Osiguranje zivota

Embed Size (px)

Citation preview

UVODOsiguranje ivota predstavlja oblik zatite osiguranika ili njemu bliskog lica za sluaj nesree koja ga moe zadesiti. Na ovaj nain ovek se na vreme obezbeuje od rizika smrti, odnosno gubitka ili smanjenja sposobnosti privreivanja. ivotno osiguranje otklanja tetne posledice oba rizika. Iako dugo zabranjivano, zbog objanjenja daje nemoralno izvlaiti korist od smrti ili nezgode, danas je ugovor o ivotnom osiguranju opte prihvaen u svim pravnim sistemima. ivotno osiguranje slui proirenju socijalnog (obaveznog) osiguranja. U razvijenim drutvima kroz privatno ivotno i penzijsko osiguranje vri se korekcija sistema penzijskog osiguranja zasnovanog na naelu generacijske solidarnosti, poto penzioni fondovi sve tee podnose optereenje velikog broja penzionera. Tako, na primer u vajcarskoj u ukupnom portfelju socijalnih osiguranja udeo privatnih ugovora ini 30%. Pored navedene socijalne funkcije ivotno osiguranje u svakoj privredi igra znaajnu ulogu kao izvor kreditiranja razvoja. Sa stanovita drave plaanje premije ivotnog osiguranja kumulira sredstva koja imaju znaaj tednje, koja je dugorona, unapred odreena i namenska. Stoga se ona moe upotrebiti kao izvor kreditiranja i investiranja. Sa stanovita pojedinca, polisa ivotnog osiguranja moe se upotrebiti i kao garancija za kredit, to osiguraniku moe obezbediti sredstva za ulaganje ili zadovoljenje iznenadnih potreba. Imajui u vidu znaaj koji ivotno osiguranje ima za privredu svake drave, ono zahteva poseban odnos drave u domenu poreske politike. Stoga se u najveem broju zemalja premije ivotnog osiguranja oslobaaju poreza.

1

1. TEHNIKE OSNOVE OSIGURANJA IVOTAOsiguranje ivota bazira na naelima zakona velikih brojeva, a to je osnovni zakon u teoriji verovatnoe i statistici. Formulisao ga je vajcarski matematiar Jakob Bernouli (1654-1705), a kasnije ga je doradio i uoptio francuski matematiar Denis Poason (1781-1840). Sutina ovog zakona je u tome da se, ukoliko se posmatra veliki broj sluajeva, mogu uoiti odreene pravilnosti u nastupanju jednog dogaaja. to je broj posmatranih sluajeva vei, pravilnost u nastupanju jednog dogaaja je vea, a odstupanja su manja. Ako se odreeni dogaaj posmatra pojedinano, on predstavlja sluaj, dok u velikom broju posmatranja postaje zakonitost. Stoga se zakonitost ispoljava samo u masi sluajeva, ona nije vidljiva kod pojedinanih jedinica od kojih je masa sastavljena, niti deluje kod nekih grupa tih jedinica. Tako, recimo, ukoliko je od deset ljudi odreene starosti umrlo njih pet to ne znai daje verovatnoa smrti za ljude te starosti 50%. Poznato je da svaki ovek mora umreti, ali se ne zna kada e to biti, jer je smrt nekog lica budui neizvestan dogaaj. Ukoliko se, pak, posmatra velika grupa ljudi, moe se sa velikim procentom tanosti utvrditi da e godinje u toj grupi umreti odreen broj ljudi. Zbog toga i zakon velikih brojeva ima veliki znaaj u osiguranju, jer eliminie neizvesnost osiguravaa u pogledu ukupnog broja pokrivenih rizika i omoguava tanije predvianje nastupanja osiguranog sluaja. Stoje broj osiguranih predmeta vei i zahvata ire podruje i stoje trajanje osiguranja due, ostvarivanje odreenog sluaja je ravnomernije i blie oekivanom. Zato je u mnotvu, tj. masi osiguranih objekata postoji vea mogunost tanijeg odreivanja buduih osiguranih sluajeva, a time i proraun buduih finansijskih obaveza, na osnovu ega se odreuje visina sredstava potrebnih za njihovo pokrie, tj. za izravnavanje rizika. Raunske osnove obrauna tarifa u osiguranju lica ine: 1 tablice smrtnosti,

obraunska kamatna stopa i trokovi provoenja osiguranja.

1.1. Tablice smrtnostiTablice smrtnosti sadre niz pokazatelja od kojih je osnovni izravnata verovatnoa smrtnosti na osnovu kojih se izraunavaju sve ostale biometrijske funkcije: verovatnoa doiljenja, kretanje broja ivih i broja umrlih u okviru odreenog skupa, izraunatog na osnovu verovatnoe smrti. Pomou ovako dobijenih vrednosti broja ivih i broja umrlih lica i odgovarajue kamatne stope, izraunavaju se komutativni brojevi koji slue za obraun neto premija u osiguranju ivota.2 Osnovni faktori koji utiu na smrtnost su: dob, pol, zanimanje, nain ivota, klima i slino). Opte je zapaanje da je ivotni vek u razvijenim zemljama u poslednjih nekoliko decenija znatno porastao. Produenje prosenog ivotnog veka stvara znaajne probleme za funkcionisanje redovnih penzionih fondova. Trend smanjenja smrtnosti takoe za osiguravae moe znaiti povean rizik (kod osiguranja za sluaj doivljenja), a neto manji rizik u sluaju osiguranja za sluaj smrti. Meutim, ova okolnost u svakom sluaju treba da bude uzeta u obzir kod utvrivanja tarifa.Tabela 1. predstavlja tablice smrtnosti koje je 29.aprila 1999.godine objavio Department of the Treasury, Internal Revenue Service, U.S., kao zvanini dokument za regulaciju korienja aktuarskih tabela za obraunavanje anuiteta, doivotne rente itd. Tablice smrtnosti se formiraju na osnovu podataka o smrti u velikoj populaciji. Podaci o populaciji se dobijaju na osnovu popisa stanovnitva koje se obino vri svake desete godine. Firme koje se bave osiguranjem ivota koriste tabele smrtnosti koje mogu da se zasnivaju na populaciji svih njenih osiguranika.1

,,Uvod u osiguranje i ivotna osiguranja, Jova Miloradi, Dragan Mrki, Neboja arkovi, ,,Zaslon 2006 abac, strana 942

Jelena Koovi, on. cit., strana 51 2

Tabela 1. Tablice smrtnosti

Age (x)0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

L (x) Age (x)100000 99064 98992 98944 98907 98877 98850 98826 98803 98783 98766 98750 98734 98713 98681 98635 98573 98497 98409 98314 98215 98113 98006 97896 97784 97671 97556 97441 97322 97199 97070 96934 96791 96642 96485 96322 96150 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

L (x) Age (x)95969 95780 95581 95373 95156 94928 94687 94431 94154 93855 93528 93173 92787 92370 91918 91424 90885 90297 89658 88965 88214 87397 86506 85537 84490 83368 82169 80887 79519 78066 76531 74907 73186 71357 69411 67344 65154 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

L (x)62852 60449 57955 55373 52704 49943 47084 44129 41091 37994 34876 31770 28687 25638 22658 19783 17046 14466 12066 9884 7951 6282 4868 3694 2745 1999 1424 991 672 443 284 175 105 60 33 17 0

Izvor: Department of the Treasury, Internal Revenue Service, U.S., 1999

Na osnovu tablica smrtnosti mogu se izraunavati sledee verovatnoe.3

Verovatnoa da e osoba sa x godina starosti iveti bar jo jednu godinu:

Verovatnoa da e osoba sa x godina starosti iveti bar jo n godina:

Verovatnoa da e osoba sa x godina starosti umreti pre navrenih (x+n) godina starosti:

1.2. Obraunska kamatna stopaOsiguranje ivota je uglavnom dugorono, jer se ugovori sklapaju na period od deset do trideset godina, ali se premija osiguranja ne menja. Zbog toga je prilikom ugovaranja osiguranja vaan izbor kamatne stope. Za obraunsku kamatnu stopu ne moe se uzeti aktuelna kamatna stopa, jer se ona, u skladu sa trinim uslovima menja na vie ili na nie. To je i razlog to se kao kamatna stopa koristi neto nia stopa od aktuelne, jer to garantuje osiguravau da e prihodi od plasmana biti vei od njihove kamatne stope.

1.3. Trokovi provoenja osiguranjaPrilikom kalkulisanja tarifa kod ivotnog osiguranja vodi se rauna o tri vrste trokova: - akvizicioni trokovi, koji obuhvataju trokove pribavljanja osiguranja, trokove provizije za agente osiguranja, trokove izdavanja polisa i slino. Ovi trokovi su jednokratni, s tim to se kod osiguranja kapitala odmeravaju proporcionalno osiguranoj sumi, dok se kod osiguranja rente odreuju proporcionalno vrednosti rente, -inkaso trokovi, koji obuhvataju sve trokove koji nastaju prilikom naplate premije osiguranja i -trokovi obrade i voenja portfelja. Ukalkulisani trokovi provoenja osiguranja se ne bi trebali poveavati tokom trajanja ugovora, stoje zapravo i nemogue zbog dugoronih ugovora.4

1.4. Matematika rezervaUgovor o osiguranju ivota se zakljuuje na due vreme, i, prema tome, za vreme trajanja ugovora ugovorne stranke unapred znaju da e se rizik pogoravati, samom injenicom starenja osiguranika. Znai, pogoranje rizika se mora unapred predvideti i izraunati. Situacija se reava tako to se kod osiguranja ivota ugovara srednja premija, koja je ista tokom celog trajanja osiguranja. Srednja premija se sastoji od dva dela. Prvi deo premije slui za pokrie rizika u tekuoj godini, a drugi deo slui za izravnavanje prvog dela premije kroz itavo vreme trajanja osiguranja. Prvi deo premije, koji slui za pokrie rizika za vreme od godinu dana, zove se riziko premija, a drugi deo tedna premija. Ovaj deo premije koji sainjava tednu premiju osigurava ne sme da utroi u toku jedne godine, ve to mora iz godine u godinu prenositi dok se osiguranje ne ugasi. Na taj nain se od tedne premije obrazuje matematika rezerva, ije izraunavanje osigurava mora da izvri krajem svake godine i da u svom bilansu obezbedi sredstva za njeno pokrie. Matematika rezerva osiguranja ivota obrazuje se u osiguranju ivota po naelu aktuarske matematike i ine ih razlika izmeu osigurane sume i premije osiguranja. Pod osiguranom sumom podrazumeva se sadanja vrednost buduih obaveza osiguranja. Pod tehnikom premijom osiguranja podrazumeva se sadanja vrednost buduih obaveza ugovaraa osiguranja.3 Svrha formiranja matematike rezerve je rezervisanje sredstava tekuih premija kako bi osigurava bio u mogunosti da odgovori svojim obavezama u budunosti. Sredstva matematike rezerve se u poslovanju osiguravaa iskazuju kao pasiva, a zove se matematika, jer se izraunava matematikom metodom na osnovu tablica smrtnosti i kamatne stope. Ilustracije radi, u hrvatskoj pravnoj literaturi i zakonodavstvu matematika rezerva se definie kao ukamaena tedna premija na odreeni dan, odnosno razlika izmeu sadanje vrednosti prihoda i sadanje vrednosti rashoda po ugovoru o osiguranju ivota. Tako je i u pravu Bosne i Hercegovine.

2.ISKUSTVO DRUGIH ZEMALJA U OBLASTI OSIGURANJA IVOTAZa razliku od situacije u Srbiji i Crnoj Gori, osiguranje ivota je u ekonomski i socijalno stabilnim drutvima nezaobilazan deo sistema obezbeenja socijalne sigurnosti stanovnitva. U takvim uslovima ispoljavaju se sve fmansijske prednosti raznolikih oblika osiguranja ivota, kako na pojedinanom, tako i na irem, drutvenom planu. Stoga prikaz stranih iskustava u razvoju osiguranja ivota moe da nam prui neophodna saznanja o uspenosti razliitih modaliteta organizovanja ove naroite vrste osiguranja lica u pojedinim dravama i ire, u okvirima Evropske unije. S obzirom na karakteristike pravnog sistema dravne zajednice Srbije i Crne Gore, uporednom analizom obuhvaene su one drave u kojima je veoma razvijeno trite osiguranja i praksa osiguranja ivota. Neke od njih, kao na primer, Sjedinjene Amerike Drave i Japan pripadaju anglo-amerikom pravnom sistemu, dok je Nemaka izdvojena kao predstavnik evropskih drava ije je zakonodavstvo izgraeno na tradiciji kontinentalnog pravnog sistema pa je u tom smislu zakonodavstvo ove drave uporedljivo sa pravom Srbije i Crne Gore. Analiza je, osim toga, obuhvatila propise Evropske unije, budui da se u predstojeem postupku pridruivanja Evropskoj uniji oekuje intenziviranje aktivnosti na usklaivanju prava osiguranja Srbije i Crne Gore sa tzv. komunitarnim ili, drugaije reeno, pravom Evropske unije.

3

lan 50 Zakona o osiguranju imovine i lica 5

Sjedinjene Amerike DravePrvo drutvo za osiguranje ivota u Sjedinjenim Amerikim Dravama osnovano je 1759. godine, samo sedam godina nakon osnivanja Filadelfijskog udruenja za osiguranje stambenih objekata od tete prouzrokovane poarom (1752. godine), koje je osnovao Benjamin Franklin. Ovo drutvo, koje i danas posluje, te se smatra najstarijim drutvom koje se bavi osiguranjem ivota u svetu, osnovano je pod nazivom Drutvo za pomo siromanim i ugroenim prezviterijanskim svetenicima i siromanim i ugroenim suprugama i deci prezviterijanskih svetenika". Inae prvo udrueno drutvo za osiguranje ivota u Sjedinjenim Amerikim Dravama je osnovano 1835. godine pod nazivom New England Life". Ameriko osiguranje se danas moe klasifikovati u tri osnovne kategorije:-

ivotno osiguranje, osiguranje od nezgoda i zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine i osiguranje od odgovornosti.

Prema vrsti osiguranja kojom se bave, osiguravajua drutva se dele na: drutva za osiguranje ivota, drutva za osiguranje imovine i odgovornosti, drutva zdravstvenog osiguranja i osiguranja od nezgoda.Na zakonodavnom planu problematika osiguranja je u nadlenosti drava lanica. Sredinja figura u regulaciji delatnosti osiguranja je poverenik osiguranja, koji se u nekim dravama naziva i vrhovni nadzorni organ osiguranja. Ovaj organ se stara o sprovoenju zakona o osiguranju i vri opti nadzor nad poslovanjem. Imenuje ga guverner drave. Svi poverenici su udrueni u Nacinalno udruenje poverenika osiguranja (Nacional Association of Insurance Commissioners - NAIC). Ovo udruenje postoji od 1871. godine. Ha nivou NAIC-a razmenjuje se informacije i koordiniraju se aktivnosti. NAIC upuuje preporuke zakonodavnoj i izvrnoj vlasti. Tokom 1989. godine, NAIC je ustanovio minimalne standarde finansijske regula-tive drava, a 1990. godine ustanovio sistem NAIC-ovih potvrda dravne regulacije. Kada je u pitanju osiguranje ivota, sve polise ovog osiguranja su gotovinske polise. Svako lice ima neogranieni interes za osiguranjem vlastitog ivota i moe preneti interes za osiguranje na drugoga. Znai, ne postoji zakonsko ogranienje iznosa osiguranja koji , lice moe zakljuitk na neiji ivot i ne postoje zakonska ogranienja u pogledu imenovanja korisnika. U pogledu interesa za osiguranjem, kada osiguranje zakljuuje neko drugo lice, a ne lice o ijem se ivotu radi, problem se reava tako to je obavezan pristanak tog lica. U zakonodavstvima nekih drava se pravi izuzetak kod suprunika, tako da oni mogu osiguravati jedan drugog bez meusobnog pristanka. U praksi se svi ugovori osiguranja ivota mogu se podeliti na dve vrste: one koji pruaju samo osiguranje ivota (osiguranje na odreeni rok) i one koji ukljuuju element tednje ili investicija, koji nazivamo gotovinske polise. Na osnovu ovog sistema podele, proizvodi osiguranja ivota se dele na:-

osiguranje na odreeni rok, doivotno osiguranje, darovno osiguranje, univerzalno osiguranje ivota, prilagodljivo osiguranje ivota, promenjivo osiguranje ivota.

6

Osiguranje na odreeni rok je takva vrsta osiguranja koja prua zatitu na odreeno vreme. To vreme moe iznositi jednu, pet, deset ili dvadeset godina. U svom osnovnom obliku, osiguranje na odreeni rok kupuje se za odreeno vremensko razdoblje i nominalno se plaa samo ako osiguranik umre tokom tog vremena. Ako osiguranik nadivi dati rok, plaanje se ne obavlja. Doivotno osiguranje se pojavljuje u dva oblika, kao stvarno doivotno i doivotno uz ogranieno plaanje. Stvarno doivotno osiguranje se odnosi na ugovore u kojima se premije plaaju doivotno. Osnovna prednost stvarnog doivotnog osiguranja je da prua kontinuiranu zatitu za stalne potrebe i, s obzirom da sadri gotovinsku vrednost, ima funkcije i tednje i zatite. Doivotno osiguranje uz ogranieno plaanje se razlikuje od stvarno doivotnog samo u nainu plaanja premije. Ovde se premija plaa u kraem vremenskom periodu, recimo dvadeset godina, ali osiguranik uiva zatitu na nominalnu polisu za ostatak ivota i nakon to prestane sa plaanjem. Univerzalno osiguranje ivota je uvela osiguravajua kua Hutton Life 1979. godine. Razlika u odnosu na tradicio-nalno doivotno osiguranje je u tome to se premija, gotovinska vre-dnost i nivo zatite mogu menjati i prilagoditi na gore i na dole u toku trajanja ugovora, u skladu sa potrebama vlasnika polise. Druga razlike je u tome to se kamate na gotovinsku vrednost polise usklauju sa tekuim kamatnim stopama, ali postoji odreeni minimum, koji iznosi 4%. Promenljivo osiguranje ivota je takva vrsta ugovora u kome osiguranik ima pravo investiranja gotovinske vrednosti polise i snosi investicioni rizik (koji je posledica fluktuacija goto-vinske vrednosti) te prima naknadu za sluaj smrti. Prema polisi varijabilnog ivotnog osiguranja, iznos premije je fiksan, ali nominala varira gore-dole. Gotovinska vrednost polise nije zagarantovana i fluktuira prema profitu na portfelj u koji je investitor investirao premije. Osigurava obino nudi osiguraniku izbor investicija, ukljuujui obveznice, akcije ili uzajamne fondove. Prilagodljivo osiguranje ivota uvedeno je 1971. godine. Prva ga je pimenila osiguravajua kompanija Minnesota Mutual. Ovu polisu osiguranja ivota nametnula je potreba pojedinaca da u toku trajanja osiguranja menja visinu premije, u skladu sa svojim mogunostima. U skladu sa ovim uplatama, vrednost polise se poveavaili smanjuje. Darovno osiguranje ivota je takvo osiguranje koje se zakljuuje na period od deset ili dvadeset godina, kojim se obavezuje osiguravajua kompanija da plati nominalu polise i u sluaju doivljenja i u sluaju smrti osiguranika, u toku trajanja osiguranja. Nakon 1984. godine, kada je donesen novi poreski zakon, ova vrsta osiguranja ivota je slabo zastupljena, zbog toga to premije znatno premauju iznos potreban za fmansiranje naknada u sluaju smrti, pa se u pomenutom zakonu ne kvalifikuju kao osiguranje ivota. U osiguravajuoj praksi zastupljeni su i neki posebni oblici osiguranja ivota, koje svakako treba spomenuti. To je osiguranje ivota za otplatu hipoteke. Radi se o takvoj vrsti osiguranja koja obezbeduje da e se nastaviti plaanje hipoteke u sluaju smrti lica koje ima ovu obavezu. U polisi se postepeno smanjuje iznos osiguranja tokom trajanja hipoteke, a ako ugovara osiguranja otplati hipoteku, polisa istie bez vrednosti u isto vreme kada je nestala i potreba za zatitom. Interesantno je pomenuti i polisu za osiguranje dece. Ova polisa u stvari predstavlja upotrebu osiguranja ivota u investicione svrhe, a cilj je obezbeenje trokova kolovanja dece. Polisa se izdaje na nominalnu vrednost, ali se ona automatski poveava (obino pet puta), sa navrenjem punoletstva - dvadeset prvom godinom ivota. Polise osiguranja ivota u Sjedinjenim Amerikim Dravama imaju povoljniji poreski tretman na dva naina. Kao prvo, iznos obaveze prema korisniku prilikom smtri osiguranika u naelu se ne ukljuuje u oporezivi dohodak. Isto tako, ugovarau se ne oporezuje ostvareni dohodak koji je ostvaren naplatom ivotnoG osiguranja. Zakon o smanjenju deficita iz 1984. godine uvodi definiciju ivotnog osiguranja i ustanovljava dva testa za odreivanje da li je neki ugovor ugovor o ivotnom osiguranje ili ne. Ako se konstatuje da se ne radi o ugovoru o ivotnom osiguranju, deo istog osiguranja ivota tretira se kao ivotno osiguranje na odreeni rok. Gotovinska vrednost pri ustupanju tretira se kao depozit, a prihod ostvaren na tim sredstvima bie oporezovan.7

JapanOsiguranje ivota u Japanu poetkom XXI veka prolazi kroz period znaajne transformacije zbog izmena zakona o osigu-ranju, ozbiljnih promena u ekonomiji i rastue konkurencije ulaskom stranih osiguravajuih kompanija. Osiguranje ivota u Japanu se moe danas podeliti u tri grupe: tradicionalno domae osiguranje novije domae osiguranje i, uee stranih osiguravajuih kompanija. Tradicionalno domae osiguranje (najveim delom drutva za uzajamno osiguranje) su nudila vrlo slian spektar usluga kroz glomazno organizovanu mreu prodavaa. Premije su bile fiksne u svim kompanijama na priblino istom nivou. Polise su obezbeivale garantovane kamatne stope i inilo se da ne predstavljaju veliki teret za osiguravae u odreenom trenutku. Meutim, tokom devedesetih godina jedan osigurava (Japan Postal Service - JPS) je poveao kamatne stope na nivo koji je bio skoro tri puta vii od ponuenih kamatnih stopa od strane najveeg osiguravaa Nipon Life. Treba napomenuti daje iza JPS nezvanino stajala vlada. Osiguravajue kompanije su se nale u tekoj situaciji zbog nemogunosti postizanja ravnotee aktive i pasive. Drugim recima, kamate na plasmane su bile daleko manje od kamate garantovane u polisama. To je i osnovni razlog kolapsa osiguranja ivota tokom devedesetih godina XX veka. Treba istai da su japanske osiguravajue kompanije najvei deo svog profita (oko 90%) delile u vidu dividendi svojim osiguranicima. To je dovelo do toga da su fondovi i rezerve bili ekstremno mali jer nije bilo drugih mogunosti izdvajanja. Novije osiguravajue kompanije su, pouene loim iskustvom, poele da razmatraju naine kreiranja drugaijih polisa i mehanizme zatite od trinih fluktuacija. Kompanije kao to su Sony i Prudential US su angaovale finansijske eksperte u cilju kreiranja novih strategija. Neoptereeni problemima koje su imale domae kompanije, strani osiguravai su zauzeli znaajan deo japanskog trita, bilo daje re o konsolidaciji ili o preuzimanju drugih kompanija. Niko nije mogao da zamisli da e prinosi osiguravajuih drutava pasti tako nisko nakon, skoro trideset godina stabilnog rasta. Danas, tradicionalne domae kompanije na strani pasive imaju portfolio sa prosenom garantovanom stopom u intervalu od 3,2% do 3,8%, dok su prinosi na desetogodinje obveznice pali na 1,4%. Razlika izmeu prinosa na aktivu i garantovanih kamatnih stopa se naziva negativna irina". Na primer, 31. 3. 2001. godine Nipon Life je prikazao u svojim izvetajima gubitke proistekle iz negativne irine" u iznosu od 320 milijardi JPY (preko 2.4 milijarde USD). Recesija japanske ekonomije znaajno je umanjila poverenje u finansijske institucije a samim tim i u ivotno osiguranje. Najvie tete su pretrpele tradicionalne domae kompanije koje su se suoile sa smanjenim obimom novih poslova ali i s prekidom ve zakljuenih ugovora. Kombinovano delovanje ovih faktora je dovelo do neophodnosti restrukturiranja sedam najveih osiguravajuih kompanija tokom 1997. godine. Ove kompanije su zajedno imale oko 18 miliona osiguranika. Tri kompanije su prole proces restrukturiranja primenom novog Zakona o poslovima osiguranja koji je stupio na snagu 1996. godine. Smatrajui daje potrebna brza akcija koja e doneti koristi svima koji su zainteresovani za konsolidaciju osiguravajuih kompanija, japanska vlada je donela Corporate Rehabilitation Law od 30. 6. 2000. godine koji je primenjen na sve sledee kompanije koje su ule u proces restrukturiranja. Privilegije iz polisa su znaajno smanjene to je omoguilo i smanjenje rezervi za oko 10% i garantovanih kamatnih stopa u blioj budunosti. Znaajan deo reforme bilo je i uvoenje Policyholder's Protecton Corporation (RRS). RRS zastupa interese vlasnika polisa u procesu koji su se vodili pred nadlenim sudovima. Istraivanja trita su pokazala daje osnovni kriterijum kojim se rukovode potencijalni kori-snici usluga finansijska snaga osiguravaa.

8

Daljnji proces reformi je podrazumevao preispitivanje efikasnosti testa solventnosti koji su neke osiguravajue kompanije bile prole ali su ipak bankrotirale. Pokazalo se da japanski raunovodstveni propisi ne prepoznaju negativnu irinu". Obaveze se iskazuju po stopama kada su polise prodate, pre nego to su se ostvarili prinosi po tekuoj stopi. Smatra se da e prihvatanje Meunarodnih raunovodstvenih standarda u znaajnoj meri omoguiti realnije iskazivanje obaveza. Najvei deo osiguravajuih kompanija ima kapitalnu podrku od banaka s kojima ima tradicionalno dobre odnose. Kompanije za ivotno osiguranje kupuju akcije banaka ali istovremeno deponuju i svoja sredstva. Takav odnos se naziva dvostruki prenos" i znaajno uveava rizik sistemske krize u finansijskom sektoru. Umesto ovog odnosa osiguravajue kompanije formiraju alijansu i trae alternativne naine da uveaju kapital, ukljuujui i proces razdruivanja. Tokom perioda ekonomskog rasta finansijski sistem u Japanu su karakterisala: -

-

ogranienja novih ulazaka na podruje finansijskog poslovanja, ogranienja u pogledu obima operacija na svega nekoliko podruja finansijskog trita, ogranienja konkurencije banaka, osiguravajuih kompanija i kompanija koje su se bavile HOV.

Ove ograniavajue odredbe su bile korisne za stabilizaciju kreditnog i finansijskog sistema imajui u vidu opasnost od bankrota. Meutim, odredbe su uguile konkurenciju izmeu finansijskih institucija a to je dovelo do situacije gde su efikasne finansijske institucije ostvarivale znaajne profite, a neefikasne su se odravale u ivotu i dovele do pojave oligo polistike konkurencije i do smanjenja efikasnosti menadmenta tih institucija. Praksa je pokazala da takav sistem ne funkcionie i daje potrebno liberalizovati finansijsko trite. Mere deregulacije su dovele do lakeg ulaza na finansijsko trite, formiranja holding kompanija, novih kanala prodaja itd. Restriktivne mere su ostale na snazi u smislu: 1) odravanja snage u poslovanju osiguravajuih drutava (konsolidacija rezervi iz polisa i margine solventnosti, pravednija raspodela dividendi vlasnicima polisa), 2) obezbeenje marginalne solventnosti u smislu uspostavljanja sistema za rano upozoravanje i sistema garancija plaanja teta, 3) realizovanje potenih uslova konkurencije u oblasti marketing sistema (objanjavanje vrste usluge i uspostavljanje fer" sistema prodaje osiguranja), 4) zabrana monopola i neprikladnih ogranienja prilikom prodaje osiguranja. Japanski dravni organi su smatrali da e jaanjem ovih mera doprineti konsolidaciji trinih principa. to se tie trita osiguranja ivota, stvari su se radikalno promenile nakon bankorta Nissan Life, kada je 4000 ljudi ostalo bez posla. Garantovane kamatne stope na polise su smanjene, kao i sume osiguranja, a poslovanje kompanija za ivotno osiguranje se nalo pod velikim medijskim kritikama. U sve to su se ukljuili i agenti osiguranja koji nisu birali sredstva da ocrne poslovanje drugih osiguravajuih kompanija, sve u cilju pridobijanja osiguranika ije je poveranje znaajno poljuljano. Nakon bankrota Nissan Life, postalo je obavezno izvetavanje o stepenu solventnosti ili ocena finansijskog stanja. Ocena fmansijskog stanja ili kreditnog rejtinga se koristila prilikom emisije korporativnih obveznica. Meutim, japansko trite osiguranja ivota pretrpelo je u 2001. godini jo jedan steaj. Sve je iznenadio steaj Tokyo Mutual Life, koji je krajem marta 2001. godine objavio da ne moe podmiriti preuzete obaveze vredne 275 miliona dolara.

9

Kreditna intervencija Daiwa banke, koja je trebala poslouiti spreavanju insolventnosti nije pomogla, jer je vrednost deonica nastavila padati. Tokyo Mutual Life je svojim osiguranicima na ulaganja, odnosno uplaene premije jemio prihod od 4,5%, a na tritu je za svoja ulaganja uspeo postii samo 1,6% prihoda. Kamate u Japanu su skoro pale na nultu stopu, a cene deonica u koje osiguravai ulau su nie nego ikad. Iako su osiguravai potraili izlaz u ulaganju u dravne obveznice, ali i one donose tek 1% kamata. Zbog opte krize pale su i cene nepokretnosti. Zbog toga je i dolo do masovnog otkazivanja ugovora o ivotnom osiguranju. Analitiari smatraju da bi, ukoliko banke ne budu interve-nisale dajui pomo osiguravajuim kompanijama, moglo doi do domino efekta" od kojeg se donedavno snano trite osiguranja ivota u Japanu nee lako oporaviti. Pokazuje se da ni japansko trite osiguranja ivota nije ostalo poteeno promena koje su se prvi pug javile u Sjedinjenim Amerikim Dravama. Dugo vremena osiguravajue kompanije su bile inertne i nisu obraale panju na ono to se deavalo na finansijskom tritu. Pojavili su se drugi konkurenti koji su nudili bolje pogodnosti za ulaganje i tednju. Logian sled dogaaja bio je da su ljudi plasirali svoja sredstva tamo gde je kamata bila najvea. Dogaaji u Japanu i Sjedinjenim Amerikim Dravama su prisilili osiguravajue kompanije da potpuno reogranizuju svoje poslovanje, ponude iri spektar usluga i da uvedu mehanizme zatite od rizika promene kamatne stope. Drugim recima, poeli su da se trino ponaaju.

NemakaOsiguranje ivota je u Nemakoj ve godinama najpopularniji instrument obezbeenja penzijske zatite i pored toga to u ovoj zemlji dravni sistem socijalnog osiguranja dobar i obezbeuje sigurnost svojim graanima u treem ivotnom dobu. Obavezno penzijsko osiguranje ini osnovu dravnog sistema socijalnog osiguranja u Nemakoj. Ono postoji od 1889. godine, i zasniva se na sistemu generacijske solidarnosti (tzv. pay as you go), dakle, iz sadanjih prihoda. Doprinos za penzijsko osiguranje je 20%, pri emu polovinu plaa poslodavac, a polovinu zaposleni. Prosena penzija se ostvaruje iz etrdesetpet godina penzijskog osiguranja i prosene plate i iznosi 70% poslednje isplaene neto plate. Sistem je uspeno funkcionisao, ali je demografskoim razvojem, te produenjem prosenih godina ivota, pojaan pritisak na penzijske fondove, poto sada na dva zaposlena dolazi jedan penzioner, a oekivanja su da e do 2030. ovaj odnos biti 1:1. Dobrovoljno penzijsko osiguranje koje uplauje poslodavac je sve manje privlano za poslodavce, zbog pojaanih poreskih obaveza. Na tritu osiguranja ivota u Nemakoj najvaniji proizvod je meovito osiguranje ivota. Ovi ugovori se zakljuuju na vremenski period od dvadesetpet do trideset godina. Osiguraniku e kod ugovora o meovitom osiguranju ivota u sluaju smrti ili za sluaj doivljenja isteka roka o osiguranju biti isplaena ugovorena osigurana suma i uee u dobiti. Osiguravajue kompanije svojim osiguranicima isplauju oko 97% dobiti, a esto i vie zbog otre konkurencije na nemakom tritu ivotnog osiguranja. Tako korisnik osiguranja moe oekivati da e, istekom ugovora koji je trajao dvadesetpet ili trideset godina naplatiti dvostruku osiguranu sumu. Druga vana vrsta osiguranja ivota je rentno osiguranje. Kroz ovaj oblik osiguranja osiguranik prima redovnu penziju do kraja ivota, koja je zajemena. Ovo osiguranje postoji u obliku odgoenog rentnog osiguranja, za koje se meseno uplauje kroz radni vek, a penzija se poinje isplaivati u trenutku penzionisanja. U drugom obliku isplata penzije poinje odmah, a penzija se finansira jednokratnom uplatom kod osiguravajue kompanije.10

Posebno interesantan oblik ivotnog osiguranja je osigu-ranje ivota vezano za vrednost udela u investicionim fondovima (unit linked insurance). Ovaj oblik osiguranja ivota doivio je bum", pa je u 2000. godini bio najbolje prodavani pro-izvod ivotnog osiguranja u Nemakoj, ispred meovitog osiguranja ivota ili osiguranja rente. Posebno je bio dinamian razvoj rentnog osiguranja veza-nog za investicione fondove, koje je dostiglo ak 10%. Meutim, ovo osiguranje skopano je sa rizikom, poto osiguranik u potpunosti snosi rizik ulaganja, pa se moe dogoditi da osiguranik izgubi sve uplaene premije. Neki osiguravai su u svojoj ponudi sainili osiguranje ivota ija je uspenost vezana za nemaki berzovni indeks uz zajemenu kamatu. Ovako koncipirano ivotno osiguranje postiglo je znaajan uspeh ne samo na tritu osigu-ranja u Nemakoj, nego i u Francuskoj, Engleskoj i vajcarskoj. Vano dopunsko osiguranje koje se redovno prodaje uz osiguranje ivota je tzv. dodatno osiguranje od nesposobnosti za rad, pri emu se profesionalna invalidnost od najmanje 50% smatra osiguranim sluajem. U tom sluaju obino se isplauje renta. Krajem 2000. godine u Nemakoj je zakljueno ukupno 88 miliona ugovora o osiguranju ivota, od ega je ak 55% domainstava sklopilo jedno ili vie ivotnih osiguranja. Ukupno isplaene osigurane sume prele su u 2000. godini ak 97 milijardi DEM. Kompanije za osiguranje ivota u Nemakoj su specijalizovane samo za ovaj vid osiguranja. Naroita panja posveuje se kontroli poslovanja osiguravajuih kompanija, sa ciljem da se obezbedi ispunjenje obaveza iz ugovora o osiguranju ivota, i na taj nain potpuno zatite intersi osiguranika. Kontrolu nad radom osiguravajuih kompanija vri Nadzorni organ, u skladu sa Zakonom o nadzoru u osiguranju. Ovaj zakon predvia veoma stroge odredbe koje se tiu prorauna cenovnika, tehnike rezerve i ulaganjima sredstava prikupljenih prodajom ivotnog osiguranja. 1nsistira se na naelu najvee sigurnosti i isplativosti prilikom stalnog odravanja likvidnosti osiguravajue kompanije. Sredstva koja predstavljaju zakonsku matematiku rezervu uvaju se u posebnom fondu i pojedinano unose u registar. Ovim fondom se upravlja odvojeno od drugih sredstava. Zahvaljujui ovakvoj rigoroznoj kontroli u Nemakoj za poslednjih pedeset godina nije zabeleen nijedan steaj osiguravajue kompanije. Drava tradicionalno podstie graane da ulau u osi-guranje ivota, na taj nain to je uvela itav niz poreskih olakica. Meutim, poslednjih godina uoava se obrnuta pojava jer postoji tendencija smanjenja poreskih olakica, stoje rezultat injenice da se na isti nain tretiraju doprinosi za ivotno osiguranje i doprinosi za dravno penzijsko osiguranje. Kod poreskih osloboenja ili olakica razliit je tretman pojedinih vidova osiguranja ivota. Tako, na primer, kod meovitog osiguranja ivota, osigurana suma za isplatu i kamate od kapitaliziranog osiguranja ivota osloboeni su poreza ako se isplate nakon dvanaest godina. Ako se ugovor raskine, onda se kamata ukljuena u zadnjoj godini oporezuje kao dohodak. Kod privatnog rentnog osiguranja kamata koja se ostvaruje u razdoblju tednje takoe je osloboena poreza, kao i dividede iz riziko osiguranja. Osiguranje ivota vezano za berzovni indeks je proizvod koji se temelji na dvanaestogodinjem trajanju ugovora, a najmanje 60% premije namenjeno je pokriu rizika smrti, pa stoga dobici kod ovog osiguranja u pravilu neoporezivi. Poreska osloboenja se gube u sluaju prevremenog raskida ili kapitalizacije zbog prestanka plaanja premije. Treba oekivati da e skora budunost doneti takav sistem oporezivanja penzijskog osiguranja, ukljuujui i osiguranje ivota, koji e biti usmeren na oporezivanje isplata iz osiguranja, uz potpuno poresko osloboenje doprinosa.

11

FrancuskaFrancuzi sa ponosom istiu daje njihov sunarodnik Blez Paskal tvorac matematike teorije verovatnoe, na kojoj se zasniva osiguranje ivota. Zaista, istorijske injenice potvruju daje on u prepisci sa Pierre Fermatom 1654. godine, razmatrajui neki problem vezan za kockanje, postavio osnovu rauna verovatnoe koji je tek 1714. godine vajcarac Jakob Bernouli afirmisao sa zakonom velikih brojeva. Ako bi, nekim sluajem, agente osiguranja koji prodaju osi-guranje ivota u Francuskoj upitali ko garantuje da e osigurana suma biti isplaena, oni bi odgovorili: tradicija! Kao argument za tu tvrdnju pozvali bi se na Bleza Paskala. Tradiciju ivotnog osiguranja u Francuskoj je zapoeo Lorezo Tontino jo u XVII veku. Po njemu se i danas jedan sistem uzajamnog osiguranja ivota naziva tontine. Po njegovim uputstvima drava je prodala odreeni broj osiguranja doivotne rente sa jednakom cenom 300 livri po glavi. Formirano je etrnaest isplatnih razreda, sa rentama prema starosti korisnika rente. Rentu umrlih nasleivali su preiveli. Poslednju rentu je crimila neka gospoa sa doivljenjem 96 godina, u iznosu 73.500 lkvri, dok je glavnica uplaene premije ostala dravi. Meutim, tim osiguranje bila je obuhvaena relativno mala i zatvorena grupa, po principu uzajamnosti. Prvu osiguravajuu kompaniju koja je imala veliki broj zakcuenih ugovora o osiguranju ivota osnovao je u Francuskoj Etjen Klavijer 27. jula 1788. godine. Sedite ove kompanije bilo je u Parizu u ulici Richelieu, gde se i danas nalaze sedita velikih banaka i osiguravaa. Ova kompanija je bakrotirala 1793. godine, a osniva Klavijer je izvrio samoubistvo, jer je novac osiguranika utroio na finansiranje rata sa Engleskom. Nakon toga, u francuskoj sredini smatralo se daje osiguranje ivota nemoralno. I to uprkos injenici daje ve postojala jaka tradicija osiguranja, naroito u oblastima osiguranja imovine i osiguranja brodova i robe u pomorskom transportu. Poslovanje osiguravajue kompanije za osiguranje ivota La Royal de Clavier obnovili su 1817. godine bankari Laffitte i Delessert, ali su ubrzo promenili kompaniji ime u Pheenhc. Interesantna je injenica da su sva osiguravajua drutva u Francuskoj nacionalizovana 1946. godine, ali je potom izvrena privatizacija, tako da su od 1986. godine ponovo sve osiguravajue kompanije u Francuskoj u privatnom vlasnitvu. U narednim decenijama kroz procese ukrupnjavanja kapitala osiguravajue kompanije su se fuzionisale, tako da su ranije uvene kompanije LVnion (UAP), Les Assurances Generale de France (AFG) i druge ule 1998. godine u sastav novog drutva osiguranja pod skraenim nazivom AHA. Danas Francuzi preferiraju klasine vrste pojedinanog osiguranja ivota, premda su najvie zastupljee: dobrovoljno penzijsko i zdravstveno osiguranje, koje su veoma dobro razvijene. U Francuskoj ima preko 11 miliona aktivnih ugovora o osiguranju ivota. Klasina individualna osiguranja ivota koja su najee zastupljena su: 1) meovito osiguranje kapitala, 2) termfiks" osiguranje kapitala, 3) osiguranje odloene line doivotne rente, 4) osiguranje odloene line privremene rente. Takoe je popularno zakljuivanje sledeih polisa osiguranja: za venanje i za kolovanje, kao i osiguranje na ivot dva lica (u obliku osiguranja kapitala ili osiguranja rente).

12

Ukoliko je ugovorom o osiguranju predvieno da od smrti lica (ugovaraa ili osiguranika) zavise odreeni finansijski efekti, bilo daje re o prestanku obaveze uplata premija ili isplati osigurane sume, pre zakljuivanja ugovora, naroito ako se radi o velikim osiguranim sumama, obavezan je lekarski pregled. Kod zakljuivanja osiguranja za sluaj smrti veina osiguravaa poveava osnovnu premiju doplatom ukoliko je osiguranik pua. Premija se takoe uveava doplatom i ako osigu-ranik ima prekomernu telesnu teinu (body mass index). Meovito osiguranje ivota obavezuje osiguravajuu kompa-niju da isplati ugovorenu osiguranu sumu neposredno ako osiguranik umre u toku trajanja zakljuenog osiguranja ili sa datumom isteka perioda osiguranja za sluaj doivljenja. Sa druge strane, ugovara osiguranja je duan daplaa ugovorenu premiju u rokovima dospea. Kao i kod meovitog osiguranja, posle plaene premije najmanje za tri godine, osiguranik ima pravo: 1) da prestane sa plaanjem preostalih rata premije u kom se sluaju osigurana suma redukuje (tzv. kapitalizacija osiguranja), ili 2) da otkupi vrednost polise, u kom sluaju dobija tedni deo uplaenih premija osiguranja. Klasino osiguranje odloene doivotne ili privremene line rente uglavnom zakljuuju osobe koje se bave tzv. slobodnim zanimanjima (umetnici i slino) jer se u praksi mnogo ee javlja osiguranje iju premiju delimino ili u potpunosti plaa poslodavac za sve zaposlene, prema razliitim emama dobro-voljnog penzijskog osiguranja. Inae, dobrovoljno penzijsko osiguranje je veoma rasprostranjeno u Francuskoj. Veoma je popularno osiguranje kapitala za venanje, naroito u seoskim podrujima. esto roditelji i roaci mladih osoba praktikuju da im kao roendanski poklon urue polisu osiguranja kapitala za venanje. Ovako osigurani kapital je tradicionalno devojaki miraz, ali su esto osiguranici i mukarci. Uglavnom postoje dve vrste polisa za ovo osiguranje: 1) bez redukovanja osigurane sume u sluaju da ugovara osiguranja umre i zbog toga ne budu uplaene sve ugovorene rate premije i 2) sa redukovanjem osigurane sume, ukoliko zbog smrti ugovaraa ne budu uplaene sve rate premije. Kod osiguranja rente za kolovanje najee se premija ne ugovara sa jednokratnim plaanjem, ve u ratama. Slino kao i kod osiguranja za venanje mogu biti ugovoreni sluajevi: 1) bez redukovanja osigurane sume u sluaju da ugovara osiguranja umre i zbog toga ne budu uplaene sve ugovorene rate premije i sa redukovanjem osigurane sume, ukoliko zbog smrti ugovaraa ne budu uplaene sve rate premije. Osnovni oblici zakljuenja osiguranja ivota dva lica jesu ugovori o osiguranju zajednikog kapitala i ugovori o osiguranju zahednike rente. Kod osiguranja zajednikog kapitala osiguravajua kompanija je u obavezi da isplati osiguranu sumu u sluaju smrti jednog od osiguranih lica i sa tom isplatom pre-staje vanost polise. Na visinu isplate nema uticaja okolnost u odnosu na plaanja premije, jer prestaje obaveza laanja premije za rate koje kasnije dospevaju.2)

13

Kod osiguranja zajednike rente postoje razliite varijante kod kojih je uslov za primanje zajednike rente da su oba osigurana lica u ivotu ili da se renta isplauje samo za period nadivljenja (na primer: udovika renta). Radi usaglaavanja nacionalnog zakonodavstva sa Treom direktivom Evropske unije iz oblasti ivotnog osiguranja (br. 92/96 od 10. 11. 1992. godine), Francuska je uvela primenu izravnate tablice smrtnosti u prateoj regulativi iz oblasti osiguranja (akti A 335-1, A132-1 iz 1993. g sa dopunama iz 1995. godine. U osiguranju za sluaj smrti uvedene su tablice TD 88-90), u osiguranju za doivljenje tablice TV 88-90 i u osiguranju rente tablice TPRV 93. Komutativni brojevi, na kojima se zasnivaju tarife premija, izraunavaju se primenom stope 3,5%. U dravnom nadzoru nad poslovanjem osiguravajuih kompanija zakonskom regulativom osiguranja (R-334-11) propisana je minimalna margina solventnosti koja iznosi 4% matematike rezerve.

3. Harmonizacija prava osiguranja ivota u okviru EUUjednaavanjem ili tzv. harmonizacijom nacionalnih prava osiguranja na osnovu direktiva komunitarnog prava postie se jedan od proklamovanih ciljeva vezanih za ostvarivanja pune slobode i jednakog poloaja privrednih subjekata u obavljanju finansijskih usluga na jedinstvenom tritu osiguranja drava - lanica Evropskog saveza. Rimski ugovor iz 1958. godine kojim je osnovana Evropska ekonomska zajednica (EEZ), ne sadri posebne odredbe koje se odnose na osiguranje. Usaglaavanje propisa kojima je regulisana oblast osiguranja zemalja lanica Evropske ekonomske zajednice, kasnije Evropske unije, vreno je putem direktiva Saveta EEZ. Sve direktive donesene u oblasti osiguranja imale su jedinstven cilj ostvarivanje jedinstvenog evropskog trita na kome e vladati sloboda pruanja usluga osiguranja. Opti program za ukidanje ogranienja za ostvarivanje slobode osnivanja i slobode pruanja usluga usvojio je Savet ministara 18.12.1961. godine. Zadaci iz programa koji su se odnosili na osiguranje nisu uraeni u predvienim rokovima, ali su ipak dugotrajni i teki poslovi privedeni kraju tako da se danas moe govoriti o postojanju jedinstvenog evropskog trita osiguranja i o komunitarnom ili evropskom pravu osiguranja. Prva Direktiva za osiguranje ivota ima veliki znaaj za uspostavljanje trita osiguranja ivota. Njome se eleo postii cilj da se delatnost osiguranja ivota obavlja na elom podruju Evropske ekonomske zajednice pod istim uslovima, kako u pogledu osnivanja, tako i u pogledu poslovanja drutava za osiguranje koja se bave poslovima osiguranja ivota. U poslovima osiguranja ivota drutva za osiguranje moraju imati:

-

Sredstva tehnike rezerve moraju biti tolika da se uredno izvravaju sve dospele obaveze. Ova sredstva moraju biti u istoj valuti kao i obaveze i moraju e nalaziti u istoj dravi u kojoj drutvo za osiguranje obavlja delatnost.

-

Marginu solventnosti ine osnivaki kapital, sredstva rezervi, nerasporeena obit i druga sredstva koja ne slue za izvravanje obaveza iz ugovora. Radi e o elementima solventnosti koje mogu da se kontroliu nezavisno od matematike rezerve o kojoj inae propisi nisu usaglaeni. Minimalna margina solventnosti utvruje se za vrste osiguranja kod kojih se formira matematika rezerva (osiguranje ivota, osiguranje rente), u iznosu od 4% matematike rezerve (obraun uzima u obzir i faktor reosiguranja), a za dopunska osiguranja oja se sprovode uz osiguranje ivota (na primer, osiguranje nezgode sa pokriem rizika nesposobnosti za rad, osiguranje za sluaj smrti usled nezgode, siguranje za sluaj invalidnosti zbog nezgode ili bolesti), visina se utvruje a osnovu obrauna koji polazi od iznosa premije u prethodnoj poslovnoj odini i iznosa teta u samopridraju osiguravaa i ukupnog iznosa teta (onih oje su u samopridraju osiguravaa i koje su prenete na reosiguravaa).14

-

Garantni fond kod osiguranja ivota iznosi 1/3 margine solventnosti i on treba a obezbedi da drutvo za osiguranje ima toliko sredstava da margina solventnosti ne bude ispod pro-pisanog minimalnog iznosa garantne rezerve. Za drutva za osiguranje koja se bave osiguranjem ivota minimum sredstava garantne rezerve iznose 800.000 eura. Kada je u pitanju osiguranje ivota, prva Direktiva postavlja i zahtev za odvojeno obavljanje poslova ivotnog od ostalih neivotnih osiguranja. Ovo je uinjeno sa ciljem da se osiguranicima prui najbolja mogua zatita, poto osiguranje i-vota u sebi sadri i elemente tednje. Sva drutva za osiguranje koja su se bavila delatnostima osiguranja imovine i osiguranja ivota istovremeno, nastavila su sa radom, ali je bilo predvieno da se ubudue nova drutva za osiguranje koja se ele baviti osiguranjem ivota, mogu baviti samo tom vrstom osiguranja. Druga Direktiva o osiguranju ivota odnosi se na slobodu pruanja usluga osiguranja ivota i njome su uinjene znatne izmene i dopune prve Direktive. Ova Direktiva je prelazno reenje, jer se njome premouje praznina izmeu prve direktive, ije je teite na olakavanju slobode rada i poslovanja drutava za osiguranje koji se bave osiguranjem ivota i tree Direktive, koja uvodi potpun sistem osiguranja Evropska unija, koji podrazumeva potpunu slobodu poslovanja i pruanja usluga na teritoriji Evropske unije. Ova Direktiva odreuje da se na ugovor o osiguranju ivota primenjuje pravo drave u kojoj ugovara osiguranja ima prebivalite. Stranke meutim, mogu ugovoriti i vaenje prava zemlje iji je ugovara dravljanin. Osiguranjem ivota na teritoriji Evropske ekonomske zajednice se mogu baviti i drutva za osiguranje koje nemaju sedite u Zajednici, samo ako na teritoriji Zajednice osnuju filijalu. Osnivanje filijale podlee izdavanju dozvole za rad koja se moe izdati samo pod uslovimareciprociteta. U pogledu kontrole poslovanja i osnivanja, ovom Direktivom se odreuje da kontrolu osnivanja i poslovanja drutava zaosiguranje koja se bave osiguranjem ivota vri nadleni organ drave lanice u kojoj je glavno sedite. Trea Direktiva za osiguranje ivota stvorila je pravni osnov za funkcionisanje jedinstvenog trita osiguranja ivota na celoj teritoriji Evropske unije. Ova Direktiva ukida sva ogranienja, kao i trea Direktiva o neivotnim osiguranjima. Ona propisuje da uprava drutva za osiguranje koje se bavi osiguranjem ivota mora ispunjavati kriterije osposobljenosti i pouzdanosti za poslove upravljanja. Isto tako, drutvo mora na zahtev nadlenog dravnog organa dostaviti podatke o akcionarima sa veinskim udelom i iznosima tih udela. Pored toga, detaljno se navode informacije koje je drutvo za osiguranje duno u pismenom obliku predoiti buduem osiguraniku pre sklapanja ugovora o osiguranju. U pogledu kontrole, odredbe Direktive predviaju znatno otriju kontrolu od strane dravnog organa, nego kada je u pitanju osiguranje imovine. Taj organ moe od drutva za osiguranje traiti na uvid tehnike osnove koje su koritene za izraunavanje premije i tehnikih rezervi. Ipak, najveu panju Direktiva posveuje sredstvima tehnike rezerve i plasmanima ovih sredstava. Tenje da se na poseban, celoviti nain uredi oblast osiguranja ivota doprinele su da Evropski parlament i Evropski savet donesu 5. novembra 2002. godine najnoviju Direktivu koja se iskljuivo odnosi na osiguranje ivota. Ovom direktivom zamenjeni su ranije direktive koje su se odnosile na oblast osi-guranja ivota, a radi lakeg snalaenja, na kraju teksta di-rektive data je tabela sa uporednim pregledom vaeih normi iz odgovarajuih direktiva koje se tiu osiguranja ivota. Razlog donoenja direktive jeste injenica da je osiguranje ivota jedno od najrazvijenijih vrsta osiguranja u dravama lanicama Unije, da ostvaruje naroiti ekonomski efekat u privredi, kao i daje svaka drava zainteresovana za ovu vrstu osiguranja kroz koju se kumuliraju velika novana sredstva graana. Direktiva o osiguranju ivota iz 2002. godine ima za cilj da se u jo veoj meri ostvari harmonizacija u primeni komunitarnih propisa koji se odnose na slobodu osnivanja i po-slovanja (vrenja usluga) organizacija za osiguranju ivota na jedinstvenom tritu Evropske Unije.

15

Stoga se ve u Preambuli, u kojoj su definisani ciljevi koji se nastoje postii Direktivom, naglaava potreba da se nacionalna trita osiguranja ivota poveu u jedinstveno integrisano trite. Harmonizacija propisa treba da omogui uzajamno priznavanje datih dozvola za rad i nain kontrole poslovanja osiguravajuih organizacija. Regulisano je da e ovlaenje za rad osiguravajuoj organizaciji dati nadleni dravni organ drave lanice na ijem je podruju sedite organizacije, kao i da e matina drava prtiti finansijsko stanje privrednih subjekata koji se bave osiguranjem ivota (naroito u pogledu njihove solventnosti). Poto su to inae osnovni uslovi za uspeno poslovanje organizacija koje se bave osiguranjem ivota, naglaeno je da drava lanica ne srne zahtevati od ovih osiguravajuih drutava da investiraju sredstva tehnike rezerve u odreenu imovinu, a takoe da se mora insistirati da osiguravajue organi-zacije raspolau sredstvima matematike rezerve i dodatnim rezervama (margina solventnosti). Znaajno je takoe da u sluaju prestanka osiguravajue organizacije svaka drava lanica Unije mora obezbediti isti nivo pravne zatite svim osiguranicima bez obzira na njihovo dravljanstvo. Direktiva o osiguranju se ne odnosi na socijalno osiguranje, uzajamna osiguranja, niti na odnose koji su ureeni propisima o penzijskom osiguranju. Ipak, direktiva poznaje tzv. osiguranje tontines (eng.). Radi se o osiguranju koje je po svojoj pravnoj prirodi ugovor o oroenom ulogu na tednju: lanovi organizacije se udruuju sa ciljem da udrue svoje doprinose i da kasnije, po isteku ugovorenog roka izvre raspodelu sredstava koje su prikupili izmeu preivelih ili naslednika umrlih, sa kamatom, a no odbitku trokova. Direktiva posebno ureuje uslove za osnivanje organizacija za osiguranje ivota, nadlenost organa za izdavanje odobrenja i vaenje ovlaenja za rad (na elom tritu Unije i za sve vidove osiguranja ivota), uslove za rukovoenje organizacijom za osiguranje, obavezu nadlenog organa da se obavesti o identitetu akcionara odnosno lanova pre izdavanja dozvole za rad, pravo na sudsku zatitu organizacijama u sluaju odbijanja izdavanja dozvole i slino. Pitanje minimalnih poetnih rezervi sigurnosti se ne regulie direktno, ve je ostavljeno da se to naknadno regulie nacionalnim zakonodavstvima drava lanica Evropske unije. U posebnom, treem delu Direktive regulisani su principi i metodi nadzora nad finansijskim poslovanje organizacija za osiguranje. Osim toga, u okviru odredbi koje se odnose na tehniku rezervu, propisano je da e pojedina drava lanica propisati da je svaka osiguravajua organizacija duna da formira dovoljne tehnike rezerve, ukljuujui i matematiku rezervu. Drava moe traiti da osiguravajua organizacija pokrije sovju tehniku rezervu samo odreenom imovinom iz: 1. investicija (na primer u hartije od vrednosti), 2. dugovanja i potraivanja (kao to su dogovi reosiguravaa), 3. iz novca deponovanog u banci. U pogledu investicija nalae se da osiguravajua organizacija ne srne investirati: vie od 10% ukupnih tehnikih rezervi u jednu nepokretnost ili vie nepokretnosti koje predstavljaju jednu celinu,

vie od 5% u akcije i druge hartije od vrednosti istog lica,

vie od 5% u neobezbeene zajmove (uz ogranienje na 1% za svaki neobezbeen zajam, iskljuujui zajmove kreditnim organizacijama i organizacijama za osiguranje); vie od 3% u gotovini. Takoe, svaka organizacija za osiguranje mora raspolagati odreenom marginom solventnosti, a direktiva predvia naine za izraunavanje ove margine i propisuje da garantnu rezerva (koja ie moe biti manja od tri miliona evra) mora predstavljati jednu treinu traene margine solventnosti. U tenji da na celovit nain regulie oblast osiguranja ivota u Direktivi koja se odnosi na osiguranje ivota sadrane su odredbe o ugovoru o osiguranju, njegovom zakljuenju i raskidu, i merodavnom pravu koje se primenjuje na odnose regulisane takvim ugovorom. Takoe, posebna panja posveena je kontroli poslovanja i merama koje se mogu preduzeti prema osiguravajuim organizacijama koje loe finansijski posluju (ija je margina solventnosti pala ispod propisanog nivoa).

16

Pored navedene Direktive, koja se odnosi neposredno na poslove osiguranja ivota, pomenuemo jo i direktive kojima je bilo regulisano poslovanje drutava koja se bave osiguranjem ivota (iako one nemaju vie takav znaaj zbog donoenja Smernice iz 2002. godine o ivotnom osiguranju). Smernica broj 91/674 od 19.12.1991. godine o godinjim izvetajima i bilansima drutava za osiguranje, donosi znaajne promene u nainu formiranja finansijskih izvetaja, u prvom redu na strani aktive, gde se isputaju kategorije o dugotrajnoj i kratkotrajnoj imovini, a uvodi nova stavka -ulaganje". Na strani pasive uvedena je nova stavka tehnike rezerve". Raun dobiti se deli na dva dela, tzv . tehniki raun i netehniki raun. Ukoliko se drutvo za osiguranje bavi i ivotnim osiguranjem, uvedena je i posebna stavka tehniki raun ivotnih osiguranja". Direktivom broj 77/92 od 13.12.1976 godine predviene su mere koje bi trebalo primeniti mere u cilju lakeg efektivnog sprovoenja slobode osnivanja i slobode pruanja usluga osiguranju. Odreuje se meusobno priznavanje kvalifikacija potrebnih za obavljenje ovih poslova te se propisuje da svako lice koje je ovlateno za neposredno sklapanje ugovora o osiguranju mora raspolagati osnovnim znanjem iz komercijalnih i poslova osiguranja te imati potrebno iskustvo. Direktiva broj 98/78 od 27.10.1998. godine o dodatnom nadzoru osiguravajuih drutava unutar grupe povezanih drutava, nastoji omoguiti bolji uvid u finansjsko stanje drutava za osiguranje, reosiguranje koje je povezano sa drugim drutvima za osiguranje, reosiguranje, holdingom i slino. Organi za nadzor dobijaju dodatna ovlatenja za nadzor nad grupom, pogotovu u pogledu njenih povezanih finansijskih transakcija.

Tendencije razvoja osiguranja u svetu:

Izvor:

17

4. POTENCIJAL IVOTNOG OSIGURANJAOd ivotnog osiguranja, koje je kod nas u povoju, uz poreske olakice drave, za pet do est godina moe da se pribavi milijarda evra za nova ulaganja u zemlji. Osiguravajue kue, koje se bave ivotnim osiguranjem u naoj zemlji, pripremile su kompletan plan i program za Vladu Srbije u kome su precizno navele ta sve treba da se izmeni u propisima ne bi li se njihovom doslednom realizacijom, za pet do est godina, pribavila milijarda evra za najkvalitetnija dugorona ulaganja. Veliki deo posla treba da obavi i drava, ne samo stvaranjem odgovarajueg ambijenta za razvoj te vrste osiguranja, ve i poreskim olakicama za graane koji ulau u polise ivotnog osiguranja. Osiguravajue kompanije nude dravi da zajednikim snagama osetnije pokrenu ivotno osiguranje graana i da sa sadanjih desetak evra po stanovniku, po emu smo slabiji od zemalja u regionu, tu sumu podignu na nivo koji e pratiti ukupan razvoj privrede i standarda. To je model koji su Francuzi odavno uinili i imaju velikog uspeha, napominjui da je kod nas ovom vrstom osiguranja obuhvaeno, prema procenama oko 200.000 graana, a premija se kree izmeu 300 i 400 evra godinje. Osiguravajue kompanije trae da drava od uplaenih premija ivotnog osiguranja vlasnicima tih polisa sledee godine vrati 25 odsto kroz povraaj poreza. Time e ih sasvim dovoljno motivisati da se ukljue u tu vrstu osiguranja. Time bi drava za pet do est godina razvojem te vrste osiguranja mogla prikupiti milijardu evra za ulaganja na rok dui od 15 godina u najkvalitetnije dugorone hartije od vrednosti, a samim tim i u nove investicione projekte. Ulae se, dakle, u sigurnost graana i razvoj drave. Procena je da se oko tri milijarde evra nalazi u slamaricama. Tim pre, to je sama tehnologija te vrste osiguranja sasvim jednostavna i do tanina poznata. Za tako neto svako samo treba da prepozna svoj interes. Dugoronim ivotnim osiguranjem ne dobijaju samo klijenti, jer time tede i ulau u spokojniju budunost, ve i drava i osiguravajue kue, koje bi mogle da otvore nova radna mesta. Zato je potrebno da se osiguravajue kue kao i sama drava, potrude u razvoju svesti graana da drava nije svemogua i da oni moraju sami da razmiljaju i planiraju svoju budunost. ak i u mnogo razvijenijim zemljama, dravna penzija nije dovoljna, pa tako graani moraju sami da izdvajaju dodatna sredstva za vremena kada e im taj novac biti potreban. Od ukupne tednje u Srbiji, 95 odsto se nalazi kod banaka na tednji. Po dva procentna poena pripalo je ivotnom osiguranju i investicionim fondovima i onaj jedan jedini uzeli su dobrovoljni penzioni fondovi. To govori da je Srbija izvanredan potencijal u pogledu razvoja ivotnog osiguranja, ali u tom proizvodu industrije osiguranja svi moraju da nau svoj interes, graani, drava i osiguravajue kue i to na veoma duge staze.

18

U Hrvatskoj se za ivotno osiguranje izdvaja 81, a u Maarskoj 181 evro. Za uzimanje stambenog kredita je u pojedinim bankama zivotno osiguranje jedan od uslova. Meu prvim bankama koja je kao obavezu uvela i uplatu ivotnog osiguranja jeste Sosijete eneral . Bez obzira na to to to predstavlja izvesni dodatni troak, treba imati u vidu da se radi o kreditima s rokom otplate i do 30 godina. Uplatom osiguranja klijent se osigurava da ako se neto dogodi nekretnini i njemu kao korisniku kredita, on ili njegova porodica nee ostati bez nekretnine koju su kupili na kredit. U sluaju smrti korisnika kredita osiguravajua kua isplauje dug banci. U Rajfajzen banci polisa ivotnog osiguranja korisnika kredita takoe se uzima kao opcioni instrument obezbeenja stambenog kredita osiguranog kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita. Na taj nain klijentu se kod Korporacije umanjuje provizija za 0,25 odsto. U praksi se deavalo da pojedina osiguravajua kua odbije da proda ivotno osiguranje zajmotraiocu jer ima odreenu hroninu bolest, ali da je osiguranje dobio kod druge osiguravajue kue uz veu premiju.

19

ZAKLJUAK:Makorekonomsko okruenje karakterie mali ekonomski rast i rast inflacije. Kamatne stope su na prilino niskom nivou. ivotno osiguranje nastavlja svoj rast, posebno zahvaljujui razvijenim industrijskim zemljama. U razvijenim zemljama usled starenja populacije dolazi do rasta prodatih proizvoda penzijskog osiguranja. Premija neivotnog osiguranja ima razliit rast u razvijenim zemljama i zemljama u razvoju. U razvijenim industrijskim zemljama dolazi do pada premije osiguranja. Strane firme su dominirale sektorom osiguranja u Srbiji. Godine 2008, ukupno poveanje premija je bilo skoro 16,5 odsto, iako je osnova za rast bila relativno niska. Trite i dalje nudi dosta potencijala, jer indikatori pokazuju relativno mali prodor osiguranja i skromni udeo premija osiguranja u BDP-u. Razlozi za kupovinu ivotnog osiguranja: budua penzija je uvek manja od zarade, iznenadna smrt ili teka bolest nosioca prihoda u porodici moe znatno ugroziti standard ivota svih drugih lanova, osiguranjem ivota mogu se reiti vana ivotna pitanja, kolovanje dece, stupanje u brak, kupovina stana, izgradnja porodine kue, ili obezbediti dodatna sredstava za stare dane. Prepreke za razvoj trita ivotnog osiguranja: Nizak nivo privrednog rasta praen slabom kupovnom moi stanovnitva Neureeno finansijsko trite to se odraava na plasmane sredstava rezervi osiguravajuih drutava Usporene aktivnosti na stvaranju jedinstvenog trita na nivou BiH Nezakonit nastup stranih osiguravatelja na tritu Gubitak povjerenja u osiguravajua drutva usljed njihove este nelikvidnosti i kanjenja u isplati naknada Kanjenje sa reformom penzionog sistema

20