oscilacije-i-talasi (1)

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of oscilacije-i-talasi (1)

 • 7/23/2019 oscilacije-i-talasi (1)

  1/16

  1. Oscilatornokretanje

  2. Matematiko klatno3. Talasno kretanje

 • 7/23/2019 oscilacije-i-talasi (1)

  2/16

  Kretanje koje seposlije odreenogvremena ponavlja

  na isti nain.

  Periodino kretanje

  Ako se metalna kuglicapokrene iz najnieg

  poloaja u kome se nalazi

  u stanju mirovanja i pusti,ona vri kretanje as ujednom as u drugomsmijeru. To kretanje seponavlja vie puta na

  isti nain- uvijek za isto vrije

  Oscilatorno kretanje je

  periodino kretanje koje sevri po pravoj putanji

  oko ravnotenog poloaja.

 • 7/23/2019 oscilacije-i-talasi (1)

  3/16

  Pojmovi: Oscilacijaje:kada neko tijelo iz ravnotenog poloaja

  ode do najudaljenije take, vrati se ka ravnotenompoloaju, nastavlja da se kree do najudaljenijegpoloaja s druge strane i ponovo se vrati u ravnotenipoloaj. !"#"!$

  Amplituda:je maksimalna udaljenost od

  ravnotenog poloaja(A-B), (B-C) eriod je !T": je vrijeme potre#no da se

  izvri jedna punaoscilacija!A$%$A" &rekvencija! ":je #roj oscilacija koja se

  izvri u jedinicivremena.

  T

  v 1= Jedinica: Hz-herc

  %rekvencija

  A BC

 • 7/23/2019 oscilacije-i-talasi (1)

  4/16

  Odredi period klatna koje za 2min napravi!" oscilacija.

  st 120min2 ==n

  tT =

  480=n

  ?=TsT

  480

  120=

  sT 25,0=

 • 7/23/2019 oscilacije-i-talasi (1)

  5/16

  Odredi #rekvencij$ klatna iz pret%odno&primjera.

  sT 25,0=

  ?=v

  T

  v 1=

  sv

  25,0

  1=

  Hzv 4=

 • 7/23/2019 oscilacije-i-talasi (1)

  6/16

  Oscilacije mogu&iti:

  'lo(odne) to s$ oscilacije koje

  se vr*e pod dejstvom sopstvenesile oscilatora. Prin$dne) to s$ oscilacije koje se

  odr+avaj$ djelovanjem spolja*nje

  sile odnosno dovo,enjem ener&ijeoscilator$.

  -epri&$*ene)to s$ oscilacije

  kada im je amplit$da stalna.

  Pri&$*ene) to s$ oscilacije kojimaamplit$da opada tokom vremena.

 • 7/23/2019 oscilacije-i-talasi (1)

  7/16

  Matematiko klatno

  Pod matematikim klatnompodrazumjea !e malo tijeloo"je#eno o du$u nei!te$ljiunit, zanemarljie ma!e, kojemo%e da o!ciluje u ertikalnoj

  rani pod uticajem zemljinete%e&

  orm$la za periodoscilovanja

  g

  lT = 2

  Period o!ciloanja klatna zai!i

  od du%ine klatna i u"rzanjazemljine te%e, a ne zai!i od

  ma!e klatna i amplitude

  o!ciloanja

 • 7/23/2019 oscilacije-i-talasi (1)

  8/16

  1. /oliki je period oscilovanja matematiko& klatna d$+ine 00mm

  gT

  = 2

  281,9

  996,014,32

  s

  m

  mT =

  ?996,0

  81,9

  14,3

  2

  =

  =

  =

  =

  Tm

  s

  mg

  sT 2=

  2. ta je sek$ndno klatno3. /olika je d$+ina sek$ndno& klatna

  O2. ) klatno iji je T41s

  O3. ) l526cm.

 • 7/23/2019 oscilacije-i-talasi (1)

  9/16

  'e(anika rezonacija

  Pojava na&lo& pove7anja amplit$deoscilovanja oscilatora pri izjednaavanj$#rekvencije prin$dne sile sa nje&ovomsopstvenom #rekvencijom naziva serezonacija.

  102.&. vjetar je pro$zrokovao r$*enjeTacoma -arro8s Brid&e

 • 7/23/2019 oscilacije-i-talasi (1)

  10/16

  9a li je klatno sa #rekvencijom od 2:z $rezonanciji sa klatnom koje za 2min napravi" oscilacija

  600,5

  120v Hz

  s= =

  0

  0

  2

  120

  60

  ?

  v Hz

  t s

  n

  v v

  =

  =

  =

  1 nv

  T t

  = =0

  v v

  -;'< < =>?O-A-C;@;

 • 7/23/2019 oscilacije-i-talasi (1)

  11/16

  Me%aniki talasi

  Proces preno*enja oscilatorno& kretanjasa jedne na dr$&$ estic$ elastinesredine naziva se tala!.

  Mjesto $ kome zapoinje talasno

  kretanje naziva se izor tala!a& eometrijski o(lik koji o(raz$jede#ormacija nastala z(o& oscilovanjaestica sredina naziva setala!ni 'ront&

  =astojanje do koje& se oscilovanjeprenese kroz sredin$ za vrijeme od

  jedno& perioda naziva se tala!nadu%inaD

  Brzina tala!ajednaka je proizvod$

  talasne d$+ine i #rekvencije oscilovanja. vc =

  Tc =

  "s 6s

 • 7/23/2019 oscilacije-i-talasi (1)

  12/16

  Pro*ao je amac sa motorom ija je #rekvencijao(rtanja elise od "Ek:z. ;zmjereno je rastojanjeizme,$ dva s$sedna (rije&a od "cm.Odredi

  (rzin$ prostriranja talasa kroz vod$.

  ?

  6,0

  110004,0

  =

  =

  =

  c

  m

  sv

  s

  m240

  1

  4006,0

  =

  =

  =

  c

  smc

  vc

 • 7/23/2019 oscilacije-i-talasi (1)

  13/16

  Me%aniki talasi mo&$ (iti)

  popreni (tran!erzalni) tala!i: kadaestice sredine oscil$j$ normalno napravac kretanja talasa.

  uzdu%ni (lon$itudilni) tala!i:kadaestice sredine oscil$j$ $ pravc$prostiranja talasa.

 • 7/23/2019 oscilacije-i-talasi (1)

  14/16

  Me%aniki talasi

  @aina talasa je ener&ija kojase prenosi $ jednoj sek$ndikroz 1m2 normalno na pravacpreno*enja talasa.

  2m

  W

 • 7/23/2019 oscilacije-i-talasi (1)

  15/16

  =AF-OT>G-; POHOGA@

  Polo+aj $ kome s$ silekoje djel$j$ na oscilator $ravnote+i.

  < kojoj taki se nalazi

  ravnote+ni polo+ajE nacrte+$. O)BD /oje s$ sile $ ravnote+i

  kod ravnote+no& polo+aja

  klatna O)&ravitaciona i silazatezanjaD

  A BC

  &

  e

 • 7/23/2019 oscilacije-i-talasi (1)

  16/16

  /=A@I;

  %ttp)JJp%et.colorado.ed$JsimsJpend$l$mIla(Jpend$l$mIla(Ksr.%tml