Organizowanie pracy w dziale utrzymania czysto›ci i ... zawartego w modu‚owym programie nauczania

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Organizowanie pracy w dziale utrzymania czysto›ci i ... zawartego w modu‚owym programie...

Projekt wspfinansowany ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Zofia egle

Organizowanie pracy w dziale utrzymania czystoci i porzdku w zakadzie hotelarskim 341[04].Z3.01

Poradnik dla ucznia

Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji-Pastwowy Instytut Badawczy Radom 2006

Projekt wspfinansowany ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego 1

Recenzenci: mgr Maria Napirkowska - Gzula mgr Joanna Orowska Opracowanie redakcyjne: mgr Zofia egle Konsultacja: mgr in. Piotr Ziembicki

Poradnik stanowi obudow dydaktyczn programu jednostki moduowej 341[04].Z3.01 Organizowanie pracy w dziale utrzymania czystoci i porzdku w zakadzie hotelarskim zawartego w moduowym programie nauczania dla zawodu technik hotelarstwa.

Wydawca Instytut technologii Eksploatacji Pastwowy Instytut Badawczy Radom 2006

Projekt wspfinansowany ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego 2

SPIS TRECI 1.Wprowadzenie ...................................................................................................................3 2. Wymagania wstpne.........................................................................................................5 3. Cele ksztacenia ................................................................................................................6 4. Materia nauczania ...........................................................................................................7

4.1. Jednostki mieszkalne rodzaje i wyposaenie .........................................................7 4.1.1. Materia nauczania ................................................................................................7 4.1.2. Pytania sprawdzajce ..........................................................................................13 4.1.3. wiczenia ...........................................................................................................14 4.1.4. Sprawdzian postpw .........................................................................................16

4.2. Organizacja pracy suby piter .............................................................................17 4.2.1. Materia nauczania ..............................................................................................17 4.2.2. Pytania sprawdzajce ..........................................................................................25 4.2.3. wiczenia ...........................................................................................................25 4.2.4. Sprawdzian postpw .........................................................................................27

4.3. System pracy suby piter ......................................................................................28 4.3.1. Materia nauczania ..............................................................................................28 4.3.2. Pytania sprawdzajce ..........................................................................................31 4.3.3. wiczenia ...........................................................................................................31 4.3.4. Sprawdzian postpw .........................................................................................32

4.4. Obsuga suby piter ..............................................................................................33 4.4.1. Materia nauczania ..............................................................................................33 4.4.2. Pytania sprawdzajce ..........................................................................................40 4.4.3. wiczenia ...........................................................................................................40 4.4.4. Sprawdzian postpw .........................................................................................41

4.5. Transport wewntrzny ............................................................................................42 4.5.1. Materia nauczania ..............................................................................................42 4.5.2. Pytania sprawdzajce ..........................................................................................46 4.5.3. wiczenia ...........................................................................................................46 4.5.4. Sprawdzian postpw .........................................................................................47

4.6. Ochrona przeciwpoarowa w czci mieszkalnej zakadu hotelarskiego ..............48 4.6.1. Materia nauczania ..............................................................................................48 4.6.2. Pytania sprawdzajce ..........................................................................................51 4.6.3. wiczenia ...........................................................................................................51 4.6.4. Sprawdzian postpw .........................................................................................51

4.7. Wsppraca z recepcj, dziaem technicznym i dziaem personalnym zakadu hotelarskiego ...................................................................................................................52

4.7.1. Materia nauczania ..............................................................................................52 4.7.2. Pytania sprawdzajce ..........................................................................................53 4.7.3. wiczenia ...........................................................................................................53 4.7.4. Sprawdzian postpw .........................................................................................54

6. Literatura .......................................................................................................................60 7. Zaczniki .......................................................................................................................61

Przykad wyposaenia jednostek mieszkalnych ................................................................61 Jednostka mieszkalna przystosowana dla potrzeb osb niepenosprawnych ......................62 Harmonogram pracy.........................................................................................................63 Ankieta Hotelowa.............................................................................................................64 Piktogramy stosowane w hotelarstwie ..............................................................................65 Protok na okoliczno kradziey....................................................................................66

Projekt wspfinansowany ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego 3

1. WPROWADZENIE Poradnik Organizowanie pracy w dziale utrzymania czystoci i porzdku w zakadzie hotelarskim jest elementem pakietu edukacyjnego. Poradnik pomoe Ci w przyswojeniu wiedzy i ksztatowaniu umiejtnoci zawodowych w zakresie organizacji pracy dziau utrzymania czystoci i porzdku w zakadzie hotelarskim. W poradniku zamieszczono: wymagania wstpne, czyli wykaz umiejtnoci, jakie powiniene mie przed

przystpieniem do nauki w wybranym przez Ciebie zawodzie, cele ksztacenia, czyli wykaz umiejtnoci, jakie uksztatujesz pracujc z tym

poradnikiem, materia nauczania, czyli wiadomoci dotyczce organizacji pracy w czci noclegowej

zakadu hotelarskiego, sprawdzian osigni, wykaz literatury, z jakiej moesz korzysta podczas nauki. Poznanie przez Ciebie wszystkich lub okrelonej czci wiadomoci bdzie stanowio dla nauczyciela podstaw przeprowadzenia sprawdzianu poziomu przyswojonych wiadomoci i uksztatowanych umiejtnoci. W tym celu nauczyciel posuy si zestawem zada testowych. Niniejszy poradnik nie zastpuje podrcznika. Aby dogbnie pozna zagadnienia zwizane z funkcjonowaniem suby piter, naley korzysta z fachowej literatury, czasopism branowych, ledzi nowoci, korzystajc z Internetu, bra udzia w targach hotelarskich. Jednostka moduowa: Organizowanie pracy w dziale utrzymania czystoci i porzdku w zakadzie hotelarskim, ktrej treci teraz poznajesz, jest jednym z moduw koniecznych do zapoznania si z etapami prac suby piter zakadu hotelarskiego.

Projekt wspfinansowany ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego 4

341[04].Z.3

Nadzr nad utrzymaniem czystoci i porzdku w zakadzie hotelarskim

341[04].Z.3.01 Organizowanie pracy w dziale utrzymania

czystoci i porzdku w zakadzie hotelarskim

341[04].Z.3.02 Utrzymanie czystoci porzdku w zakadzie

hotelarskim

341[04].Z.3.03 Wykonywanie prac zwizanych z

utrzymaniem czystoci i porzdku w jednostkach mieszkalnych zakadu

hotelarskiego

341[04].Z.3.04 Komunikowanie si w jzyku obcym z

gomi przebywajcymi w czci noclegowej zakadu hotelarskiego

Schemat u jednostek moduowych

Projekt wspfinansowany ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego 5

2. WYMAGANIA WSTPNE Przystpujc do realizacji programu jednostki moduowej ucze powinien umie: okrela na czym polega organizacja pracy dziau utrzymania czystoci i porzdku

w zakadzie hotelarskim, wyjania, co to jest jednostka mieszkalna, wymienia rodzaje jednostek mieszkalnych, okrela wyposaenie rnych jednostek mieszkalnych, zna przepisy okrelajce wyposaenie jednostek mieszkalnych, przedstawia struktur organizacyjn suby piter, okrela zadania pracownikw suby piter, wymienia czci skadowe ubioru pracownikw suby piter, wyjania, z jakimi dziaami wsppracuje suba piter, stosowa przepisy bezpieczestwa i higieny pracy.

Projekt wspfinansowany ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego 6

3. CELE KSZTACENIA

W wyniku reali