0.1

  0.15

 • 20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  45

  Pojačanje signala

  1. Različito pojačanje malih i velikih ulaznih signalaIzlaz

  t

  Ulaz

  viz

  vu t

  -0.2

  -0.1

  5

  -0.1

  -0.0

  5

  0.0

  5

  0.1

  0.1

  5

  0 1 2 3 4 5 6 7-0.25

  -0.2

  -0.15

  -0.1

  -0.05

  0

  0.05

  0.1

  0.15

  0.2

  0.25

  Na izalazu pojačavača sa nelinearnom prenosnom karakteristikom javljaju se nelinearna amplitudska izobličenja. (biće reči i nešto kasnije)

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  46

  Pojačanje signala

  Frekvencijske karakteristike (veoma važno)

  Vremenski domen Frekvencijski domen

  daljenazad

  Da se podsetimo

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  47

  Pojačanje signala

  Frekvencijske karakteristike (veoma važno)Važno je utvrditi kakve osobine mora da ima pojačavač da bi mogao da ispuni tražene zahteve

  Linearni pojačavač

  Na izlazu linearnog pojačavača pobuđenog prostoperiodičnim signalom javlja se signal istog oblika, A puta veće amplitude, iste frekvencije a pomerene faze (kasni).

  vu=Vusin ωt viz=Vizsin (ωt+ϕ)

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  48

  Pojačanje signala

  Frekvencijske karakteristike (veoma važno)

  Faza se razlikuje signal kasni

  izlaz kompleksna veličinakašnjenje signala

  *Odakle potiče kompleksni karakter?

  Impedanse reaktivnih elemenata (L i C) su kompleksne veličine. (ZC=1/jωC, ZL=jωL)

 • 20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  49

  Pojačanje signala

  Frekvencijske karakteristike (veoma važno)

  Pojačavač bez reaktivnih elemenata ne postoji!

  (makar kao parazitni elementi)

  Zato su i električne veličine na izlazu pojačavača

  kompleksne (Vi, Ii).

  Funkcija koja povezuje izlaznu i ulaznu veličinu i određuje

  ponašanje odziva na frekvenciji ωωωω zove se PRENOSNA FUNKCIJA pojačavača, T(jωωωω):

  ).()()( ωωω ju

  VjTji

  V ⋅=

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  50

  Pojačanje signala

  Frekvencijske karakteristike (veoma važno)

  U opštem slučaju to je kompleksna veličina definisana modulom i fazom:

  )()()( ωωωωϕϕϕϕωωωωωωωω jejTjT =

  ).()( ωωωωϕϕϕϕωωωω =∠ jT

  . )(

  )()(

  ω

  ωω

  ju

  V

  ji

  VjT =

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  51

  Pojačanje signala

  Frekvencijske karakteristike (veoma važno)

  ;)(

  )()()(

  ;)(

  )()()(

  ω

  ωωω

  ω

  ωωω

  juI

  jiIjAjT

  juV

  jiVjAjT

  s ==

  ==

  Zavisno od tipa signala koji se pojačava T(jωωωω), može biti A, As, Gm, Rm .

  Vu

  Iu

  Vi

  Ii

  ZiZu

  Vu

  Iu

  Vi

  Ii

  Zu

  Zi

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  52

  Pojačanje signala

  Frekvencijske karakteristike (veoma važno)

  ;)(

  )()()(

  ;)(

  )()()(

  ω

  ωωω

  ω

  ωωω

  juI

  jiVjRjT

  juV

  jiIjGjT

  m

  m

  ==

  ==

  Zavisno od tipa signala koji se pojačava T(jωωωω), može biti A, As, Gm, Rm .

  Vu

  Iu

  Vi

  Ii

  ZiZu

  GmVu

  Vu

  Iu

  Vi

  IiZi

  RmIuZu

  Dodatak

 • 20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  53

  Pojačanje signala

  Frekvencijske karakteristike (veoma važno)

  Izlazni signal = Odziv pojačavača na prostoperiodičnipobudni signal frekvencije ωωωω potpuno je definisan (znaju se njegov moduo i faza) ako je poznato T(jωωωω).

  )()()( ωωω jVjTjV ui ⋅=

  Zato je važno znati kako se definišu, a i kako se mereMODUO i FAZA (ARGUMENT) prenosne funkcije.

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  54

  Pojačanje signala

  Frekvencijske karakteristike (veoma važno)

  Moduo prenosne funkcije meri se kao odnos amplituda odziva (izaz) i pobude (ulaz) pojačavača na frekvenciji ωωωω.

  ;)(

  )(

  )(

  )()(

  ω

  ω

  ω

  ωω

  ueff

  ieff

  u

  i

  V

  V

  V

  VjT ==

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  55

  Pojačanje signala

  Frekvencijske karakteristike (veoma važno)

  Za analizu ponašanja pojačavača u zavisnosti od frekvencije ωωωω pogodniji je drugačiji pristup.

  Po definiciji moduo i faza kompleksnog broja određuju se kao

  .)}(Re{

  )}(Im{)()(

  ;)()()}(Im{)}(Re{)( 22

  ==∠

  −⋅=+=

  ωωωω

  ωωωωωωωωϕϕϕϕωωωω

  ωωωωωωωωωωωωωωωωωωωω

  jT

  jTarctgT

  jTjTjTjTjT

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  56

  Pojačanje signala

  Frekvencijske karakteristike (veoma važno)

  Prenosna funkcija pojačavača u opštem slučaju može da se prikaže u obliku količnika polinoma po s=jωωωω:

  m

  n

  smbsbsbb

  snasasaasT++++

  ++++=

  ...210

  ...210 )(2

  2

  ))...(2)(1(

  ))...(2)(1()(

  mpspspsmb

  nzszszsnasT−−−

  −−−=

  )(

  )()(

  sD

  sNsT =

  zi - nule

  pj - polovi

  ili u faktorisanom obliku:

 • 20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  57

  Pojačanje signala

  Frekvencijske karakteristike (obnoviti iz matematuke)

  Moduo količnika polinoma N(s) i D(s) može se izračunati na osnovu sledećih izraza:

  )}(Im{)}(Re{

  )}(Im{)}(Re{)(

  22

  22

  sDsD

  sNsNsT

  +

  += ;

  )(

  )(

  )(

  1

  22

  1

  22

  =

  =

  +

  +

  =m

  ii

  n

  ii

  m

  n

  p

  z

  b

  ajT

  ω

  ω

  ω

  ili

  m

  n

  smbsbsbb

  snasasaasT++++

  ++++=

  ...210

  ...210 )(2

  2

  ))...(2)(1(

  ))...(2)(1()(

  mpspspsmb

  nzszszsnasT−−−

  −−−=

  kada je funkcija poznata u obliku kada je funkcija poznata u obliku

  Dodatak

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  58

  Pojačanje signala

  Frekvencijske karakteristike (obnoviti iz matematike)

  Faza se može izračunati kao:

  =

  =

  )}(Re{

  )}(Im{arctg

  )}(Re{

  )}(Im{arctg

  )}(Re{

  )}(Im{arctg

  sD

  sD

  sN

  sN

  sT

  sTϕ

  ili kao

  .}Re{

  }Im{arctg

  }Re{

  }Im{arctg

  11

  ∑∑==

  −−

  −=

  m

  i i

  in

  i i

  i

  ps

  ps

  zs

  zsϕ

  m

  n

  smbsbsbb

  snasasaasT++++

  ++++=

  ...210

  ...210 )(2

  2

  ))...(2)(1(

  ))...(2)(1()(

  mpspspsmb

  nzszszsnasT−−−

  −−−=

  Dodatak

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  59

  Pojačanje signala

  Frekvencijske karakteristike (obnoviti iz matematike)

  Primer 2.0: Odrediti moduo i fazu prenosne funkcije :

  )3)(2)(1(

  )4(

  6116

  4)(

  32

  2

  sss

  ss

  sss

  sssT

  +++

  +=

  +++

  +=

  Rešenje :

  )9)(4)(1(

  ]16[

  )144936(

  ]16[

  ]11[]66[

  ]4[][

  )}(Im{)}(Re{

  )}(Im{)}(Re{)(

  222

  22

  642

  22

  2322

  222

  22

  22

  ωωω

  ωω

  ωωω

  ωω

  ωωω

  ωω

  +++

  +=

  =+++

  +=

  −+−

  +−=

  +

  +=

  sDsD

  sNsNsT

  )9)(4)(1(

  ]16[

  )3)(2)(1(

  )4)(0(

  1

  1

  )(

  )(

  )(222

  22

  222222

  2222

  1

  22

  1

  22

  ωωω

  ωω

  ωωω

  ωω

  ω

  ω

  +++

  +=

  +++

  ++=

  +

  +

  =

  =

  =m

  ii

  n

  ii

  m

  n

  p

  z

  b

  asT

  )11()66(

  4- )(

  32

  2

  ωωω

  ωωω

  −+−

  +=

  j

  jjT

  Dodatak

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  60

  Pojačanje signala

  Frekvencijske karakteristike (obnoviti iz matematike)Primer 2.0: Odrediti moduo i fazu prenosne funkcije :

  )3)(2)(1(

  )4(

  6116

  4)(

  32

  2

  sss

  ss

  sss

  sssT

  +++

  +=

  +++

  +=

  Rešenje (faza) :

  −−

  −=

  =

  2

  3

  2 66

  )11(arctg

  4arctg

  )}(Re{

  )}(Im{arctg

  )}(Re{

  )}(Im{arctg

  ω

  ωω

  ω

  ωϕ

  sD

  sD

  sN

  sN

  +=

  =

  +

  =

  =

  −−

  −= ∑∑

  ==

  3arctg

  2arctg

  1arctg

  4arctg

  2

  3arctg

  2arctg

  1arctg

  4arctg

  0arctg

  }Re{

  }Im{arctg

  }Re{

  }Im{arctg

  11

  ωωωωπ

  ωωωωω

  ϕn

  i i

  in

  i i

  i

  ps

  ps

  zs

  zs

  )11()66(

  4- )(

  32

  2

  ωωω

  ωωω

  −+−

  +=

  j

  jjT

  Dodatak

 • 20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  61

  Pojačanje signala

  Frekvencijske karakteristike (veoma važno)

  Grafička interpretacija zavisnosti od frekvencije- modula prenosne funkcije naziva se

  AMPLITUDSKA KARAKTERISTIKA

  - argumenta prenosne funkcije naziva se FAZNA KARAKTERISTIKA pojačavača

  Zajedno, one predstavljaju FREKVENCIJSKE KARAKTERISTIKE

  pojačavača

  ).( ;)( ωωωωωωωω jTjT ∠

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  62

  Pojačanje signala

  Amplitudska karakteristika (veoma važno)

  Najpre ćemo definisati idealnu amplitudsku karakteristiku pojačavača i uporediti je sa realnim karakteristikama kojima ćemo se baviti kasnije tokom kursa.Zahtev

  Konstantno pojačanje

  To je nerealno

  Zahtev: PODJEDNAKO POJAČATI odnosi se na

  sve potrebne spektralne komponente

  Amplitudska karakteristika (veoma važno)

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  63

  Pojačanje signala

  Konačni propusni opseg (Band-Width) omeđen je graničnim frekvencijama na niskim i visokim frekvencijama

  BW=fv-fn

  Amplitudska karakteristika realnog pojačavača*

  *Zašto?

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  64

  Pojačanje signala

  Granice propusnog opsega kod realnih pojačavača određuju se u tačkama u kojima snaga na izlazu opadne za ½ od nominalne.

  To je ekvivalentno smanjenju napona/struje* na izlazu za

  puta ili 3dB. 2

  *Zašto?Normalizovano pojačanje

  Amplitudska karakteristika (veoma važno)Realnog pojačavača

 • Amplitudska karakteristika (veoma važno)

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  65

  Pojačanje signala

  Amplitudska karakteristika realnog pojačavača nije konstantna.

  To znači da signali različitih frekvencija neće biti podjednako pojačani.

  Posledica?

  Linearna amplitudska izobličenja – videti slajd 7

  a1a0

  0 1 2 3 4 5 6 7-0.5

  0

  0.50 1 2 3 4 5 6 7

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  66

  Pojačanje signala

  Različito pojačanje na različitim frekvencijama

  Ulazni signal

  Izlazni signal

  )2sin(05.0)sin(1.0)( tttvu ωωωωωωωωωωωω ⋅+⋅=

  ( )( ) t)(2sin05.0 2

  t)(sin1.0 4t)(

  t)(2 2 t)( 4t)(

  ωωωω

  ωωωωωωωω

  ωωωωωωωωωωωω

  ⋅⋅+

  +⋅⋅=

  ⋅+⋅=

  i

  uui

  v

  vvv

  0 1 2 3 4 5 6 7-0.2

  -0.15

  -0.1

  -0.05

  0

  0.05

  0.1

  0.15

  Na izalazu linearnog pojačavača koji različito pojačava signale različitih frekvencija javljaju se linearna amplitudska izobličenja.

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  67

  Pojačanje signala

  Fazna karakteristika (veoma važno)Idealna fazna karakteristika pojačavača:faza nezavisna od frekvencije – konstantnaZahtev Konstantna faza

  To je nerealno

  Zahtev: PODJEDNAKO ZAKASNITI odnosi se na

  sve potrebne spektralne komponente

  ϕ

  ω

  ωn ωv

  π

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  68

  Pojačanje signala

  Idealna fazna karakteristika pojačavača:Konstantna faza ALI i LINEARNA faza

  ϕ

  ω

  ωn ωv

  π

  ( )( ) )k (2cos)(cosA

  )k 2(2cos)k (cosA t)(

  )(2cos)(cost)( ;k )(

  21

  21

  21

  ωωωωωωωωωωωωωωωω

  ωωωωωωωωωωωωωωωωωωωω

  ωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωϕϕϕϕ

  ⋅+⋅++⋅⋅=

  =⋅+⋅+⋅+⋅⋅=

  ⋅+⋅=⋅=

  tVktV

  tVtVv

  tVtVv

  uu

  uui

  uuu

  Fazna karakteristika (veoma važno)

 • 20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  69

  Pojačanje signala

  ω

  π/2

  −π/2

  ϕ[rad]

  Realna fazna karakteristika (važno)

  To znači da signali različitih frekvencija neće biti podjednako zakašnjeni.

  Posledica?

  Linearna fazna izobličenja

  φφφφ1

  φφφφ2ω1

  ω2

  Fazna karakteristika realnog pojačavača nije konstantna ni linearna u celom opsegu.

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  70

  Pojačanje signala

  Različito kašnjenje na različitim frekvencijama

  Ulazni signal

  Izlazni signal

  )2sin(05.0)sin(1.0 ttvu ωωωωωωωω ⋅+⋅=

  ( )( )( )/4)t(2sin05.04

  t)(sin1.0 4

  /4)t(2 t)( 4

  ππππωωωω

  ωωωω

  ππππωωωωωωωω

  +⋅⋅+

  ⋅⋅=

  ++⋅=

  i

  uui

  v

  vvv 4

  4

  0 1 2 3 4 5 6 7-0.2

  -0.15

  -0.1

  -0.05

  0

  0.05

  0.1

  0.15

  0 1 2 3 4 5 6 7-0.8

  -0.6

  -0.4

  -0.2

  0

  0.2

  0.4

  0.6

  Na izalazu linearnog pojačavača koji različito kasni signale različitih frekvencija javljaju se linearna fazna izobličenja.

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  71

  Pojačanje signala

  Frekvencijske karakteristike realnog pojačavača

  Amplitudska karakteristika

  fazna karakteristika ω

  π/2

  −π/2

  ϕ[rad]

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  72

  Pojačanje signala

  Frekvencijske karakteristike

  Osnovu za analizu ponašanja pojačavača u prisustvu reaktivnih komponenata predstavlja poznavanje ponašanja pasivnih RC kola.

  Viz VizVu Vu

 • 20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  73

  Pojačanje signala

  Frekvencijske karakteristike

  Primer 2.1: Odrediti prenosnu funkciju kola sa slike.

  ViVu

  )/(1

  1

  1

  1

  )(

  )()(

  )(1

  1)(

  /1

  /1)()(

  /1/1

  js

  RCou

  i

  uuu

  C

  Ci

  o

  sRCjjV

  jVjT

  jVRCj

  jVRCj

  CjjV

  RZ

  ZjV

  ==

  =+=

  +==

  +=

  +=

  +=

  τω

  ωωωω

  ωω

  ωω

  ωω

  ωωω

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  74

  Pojačanje signala

  Frekvencijske karakteristike

  Primer 2.1: Odrediti prenosnu funkciju kola sa slike.

  VizVu

  )/(1

  1)(

  /1/1

  js

  RCo

  o

  sjT

  ==

  =+=

  τω

  ωωω

  ( )ωω

  ωωωω >>

  −≈

  +=

  =+

  +=

  002

  0

  2

  22

  22

  /log 20}/{}1{

  1 log 20)(20log

  )}(Im{)}(Re{

  )}(Im{)}(Re{)(

  sT

  sDsD

  sNsNsT

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  75

  Pojačanje signala

  Frekvencijske karakteristike

  Primer 2.1: Odrediti prenosnu funkciju kola sa slike.

  VizVu

  )/(1

  1)(

  /1/1

  js

  RCo

  o

  sjT

  ==

  =+=

  τω

  ωωω

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  76

  Pojačanje signala

  Frekvencijske karakteristike

  Zadatak: Odrediti prenosnu funkciju kola sa slike.

  Koju funkciju kolo obavlja u frekvencijskom domenu?

  Odrediti graničnu frekvenciju.

  Koliko iznosi asimptotski nagib amplitudske karakteristike po dekadi i po oktavi?

  VizVu

  Domaći 2.3

 • 20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  77

  Pojačanje signala

  Frekvencijske karakteristike

  Zadatak: Odrediti prenosnu funkciju kola sa slike.

  VizVu

  )/(1

  /)(

  /1/1

  js

  RCo

  o

  o

  s

  sjT

  ==

  =+=

  τω

  ωω

  ωω

  Domaći 2.3

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  78

  Pojačanje signala

  Frekvencijske karakteristike

  Zadatak: Odrediti prenosnu funkciju kola sa slike.

  20.10.2016.

  Za vežbu 2.2

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  79

  Pojačanje signala

  Frekvencijske karakteristike

  Zadatak: Odrediti prenosnu funkciju (ukupno naponsko pojačanje) kola sa slike.

  Ako je Rs=20k, Ri=100k, Ci=60pF, µµµµ=144 V/V, Ro=200ΩΩΩΩ i RL=1k

  a) Odrediti pojačanje pri ωωωω=0rad/s (jednosmerno) (A=100 V/V)

  b) Graničnu frekvenciju (3dB) (ωωωωo=106 rad/s, fo=159,2kHz)

  c) Odrediti frekvenciju pri kojoj A padne na 0dB (108 rad/s)

  Domaći 2.4

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  80

  Pojačanje signala

  Frekvencijske karakteristike Primer 2.2: Odrediti prenosnu funkciju (ukupno naponsko pojačanje) kola sa slike.

  Rešenje:

  [ ]

  [ ] 1/

  )/(

  )/(1

  1

  )/(1

  1

  )/1)/(1

  1)(

  o

  0

  ττττωωωω

  ττττ

  µµµµ

  ωωωωµµµµωωωω

  =

  +=

  +⋅

  +=

  +=

  ++⋅

  +⋅

  +⋅=

  isisi

  Loiso

  o

  isisioL

  L

  si

  i

  RRRRC

  RRRRA

  s

  A

  RRRRsCRR

  R

  RR

  RjA

 • 20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  81

  Pojačanje signala

  Frekvencijske karakteristike

  Primer 2.3: Skicirati prenosnu funkciju (ukupno naponsko pojačanje) dvostepenog pojačavača sa slike.

  Rešenje:

  VizV1Kondenzator za spregu

  CS

  Vs

  A1A2

  A1A2

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  82

  Šta smo naučili?

  • Razlika između frekvencijskih i prenosne karakteristike pojačavača

  • Uzroci izobličenja signala

  • Prenosna karakteristika linearnog pojačavača napona sa konačnim pojačanjem

  • Frekvencijske karakteristike pojačavača

  Na web adresi http://leda.elfak .ni.ac.rs

  > EDUCATION > OSNOVI ELEKTRONIKE

  slajdovi u pdf formatu

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  83

  Ispitna pitanja?

  1. Uticaj konačne ulazne i izlazne otpornosti pojačavača napona na ukupno pojačanje.

  2. Skicirati prenosnu karakteristiku idealnog pojačavača napona A=-10.

  3. Nelinearna amplitudska izobličenja. Uzrok i posledice.

  4. Šta je prenosna funkcija? Kako se određuju moduo i faza?

  5. Definicija amplitudske karakteristike i načini predstavljanja.

  6. Linearna amplitudska izobličenja. Uzrok i posledice.

  7. Fazna karakteristika.

  8. Linearna fazna izobličenja. Uzrok i posledice.

  9. Električna šema, prenosna funkcija i frekvencijske karakteristike RC propusnika niskih/visokih frekvencija (granična frekvencija, asimptotski nagib)

  Osnovi elektronikePredispitne obaveze: U JANUARU OSTALO

  Redovno pohađanje nastave (predavanja+vežbe) 10% 10%Odbranjene laboratorijske vežbe 10% 10%Kolokvijum I (01.12.2015.) 50% 20%Kolokvijum II (19.01.2016.) 50% 20%

  ------------------------------120% 60%

  22. oktobar 2015. 84Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  Savet: Lakše preko kolokvijuma

 • 20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  85

  Pojačanje signala

  Frekvencijske karakteristike realnog pojačavača

  ω

  π/2

  −π/2

  ϕ[rad]

  Dijagrami koji pojednostavljeno prikazuju amplitudsku i faznu karakteristiku nazivaju se asimptotske karakteristike

  iliBodeovi dijagrami

  Hendrik Wade Bode(1905–1982)

  Dodatak

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  86

  Pojačanje signala

  Frekvencijske karakteristike realnog pojačavača

  H. Bode

  Ako su poznate nule i polovi funkcije prenosa, moguće je skicirati asimptotski oblik amplitudske i fazne karakteristike.

  Za to je najpogodnije da se T(s) prikaže u obliku:

  )/1)...(2/1)(1/1(

  )/1)...(2/1)(1/1()(

  mpspsps

  nzszszsAsT+++

  +++=

  Dodatak

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  87

  Pojačanje signala

  Frekvencijske karakteristike realnog pojačavača

  Postupak crtanja biće objašnjen na primeru funkcije

  )10/1)(10/1(

  10)(

  52ss

  ssT

  ++=

  2522

  52

  )10/(1log20)10/(1log20

  log20dB20)(log20

  10/1log2010/1log20

  log2010log20)(log20

  ωωωωωωωω

  ωωωωωωωω

  ωωωωωωωω

  ωωωωωωωω

  +−+−

  −+=

  +−+−

  −+=

  jT

  jj

  jjT

  Dodatak

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  88

  Pojačanje signala

  Frekvencijske karakteristike realnog pojačavača

  Postoje 4 člana u ovoj amplituskoj karakteristici (u dB)

  555

  525

  222

  222

  2522

  10 za 0 10/log20- 10 za

  01log20- 10 za )10/(1log20- IV

  10 za 0 ),10/log(20- 10 za

  01log20- 10 za )10/(1log20- III

  20dB/dec ili6dB/oct nagib 1, za 0 kroz prolazi prava log20 II

  konstanta 20dB I

  )10/(1log20)10/(1log20log20dB20)(log20

  =>>

  =

  =

 • 20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  89

  Pojačanje signalaFrekvencijske karakteristike realnog pojačavača

  Postoje 4 segmenta asimptotskih pravih u log-log koord.

  konstanta 20dB I

  logω

  20dB

  -20dB

  20log |T(jω)|

  1 10 102 103 104 105 106

  20dB/dec ili6dB/oct nagib

  1, za 0 kroz prolazi prava

  log20 II

  ω

  Dokazati 6dB/oct=20dB/dec

  Dodatak

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  90

  Pojačanje signalaFrekvencijske karakteristike realnog pojačavača

  logω

  20dB

  -20dB

  20log |T(jω)|

  1 10 102 103 104 105 106

  )10/(1log20- III 22ω+

  01log20- 10 za 2 = ωωω

  Dodatak

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  91

  Pojačanje signalaFrekvencijske karakteristike realnog pojačavača

  logω

  20dB

  -20dB

  20log |T(jω)|

  1 10 102 103 104 105 106

  25 )10/(1log20- IV ω+

  01log20- 10 za 5 = ωωω

  Dodatak

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  92

  Pojačanje signalaFrekvencijske karakteristike realnog pojačavača

  20dB

  logω

  20dB

  -20dB

  20log |T(jω)|

  1 10 102 103 104 105 106

  log20 ω+

  Dodatak

 • 20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  93

  Pojačanje signalaFrekvencijske karakteristike realnog pojačavača

  20dB

  logω

  20dB

  -20dB

  20log |T(jω)|

  1 10 102 103 104 105 106

  log20 ω+ )10/(1log20- 22ω+

  Dodatak

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  94

  Pojačanje signalaFrekvencijske karakteristike realnog pojačavača

  20dB

  logω

  20dB

  -20dB

  20log |T(jω)|

  1 10 102 103 104 105 106

  log20 ω+ )10/(1log20- 22ω+ 25 )10/(1log20- ω+

  Dodatak

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  95

  Pojačanje signala

  Frekvencijske karakteristike realnog pojačavača

  Postupak crtanja asimptotske fazne karakteristike

  )10/1)(10/1(

  10)(

  52ss

  ssT

  ++=

  10arctg

  10arctg

  0arctg

  }Re{

  }Im{arctg

  }Re{

  }Im{arctg

  52

  11

  =

  =

  −−

  −= ∑∑

  ==

  ωωω

  ϕn

  i i

  in

  i i

  i

  ps

  ps

  zs

  zs

  Dodatak

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  96

  Pojačanje signala

  Frekvencijske karakteristike realnog pojačavača

  20

  arctg Iππππωωωω

  =

  ω

  π/2

  −π/2

  ϕ[rad]

  π/4

  −π/41 10 102 103 104 105 106

  Dodatak

 • 20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  97

  Pojačanje signala

  Frekvencijske karakteristike realnog pojačavača

  [ ]

  41arctg 10 za

  10arctg- II 2

  2

  πϕω

  ω−=−==

  ω

  π/2

  −π/2

  ϕ[rad]

  π/4

  −π/41 10 102 103 104 105 106

  [ ]

  00arctg )10/10( 10 za 22 =−==>

  Dodatak

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  98

  Pojačanje signala

  Frekvencijske karakteristike realnog pojačavača

  ω

  π/2

  −π/2

  ϕ[rad]

  π/4

  −π/41 10 102 103 104 105 106

  [ ]

  41arctg 10 za

  10arctg- III 5

  5

  πϕω

  ω−=−==

  [ ]

  00arctg )10/10( 10 za 55 =−==>

  Dodatak

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  99

  Pojačanje signala

  Frekvencijske karakteristike realnog pojačavača

  ω

  π/2

  −π/2

  ϕ[rad]

  π/4

  −π/41 10 102 103 104 105 106

  0

  arctg

  =

  ωωωωϕϕϕϕ

  10arctg

  2

  ωωωω

  10arctg

  5

  ωωωω

  Dodatak

  20. oktobar 2016. Uvod

  http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  100

  Sledeće nedelje:

  Osnovi pojačavačke tehnike (nastavak)

  • Jednosmerno napajanje i prenosna karakteristika pojačavača

  • Klasifikscija pojačavača

  • Operacioni pojačavači (uvod)

  Na web adresi http://leda.elfak .ni.ac.rs

  > EDUCATION > OSNOVI ELEKTRONIKE

  slajdovi u pdf formatu