Click here to load reader

Osnove statistike

 • View
  59

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Statistika

Text of Osnove statistike

 • Katedra za medicinsku

  statistiku i informatiku

  MEDICINSKA STATISTIKA

  OSNOVNI STATISTIKI POJMOVI, SREIVANJE I OPISIVANJE PODATAKA

  Integrisane akademske studije medicine 2013/2014

 • Katedra za medicinsku

  statistiku i informatiku

  Podatak / podaci

  Podatak je predmet statistike (a svaka oblast ako je nauka mora da ima svoj predmet pored svog metoda a ona ga ima statistiki metod).

  Podatak je bilo koja injenica ili zapaanje (opservacija)

  Model podataka:

  jedinica posmatranja

  ta se meri

  kolika je vrednost

  kada je izmereno

 • Katedra za medicinsku

  statistiku i informatiku

  Variranje, varijabilitet podataka

  Variranje, varijabilitet, varijacija, neizvesnost, nesigurnost

  Izvori varijabiliteta

  Bioloki - varijacije meu individuama

  Sredinski

  Analitiki

  Nepotpuno znanje

  Dijagnostiki

  Terapijska i prognostika neizvesnost

 • Katedra za medicinsku

  statistiku i informatiku

  Obeleja / Varijable i tipovi varijabli

  Obeleje je bilo koja kvantitativna ili kvalitativna karakteristika, svojstvo ili osobina jedinica posmatranja.

  Obeleja:

  Konstantna

  Varijabilna (varijable)

  Kvantitativna (numerika)

  Prekidna

  Neprekidna

  Kvalitativna (atributivna)

 • Katedra za medicinsku

  statistiku i informatiku

  Osnovni skup

  Uzorak Statistiki zakljuak o populaciji sa odreenim stepenom nesigurnosti

  Statistika analiza

  Osnovni skup / Populacija, jedinice posmatranja, uzorak

  Osnovni skup (populacija) je kompletan skup (u teorijskom smislu beskonaan ) svih moguih rezultata merenja posmatranog obeleja objekata koji dele neku zajedniku karakteristiku.

  Jedinice posmatranja elementi osnovnog skupa koji poseduju karakteristike od interesa.

  Uzorak (reprezentativni) podskup osnovnog skupa. Cilj i primena u statistici: ispitivanje odreene osobine i generalizacija zakljuka na osnovni skup

 • Katedra za medicinsku

  statistiku i informatiku

  Statistika

  Statistika je: nauka o generisanju informacija i znanja kroz prikupljanje, analizu i

  interpretaciju podataka koji su podloni sluajnom variranju.

  nauka o odluivanju u uslovima nesigurnosti.

  opti intelektualni metod koji se primenjuje kad god postoje podaci sa osobinama variranja i sluajnou pojavljivanja.

  Najea podela je na deskriptivnu i inferencijalnu (analitiku) statistiku tj. statistiku zakljuivanja.

  Medicinska statistika / Biostatistika je: statistika primenjena u oblastima povezanim sa zdravljem i boleu

  (biomedicinske i javnozdravstvene nauke), kao i nauka koja razvija nove alate i metode za istraivanje ovih oblasti.

  nauka o odluivanju u uslovima nesigurnosti u oblastima povezanim sa zdravljem i boleu.

 • Katedra za medicinsku

  statistiku i informatiku

  Kreiranje medicinskih podataka

  Merenje - proces dodeljivanja brojeva ili drugih simbola specifinim karakteristikama jedinica posmatranja (objekata, osoba ili dogaaja) Instrumenti merenja: ureaj/aparat, opservacija, intervju, upitnik,..

  Greke merenja: sistematske i sluajne

  Podaci mogu biti: Primarni podaci kroz istraivanja kreiranje medicinskog znanja

  Sekundarni podaci (medicinska / zdravstvena dokumentacija, medicinske baze

  podataka) medicina kao primena medicinskog znanja u konkretnim sluajevima i okolnostima

  Kvalitet podataka. Valjanost / tanost

  Pouzdanost / preciznost

  Skale merenja nominalna, ordinalna, intervalna, omerna

 • Katedra za medicinsku

  statistiku i informatiku

  Tipovi podataka

  Kvalitativni (kategorijalni, atributivni)

  Nominalni

  Ordinalni

  Kvantitativni (numeriki)

  Diskretni (prekidni)

  Kontinuirani (neprekidni)

 • Katedra za medicinsku

  statistiku i informatiku

  Saimanje podataka

  Potreba za saimanjem podataka

  Vane karakteristike podataka (centralna tendencija, variranje, oblik raspodele)

  Kako saimati podatke? Sreivanje podataka (Grupisanje podataka i njihovo prikazivanje),

  Apsolutni i relativni brojevi, i

  Statistike deskriptivne mere:

  mere centralne tendencije,

  mere varijabiliteta, i

  mere oblika raspodele

 • Katedra za medicinsku

  statistiku i informatiku

  Sreivanje podataka

  Sreivanje podataka obuhvata njihovo grupisanje i tabelarno i grafiko prikazivanje Grupisanje je proces razvrstavanja (organizovanja, klasifikovanja)

  jedinica posmatranja prema vrednostima posmatranih varijabli

  Uestalost (frekvencija) Apsolutne uestalosti (frekvencije) nastaju prebrojavanjem jedinica posmatranja

  po grupama ili klasnim intervalima.

  Relativne uestalosti (frekvencije) -nastaju deljenjem apsolutnih uestalosti ukupnim brojem jedinica posmatranja. Mogu biti iskazane u vidu proporcija ili procentualno.

  Parcijalne uestalosti uestalosti pojedinanih kategorija ili klasnih intervala

  Kumulativne uestalosti sukcesivni zbirovi uestalosti pojedinih kategorija ili klasnih intervala

  Raspodela uestalosti (distribucija frekvencija, empirijska raspodela frekvencija) rezultat procesa grupisanja koji predstavlja niz uestalosti po grupama: kategorijama, diskretnim vednostima ili klasnim intervalima. Prikazuje se tabelarno ili grafiki.

 • Katedra za medicinsku

  statistiku i informatiku

  Grupisanje podataka

  Tip podataka Grupisanje prema Grafiki prikaz

  Nominalni Kategorijama Kruni dijagram ili stubiasti dijagram

  Ordinalni Kategorijama Kruni dijagram ili stubiasti dijagram

  Numeriki diskontinuirani

  Diskretnim vrednostima ili

  klasnim intervalima tapiasti dijagram

  Numeriki kontinuirani

  Klasnim intervalima Histogram ili poligon

  frekvencija

 • Katedra za medicinsku

  statistiku i informatiku

  Prikazivanje nominalnih podataka

  Tabelarni prikaz raspodele uestalosti

  Navika puenja n %

  Puai 23 46

  Nepuai 27 54

  Ukupno 50 100

  n apsolutne frekvencije

  % - relativne frekvencije

  Grafiki prikaz: kruni dijagram

  23, 46% 27,

  54%

  Puai Nepuai

 • Katedra za medicinsku

  statistiku i informatiku

  Prikazivanje ordinalnih podataka

  Tabelarni prikaz raspodele uestalosti

  Grafiki prikaz: stubiasti dijagram

  Zadovoljstvo

  zdravstvenom

  zatitom

  Parcijalne

  frekvencije

  Kumulativne

  frekvencije

  n % n %

  Vrlo

  nezadovoljan

  4 8 4 8

  Nezadovoljan 6 12 10 20

  Neutralan 20 40 30 60

  Zadovoljan 16 32 46 92

  Vrlo zadovoljan 4 8 50 100

  Ukupno 50 100

  n apsolutne frekvencije

  % - relativne frekvencije

  46

  20

  16

  4

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  Vrlo

  nez

  adov

  oljan

  Nez

  adov

  olja

  n

  Neu

  tralan

  Zado

  volja

  n

  Vrlo

  zad

  ovol

  jan

  Ue

  sta

  lost

 • Katedra za medicinsku

  statistiku i informatiku

  Prikazivanje numerikih diskontinuiranih podataka

  Tabelarni prikaz raspodele uestalosti

  Grafiki prikaz: tapiasti dijagram

  Broj

  respiratornih

  infekcija

  Parcijalne

  frekvencije

  Kumulativne

  frekvencije

  n % n %

  0 13 26 13 26

  1 12 24 25 50

  2 10 20 35 70

  3 10 20 45 90

  4 3 6 48 96

  5 2 4 50 100

  Ukupno 50 100

  n apsolutne frekvencije

  % - relativne frekvencije

  1312

  10 10

  32

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  0 1 2 3 4 5

  Broj respiratornih infekcija

  Ue

  sta

  lost

 • Katedra za medicinsku

  statistiku i informatiku

  Prikazivanje numerikih kontinuiranih podataka Starost

  (god)

  Parcijalne

  frekvencije

  Kumulativne

  frekvencije

  n % n %

  15-19 2 4 2 4

  20-24 6 12 8 16

  25-29 7 14 15 30

  30-34 16 32 31 62

  35-39 5 10 36 72

  40-44 5 10 41 82

  45-49 5 10 46 92

  50-54 4 8 50 100

  Ukupno 50 100

  n apsolutne frekvencije

  % - relativne frekvencije

  2

  67

  16

  5 5 54

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  16

  18

  15-1

  9

  20-2

  4

  25-2

  9

  30-3

  4

  35-3

  9

  40-4

  4

  45-4

  9

  50-5

  4

  Starost (godine)

  Ue

  sta

  lost

  2

  67

  16

  5 5 54

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  16

  18

  15-1

  9

  20-2

  4

  25-2

  9

  30-3

  4

  35-3

  9

  40-4

  4

  45-4

  9

  50-5

  4

  Starost (godine)

  Ue

  sta

  lost

  Tabelarni prikaz raspodele uestalosti

  Grafiki prikaz: histogram frekvencija

  Grafiki prikaz: poligon frekvencija

 • Katedra za medicinsku

  statistiku i informatiku

  Statistiko opisivanje podataka

 • Katedra za medicinsku

  statistiku i informatiku

  Apsolutni i relativni brojevi

  Apsolutni brojevi

  Relativni broj se dobija kao kolinik dva apsolutna broja:

  gde je Vr raunska vrednost - vrednost koju poredimo sa baznom vrednou, a Vb bazna vrednost - osnova za poreenje

Search related