Osnove-Organizacije Anđela z. Vasović

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Osnove-Organizacije Anđela z. Vasović

 • 8/20/2019 Osnove-Organizacije Anđela z. Vasović

  1/21

  VISOKA ŠKOLA TEHNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJAČAČAK 

  STUDIJSKI PROGRAM: Proizvodni mend!men"MODUL: Proizvodni mend!men"PREDMET: Proizvodni mend!men" i #red$ze"ni%"vo

  SEMINARSKI RAD

  TEMA: ORGANI&A'IJA

   KANDIDAT:

  An(e) &* V+ovi,- ./0123

   

  Č45- 0627*

 • 8/20/2019 Osnove-Organizacije Anđela z. Vasović

  2/21

  VISOKA ŠKOLA TEHNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJAČAČAK 

  STUDIJSKI PROGRAM: Proizvodni mend!men"MODUL: Proizvodni mend!men"PREDMET: Proizvodni mend!men" i #red$ze"ni%"voKANDIDAT:An(e) &* V+ovi,- ./0123

  SEMINARSKI RAD

  TEMA: ORGANIZACIJA

  Teze:2* Po8m or9nizi8e0* Rzvo8 or9nizione mi+)i3* K)+i;i5i8 #rv/* Vr+"e or9nizi8$5i,

  dr Je)en R* Jovnovi,

  D"$m od=rne: 6/*63*0627* 9odine

  0

 • 8/20/2019 Osnove-Organizacije Anđela z. Vasović

  3/21

  SADRŽAJ:

  Uvod???????????????????????????????? /

  2* I+"ori8 #ro$4vn8 or9nizi8e????????????????**?*** <

  0* U)o9 i zn4en8e or9nizi8e ??????????????????***** 73* Or9nizi8 i n8eni o=)ii ???????????????????***? @/* Prini#i or9nizi8e ??????????????????????****

 • 8/20/2019 Osnove-Organizacije Anđela z. Vasović

  4/21

  UVOD

  O+nov 5r5"eri+"i5 #red$ze, i+#o)8v +e $ n8e9ovo8 #rimereno+"i 5ri"eri8$mim"r!i%no9 n4in #rivre(ivn8* Iz "o9 #roi+"i4e i neo#odno+" od9ovr8$,e9 $+"ro8+"vovo9 or9niziono9 +i+"em- 4i8e +e ;$n5ioni+n8e i rzvo8 z+niv8$ n 5#i")$ 5o

  izrz$ vredno+"i +vi re+$r+ 5o8i +e $)!$ $ #o+)ovn8e i $ 5o8im +e i+5z$8$ #o+"i9n$"irez$)""i*Jedn od =i"ni #rv ;$n5ioni+n8 i rzvo8 #red$ze, 8e+"e n8iov or9nizion+"r$5"$r 5o8 $+)ov)8v n8e9ov$ e;i5+no+" $ 5ori%,en8$ r+#o)o!ivi )8$d+5i im"eri8)ni re+$r+- 5o i e;i5+no+" zdovo)8vn8 z"ev #o"ro%4- izr!eni $ vid$"r!i%ne "r!n8e*Jednom $+#o+"v)8en or9nizion +"r$5"$r #red$ze, ne mo!e =i"i zdovo)8v8$, nd$!e vreme- #o+e=no ne "r8no* S")ne #romene $ "r!i%nom i $5$#nom o5r$!en8$nme,$ im#er"iv mend!men"$ d +")no $+vr%v or9nizion$ +"r$5"$r$ 5om#ni8e55o =i +"e5o- o4$vo i $n#re(ivo n8en$ #ozii8$ n "r!i%"$ i "ime do#rino+io o4$vn8$i $n#re(en8$ "r!i%ne #ozii8e*

  Smo $#oznvn8e or9nizioni +"r$5"$r $8edno dovodi i do $#oznvn8 v!no+"ior9nizioni +"r$5"$r $ dn%n8im #red$ze,im i v!no+"i n8iovo9 #oziirn8 n"r!i%"$*U #roe+$ ;orm$)i+n8 rzvo8ne +"r"e9i8e neo#odno 8e vodi"i r4$n 55o o #romenm $ "r!i%nom i $5$#nom dr$%"venom o5r$!en8$ #red$ze,- "5o i n8e9ovom$n$"r%n8em or9nizionom +"r$5"$irn8$* &"o 8e +"r"e%5o o#rede)8en8e mend!men" $ #roe+$ r+" i rzvo8 #od$ze,- $ ve)i5o8 meri- $+)ov)8eno mode)ovn8em or9nizione+"r$5"$re ovo9 o+novno9 +$=8e5" "r!i%ne #rivrede*Poznvn8e or9nizioni +"r$5"$r #o"re=no 8e z =o)8e mode)ovn8e or9nizione+"r$5"$re #red$ze,- 5o 5on"in$)n #roe+- 5o8i +e mor o=v)8"i $ ;$n5i8i+#rovo(en8 e5onom+5i #rini# #o+)ovn8- %"o $ zvr%nii #odrz$mev i +")no

  n+"o8n8e d rez$)""i $ #red$ze,im =$d$ ve,i od $)9n8- "8* d =e)e!e $+#e*

  /

 • 8/20/2019 Osnove-Organizacije Anđela z. Vasović

  5/21

  1. ISTORIJA PROUČAVANJA ORGANIZACIJE

  Po4ei #ro$4vn8 or9nizi8e +e ve,n)ze 5od E9i#,n i Vvi)on 5o8i

  +$ mor)i d im8$ odre(en znn8 oor9nizi8i 5$m$)irn "o5om9eneri8 d =i +e iz9rdi) "5vmn$men")n de) #o#$" #irmid-rmov i +)* Pre"#o+"v)8 +e d +$+"ri E9i#,ni z#i+iv)i +vo8 i+5$+"v$ iz9rdn8i "5o ve)i5i o=8e5" 5o8i+$ +e d$9o 9rdi)i BKeo#+ov$ #irmid$ 8e 9rdi)o 266 666 )8$di $ #eriod$ od 066 9odinC*

  Prvi #i+ni "r9ovi o ov5vim #od$v"im n)ze +e $ Hm$r=i8evom z5on$ $ 5o8em+$ odre(eni +#i+i dr$%"vene or9nizi8e*

  U Evro#i #rvi z#i+i o or9nizi8i #o"i4$ od +"ri Gr5 i n8iovi $+"v 5o8im +$$+#o+"v)8)i #o9odne or9nizi8+5e o=)i5e $#rv)8n8 mno9o=ro8nim 9rdovim dr!vm* S"ri Rim)8ni +$ +e "5o(e =vi)i or9nizi8om BK"on- VoronC*

   N5on Rim- 'r5v +e n8vi%e =vi) or9nizi8om i "o #rven+"veno v)+"i"om B'r5ven

  en"r)izirn or9nizi8 8e 8ednod n8d$9ove4ni8i or9nizi8 +"r 8e #re5o 0 666 9odinC*

  U 5+nom ;e$d)izm$ oor9nizi8i +$ #i+)i i Leonrdo dVini 5o i G)i)eo G)i)ei*

  Por+" +)o!eno+"i or9nizi8e rd 5roz i+"ori8$ 8e z"evo vi%e znn8 o +mo8or9nizi8i B+mo i+5$+"vo # #ovremeno =v)8en8e or9nizi8om ni8e vi%e dovo)8no z

   #o+)ovne z"eve $ dn%n8em vremen$C F od ind$+"ri8+5e revo)$i8e #ro$4vn8eor9nizi8e #o+"8e +ve in"enzivni8e i do=i8 +ve izr!eni8i "eori8+5i +dr!8*

  '* ==9e B+"$di8e vremen i #o5re"- #r,en8e "ro%5ov i e;i5+no+"i rdni5C i H*Poor Bi+"r!ivn8e #rini# or9nizi8e in;ormi8 i 5om$ni5i8C +$ =i)i ne#o+redni #re"odnii i #ri#remi)i +$ 9o"ovo +ve #o"re=ne $+)ove d +e izvr%i 5v)i"e"n +5o5 z #rer+"n8e or9nizi8e iz #r5+e $ n$5$*

 • 8/20/2019 Osnove-Organizacije Anđela z. Vasović

  6/21

  2. ULOGA I ZNAČENJE ORGANIZACIJE

  Or9nizi8 #o4in8e + #o8vom 4ove5 4ove5 8e n8om #o4eo d +e =vi + #o4e"5omo=v)8n8 5ori+no9 #roizvodno9 rd- #reo=)i5ovn8 #redme" rd $ rznovr+ne

   #roizvode $ i)8$ #odmirivn8 !ivo"ni #o"re=*

  Čove5 8e + 5v)i"e"nom or9nizi8om $zmn8i n#or B"ro%5oveC =o)8e i =r!e #o+"izomno9o ve,e rez$)""e*

    Od #rvi B+)$48niC )ov45i 9r$# do+vremeni o=)i5 z8edni45o9 rd i !ivo"-4ove5 ni5d ni8e mo9o- ni dn+ ne mo!e- =ez or9nizi8e*

  Čove5 +e 5ori+"i i #ri#d or9nizi8i 4i"v+vo8 !ivo" od ro(en8 do +mr"i- 8er +v +vo8rdn i !ivo"n #i"n8 re%v z8edno + )8$dim d5)e or9nizovno* S #o+"e#enimrzvo8em #roizvodni +n9- 5o8e +$ #r"i)i od9ovr8$,i dr$%"venoe5onom+5i odno+i-rzvi8) +e i or9nizi8- #ove,vo +e =ro8 i o=)ii or9nizi8e +ve do5 ni8e #o#rimi)dn%n8e rzmere- 5d 8e ve, =i)o nemo9$,e =ez n$4no9 #ri+"$# re%v"i +ve +)o!eni8eor9nizione #ro=)eme- i+"o "5o $+#o+"v)8"i modern$- ;)e5+i=i)n$ i e;i5+n$or9nizi8$*

  Po8m or9nizi8e ozn4v- 55o #roe+

  or9nizovn8 ne5i 5"ivno+"i B#o+)ovC- "5oi rez$)""e "o9 #roe+ 5o8im +e o=)i5$8$or9nizi8+5e 8edinie rz)i4i"i vr+"- %irine i+"r$5"$r $ +vim #odr$48im dr$%"veno9!ivo"*

  &n4en8e or9nizi8e ni8e o9rni4eno +mon 4ove5ov$ #rivredn$ 5"ivno+"- ne9o nn8e9ov$ e)o5$#n$ rdn$ i !ivo"n$ 5"ivno+"*

  Or9nizi8 omo9$,v re)izi8$ n8+)o!eni8i zd"5- #ro%ir$8e o=im 4ove5oveindivid$)ne +n9e- 8er or9nizi8 od "i individ$)ni +n9 +"vr dr$%"ven$ +n9$-$=rzv #roe+ o+"vrivn8 zd"5 odno+no +5r,$8e #o"re=no rdno vreme z n8e9ovoizvr%en8e- # +e od9ovr8$,om or9nizi8om re)"ivno +mn8$8$ "ro%5ovi #o+"izn8i+"i rez$)""*

  7

 • 8/20/2019 Osnove-Organizacije Anđela z. Vasović

  7/21

  Or9nizi8 im i ne9"ivn$ +"rn$ $odre(eno8 meri +#re4v 4ove5 i dovodi 9 $ #odre(en #o)o!8- 8er m$ #one5d nme,ezd"5e 5o8i ni+$ $ve5 $ +5)d$ + n8e9ovim;izi45im +#o+o=no+"im*

  Re%vn8e #ro=)em $ or9nizi8i B5oin+"i"$i8i i)i 5"ivno+"iC- 8e #r5"i4no nemo9$,e =ez n$4ni i+"r!ivn8 %"o or9nizi8i d8en$4ni 5r5"er*

  Or9nizi8 5o n$4n di+i#)in 8e $5)8$4en$ n+"vne #)nove 9o"ovo +vi vi+o5o%5o)+5i $+"nov- odr!v8$ +e +eminri i +)*

  ez o=zir n v!ne "eni45e 5om#onen"e- or9nizi8 8ei#5 dr$%"ven n$5 Bn8om )8$di n+"o8e d ne +mo

  $+#o+"v)88$ #ri5)dne odno+e izme($ e)emen" #roizvodn8e- e5onomi4no +e 5ori+"i"i +red+"vim irion)izov"i +vo8 rd- ve, n8om $+#o+"v)88$ od9ovr8$,edr$%"venoe5onom+5e odno+e i o+i9$rv8$ n8iov$re#rod$5i8$C*

  Dn+ 8e +i"$i8 dr$94i8 organizaciji se u modernomdruštvu mora pokloniti puna pažnja da bi se pravilno koristila u ostvarivanju svih

   poslovnih ciljeva, ali i omogućila realizacija sve humanijeg procesa rada.

  Kroz i+"ori8$ $+mervn8e n #roizvodn8$- odno+no n n8en$ 5vn"i""ivn$ i 5v)i""ivn$+"rn$ dr$%"ven +"rn #roizvodn8e 8e =i) #o"#$no znemren*

  U novi8e vreme do)zi do ve)i5o9 n#re"5 # +e i dr$%"veno8+"rni #o5)n8 +ve ve, #!n8 dn+ nem ni8edno9 #red$ze, $ vi+o5orzvi8enim zem)8m $ 5om +e ne vodir4$n o #o)o!8$ 4ove5- $+)ovim rd i !ivo"*

  Po8m or9nizi8e 8e 5om#)e5+n i o=$v" mno9e 5"ivno+"i od $#rv)845i do #ri#remni- izvr%ni i 5on"ro)ni $rznovr+nim #odr$48im dr$%"veno9 i #rivredno9 !ivo"*Smim "im- or9nizi8 i #red+"v)8 v!n$ #o)$9$ dr$%"veno9 i #rivredno9 !ivo"*Jedn od n8di+5$"=i)ni8i #o8mov $ "eori8i i #r5+i 8e $#rvo #o8m or9nizi8*U +"r$4no8 )i"er"$ri im mno9o rznovr+ni de;inii8 or9nizi8e* Mo!emo re,i d

  +5oro nem $"or 5o8i +e =vio ovim #odr$48em- d ni8e #o5$%o d +"vori +vo8$de;inii8$ or9nizi8e*

  &vi+no od $"or #o+"o8e =i"ne rz)i5e 5o8e 5r5"eri%$ n8iov +v"n8 or9nizi8e:

  .

 • 8/20/2019 Osnove-Organizacije Anđela z. Vasović

  8/21

  or9nizi8 $ $!em Bo+"vrivn8e #rivredni i)8evC i %irem +mi+)$  Bo+"vrivn8e =i)o 5o8i z8edni45i i)8evC*

  or9nizi8 5o n$5 B;orm$)i8 #rini# z #o+"izn8e o#"im)ni  rez$)""C i 5o ve%"in B4ove5ov +#o+o=no+" 5ori%,en8 +red+"v i  me"od z #o+"izn8e #o+"v)8eni i)8evC

  or9nizi8 5o +"n8e B"ren$"n +i"$i8C i 5o #roe+ B#romen  odre(eno9 or9niziono9 +"n8C or9nizi8 i+5)8$4ivo =v)8en8e )8$dim i n8iovim odno+im i)i

    +5)dno #ovezivn8e )8$di i +red+"v or9nizi8 5o n4in $+#o+"v)8n8 i8erri8+5i odno+ i)i n4in

    re9$)i+n8 rd i !ivo" +vi #ri#dni5 ne5e z8ednie*

  i"n o=e)e!8 or9nizi8e:

  i)8 odno+no zd"5 5o8i !e)imo o+"vri"i- +5)d m"eri8)ni +red+"v i )8$d+5o9 #o"eni8) i n8iov rion)n $#o"re=*

  Or9nizi8 F  svesno udruživanje ljudi kojima je cilj da odgovarajućim sredstvimaispune određene zadatke sa najmanjim mogućim naporom na bilo kojem području života

  3. ORGANIZACIJA I NJENI OBLICI

  Or9nizi8 rd F $dr$!ivn8e )8$di rdi i+#$n8vn8 e5onom+5i- odno+no #roizvodni zd"5*

  S"r 8e 5o)i5o i 4ove5ov rd- )i $ #o4e"5$ ni8e im) ni #ri=)i!no "5vo zn4en8e 55vo 8e #o#rimi) $ +vremenom dr$%"v$*

  U dn%n8em dr$%"v$ i+5$+"vo- 5o8e 8e ne5d =i)o dovo)8no z or9nizovn8e- dn+ 8enedovo)8no z $+#o+"v)8n8e n8de)o"vorni8e or9nizi8e rd*

  Sv5om +"e#en$ rzvo8 #roizvodni +n9 i dr$%"veni odno+ od9ovro 8e odre(enio=)i5 or9nizi8e rd rzvi8n8em #roizvodni +n9 rzvi8 +e i or9nizi8 rd 5o8 #o+"8e +ve +)o!eni8- +)o!eni8i +$ i o=)ii $ 5o8im +e o+"vr$8e*

  Or9nizi8 rd F +ve+n 4ove5ov de)"no+" 5o8om +e $+5)($8$ +vi 4inioiBm"eri8)ni i )8$d+5iC #roizvodn8e rdi #o+"izn8 o#"im)ni rez$)""*

  @

 • 8/20/2019 Osnove-Organizacije Anđela z. Vasović

  9/21

  Činioi #roizvodn8e $ +v5om "ren$"5$ mor8$ =i"i $+5)(eni 5vn"i""ivno i 5v)i""ivno-vremen+5i i #ro+"orno- odno+no- mor8$ =i"i in"e9ri+ni $ 8edin+"ven$ #roizvodn$ i)i #o+)ovn$ e)in$ in4e ,e #roizvodn8 =i"i mo9$,- )i ne i o#"im)n*

  Po+)ovn or9nizi8 #red$ze, or9nizi8 rd z=o9 rz)i4i"i $de) e)emen"

   #roizvodn8e*

  Or9nizi8 rd 8e + 8edne +"rne +"r 5o)i5o i +m rd Bdr$%"voC- do5 8e #o+)ovnor9nizi8 + dr$9e +"rne +"r 5o)i5o 8e +"ro i #red$ze,e*

  Or9nizi8 rd $+5)(ivn8e 4ini) #roizvodn8e $ +mom #roe+$ rd or9nizi8 #red$ze, e)o5$#no #o+)ovn8e #red$ze,- odno+no or9nizi8 rd 8e+mo deo- i5o o+novni- #o+)ovne or9nizi8e #red$ze,*

  Pred$ze,e B5o o=)i5 or9nizi8e #roizvodn8eC iz)o!eno 8e ne#re+"nim #romenm o5o8im =i "re=)o vodi"i r4$n #ri)i5om o=)i5ovn8 n8e9ove #o+)ovne or9nizi8e- %"o+e o9)ed $ #romeni odno+ izme($ #o8edini e)emen"- )i i $ #romeni 5v)i"e" +v5o9 #o8edino9 e)emen"*

  4. PRINCIPI ORGANIZACIJE

  Od T)or # do dn dn+ +v5i $"or +"vr +vo8e #rini#e or9nizi8e*

  Prvi oz=i)8ni #o5$%8 +i+"em"izi8e #rini# or9nizi8e n5on T)or- izvr%io 8e H*o) n=r88$,i 2/ #rini# or9nizi8e B+m"ro 8e d +$ mno9i #rini#i iz ;rn$+5evo8+5e #rimen8ivni n or9nizi8$C*

  K+ni8i $"ori +$ "5o(e "e)i d %"o ve,im =ro8em #rini# o=$v"e %iri =ro8 or9nizi8i +#re4e #ri9ovore n +o#+"vene +i+"em"izi8e*

  Ko n8v!ni8i #rini#i or9nizi8e mo9$ +e

  nve+"i +)ede,i:

   #rini# #ode)e rd i +#ei8)izi8e  #rini# #ovezivn8 4ini)

   #roizvodn8e  #rini# 5oordini8e  #rini# do=rovo)8no9 $5)8$4ivn8 $

  or9nizi8$

 • 8/20/2019 Osnove-Organizacije Anđela z. Vasović

  10/21

  Prini# #ode)e rd i +#ei8)izi8e Jedno od n8v!ni8i #rini# or9nizi8e* D =i

  or9nizi8 o=vi) +vo8 zd"5 %"o e;i5+ni8e i rion)ni8e- odno+no- #o+"i9) =o)8erez$)""e mor r%4)ni"i +vo8 zd"5 +ve do e)emen"rni Bn8#ro+"i8iC de)ov dordni mee+"*O+im vi%e+"r$5i 5ori+"i 5o8e dono+i #roe+ #ode)e rd i +#ei8)izi8e B#ove,ni rdni$4in5 #o8edin- 9r$# or9nizioni de)ov re)ni8e #)nirn8e i #r,en8e rez$)""rd- ve,i #ro+"or z inovion$ de)"no+"C- i+"i #roe+ mo!e $"i"i n ;izi45o i #+ii45o+"n8e rdni5*

  Prini# #ovezivn8 4ini) #roizvodn8e Sve rdn8e + 5o8im +e +")no vr%i n8iovome($+o=no $+5)(ivn8e 5o i $+5)(ivn8e $n$"r +v5o9 #o8edin4no9* Dn+- #o+e=nove)i5o zn4en8e ovo9 #rini# 8e $ eri +"vrn8 i #rimene +ve ve,i #roizvodni 9re9"

  5o8i =i"no $"i4$ n #romen$ +"r$5"$re or9nizi8e*Prini# 5oordini8e Veze i odno+i izme($ i $n$"r 4ini) #roizvodn8e* D =i +e zdi$+#e%no izvr%v)i i #o+"i9)i o4e5ivni rez$)""i- #o"re=no 8e 5oordinir"i rd +vi rdni55o8i +$ n9!ovni $ n8iovo8 or9nizi8i* T$ $)o9$ #re$zim8$ r$5ovodioi n +vimor9nizionim de)ovim* Koordini8 mo!e =i"i orizon")n i ver"i5)n- # 8eneo#odn $ +vim ;zm izvr%vn8 #roizvodni B#o+)ovniC zd"5*

  Prini# do=rovo)8no9 $5)8$4ivn8 $ or9nizi8$ & i+#$n8vn8e +vo9 zd"5-Or9nizi8i "re= ve)i5i i +"r$5"$rno 5v)i"e"n 5o)e5"iv z#o+)eni* Prin$dno9$5)8$4ivn8 9o"ovo d vi%e i nem- do=rovo)8no +e o+"vr$8e $ rz)i4i"im +"e#enim* Uo=)i5ovn8$ or9nizi8e "re= B$ +5)d$ + mo9$,no+"imC o+mi+)i"i "5v re%en8 5o8o+i9$rv8$ %"o vi%i +"e#en do=rovo)8no9 $5)8$4ivn8- 8er +e "ime $ #rvi)$ #o+"i!e 4vr%,eme($+o=no de)ovn8e +vi z#o+)eni $ #red$ze,$* N8vi%i +"e#en me($+o=no9 de)ovn8 #o+"i!e +e ond 5d +e #od$dr8$ in"ere+i z#o+)eni i in"ere+i #red$ze,*

  Š"o 8e ve,e #red$ze,e- %"o +$ ve, +red+"v 5o8im r+#o)!e- %"o 8e ve,i =ro8 rdni5 5o8ez#o%)8v- %"o 8e ve,i =ro8 rz)i4i"i #roizvod- de)ov- +5)o#ov i rz)i4i"i m"eri8) zn8iov$ #roizvodn8$ or9nizi8 #o+"8e +ve ve, i +)o!eni8*

  Me($+o=no $+5)(ivn8e e)emen" #roizvodn8e $ ov5vim or9nizi8m =i =i)o #r5"i4no nemo9$,e =ez e)imini+n8 i)i +mn8en8 +ve9 ono9 %"o 8e +$vi%no ine#o"re=no $ i)8$ $8edn4vn8 i $+#o+"v)8n8 red 5o8i ,e omo9$,i"i do=r #re9)ede)emen" i n8iovo +mi%)8eno #ovezivn8e*

  Ovo $8edn4vn8e i red +e #o+"i!e vr)o #ozn"im i 5ori%,enim #o+"$#im+"ndrdizi8e i "i#izi8e*

  S"ndrdizi8 +#ei;i4n #o+"$#5 #ron)!en8 o#"im)ni re%en8- odno+no$"vr(ivn8 +vo8+"v 5o8e mor im"i #roizvod- m"eri8)- "eno)o%5i #o+"$#5 i +)*

  26

 • 8/20/2019 Osnove-Organizacije Anđela z. Vasović

  11/21

  S"ndrdi mo9$ =i"i z5on+5i i in"erni B+#ei;i5i8eC # o=i4no o=$v"8$ o=)i5- 5v)i"e"-+dr!8- ;$n5ion)no+"- #5ovn8e- n4in "rn+#or" i +)* Uz +"ndrde +e $"vr($8e ido#$%"eno od+"$#n8e od #ro#i+ni +vo8+"v "o)erni8*

  U or9nizi8i +e $#o"re=om +"ndrd #o+"i!e =o)8 $#o"re= 5#i"e" #roizvodni

  +red+"v- r+#o)o!ivo9 ;ond rdno9 vremen- ve, i+5ori%"eno+" m"eri8)- =o)8+#ei8)izi8 i +)*

  Ti#izi8 #o+"$#5 +e)e5i8e i red$5i8e 5o8im +e +$!v iz=or +"ndrdizovni #roizvod n minim)n =ro8- odno+no n odre(en =ro8 "i#ov #roizvod 5o8i +vo8im+vo8+"vim zdovo)8v8$ odre(en r+#on #o"re=- $ i)8$ rion)ni8e #roizvodn8e i)ine5e dr$9e 5ori+"i*

  Do5 8e +"ndrdizi8 $ #rvi)$ o=vezn- "i#izi8 8e mno9o e)+"i4ni8 odno+no on+e "i4e +mo odre(eno9 #red$ze,- rion)no+"i n8e9ove #roizvodn8e i !e)8 n8e9ovi

  5$#*U o#%"e #o+"$#5e rion)izi8e $=r88$ +e:

  $5)n8n8e %"e"ni i ne#o"re=ni rzm5 i 5re"n8 B$5)n8n8e #ro+"orni-vremen+5i rzm5 F m5+im)n 5on"in$)no+" i iz8edn4eno+" odvi8n8 #roe+ $ 8ednom +mer$ F +mn8en8e 9$=i"5 i ve, e;i5+no+"C*

   #redvi(n8e B#)nirn8e- odno+no $"vr(ivn8e +vi o5o)no+"i 5o8e =i $ =$d$,no+"imo9)e $"i"i n odvi8n8e de) i)i 5om#)e"no9 #o+)ovno9 #roe+C*

   #ri#rem B#ri#remom +e re)iz$8e ono %"o 8e #)nirn8em #redvi(eno- odno+noizvr%v8$ +e +ve #o"re=ne #redrdn8e 5o8e +e odno+e n 4inioe #roizvodn8eC*

  $8edn4vn8e Bn+"o8n8e d #roizvodni #roe+ od #o4e"5 do 5r8 =$de %"o$8edn4eni8i- odno+no ++"v)8en od $8edn4eni8i e)emen"C

  +#8n8e 8edn5i e)emen" i)i 8edn5i #roe+ B#o+"$#5 +#8n8 8edn5i #o+)ov i)i 8edn5i rdni o#eri8 $ 8edn$ o#eri8$ i)i %"o vi%e vremen+5o i #ro+"orno #ri=)i!vn8eC

  22

 • 8/20/2019 Osnove-Organizacije Anđela z. Vasović

  12/21

  5. ORGANIZACIONI DIZAJN (STRUKTURA

  Or9nizion +"r$5"$r mo!e =i"i #o+"v)8en 5roz "ri me"ode:2* ;$n5ion)n Borizon")nC0* +e5"or+5 Bver"i5)nC

  3* 5om=inovn B;$n5ion)no +e5"or+5C

  $n5ion)no Borizon")nC or9nizi8 i+"i4e e)in$- omo9$,v d +e )5%e +v"ior9nizi8 i i+"5ne +#ei8)izi8 i +#ei;i4no+" de)ov* &+niv +e n ;$n5i8mB"eni45- 5omeri8)n- r4$novod+"ven- dmini+"r"ivn i ;$n5i8 +i9$rno+"i o+o=)8C*

  S)i5 2: O#%"i o=)i5 ;$n5ion)ne +"r$5"$re or9nizi8e

  Kod "i#i4ne orizon")ne i)i ;$n5ion)ne or9nizi8e- e)emen"i +"r$5"$re +$ n i+"omnivo$- =ez i8erri8e*

  Svremeni #ri+"$# ;$n5i8m or9nizi8e o=$v" +)ede,e dimenzi8e:1. mr5e"in%5$ Bi+"r!ivn8e i rzvo8 #roizvod $+)$9- or9nizi8e- "eno)o9i8eC2. i+"r!ivn8e i rzvo8 Bi+"r!ivn8e i rzvo8 $+)$9- or9nizi8e- "eno)o9i8eC3. 5drov+5$ B#ri8em- o=$5- z%"i"- rdni odno+iC4.  #roizvodn$ B#)nirn8e- #ri#rem #roizvodn8e- odr!vn8e o#reme- #roizvodn8-

  $n$"r%n8i "rn+#or" i 5on"ro) 5v)i"e"C i-5. ;inn+i8+5$ B#)nirn8e- #r,en8e i o=r4$n #o+)ovni rez$)""- ;inn+i8+5o9 +"n8-

  zrdC*

  Se5"or+5 Bver"i5)nC or9nizi8 8e n+") rzvo8em "eori8e $"ori"e" i od9ovorno+"i

  B=iro5r"+5 "eori8C* On o=$v" +e5"ore- +)$!=e- ode)8en8- od+e5e i +)* O+novne5r5"eri+"i5e +$ $"ori"e" i de)e9irn8e- o+novni e)emen"i =iro5r"+5e "eori8e +$:2* r+#ode) #o+)ov + 8+no de;ini+nim od9ovorno+"im i $"ori"e"om-0* +""$+i z#o+)eni 5o8i +$ de;ini+ni $ o5vir$ or9nizione i8erri8e $"ori"e"*

  20

  PREDU&EE

  2 0 3

 • 8/20/2019 Osnove-Organizacije Anđela z. Vasović

  13/21

  S)i5 0: O#%"i o=)i5 +e5"or+5e +"r$5"$re or9nizi8e

  Ver"i5)n or9nizion +"r$5"$r i+"i4e #ode)$ n oor9nizione novoe i #o"re=$5oordini8e* U +v5om ve)i5om #red$ze,$- 5o #o+e=ni +e5"ori mo9$ +e nve+"i dveve)i5e 9r$#e +e5"or: +e5"ori #roizvodn8e i +e5"ori dmini+"r"ivno +"r$4ne #odr%5e*Kom=inovn B;$n5ion)no +e5"or+5C or9nizion +"r$5"$r 8e n+")i+"ovremenom #rimenom #re"odn dv mode)* U +)$48$ ve)i5i #red$ze,- on 8en8#rimen)8ivi8- + o=zirom n +)o!eno+" i vi%edimenzion)no+" de)"no+"i- mno9o=ro8neveze i in"er5i8+5e $"i8e*

  S#rovo(en8e i dimenzi8e or9nizioni #romen im8$ dv o+novn #ri+"$#: or9nizioni rzvo8- 5o8i #odrz$mev #)nirn8e- #rimen$ $ 4i"vo8 or9nizi8i-$#rv)8n8e + vr- #romene $+merene 5 #ove,n8$ or9nizione e;i5+no+"i- #)nirnein"erveni8e i mi5roor9nizione #romene or9nizion "rn+;ormi8 5o8 o=$v" +veo=$v"ne #romene B$5)8$4en 4i"vor9nizi8C- "e +$ #romene rdi5)ne Bdi+5on"in$)ne- =rze- =$rne i dinmi4neC*

  23

  PREDU&EE

  O2

  S22 S20 S2n

  OnO0

  S2

 • 8/20/2019 Osnove-Organizacije Anđela z. Vasović

  14/21

  S)i5 3: O#%"i o=)i5 5om=inovne +"r$5"$re or9nizi8e

  !. TEORIJE ORGANIZACIJE

  !.1. KLASIČNA TEORIJA ORGANIZACIJE

  Rzvo8 ind$+"ri8+5i #red$ze,- #r,en +n!nom menizi8om i #rimenom e)e5"rii"e""o5om 2* ve5 8e omo9$,io d +e #o+"$#no zo5r$!i 5onzi+"en"n "eori8+5i #ri+"$#

  or9nizi8i #od nzivom 5)+i4n "eori8 or9nizi8e*

  Pre5re"ni $ #ro$4vn8$ or9nizi8e +e do9odi)o=8v)8ivn8em de) ** T)or U#rv)8n8e #o9onom263*9*

  T)or 8e iz$4vo n4in n 5o8i +e rd o=v)8- ;5"ori $5o8im +e o=v)8- $)o9$ rdni5 i r$5ovodio 5o i+i+"em #),n8 rdni5* N8e9ov +znn8 +$ =i)e d +$$zro5 )o%e9 rd $ +"vri r$5ovodioi- 5o8i +$ #+ivni inem8$ $"i8 n izvr%vn8e #o+) 8er #$%"8$ d rdni5 

  rdi 55o zn*T)or $vodi #o8m n$4no9 $#rv)8n8 #od 5o8im #odrz$mev 4e"iri #rini#:

  $#o"re= n$5e $me+"o o+)n8n8 n i+5$+"vo +e)e5i8 rdni5 n n$4nim +znn8im i n8iovo o=$4vn8e z izvr%vn8e

  odre(eni zd"5

  2/

  U

  2 n0

  S2 S0 Sn

  S22 S20 S2n

 • 8/20/2019 Osnove-Organizacije Anđela z. Vasović

  15/21

   #reno%en8e +vi rez$)"" n$4ni i+"r!ivn8 n rdni5e rzvi8n8e #ode)e rd i od9ovorno+"i izme($ rdni5 i r$5ovodio

  U#r5o+ #o%"enim +$=8e5"ivnim nmerm- T)or 8e vr)o =rzo do%o $ +$5o= + rdniimBzmer)i +$ m$ "o %"o e5+#erimen"i%e + n8=o)8im rdniim i znemrivn8e +indi5"C i

  5#i")i+"im Bn8e9ovi #o9)edi n rd +$ m$ +e 4ini)i n"e9n$"im "e i 8e #ri+i)8vo ndod"ne n#oreC*

  &=o9 ovi rz)o9 n8e9ov #ri+"$#- i5o +e =rzo rzvi8o i %irio #o +ve"$- $ #r5+i ni5dni8e $ #o"#$no+"i #rimen8en*

  T)orov n$4ni #ri+"$# or9nizi8i 5+ni8e +$ dor(iv)i i 5ri"i5ov)i mno9i "eore"i4ri # +$ n+"8)e mno9e %5o)e 5o8e +$ $no+i)e nov +znn8 o or9nizi8i BH* ord- =r4ni #r Gi)=er"- H*L* Gn""- Emer+on- J*D* Moone- L*P* A);ord i mno9i dr$9iC*

  U E$ro#i- z rz)i5$ od SAD- 5r5"eri+"i4n 8e =io ded$5"ivni 4in8eni4ni B#ro=)emi

  e)o5$#ne or9nizi8e- z"im #o8edini de)ovC #ri+"$# or9nizi8i* N8#ozn"i8ievro#+5i 5)+i4ni "eore"i4ri or9nizi8e +$ H* o) i M* e=er*

  Do5 +e T)or ;o5$+ir #ro=)emim $#rv)8n8 #roizvodn8om o) rzm"r #ro=)eme$#rv)8n8 +vim 5"ivno+"im i #red$ze,em $ e)ini*

  Po o)$ BO#%"e ind$+"ri8+5o $#rv)8n8e 227*9*C #o+"o8i 8edin+"ven "eori8$#rv)8n8 #red$ze,em- # on #o+)ovn8e #red$ze, 9r$#i%e $ %e+" o+novni ;$n5i8od 5o8i 8e dmini+"r"ivn z$zim en"r)no me+"o 8er #ovez$8e i $+5)($8e +ve o+")eB"eni45$- 5omeri8)n$- ;inni8+5$- r4$novod+"ven$ i +i9$rno+n$C*

  Admini+"r"ivn$ ;$n5i8$ de)i n < e)emen": #redvi(n8e- or9nizovn8e-5omndovn8e- $+5)(ivn8e i 5on"ro)i+n8e*T5o(e 8e $veo i ;$n5ion)no %"=ni ++"v r$5ovo(en8 i =vio +e #ro=)emimiz9rdn8e or9nizione i8erri8e Bdv mode): izvr%ni rdnii F 2< rdni5 n 2 #o+)ovo($ n o+")im +e9men"im F 2 ndre(eni n / #odre(enC*

  o)ov #ri+"$# ni8e ni8e =rzo ni )5o #riv,en 5o T)orov 8er n8e9ov re%en8 ni+$vodi) =rzim i mer)8ivim rez$)""im*

  & o)- en"r)izovn or9nizi8 5o8 +e "eme)8i n nre(en8im- 8e =i) #rirodnn4in or9nizovn8 #red$ze,*

  O+novn #reo5$#i8 +vi #ri#dni5 5)+i4ne "eori8e- =ez iz$ze"5 8e "eni45 +"rnor9nizi8e- odno+no #o+"izn8e m5+im)ne e;i5+no+"i #roizvodn8e i #o+)ovn8 +r+#o)o!ivim re+$r+im*

  2

 • 8/20/2019 Osnove-Organizacije Anđela z. Vasović

  16/21

  D =i ovo #o+"i9)i- #re"e!no +e ori8en"i%$ n #ode)$ rd- 5oordini8$ #o+)ov-r$5ovo(en8e )8$dim i r+#on 5on"ro)e- 5om#)e5+n$ +"r$5"$r$ #red$ze, i +)* do5 )8$d+5om ;5"or$ ni+$ #o5)oni)i ni55v$ #!n8$ Brdni5 ne zn d rdi- ni8e zin"ere+ovnz rd- "re= 9 ne#re+"no 5on"ro)i+"iC*O+novn +)=o+" 5)+i4ne "eori8e or9nizi8e 8e n8en 8edno+"vno+"- 8er znemr$8e

  +)o!eno+" )8$d+5o9 #on%n8 i nove ind$+"ri8+5e +redine # +mim "im do)zi $ #o)o!8 do n8im dono+i +$d +mo n o+nov$ #re"#o+"v5i*

  !.2. NEOKLASIČNA TEORIJA ORGANIZACIJE

  K)+i4n "eori8 ni8e mo9) #r$!i"i zdovo)8v8$, re%en8 z novon+")$ +i"$i8$B#or+" ind$+"ri8+5e #roizvodn8e n5on #rvo9 +ve"+5o9 r" 8e rez$)"iro +"vrn8emve)i5i i iz$ze"no ve)i5i #red$ze, + rzvi8enom or9nizi8om $ ver"i5)nom iorizon")nom #rv$C 8er ni8e =i) dovo)8no ;)e5+i=i)n*

  Pre)omni "ren$"5 $ n+"n5$ neo5)+i4ne "eori8e +e+m"r #rovo(en8e e5+#erimen" $ #o9on$ HQ"orne5om#ni8e od 20.* 230*9* 5o8e 8e #roveo E* Mo+ +rdniim*

  E5+#erimen"im +e #o5$%)o $"vrdi"i me($zvi+no+"$4in5 rdni5 i $+)ov rd 5o i $"i8 rz)i4i"o9odno+ r$5ovodio n #on%n8e rdni5 F rez$)""i+$ #o5z)i d rdni5 ni8e mo"ivi+n i+5)8$4ivonov4nim +"im$)n+im*

  Mo i +$rdnii +$ +e 8vi)i + +vo8im rez$)""im #re II* +ve"+5o9 r"- )i n8ve,e #riznn8e i n8ve,i =ro8 +)ed=eni5 do=i)i +$ #o+)e r" odno+no-

 • 8/20/2019 Osnove-Organizacije Anđela z. Vasović

  17/21

  O+novn #o+"v5 neo5)+i4ne "eori8e or9nizi8e d #on%n8e rdni5 #ri rd$ nezvi+i +mo od e5onom+5i mo"ivi- ve, i o odno+im 5o8i v)d8$ $ #red$ze,$- $+)ovimrd- i emoi8m 5o8im 8e rdni5 iz)o!en*

   Neo5)+i4n "eori8 $no+i nov #o9)ed n 4ove5ov$ $)o9$ $ or9nizi8i ne "re"ir 9 5o

  omo oeonomi$+ ne9o 5o 5om#)e5+n$ )i4no+" 4i8e #on%n8e ni8e $ve5  #redvidivo*

  Ov "eori8 ne od=$8e ++vim #rini#e 5)+i4ne "eori8e i n8ene me"ode on #o%"$8e4ove5*

  !.3. SAVREMENE TEORIJE ORGANIZACIJE

  D)8n8im r+"om o=im i 5om#)e5+no+"i #o+)ovn8 5om#ni8- 8vi) +e #o"re= z #o9odni8im or9nizionim re%en8im od oni 5o8e +$ mo9)e #r$!i"i 5)+i4n i

  neo5)+i4n "eori8 or9nizi8e F iz9r($8e +e +vremen "eori8 or9nizi8e*

   N8ve, #romen 5o8e +e do9odi) $ novi8im #ri+"$#im or9nizi8e #red$ze, 8edeen"r)izi8 or9nizi8e B+"vrn8e #ro;i"ni en"r i #reno%en8e +ve ve,e9 =ro8od)$5- #o+e=no oni r$"in+5i n ni!e i8erri8+5e nivoeC* A)i- ov deen"r)izi8 +e #riv" +mo do odre(ene mere- odno+no n8en #rimen 8e veom o#rezn*

  S)ede, ve)i5 #romen 8e 9r$#no od)$4ivn8e- od)$5o 5o8im +e dono+i n ++"nim- odno+no 5omi+i8m*

  Gr$#no od)$4ivn8e +e +ve vi%e %iri)o #rem ni!im

  r$5ovode,im nivoim F 5re"n8e #rem #r"ii#"ivnom od)$4ivn8$*

  Mo!e +e re,i d nem e5onom+5i rzvi8ene zem)8e- $5o8o8 +e $4e%,e rdni5 $ od)$4ivn8$ ne #o5)n8 #ri5)dn #!n8*

  Svremen "eori8 or9nizi8e +vo8 #ri)9o(enre%en8 "re"ir 5o #rivremen- odno+no +m"r d ,e novi "eni45i $+)ovi z"ev"i novre%en8 z e;i5+ni8e r$5ovo(en8e*

  U #o+)edn8i dvde+e"5 9odin ve)i5e r+#rve +$ +e 8vi)e o +i+"em+5om i)i5i=erne"+5om #ri+"$#$ or9nizi8i #red$ze, B+m"r +e 5o 5om#)e5+n- dinmi4n io"voren ++"v- 5o8i 8e + 8edne +"rne ++"v)8en od odre(eno9 =ro8 #od++"v- +dr$9e +"rne- #red+"v)8 #od++"v ne5o9 dr$9o9 ++"v vi%e9 redC*o5$+ n $+#o+"v)8n8$ #rvi)ni odno+ izme($ #o8edini di8e)ov #red$ze, 5o de)ov i #red$ze,$ e)ini*

  2.

 • 8/20/2019 Osnove-Organizacije Anđela z. Vasović

  18/21

  &n4en8e +vremene or9nizione "eori8e +ve +n!ni8e do)zi do izr!8 $=rznimrzvo8em "eni5e i "eno)o9i8e n8iove $"om"izi8e i ro=o"izi8e F n+"8$ nove irzvi88$ +e i 5v)i"e"no $n#re($8$ mno9e 5om#onen"e +i+"em+5o9 #ri+"$# or9nizi8iBve, o"voreno+" o5r$!en8$- me($zvi+no+" "e me($+o=ni odno+i de)ov "e de)ov i8e)ine- "eori8 od)$4ivn8- in;ormi8+5i #od++"vi- #r"ii#i8 $ od)$4ivn8$-

   #ro8e5"nom"ri4ni i "im+5i n4in or9nizovn8 i"d*C

  ". ORGANIZACIJA JAPANSKI# KOMPANIJA

  J#n odvo8en rzvo8 "eori8e i #r5+e or9nizi8e od rzvo8 i+"i $ dr$9im zem)8m- $zdn8i /6"5 9odin im n8$+#8e%ni8i e5onom+5i rzvo8*Svo8+"v 5o8 +$ $"i) n ov5v odvo8eni rzvo8 "eori8e i #r5+e or9nizi8e $ J#n$:

  rion)no $#)i"n8e dr!ve $ e5onom+5i !ivo" zem)8e- # i #red$ze, #$"em #)n+5o9 $+mervn8

  $+#o+"v)8ne +5)dni odno+ izme($ 5#i") i rd- 55o $ $n$"r%n8o+"i #red$ze,- "5o i n nion)nom #)n$

  d$ovn "rdii8 J#n ne+e=i4no n9!ovn8e +vi $ i)8$ izvr%vn8 rdni-odno+no #o+)ovni zd"5 5o8i vode 5 n#re"5$ #red$ze,1zem)8e $ e)ini*

  Or9nizion n$5 +e $ J#n$ 8vi) + z5%n8en8em- # 8o8 8e"e!i%"e =i)o n re%vn8$ #r5"i4nior9nizioni #ro=)em zn"no 8evi%e $+meren n #roizvodno #o+)ovno #odr$48e i +i+"emz8edni45o9 od)$4ivn8*

  J#n+5 or9nizi8 i $#rv)8n8e #red$ze,em #red+"v)8 vr$n+5odo+"i9n$,e*

  U 8#n+5im #red$ze,im +"r$5"$r 8e +)i4n +"r$5"$rm #red$ze, $ o+")im rzvi8enimzem)8m- )i + mno9im +#ei;i4nim or9nim $#rv)8n8- $n$"r%n8i odno+i +$ "5o #o+"v)8eni d 8e 9o"ovo nemo9$,e d do(e do "e!i ne+#orz$m izme($ mndzmen"-rdni5 i +indi5"*

  Jo% ne5e +#ei;i4no+"i 8#n+5i #od$ze,+$:

  nem ;)$5"$i8e rdni5 ni o"5zrdno9 odno+

  nem ne5v)i;i5ovni rdni5  #ode) rd 8+n i "4no odre(en  rd +e izvodi "im+5i

  [email protected]

 • 8/20/2019 Osnove-Organizacije Anđela z. Vasović

  19/21

  vi+o5 +"e#en di+i#)ine i od9ovorno+"i ++"v #),n8 +e dono+i 5o)e5"ivnim $9ovrn8em

  $. NAJNOVIJE TENDENCIJE U RAZVOJU ORGANIZACIJSKE

  TEORIJE

  Promene +e vi%e ne mere 9odinm- # 45 ni me+eim- ne9o +ve 4e%,e +"im imin$"im F #o"re= z novim re%en8im $ or9nizi8i #red$ze,*

  Reinovi8 #omo,$ rein!en8erin9 #o"#$ni o5re" $ o=)i5ovn8$ or9nizi8e #red$ze,-i+"ovremeno zn4i de;ini"ivno n#$%"n8e ne5i "rdiion)ni re%en8 in8iov zmen novim re%en8im #ri)9o(enim novim $+)ovim #o+)ovn8 #!n8 n #roizvodno#o+)ovni #roe+ $ e)ini- ne n de)ove #o8edin4no*

  To=)i5 or9nizi8e n#red5 $ "eno)o9i8i i "enii do#$%" ve,i =ro8 #odre(eni 8ednom r$5ovodio$- o=v)8n8e #o+) 5$,i- o=)i5ovn8e #)i"5e or9nizi8e- ve)i5;)e5+i=i)no+" or9nizi8e )i "re= =i"i iz$ze"no o#rezn #ri iz=or$ "eno)o9i8eB;)e5+i=i)n- ne 5r$"C*

  Pr)e)ni in!en8erin9 or9niziono #ovezivn8e #o8edini #odr$48 B5om#8$"er+5+inronizi8C- odno+no de)ov #red$ze, $ i)8$ +5r,en8 vremen- i "ime +mn8en8"ro%5ov #roizvodn8e*

  Or9nizi8 #red$ze, $ o=)i5$ #4e)in8e9 +, 2* o=)i5 F or9niziono #ovezivn8e m)i #red$ze, rdi me($+o=no9 i+#om9n8$ o+"vrivn8$ n8iovi #o+)ovni zd"5* 0* o=)i5 F $ 5om#ni8m +e or9niz$8$ #o)$+mo+")ne +"nie- odno+noor9nizione 8edinie 5o8e im8$ re)"ivno zo5r$!ene #o+)ove*

  Vi"5 #roizvodn8 %"o ve, deen"r)izi8 "5o d #o+)ovne 8edinie im8$ %"o ve,$+)o=od$ $ #o+)ovn8$1d #re+"n$ =i"i o=8e5" 4vr+"e 5on"ro)e ovo +e )5o #o+"i!e 5o +e5ori+"i "eno)o9i8 5o8 vr%i #o+)ove 5o8e +$ rni8e o=v)8)i z#o+)eni- me($"im #ro=)em #red+"v)8 dr!n8e "i re)"ivno +mo+")ni or9nizi8+5i de)ov $ 8edno8 e)ini*

  Vir"$)n or9nizi8 or9nizi8 #roizvodn8e $+$9)%v +e %"o 8e vi%e mo9$,e +z"evim 5$#- oni +$ +$#roizvo(4i

   #$"em e)e5"ron+5e 5om$ni5i8e i #r,en8 #roizvodn8e nr$4eno9 #roizvod*

  r5")n or9nizi8 ;r5")i +$ #roizvodno #o+)ovni #o9oni- 5o8i im8$ zo5r$!ene #ro9rme nem 4vr+"e #ovezno+"i + dr$9im #o9onim*

  2

 • 8/20/2019 Osnove-Organizacije Anđela z. Vasović

  20/21

  ZAKLJUČAK 

  Ko %"o mo!emo z5)8$4i"i iz +ve9 9ore nvedeno9 or9nizi8 8e #roe+ 5o8im +e #o+"i!$ ne5i z8edni45i i)8evi- 5o8i 5on"ro)i%e +vo8e #er;ormn+e- 5o8i im ne5e 9rnie-5o8e 9 odv88$ od o5o)ine*

  L8$d+5i rod 8e od dvnin imo !e)8$ z $+#o+"v)8en8em z8edni45i vez iz rz)i4i"rz)o9- 5o %"o +$: +i9$rno+"- o+8e4n8e #ri#dno+"i- 5on+"r$5"ivno de)ovn8e- $z8mno #om9n8e- 8edno+"vni8i #$" 5 z8edni45om i)8$- rzmen do=r i "r9ovin- rz)i4i"o #o+)ovn8e i"d* S o=zirom d 8e 4ove5 dr$%"veno =i,e i d mo!e n#redov"i 8edino$dr$!ivn8em i or9nizovn8em- vremenom +e i n4in or9nizirn8 $+vr%vo*

  Čin8eni 8e d #o=e($8$ oni 5o8i +$ =o)8e or9nizovni- + 8+nim i)8em- i + "im $ vezi

  +v5o dr$%"vo "e!i 5 +ve =o)8o8 i =o)8o8 or9nizi8i* Č5 nedvne +"$di8e 9ovore d 8edo=r or9nizi8 "8n d$9o9 !ivo" i "o d m=iiozne- or9nizovne i +ve+ne o+o=ed$!e !ive od im#$)+ivni o+o=* Ov8 +)$48 nm 9ovori 5o)i5o 8e +mo or9nizi8 =i"n ;5"or $ )8$d+5om !ivo"$ i 5o)i5o mo!e $"e"i n rzvo8 dr$%"v $o#%"e*

  T5o(er- verov"no 8e d ,e +e #o+)ovne or9nizi8e +ve vi%e $+vr%v"i- $zim8$,i $o=zir "eno)o%5i n#red5 5o8i 8e 8edn od 5)8$4ni ;5"or rzvo8 ivi)izi8e- i do#rine"i+"r$5"$rnim #romenm $ or9nizi8i* Nrvno "$ 8e i $"i8 9)o=)izi8e n #o+)ovn8e9de or9nizi8e- d =i o#+")e- mor8$ =i"i 5on5$ren"ne n +ve"+5om "r!i%"$* Pre#or$5e $ =irn8$ or9nizi8e =i =i)e: iz=r"i or9nizi8$ z+novn$ +e n deen"r)izi8i- =)9o8 #irmidi i $"onomi8i* T5o(e- or9nizi8+5 5$)"$r =i "re=)o d +"im$)i%e 5re"ivno+"*

  Si9$rno 8e d ,e )8$di $ =$d$,no+"i 8o% vi%e $+vr%v"i or9nizi8$- mo!d do "e mere dro=o"iz$8$ eo #roe+- nrvno $z zdr!vn8e $#rv)845o9 )8$d+5o9 ;5"or- )i $+v5om +)$48$ n 5ori+" +ve"+5e #o#$)i8e*

  06

 • 8/20/2019 Osnove-Organizacije Anđela z. Vasović

  21/21

  LITERATURA

  2 >$5i, R*- >$5i, J*- Menadžment i preduzetništvo- Vi% "eni45 %5o)- Č45- 0667*

  0 >$5i, R*- Jovnovi, J*- S"e;novi, M*- Uvod u menadžment - Vi+o5 %5o) "eni45i+"r$5ovni +"$di8- Č45- 066*

  3 >$5i, R*- Jovnovi, J*- Uvod u menadžment - Vi+o5 %5o) "eni45i +"r$5ovni+"$di8 Č45- Č45- 0626