of 13 /13
Osnovi ekonomije Dodatni zadaci za prvi kolokvijum Baza preko 170 dodatnih zadataka za vežbanje skripteekof.com SKRIPTE EKOF 2019/20 I kolokvijum Skripta Zadaci II kolokvijum Skripta Zadaci III kolokvijum Skripta Zadaci Rešeni rokovi MATERIJAL ZA OSNOVE EKONOMIJE 2019/20 2018 . Sajt 2019 .

Osnovi ekonomije - skripteekof.com · Dodatni zadaci za prvi kolokvijum Baza preko 170 dodatnih zadataka za vežbanje skripteekof.com SKRIPTE EKOF 2019/20 I kolokvijum Skripta Zadaci

  • Upload
    others

  • View
    62

  • Download
    3

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Osnovi ekonomije - skripteekof.com · Dodatni zadaci za prvi kolokvijum Baza preko 170 dodatnih zadataka za vežbanje skripteekof.com SKRIPTE EKOF 2019/20 I kolokvijum Skripta Zadaci

Osnovi ekonomije

Dodatni zadaci za prvi kolokvijum Baza preko 170 dodatnih zadataka za vežbanje

skripteekof.com

SKRIPTE EKOF 2019/20

I kolokvijum

Skripta Zadaci

II kolokvijum

Skripta Zadaci

III kolokvijum

Skripta Zadaci

Rešeni rokovi

MATERIJAL ZA OSNOVE EKONOMIJE 2019/20

2018

.

Sajt 2019

.

Page 2: Osnovi ekonomije - skripteekof.com · Dodatni zadaci za prvi kolokvijum Baza preko 170 dodatnih zadataka za vežbanje skripteekof.com SKRIPTE EKOF 2019/20 I kolokvijum Skripta Zadaci

СКРИПТЕ ЕКОФ 2019/20 skripteekof.com Додатни задаци за I колоквијум из основа

- 29 -

Решење:

За производ Х. Погледајте скрипту за први колоквијум стр.46 (тип добра).

97. Претпоставимо да је на тржишту крива тражње дефинисана функцијом Qd=20-

0.5P. Користећи метод аритметичке средине, колико износи ценовна еластичност

тражње између $30 и $40?

Решење:

Пронађимо комбинације цена и количина.

- за цену од Р = 30, тражена количина износи:

𝑄𝑑 = 20 − 0,5𝑃 = 20 − 0,5 ∙ 30 = 5

- за цену од Р = 40, тражена количина износи:

𝑄𝑑 = 20 − 0,5𝑃 = 20 − 0,5 ∙ 40 = 0

Апсолутна промена цене је +10, апсолутна промена количине је -5.

Просек цене је 35, а просек количине 2,5. Примењујемо стандардну формулу:

𝑃𝐸𝐷 =−5/2,5

+10/35= −7

98. Ако максимална цена није обавезујућа, онда она неће имати ефекта на

тржиште. Да ли је ово тачно или нетачно?

Решење:

Тачан одговор је „Тачно“. Погледајте скрипту за први колоквијум стр.57.

99. Дат је следећи график:

Page 3: Osnovi ekonomije - skripteekof.com · Dodatni zadaci za prvi kolokvijum Baza preko 170 dodatnih zadataka za vežbanje skripteekof.com SKRIPTE EKOF 2019/20 I kolokvijum Skripta Zadaci

СКРИПТЕ ЕКОФ 2019/20 skripteekof.com Додатни задаци за I колоквијум из основа

- 30 -

а) Према датом графикону, анализирајте ефекат увођења максималне цене у

износу од $300 на тржишту бицикала. Да ли ће ова максимална цена бити

обавезујућа?

Решење:

Ова максимална цена ће бити обавезујућа, јер је равнотежна цена већа од

максималне цене од 300.

б) Према датом графикону, алализирајте ефекат увођења минималне цене у износу

од $700 на тржишту бицикала. Да ли ће ова минимална цена бити обавезујућа?

Решење:

Ова минимална цена ће бити обавезујућа, јер је равнотежна цена мања од

минималне цене од 700.

в) Због чега креатори економске политике одлучују да уведу максималну или

минималну цену?

Решење:

Креатори економске политике одлучују да уведу максималну цену да би заштитили

купце, а уводе минималну цену да би заштитили продавце.

Напомена: Запамтите ово! Може да се јави на колоквијуму или испиту као теоријско

питање, а није споменуто у скрипти за први колоквијум.

100. Порез од 1 динар наметнут купцима помера криву тражње ка координатном

почетку за тачно 1 динар. Да ли је ово тачно или нетачно?

Решење:

Другим речима, помера криву тражње наниже за тачно 1 динар. Тачан одговор је

„Тачно“. За визуелно објашњење погледајте скрипту за први колоквијум стр.59.

101. Порез наметнут продавцима помера криву понуде улево. Да ли је ово тачно

или нетачно?

Решење:

Тачан одговор је „Тачно“. Погледајте скрипту за први колоквијум стр.59.

Page 4: Osnovi ekonomije - skripteekof.com · Dodatni zadaci za prvi kolokvijum Baza preko 170 dodatnih zadataka za vežbanje skripteekof.com SKRIPTE EKOF 2019/20 I kolokvijum Skripta Zadaci

СКРИПТЕ ЕКОФ 2019/20 skripteekof.com Додатни задаци за I колоквијум из основа

- 31 -

102. Увођење обавезујуће минималне цене доводи до мањка на тржишту. Да ли је

ово тачно или нетачно?

Решење:

Тачан одговор је „Нетачно“. Погледајте скрипту за први колоквијум стр.58.

103. При равнотежној цени, количина коју купци желе да купе је тачно једнака

количини коју продавци желе да продају. Да ли је ово тачно или нетачно?

Решење:

Тачан одговор је „Тачно“. Ово је дефиниција равнотеже у моделу понуде и тражње.

Погледајте скрипту за први колоквијум стр.38.

104. Примарни ефекат контроле станарине у кратком року је њено смањење. Да ли

је ово тачно или нетачно?

Решење:

Тачан одговор је „Тачно“.

105. Дата је следећа слика:

Према датој слици, уколико држава уведе порез у износу од $2 на тржишту, цена за

купце ће износити $4. Да ли је ово тачно или нетачно?

Page 5: Osnovi ekonomije - skripteekof.com · Dodatni zadaci za prvi kolokvijum Baza preko 170 dodatnih zadataka za vežbanje skripteekof.com SKRIPTE EKOF 2019/20 I kolokvijum Skripta Zadaci

СКРИПТЕ ЕКОФ 2019/20 skripteekof.com Додатни задаци за I колоквијум из основа

- 32 -

Решење:

Тачан одговор је „Нетачно“. Цена за купце ће износити $6. Погледајте скрипту за први

колоквијум стр.59.

106. Увођење обавезујуће максималне цене користи купцима јер им омогућава да

купе сву количину коју желе при нижој цени. Да ли је ово тачно или нетачно?

Решење:

Истина је да обавезујућа максимална цена смањује цену на тржишту, али понуђена

количина ће се смањити тако да купци неће моћи да купе сву количину коју желе при

нижој цени, већ ће постојати мањак на тржишту. Стога, тачан одговор је „Нетачно“.

107. Ако се на гориво уведе максимална цена од 150 динара по литру, а тржишна

равнотежа износи 200 динара, онда је максимална цена обавезујућа на тржишту

горива. Да ли је ово тачно или нетачно?

Решење:

Тачан одговор је „Тачно“. Увек скицирајте овакве задатке и логички размишљајте.

108. Максимална цена постављена изнад равнотежне цене доводи до тога да

тражена количина премашује понуђену количину. Да ли је ово тачно или нетачно?

Решење:

Тачан одговор је „Нетачно“. Максимална цена изнад равнотежне цене није

обавезујућа и неће проузроковати никакве промене на тржишту, тако да ће и даље

бити присутна равнотежа, где је тражена количина једнака понуђеној количини.

Погледајте скрипту за први колоквијум стр.57.

109. Увођење пореза купцима доводи до померања криве тражње удесно. Да ли је

ово тачно или нетачно?

Решење:

Тачан одговор је „Нетачно“. Увођење пореза купцима доводи до померања криве

тражње улево (пример се налази на стр.79 у скрипти за први колоквијум).

Page 6: Osnovi ekonomije - skripteekof.com · Dodatni zadaci za prvi kolokvijum Baza preko 170 dodatnih zadataka za vežbanje skripteekof.com SKRIPTE EKOF 2019/20 I kolokvijum Skripta Zadaci

СКРИПТЕ ЕКОФ 2019/20 skripteekof.com Додатни задаци за I колоквијум из основа

- 33 -

110. Када је порез у износу од $1,00 по галону уведен продавцима гаса, крива

понуде за гасом ће се померити навише, али за мање од $1,00. Да ли је ово тачно

или нетачно?

Решење:

Тачан одговор је „Нетачно“. Крива понуде ће се померити навише за тачно 1 галон.

Погледајте скрипту за први колоквијум стр.59.

111. Када је тржиште у равнотежи, свако ко може и жели да прода добро по

тржишној цени то може да уради. Да ли је ово тачно или нетачно?

Решење:

Тачан одговор је „Тачно“. Не постоји мањак/вишак на тржишту.

112. Већина економиста подржава контролу цена као начин расподеле ресурса у

привреди. Да ли је ово тачно или нетачно?

Решење:

Тачан одговор је „Нетачно“. Разлог за ово јесте што контролом цена долази до

„искривљења“ тржишне равнотеже, што за директну последицу има настанак чистог

губитка, тј. смањење укупног економског благостања. Погледајте скрипту за први

колоквијум стр.72.

113. Пореско оптерећење пада, у већој мери, на страну тржишта која је

нееластична. Да ли је ово тачно или нетачно?

Решење:

Тачан одговор је „Тачно“. Погледајте скрипту за први колоквијум стр.59.

114. Увођење пореза продавцима доводи до померања криве понуде, док се крива

тражње не помера. Да ли је ово тачно или нетачно?

Page 7: Osnovi ekonomije - skripteekof.com · Dodatni zadaci za prvi kolokvijum Baza preko 170 dodatnih zadataka za vežbanje skripteekof.com SKRIPTE EKOF 2019/20 I kolokvijum Skripta Zadaci

СКРИПТЕ ЕКОФ 2019/20 skripteekof.com Додатни задаци за I колоквијум из основа

- 34 -

Решење:

Тачан одговор је „Тачно“. Погледајте скрипту за први колоквијум стр.59.

115. Дата је следећа слика:

Према датој слици, увођење максималне цене од $70 ће довести до мањка од 40

јединица. Да ли је ово тачно или нетачно?

Решење:

Тачан одговор је „Нетачно“. Настаће вишак од 40 јединица, а не мањак.

116. Увођење обавезујуће максималне цене доводи до тога да тражена количина

буде мања од понуђене количине. Да ли је ово тачно или нетачно?

Решење:

Тачан одговор је „Нетачно“. Понуђена количина бива већа од тражене количине,

односно настаје вишак на тржишту. Погледајте скрипту за први колоквијум стр.57.

117. Порез од 1 динар наметнут продавцима увек повећава равнотежну цену за

тачно 1 динар. Да ли је ово тачно или нетачно?

Решење:

Тачан одговор је „Нетачно“. Порез ће учинити да се разликују цена за продавце и цена

за купце. Продавци ће добијати мању цену, а купци ће плаћати већу цену. Равнотежна

цена на тржишту је ова већа цена (цена за купце). Она је једнака износу пореза само

Page 8: Osnovi ekonomije - skripteekof.com · Dodatni zadaci za prvi kolokvijum Baza preko 170 dodatnih zadataka za vežbanje skripteekof.com SKRIPTE EKOF 2019/20 I kolokvijum Skripta Zadaci

СКРИПТЕ ЕКОФ 2019/20 skripteekof.com Додатни задаци за I колоквијум из основа

- 35 -

уколико цело пореско оптерећење сносе купци, јер повећање равнотежне цене услед

пореза једнако је пореском оптерећењу за купце.

Битна напомена: Научите ово, јер је трик који могу да дају на колоквијуму и испиту!

118. Минимална цена постављена испод равнотежне цене доводи до тога да

понуђена количина премашује тражену количину. Да ли је ово тачно или нетачно?

Решење:

Тачан одговор је „Нетачно“. Минимална цена није обавезујућа, те не мења ситуација

на тржишту, и понуђена количина је и даље једнака траженој количини, односно и

даље се налазимо у тржишној равнотежи.

119. Законодавци могу одлучити коме ће увести порез, купцима или продавцима,

али не могу одлучивати о томе која ће страна сносити већи део пореског

оптерећења. Да ли је ово тачно или нетачно?

Решење:

Тачан одговор је „Тачно“. Веома битно: Без обзира којој страни се уведе порез,

расподела пореског оптерећења зависи од ценовне еластичности понуде и тражње!

120. Без обзира да ли се порез уводи продавцима или купцима, пореско

оптерећење се обично дели између купаца и продаваца. Да ли је ово тачно или

нетачно?

Решење:

Тачан одговор је „Тачно“, дели се на основу ценовне еластичности понуде и тражње.

121. Ко сноси већи део пореског оптерећења, зависи од тога да је порез уведен

купцима или продавцима. Да ли је ово тачно или нетачно?

Решење:

Тачан одговор је „Нетачно“, што директно следи из претходна два задатка.

Page 9: Osnovi ekonomije - skripteekof.com · Dodatni zadaci za prvi kolokvijum Baza preko 170 dodatnih zadataka za vežbanje skripteekof.com SKRIPTE EKOF 2019/20 I kolokvijum Skripta Zadaci

СКРИПТЕ ЕКОФ 2019/20 skripteekof.com Додатни задаци за I колоквијум из основа

- 36 -

122. Ако је равнотежна плата 4 долара по сату, а минимална зарада износи 5,15

долара по сату, онда ће постојати недостатак радне снаге. Да ли је ово тачно или

нетачно?

Решење:

Тачан одговор је „Нетачно“. Неће постојати недостатак (мањак) радне снаге, већ

вишак радне снаге, познатији као незапосленост.

123. Увођење пореза купцима доводи до тога да купци плаћају вишу цену, а

продавци добијају мању цену у односу на ситуацију пре увођења пореза. Да ли је

ово тачно или нетачно?

Решење:

Тачан одговор је „Тачно“, и то без обзира да ли је порез уведен купцима или

продавцима.

124. Обавезујућа минимална надница повећава дохотке неких радника, али

смањује дохотке оних радника који не могу да нађу посао. Да ли је ово тачно или

нетачно?

Решење:

Тачан одговор је „Тачно“. Погледајте пример на стр.64 у скрипти за први колоквијум.

125. Ефекти увођења пореза продавцима и купцима у погледу промене цене и

количине су идентични. Да ли је ово тачно или нетачно?

Решење:

Тачан одговор је „Тачно“. График са стр.59 у скрипти за први колоквијум је идентичан

без обзира коме се уводи одређени износ пореза.

126. Дата је следећа слика:

Page 10: Osnovi ekonomije - skripteekof.com · Dodatni zadaci za prvi kolokvijum Baza preko 170 dodatnih zadataka za vežbanje skripteekof.com SKRIPTE EKOF 2019/20 I kolokvijum Skripta Zadaci

СКРИПТЕ ЕКОФ 2019/20 skripteekof.com Додатни задаци за I колоквијум из основа

- 37 -

Према датој слици, увођење минималне цене од $40 ће довести до вишка од 20

јединица. Да ли је ово тачно или нетачно?

Решење:

Тачан одговор је „Нетачно“. Минимална цена од 40 ће бити необавезујућа, тако да се

ситуација на тржишту не мења. Неће бити никаквог вишка или мањка.

127. Увођење максималне цене је увек обавезујуће, док увођење минималне цене

може бити и обавезујуће и необавезујуће. Да ли је ово тачно или нетачно?

Решење:

Тачан одговор је „Нетачно“. Увођење максималне цене такође може бити

необавезујуће, и то у случају да је максимална цена која се уводи већа од постојеће

равнотежне цене на тржишту.

128. Пореско оптерећење у већој мери сноси она страна тржишта која је мање

еластична. Да ли је ово тачно или нетачно?

Решење:

Тачан одговор је „Тачно“. Логику овога можете прочитати на стр.59 у скрипти за први

колоквијум испод графикона за увођење пореза.

129. Минимална цена постављена изнад равнотежне цене је обавезујућа. Да ли је

ово тачно или нетачно?

Page 11: Osnovi ekonomije - skripteekof.com · Dodatni zadaci za prvi kolokvijum Baza preko 170 dodatnih zadataka za vežbanje skripteekof.com SKRIPTE EKOF 2019/20 I kolokvijum Skripta Zadaci

СКРИПТЕ ЕКОФ 2019/20 skripteekof.com Додатни задаци за I колоквијум из основа

- 38 -

Решење:

Тачан одговор је „Тачно“. Погледајте скрипту за први колоквијум стр.58.

130. Дата је следећа слика:

Према датој слици, уколико држава уведе порез у износу од $2 на тржишту, цена за

продавце ће износити $4. Да ли је ово тачно или нетачно?

Решење:

Тачан одговор је „Тачно“.

131. Ако је крива тражње веома нееластична, а крива понуде веома еластична на

тржишту, онда ће продавци сносити већи терет пореза, чак и ако се порез наметне

купцима. Да ли је ово тачно или нетачно?

Решење:

Тачан одговор је „Нетачно“. Истина је да није битно коме се наметне порез, али веће

пореско оптерећење пашће на ону страну која је нееластичнија – значи, на терет

купаца, а не на терет продаваца.

132. Пореско оптерећење зависи од тога да ли је порез уведен купцима или

продавцима. Да ли је ово тачно или нетачно?

Решење:

Тачан одговор је „Нетачно“. Скоро идентично задатку 121.

Page 12: Osnovi ekonomije - skripteekof.com · Dodatni zadaci za prvi kolokvijum Baza preko 170 dodatnih zadataka za vežbanje skripteekof.com SKRIPTE EKOF 2019/20 I kolokvijum Skripta Zadaci

СКРИПТЕ ЕКОФ 2019/20 skripteekof.com Додатни задаци за I колоквијум из основа

- 39 -

133. Максимална цена постављена испод равнотежне цене доводи до тога да

тражена количина премашује понуђену количину. Да ли је ово тачно или нетачно?

Решење:

Тачан одговор је „Тачно“. Графички приказ имате у скрипти за први колоквијум стр.57.

134. Дат је следећи график:

а) Колико износи равнотежна цена на тржишту пре увођења пореза?

Решење:

Цена пре увођења пореза износи 6 (пресек старе криве тражње и понуде).

б) Колико износи порез?

Решење:

Порез износи 3 (вертикално растојање између старе и нове криве тражње).

в) Колико износи пореско оптерећење за купце?

Решење:

Пореско оптерећење за купце износи 1 (сличан визуелни приказ можете пронаћи на

стр.86 у скрипти за први колоквијум).

Page 13: Osnovi ekonomije - skripteekof.com · Dodatni zadaci za prvi kolokvijum Baza preko 170 dodatnih zadataka za vežbanje skripteekof.com SKRIPTE EKOF 2019/20 I kolokvijum Skripta Zadaci

KOJA SKRIPTA JE NASTAVAK?

Kako skripte izgledaju, kao i kada će biti u ponudi (ukoliko već nisu), pogledajte na

skripteekof.com/osnovi-ekonomije

Preporučujemo da uz skripte idete na vežbe kod svog asistenta.

Sve naše skripte dostupne su isklјučivo u fotokopirnici Minerva!

Prvi kolokvijum

Matematika za prvi

kolokvijum

Visoka ocena na

ispitu!

Fotokopirnica Minerva Gavrila Principa 44a, Beograd

[email protected]

Fotokopirnica Minerva

/fotokokopirnicaminerva

fotokopirnicaminerva.weebly.com

detaljna teorija i vežbe za II kolokvijum!

Skripta Zadaci

Drugi kolokvijum

Matematika za prvi

kolokvijum

Skripta Zadaci

Treći kolokvijum

Matematika za prvi

kolokvijum

Skripta Zadaci

Rešeni rokovi

Matematika za prvi

kolokvijum

2018. 2019.

Rešen ispitni

primer sa sajta

WHATSAPP GRUPA Na raspolaganju vam je i grupa na

whatsapp-u, u kojoj možete diskutovati

sa kolegama i dobiti odgovor na svako

vaše pitanje! Tu su i admini iz našeg

tima koji su vam uvek na raspolaganju.

Da biste se pridružili grupi, preko

mobilnog idite na sledeći link:

bit.ly/ekof-oe

UVEK BUDITE U TOKU! Instagram: skripteekof

Fejsbuk: facebook.com/skripteekof

facebook.com/skripte.ekof.98

Da biste dobijali sva bitna

obaveštenja putem whatsapp

poruke obratite se nam se u grupi:

bit.ly/ekof-oe

ovo držite u rukama!