Organizatiile Economice Internationale

 • View
  231

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Organizatiile Economice Internationale

 • 8/6/2019 Organizatiile Economice Internationale

  1/36

 • 8/6/2019 Organizatiile Economice Internationale

  2/36

  22

  ORGANIZA IILE INTERNA IONALEORGANIZA IILE INTERNA IONALE

  Defini ieDefini ieOrganiza ia interna ional reprezintOrganiza ia interna ional reprezinto asociere de state, constituit prino asociere de state, constituit printratat, nzestrat cu o constitu ie itratat, nzestrat cu o constitu ie iorgane comune i posednd oorgane comune i posednd opersonalitate juridic distinct depersonalitate juridic distinct de

  aceea a statelor membre.aceea a statelor membre. Asocierea trebuie s aib un scop Asocierea trebuie s aib un scopcomun cu cel al statelor membre.comun cu cel al statelor membre.

 • 8/6/2019 Organizatiile Economice Internationale

  3/36

  33

  F ACTORI DETERMINAN I PENTRUF ACTORI DETERMINAN I PENTRU APARI IA I DEZVOLTAREA APARI IA I DEZVOLTAREA

  ORGANIZA IILOR INTERNA IONALEORGANIZA IILOR INTERNA IONALE

  Necesitatea prevenirii r zboiului i aNecesitatea prevenirii r zboiului i a

  reglement rii regulilor aferente purt riireglement rii regulilor aferente purt riiacestuia.acestuia.Interdependen ele care apar n proceseleInterdependen ele care apar n proceselede dezvoltare a na iunilor.de dezvoltare a na iunilor.

  Efectul conjugat al noilor probleme cu careEfectul conjugat al noilor probleme cu careeste confruntat societatea interna ional ,este confruntat societatea interna ional ,ale c ror propor ii globale nu pot fi supuseale c ror propor ii globale nu pot fi supusedect unui tratament global.dect unui tratament global.

 • 8/6/2019 Organizatiile Economice Internationale

  4/36

  44

  ELEMENTELE DEFINITORII ALEELEMENTELE DEFINITORII ALE

  ORGANIZA IILOR INTERNA IONALEORGANIZA IILOR INTERNA IONALEPentru ca o asociere s poat fi consideratPentru ca o asociere s poat fi consideratorganiza ie interna ional , se impune ca laorganiza ie interna ional , se impune ca larespectiva asociere s participe, n calitate derespectiva asociere s participe, n calitate dep r i contractante, statele.p r i contractante, statele. Asocierea unor state ntr Asocierea unor state ntr- -o organiza ieo organiza ieinterna ional se realizeaz pe baza acordului deinterna ional se realizeaz pe baza acordului devoin al acestor state, acord care mbrac , devoin al acestor state, acord care mbrac , deregul , forma unui tratat.regul , forma unui tratat. Asocierea statelor n organiza ii interna ionale Asocierea statelor n organiza ii interna ionalepresupune urm rirea de c tre rile membre apresupune urm rirea de c tre rile membre aunor obiective sau scopuri comune.unor obiective sau scopuri comune.

 • 8/6/2019 Organizatiile Economice Internationale

  5/36

 • 8/6/2019 Organizatiile Economice Internationale

  6/36

 • 8/6/2019 Organizatiile Economice Internationale

  7/36

  77

  CARACTERISTICILE ORGANIZA IILORCARACTERISTICILE ORGANIZA IILORINTERNA IONALE CU CARACTERINTERNA IONALE CU CARACTER

  UNIVERSALUNIVERSALUniversalitatea.Universalitatea.

  Apari ia i dezvoltarea organiza iilor Apari ia i dezvoltarea organiza iilorca o consecin a imperativelorca o consecin a imperativelorglobaliz rii la nivel mondialglobaliz rii la nivel mondial..

  Eterogenitatea.Eterogenitatea.

 • 8/6/2019 Organizatiile Economice Internationale

  8/36

  88

  CARACTERISTICILE ORGANIZA IILORCARACTERISTICILE ORGANIZA IILOR

  INTERNA IONALE REGIONALEINTERNA IONALE REGIONALESunt formate din state f cnd parte dinSunt formate din state f cnd parte dinaceea i regiune, avnd interse comune sauaceea i regiune, avnd interse comune sau

  apropiate.apropiate.Prezint un grad de omogenitate maiPrezint un grad de omogenitate mairidicat comparativ cu cele universale.ridicat comparativ cu cele universale. Acestea cuprind state avnd sisteme Acestea cuprind state avnd sistemepolitice identice, asem n toare saupolitice identice, asem n toare saucompatibile i o baz economic icompatibile i o baz economic icultural asem n toare.cultural asem n toare.

 • 8/6/2019 Organizatiile Economice Internationale

  9/36

  99

  ORGANIZA IILE POLITICE I CELEORGANIZA IILE POLITICE I CELE

  TEHNICOTEHNICO--ECONOMICEECONOMICE

  Interdependen a i caracterulInterdependen a i caracterulpluridimensional al cooper riipluridimensional al cooper riiinterna ionale contemporane conduc,interna ionale contemporane conduc, n mod firesc, la o ntrep trundere a n mod firesc, la o ntrep trundere aactivit ilor politice cu celeactivit ilor politice cu celeeconomice.economice.

 • 8/6/2019 Organizatiile Economice Internationale

  10/36

 • 8/6/2019 Organizatiile Economice Internationale

  11/36

  1111

  CONDI IILE TEORETICE PE CARECONDI IILE TEORETICE PE CARETREBUIE S LE NDEPLINEASC OTREBUIE S LE NDEPLINEASC O

  ORGANIZA IE INTERNA IONAL DEORGANIZA IE INTERNA IONAL DEINTEGRARE, SUPRANA IONALINTEGRARE, SUPRANA IONAL

  Deciziile sale trebuie s aib for obligatorieDeciziile sale trebuie s aib for obligatorie

  pentru guvernele statelor membre.pentru guvernele statelor membre.Organiza iile trebuie s dispun de organe proprii,Organiza iile trebuie s dispun de organe proprii, n m sur s ia asemenea decizii i, mai ales, n m sur s ia asemenea decizii i, mai ales,trebuie s dispun de mijloace proprii pentrutrebuie s dispun de mijloace proprii pentruimpunerea deciziilor respective.impunerea deciziilor respective.

  Organiza iile trebuie s exercite, prin organeleOrganiza iile trebuie s exercite, prin organeleproprii, func ii specifice guvernamentale, n modproprii, func ii specifice guvernamentale, n modindependent, f r cooperarea guvernelorindependent, f r cooperarea guvernelorna ionale ale statelor membre.na ionale ale statelor membre.

 • 8/6/2019 Organizatiile Economice Internationale

  12/36

  1212

  ORGANIZA IAORGANIZA IANA IUNILOR UNITENA IUNILOR UNITE

  (ONU)(ONU)n termeni generali, ONU poate fi definit ca on termeni generali, ONU poate fi definit ca oorganiza ie cu voca ie universal , att n ceea ceorganiza ie cu voca ie universal , att n ceea ceprive te membrii s i, statele suverane, ct iprive te membrii s i, statele suverane, ct idomeniile n care se implic , scopul s u principaldomeniile n care se implic , scopul s u principalfiind men inerea p cii, a securit ii interna ionalefiind men inerea p cii, a securit ii interna ionale

  i nt rirea cooper rii ntre statele lumii, ni nt rirea cooper rii ntre statele lumii, ndiverse domenii de activitate.diverse domenii de activitate.

  ONU nu este o organiza ie suprana ional , nu areONU nu este o organiza ie suprana ional , nu arecompeten ele unui guvern mondial, ci reprezintcompeten ele unui guvern mondial, ci reprezinto organiza ie de state suverane, func ionnd cao organiza ie de state suverane, func ionnd caun centru n care s se armonizeze eforturileun centru n care s se armonizeze eforturilena iunilor c tre atingerea unor scopuri ina iunilor c tre atingerea unor scopuri iobiective comune.obiective comune.

 • 8/6/2019 Organizatiile Economice Internationale

  13/36

  1313

  SCOPURILE ONUSCOPURILE ONU

  Men inerea p cii i securit iiMen inerea p cii i securit iiinterna ionale.interna ionale.Realizarea cooper rii interna ionale nRealizarea cooper rii interna ionale ndomeniul economic i social.domeniul economic i social.Realizarea cooper rii interna ionale pentruRealizarea cooper rii interna ionale pentrupromovarea i ncurajarea respect riipromovarea i ncurajarea respect riidrepturilor omului i libert ilordrepturilor omului i libert ilor

  fundamentale pentru to i, f r deosebirefundamentale pentru to i, f r deosebirede ras , sex, limb sau religie.de ras , sex, limb sau religie.Dezvoltarea de rela ii prietene ti ntreDezvoltarea de rela ii prietene ti ntrena iuni.na iuni.

 • 8/6/2019 Organizatiile Economice Internationale

  14/36

  1414

  PRINCIPIILE CE TREBUIE SPRINCIPIILE CE TREBUIE SGUVERNEZE RAPORTURILEGUVERNEZE RAPORTURILE

  INTERSTATALEINTERSTATALE(Rezolu ia 1815/1962)(Rezolu ia 1815/1962)Nerecurgerea la for sau la amenin areaNerecurgerea la for sau la amenin areacu for a.cu for a.

  Solu ionarea pa nic a diferendelorSolu ionarea pa nic a diferendelorinterna ionale.interna ionale.Neamestecul n treburile interne ale altorNeamestecul n treburile interne ale altorstate.state.ndatorirea statelor de a coopera ntre ele.ndatorirea statelor de a coopera ntre ele.Dreptul popoarelor la autodeterminare.Dreptul popoarelor la autodeterminare.Egalitatea suveran a statelor.Egalitatea suveran a statelor.ndeplinirea cu bun credin a obliga iilorndeplinirea cu bun credin a obliga iilorinterna ionale.interna ionale.

 • 8/6/2019 Organizatiile Economice Internationale

  15/36

 • 8/6/2019 Organizatiile Economice Internationale

  16/36

  1616

  STRUCTURA ONUSTRUCTURA ONU

  Adunarea General Adunarea GeneralConsiliul de SecuritateConsiliul de SecuritateConsiliul Economic i SocialConsiliul Economic i SocialConsiliul de TutelConsiliul de TutelCurtea Interna ional de Justi ieCurtea Interna ional de Justi ieSecretariatulSecretariatul

 • 8/6/2019 Organizatiile Economice Internationale

  17/36

  1717

  ADUNAREA GENERAL A ONU ADUNAREA GENERAL A ONU

  i aduce cea mai important contribu ie i aduce cea mai important contribu ie n cadrul Organiza iei , pentru a conferi n cadrul Organiza iei , pentru a conferiacesteia calitatea de centru deacesteia calitatea de centru dearmonizare a ac iunilor statelor pentruarmonizare a ac iunilor statelor pentruatingerea scopurilor comune pe care i leatingerea scopurilor comune pe care i lepropun n cadrul ONU.propun n cad

Search related