38
Kriteriji vrednovanja i ocjenjivanja u nastavi ENGLESKOG JEZIKA od 5. do 8. razreda

os-vnazora-zg.skole.hros-vnazora-zg.skole.hr/upload/os-vnazora-zg/images/... · Web viewjest vrednovanje učeničkih postignuća koje se odvija za vrijeme učenja i poučavanja radi

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: os-vnazora-zg.skole.hros-vnazora-zg.skole.hr/upload/os-vnazora-zg/images/... · Web viewjest vrednovanje učeničkih postignuća koje se odvija za vrijeme učenja i poučavanja radi

Kriteriji vrednovanja i ocjenjivanja u nastavi ENGLESKOG JEZIKA

od 5. do 8. razreda

Nastavnici: Irena Graovac

Nikolina Radišić

Page 2: os-vnazora-zg.skole.hros-vnazora-zg.skole.hr/upload/os-vnazora-zg/images/... · Web viewjest vrednovanje učeničkih postignuća koje se odvija za vrijeme učenja i poučavanja radi

Elementi ocjenjivanja u 5., 6. i 7. razredu:

1. Slušanje s razumijevanjem 2. Čitanje s razumijevanjem 3. Govorenje4. Pisanje

Elementi ocjenjivanja u 8. razredu:

1. Jezične zakonitosti2. Pismeno izražavanje3. Usmeno izražavanje4. Razumijevanje

 Za prikupljanje informacija o učenikovu učenju i njegovim postignućima primjenjuju se raznoliki pristupi vrednovanju koji se međusobno razlikuju s obzirom na svrhu primjene, interpretaciju i korištenje prikupljenih podataka. Učenici će se vrednovati sumativno i formativno.  

Formativno vrednovanje jest vrednovanje učeničkih postignuća koje se odvija za vrijeme učenja i poučavanja radi davanja informacija o učenikovu napredovanju i unapređivanja budućeg učenja i poučavanja, poticanja učeničkih refleksija o učenju, utvrđivanja manjkavosti u učenju, prepoznavanja snaga te planiranja budućeg učenja i poučavanja. Iako ovo vrednovanje ne rezultira brojčanom ocjenom utječe na sveukupnu ocjenu iz samog predmeta. U toku godine učenike će se pratiti formativno putem raznovrsnih načina vrednovanja: rubrike, anegdotske zabilješke, učeničke mape, ciljana propitivanja za provjeru razumijevanja, promatranje učitelja, kviz, igranje uloga, domaće zadaće, kraće pisane provjere znanja, pisanje diktata, opažanja učenika tijekom individualnog rada ili rada u skupinama, rasprave u skupinama, samovrednovanje i vršnjačko vrednovanje i dr. 

Page 3: os-vnazora-zg.skole.hros-vnazora-zg.skole.hr/upload/os-vnazora-zg/images/... · Web viewjest vrednovanje učeničkih postignuća koje se odvija za vrijeme učenja i poučavanja radi

Vrednovanje naučenoga jest sumativno vrednovanje kojem je svrha procjena usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda nakon određenog (kraćeg ili dužeg) razdoblja učenja i poučavanja. Njime se sažimaju informacije o tome što učenik zna i može učiniti u određenoj vremenskoj točki kako bi se dokumentiralo i izvijestilo o njegovim postignućima i napredovanju. U tu se svrhu vrednovanje naučenoga uglavnom koristi ocjenama ili nekom drugom sumativnom procjenom. 

Učenici 5., 6. i 7. razreda imaju drugačije elemente i kriterije vrednovanja od učenika 8. razreda jer su oni u reformi, dok se 8. razredi još školuju po starim principima. Najveća razlika vidljiva je u elementu Jezične zakonitosti, koje su sastavni dio usmenog i pisanog izražavanja. Dok se u 8. razredima ovladanost njima ocjenjuje u posebnom elementu, u 5., 6. i 7. razredima može se vrednovati zasebno (formativno), a ocjenjuju se integrirano (sumativna procjena).

Razlika je vidljiva i u elementu Razumijevanje koje se u 5., 6. i 7. razredima dijeli u dva elementa Slušanje s razumijevanjem i Čitanje s razumijevanjem, dok se u 8. razredu slušanje s razumijevanjem i čitanje s razumijevanjem vrednuju u jednom elementu.Kod vrednovanja u rubrikama: Slušanje s razumijevanjem i Čitanje s razumijevanjem tekst podrazumijeva sve proizvode jezične upotrebe – govorni, pisani, vizualni ili multimodalni.  Multimodalni tekstovi kombiniraju jezik s drugim sustavima komuniciranja kao što su tiskani ili digitalni tekst, vizualna pomagala te zvučna ili govorna riječ.  Ovisno o godini učenja i poučavanja ishoda, tekstovi se razlikuju po dužini i složenosti.  Broj riječi koji definira dužinu teksta razlikuje se u receptivnim i produktivnim djelatnostima.  U djelatnostima slušanja i čitanja vrlo kratak tekst ima do 100 riječi, kratak tekst između 100 i 300 riječi (u 5. razredu 100 – 200 riječi, a u 6. razredu 200 –300 riječi), srednje dug tekst ima između 300 i 600 riječi (u 7. razredu 300 – 500, a u 8. razredu 500 – 600 riječi), dok dug tekst ima više od 600 riječi. U djelatnostima govorenja i pisanja vrlo kratak tekst ima do 40 riječi, kratak između 40 i 80 riječi (u 5. razredu 40 – 60 riječi, u 6. razredu 60 – 70 riječi, a u 7. razredu 70 – 80 riječi), srednje dug tekst ima između 80 i 200 riječi (u 8. razredu 80 – 100 riječi), a dug tekst više od 200 riječi.  Složenost teksta ovisi o kvantitativnim i kvalitativnim pokazateljima složenosti i učenikovu poznavanju teme teksta. Kvantitativni pokazatelji složenosti odnose se na obilježja riječi i rečenica poput dužine, učestalosti i složenosti, a kvalitativni pokazatelji na vrstu teksta, složenost izloženih ideja, stil autora i način na koji je tekst strukturiran i prezentiran. Budući da su učenikova prethodna znanja o temi treći čimbenik o kojemu ovisi složenost teksta, procjena složenosti, uz navedene pokazatelje, ovisi i o stručnoj  procjeni učitelja. 

Page 4: os-vnazora-zg.skole.hros-vnazora-zg.skole.hr/upload/os-vnazora-zg/images/... · Web viewjest vrednovanje učeničkih postignuća koje se odvija za vrijeme učenja i poučavanja radi

Zaključna ocjena Zaključna je ocjena iz nastavnog predmeta izraz postignute razine učenikovih kompetencija  u  nastavnom predmetu/području, rezultat ukupnog procesa vrednovanja tijekom nastavne godine, a izvodi se temeljem  elemenata vrednovanja. Formativne bilješke i ocjene također utječu na zaključnu ocjenu.Zaključna ocjena iz nastavnog predmeta  na kraju nastavne godine ne mora proizlaziti iz aritmetičke sredine  upisanih ocjena.  Učenici s posebnim potrebama: Sukladno Pravilniku o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju učenik s posebnim potrebama svladava nastavni program prema utvrđenoj razini teškoće, odnosno prema redovnom nastavnom programu uz primjenu individualiziranih postupaka ili prema prilagođenom programu. Prilagođeni program iz  članka 4. ovog pravilnika je program primjeren osnovnim karakteristikama teškoće u djeteta, a u pravilu pretpostavlja smanjivanje intenziteta i ekstenziteta pri izboru nastavnih sadržaja obogaćenih specifičnim  metodama, sredstvima i pomagalima. Ispitivanje, kao i ostali postupci, ovisi o učenikovim sposobnostima i mogućnostima i mogućim načinima komuniciranja i izražavanja (usmeno, pismeno, gestovno, izradbom nekog rada i sl.). Načini i oblici provjeravanja bit će primjereni učeniku i njegovim specifičnostima, djelovat će afirmativno i poticajno na učenike, kako bi kvalitetno iskoristili očuvane sposobnosti, i razvili nove.  Pisane provjere Tijekom školske godine piše se više većih pismenih provjera znanja, uglavnom nakon obrađenih nastavnih cjelina i /ili tema, te po potrebi više kraćih provjera znanja (koje se ocjenjuju formativno). Rezultati pisane provjere se upisuju u rubrike OVISNO O DJELATNOSTI KOJA SE TESTIRA (čitanje s razumijevanjem, slušanje s razumijevanjem i pisanje) prema bodovnoj skali za pisane provjere* :          

odličan – 91-100% vrlo dobar – 78-90% dobar -  62-77% dovoljan – 51-61% nedovoljan - manje od 50% 

*bodovna skala može se promijeniti prema procjeni nastavnika i u dogovoru s aktivom.

Page 5: os-vnazora-zg.skole.hros-vnazora-zg.skole.hr/upload/os-vnazora-zg/images/... · Web viewjest vrednovanje učeničkih postignuća koje se odvija za vrijeme učenja i poučavanja radi

5. razred  Slušanje s razumijevanjem  Čitanje s razumijevanjem  Govorenje  Pisanje 

odličan  Učenik u gotovo svim aktivnostima pokazuje razumijevanje kratkoga i jednostavnoga teksta poznate tematike. Uočava ključne informacije i povezuje ih s primjerima. Odgovara na pitanja, ispravlja netočne tvrdnje, točno nadopunjuje riječi koje nedostaju u tekstu. 

Učenik u gotovo svim aktivnostima pokazuje razumijevanje kratkoga i jednostavnoga teksta poznate tematike. Učenik samostalno primjenjuje sva odgovarajuća intonacijska obilježja. Samostalno dolazi do značenja novih riječi i fraza logičkim zaključivanjem.

Učenik samostalno planira i povezuje elemente teksta te samostalno govori kratak i jednostavan tekst poznate tematike na temelju predloška. Samostalno ispravlja svoj govor. Učenik sudjeluje u kratkome i jednostavnome razgovoru poznate tematike postavljajući vlastita pitanja i dajući vlastite odgovore te samostalno prepoznaje priliku za preuzimanje riječi. U potpunosti usvojio obrađeni vokabular; tečno i samostalno sastavlja rečenice, bazirane na obrađenom vokabularu. Točno i potpunim odgovorima odgovara na postavljena pitanja. 

Učenik samostalno zapisuje sve učestale izgovorene riječi. Učenik samostalno oblikuje pisani kratak i jednostavan tekst poznate tematike na temelju predloška, povezuje sve dijelove, primjenjuje osnovna pravopisna pravila i kreativno se izražava. 

vrlo dobar   Učenik uz povremenu pomoć u većini aktivnosti pokazuje razumijevanje kratkoga i jednostavnoga teksta poznate tematike te navodi ključnu informaciju. Uz manje poteškoće odgovara na pitanja, točno ispravlja većinu netočnih tvrdnji, te točno nadopunjuje većinu riječi koje nedostaju u tekstu. 

Učenik uz povremenu pomoć u većini aktivnosti pokazuje razumijevanje kratkoga i jednostavnoga teksta poznate tematike. Učenik uz povremenu pomoć primjenjuje odgovarajuća intonacijska obilježja. Razumije glavnu poruku teksta. Eventualne greške brzo ispravlja. 

 Učenik uz povremenu pomoć planira i povezuje elemente teksta te uz povremenu pomoć govori kratak i jednostavan tekst poznate tematike na temelju predloška. Uz povremenu pomoć ispravlja svoj govor. Učenik sudjeluje u kratkome i jednostavnome razgovoru poznate tematike postavljajući većinom vlastita pitanja i dajući većinom vlastite odgovore te uz povremenu pomoć prepoznaje priliku za preuzimanje riječi.

 Učenik uz povremenu pomoć zapisuje većinu učestalih izgovorenih riječi. Učenik uz povremenu pomoć oblikuje pisani kratak i jednostavan tekst poznate tematike na temelju predloška, povezuje gotovo sve dijelove, primjenjuje osnovna pravopisna pravila. 

Page 6: os-vnazora-zg.skole.hros-vnazora-zg.skole.hr/upload/os-vnazora-zg/images/... · Web viewjest vrednovanje učeničkih postignuća koje se odvija za vrijeme učenja i poučavanja radi

Većinom je usvojio obrađeni vokabular; uz manje greške sastavlja rečenice, bazirane na obrađenom vokabularu. Većinom točno i potpunim odgovorima odgovara na postavljena pitanja. 

dobar   Učenik uz čestu pomoć u većini aktivnosti pokazuje razumijevanje kratkoga i jednostavnoga teksta poznate tematike te navodi ključnu informaciju. Uz pomoć nastavnika odgovara točno na postavljena pitanja, točno ispravlja dio netočnih tvrdnji, te točno nadopunjuje dio riječi koje nedostaju u tekstu. 

Učenik uz čestu pomoć u većini aktivnosti pokazuje razumijevanje kratkoga i jednostavnoga teksta poznate tematike. Učenik uz čestu pomoć primjenjuje odgovarajuća intonacijska obilježja. Glavnu poruku teksta razumije samo djelomično. Greške sam teško ispravlja. 

 Učenik uz čestu pomoć planira i povezuje elemente teksta te uz čestu pomoć govori kratak i jednostavan tekst poznate tematike na temelju predloška. Uz čestu pomoć ispravlja svoj govor. Učenik sudjeluje u kratkome i jednostavnome razgovoru poznate tematike postavljajući naučena i dio vlastitih pitanja i odgovarajući naučenim i vlastitim odgovorima te uz čestu pomoć prepoznaje priliku za preuzimanje riječi. Vokabular je skroman, a izražavanje i odgovaranje uz čestu pomoć učitelja. Izražava se uglavnom na poticaj, uz dosta pogrešaka. 

Učenik uz čestu pomoć zapisuje dio učestalih izgovorenih riječi. Učenik uz čestu pomoć oblikuje pisani kratak i jednostavan tekst pozna te tematike na temelju predloška, povezuje većinu dijelova, primjenjuje osnovna pravopisna pravila.  

dovoljan  Učenik uz stalnu pomoć u manje zahtjevnim aktivnostima pokazuje razumijevanje kratkoga i jednostavnoga teksta poznate tematike te navodi ključnu informaciju. Uz pomoć nastavnika odgovara djelomično točno na postavljena pitanja koristeći uglavnom kratke odgovore. Ispravak netočnih

 Učenik uz stalnu pomoć u manje zahtjevnim aktivnostima pokazuje razumijevanje kratkoga i jednostavnoga teksta poznate tematike. Učenik uz stalnu pomoć primjenjuje određena odgovarajuća intonacijska obilježja. Učenik pravi ozbiljne greške u konverzaciji i izgovoru

Učenik uz stalnu pomoć planira i povezuje elemente teksta te govori kratak i jednostavan tekst poznate tematike na temelju predloška. Ispravlja svoj govor uz stalnu pomoć. Učenik sudjeluje u kratkome i jednostavnome razgovoru poznate tematike postavljajući naučena pitanja i odgovarajući naučenim odgovorima te uz stalnu pomoć oblikuje vlastite

Učenik uz stalnu pomoć zapisuje jednostavne učestale izgovorene riječi Učenik uz stalnu pomoć oblikuje pisani kratak i jednostavan tekst pozna te tematike na temelju predloška, povezuje dio dijelova, primjenjuje neka osnovna pravopisna pravila.  

Page 7: os-vnazora-zg.skole.hros-vnazora-zg.skole.hr/upload/os-vnazora-zg/images/... · Web viewjest vrednovanje učeničkih postignuća koje se odvija za vrijeme učenja i poučavanja radi

tvrdnji te točno nadopunjavanje teksta teče otežano i uz nastavnikovu pomoć. 

zbog čega se teško zaključuje što želi. Greške ispravlja isključivo uz pomoć učitelja. Glavnu poruku teksta razumije isključivo uz objašnjenja i pojednostavljenja.

odgovore i prepoznaje priliku za preuzimanje riječi. Usvojio jako malo obrađenog vokabulara. Nije u stanju samostalno sastavljati rečenice, može pravilno ponoviti po modelu. Ima poteškoća u razumijevanju pitanja te na njih odgovara isključivo uz pomoć učitelja.  

nedovoljan  Učenik uz stalnu pomoć u manje zahtjevnim aktivnostima ne pokazuje razumijevanje kratkoga i jednostavnoga teksta poznate tematike. Ne odgovara na pitanja koja zahtijevaju kratki odgovor niti uz stalnu pomoć nastavnika. Ne može nadopuniti tekst niti uz nastavnikovu pomoć. 

Učenik uz stalnu pomoć u manje zahtjevnim aktivnostima ne pokazuje razumijevanje kratkoga i jednostavnoga teksta poznate tematike. Učenik pravi ozbiljne greške u konverzaciji i izgovoru zbog čega se ne može zaključiti što želi reći; teško se izražava; rječnik mu je oskudan. Ne razumije dijelove teksta ni uz objašnjenja i pojednostavljenja.  

Učenik uz stalnu pomoć ne povezuje elemente teksta te ne može reproducirati kratak i jednostavan tekst poznate tematike na temelju predloška. Većinu vokabulara nije usvojio, a na pitanja ne odgovara niti uz stalnu pomoć učitelja. 

Učenik uz stalnu pomoć ne može zapisati jednostavne učestale izgovorene riječi. Ne koristi slova kojih nema u hrvatskom jeziku. Ne može oblikovati pisani kratak i jednostavan tekst poznate tematike na temelju predloška čak ni uz stalnu pomoć učitelja. Osnovna pravopisna pravila uglavnom ne primjenjuje.

Page 8: os-vnazora-zg.skole.hros-vnazora-zg.skole.hr/upload/os-vnazora-zg/images/... · Web viewjest vrednovanje učeničkih postignuća koje se odvija za vrijeme učenja i poučavanja radi

6. razred  Slušanje s razumijevanjem  Čitanje s razumijevanjem  Govorenje  Pisanje 

odličan  Učenik u gotovo svim aktivnostima pokazuje razumijevanje kratkoga i jednostavnoga teksta poznate tematike. Uočava ključne informacije i povezuje ih s primjerima. Odgovara na pitanja, ispravlja netočne tvrdnje, točno nadopunjuje riječi koje nedostaju u tekstu. U radu je samostalan te uočava eventualne, rijetke pogreške koje potom ispravlja.

Učenik u gotovo svim aktivnostima pokazuje razumijevanje kratkoga i jednostavnoga teksta poznate tematike. Učenik samostalno primjenjuje sva odgovarajuća intonacijska obilježja. Samostalno dolazi do značenja novih riječi i fraza logičkim zaključivanjem.

Učenik samostalno planira i povezuje elemente teksta te samostalno govori kratak tekst poznate tematike na temelju predloška. Samostalno ispravlja svoj govor. Učenik sudjeluje u kratkom razgovoru poznate tematike te samostalno prepoznaje priliku za preuzimanje riječi. U potpunosti usvojio obrađeni vokabular; tečno i samostalno sastavlja rečenice, bazirane na obrađenom vokabularu. Točno i potpunim odgovorima odgovara na postavljena pitanja. 

Učenik samostalno zapisuje sve učestale izgovorene riječi. Učenik samostalno oblikuje pisani kratak tekst poznate tematike na temelju predloška, povezuje sve dijelove, primjenjuje osnovna pravopisna pravila i kreativno se izražava. Strukture koristi pravilno i uglavnom točno.

vrlo dobar   Učenik uz povremenu pomoć u većini aktivnosti pokazuje razumijevanje kratkoga i jednostavnoga teksta poznate tematike te navodi ključnu informaciju i glavnu poruku teksta. Uglavnom samostalno, uz manje poteškoće, odgovara na pitanja, točno ispravlja

Učenik uz povremenu pomoć u većini aktivnosti pokazuje razumijevanje kratkoga i jednostavnoga teksta poznate tematike. Učenik uz povremenu pomoć primjenjuje odgovarajuća intonacijska obilježja. Razumije glavnu poruku teksta što je vidljivo u

Uz povremenu pomoć učitelja govori tekst u cjelini, povezuje elemente teksta, opisuje, predstavlja i prepričava kratak tekst poznate tematike. U govorenju ponekad griješi, no samostalno ispravlja svoj govor. Uz povremenu pomoć sudjeluje u kratkome razgovoru poznate tematike i preuzima riječ.

 Učenik uz povremenu pomoć zapisuje većinu učestalih izgovorenih riječi. Učenik uz povremenu pomoć oblikuje pisani kratak tekst poznate tematike na temelju predloška, povezuje gotovo sve dijelove, primjenjuje osnovna pravopisna pravila. U pisanju se koristi

Page 9: os-vnazora-zg.skole.hros-vnazora-zg.skole.hr/upload/os-vnazora-zg/images/... · Web viewjest vrednovanje učeničkih postignuća koje se odvija za vrijeme učenja i poučavanja radi

većinu netočnih tvrdnji, te točno nadopunjuje većinu riječi koje nedostaju u tekstu. Greške uočava uz povremenu pomoć učitelja te ih samostalno ispravlja.

popratnim zadacima koje rješava uz pokoju pogrešku. Eventualne greške brzo ispravlja. 

Obrađeni vokabular je usvojio te ga koristi u govoru.

obrađenim jezičnim strukturama uz povremene greške.

dobar   Učenik uz čestu pomoć u većini manje zahtjevnih aktivnosti pokazuje razumijevanje kratkoga i jednostavnoga teksta poznate tematike te navodi ključnu informaciju i glavnu poruku teksta Uz povremenu pomoć učitelja odgovara uglavnom točno na postavljena pitanja, točno ispravlja dio netočnih tvrdnji, te točno nadopunjuje dio riječi koje nedostaju u tekstu. Potrebna mu je povremena pomoć i potpora u radu.

Učenik uz čestu pomoć u većini aktivnosti pokazuje razumijevanje kratkoga i jednostavnoga teksta poznate tematike. Učenik uz čestu pomoć primjenjuje odgovarajuća intonacijska obilježja. Glavnu poruku teksta razumije samo djelomično. Greške sam teško ispravlja. 

Uz povremenu pomoć učitelja govori većinu teksta, povezuje elemente teksta, opisuje, predstavlja i prepričava kratak tekst poznate tematike. U govorenju griješi, no uz čestu pomoć ispravlja svoj govor. Uz čestu pomoć sudjeluje u kratkome razgovoru poznate tematike i preuzima riječ na poticaj učitelja. Obrađeni vokabular je uglavnom usvojio te ga koristi u govoru.

Učenik uz čestu pomoć zapisuje dio učestalih izgovorenih riječi. Učenik uz čestu pomoć oblikuje pisani kratak tekst poznate tematike na temelju predloška, povezuje većinu dijelova, primjenjuje osnovna pravopisna pravila. U pisanju se koristi s više jednostavnih jezičnih struktura.

 

dovoljan  Učenik uz stalnu pomoć u manje zahtjevnim aktivnostima pokazuje razumijevanje kratkoga i jednostavnoga teksta poznate tematike te navodi ključnu informaciju. Uz pomoć nastavnika odgovara

 Učenik uz stalnu pomoć u manje zahtjevnim aktivnostima pokazuje razumijevanje kratkoga i jednostavnoga teksta poznate tematike. Učenik uz stalnu pomoć

Učenik uz stalnu pomoć učitelja govori tek dijelove teksta koje ne povezuje u smislenu cjelinu. Glavnu poruku teško razumije ili je razumije tek uz objašnjenja i pojednostavljenja. Uz stalnu pomoć sudjeluje u kratkom razgovoru na

Učenik uz stalnu pomoć zapisuje jednostavne učestale izgovorene riječi Učenik uz stalnu pomoć oblikuje pisani kratak tekst pozna te tematike na temelju predloška, povezuje dio dijelova, primjenjuje neka osnovna

Page 10: os-vnazora-zg.skole.hros-vnazora-zg.skole.hr/upload/os-vnazora-zg/images/... · Web viewjest vrednovanje učeničkih postignuća koje se odvija za vrijeme učenja i poučavanja radi

djelomično točno na postavljena pitanja, koristeći uglavnom kratke odgovore. Ispravak netočnih tvrdnji i nadopunjavanje teksta teče otežano i uz nastavnikovu pomoć. 

primjenjuje određena odgovarajuća intonacijska obilježja. Greške ispravlja isključivo uz pomoć učitelja. Glavnu poruku teksta razumije isključivo uz objašnjenja i pojednostavljenja.

temelju predloška, no nudi uglavnom yes/no odgovore. Usvojio jako malo obrađenog vokabulara. Strukture slabo poznaje te ih teško koristi čak i uz stalan poticaj učitelja. Nije u stanju samostalno sastavljati rečenice, može pravilno ponoviti po modelu.  

pravopisna pravila. Strukture primjenjuje na osnovu predloška te često griješi.

nedovoljan  Učenik uz stalnu pomoć u manje zahtjevnim aktivnostima ne pokazuje razumijevanje kratkoga i jednostavnoga teksta poznate tematike. Ne odgovara na pitanja koja zahtijevaju kratki odgovor niti uz stalnu pomoć nastavnika. Ne može nadopuniti tekst niti uz nastavnikovu pomoć. 

Učenik uz stalnu pomoć u manje zahtjevnim aktivnostima ne pokazuje razumijevanje kratkoga i jednostavnoga teksta poznate tematike. Ne razumije dijelove teksta ni uz objašnjenja i pojednostavljenja.  Popratne zadatke većinom ili u potpunosti ne rješava čak niti uz stalnu pomoć učitelja.

Učenik uz stalnu pomoć ne povezuje elemente teksta te ne može reproducirati kratak tekst poznate tematike na temelju predloška. Većinu vokabulara nije usvojio, a na pitanja ne odgovara niti uz stalnu pomoć učitelja. Strukture ne poznaje niti ih koristi u govoru čak niti uz stalnu pomoć i na poticaj učitelja.

Učenik uz stalnu pomoć ne može zapisati jednostavne učestale izgovorene riječi. Ne koristi slova kojih nema u hrvatskom jeziku. Ne može oblikovati pisani kratak tekst poznate tematike na temelju predloška čak ni uz stalnu pomoć učitelja. Osnovna pravopisna pravila uglavnom ne primjenjuje. Strukture uglavnom ne poznaje niti ih može primijeniti u pisanju.

Page 11: os-vnazora-zg.skole.hros-vnazora-zg.skole.hr/upload/os-vnazora-zg/images/... · Web viewjest vrednovanje učeničkih postignuća koje se odvija za vrijeme učenja i poučavanja radi

7. razred  Slušanje s razumijevanjem  Čitanje s razumijevanjem  Govorenje  Pisanje 

odličan  Učenik u svim aktivnostima pokazuje razumijevanje glavne poruke jednostavnoga teksta poznate tematike i srednje dužine (300 -500 riječi). Uočava ključne i specifične informacije i povezuje ih s primjerima. Odgovara na pitanja, ispravlja netočne tvrdnje, točno nadopunjuje riječi koje nedostaju u tekstu i sl. U radu je samostalan te uočava eventualne, rijetke pogreške koje potom ispravlja.

Učenik u svim aktivnostima pokazuje razumijevanje jednostavnoga teksta poznate tematike i srednje dužine (300 – 500 riječi). Samostalno izdvaja glavnu poruku teksta i ključne i specifične informacije. Samostalno primjenjuje sva odgovarajuća intonacijska obilježja. Samostalno dolazi do značenja novih riječi i fraza logičkim zaključivanjem.

Učenik samostalno planira i priprema kratak tekst. Povezuje elemente teksta, prenosi glavnu poruku i ključne informacije koristeći se učestalim jednostavnim jezičnim strukturama niže razine složenosti. Samostalno ispravlja svoj govor. U potpunosti točno primjenjuje naglasak i intonaciju radi izražavanja vlastitog stava i značenja poruke i informacije koju prenosi. Učenik samostalno sudjeluje u planiranom i jednostavnom neplaniranom razgovoru poznate tematike. U potpunosti je usvojio obrađeni vokabular i jezične strukture, pa tečno i samostalno sastavlja rečenice. Točno i potpunim odgovorima odgovara na postavljena pitanja. 

Učenik samostalno zapisuje izgovorene jednostavne rečenice i odvaja dijelove rečenice osnovnim pravopisnim znakovima. Učenik samostalno piše kratak strukturiran tekst (70 – 80 riječi) poznate tematike na temelju predloška, povezuje sve dijelove, koristi širok raspon obrađenog vokabulara, primjenjuje osnovna pravopisna pravila i kreativno se izražava. Pravilno i uglavnom točno koristi više jezičnih struktura niže razine složenosti.

Samostalno ispravlja svoj tekst.

vrlo dobar   Učenik uz povremenu pomoć u većini aktivnosti pokazuje razumijevanje jednostavnoga teksta srednje dužine i poznate tematike. Navodi ključne i većinu specifičnih informacija, te glavnu poruku teksta.

Učenik uz povremenu pomoć u većini aktivnosti pokazuje razumijevanje jednostavnoga teksta poznate tematike i srednje dužine. Učenik uz povremenu pomoć primjenjuje odgovarajuća intonacijska

Učenik uz povremenu pomoć učitelja planira i priprema kratak tekst, povezuje elemente teksta, prenosi glavnu poruku i ključne informacije koristeći se učestalim jednostavnim jezičnim strukturama niže razine složenosti.

Učenik uz povremenu pomoć zapisuje izgovorene jednostavne rečenice i odvaja dijelove rečenice osnovnim pravopisnim znakovima. Učenik uz povremenu pomoć piše kratak strukturiran tekst (70

Page 12: os-vnazora-zg.skole.hros-vnazora-zg.skole.hr/upload/os-vnazora-zg/images/... · Web viewjest vrednovanje učeničkih postignuća koje se odvija za vrijeme učenja i poučavanja radi

Uglavnom samostalno, uz manje poteškoće, odgovara na pitanja, točno ispravlja većinu netočnih tvrdnji, te točno nadopunjuje većinu riječi koje nedostaju u tekstu. Greške uočava uz povremenu pomoć učitelja te ih samostalno ispravlja.

obilježja. Razumije glavnu poruku teksta i izdvaja ključne i specifične informacije, što je vidljivo u popratnim zadacima koje rješava uz pokoju pogrešku. Eventualne greške brzo ispravlja. 

U govorenju ponekad griješi, no samostalno ispravlja svoj govor. Uz povremenu pomoć primjenjuje naglasak i intonaciju radi izražavanja vlastitog stava i značenja poruke i informacije koju prenosi.Učenik uz povremenu pomoć sudjeluje u planiranom i jednostavnom neplaniranom razgovoru poznate tematike.Obrađeni vokabular i jezične strukture niže razine složenosti je uglavnom usvojio te ih koristi u govoru.

– 80 riječi) poznate tematike na temelju predloška, povezuje gotovo sve dijelove, koristi velik broj novih riječi i izraza i primjenjuje osnovna pravopisna pravila. U pisanju se koristi obrađenim jezičnim strukturama uz povremene greške.

Uz povremenu pomoć ispravlja svoj tekst.

dobar   Učenik uz čestu pomoć u većini manje zahtjevnih aktivnosti pokazuje razumijevanje jednostavnoga teksta srednje dužine i poznate tematike. Prepoznaje neke ključne i specifične informacije. Glavnu poruku teksta razumije djelomično. Uz povremenu pomoć učitelja odgovara uglavnom točno na postavljena pitanja, točno ispravlja dio netočnih tvrdnji, te točno nadopunjuje dio riječi koje nedostaju u tekstu. Potrebna mu je povremena pomoć i potpora

Učenik uz čestu pomoć u većini aktivnosti pokazuje razumijevanje jednostavnoga teksta poznate tematike i srednje dužine. Učenik uz čestu pomoć primjenjuje odgovarajuća intonacijska obilježja. Glavnu poruku teksta razumije samo djelomično. Izdvaja samo neke ključne i specifične informacije uz čestu pomoć.Greške sam teško ispravlja. 

Učenik uz čestu pomoć učitelja priprema i govori većinu kratkog teksta, povezuje elemente teksta, prenosi glavnu poruku i ključne informacije teksta. Djelomično točno i uz čestu pomoć koristi odgovarajuće učestale jezične strukture niže razine složenosti. Obrađeni vokabular je uglavnom usvojio te ga koristi u govoru. Uz čestu pomoć planira, priprema i sudjeluje u planiranom i neplaniranom razgovoru poznate tematike. Uz čestu pomoć primjenjuje naglasak i intonaciju u poznatim i

Učenik uz čestu pomoć zapisuje izgovorene jednostavne rečenice i odvaja dijelove rečenice osnovnim pravopisnim znakovima. Učenik uz čestu pomoć piše kratak strukturiran tekst (70 – 80 riječi) poznate tematike na temelju predloška, povezuje samo neke dijelove, koristi manji broj novih riječi i izraza i djelomično točno primjenjuje osnovna pravopisna pravila. U pisanju koristi više obrađenih jezičnim struktura uz česte greške.

Page 13: os-vnazora-zg.skole.hros-vnazora-zg.skole.hr/upload/os-vnazora-zg/images/... · Web viewjest vrednovanje učeničkih postignuća koje se odvija za vrijeme učenja i poučavanja radi

u radu. jednostavnim porukama i situacijama radi izražavanja vlastitog stava i značenja informacije. U govorenju dosta griješi, no uz čestu pomoć ispravlja svoj govor.

Uz čestu pomoć ispravlja svoj tekst.

 dovoljan  Učenik uz stalnu pomoć u

manje zahtjevnim aktivnostima pokazuje razumijevanje glavne poruke jednostavnoga teksta srednje dužine i poznate tematike. Uz stalnu pomoć i pojednostavljenja prepoznaje samo neke ključne i specifične informacije. Uz pomoć nastavnika odgovara djelomično točno na postavljena pitanja, koristeći uglavnom kratke odgovore. Ispravak netočnih tvrdnji i nadopunjavanje teksta teče otežano i uz nastavnikovu pomoć. 

 Učenik uz stalnu pomoć u manje zahtjevnim aktivnostima pokazuje razumijevanje jednostavnoga teksta srednje dužine i poznate tematike. Učenik uz stalnu pomoć primjenjuje određena odgovarajuća intonacijska obilježja. Glavnu poruku teksta razumije isključivo uz objašnjenja i pojednostavljenja. Većinu ključnih i specifičnih informacija prepoznaje vrlo teško, čak i uz pomoć.Greške ispravlja isključivo uz pomoć učitelja.

Učenik uz stalnu pomoć učitelja govori tek dijelove teksta koje ne povezuje u smislenu cjelinu. Glavnu poruku i ključne informacije teksta teško prenosi radi slabog poznavanja i usvojenosti jednostavnih jezičnih struktura i obrađenog vokabulara. Uz stalnu pomoć sudjeluje u jednostavnom planiranom razgovoru, no nudi samo vrlo kratke odgovore i oslanja se na poticaj učitelja. Nije u stanju samostalno sastavljati rečenice, može pravilno ponoviti po modelu. Ima nepravilan naglasak i intonaciju pa teško izražava vlastiti stav i smisao informacije. 

Učenik uz stalnu pomoć zapisuje izgovorene jednostavne rečenice, a pri odvajanju dijelova rečenice osnovnim pravopisnim znakovima puno griješi. Učenik uz stalnu pomoć piše kratak strukturiran tekst poznate tematike na temelju predloška, povezuje dio dijelova, koristi vrlo mali broj novih riježi i zraza i primjenjuje neka osnovna pravopisna pravila. Jezične strukture primjenjuje na osnovu predloška te često griješi.

Uz stalnu pomoć ispravlja svoj tekst.

nedovoljan  Učenik uz stalnu pomoć u manje zahtjevnim aktivnostima ne pokazuje razumijevanje jednostavnoga teksta srednje dužine i poznate tematike. Ne odgovara na pitanja koja zahtijevaju kratki odgovor niti

Učenik uz stalnu pomoć u manje zahtjevnim aktivnostima ne pokazuje razumijevanje jednostavnoga teksta srednje dužine i poznate tematike. Ne razumije glavnu poruku i ključne informacije

Učenik uz stalnu pomoć ne povezuje elemente teksta te ne može reproducirati kratak tekst poznate tematike na temelju predloška. Većinu vokabulara nije usvojio, a na pitanja ne odgovara niti uz stalnu pomoć

Učenik uz stalnu pomoć ne može zapisati izgovorene jednostavne rečenice. Ne koristi slova kojih nema u hrvatskom jeziku niti pravopisne znakove kod odvajanja dijelova rečenice. Ne može oblikovati pisani

Page 14: os-vnazora-zg.skole.hros-vnazora-zg.skole.hr/upload/os-vnazora-zg/images/... · Web viewjest vrednovanje učeničkih postignuća koje se odvija za vrijeme učenja i poučavanja radi

uz stalnu pomoć nastavnika. Ne može nadopuniti tekst niti uz nastavnikovu pomoć. 

dijelova teksta niti uz objašnjenja i pojednostavljenja.  Popratne zadatke većinom ili u potpunosti ne rješava čak niti uz stalnu pomoć učitelja.

učitelja. Jezične strukture ne poznaje niti ih koristi u govoru čak niti uz stalnu pomoć i na poticaj učitelja.Nije u stanju sudjelovati u planiranom i jednostavnom neplaniranom razgovoru poznate tematike, čak niti uz pomoć učitelja.

kratak tekst poznate tematike na temelju predloška čak ni uz stalnu pomoć učitelja. Osnovna pravopisna pravila uglavnom ne primjenjuje. Jezične strukture uglavnom ne poznaje niti ih može primijeniti u pisanju.

Nije u stanju ispraviti svoj tekst niti uz stalnu pomoć.

Page 15: os-vnazora-zg.skole.hros-vnazora-zg.skole.hr/upload/os-vnazora-zg/images/... · Web viewjest vrednovanje učeničkih postignuća koje se odvija za vrijeme učenja i poučavanja radi

8. razredELEMENT

VREDNOVANJA

PODRAZUMIJEVA NAČINI I POSTUPCI

PROVJERAVANJA

KRITERIJI OCJENJIVANJAODLIČAN VRLO DOBAR DOBAR DOVOLJAN

Jezične zakonitosti

- usvojenost gramatičkih struktura

- pisana provjera znanja (progress test); pisani sastav; usmena provjera, npr. prepričavanje događaja iz prošlosti (Past Simple) i sl.

Jezične zakonitosti temeljito poznaje i primjenjuje u govoru i pisanju bez većih pogrešaka. Uočava odnose među gramatičkim kategorijama. U pisanim provjerama rješivost mora biti od 91% do 100°%

Jezične zakonitosti temeljito poznaje, ali u primjeni u govoru i pisanju ponekad pravi pogreške. Povremene pogreške može naknadno samostalno ispraviti. U pisanim provjerama rješivost mora biti od 78% do 90%

Jezične zakonitosti i kategorije poznaje, ali u govoru i pisanju čini puno pogrešaka u njihovoj primjeni pa je smisao ponekad djelomično nejasan zbog toga. Neke jednostavne strukture koristi uglavnom točno, uz poneku pogrješku. U pisanim provjerama rješivost mora biti od 62% do 77%.

Jezične zakonitosti i strukture slabije poznaje (na razini prepoznavanja). U primjeni u govoru i pisanju često griješi pa se teže zaključuje što želi reći. U pisanim provjerama rješivost mora biti od 51% do 61%.

Page 16: os-vnazora-zg.skole.hros-vnazora-zg.skole.hr/upload/os-vnazora-zg/images/... · Web viewjest vrednovanje učeničkih postignuća koje se odvija za vrijeme učenja i poučavanja radi

ELEMENT VREDNOVANJ

A

PODRAZUMIJEVA

NAČINI I POSTUPCI

PROVJERAVANJA

KRITERIJI OCJENJIVANJAODLIČAN VRLO DOBAR DOBAR DOVOLJAN

Usmeno izražavanje

- govorna reprodukcija

-oponašanje i izgovaranje specifičnih glasova engleskoga jezika, pravilno reproduciranje govorenih ili snimljenih akustičkih modela-slovkanje riječi-spelling

Samostalno i točno reproducira sadržaje obrađene cjeline. S lakoćom slovka riječi.

Uglavnom točno reproducira sadržaje obrađene cjeline. Slovka riječi uz poneku pogrešku.

Djelomično točno reproducira sadržaje obrađene cjeline. Kod slovkanja riječi dosta griješi, ali se na poticaj često samostalno ispravlja.

Reproducira sadržaje obrađene cjeline samo uz pomoć učitelja. Zna slovkati svoje ime i prezime te samo neke jednostavnije riječi uz pomoć.

-govorna produkcija (izražavanje u kontinuitetu)

-opisivanje slikovnoga predloška, osoba, predmeta i situacija (using questions, prompts/cues /informa-tion tables or not) -speaking about students' personal experience ( e.g. about my family, my street)

Samostalno i točno prenosi poruku u slobodnoj govornoj aktivnosti u okviru poznatih jezičnih struktura i tematskih sadržaja. Primjenjuje širok raspon

Uglavnom samostalno i točno prenosi poruku u slobodnoj govornoj aktivnosti u okviru poznatih jezičnih struktura i tematskih sadržaja. Ponekad čini pogreške u

Djelomično točno prenosi poruku u slobodnoj govornoj aktivnosti u okviru poznatih jezičnih struktura i tematskih sadržaja. Čini pogreške koje ponekad ometaju razumijevanje.

U okviru poznatih jezičnih i tematskih sadržaja poruku ne prenosi samostalno već samo uz stalnu pomoć i poticaj učitelja.

Page 17: os-vnazora-zg.skole.hros-vnazora-zg.skole.hr/upload/os-vnazora-zg/images/... · Web viewjest vrednovanje učeničkih postignuća koje se odvija za vrijeme učenja i poučavanja radi

-prepričavanje pročitanoga i obrađenog teksta i prepričavanje događaja iz osobnoga iskustva-davanje uputa (instructions, commands, requests)-povezivanje elemenata priče, dijaloga, razgovora u smislenu cjelinu-iznošenje rezultata skupnoga ili individualnoga rada npr. postera/plakata -sudjelovanje u kraćim dramatizacijama/ dijalozima uz predložene jezične sadržaje

prethodno usvojenih jezičnih sadržaja. Izražava se s lakoćom.

govoru ali se samostalno ispravlja.

-govorna interakcija(sudjelovanje u razgovoru) -verbalno reagiranje na verbalne i neverbalne poticaje

-postavljanje i odgovaranje na pitanja u sklopu poznatih jezičnih struktura i tematskih sadržaja

Samostalno i točno postavlja i odgovara na pitanja te sudjeluje u razgovoru u

Uglavnom točno postavlja i odgovara na pitanja te sudjeluje u razgovoru u

Djelomično točno postavlja i odgovara na pitanja te sudjeluje u razgovoru u

Postavlja i odgovara na pitanja u sklopu poznatih jezičnih struktura i tematskih

Page 18: os-vnazora-zg.skole.hros-vnazora-zg.skole.hr/upload/os-vnazora-zg/images/... · Web viewjest vrednovanje učeničkih postignuća koje se odvija za vrijeme učenja i poučavanja radi

u okviru jezičnih funkcija

(making an interwiev-using cues/prompts)- rad u paru --reproduciranje kratkih dijaloga u kojima učenici samostalno mijenjaju pojedine elemente (making new dialogues using models) -samostalno vođenje dijaloga u okviru poznatih situacija- sudjelovanje u kraćim dramatizacijama i igranju uloga (acting out) – rad u paru i skupini

sklopu poznatih jezičnih struktura i tematskih sadržaja.

sklopu poznatih jezičnih struktura i tematskih sadržaja.

sklopu poznatih jezičnih struktura i tematskih sadržaja.

sadržaja samo uz pomoć i poticaj učitelja.

ELEMENT VREDNOVANJ

A

PODRAZUMIJEVA

NAČINI I POSTUPCI PROVJERAVANJA

KRITERIJI OCJENJIVANJAODLIČAN VRLO DOBAR DOBAR DOVOLJAN

Pismeno izražavanje

-reproduktivno pisanje

-nadopunjavanje teksta ponuđenim riječima-multiple choice

Samostalno i točno nadopunjava

Uglavnom točno nadopunjava tekst ponuđenim

Djelomično točno nadopunjava

Nadopunjava tekst ponuđenim

Page 19: os-vnazora-zg.skole.hros-vnazora-zg.skole.hr/upload/os-vnazora-zg/images/... · Web viewjest vrednovanje učeničkih postignuća koje se odvija za vrijeme učenja i poučavanja radi

techniques-listening/reading cloze selection task with a list of missing words-pisanje riječi po zvučnom modelu – slovkanih slova abecede

tekst ponuđenim riječima. Točno piše slovkane riječi.

riječima. Rijetko griješi kod pisanja slovkanih riječi.

tekst ponuđenim riječima. Dosta griješi kod pisanja slovkanih riječi.

riječima samo uz pomoć učitelja.

-povezivanje dijelova riječi/izraza/rečenica/ kratkoga teksta u smislenu cjelinu (Match the word/sentence halves...; Put the words in the correct order. Reorder the sentences/paragraphs...)

Samostalno i točno povezuje dijelove riječi te organizira rečenice ili tekst u smislenu cjelinu.

Uglavnom točno povezuje dijelove riječi te organizira rečenice ili tekst u smislenu cjelinu.

Djelomično točno povezuje dijelove riječi te organizira rečenice ili tekst u smislenu cjelinu.

Povezuje dijelove riječi te organizira rečenice ili tekst u smislenu cjelinu samo uz pomoć učitelja.

-vođeno produktivno pisanje

-nadopunjavanje teksta riječima koje nedostaju (prema uzorku ili bez): Fill in the blanks with...; Complete the sentences with..., spot dictation, cloze dictation-grammatical transformation tasks (change the tenses/full form of verbs to reducedforms/statements to

Samostalno i točno nadopunjava riječi i tekst slovima/riječima koje nedostaju te radi zadane izmjene na tekstu.

Uglavnom točno nadopunjava riječi i tekst slovima/riječima koje nedostaju. Radi zadane izmjene na tekstu uz poneku manju pogrešku.

Djelomično točno nadopunjava riječi i tekst slovima/riječima koje nedostaju. Češće griješi kod pisanja zadanih izmjena na tekstu.

Nadopunjava tekst i radi zadane izmjene na njemu samo uz pomoć učitelja.

Page 20: os-vnazora-zg.skole.hros-vnazora-zg.skole.hr/upload/os-vnazora-zg/images/... · Web viewjest vrednovanje učeničkih postignuća koje se odvija za vrijeme učenja i poučavanja radi

Yes/No or Wh-questions, direct to indirect speech...)-matching phonetic symbols -listening /reading cloze selection task without a list of missing words-converting numbers and abbreviations to words (days of the week, dates, hours of the day schedules... ) -pisanje jednostavnih rečenica (picture-cued tasks) , čestitki za blagdane, kratkih pisama, emailova, pozivnica, shopping lists, poruka na razglednicama,osobnih podataka na obrascima (form completion tasks: ID, membership cards...)

Samostalno i točno piše rečenice i poruke. Koristi sav ili velik dio obrađenog vokabulara.

Ponekad griješi kod pisanja rečenica i poruka te se uz poticaj učitelja samostalno ispravlja.Uglavnom koristi obrađeni vokabular.

Češće griješi kod pisanja rečenica i poruka te se uz pomoć učitelja ispravlja.Koristi skroman dio obrađenog vokabulara.

Piše rečenice i poruke samo uz pomoć učiteljakoristeći samo osnovni vokabular.

-pisano odgovaranje na pitanja (open and closed-ended questions) i rješavanje zadataka nakon pročitanoga teksta

Samostalno i točno pisano odgovara na pitanja. Vrlo rijetko griješi u spellingu i gramatici.

Uglavnom točno pisano odgovara na pitanja. Radi manje pogreške u spellingu i gramatici. Uglavnom

Djelomično točno pisano odgovara na pitanja. Pogreške u spellingu i gramatici ne

Pisano odgovra na pitanja samo uz pomoć učitelja koristeći samo osnovni

Page 21: os-vnazora-zg.skole.hros-vnazora-zg.skole.hr/upload/os-vnazora-zg/images/... · Web viewjest vrednovanje učeničkih postignuća koje se odvija za vrijeme učenja i poučavanja radi

Koristi sav ili velik dio obrađenog vokabulara.

koristi obrađeni vokabular.

ometaju bitno razumijevanje.Koristi skroman dio obrađenog vokabulara.

vokabular.

-pisanje jednostavnih tekstova o sebi i izmišljenim osobama, mjestu u kojem učenik živi i što radi -samostalna i zajednička izrada tematskih postera -samostalno pisanje vođenih sastavaka-kreativno pisanje – pisanje vođenih sastavaka i pjesama s prethodnom pripremom

Samostalno i točno piše tekstove (sadržaj i organizacija) i prenosi poruku. Koristi sav ili velik dio obrađenog vokabulara i gramatičkih struktura,

Uglavnom točno piše tekstove (sadržaj i organizacija) i prenosi poruku. Radi manje pogreške u spellingu i gramatici. Uglavnom koristi obrađeni vokabular.

Djelomično točno piše tekstove (sadržaj i organizacija) i prenosi poruku. Pogreške u spellingu i gramatici ne ometaju bitno razumijevanje.Koristi skroman dio obrađenog vokabulara.

Piše kraće tekstove (sadržaj i organizacija) i prenosi poruku samo uz pomoć učitelja koristeći samo osnovni vokabular.

-pisanje riječi, rečenica i vrlo kratkih tekstova nakon prethodno obrađenih sadržaja prema zvučnom modelu – diktat (traditional/sorting out, running/ cloze/gapped dictation, dictogloss)

Kriterij za ocjenjivanje diktata je broj ispravno napisanih riječi.Ako se krivo napisana riječ ponavlja, ona se broji kao jedna pogreška.

ELEMENT VREDNOVANJ

A

PODRAZUMIJEVA NAČINI I POSTUPCI

PROVJERAVANJA

KRITERIJI OCJENJIVANJAODLIČAN VRLO DOBAR DOBAR DOVOLJAN

Razumijevanje - razumijevanje slušanjem

-Simon says , Action feelings, music

Razumije naputke i

Uglavnom točno razumije i

Djelomično točno razumije i

Razumije i reagiran na

Page 22: os-vnazora-zg.skole.hros-vnazora-zg.skole.hr/upload/os-vnazora-zg/images/... · Web viewjest vrednovanje učeničkih postignuća koje se odvija za vrijeme učenja i poučavanja radi

-razumijevanje i reagiranje na naputke i naredbe

action, charades, class commands, classroom language

naredbe te na njih reagira samostalno i točno.

reagira na naputke i naredbe.

reagira na naputke i naredbe

naputke i naredbe samo uz pomoć učitelja.

-razumijevanje jednostavnog teksta ili dijaloga (globalno i selektivno) poznate tematike i osnovne poruke sugovornika-razumijevanje fraza i riječi koje su neposredno osobno relevantne za učenike, informacija u jednostavnim svakodnevnim materijalima, poput reklama, jelovnika, prospekata, voznog reda i sl., i kraćih i jednostavnijih osobnih pisama -razumijevanje i izvršavanje uputa i naredbi

-Pre – listening questions /tasks: predict the context / words / phrases

-While - listening tasks: Put up your hand when you hear...; Clap your hands when…: Write down the numbers….; Mark...; Find the missing information…; Choose the right word; Delete extra word(s)...; Reorder…; true / false sentence, error identifying, Fill in the gaps…

- Post – listening tasks: Match...;Fill in..;, Circle... Yes/No; True/False

Samostalno i točno razumije upute i naredbe te jednostavne tekstove i dijaloge poznate tematike i osnovnu poruku sugovornika.

Uglavnom točno razumije upute i naredbe te jednostavne tekstove i dijaloge poznate tematike i osnovnu poruku sugovornika.

Djelomično točno razumije upute i naredbe te jednostavne tekstove i dijaloge poznate tematike i osnovnu poruku sugovornika.

Razumije upute i naredbe te jednostavne tekstove i dijaloge poznate tematike i osnovnu poruku sugovornika samo uz pomoć učitelja.

Page 23: os-vnazora-zg.skole.hros-vnazora-zg.skole.hr/upload/os-vnazora-zg/images/... · Web viewjest vrednovanje učeničkih postignuća koje se odvija za vrijeme učenja i poučavanja radi

tasks; Match the sentence halves; Answer the questions...; Reorder the sentences…; Ask and answer …; Send an answer / an email / a letter to the person/people in the text; Write a poem / a new ending…

-razumijevanje slovkanih riječi (spelling)

-spelling dictation-Circle the word you hear...

Samostalno i točno izgovara i zapisuje slovkanu riječ.

Uglavnom točno izgovara i zapisuje slovkanu riječ.

Prepoznaje slovkanu riječ, ali je teže zapisuje i izgovara.

Prepoznaje i zapisuje jednostavnije riječi samo uz pomoć.

-čitanje s razumijevanjem:- razumijevanje pisanih uputa, tekstova o poznatim sadržajima i opisa popraćenih vizualnim sadržajima, jednostavnih poruka s razglednica i

-izolirana vještina čitanja – zadaci višestrukog izbora -odabir pitanja- kronološki redoslijed- provjeravanje znanja vokabulara: pridruživanje riječi i izraza definicijama i

Nakon pročitanog teksta samostalno i točno rješava zadatke dopunjavanja, stavljanja u ispravan poredak i pridruživanja.

Nakon pročitanog teksta uglavnom točnorješava zadatke dopunjavanja, stavljanja u ispravan poredak i pridruživanja.

Nakon pročitanog teksta djelomično točno rješava zadatke dopunjavanja, stavljanja u ispravan poredak i pridruživanja.

Nakon pročitanog teksta rješava zadatke dopunjavanja, stavljanja u ispravan poredak i pridruživanja samo uz pomoć učitelja.

Page 24: os-vnazora-zg.skole.hros-vnazora-zg.skole.hr/upload/os-vnazora-zg/images/... · Web viewjest vrednovanje učeničkih postignuća koje se odvija za vrijeme učenja i poučavanja radi

jednostavnih obavijesti u svakodnevnim situacijama-samostalno čitanje fonetskih simbola u rječniku

podnaslova odlomcima, sinonimi, antonimi-dopunjavanje izraza (phrasal verbs, idioms i sl.) riječima koje nedostaju

-integrirana vještina čitanja (produktivna)Čitanje i govor:- odgovaranje ili postavljanje pitanja u vezi pročitanog teksta -pisanje i prepričavanje kratkog sadržaja pročitanog teksta- analiza T/F odgovora- čitanje radi globalnog razumijevanja teksta - skimming- čitanje radi nalaženja određenih podataka u tekstu – scanning Čitanje i pisanje: C-test, cloze

Razumije smisao pročitanog teksta i s lakoćom pronalazi određene informacije. Koristi se kontekstom radi razumijevanja značenja nepoznatih riječi.

Uglavnom razumije pročitani tekst i pronalazi određene informacije u tekstu. Ponekad se koristi kontekstom radi razumijevanja značenja nepoznatih riječi.

Djelomično razumijepročitani tekst i teže pronalazi određene informacije u tekstu. Rijetko pomoću konteksta razumije nepoznate riječi.

Razumije pročitani tekst i nalazi određene informacije u tekstu samo uz pomoć učitelja.

Page 25: os-vnazora-zg.skole.hros-vnazora-zg.skole.hr/upload/os-vnazora-zg/images/... · Web viewjest vrednovanje učeničkih postignuća koje se odvija za vrijeme učenja i poučavanja radi

test without a list of missing words