OSNOVE EKONOMIJE- skripta

  • View
    11.296

  • Download
    12

Embed Size (px)

Text of OSNOVE EKONOMIJE- skripta

1. POGLAVLJE: OSNOVE EKONOMIJE (prof.Kolakovi)Definicije ekonomije: Prouava kako se odreuju cijene rada, kapitala i zemlje i kako se te cijene upotrebljavaju da bi se ta sredstva usporeivala. Istrauje ponaanje financijskih trita i analizira kako ona rasporeuju kapital na ostatak ekonomije. Analizira posljedice dravnog reguliranja na efikasnost trita. Istrauje razdiobu dohotka i predlae naine da se pomogne siromanima bez naruavanja mogunosti ekonomije. Istrauje utjecaj dravne potronje, poreza i prorauskih deficita na rast. Prouava polete i padove nezaposlenosti i proizvodnje to podjaruje poslovni ciklus i razvija ekonomsku politiku vlade za unapreenje ekonomskog rasta. Ispituje modele razmjene meu dravama i analizira utjecaj prepreka u razmjeni. Istrauje rast u zemljama u razvoju i predlae naine za poticanje efikasne upotrebe sredstava. ZAJEDNIKA DEFINICIJA: EKONOMIJA predstavlja znanstveno prouavanje kako drutva upotrebljavaju sredstva da bi proizvela korisne robe i raspodijelila ih razliitim ljudima.

DRUTVA svi oblici trgovakih drutava, drava - proizvode robe i usluge za zadovoljavanje potreba ljudi

eISPIT.com - Online ispiti i skripte

POVIJEST PROUAVANJA EKONOMIJE- izvori datiraju iz 1776. Adam Smith: Istraivanje prirode i bogatstva naroda (osnovna naela trine ekonomije) - A. Smith se smatra utemeljiteljem prve grane ekonomije MIKROEKONOMIJE - John Maynard Keynes: Opa teorija zaposlenosti, kamata i novca - J.M. Keynes se smatra zaetnikom - MAKROEKONOMIJE MIKROEKONOMIJA je grana ekonomske znanosti koja prouava ponaanje pojedinanih ekonomskih subjekata; proizvodnih (poduzea, seljaka gospodarstva) i potroakih (potroai i kuanstva). MAKROEKONOMIJA je grana ekonomije koja se bavi prouavanjem cjelokupnog nacionalnog gospodarstva i utvruje meuovisnost izmeu njezinih vanijih agregata kao to su nacionalni dohodak, agregatna potronja, tednja, investicije, uvoz, izvoz i dr.

DVIJE OSNOVNE PRETPOSTAVKE U EKONOMIJI:1) OSKUDNOST DOBARA (kad bi ih bilo neogranieno ekonomija ne bi ni postojala) 2) ELJA ZA EFIKASNOU (upotreba sredstava na najbolji mogui nain i smanjenje rasipnosti)

TRI OSNOVNA PROBLEMA EKONOMSKE ORGANIZACIJE:1. to? 2. Kako? 3. Za koga? proizvoditi 1. KOJE e se robe proizvoditi i u kojim koliinama? 2. KAKO e se dobra proizvesti? (drutvo mora odrediti tko e ostvariti proizvodnju, s kojim sredstvima i kojim tehnikama) 3. ZA KOGA e se dobra proizvoditi? (za koji krug potroaa je proizvod namijenjen)

TRINE STRUKTURE(trina, naredbodavna, mjeovita ekonomija) 1. Ekonomski sustav koji ekonomska pitanja rijeava pomou trita naziva se TRINA EKONOMIJA pojedinci i privatna poduzea donose odluke o proizvodnji i potronji Sustav cijena, trita, profita i gubitaka odreuje to, kako i za koga proizvoditi. 2. NAREDBODAVNA EKONOMIJA sustav u kojem drava donosi sve odluke o proizvodnji i potronji. Drava je posjedvala veinu sredstava za proizvodnju. Nazivala se i planska ekonomija. 3. MJEOVITA EKONOMIJA Kombinacija elemenata trine i naredbodavne ekonomije. Odluke o proizvodnji donosi trite, a zakone donosi drava regulira obrazovanje i politiku te poslovanje i zagaivanje prirode.eISPIT.com - Online ispiti i skripte

TEHNOLOKE MOGUNOSTI DRUTAVADa bi mogli odgovoriti na 3 osnovna pitanja ekonomije, moramo odluiti o utrocima (inputima) i proizvodima (outputima). UTROCI robe ili usluge koje se upotrebljavaju za proizvodne procese PROIZVODI proizvodna dobra ili usluge koja su rezultat proizvodnog procesa Razlika izmeu INPUTA i OUTPUTA = VA (value adit) ili DV (dodana vrijednost) FAKTORI PROIZVODNJE - tu spadaju zemlja, rad i kapital ZEMLJA a) prirodni izvori koji se upotrebljavaju za poljodjelstvo, gradnju kua, tvornica Tu se ubrajaju zrak, voda, zemlja, klima. b) energetski izvori za opskrbu gorivom automobila i stanova c) neenergetski izvori npr. bakar i eljezne rude RAD Svjesna i svrsishodna djelatnost ovjeka s ciljem proizvodnje proizvoda. Predstavlja utroeno vrijeme u proizvodnji. KAPITAL Predstavlja trajna dobra ekonomije, proizvedena radi toga da proizvode druga dobra. Obuhvaa materijalna dobra: strojevi, kompjutori, automobili, ceste KAPITAL SE RAZVIO U 3 DIJELA: 1) FIZIKI KAPITAL 2) FINANCIJSKI KAPITAL 3) INTELEKTUALNI KAPITAL TRI NOVA DODATNA FAKTORA PROIZVODNJE: 1. ZNANJE 2. INFORMACIJA 3. KOMUNIKACIJA

GRANICA PROIZVODNIH MOGUNOSTISredstva i dostupna tehnologija ograniavaju zajednice u proizvodnji proizvoljnih koliina i proizvoda. Granica proizvodnih mogunosti to se vie sredstava koristi za proizvodnju jednog proizvoda, to manje ostaje za proizvodnju drugog. Granica proizvodnih mogunosti prikazuje maksimalne koliine proizvodnje koje neka ekonomija moe dobiti uza zadano tehnoloko znanje i zadanu koliinu raspoloivih utroaka. (knjiga dijagram i tablica)

eISPIT.com - Online ispiti i skripte

2. POGLAVLJE: TRITA I DRAVA U MODERNOJ EKONOMIJI1. TO JE TRITE? Ustrojstvo kojim kupci i prodavai meusobno djeluju da bi odredili cijenu i koliinu dobra ili usluge. Mjesto gdje se susreu ponuda i potranja i gdje se definira cijena. CIJENA je vrijednost dobara izraena u novcu. TRINA RAVNOTEA predstavlja ravnoteu izmeu svih razliitih kupaca i prodavaa. Kuanstva ili poduzea ele kupiti ili prodati odreene koliine ovisno o cijeni. Trite pronalazi ravnotenu cijenu koja istovremeno zadovoljava elje kupaca i prodavaa. - previsoka cijena uzrokuje nagomilavanje zaliha - preniske cijene izazivaju ogromnu potranju i nestaicu roba Ravnotea ponude i potranje cijena proizvoda optimalna kupcima a s obzirom na koliinu proizvoda i prodavaima. Trite odreuje to, kako i za koga proizvoditi. Porast interesa potroaa utjee na porast cijena to dovodi do poveanja koliine proizvodnje. ( poduzea moraju obratiti pozornost na upotrebu najefikasnije metode za proizvodnju) 2. RAZMJENA, NOVAC I KAPITAL Naprednu ekonomiju karakterizira razgranata mrea razmjene (pojedinac drava). Ona ovisi o detaljnoj specijalizaciji i podjeli rada. Danas je sredstvo razmjene u ekonomiji NOVAC = mjerilo za vrijednost stvari i mjerenje financijske razmjene. Tok novca je glavni pokreta ekonomskog sustava. Suvremene industrije oslanjaju se na upotrebu velikih koliina kapitala (na strojeve, velike tvornice i zalihe) RAZMJENA, SPECIJALIZACIJA I PODJELA RADA Specijalizacija usmjeravanje vlastitih napora na odreeni skup zadaa - omoguuje na najbolji mogui nain ostvarivanje odreenih prednosti Vana injenica ekonomije je podjela rada, a ne da svatko radi sve osrednje. To se postie ralanjujui proizvodnju na mnogobrojne male specijalizirane korake i zadatke. Podjela rada najbolje se obavlja prema odreenim sklonostima/prednostima pojedinaca.

eISPIT.com - Online ispiti i skripte

3. POGLAVLJE: OSNOVNI ELEMENTI PONUDE I POTRANJERaspored potranje ili krivulje potranje POTRANJA je odnos izmeu cijene i traene robe. Cijena i potranja su obrnuto proporcionalne. ZAKON OPADAJUE POTRANJE - obrnuto proporcionalne veliine - postoje dva razloga: 1) UINAK SUPSTITUCIJE ( npr.maslac/margarin) 2) UINAK DOHOTKA CIJENA (kad se mijenja cijena onda se mijenja i traena koliina) Promjenom cijene kreemo se po krivulji potranje. FAKTORI KOJI UTJEU NA KRIVULJU POTRANJE: 1) PROSJENI DOHODAK (pomie se krivulja potranje u desno) 2) VELIINA TRITA (stanovnitva) 3) CIJENE SRODNIH DOBARA (dobra koja ostvaruju istu funkciju) a) SUPSTITUTI (avion/autobus) b) KOMPLEMENTI (cijene povezanih dobara) npr. nia cijena benzina poveava potranju za automobilima 4) UKUSI ili PREFERENCIJE (raznolikost kulturnih i povijesnih utjecaja) 5) POSEBNI UTJECAJI (pomak krivulje potranje) npr. kvaliteta ceste, klimatski uvjeti NETO UINAK navedenih promjena (utjecaja) naziva se poveanje potranje ili smanjenje potranje. Raspored ponude ili krivulje ponude PONUDA je odnos izmeu cijene nekog dobra i koliine proizvoda koju su proizvoai spremni proizvesti za tu cijenu ako su ostali uvjeti nepromjenjeni. CIJENA (ako se smanji cijena kreemo se po krivulji ponude i smanjuje se ponuena koliina) FAKTORI KOJI UTJEU NA KRIVULJU PONUDE: 1) TEHNOLOGIJA (trokovi proizvodnje) kompjuterizirana proizvodnja smanjuje trokove proizvodnje i poveava ponudu 2) CIJENE UTROAKA (INPUTA) rad, energija, postrojenje (smanjenje nadnica, smanjuje trokove i poveava ponudu) 3) CIJENE SRODNIH DOBARA (dobra koja ostvaruju istu funkciju) 4) POLITIKA DRAVE (uklanjanje carine, poreza na uvozne automobile oni su jeftiniji) 5) POSEBNI UTJECAJI (ublaavanje zakona o zatiti okolia)eISPIT.com - Online ispiti i skripte

Ponuda se mijenja, ako se mijenja bilokoji utjecaj osim vlastite cijene robe. (ako se promijeni cijena onda se kreemo po krivulji!) RAVNOTEA PONUDE I POTRANJE (E) TRINA RAVNOTEA se ostvaruje pri onoj cijeni i koliini pri kojima su snage ponude i potranje izjednaene. (i kupac i prodava su zadovoljni) UINAK POMAKA PONUDE I POTRANJE - analiza sila ponude i potranje moe se mijenjati ravnotena cijena i ravnotena koliina Ako potranja rastekrivulja potranje ide DESNO (cijena gore, koliina gore) Ako potranja padakrivulja potranje ide LIJEVO (cijena dolje, koliina dolje) Ako ponuda raste...krivulja ponude ide DESNO (cijena dolje, koliina gore) Ako ponuda pada...krivulja ponude ide LIJEVO (ciijena gore, koliina dolje) ISTODOBNI POMACI PONUDE I POTRANJE (knjiga - grafovi) NOVAC KAO SREDSTVO RAZMJENE Razmjena specijaliziranih dobara i usluga koristi novac kao sredstvo plaanja. Bez novca razmjena bi se teko odvijala, troilo bi se mnogo vremena. KAPITAL Ekonomska djelatnost rtvovanje tekue potronje da bi se poveao kapital Ulaui u kapital (fiziki, ekonomski, intelektualni) poveavamo buduu produktivnost nae ekonomije. Moe se kupovati, prodavati, razmjenjivati. To mu omoguava sustav VLASNIKIH PRAVA. EKONOMSKA ULOGA DRAVE Promaaji trita ponekad dovode do nedostataka. (zagaenje okolia, nezaposlenost, krajnje siromatvo) Drava tada regulira poslovanje. Zadae drave moemo razvrstatu u tri osnovne grupe: 1.POVEANJE EFIKASNOSTI (borba protiv monopola,visokih cijena ili niske proizvodnje) 2.PROMICAN