of 20/20
Organizational Culture Organizational Culture Organizational Culture Organizational Culture ฒนธรรมองค กร ฒนธรรมองค กร วฒนธรรมองคกร วฒนธรรมองคกร ชั ชั บรรยายดย บรรยายดย . .. . ชั ยว ฒน ยางกูร ชั ยว ฒน ยางกูร What is corporate culture? What is corporate culture? ก่อนจะเข้าส การเรียนร อยากถามว่า ท่านเห็นอะไรในคุณค่าของ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรก่อน 2 What is corporate culture? What is corporate culture? วัฒนธรรมองค์กรสะท้อน ความาเรจทเนร ธรรม มุ งเน นความสาเร าถาม องค กรหนทฒนธรรม ในการสร าง Innovation ในการสราง Innovation 3 What is corporate culture? What is corporate culture? วัฒนธรรมองค์กรสะท้อน ความาเรจทเนร ธรรม มุ งเน นความสาเร าถาม องค กรหนทฒนธรรม ในการสร างสนค าทคณภาพเป ในการสรางสนคาทมคณภาพเปน ที ่ยอมรับ 4

Organizational CultureOrganizational Culture ววฒนธรรมองคกร ...infofile.pcd.go.th/pcd/3May12_1.pdf · Organizational CultureOrganizational Culture ววฒนธรรมองคกรัฒนธรรมองคั

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Organizational CultureOrganizational Culture ววฒนธรรมองคกร...

 • Organizational CultureOrganizational CultureOrganizational CultureOrganizational Culture

  วัฒนธรรมองค์กรวัฒนธรรมองค์กรวฒนธรรมองคกรวฒนธรรมองคกรโ โ ชั ั ์ ชชั ั ์ ชบรรยายโดย มบรรยายโดย ม..ลล. . ชยัวฒัน ์ ชยางกรูชยัวฒัน ์ ชยางกรู

  What is corporate culture?What is corporate culture?

  ก่อนจะเข้าสู่การเรียนรู้อยากถามว่า

  ท่านเหน็อะไรในคุณค่าของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรก่อน

  2

  What is corporate culture?What is corporate culture?

  วัฒนธรรมองค์กรสะท้อนสํ ็ ี่ ป็ ปความสาเรจทเปนรูปธรรม

  ่ ้ ํ ็มุ่งเน้นความสาํเร็จ

  ํ ์ ไ ี่ ี ัคาํถาม องค์กรไหนทมีีวัฒนธรรมในการสร้าง Innovationในการสราง Innovation

  3

  What is corporate culture?What is corporate culture?

  วัฒนธรรมองค์กรสะท้อนสํ ็ ี่ ป็ ปความสาเรจทเปนรูปธรรม

  ่ ้ ํ ็มุ่งเน้นความสาํเร็จ

  ํ ์ ไ ี่ ี ัคาํถาม องค์กรไหนทมีีวัฒนธรรมในการสร้างสินค้าที่มีคณภาพเป็นในการสรางสนคาทมคุณภาพเปนที่ยอมรับ

  4

 • What is corporate culture?What is corporate culture?

  วัฒนธรรมองค์กรสะท้อนํ ็ ี่ ป็ ปความสาํเร็จทเีป็นรูปธรรม

  ้ ็มุ่งเน้นความสาํเร็จ

  ่คาํถาม องค์กรไหนที่มีวัฒนธรรมในการสร้าง ความเป็นมืออาชีพในการสราง ความเปนมออาชพในการสร้างผลงาน เช่น บริการ

  5

  What is corporate culture?What is corporate culture?

  วัฒนธรรมองค์กรสะท้อนความสาํเร็จที่เป็นรูปธรรม

  สิ่งเหล่านีเ้กดิจากพนักงานใน์ ั ้ ไ ้ ั ป ฝัองคกรนนๆ ไดรบการปลูกฝง

  และพฒันาออกมาเป็นรูปแบบู

  6

  What is corporate culture?

  What is corporate culture?

  Corporate culture คือการสร้างค่านิยมขององค์กรที่จะมีผลสะท้อนเข้าส่การกระทาํ และองคกรทจะมผลสะทอนเขาสูการกระทา และกลายเป็นวัฒนธรรมในองค์กรในท้ายที่สุด

  หลายครัง้กลายเป็นการสร้าง พนัธุกรรมในองค์กรหรือบางคนเรียกว่า DNA ขององค์กร

  ้Corporate Culture จะเป็นการนําเข้าการชีว้ัดความสาํเร็จหรือ ล้มเหลวขององค์กรในท้ายที่สดความสาเรจหรอ ลมเหลวขององคกรในทายทสุด

  7

  Culture is sharedCulture is shared

  Culture strongly influences behavior

  Culture is taught to newcomers

  Culture helps members l bl to newcomerssolve problems

  8

 • Layers of Organizational Cultureั ้ ื่ ัชันของการสือวัฒนธรรม

  Cultural SymbolsCultural Symbols

  Shared Behaviors

  Cultural Values

  Shared AssumptionsShared Assumptions

  9

  Corporate Culture สามารถพฒันาได้จาก…Corporate Culture สามารถพฒนาไดจาก…

  การสร้างค่านิยมจากการจงใจของการสรางคานยมจากการจูงใจของผู้นํากลุ่มหรือ การร่วมกันสร้าง Organizational policies

  การกาํหนดเป็นเป้าหมาย วสิัยทศัน์ของผู้ก่อตัง้, Policies and ActionsPolicies, and Actions

  P l t Employee work-ethicPeople management philosophy 10

  บทบาทจากผลสะท้อนทางบทบาทจากผลสะท้อนทางบทบาทจากผลสะทอนทางบทบาทจากผลสะทอนทางการจดัการของวัฒนธรรมองค์กรการจดัการของวัฒนธรรมองค์กรการจดการของวฒนธรรมองคกรการจดการของวฒนธรรมองคกร

  Characteristics of Characteristics of Organizational CultureOrganizational Culture

  11

  วัฒนธรรมปลูกฝังสู่ความสาํเร็จวัฒนธรรมปลูกฝังสู่ความสาํเร็จInnovation and risk-taking

  Att ti t d t ilAttention to detail

  Outcome orientation

  People orientation12

 • วัฒนธรรมปลูกฝังสู่ความสาํเร็จวัฒนธรรมปลูกฝังสู่ความสาํเร็จ

  • Team orientation

  • Aggressiveness

  • Stability แนว่แน่• Stability แนวแน

  1313

  Corporate Culture Corporate Culture มีผลสะท้อนไปยังมีผลสะท้อนไปยังA company’s

  ์ ่ ่

  pp

  • คุณค่าในองค์กร หลักการ และการทาํธุรกจิที่ยั่งยืนรวมไปถงึการสร้างกฎระเบียบปฎบิตัทิี่มีรูปธรรม รวมไปถงึความเป็นเอกภาพูในการจัดการที่มีความโปร่งใสในระดบัการของผู้บริหารระดบัสูง

  14

  Corporate Culture Corporate Culture มีผลสะท้อนไปยังมีผลสะท้อนไปยังA company’s

  ป ิ ั ิ ั ้ ปั ื่ ั ใ

  pp

  • การปฎบิัตขิองพนักงาน การแก้ปัญหาและการสือสารกันในองค์กร

  ้ ไ ั ้ ื ้ ั• ภาพสะท้อนไปยังผู้ถือหุ้นและ รัฐบาล• รวมไปถงึการทาํงานข้ามประเทศ ที่องค์กรมีการบริหารงานอยูู่• ขอยกตวัอย่างเช่น บ้านปู เป็นต้น

  15

  ขัน้ตอนในการเดนิทางเข้าสูู่การสร้างวัฒนธรรมที่ยั่งยืน

  16

 • ขัน้ตอนในการเดนิทางเข้าสูู่การสร้างวัฒนธรรมที่ยั่งยืน

  Group InteractionPositive Results

  Norms of Behavior

  Positive Results

  Shared Values

  Norms of Behavior

  Shared Values

  CULTURE

  A strong corporate culture = values widely shared amongst lemployees

  17

  Nine Step for Initiating Nine Step for Initiating Organizational Culture ChangeOrganizational Culture ChangeOrganizational Culture ChangeOrganizational Culture Change

  18

  Step 1: Reach consensus on the current culture

  ป ึ ื ใ ้ ั ั ใ ปั ัปรึกษาหารือในการรู้จกัวัฒนธรรมของเราในปัจจุบนั

  19

  Step 2:Reach consensus on the Preferred Future CultureReach consensus on the Preferred Future Cultureคยุเขา้ใจกนัถงึ สิง่ทีอ่ยากเห็นวฒันธรรมของเราในอนาคต

  20

 • Step 3: Determine What the Changes Will and Will Note MeanDetermine What the Changes Will and Will Note Mean

  หารือกันว่าอะไรเป็นสิ่งที่จะเปลี่ยน่ ั ใ ป ั ป ี่และหาค่าวดในการปรบเปลียน

  21

  Step 4: Identify Illustrative Stories

  ้ไ ้ ้ ่ ่หาให้ได้ว่าเราอยากให้เรืองราวของเราททีกุคนกล่าวถงึในอนาคตว่าเราคือใครทาํอะไร มีคณค่าอย่างไรในอนาคตวาเราคอใครทาอะไร มคุณคาอยางไร

  22

  Step 5: Identify a Strategic Action Agenda

  ํ ป ิ ั ิ ้ ่ ั ี่ ป็ ปทาํแผนปฎบิตัเิข้าสู่การจัดการทเีป็นรูปธรรม

  23

  Step 6: Identify Immediate Small Winsหาให้ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องได้ ชัยชนะเล็กๆหาใหไดวาอะไรคอสงทตองได ชยชนะเลกๆ

  ในการสร้างขวัญกาํลังใจ

  24

 • Step 7: Identify the Leadership Implications

  ้ ใ ่หาการผลักดัน ภาวะผู้นําในการช่วยกันปรับเปลียน

  25

  Step 8:Step 8: Identify Metrics,

  Measures andMeasures, and Milestones

  หาการทาํที่เป็นการวัดผลได้เป็นแผน

  ่ ป ิ ั ิ ีการสู่การปฎบิัตมิีการกาํหนด OMTIการกาหนด OMTI

  ที่ชัดเจน

  26

  Step 9: Identify a Communication Strategyคดิค้นหาวธิีการกาํหนดกลยทธ์ของการสื่อสารคดคนหาวธการกาหนดกลยุทธของการสอสาร

  27

  Case Study:Case Study: Googlegand Banpu.and Banpu.

  28

 • .

  29

  The 70/20/10 Model is a business resource management model pioneered by Google CEO Eric E Schmidtby Google CEO Eric E. Schmidt.This model dictates that, to cultivate innovation, employees of a company should utilize their time in the following ratio:

  70% of time should be dedicated to core business tasksshould be dedicated to core business tasks.

  20% of time should be dedicated to projects related to the core business

  10% of time should be dedicated to projects unrelated to the core business.

  30

  You can be serious without a suit

  31

  GoogleplexGoog ep e

  32

 • Hallway DécorHallway Décor

  33

  Googler OfficesGoogler Offices

  34

  EquipmentEquipment

  35 36

 • Life is beautiful

  37 38

  วิสัยทัศนและพนัธกิจเป็นบริษัทพลังงานแห่งเอเชียที่มีความฉับไววสยทศนและพนธกจ

  และมุ่งมั่นในการนําเสนอผลิตภณัฑ์และบริการที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับใ ์ ี่ ี ื่ ั ์ ิในฐานะองค์กรทมีีความซือสัตย์ยุตธิรรมยดึมั่นในความเป็นมืออาชีพ และมียดมนในความเปนมออาชพ และมความห่วงใยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

  39

  พัฒนาธรกจิในสาขาพลังงาน เพื่อก้าวไปส่ความเป็นุ ูผู้นําในภมูิภาคเอเชียสร้างความหลากหลายและกระจายการลงทนไปในธรกจิที่ช่วยสร้างสรางความหลากหลายและกระจายการลงทุนไปในธุรกจทชวยสรางศักยภาพในการแข่งขัน จัดสรรผลิตภณัฑ์และบริการที่มีคุณภาพและมีความหลากหลายโดยเน้นการรักษาพนัธสัญญา การมีความน่าเชื่อถือและความยืดหยุ่นญญ ุต่อลูกค้าดาํเนินธรกจิอย่างมีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและดาเนนธุรกจอยางมจรยธรรม และมความรบผดชอบตอสงคมและสิ่งแวดล้อม

  ่สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมติรทางธุรกจิพนักงาน ชุมชนุและดาํรงตนเป็นพลเมืองที่ดีของทุกประเทศที่เราดาํเนินธุรกจิ

  40

 • How Employees Learn CultureHow Employees Learn Culture

  41

  How Employees Learn Culture

  • Stories เรื่องราวความสาํเร็จHow Employees Learn Culture

  • Stories เรองราวความสาเรจการต่อส้ที่บากบั่นมาด้วยกัน• การตอสูทบากบนมาดวยกนM i l S b l ั ั ์• Material Symbols สญลกษณ

  ื่• Language ภาษาและความเชือ

  42

  Keeping a Culture Aliveั ใ ้ ั ์ ่ ่ ไจะรักษาให้วัฒนธรรมองค์กรอยู่รอดอย่างไร

  43

  1. Selection การคัดเลือกคนที่เข้ามาใหม่

  Identify and hire individuals who will fit in with the culture44

 • ้ ิ ั2. Top Management ผู้บริหารระดบัสูง

  Senior executives นําการสื่อสารเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรสู่พนักงานทกุระดบั อย่างต่อเนื่อง

  45

  3. Socialization การสรา้งสงัคมระหวา่งกนัการสรางสงคมระหวางกน

  ์ ้ ่ ์องค์กรต้องสอนเกียวกับวัฒนธรรมองค์กรแก่พนักงานใหม่46

  Culture’s Functions

  47

  Culture’s Functions• การสร้างวัฒนธรรมองค์กรจะทาํให้ทกุคนรู้สึกผูกมัด

  ่ ป โ ์ ่ ่ ่ ั• ทกุคนมุ่งประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตวั

  48

 • Culture as a Liability

  – Culture ยากต่อการเปลี่ยน– Culture เป็นอุปสรรคต่อการขยายงาน– Culture อาจจะเป็นปัญหาต่อการควบรวม

  49

  How to Change Culture้ ี ป ั ั ์ ่ ไจะต้องมีการปรับวัฒนธรรมองค์กรอย่างไร

  50

  ต้องมีผู้บริหารระดับสูง สร้างแรงจูงใจและสร้างพลัง์ ่ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

  51

  สร้างเรื่องราวใหม่ที่มองไปข้างหน้าอีกห้าปี็ ไ ื่ ใ ไ ้ โ ์ ไว่าจะเป็นอะไร เพอืใคร และจะได้ประโยขน์อย่างไร

  52

 • เลือก เลี่อนตาํแหน่งและสนับสนุนคนที่มี้ ใ ั ั ์ความเข้าใจและมาช่วยปรับ วัฒนธรรมองค์กร

  53

  แทนที่ด้วยการเขียนสิ่งที่คาดหวัง มากกว่าให้ทกุคนนึกเอาเอง ลงท้ายด้วยการกาํหนด KPIเพื่อเป็นการเข้าส่การปฎบิตัใิห้เป็นรปธรรมเพอเปนการเขาสูการปฎบตใหเปนรูปธรรม

  54

  ทาํงานร่วมกันเป็นทมี เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันใน้ ั ์ ี่ ป็ ป ่ ัการสร้างวัฒนธรรมองค์กรทเีป็นรูปธรรม และช่วยกัน

  สร้างสิ่งที่ยดึเหนี่ยวในเรื่องวัฒนธรรม

  55

  Creating a Customer-Responsive Cultureั ่ ้ ์ ี่ ้ ป็ ัตวอยางการสรางองคกรทดีูแลลูกคาเปนหลก

  56

 • 1. ต้องเลือกคนที่มีบุคลิกภาพที่มีนิสัยและทศันคติในการชอบดแูลลูกค้า และเป็นคนที่ชอบเอาใจใส่

  57

  2. ฝึกอบรม สอน มุ่งเน้นโดยการนําเอาลูกค้าุ ูเป็นจุดศูนย์กลาง

  58

  3. ปล่อยให้พนักงานได้มีโอกาส ตัดสินใจที่หน้างานเอาเอง

  59

  4. นําขบวนการทาํงานที่ดสีู่การดแูล และมุ่งหวังการเดนิทาง่ ่ ็ ่ ่สู่สิ่งที่เป็นการสร้างความพงึพอใจให้ลูกค้าที่ดทีี่สุด

  60

 • 5. มีการแจกรางวัล เป็นตวัอย่างสาํหรับพนักงานท่ี่ทาํงานดีและสร้างความพงึพอใจให้ลูกค้า

  61

  จติและวญิญาน เข้าสู่การเป็นวัฒนธรรมที่ยั่งยืนญญ ู

  The recognition that people have an inner life that nourishes and is nourished by meaningful worknourishes and is nourished by meaningful work that takes place in the context of the community.

  62

  Strong sense of purpose

  Employee empowerment

  Strong sense of purpose

  T l ti f l

  Trust and openness

  Toleration of employee expression

  Foc s on indi id alFocus on individual development

  63

  Organizational Cultures Impact on P f d S ti f tiPerformance and Satisfaction

  64

 • Changing Cultureการปรบั ปลีย่นวฒันธรรมการปรบเปลยนวฒนธรรม

  65

  เข้าใจสภาพและสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ความกดดันจากี่ ั ั ใ ้ ้ ป ั ั ป ี่ ัภายนอกทบีงัคับให้ต้องปรับตัวและเปลียนวัฒนธรรม

  66

  สร้างมมมองของวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องุเป็นในอนาคตที่กาํลังมาถงึ

  67

  ค้นหาวัฒนธรรมในปัจจุบนั และหาว่าอะไรุที่ต้องปรับเปลี่ยน

  68

 • หาภารกจิของผู้บริหารระดบัสูงที่ต้องนําทมีู ูในการนําไปสู่วัฒนธรรมใหม่

  69

  สื่อสารถงึความจาํเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนองค์กร มุ่งสู่สิ่งที่ดีกว่าุ ู

  70

  ค้นหาปัญหาและอปสรรคที่เป็นตัวขวางกัน้คนหาปญหาและอุปสรรคทเปนตวขวางกนทาํให้งานไม่เป็นไปตามที่กาํหนดรวมถงึหาวธิีป้องกัน

  ไและแก้ไข

  71

  มุ่งมั่นแก้ไข และพฒันาวัฒนธรรมองค์กรให้่ ่ต่อเนื่อง ปรับ เปลี่ยน ปรุง และแก้ไขเรียนรู้

  ใ ้ ึ ี่สใหถงทสุด

  72

 • Steps in Socializationp

  7. Role model to sustain culture

  6. Rituals, taboos, rites, and storiesto reinforce culture

  5. Adoption of cultural value policies

  to reinforce cultureRemoval of employees who deviate f

  3. Training to develop capabilities

  4. Rewards that sustain the culture from culture

  2. Challenging early work assignments

  3. Training to develop capabilities consistent with culture

  1. Careful selection

  2. Challenging early work assignmentsRemoval of candidates who do not “fit” culture

  73

  SSummary

  74

  ประสพความสาํเร็จในการปรับเปลี่ยนของวัฒนธรรมองค์กร

  75

  1. เข้าใจวัฒนธรรมเก่าและรู้ถงึสิ่งที่ต้องเปลี่ยน

  สนับสนุนพนักงานและทมีที่ทาํงาน ค้นหาไอเดยี่ ่ ่ความคดิใหม่ๆ ที่จะได้ปรับวัฒนธรรมสู่สิ่งที่ดกีว่าและ

  พร้อมที่จะทาํให้เกดิขีน้ในการปรับเปลี่ยนพรอมทจะทาใหเกดขนในการปรบเปลยน76

 • ค้นหาวัฒนธรรมที่รองลงมาเพื่อให้เกดิประสทิธิภาพใ ี่ ั ใ ่ ํ ั ัในการทภีาพของวัฒนธรรมใหม่กาํลังพฒันา

  ใช้วสิัยทศัน์ใหม่ในการสื่อสารให้ทกุอย่างปรับเปลี่ยนให้ดขีึน้77

  ้ ใ ํ ใ ึ ํ ใ ป ั ป ี่เขาใจและทาํใจ ถงึความยากลาํบากในการปรบเปลียน

  อย่ในวัฒนธรรมใหม่อยูในวฒนธรรมใหมและดีใจกับมัน

  78

  ถาม ตอบถาม__ตอบ

  79