of 36 /36
Program IPA IV Razvoj ljudskih potencijala Projekt „Žene na tržištu rada“ OSNAŽIVANJE I AKTIVIRANJE ŽENA NA TRŽIŠTU RADA

OSNAŽIVANJE I AKTIVIRANJE ŽENA NA TRŽIŠTU RADA i aktiviranje_brosura.pdfKamen mudre žene Mudra je žena na putu po brdima u potoku pronašla vrijedan kamen. Sljedećeg je dana

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of OSNAŽIVANJE I AKTIVIRANJE ŽENA NA TRŽIŠTU RADA i aktiviranje_brosura.pdfKamen mudre žene Mudra...

 • Program IPA IV Razvoj ljudskih potencijalaProjekt „Žene na tržištu rada“

  OSNAŽIVANJE I AKTIVIRANJE ŽENA NA TRŽIŠTU RADA

 • Kamen mudre žene

  Mudra je žena na putu po brdima u potoku pronašla vrijedan kamen. Sljedećeg je dana susrela nekog putnika koji je bio gladan pa je mudra žena otvorila svoju torbu kako bi s njim podijelila hranu. Gladni je putnik ugledao skupocjeni kamen u torbi mudre žene, svidio mu se pa je zamolio mudru ženu da mu da. Ona je to učinila bez oklijevanja. Putnik je otišao, radostan što ga prati sreća. Znao je da je dragi kamen dovoljno vrijedan da mu pruži sigurnost za cijeli život.

  Ali nakon nekoliko dana vratio se tražeći mudru ženu. Kad ju je našao, vratio joj je skupocjeni kamen rekavši: „Razmislio sam, znam koliko je vrijedan ovaj kamen, ali vraćam vam ga s nadom da ćete mi moći dati nešto još vrednije. Ako možete, dajte mi ono što vas je ponukalo da mi date ovaj vrijedan kamen.“

 • OSNAŽIVANJE I AKTIVIRANJE ŽENA NA TRŽIŠTU RADA

 • 4

  Uvod

  Projektom „Osnaživanje i aktiviranje žane na tržištu rada“ (projekt „Žene na tržištu rada“ u okviru IPA Komponeta IV Razvoj ljudskih potencijala) Hrvatski zavod za zapošljavanje Područna služba Osijek u partnerstvu s Udruženjem za mir i ljudska prava Baranja nastoji povećati zapošlji-vost i motivaciju žena na tržištu rada Osječko-baranjske županije.

  Ciljevi projekta su aktiviranje, motiviranje i uključivanje žena iz Osječko-baranjske županije na tržište rada, jačajući samopouzdanje i vještine putem osposobljavanja, razmjene iskustva putem radionica i umrežavanja sudionica projekta, te poticanje pokretanja vlastitog posla kroz edukaciju za razvoj poduzetničkih vještina, razvoj web trgovine i podjelu plastenika ženama koje imaju ra-zvijene poslovne planove.

  Ciljna skupina su žene kojima je višestruko onemogućen pristup svijetu rada ili se nalaze u naj-nepovoljnijem položaju na tržištu rada: nezaposlene žene starije dobi (iznad 40 godina), neaktiv-ne, korisnice socijalne pomoći, samohrane majke, pripadnice etničkih manjina, osobito Romkinje.

  Ukupna vrijednost projekta je 121.119,58 eura i fi nanciran je sredstvima Europske unije u iznosu od 85%. Provedba projekta započela je u prosincu 2010. godine i traje 12 mjeseci.

  Opis projekta

  Sve većem broju žena, ponajviše dugotrajno nezaposlenima, starijima i samohranim majkama, otežan je pristup svijetu rada. Stoga je važno različitim mjerama poticati na nastavak školovanja i sudjelovanje u edukacijama. Ženama je tako potrebno pružiti više programa edukacija i prakse krojenih prema njihovim potrebama i okolnostima, usklađeno s potrebama obiteljskog života.

  Projektom se nastoji osnažiti žene za vraćanje na tržište rada:

  � jačanjem samopouzdanja u vlastite vještine i postojeća znanja, dajući im informacije o tome kako ih mogu koristiti u svijetu rada

  � razvijajući vještine potrebne za vođenje vlastitog posla � dodatno ih osposobljavajući za poslove kojima se žene već uglavnom bave u svojim do-

  movima, poput uzgoja voća, povrća i cvijeća ili izrade ukrasnih predmeta, tako da im to može postati vlastiti posao ili izvor dodatnih prihoda

 • 5

  U projekt je uključeno 80 žena koje se prije stručnog osposobljavanja educiraju za razvoj podu-zetničkih vještina kako bi povećale svoje kompetencije da nalaze prilike za sebe, budu sposobne pristupiti, zadržati se i razvijati na tržištu rada, odnosno budu motivirane za samozapošljavanje. Osim toga svrha edukacije je i povećati razumijevanje temeljnih načela funkcioniranja zadruga i prednosti takvog udruživanja, osobito socijalno poduzetničkih zadruga.

  Nakon edukacije o vođenju vlastitog posla, 40 žena se stručno osposobljava za izradu suvenira, dok 40 žena za uzgoj voća, povrća i cvijeća u plastenicima.

  Polaznice stručnog osposobljavanja za izradu suvenira se tijekom osposobljavanja podrobnije upoznaju s izradom tradicijskog zlatoveza, predmeta od keramike i gipsa, te oslikavanjem pred-meta od stakla i svile. Osim izrade suvenira obukom za korištenje web-trgovine i pristupom web-trgovini, polaznice dobivaju mogućnost boljeg plasmana svojih proizvoda na šire tržište, što je omogućeno novim tehnologijama kao što je Internet.

  Polaznice stručnog osposobljavanja za uzgoj voća, povrća i cvijeća u plastenicima se tijekom osposobljavanja podrobnije upoznaju sa specifi čnostima procesa uzgoja u plastenicima: priprema tla, sjetva voća, povrća i cvijeća, gnojidba, zaštita žetva i ubiranje plodova, te obrada, skladištenje i pakiranje. 30% najuspješnijih polaznica dobiva na korištenje obiteljske plastenike. �

 • 6

  Pripreme za primjenu Europske strategije zapošljavanja

  28. svibnja 2008. godine Vlada Republike Hrvatske i povjerenik Europske komisije zaduženom za zapošljavanje, socijalna pitanja i jednake mogućnosti potpisali su Zajednički memorandum o prioritetima politike zapošljavanja (Joint Assessment of the Employment Policy Priorities of the Republic of Croatia ) ili tkz. JAP čiji je cilj usklađivanje aktivnosti vezanih uz tržište rada s Lisabonskom strategijom tj. priprema za primjenu Europske strategije zapošljavanja. Tako su u JAP-u, osim trenutne situacije na tržištu rada, jasno defi nirani u poglavlju 4. Izazovi zapošljava-nja i prioriteti djelovanja.

  4.1.Glavni izazovi trenutnog tržišta rada:Tržište rada u Hrvatskoj karakterizira stopa zaposle-nosti koja je značajno niža od prosjeka EU-a, iako je u postupnom rastu posljednjih nekoliko godina. Čini se da bi to ukazivalo na postojanje značajne rezerve neiskorištene radne snage sa značajnim prostorom za daljnje povećanje stope zaposlenosti. Iako se to u biti odnosi na sve dob-ne, spolne i obrazovne skupine hrvatskog radno sposobnog stanovništva, čini se da je posebnu pažnju potrebno obratiti na dvije skupine – žene primarne dobne skupine, posebno one žene s niskim ili neodgovarajućim kvalifi kacijama, te starije ljude općenito, koje pokazuju velike praznine u zapošljavanju u usporedbi s prosjekom EU-a. Možda je jedina iznimka skupina visokoobrazo-vanih žena, koja pokazuje prilično visoku stopu zaposlenosti, koja čak prelazi prosjek EU-a za tu skupinu. Najviše zbog te činjenice, ukupna praznina u zaposlenosti prema spolu u okviru je prosjeka EU 27. Zapravo, stopa zaposlenosti visokoobrazovanih žena blizu je stopi zaposlenosti visokokvalifi ciranih muškaraca. Međutim, jaz zaposlenosti po spolu nisko obrazovanih značajno je veći u Hrvatskoj nego u EU.

  4.2. Prioriteti za djelovanje: Povećanje stopa participacije žena primarne dobne skupine, posebi-ce onih s niskim ili neodgovarajućim vještinama, zahtijevati će dublju analizu postojećih prepreka koje sprečavaju njihov ulazak i zadržavanje na tržištu rada. Uz dostupnost obrazovanja i moguć-nosti usavršavanja, izgleda da je važno i pitanje usklađivanja posla i obiteljskog života, posebno dostupnost priuštive skrbi za djecu i fl eksibilni radni sporazumi. �

 • 7

  Položaj žena na tržištu rada

  Osječko-baranjske županije

  Tijekom posljednjeg desetljeća položaj nezaposlenih žena u Osječko-baranjskoj županiji više se pogoršao nego položaj muškaraca. Između 1996. i 2010. godine udio žena u ukupnoj ne-zaposlenosti povećao se sa 50,7% na 56,0%. I pored toga što je promjena strukture gospo-darstva - opadanje industrije, u kojoj je bilo zaposleno više muškaraca, uvjetovala povoljnijem položaju žena, ubrzaniji rast nezaposlenosti posljedica je sporijeg vraćanja žena na tržište rada, tj. neaktivnijeg traženja posla. 57,2% registriranih nezaposlenih žena bez zaposlenja je preko dvanaest mjeseci, dok muškaraca 44,1%. Prema završenom obrazovanju nezaposlene žene su u nešto povoljnijem položaju od muškaraca, međutim, 32,8% bez i sa završenom osnovnom školom pokazuje koliko je stanje nezaposlenih žena kritično. To potvrđuje i činjenica da su to pretežno zanimanja koje tržište ne može apsorbirati, tj. industrijska zanimanja koja su se u tranziciji ugasila (tekstilna) ili za koja su potrebna nova tehnološka znanja (obrtnička). Stopa nezaposlenosti žena na kraju prosinca 2010. godine bila je 33,0%, naspram stopi od 23,6% kod muške populacije.

  Aktivnost radno sposobnog stanovništva (Procjena 2009.)

  Izvor: DSZ Priopćenje br. 7.1.4. Procjena stanovništva Republike Hrvatske u 2009. HZMO Korisnici mirovinskog osiguranja u lipnju 2009., Obrada: HZZ PS Osijek

  Što se tiče zapošljavanja, žene su također u nepovoljnijem položaju u odnosu na mušku po-pulaciju nezaposlenih. Njihovo zapošljavanje posljednjih godina raslo je usporenije, i unatoč ra-sta ukupnog zapošljavanja za 24,7% tijekom 2010. godine, njihovo zapošljavanje raslo je tek za 17,2%. Razlog tome je što se žene zapošljavaju uglavnom na određeno vrijeme (88,4%) i na neadekvatnim radnim mjestima, tj. radnim mjestima koja su ispod razine završenog obrazovanja. To potvrđuje podatak da se veliki broj žena, osim na radnim mjestima uslužnih i trgovačkih zani-

 • 8

  manja, zapošljava na radnim mjestima jednostavnih zanimanja (22,0%), a znamo da je obrazovna struktura nezaposlenih žena mnogo bolja od obrazovne strukture muškaraca.

  Struktura nezaposlenosti prema završenom obrazovanju (2010.)

  A Bez škole i nezavršena osnovna škola; B Osnovna škola; C SŠ za zanimanja u trajanju do 3 god. i škola za KV i VKV radnike; D SŠ za zanimanja u trajanju od 4 i više godina, gimnazija; E Viša škola, I. stupanj fakulteta i stručni studij; F Fakulteti, akademije, magisterij, doktoratIzvor: HZZ Područna služba Osijek

  Prema nekim prognozama, nezaposlenost će i dalje rasti ili stagnirati, međutim, ono što je sigurno još više će se produbiti negativna struktura nezaposlenih i zbog toga je za skupine nezaposlenih koji se „teže“ zapošljavaju potrebno naći nove metode kako bi se vratili na tržište rada i to kroz aktivne i preventivne mjere zapošljavanja. Programi osposobljavanja, nova znanja i vještine koje nezaposle-ni mogu steći kroz osposobljavanje, jednim dijelom određenu skupinu mogu vratiti na tržište rada, a s druge strane zadovoljiti potrebe poslodavaca za, uglavnom, defi citarnim zanimanjima. �

  Žene su većina, s manjinskim pravima – mijenjajmo to u jednaka prava

  Položaj žena u društvu najbolje se može opisati piramidom: žene su većina u stanovništvu, više studentica nego studenata se školuje, studentice češće završavaju studij na vrijeme i imaju bolji uspjeh u studiju, ali onda polako počinju nestajati. Pretvaraju se u mame, supruge, kćerke koje brinu o roditeljima itd. A onda, kada djeca odrastu, roditelji umru, one se pitaju – što sada?

  Iako više žena studira, manje je žena među profesorima na sveučilištima. A još je manje žena koje su visoko pozicionirane u upravljanju sveučilištima, na funkcijama dekana i rektora. Primjeri

 • 9

  takvog sužavanja piramide ženskog sudjelovanja u javnom životu ima u gotovo svim segmentima, od gospodarstva, sudstva, obrazovanja. A čak i onda kada su žene prisutne u javnom životu, za-rađuju manje od muškaraca (globalno, čak 10 do 30%).

  Izvještaj Svjetske banke o rodnoj jednakosti (Gender Equality and Development, World Develo-pment Report 2012) govori o brojnim poboljšanjima u sferi zdravlja i obrazovanosti, ali i konstatira da gotovo i nema promjena u nejednakosti između žena i muškaraca u gospodarskim aktivnosti-ma u zadnjih 20 godina.

  Za Hrvatsku je zbog toga važan pomak što je u 2010. godini prihvaćena Strategija razvoja žen-skog poduzetništva 2010.-2013. sa defi niranim ciljevima i aktivnostima kojima bi trebalo kon-zistentnim djelovanjem brojnih sudionika (od obrazovanja, gospodarstva, vladinih programa, socijalne skrbi) povećati broj poduzetnički aktivnih žena. U tom kontekstu projekt Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada koji se provodi u Osječko-baranjskoj županiji direktno doprinosi tom cilju.

  Najvažniji resurs svakome, upravo zbog karaktera neobnovljivosti, je vrijeme. A žene i muškarci nisu ravnopravni u količini vremena kojim raspolažu - žene imaju daleko manje vremena, a što je još važnije, žene znatno manje upravljaju svojim vremenom nego muškarci. I ta neravnopravnost najviše ograničava žene u odlučivanju o poduzetničkim aktivnostima. Zbog toga, osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada zahtijeva usklađene aktivnosti kako bi žene imale toliko vremena koliko i muškarci, ali i da upravljaju svojim vremenom. A za to je potrebna promjena vrijednosti i eliminiranje stereotipa, a za to su prvenstveno odgovorni obrazovanje i mediji. Ali potrebno je i više vrtića, jednosmjenskih škola s osiguranim boravkom djece, više muškaraca koji će skuhati ručak, odvesti dijete u školu. I zato su ovakvi projekti dobri, jer grade put prema jednakosti u pravu na vrijeme. �

  Slavica SingerVoditeljica UNESCO katedre za poduzetništvoSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u OsijekuCEPOR – Centar za politiku razvoja poduzetništva i malih i srednjih poduzeća

 • 10

  Motivacijske radionice

  1. ožujka 2011. godine započele su motivacijske radionice za 80 žena uključenih u Projekt „Osna-živanje i aktiviranje žena na tržištu rada“. Radionicu je vodila stručna savjetnica - psiholog Odsjeka za profesionalno usmjeravanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područne službe Osijek.

  Svrha radionica bila je potaknuti sudionice da osvijeste svoj položaj sada, prepoznaju probleme i upuste se u aktivno rješavanje istih, da se otvore za promjene i prilagode svoje vještine i znanja potrebama na tržištu rada. Pri tome se naglasak stavio na procjenu svojih osobnih potencijala u smislu prepoznavanja vještina i znanja koja posjeduju, te osnaživanju i poticanju usvajanja onih koje im nedostaju kako bi povećale svoje šanse za zapošljavanje. Drugi naglasak stavio se na razmatranje opcija i prednosti samozapošljavanja. U tu svrhu planirano je potaknuti ih i osnažiti da postave svoje profesionalne ciljeve i njihove alternative te da predvide moguće poteškoće u njihovom provođenju i da pronađu i primijene kreativna rješenja. Kroz aktivnosti provedene tije-kom radionica utvrdile su se i raspravili osobni stavovi svake od sudionica prema nezaposlenosti i njihovim osobnim strategijama suočavanja s nezaposlenošću i svih psiholoških posljedica njihove dugotrajne nezaposlenosti kao što su bezvoljnost, naučena bespomoćnost, osjećaj manje vrijed-nosti te socijalna isključenost kao posljedica.

  Žene su upoznate s trendovima u zapošljavanju i osvijestile su stvarnost sadašnjeg stanja. U gru-pi su identifi cirale osobna postignuća u osobnom i profesionalnom životu, te utvrdile i imenovale osobne prednosti i nedostatke na tržištu rada. Razmatrani su konkretni načini za povećanje šan-si za zapošljavanje koji uključuju stjecanje ili usa-vršavanje vještina i znanja važnih na tržištu rada, s naglaskom na vještine i znanja koja će usvojiti tijekom pohađanja programa osposobljavanja za izradu suvenira ili za uzgoj voća i povrća i cvijeća u plastenicima. Tijekom radionice svaka od sudi-

  onica postavila je ciljeve vezane uz traženje posla koje žele ostvarit s naglaskom na dostižnost, mjerljivost i realnost cilja. Pri tome su identifi cirale moguće poteškoće i prepreke koje se mogu javiti prilikom provođenja osmišljenog profesionalnog cilja i plana, te su u grupi razmatrane i osmi-šljavani mogući načini kreativnog rješavanja prepreka. Sudionice su potaknute na različite načine samoaktivacije kako od strane voditeljice grupe, tako i od strane svih drugih članica grupe.

  Motivacijske radionice provedene su u trajanju od 4 sata kroz 8 susreta (od 1.-10. ožujka 2011.), te kroz jednu radionicu (11. travnja 2011.) za žene koje su se naknadno uključile u Projekt. �

 • 11

  Edukacija za razvoj

  poduzetničkih vještina

  29. ožujka 2011. godine započela je edukacija za razvoj poduzetničkih vještina 80 žena uključe-nih u Projekt. Pružatelj usluge izvođenja edukacije bio je Centar za poduzetništvo Osijek.

  Ciljevi edukacije bili su:

  � razviti i/ili unaprijediti elementarne poduzet-ničke vještine kod polaznica koje povećava-ju njihove kompetencije da nalaze prilike za sebe, budu sposobne pristupiti, zadržati se i razvijati na tržištu rada

  � povećati motivaciju za samozapošljavanje� povećati razumijevanje temeljnih načela

  funkcioniranja zadruga i prednosti takvog udruživanja kod polaznica, osobito socijalno poduzetničkih zadruga

  Dogovoreno trajanje edukacije bilo je 48 sati, koje osim grupnog rada s polaznicama (radionica-ma) uključuje i individualna savjetovanja za izradu poslovnog plana, te su se provodila istovre-meno sa stručnim osposobljavanjem.

  Do 15. travnja 2011. polaznice su u grupama prošle edukaciju kroz VIII modula:

  I. modul Poduzetnička igra, Poduzetni način promišljanja i poduzetničke vještine, Procijenite sebe kao poduzetnika - kako predstaviti sebe u poslovnom planu

  II. modul Što je poslovni plan - važnost poslovnog planiranja, sadržaj poslovnog plana, Razrada poslovne ideje, Ključni elementi uspjeha/neuspjeha poslovne ideje

  III. modul Upoznajte svoje poslovne odgovornosti i izaberite pravni oblik za Vaš posao, Značajke umrežavanja i oblici umrežavanja

  IV. modul Tko su Vaši kupci i što oni žele, Procijenite svoje tržište i napravite plan marketinga

  V. modul Organizirajte svoj posao (lokacija, oprema, ljudi), Gdje tražiti informacije - cijene konkurencija, partneri BI

  VI. modul Procijenite troškove svojih proizvoda i usluga

  VII. modul Izračunajte potreban početni kapital i napravite fi nancijske planove

  VIII. modul Procijenite informacije koje imate i napravite fi nancijski plan �

 • 12

  Centar za poduzetništvo Osijek

  Centar za poduzetništvo Osijek je u okviru ovog projekta provodio edukaciju za razvoj poduzet-ničkih vještina. Ciljevi edukacije za razvoj poduzetničkih vještina su razviti i/ili unaprijediti elemen-tarne poduzetničke vještine kod polaznica koje povećavaju njihove kompetencije kako bi pronašle prilike za sebe, kako bi bile sposobne pristupiti, zadržati se i razvijati na tržištu rada. Drugi cilj bio je povećati motivaciju za samozapošljavanje kao i povećati razumijevanje temeljnih načela funk-cioniranja zadruga i prednosti takvog udruživanja kod polaznica, osobito socijalno poduzetničkih zadruga. Izvođenje programa edukacije organizirali smo u obliku 8 modula. Edukacija se organi-zirala u tri grupe te je tako provedeno ukupno 72 sata edukacije.

  Na edukacijama je sudjelovalo 80 poduzetnica. Kako bi edukacije bile u što većoj mjeri prilago-đene poduzetnicama sadržaje smo u velikoj mjeri prezentirali polaznicama na konkretnoj razini. To znači da su uz praktične vježbe teorijska znanja bila potkrijepljena primjerima iz prakse, te se neprekidno naglašavala nužnost cjeloživotnog obrazovanja kao imperativ za uspjeh. Osim na-vedenog, edukacija se prilagodila potrebama polaznica vezano uz djelatnost za koju se ospo-sobljavaju. S obzirom da se 40 polaznica educira o djelatnosti uzgoja voća, povrća i cvijeća u plastenicima, a 40 polaznica u izradi suvenira uz promociju i plasman izrađenih suvenira putem web trgovine, praktični primjeri, vježbe, grupni i individualni zadaci su u potpunosti bili usmjereni upravo na izradu poslovnog plana u konkretnoj djelatnosti kojom će se polaznice baviti u buduć-nosti. Tijekom edukacija polaznice su radile vježbe i zadatke koje predstavljaju sastavne elemente njihova poslovnog plana. Isto tako, cjelokupna edukacija je bila usmjerena na razumijevanje zna-čaja udruživanja. U tom smislu, polaznice su upoznate sa osnivanjem različitih pravnih oblika; obrta, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, društva sa ograničenom odgovornošću, udruga i zadruga. Osobit je naglasak stavljen na osnivanje zadruge ali i sve značajke zadružnog poslova-nja jer smatramo da je to iznimno važno za uspjeh.

  Drugi dio edukacije, tj. mentoriranje se provodilo paralelno s provedbom stručnog osposobljava-nja za uzgoj u plastenicima ili izradu suvenira. Takva mentorska nastava se provodila u trajanju od 33 sata na način da bude organizirana u 7 dana po 3 sata. Cilj je bio pomoći sudionicama u projektu u izradi poslovnog plana za poduzetničku aktivnost kojom se žele baviti u budućnosti. Izrada programa mentoriranja je temeljena na prepoznavanju ključnih faktora uspjeha tj. neu-spjeha za poduzetničke pothvate polaznica, te prepoznavanje prilika i prijetnji u okruženju. Pro-gram mentoriranja je obilovao primjerima iz prakse. Polaznicama se prezentirala i mogućnosti pronalaženja svih relevantnih informacija kroz baze podataka koje koristi Centar za poduzetništvo Osijek (Poslovna Hrvatska;www.boniteti.com), te ostalim izvorima koje bi im mogli pomoći pri izradi poslovnog plana.

 • 13

  Smatramo žene koje su sudjelovale u edukaciji izuzetno osnažene i motivirane za daljnji osobni i profesionalni razvoj. Prekrasno je iskustvo raditi i napredovati zajedno s njima te osjećati zadovolj-stvo koje postižu svojom samoaktualizacijom. Ne želimo da naša suradnja završi ovim projektom te smo u tom smislu defi nirali daljnji plan rada, održa-vat ćemo mjesečne motivacijske sastanke s ciljem postavljanja planova i praćenja ostvarenih rezultata. Sve polaznice su pozvane sudjelovati na edukacijama koje organizira Centar za poduzetništvo Osijek, kao i na individualna savjetovanja ukoliko za to imaju potrebu. Njihov uspjeh će biti naš uspjeh. �

  Darija Krstićvoditeljica Centra za poduzetništvo Osijek

  Stručno osposobljavanje

  za uzgoj voća, povrća i cvijeća u plastenicima

  30. travnja 2011. godine započelo je stručno osposobljavanje za uzgoj voća, povrća i cvijeća u plastenicima 40 žena uključenih u Projekt. Pružatelj usluge izvođenja edukacije bio je Poljopri-vredni fakultet Osijek.

  Cilj stručnog osposobljavanja bio je osposobiti polaznice za samostalnu proizvodnju u plastenici-ma kroz program edukacije od pripreme tla, dubine sjetve, održavanja nasada, do shvaćanja biljke kao živog bića. Zbog specifi čnog programa koji zahtjeva visok udio individualnog rada stručnjaka s polaznicama, kao i grupnih i individualnih vježbi, udio praktičnog rada bio je minimalno 60% nastavnog plana i programa. Posebna značajna aktivnost edukacije bile su posjete udrugama proizvođača povrća u plastenicima, kao i primjeri dobre prakse, koje su polaznice motivirale u osnivanju vlastite proizvodnje. Na kraju stručnog osposobljavanja polaznice su pristupile provjeri stečenog znanja te stekle stručnu osposobljenost za obavljanje poslova „Uzgoj voća, povrća i cvije-ća u plastenicima“. Program je verifi cirati u Mini-starstvu znanosti, obrazovanja i sporta, te će se moći upisati u radnu knjižicu polaznica. �

 • 14

  Poljoprivredni fakultet Osijek

  Sa velikim zadovoljstvom radna ekipa Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku (Prof.dr.sc. Nada Para-điković, Dipl.ing. Tomislav Vinković, Prof.dr.sc. Jasenka Ćosić, Doc.dr.sc. Aleksandar Sanisavlje-vić i Mag.ing. Monika Tkalec) je prihvatila i provela Stručno osposobljavanje za uzgoj voća, po-vrća i cvijeća u plastenicima u periodu od 15.04. do 30.09.2011.godine, u okviru Projekta „Osna-živanje i aktiviranje žena na tržištu rada“ (projekt „Žene na tržištu rada“ u okviru IPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala).

  Na samom početku edukacije većina polaznica bile su nepovjerljive, bez samopouzdanja, bez vizije svojih poslovnih ideja. Došle su iz različitih sredina, različitih fi nancijskih mogućnosti, ali sa velikom željom - naučiti.

  Kako smo tijekom obuke izmjenjivali terensku nastavu sa teorijom te posjetili nekoliko proizvođača povrća i cvijeća vrlo brzo se ukazala, osnažila pojedinačna svijest polaznica. Tada su uslijedila pitanja, potpitanja i pet sati nastave prošlo je u trenu.

  Dojmovi su još uvijek svježi, lijepi i humani. Ovaj projekt omogućio je polaznicama da se upoznaju sa osnovama proizvodnje i njege povrća, cvijeća i bobičastog voća u zaštićenim prostorima. Dra-go nam je da su polaznice bile uključene u odlučivanje o aktivnosti u projektu jer su na taj način mogle pokazati spremnost na izazove i odluke koje ih čekaju u vlastitoj proizvodnji. Kako projekt nije započeo predviđenog datuma, polaznice nisu imale mogućnost upoznati se sa terenskom nastavom zimskog - proljetnog termina uzgoja, posebno sa zelenim programom koji ne zahtjeva skupo grijanje prostora, a omogućava dobru proizvodnju i plasman.

  Stoga bi bio prijedlog kao i ideja za nastavak projekta, da se obuhvati pored zimsko proljetnog uzgoja i osnovno opremanje plastenika kao i organsko biološka kontrola kod njege nasada u cilju zaštite tla i podzemnih voda. �

  Srdačan pozdrav u ime suradnika,

  Prof.dr.sc. Nada Parađikovićredovna profesorica na Poljoprivrednom fakultetu Osijek

 • 15

  Udruga žena Plodovi Panonije

  Prije svega zahvalna sam svima koji su mi omogućili ovaj tečaj, a najviše prof. Parađiković čija su mi predavanja bila zanimljiva i poučna. Sviđaju mi se tehnologije uzgoja povrća, cvijeća i ukrasnog bilja za koje do sada nisam znala. Nekoliko godina proizvodim povrće u plasteniku većinom za potrebe svoje obitelji te nešto za tržnicu. Zahvaljujući ovom tečaju i primjenom stečenog znanja sada znam kako poboljšati proizvodnju i povećati prinos npr. nisam znala da se visoke sorte raj-čice mogu polijegati i do nekoliko metara a s tim se povećava prinos, produžuje berba i dekapti-ranje. Obilasci i praktični rad u plastenicima su me fascinirali, od uzgoja u hidroponu do uzgoja u tlu. Oduševljena sam tehnologijama uzgoja široke palete cvijeća koje nam svima uljepšava život. Mene zanima ekološki uzgoj povrća o kojem smo dosta čuli na predavanjima. Zahvalna sam svim predavačima s Poljoprivrednog fakulteta koji su nam ponudili stručnu pomoć u našem daljnjem radu. Dakako puno su nam pomogli zaposlenici sa Zavoda za zapošljavanje u osnivanju naše udruge žena „Plodovi Panonije“, kao i zaposlenici Centra za poduzetništvo Osijek.

  U svakom slučaju hvala Europskoj Uniji što fi nanciraju projekte za osnaživanje žena. Mislim da žene mogu uvijek pridonijeti uspješnosti društva samo nam treba dati šansu. Mišljenja sam da bi bilo dobro kad bi se na velikoj površini u blizini Osijeka izgradili plastenici u kojima bi radile pola-znice tečaja koje neće dobiti plastenike. Takvim pothvatom može se maksimalno iskoristiti naša plodna ravnica i povoljna klima, samim tim bi se povećao uzgoj povrća koje se sada uvozi. Ima nas velik broj žena koje bi sa zadovoljstvom radile u uzgoju povrća i cvijeća u ovoj regiji. �

  Ružica Presnecpredstavnica Udruge žena „Plodovi Panonije“

 • 16

  Stručno osposobljavanje za izradu suvenira

  26. travnja 2011. godine započelo je stručno osposobljavanje za izradu suvenira 40 žena uključe-nih u Projekt. Pružatelj usluge izvođenja stručnog osposobljavanja bio je Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek. Cilj stručnog osposobljavanja bio je osposobiti polaznice za samostalnu izradu suvenira, odno-sno samostalan kreativan rad u tehnikama tradicijskog zlatoveza, rada s keramikom i gipsom, te oslikavanju predmeta od stakla i svile. Zbog specifi čnog programa koji zahtjeva visok udio indivi-dualnog rada stručnjaka s polaznicama, kao i grupnih i individualnih vježbi, edukacija se provodila u manjim skupinama (do 10 polaznica). Planirani udio praktičnog rada bio je minimalno 90% nastavnog plana i programa. Na kraju stručnog osposobljavanja polaznice su pristupile provjeri stečenog znanja na osnovi izrađenih predmeta i stekle stručnu osposobljenost za obavljanje po-slova „Izrađivač tradicijskih predmeta – suvenira“. Program je verifi ciran u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, te će se moći upisati u radnu knjižicu polaznica. �

  Udruga Paleta - suvenira

  Vidjeli smo u tunelu dugotrajne nezaposlenosti svjetlo kroz projekt Europske unije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područne službe Osijek „Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada“.

  Ljubav prema kreativnom izražavanju navela nas je da se prijavimo na stručno osposobljavanje i sa sigurnošću možemo potvrditi da nismo pogriješile, jer nam je dao nadu da ćemo se pomaknuti iz teške situacije u kojoj se svaka od nas nalazi. Kada govorimo o tržištu rada, žene su daleko u nepovoljnijem položaju od muškaraca, a posebice dugotrajno nezaposlene poput nas. Kroz dugotrajnu nezaposlenost osjećaj nemoći i manje vrijednosti svakom godinom sve je veći. Koji uz egzistencijalne probleme, često rezultiraju pojavu problema psihološke naravi. Pohađajući krea-tivne radionice keramike, zlatoveza, oslikavanja stakla i svile, mi sudionice ovog projekta dobile smo osim samog znanja i nadu da će se nešto u našim životima pokrenuti na bolje. Samim tim povećana je i kvaliteta našeg života što direktno utječe i na naše obitelji.

 • 17

  Zahvalili bi timu iz Zavoda za zapošljavanje i Cen-tra za poduzetništvo na svestranom pomaganju i poticanju na timski rad i ostvarivanju naših ideja.

  Sam projekt, naša kreativnost i ljubav prema kul-turnoj baštini i tradiciji koja izumire osnažila nas je da taj naš poduhvat provedemo kao ideju za osni-vanje udruge. Udruga “Paleta-suvenira” registrira-na je 11. kolovoza 2011. godine s 38 članica koje su prošle stručno osposobljavanje.

  Sudjelovale smo na više sajmova gdje smo se kao udruga prezentirali široj javnosti. Na 5. Miholjač-kom sajmu, koji se ove godine održao 16 .i 17. ruj-na 2011. godine u Donjem Miholjcu pod nazivom „Gospodarstvo i turizam“, osvojile smo Priznanje za najbolji suvenir sajma. To nam je dalo potvrdu da smo na pravom putu i da i dalje trebamo sa svojim radom i još većim optimizmom pratiti trag svjetlosti sa početka ove naše nove priče.

  Prvi rezultati našeg rada već su vidljivi, a nadamo se da će naš daljnji rad tek pokazati koliko je naša udruga, a time i sam projekt vrijedan, posebice za područje poput našeg u kojemu vlada velika i dugotrajna nezaposlenost. �

  Predstavnice Udruge „Paleta – suvenira“

  Nastupi na sajmovima

  Osijek, 16. travnja 2011. / Šarana jaja bojama gradaGrad Osijek je tradicionalno po trinaesti put, na Trgu Ante Starčevića u suradnji s ustanovama kulture, udrugama nacionalnih manjina i građanskim udrugama te osnovnim školama, Centrom za predškolski odgoj i Centrom za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ priredio preduskrsne manifesta-cije: „Šarana jaja bojama grada“, koja prikazuje raznolikost i bogatstvo korizmenih i uskrsnih obi-

 • 18

  čaja našeg grada i cijele regije Slavonije i Baranje. Centar za poduzetništvo iz Osijeka, kao udruga, ustupio je štand i organizirao za žene, uključene u Projekt „Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada“, prodaju i prezentaciju svojih suvenira.

  Osijek, 9. – 10. rujna 2011. / „Tradicija za bu-dućnost“Centar za poduzetništvo Osijek u suradnji s par-tnerom Opštinom Apatin i pridruženim partnerima

  Gradom Osijekom, Općinom Bilje, Općinom Jagodnjak te Udruženjem “Somborski salaši“ i Kra-ljevskim istorijskim društvom Sombor iz Srbije, na Trgu svetog Trojstva u Tvrđi organizirao je sa-jam „Tradicija za budućnost“ čiji je cilj bio promovirati tradicijske zanate, ruralni turizam, ekološku poljoprivredu i kulturnu baštinu s područja Osječko-baranjske županije i Zapadnobačkog okruga. Udruga Paleta-suvenira predstavila se sa svojim proizvodima na dva štanda.Sajam se organizirao u sklopu projekta “Tradicija za budućnost“ programa Europske Unije IPA Prekogranična suradnja Hrvatska-Srbija. Glavni ciljevi projekta su stimuliranje lokalnog gospodar-stva i poticanje novih mogućnosti zapošljavanja kroz razvoj ruralnog turizma i ekološke poljopri-vredne proizvodnje.

  Donji Miholjac, 16. - 17. rujna 2011. / 5. Miholjački sajam - sajam gospodarstva, obrtništva i poljoprivredeU suradnji s Miholjačkim poduzetničkim centrom d.o.o. Hrvatski zavod za zapošljavanje Područ-na služba Osijek četvrtu godinu izlagač je na Miholjačkom sajmu, koji se ove godine održao pod nazivom „Gospodarstvo i turizam“. Na štandu se predstavila Udruga Paleta-suvenira, te za svoje originalne proizvode dobila Priznanje za najbolji suvenir 5. Miholjačkog sajma.

  Beli Manastir, 24. rujna 2011. / Sajam obrtništva i poduzetništva Baranje 2011.U suradnji s Udruženjem obrtnika Baranje“ Hrvatski zavod za zapošljavanje Područna služba Osi-jek treću godinu izlagač je na Sajmu obrtništva i poduzetništva Baranje. Na štandu se sa svojim proizvodima predstavila Udruga Paleta-suvenira.

  Valpovo, 1. listopada 2011. / 5. Valpovački sajam - sajam obrtništva i malog poduzetništvaU suradnji s Valpovačkim poduzetničkim centrom d.o.o. Hrvatski zavod za zapošljavanje Područ-na služba Osijek petu godinu izlagač je na Valpovačkom sajmu, sajmu obrtništva i malog poduzet-ništva. Na štandu se sa svojim proizvodima predstavila Udruga Paleta-suvenira. �

 • 19

  EMPOWERING AND ACTIVATING WOMEN IN THE LABOUR MARKET

 • 20

  Introduction

  With the project “Empowering and Activating Women in the Labour Market” (the project “Women in the Labour Market” within the framework of IPA Component IV Human Resources Development) the Regional Offi ce Osijek of the Croatian Employment Service and their partner Peace and Human Rights Association Baranja strive to increase employment and motivation of women in the labour market in the Osijek-Baranja County.

  The project objectives are activating, motivating and including women from the Osijek-Baranja County in the labour market by strengthening self-confi dence and skills through training, experience exchange during workshops and networking of the participants in the project; further on enhancing the start of an own business through educative sessions on entrepreneurial skills development, development of a web shop and distributing greenhouses to women with developed business plans.

  The target group are women who are multiply disabled to enter the working world or are in the least favourable position in the labour market: unemployed older women (over 40), inactive, unem-ployment benefi ciaries, single mothers, members of ethnical minorities, especially Romany women.

  The project is worth 121.119,58 EUR in total and is up to 85 % fi nanced by the funds of the Euro-pean Union. The project implementation started in December 2010 and lasts 12 months.

  Project Description

  For an increasing number of women, particularly for those who are long-term unemployed, older or single mothers, the access to the working world is diffi cult. Therefore it is important to enhance them with various measures to continue their education and participation in educative sessions. It is necessary to provide different education programmes and practical work adjusted to their needs and circumstances, according to the needs of family life.

  The project strives to empower women to go back in the labour market:

  � By strengthening self-confi dence in their own skills and existing knowledge, by giving them information on how to apply those in the working world

  � By developing skills necessary to run an own business � By additionally training them for work they mainly already practice in their own homes; e.g.

  cultivating fruit, vegetables and fl owers or manufacturing decorative objects so they can turn it into their own business or the source of additional income.

 • 21

  The project involves 80 women, who are being educated about entrepreneurial skills development, before the vocational training, in order to increase their competencies for fi nding opportunities for themselves, so they are able to access the labour market, stay in it and develop themselves, in other words to be motivated for self-employment. Besides that, the objective of the education is to increase the understanding of the basic principles of a cooperative society and the advantages of them, especially socially entrepreneurial cooperative societies.

  After the educative sessions on how to run an own business, 40 women obtain vocational training for manufacturing souvenirs, and the other 40 women for cultivating fruit, vegetables and fl owers in greenhouses.

  During their vocational training the participants for manufacturing souvenirs engage in the craft of traditional golden needlework, pottery and decorating glass and silk. Besides the souvenir manu-facturing, with the training on how to use a web shop and how to access a web shop, the par-ticipants gain the possibility of better marketing of their products for the bigger market, which is enabled by new technologies such as the Internet.

  During their vocational training the participants for cultivating fruit, vegetables and fl owers in greenhouses gain better insight of the specifi cities of the cultivating process in greenhouses: preparation of the soil, sowing of the fruit, vegetables and fl owers, fertilization, harvest protection and collection of the fruits; as well as the processing, storage and packing. The most successful 30% of the participants get a family greenhouse. �

 • 22

  Preparations for European Em-ployment Strategy Application

  On 28 May 2008, the Government of the Republic of Croatia and the EC Commissioner for Em-ployment, Social Affairs and Equal Opportunities signed a Joint Assessment of the Employ-ment Policy Priorities of the Republic of Croatia (JAP) aimed to harmonise labour market relat-ed activities with the Lisbon Strategy, i.e. prepare for the application of the European Employment Strategy. Thus, JAP, in addition to detailing the current labour market situation, clearly defi nes, in its Chapter 4, the Employment Challenges and Priorities for Action.

  4.1.The main challenges of the current labour market: The labour market in Croatia is char-acterised by an employment rate that is signifi cantly lower than the EU average, though it has been on a gradual upward trend in recent years. This would seem to point to the existence of a substantial reserve of unused labour with considerable scope for raising the employment rate further. Although this applies essentially to all age, sex and skill groups of the Croatian working-age population, it appears necessary to focus on two groups, namely women in the prime-age group, particularly those with low or inadequate skills, and older people in general, which show large employment gaps compared to the EU averages. Perhaps the only exception is the group of highly skilled women, which shows a fairly high employment rate even exceeding the EU average for this group. Mainly because of this, the overall gender em-ployment gap in Croatia compares reasonably favourably with the EU 27 average. In fact, the employment rates of high-skilled women are close to those of high-skilled men. How-ever, the gender employment gap for the low-skilled is signifi cantly wider in Croatia than in the EU.

  4.2. Priorities for Action: Increasing the participation rates for prime-age women, particularly those with low or inadequate skills, will require deeper analysis of the existing obstacles pre-venting them from entering and remaining in the labour market. In addition to the availability of education and training opportunities, reconciliation between work and family life appears to be an important issue; in particular the availability of affordable child care and fl exible work ar-rangements. �

 • 23

  The Status of Wo-men in the Osijek-

  Baranja County Labour Market

  During the last decade, the status of unemployed women in Osijek-Baranja County has deteriorat-ed more than that of men. Between 1996 and 2010, the percentage of women in total unemploy-ment increased from 50.7% to 56.0%. Even with the change in the economy structure – decline of industry, where men dominated – favouring a better status for women, the accelerated unemploy-ment growth remains as a consequence of slower return of women to the labour market, i.e. less active employment seeking. 57.2% of registered unemployed women have been on the job market more than 12 months, compared to 44.1% in the male population. According to education level, unemployed women are in somewhat better position than men, however, 32.8% with no formal or with elementary education indicates how critical is unemployed women’s status. This is also con-fi rmed by the fact that those are predominantly vocations that cannot be absorbed by the market, i.e. industrial vocations which became redundant during the transition (such as those in textile industry) or which require new technical knowledge (crafts). The unemployment rate of women in late December 2010 amounted to 33.0%, compared to 23.6% in the male population.

  Working age population activity (2009 estimate)

  Source: CBStatistics’ First Release no. 7.1.4 Republic of Croatia Population Assessment in 2009 HZMO Pension insurance benefi ciaries in June 2009, Data processed by: HZZ PS Osijek

  With regard to new employment, women are once again in unfavourable position compared to the male population. The employment of women has been slower in recent years and, despite the fact that total new employment increased by 24.7% in 2010, new employment in this population went up only by 17.2%. The reason behind this is that women are mostly employed temporarily (88.4%) and in inadequate job positions, i.e. under the level of formal education. This is confi rmed by the fact that a large number of women, other than in service and commercial occupations, are

 • 24

  employed in elementary occupations (22.0%), and we know that the educational structure of un-employed women is much better compared to the corresponding male population.

  Unemployment structure by education level (2010)

  A No formal education and uncompleted primary school; B Primary school; C Three-year secondary school and school for skilled and highly skilled workers; D Secondary school in the duration of four years and above, grammar school; E Non-university degree, university 1st degree; F University, academy, postgraduateSource: HZZ Regional Service Osijek

  According to some predictions, unemployment will continue to grow or stagnate, however, it is certain that the negative structure of unemployed persons with become even deeper and, there-fore, new methods should be found for unemployed groups of low employability for them to return to the labour market, specifi cally through active and preventive employment measures. Training programmes, new knowledge and skills attainable by unemployed persons through training, may, on the one hand, return a particular group to the labour market, and, on the other hand, meet the requirements of employers, mostly in terms of jobs in short supply. �

  Women are majority, with minority rights – let’s change that to equal rights

  The social status of women can be described by a pyramid: women are a majority in the popula-tion, there are more female than male students, female students are more likely to graduate from university on time and achieve better marks, but then they slowly start disappearing. They turn into mothers, wives, daughters looking after their parents etc. And later, when kids grow up, parents pass away, they wonder – what now?

 • 25

  Although there are more women studying at universities, there is less women among university professors. And there is even less women in leading positions in universities, such as deans or vice-chancellors. There are examples of this pyramid going narrower in terms of female involve-ment in virtually all avenues of public life, starting from economy, juridical sector, education etc. And even where women are present in public life, they earn less than men (globally, from 10 to 30% even)

  World Development Report 2012, Gender Equality and Development, notes many improvements in the fi elds of health and education, but also indicates there has been virtually no change with regard to the inequality between men and women in economic activities in the last 20 years.

  Therefore, it was a signifi cant step forward for Croatia to accept the Strategy for Female Entre-preneurship Development 2010-2013, containing defi ned goals and activities aimed to increase number of active female entrepreneurs by consistent agency of numerous participants (education, economy, government programmes, social welfare). In this context, the project of Empowering and Activation of Women in the Labour Market implemented in Osijek-Baranja County directly contributes to that goal.

  The most important resource for everyone, being unrecoverable, is time. And men and women are not equal in terms of the amount of time they have at their disposal – women have far less time and, more importantly, they are much less in control of their time than men. And this inequality is what limits women the most in decision-making related to entrepreneurial activities. Therefore, empowering and activating women in the labour market demands certain activities so that women may have as much time as men do, but also to be able to control that time. And this requires a change of values and the elimination of stereotypes, which is a primary responsibility of education and media. But it also requires more kindergartens, full-day schools, more men willing to cook lunch and take their child to school. And this is why such projects are good, because they build a road toward equal rights in terms of time. �

  Slavica SingerHead of UNESCO Department for Entrepreneurship Josip Juraj Strossmayer University in OsijekCEPOR – SMEs and Entrepreneurship Policy Center

 • 26

  Motivational Workshops

  On 1 March 2011 the motivational workshops started for 80 women involved in the Project “Em-powering and Activating Women in the Labour Market”. The workshop was lead by a professional advisor – a psychologist from the Professional orientation department of the Regional Offi ce Osi-jek of the Croatian Employment Service.

  The purpose of the workshops was to enhance the participants to become aware of their posi-tion now, to identify the problem and to start to solve them actively, to open up for changes and to adjust their skills and knowledge to the needs of the labour market. The emphasis is on the assessment of their personal potential in form of the skills and knowledge they possess, and the empowering and enhancing to acquire those, which they lack in, in order to increase their chances of employment. Emphasis is also put on the considerable options and advantages of self-employ-ment. Bearing that aim in mind, the plan is to enhance and empower them to set their professional goals and their alternatives, and to foresee the possible diffi culties in the implementation in order to fi nd applicable creative solutions. Through the activities carried out during the workshops, the personal attitudes of each participant have been established and discussed according to their unemployment and their personal strategies of facing unemployment and all the psychological consequences because of their long-term unemployment, such as passiveness, acquired help-lessness, low self-esteem and social exclusion as a consequence.

  The women are informed about the trends of employment and have become aware of the current state. Within the group they have identifi ed personal achievements in their personal and profes-sional life, and they have established and named their personal advantages and disadvantages in the labour market. Concrete methods for increasing their chances for employment have been considered, which include acquiring or improving skills and knowledge that are important in the labour market, with the emphasis on skills and knowledge they will acquire while attending the programme of the training for manufacturing souvenirs or cultivating fruit and vegetables in green-houses.

  During the workshops each participant has set her goals connected to the search for work they want to accomplish, with the emphasis on attainability, measurability and feasibility of the goal. They have identifi ed the possible diffi culties and obstacles that can occur while implementing the thought-out professional goal and plan, and in groups they have considered and thought out possible methods to creatively overcome the obstacles. The participants have been enhanced in different ways by the group leader and the other group members to be self-active.

  The motivational workshops have been conducted in 8 sessions (1 - 10 March 2011), each lasting 4 hours, and one workshop (11 April 2011) for women who have joined the Project later. �

 • 27

  Educative Sessions for Entrepreneurial Skills Development

  On 29 March 2011 the educative sessions for entrepreneurial skills development started for 80 women involved in the Project The educative sessions are held by the Center for Entrepreneur-ship in Osijek.

  The goals of the educative sessions are:

  � to develop and/or improve basic entrepreneurial skills with the participants in order to in-crease their competencies for fi nding opportunities for themselves, so they are able to ac-cess the labour market, stay in it and develop themselves

  � to increase the motivation for self-employment� to increase the understanding of the basic principles of a cooperative society and the ad-

  vantages of them, especially socially entrepreneurial cooperative societies

  The educative sessions are arranged to last 48 hours, which besides the group work with the par-ticipants (workshops) include individual consultations to work out a business plan, and they will be carried out simultaneously with the vocational training.

  Until the 15 April 2011 the participants took part in educative sessions in groups through VIII mod-ules:

  Module I Entrepreneurial game, Entrepreneurial way of thinking and entrepreneurial skills, Assess yourself as an entrepreneur - how to present yourself in a business plan

  Module II What is a business plan - the importance of business planning, the content of a business plan, Elaboration of a business idea, Key elements for success/failure of a business idea

  Module III Get to know your business responsibilities and choose the right form for Your business, The signifi cance of networking and its forms

  Module IV Who are your customers and what do they want, Assess your market and make a marketing plan

  Module V Organize your business (location, equipment, people), Where to look for information - the prices of the competition, partners BI

  Module VI Calculate the expenditures of your products and services

  Module VII Calculate the necessary opening capital and make fi nancial plans

  Module VIII Assess the information that you have and make a fi nancial plan �

 • 28

  Center for Entrepreneurship in Osijek

  The Center for Entrepreneurship in Osijek has within the framework of the project conducted edu-cative sessions for developing entrepreneurial skills. The objectives of the sessions for developing entrepreneurial skills have been to develop and/or improve the basic entrepreneurial skills with the participants, which will increase their competencies so they can fi nd opportunities for themselves, so they are able to access the labour market, stay in it and develop themselves. The other objective has been to increase their motivation for self-employment, as well as the understanding of the basic principles of a cooperative society and the advantages of them, especially social and entrepreneur-ial cooperative societies. The programme has been organised in eight modules and the sessions have been held in three groups, which means that 72 hours of sessions have been held in total.

  In the educative sessions 80 participants took part. To assure that the sessions are adjusted to the entrepreneurs to the most possible extent, we presented the contents to the participants mostly on a practical level. This means that along with the practical part, the theoretical part was always illus-trated through genuine examples and the necessity of life-long learning as an imperative for success was emphasized the whole time. Besides that, the sessions were adjusted to the needs of the par-ticipants considering the business for which they were trained. Taking into account that 40 women have participated in the vocational training for cultivating fruit, vegetables and fl owers in green-houses, and 40 women for manufacturing souvenirs with promotion and an online shop placing the manufactured souvenirs on the market, the practical examples, practise, group and individual tasks completely focused on creating a business plan for a concrete business which the participants will manage in the future. During the vocational training the participants were doing practical work and tasks which represent integral parts of their business plan. Additionally, the training focused on un-derstanding the importance of cooperation. With this aim in mind we educated the participants about the establishment of different legal types such as trades, family farm businesses, limited liability companies, associations and cooperative societies. The establishment of a cooperative society was emphasized particularly but also all of its characteristics since we consider it to be very important.

  The second part of the educative sessions, in other words the mentoring, has been conducted during the whole period of the vocational training for cultivation in greenhouses and manufactur-ing souvenirs. These mentoring sessions have been conducted within 33 hours and they have been organized within seven days, lasting three hours a day. The objective was to help the par-ticipants to create their business plans for the entrepreneurial activity they want to engage in in the future. The creation of the mentoring programme was based on recognising the key factors of success and failure for entrepreneurial ventures of the participants and recognising opportuni-ties and threats from the environment. The mentoring programme was fi lled with practical exam-ples. The participants have been informed about the possibility to fi nd all relevant information in the data bases that are used by the Center for Entrepreneurship in Osijek (Poslovna Hrvatska;

 • 29

  www.boniteti.com) and other sources that could be useful while creating their business plan.

  We consider the women, who participated in the vocational training, to be extremely empowered and motivated for further personal and professional development. It is a wonderful experience to work with them and make progress with them and to feel the satisfaction that they have reach with their self-activation. We do not want our cooperation to end here, therefore we have defi ned a further action plan, and we are going to have monthly motivational meetings with the aim of drawing up plans and tracking the results. All the participants are encour-aged to attend the educative sessions organized by the Center for Entrepreneurship in Osijek, as well as to arrange individual consultations if they feel the need to. Their success is our success. �

  Darija KrstićHead of the Center for Entrepreneurship in Osijek

  Vocational Training for Cultivating Fruit,

  Vegetables and Flowers in

  Greenhouses

  On 30 April 2011, the vocational training for cultivating fruit, vegetables and fl owers in green-houses started with 40 women involved in the Project. The educative sessions were held by the Faculty of Agriculture in Osijek.

  The objective of the vocational training is to qualify the participants for independent production in greenhouses through an educative programme: from soil preparation, sowing depth, maintenance of the plantation to the perception of the plant as a living being. Due to the fact that his programme requires plenty individual work of an expert with each of the participants, as well as group and indi-vidual exercises, the educative programme is planned to consist of at least 60 % of practical work. Particularly signifi cant activities during the education process are the visits to the associations of producers of vegetables in greenhouses, as an example of good case practice which will motivate the participants to found their own production. At the end of the vocational training the knowledge of the participants will be tested and obtain the professional qualifi cation for “Cultivating fruit, veg-etables and fl owers in greenhouses”. The programme will be verifi ed in the Ministry of Science, Education and Sport and will be recorded in the employment record card. �

 • 30

  Faculty ofAgriculture in Osijek

  With great pleasure has the team of the Faculty of Agriculture in Osijek (Prof.Dr.Sc. Nada Parađiković, DI Tomislav Vinković, Prof.Dr.Sc. Jasenka Ćosić, AP.Dr.Sc. Aleksandar Sanisavljević and MEng Monika Tkalec) conducted the vocational training for cultivating fruit, vegetables and fl owers in greenhouses in the period between 15 April and 30 September 2011, within the project “Empowering and Activating Women in the Labour Market” (the project “Women in the Labour market” within the framework of IPA Component IV Human Resources Development).

  At the beginning of the training the participants were incredulous, without self-confi dence and with-out a vision of their business ideas. They came from different environments, with different fi nancial possibilities but with a big wish – to learn.Since we combined the theoretical sessions with fi eld trips, where we visited several producers of vegetables and fl owers, the consciousness of the participants has risen promptly. Then the ques-tions started pouring in and fi ve hours of classes passed in what felt like fi ve minutes.

  The impressions are still fresh, nice and humane. This project has enabled the participants to learn about the basic production and care of vegetables, fl owers and berries in protected spaces. We are glad that the participants were involved in the decision making on the activities concerning the project because in that way they were able to express their readiness for challenges and deci-sion making that they will face during their own production. Since the project did not start on the foreseen date, the participants did not have the possibility to experience the practical part of the class in the winter-spring period of cultivation, especially with the green programme which does not require expensive heating and enables good production and product placing.

  Therefore our suggestion and idea for the continuation of the project would be to enclose, besides the winter-spring cultivation, the basic equipping process of greenhouses as well as organic and biological control for the plantation care with the aim to protect the soil and groundwater. �

  Best regards on behalf of my colleagues.

  Prof.Dr.Sc. Nada ParađikovićFull professor at the Faculty of Agriculture

 • 31

  Women’s association

  ‘Plodovi Panonije’

  First of all I would like to thank everybody who has enabled this vocational training, especially professor Parađiković, whose lectures were interesting and useful. I like the technologies for cul-tivating vegetables, fl owers and decorative plants that were new to me. For several years I have been producing vegetables in a greenhouse mostly for my family and little quantities o sell on the market. Thanks to this training and by applying the knowledge gained, I now know how to improve the production and to increase the profi t, e.g. I did not know that tall tomatoes can be laid on their sides, which increases the profi t and prolongs the picking period. The fi eld trips fascinated me from the cultivation in hydroponics to the cultivation in soil. I am amazed by the technologies for cultivating a broad variety of fl owers that makes the lives of all us nicer. I am interested in ecologi-cal cultivation of fl owers, which has been mentioned quite a lot during the lectures.

  I am grateful to the professors from the Faculty of Agriculture who offered us their help in our fu-ture work. Of course, the employees of the Croatian Employment Service helped us also a lot to establish our women’s association ‘Plodovi Panonije’, as well as the employees of the Center for Entrepreneurship in Osijek.

  I am also thankful to the European Union because they fi nance projects to empower women. My opinion is that women can always contribute to the success of the society, we just need a chance. It would be good to set up greenhouses on big piece of land near Osijek for the women who have not received a greenhouse to work there. With such a venture our fertile region and favourable climate could be used to a maximum extent and by doing so, the cultivation of vegetables, which we import, would increase. There are a lot of women, like us, who would cultivate vegetables and fl owers with great pleasure in this region. �

  Ružica PresnecRepresentative of the women’s association ‘Plodovi Panonije’

 • 32

  Vocational Training for Souvenir Manufacturing

  On 26 April 2011, the vocational training for manufacturing souvenirs started for 40 women in-volved in the Project. The vocational training is held by the Center for Professional Rehabilitation in Osijek.

  The objective of the vocational training is to qualify the participants for independent manufacturing of souvenirs, namely independent creative work, such as traditional golden needlework, pottery and decorating glass and silk. Due to the fact that his programme requires a plenty individual work of an expert with each of the participants, as well as group and individual exercises, the sessions are held in smaller groups (up to 10 participants). The educative programme is planned to consist of at least 90 % practical work. At the end of the vocational training the participants’ knowledge is tested on the basis of the manufactured objects and they obtain the professional qualifi cation of “Manufacturer of traditional objects – souvenirs”. The programme will be verifi ed in the Ministry of Science, Education and Sport and will be recorded in the employment record card. �

  Association ‘Paleta – souvenira’

  We saw a light at the end of a tunnel, a tunnel of long-term unemployment. The light was the project of the European Union and the Regional Offi ce Osijek of the Croatian Employment Service “Empowering and Activating Women in the Labour Market”.We love to express ourselves creatively, which has motivated us to apply for the vocational training and we can claim that we did no mistake since it has given us hope that we will make a step for-ward and out of our diffi cult situation. Women are in a far less favourable position than men in the labour market, especially long-term unemployed women like us. Through the long-term unemploy-ment, the feeling of inability and low self-esteem has become worse every year. Along with exis-tential problems, these negative feelings lead to psychological problems. By attending the creative workshops of pottery, golden needlework and painting of glass and silk, we, the participants have

 • 33

  not only gained knowledge, but also new hope that something in our lives will change for the better. This increased the quality of our lives, which di-rectly infl uences our families.

  We want to thank the team of the Croatian Em-ployment Service and the Center for Entrepre-neurship in Osijek for helping us in various ways and enhancing us to work as a team and accom-plish our ideas.

  The project itself, our creativity and our love for cultural heritage and tradition, which is dying out, have empowered us to carry out our idea and establish an association. The association ‘Paleta – suvenira’ was registered on 11 August 2011 with 38 members who have taken part in the voca-tional training.

  We have participated on several fairs where we presented our products as an association to the broader public. On the fi fth fair in Donji Miholjac, held on 16 and 17 September 2011, with the title ‘Economy and Tourism’, we won an acknowledgement for the best souvenir on the fair. That confi rmed that we are on the right way and we should continue with our work and with even more optimism to follow the light from the beginning of this story.

  The fi rst results of our work are visible and we hope our future work will show how valuable our association and this project are, especially in this region, where unemployment is a widely spread and long-term issue. �

  Representatives of the association ‘Paleta – suvenira’

  Fairs Attended

  Osijek, 16 April 2011 / Eggs in the City Colours On 16 April 2011 the City of Osijek organized for the thirteenth time the traditional pre-Easter event “Eggs in the Colours of the City” on the Ante Starčević Square. The event was arranged in cooperation with cultural institutions, associations for national minorities and civic associations,

 • 34

  as well as elementary schools, the Pre-school centre and the Centre for education “Ivan Štark”, and it represents the diversity and richness of costumes of our city during lent and in the Easter time and the “Flower Parade” which consists of young children from the elementary schools of Osijek who are dressed as fl owers which they made themselves. Just before Palm Sunday on the main square in Osijek, the diversity and richness of costumes of our city and the whole region of Slavonia and Baranja during lent and in the Easter time are demonstrated. The Center for Entre-preneurship in Osijek, as an association, has put a stand at disposal to the women involved in the Project “Empowering and Activating Women in the Labour Market” and organized the sales and presentation of their souvenirs.

  Osijek, 9 – 10 September 2011 / “Tradition for the Future”The Center for Entrepreneurship in Osijek has, in cooperation with their partner, the Municipality of Apatin, and the joined partners, the City of Osijek, the Municipality of Bilje, the Municipality of Jagodnjak and the CSO “Samoborki salaši” together with the Royal Historical Society in Samobor from Serbia, organized a fair called “Tradition for the Future” on the oldest market square in Osijek. The goal was to promote traditional crafts, rural tourism, ecological agriculture and the cultural heritage from the region of the Osijek-Baranja County and the West Bačka District. The CSO “Paleta-suvenira” presented their products on two stands.

  The fair has been organized within the framework of the project “Tradition for the Future” of the European Union programme IPA Cross-border Cooperation Croatia-Serbia. The main objectives of the projects have been to stimulate the local economy and to enhance new employment pos-sibilities through rural tourism and ecological agricultural production.

  Donji Miholjac, 16 - 17 September 2011 / Fifth Annual Fair in Donji Miholjac – Fair of Econ-omy, Crafts and AgricultureIn cooperation with the Center for Entrepreneurship in Miholjac LLC, the Croatian Employment Service Regional Offi ce Osijek was for the fourth time present on the fair in Miholjac, which took place this year under the title “Economy and Tourism”. The CSO “Paleta-suvenira” participated and received an acknowledgment for their original products as the best souvenir on the fair.

  Beli Manastir 24 September 2011 / Fair of Crafts and Entrepreneurship in Baranja 2011In cooperation with the Craftsmen Association of Baranja, the Croatian Employment Service Re-gional Offi ce Osijek took part in the Baranja Crafts and Entrepreneurship Fair. The CSO “Paleta-suvenira” presented their products on a stand.

  Valpovo, 1 October 2011 / Fifth Annual Fair in Valpovo – Fair of Crafts and Small Entrepre-neurshipIn cooperation with the Center for Entrepreneurship in Valpovo LLC, the Croatian Employment Service Regional Offi ce Osijek was, for the fi fth year in a row, present on the fair in Valpovo – the Fair of Crafts and Small Entrepreneurship. The CSO “Paleta-suvenira” presented their products on a stand. �

 • The Wise Woman’s Stone

  A wise woman has on the way to the mountains found a valu-able stone in a stream. The next day she met a traveller who was hungry so the wise woman opened her purse to share her food with him. The hungry traveller saw the precious stone in the woman’s purse and asked the wise woman to give it to him. She gave it to him without hesitating. The trav-eller left happily because he was followed by luck. He knew that the precious stone was valuable enough to provide him with security through his whole life.

  But a few days later he returned looking for the wise wom-an. When he found her, he gave the stone back and said: “I thought this through, I know how valuable this stone is; nevertheless I give it back to you hoping that you can give me something more valuable. If you can, give me the gift of sharing; the same gif that made you give the precious stone to me.”

 • Europska komisija je izvršno tijelo EU.

  «Europska Unija ima 27 država Članica koje su odlučile postu-pno povezati svoje znanje, resurse i sudbine. Zajedno, tijekom razdoblja proširenja od 50 godina, izgradili su zonu stabilnosti, demokracije i održivog razvoja, istodobno zadržavajući kultur-nu različitost, toleranciju i slobodu pojedinca. Europska unija je predana dijeliti svoja postignuća i vrijednosti s drugim zemljama i ljudima izvan svojih granica.»

  Delegacija Europske Unije u Republici HrvatskojTrg žrtava fašizma 6, 10000 ZagrebTel: +385 (0) 1 4896 500; Fax: +385 (0) 1 4896 555E-mail: [email protected]

  Projekt provodiHrvatski zavod za zapošljavanjePodručna služba OsijekKneza Trpimira 2. 31000 OsijekTel: + 385 (0) 31 252 500; Fax: + 385 (0) 31 201 375E-mail: [email protected]; [email protected] Web: www.hzz.hr

  Dodatne informacije o projektuWeb: www.paleta-suvenira.hr

  Podatke pripremila / Beba Madunović, dipl.oec

  Partner na projektuUdruženje za mir i ljudska prava BaranjaŠandora Petefi ja 78. 31327 BiljeTel: +385 (0) 31 750 891; Fax: +385 (0) 31 750 892E-mail: [email protected] / Web: www.udruzenje-baranja.hr

  Udruga Paleta-suveniraKrapinsko naselje 19d, 31000 OsijekMob. +385 95 9064 502E-mail: [email protected]: www.paleta-suvenira.hr

  Udruga žena Plodovi PanonijeMostarska 135, 31000 OsijekE-mail: [email protected]

  Ova publikacije je izrađena uz pomoć Europske Unije. Sadržaj ove publikacije je isključiva od-govornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji način ne odražava službena stajališta Eu-ropske Unije. Di

  zajn

  /tisa

  k: G

  rafi k

  a, O

  sije

  k, 1

  0.20

  11.

  Projekt fi nancira Europska Unija.This project is funded by the European Union.