of 20/20
KVANTITATIVNO OGRANIČENJE NAKNADE NEIMOVINSKE ŠTETE KOD OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI primjer iz prakse Suda Europske Unije Berislav Matijević, dipl.iur .

OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE · PDF fileprimjer iz prakse Suda Europske Unije ... Obvezno osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila

 • View
  234

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE · PDF fileprimjer iz prakse Suda Europske Unije ... Obvezno...

 • KVANTITATIVNO OGRANIENJE NAKNADE NEIMOVINSKE TETE KOD

  OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI

  primjer iz prakse Suda Europske Unije

  Berislav Matijevi, dipl.iur.

 • NEIMOVINSKA TETA

  - otvoreno za raspravu -

  to adekvatno korespondira teini povrede pravaosobnosti, kad novana naknada neimovinsketete ne nalazi svoju ekvivalenciju u visini sametete?

  Koja je to neka donja ili gornja granica, jedneprimjerene novane naknade neimovinske tete?

 • NEIMOVINSKA TETA

  - trenutno rjeenje -

  pravina novana naknada

  l. 1100 ZOO(1) U sluaju povrede prava osobnosti sud e, ako nae da to teinapovrede i okolnosti sluaja opravdavaju, dosuditi pravinu novanunaknadu, nezavisno od naknade imovinske tete, a i kad nje nema.

  (2) Pri odluivanju o visini pravine novane naknade sud e voditirauna o jaini i trajanju povredom izazvanih fizikih boli, duevnihboli i straha, cilju kojemu slui ta naknada, ali i o tome da se njome nepogoduje tenjama koje nisu spojive sa njezinom naravi i drutvenomsvrhom.

 • NEIMOVINSKA TETA

  - pravina novana naknada -

  donja granica naknade neimovinske tete

  ... ako nae da to teina povrede i okolnosti sluaja opravdavaju ...

  gornja granica neimovinske tete

  ... voditi rauna o jaini i trajanju povredom izazvanih fizikih boli, duevnih boli i straha,

  cilju kojemu slui ta naknada ...

 • NEIMOVINSKA TETA- trenutno rjeenje -

 • NEIMOVINSKA TETA- nedostaje -

 • NEIMOVINSKA TETA

  - osiguranje od automobilske odgovornosti -

  oslanjanje na pravila i visine novane naknade neimovinske tete koja vrijede u opem odtetnom

  pravu

 • NEIMOVINSKA TETA

  ITALIA

  inovacija kodificiranog prava bez intervencije zakonodavca

  damnum unum

  Codice delle assicurazioni private (CAP)

  Zakon o osiguranju

  (DL 7 settembre 2005, n. 209)

 • CAP

  posebne odredbe za ozljede koje proizau iz tetnih dogaaja prouzroenih motornim

  vozilima i plovilima

  l. 138. - predvien je poseban sustav naknade za ozljede od 10 100% trajnog invaliditeta

  l. 139. - predvien poseban sustav naknade za ozljede do 9% trajnog invaliditeta

 • NEIMOVINSKA TETA

  ITALIA

  trenutno rjeenje

  a) za micro ozljede (od 1 9 % invalidnosti)kao posljedica ozljeda proizalih izprometnih nesrea, tablice vezane uz l. 139Zakona o osiguranju

  b) za sve ostale ozljede koje ne proizlaze iz prometnih nesrea tablice suda u Milanu

 • sluaj Petillo

  SEU C-371/12 od 23. sijenja 2014.

  Obvezno osiguranje od graanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila

  Direktive 72/166/EEZ, 84/5/EEZ, 90/232/EEZ i 2009/103/EEZ Prometna nezgoda Nematerijalna teta Naknada tete Nacionalne odredbe koje za prometne nezgode uvode posebne naine izrauna,

  koji su za rtve nepovoljniji od onih predvienih opim sustavom graanskopravne odgovornosti

  Usklaenost s tim direktivama

 • Petillo- injenino stanje -

  Prometna nezgoda u Italiji.

  Vozilo A sa stranje strane udarilo vozilo B, kojim je upravljao gsp. Petillo. Uslijed toga

  gsp. Petillo zadobio je tjelesne ozljede.

  Utvrena je iskljuiva odgovornost vozaa vozila A.

  Gsp. Petillo je isplaeno je sukladno l. 139. CAP isplaeno cca. 4.800 eura.

 • Petillo- injenino stanje -

  Odvjetnik gsp. Petilla pokree pred sudom parnicuprotiv osiguratelja a radi naknade integralne tetepo opim pravilima odtetnog prava CC l. 2059. na koji se naslanjaju sudske tablice, jer se ispostaviloda bi gsp. Petillo po tim tablicama imao pravo nanaknadu od cca. 10.000 eura.

  Razlika izmeu onoga to je primio na osnovi l. 139. CAP i onoga to bi primio da teta nije posljedica prometne nezgode, a po sudskim

  tablicama, iznosi cca. 5.300 eura

 • SEU- prethodni postupak

  Temeljna je zadaa Suda EU osigurati potivanje prava u primjeni i interpretaciji prava Unije.

  Kako bi se osigurala uinkovita i ujednaena primjenu zakonodavstva Unije te izbjeglo razliito tumaenje prava, nacionalni se sudovi imaju pravo, obratiti se

  Sudu sa zahtjevom za tumaenjem prava Unije.

 • Petillo- prethodno pitanje -

  Da li je nacionalnom zakonodavcu drave laniceEU u svjetlu Direktiva, koje ureuju obveznoosiguranje od automobilske odgovornosti,doputeno da obvezujuim pravnim kriterijimaprocjene, koji se primjenjuju samo na prometnenezgode, predvidi kvantitativno ogranienjeodgovornosti za neimovinsku tetu za kojuodgovaraju osiguratelji koji su u smislu tih istihdirektiva dune jamiti obvezno osiguranje za tetunastalu upotrebom vozila?

 • Presuda SEU

  - svrha AO Direktiva nije usklaivanje sustavagraanskopravne odgovornosti drava lanica, ve jenjihova svrha usklaivanje osiguravateljnog pokriagraanskopravne odgovornosti za tetu uzrokovanutreima motornim vozilima,

  - prema sadanjem stanju prava unije, drave lanicesu slobodne u okviru svojih sustava graanskopravneodgovornosti odrediti posebno koja se tetauzrokovana motornim vozilima treba naknaditi, aunutar onoga to nalau AO direktive

 • Presuda SEU

  - lanak 139. CAP koji predvia poseban sustavnaknade nematerijalne tete nastale zbog lakihtjelesnih ozljeda uzrokovanih prometnimnezgodama u cestovnom prometu, ograniavajuinaknadu navedene tete u odnosu na ono to jedoputeno na podruju naknade istovjetne teteuzrokovane na drukiji nain, a ne tim nezgodamanije protivan Direktivama AO

 • Presuda SEU

  - poseban sustav naknade nematerijalne tetenastale zbog lakih tjelesnih ozljeda uzrokovanihprometnim nezgodama u cestovnom prometu,ograniavajui naknadu navedene tete u odnosuna ono to je doputeno na podruju naknadeistovjetne tete uzrokovane na drukiji nain

  ne smije dovoditi do neproporcionalnog ograniavanja prava rtve na naknadu tete

 • Pitanje

  Imaju li oteenici u konkretnom sluaju pravo traiti izravno od tetnika

  (osiguranika) razliku do potpune naknade tete a po opim pravilima odtetnog prava

  (tablicama talijanskog suda)?

 • [email protected]