Click here to load reader

ORIJENTACIJA I TOPOGRAFIJA - os-mgubec- · PDF filePri odabiru i obradi pojedinih tema iz orijentacije i topografije, cilj je uþenike osnovnih škola upoznati sa osnovama orijentacije

 • View
  8

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of ORIJENTACIJA I TOPOGRAFIJA - os-mgubec- · PDF filePri odabiru i obradi pojedinih tema iz...

 • ORIJENTACIJA I TOPOGRAFIJA

  PRIRU NIK (RADNA VERZIJA)

  ZA PRIPREMU NATJECANJA MLADIH TEHNI ARA

  Pripremili:

  uka Pelcl

  Davor Markovi

  Mislav Bonjak

  Izdava :

  HRVATSKA ZAJEDNICA TEHNI KE KULTURE

  Zagreb, 2013.

 • Potovani,

  ovaj Priru nik koncipiran je na na in da se u to jednostavnijem obliku predstave osnove orijentacije i topografije, ne ulaze i u irinu cjelokupne materije o kojoj su do sada napisane brojne knjige i znanstveni radovi...

  Pri odabiru i obradi pojedinih tema iz orijentacije i topografije, cilj je u enike osnovnih kola upoznati sa osnovama orijentacije i topografije, osobito kroz primjenu ste enih znanja u prakti nom radu.

  Naglasak predavanja i rada sa u enicima osnovnih kola je prvenstveno na temama s kojima e se oni susretati na natjecanjima, ali i na elji da se dio njih zainteresira za ovu zanimljivu i korisnu temu.

  Koliko smo, u svom nastojanju da pripremimo ovaj Priru nik i da svoja znanja prenesemo u enicima, i uspjeli pokazat e vrijeme.

  Smatrat emo osobitim postignu em ako smo i bar mali broj tih u enika uspjeli zainteresirati i nau iti osnovama orijentacije i topografije te ih potaknuli da nastave istraivati ovu temu i korisno se njome slue u svom ivotu.

  Autori

 • SADRAJ

  1. OP ENITO O PRIRODNOM MAGNETNOM POLJU ZEMLJE ......................................................... 1

  2. ORIJENTACIJA .......................................................................................................................... 3

  2.1. ZEMLJOPISNA ili GEOGRAFSKA ORIJENTACIJA ........................................................................ 3

  2.1.1. Orijentacija pomo u Sunca i sata .................................................................................... 3

  2.1.2. Orijentacija pomo u zvijezda .......................................................................................... 4

  2.1.3. Orijentacija pomo u mjeseca .......................................................................................... 5

  2.1.4. Ostali na ini zemljopisne orijentacije .............................................................................. 5

  2.2. TOPOGRAFSKA ORIJENTACIJA ................................................................................................. 6

  2.3. SPORTSKA ORIJENTACIJA ili ORIJENTACIJSKI SPORT ............................................................... 6

  2.4. TAKTI KA ORIJENTACIJA .......................................................................................................... 6

  2.5. GPS ...................................................................................................................... .................... 6

  3. TEREN ...................................................................................................................................... 8

  3.1. Pojam terena ............................................................................................................. .............. 8

  3.2. Vrste terena ............................................................................................................. ................ 8

  4. ZEMLJOVIDI (KARTE) .............................................................................................................. 11

  4.1. Pojam zemljovida ......................................................................................................... ......... 11

  4.2. Podjela zemljovida ....................................................................................................... .......... 11

  4.3. Sadraj zemljovida ....................................................................................................... .......... 11

  4.3.1. Prikaz reljefa ......................................................................................................... ......... 12

  4.3.2. Prikaz vodne mree ..................................................................................................... .. 13

  4.3.3. Prikaz raslinja i geolokog sastava podru ja .................................................................. 13

  4.3.4. Prikaz drutveno-zemljopisnih elemenata .................................................................... 13

  4.3.5. Ostale oznake .......................................................................................................... ...... 14

  4.4. Mjerilo .................................................................................................................. ................. 14

  4.5. Projekcije ............................................................................................................... ................ 15

  4.6. Vrste projekcija ......................................................................................................... ............. 16

  4.7. PODJELA ZEMLJOVIDA NA LISTOVE ....................................................................................... 17

  5. KOMPAS ................................................................................................................................ 18

  5.1. Vrste kompasa ............................................................................................................ ........... 19

  5.1.1. Kompas M-53 ................................................................................................................ 19

  5.1.2. Japanski kompas ........................................................................................................ .... 19

  5.1.3. Kompas F-73 ............................................................................................................ ...... 20

  5.1.4. Kompas port 4 (i sli ni modeli) .................................................................................... 20

  5.1.5. vicarski kompas "Recta" .............................................................................................. 20

  5.1.6. Finski kompas Suunto ................................................................................................... . 21

  5.2. OSNOVNI PRAVCI SJEVERA ................................................................................................... . 21

 • 6. AZIMUT ................................................................................................................................. 22

  6.1. Mjerenje i odre ivanje azimuta na terenu............................................................................ 23

  6.1.1. Mjerenje azimuta na terenu .......................................................................................... 23

  6.1.2. Odre ivanje azimuta na terenu .................................................................................... 23

  6.2. MJERENJE I ODRE IVANJE AZIMUTA NA ZEMLJOVIDU ........................................................ 24

  6.2.1. Odre ivanje azimuta na zemljovidu kompasom ........................................................... 24

  6.2.2. Mjerenje azimuta na zemljovidu kompasom ................................................................ 24

  6.2.3. Odre ivanje azimuta na karti kutomjerom ................................................................... 25

  6.2.4. Mjerenje azimuta na karti kutomjerom ........................................................................ 25

  6.3. Odre ivanje to aka na zemljovidu pomo u azimuta i udaljenosti ....................................... 25

  7. KRETANJE S KOMPASOM I ZEMLJOVIDOM ............................................................................. 26

  7.1. IZBOR I UPORABA ORIJENTIRA .............................................................................................. 26

  7.2. Orijentacija zemljovida .................................................................................................. ........ 26

  7.2.1. Orijentacija zemljovida po prirodnim znakovima .......................................................... 26

  7.2.2. Orijentacija zemljovida pomo u kompasa .................................................................... 27

  7.2.3. Orijentacija prema raznim linijama na zemljovidu ........................................................ 27

  7.2.4. Orijentacija prema pravcima objekata na zemljovidu ................................................... 27

  7.3. Odre ivanje stojne to ke ...................................................................................................... 28

  7.3.1. Odre ivanje stojne to ke procjenom odoka ................................................................. 28

  7.3.2. Odre ivanje stojne to ke metodom presijecanja pravaca (obrnutih azimuta) ............ 28

  7.4. Kretanje po terenu ....................................................................................................... ......... 29

  7.4.1. Kretanje pomo u azimuta ............................................................................................. 29

  7.4.2. Odabiranje najpogodnijeg puta ..................................................................................... 29

  8. MJERENJE I PROCJENJIVANJE UDALJENOSTI NA ZEMLJITU .................................................... 31

  8.1. Odre ivanje udaljenosti od oka ............................................................................................ 31

  8.1.1. Odre ivanje udaljenosti uspore ivanjem s nekom poznatom duinom ...................... 31

  8.1.2. Odre ivanje udaljenosti prema stupnju vidljivosti promatranog objekta .................... 31

  8.2. Odre ivanje udaljenosti sluhom ................................................................