73
UNIVERSITATEA "AL. I. CUZA" IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA FINANŢE ŞI BĂNCI LUCRARE DE LICENŢĂ CONDUCĂTOR ŞTIINTIFIC CONF.DR., DAN CHIRLEŞAN A BSOLVENT

Organizarea Si Activitatea Unei Banci Comerciale Pe Exemplul BRD

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Organizarea Si Activitatea Unei Banci Comerciale Pe Exemplul BRD

UNIVERSITATEA "AL. I. CUZA" IAŞIFACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

SPECIALIZAREA FINANŢE ŞI BĂNCI

LUCRARE DE LICENŢĂ

CONDUCĂTOR ŞTIINTIFIC CONF.DR., DAN CHIRLEŞAN

ABSOLVENT

2011

Page 2: Organizarea Si Activitatea Unei Banci Comerciale Pe Exemplul BRD

UNIVERSITATEA "AL. I. CUZA" IAŞIFACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

SPECIALIZAREA FINANŢE ŞI BĂNCI

ORGANIZAREA ŞI ACTIVITATEA UNEI

BĂNCI COMERCIALE

CONDUCĂTOR ŞTIINTIFIC CONF.DR. , DAN CHIRLEŞAN

ABSOLVENT

2011

2

Page 3: Organizarea Si Activitatea Unei Banci Comerciale Pe Exemplul BRD

Cuprins

Capitolul 1. Organizarea funcţională a societaţilor bancare. Sistemul informaţional

bancar..................................................................................................................................4

1.1. Organizarea societăţilor bancare.....................................................................4

1.2. Sistemul informaţional bancar şi automatizarea operaţiunilor bancare.....8

1.3. Organizarea sistemului bancar în Romania..................................................11

1.3.1. Organizarea sistemului bancar in România înainte de anul 1989..................11

1.3.2. Tendinţe în sistemul bancar românesc după anul 1990.................................14

Capitolul 2. Activitatea băncilor comerciale din România.............................................20

2.1.Cadrul legal al desfaşurări activitaţii băncilor comerciale...................................20

2.2. Operatiunile pasive ale bancilor comerciale.................................................20

2.2.1. Constituirea depozitelor bancare...................................................................20

2.2.2. Rescontul şi refinanţarea................................................................................22

2.2.3. .......................................................................................................................24

2.3. Operatiunile active ale bancilor comerciale..................................................27

2.3.1. Creditarea agenţilor economici......................................................................29

2.3.2. Creditarea persoanelor fizice.........................................................................35

2.3.3. Operaţiunile de plansament...........................................................................37

Capitolul 3. Organizarea şi activitatea BRD Groupe Societe Generale.........................40

Bibliografie generală........................................................................................................41

3

Page 4: Organizarea Si Activitatea Unei Banci Comerciale Pe Exemplul BRD

Cap. 1. Organizarea unei bănci comerciale

Originile sistemului bancar

Sistemul bancar îşi are originile în trecutul îndepărtat, existând dovezi vechi ce

atestă primii paşi pe tărâmul practicilor bancare. Primii bancheri au fost cei ce faceau

schimbul de bani, moment asociat apariţiei dar şi circulaţiei monedei metalice.

Primele dovezi ale unei activităţi bancare se regăsesc în Orientul Îndepărtat şi

Egiptul Antic. Templele erau atât loc de rugăciune, cat şi un loc de păstrare a banilor si a

tezaurelor. Împrumutând aceste bogăţii, preoţii realizau un dublu rost, si anume: obţineau

recunoştinţă şi un mic profit. Dovadă sunt tablele de contabilitate descoperite de

arheologi în Mesopotamia sub ruinele templului Uruc. Acest templu datând din perioada

anilor 3400-3200 î.e.n.; este cel mai vechi sediu bancar cunoscut. Există dovezi scrise

privind activităţile de depuneri şi împrumuturi facute de temple. Codul lui Hammurabi

(1728-1686î.e.n) ,descoperit la Susa în 1901, cuprinde detalii referitoare la depozite,

împrumuturi, dobandă percepută şi de asemenea rambursarea creditelor.

La începutul secolului al VI î.e.n., fiecare oraş comercial începe să emită monedă

propie, ceea ce a dus la numeroase schimburi. Datorită faptului că fiecare îşi avea propia

monedă, a apărut necesitatea schimbului unei monede cu alta, acestea putând fi socotite

drept primele schimburi valutare. Zarafii încep şi ei să împrumute şi pentru această

activitate cea mai mare o reprezintă Atena, oraş comercial unde legile lui Solon

liberalizau dobânzile. Avand ca principal obiectiv de a combate camăta şi pentru a se

sustrage influenţei exercitate de Atena şi Delos, mai multe cetăţi greceşti au decis,

începând din secolul al IV-lea, să constituie bănci publice administrate de catre

funcţionari.

4

Page 5: Organizarea Si Activitatea Unei Banci Comerciale Pe Exemplul BRD

În perioada timpurie a dezvoltării imperiului roman, romanii nu s-au arătat

interesaţi în activităţii specifice băncilor. Pe măsura cuceririi cetăţilor greceşti au înţeles

importanţa băncilor, şi, astfel, au început să apară pe întreg teritoriul roman, atât bănci de

stat, cât şi bănci private.1

În secolul al VI-lea, în imperiul Bizantin, împăratul Justinian modifică uzuanţa

romană privind activitatea bancară, introducând obligativitatea dobânzilor fixe. În evul

mediu mănăstirile au jucat un rol important în efectuarea activităţilor specifice bancare .

Deşi practica acordării de credite cu dobândă era privita rau atât de biserică ,cât şi de

societate, cămătarii au avut un rol social pozitiv. Acest rol s-a concretizat în funcţiunile

pe care cămătarii le îndeplineau transportul monezilor, preschimbarea diverselor monede

şi nu în ultimul rând colectarea impozitelor. În secolul al VII-lea, genovezii se ocupau de

asigurării şi efectuau schimburi valutare, primeau depuneri de la persoane particulare,

faceau comerţ cu cambii şi împrumutau bani din depunerile efectuate. Intensificarea

utilizării cambiei a condus la o dezvoltare amplă a comerţului. Din această perioadă

datează termeni precum bancă, bancher si faliment.

Secolele al XIV-XVI, au fost marcate de importante evenimente istorice care au

influenţat şi activitatea bancară, cel mai semnificativ fenomen în acest domeniu fiind

reapariţia băncilor publice în Spania (Taula de Cambi din Barcelona) şi Italia (Casa di

San Giorgio din Genova).

În paralel, băncile private se menţin şi se răspândesc în Europa, un loc de frunte

fiind ocupat de italieni (prin familiile Medici, Storzzi şi Chigi), de francezi (familia

Couer), de englezi (familia Gresham), şi de germani (familia Fugger).

În anul 1531, s-a inaugurat la Anvers, prima piaţă financiară cunoscută ca bursa

de valori, şi imediat după aceasta, s-a deschis bursa din Londra. Se afirmă astfel

dinstincţia dintre pieţele financiare şi bănci.

În secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, activitatea bancară s-a dezvoltat în toate

formaţiunile statale din Europa, tot în această perioadă, au apărut şi primele bancnote.

Banca din Amsterdam (1609) şi Banca Angliei (1694) au devenit modelele pe care s-au

bazat structurile bancare create ulterior. De asemenea, în acest timp au apărut şi băncile

care îndeplineau funcţii echivalente celor îndeplinite de băncile centrale actuale.

1 Iosif Heteş-Gavra, Organizarea şi operaţiunile băncilor, Ed. Orizonturi Universitare, Timişoara, 2003, pp. 13-14.

5

Page 6: Organizarea Si Activitatea Unei Banci Comerciale Pe Exemplul BRD

Înfiinţarea Băncii Angliei reprezintă un moment marcant în istoria bancară fiind

considerată prima bancă centrală din lume.

În anul 1791, a fost înfiinţată „ Prima Bancă a Statelor Unite” ( The first Bank of

United States)2 care a combinat rolul unei bănci centrale cu operaţiunile specifice unei

băncii comerciale.

Până în secolul al XIX-lea, sistemul bancar s-a structurat pe trei categorii si

anume:

Băncile de emisiune, care deţineau monopolul emiterii de bancnote naţionale;

Băncile comerciale, care acţionau ca instituţii de intermediere pentru

operaţiuni de subscripţie publică;

Instituţii financiare, specifice casele de economii, societăţile de construcţii şi

cooperativele de credite, destinate să satisfacă nevoile publicului.3

1.1. Organizarea societăţilor bancare

Băncile îşi desfăşoară activitatea, din punct de vedere organizatoric, în condiţii

asemănătoare cu cele ale unei societăţi comerciale pe acţiuni, iar sub aspectul funcţional

sunt necesare reţinerea unor particularităţi.

Organizatoric, conducerea, administrarea şi controlul băncii sunt la fel ca la

societăţile pe acţiuni. Astfel ele dispun de

1. Foruri suprem de conducere (adunari generale)

2. Structuri care îi asigură gestiunea curentă (preşedinte, consiliu de

administraţie, comitet de direcţie)

3. Organe proprii de control (comisie de cenzori şi controlul intern al

băncii).

În România, structura organizatorică, conducerea şi administrarea societăţilor

bancare se stabilesc prin statute proprii conform art. 24 din Legea nr.58/1998 (privind

activitatea bancară), iar înfiinţarea comitetului de risc, a comitetului de administrare a

activelor şi pasivelor, a comitetului de credite sunt obligatorii.

2 Iosif Heteş-Gavra, Organizarea şi operaţiunile băncilor,Ed. Orizonturi Universitare, Timişoara, 2003, pp. 13-14.3 Idem: pp. 15-16.

6

Page 7: Organizarea Si Activitatea Unei Banci Comerciale Pe Exemplul BRD

Funcţional însă, băncile, conform art. 38 din legea mai sus menţionată, trebuie să

se supună în activitatea lor reglementărilor emise de Banca Naţională a României în

vederea aplicării politicii monetare, de credit, valutare, de plăţi, de asigurare a prudenţei

bancare şi de supraveghere a societăţilor bancare, cu toate că ele au independenţă totală

în elaborarea propriului management.

Ca persoane juridice române, băncile pot funcţiona numai pe baza autorizaţiei

emisă de B.N.R. Cererea de autorizare se înaintează B.N.R. şi trebuie să fie însoţită de o

documentaţie care să cuprindă referiri cu privire la

calificarea şi experienţa profesională a conducătorilor băncii

nivelul minim al capitalului social subscris (100 miliarde lei), care trebuie

vărsat, în formă bănească, în totalitate, la momentul constituirii

studiul de fezabilitate al băncii

acţionarii semnificativi şi acţionarii băncii

structura acţionariatului

sediul băncii

auditorul independent (conf. art. 61 din Legea nr.58/ 1998).

Totodată, B.N.R., prin funcţiile de îndrumare şi control, de constituire şi

funcţionare, include şi transformarea şi lichidarea societăţilor comerciale bancare

româneşti, cât şi a sucursalelor şi reprezentanţelor în România ale băncilor din străinătate.

Băncile (societăţi bancare), în desfăşurarea activităţii îşi pot deschide sucursale şi

agenţii cu respectarea procedurilor corespunzătoare. De asemenea, este obligatorie

înregistrarea băncii ca societate bancară în Registrul societăţilor bancare care este ţinut la

sediul B.N.R. Acţiunile emise de aceste societăţi nu pot fi decât nominative conform

normelor legale.

Conform art.3 din Legea nr581998 şi a standardelor internaţionale, filialele din

România ale unei societăţi bancare sunt considerate persoane juridice, iar sucursalele sunt

considerate reprezentante ale societăţilor bancare.

Deci, filiala posedă pe de o parte, un patrimoniu propriu delimitat în ansamblul

patrimoniului societăţii bancare, iar pe de altă parte, are personalitate juridică proprie.

Sucursala, se înfiinţează şi organizează la iniţiativa băncii din fondurile proprii

care−i afectează capitalul necesar, dar ea nu are personalitate juridică desine stătătoare.

7

Page 8: Organizarea Si Activitatea Unei Banci Comerciale Pe Exemplul BRD

Spre deosebire de filială, sucursala are o dublă subordonare faţă de bancă

dependentă din punct de vedere economic pe de o parte şi dependentă din punct de

vedere juridic pe de altă parte.

Sucursala poate încheia contracte cu terţe persoane în numele băncii, în calitate de

mandatar, sau în nume propriu, în calitate de comisionar.

Tot din iniţiativa băncii se pot înfiinţa şi organiza agenţii, care exercită atribuţii

fie de mandatar, fie de comisionar.

Structura reţelei bancare este alcătuită, în principiu, din următoarele componente

1. Centrala băncii;

2. Sucursale judeţene;

3. Filiale (subordonate organizatoric si funţional sucursalelor);

4. Agenţii (subordonate filialelor sau,în unele cazuri,chiar sucursalelor);

5. Reprezentanţa;

Funcţiile şi atribuţiile principale pe care unitatea centrală a unei bănci o deţine

sunt4:

Stabileşte politica de creditare,dezvoltare în ţară şi străinătate sau de

fuziune şi achiziţii;

Efectuează studii de marketing;

Acordă servicii de consultanţă, audit;

Organizează acţiuni de pregătire a cadrelor;

Iniţiază colaborări cu bănci din ţară şi străinătate;

Asigură lichidităţi şi fonduri de creditare subordonate

(filiale,sucursale,agenţii);

Stabileşte platfoane de credite pentru unităţile subordonate;

Contactează împrumuturi şi plansamente de pe piaţa interbancară;

Asigură echilibru între resurse şi plansamente;

4 Vasile Cocriş, Dan Chirleşan, Economie bancară, Repere teoretice şi studiu monografic, Editura

Universităţii Alexandru Ioan Cuza , Iaşi, 2009, pp.237-238.

8

Page 9: Organizarea Si Activitatea Unei Banci Comerciale Pe Exemplul BRD

Eliberează norme pentru fiecare activitate şi serviciu în parte (decontări,

operaţiuni de casă, încasări şi plăţi, evidenţă contabilă, creditare,etc.);

Promovează, angajează, concediază personalul de conducere din unităţile

subordonate;

Elaborează strategiile, politica de dezvoltare şi urmăreşte realizarea lor;

Elaborează normele de lucru şi urmăreşte aplicarea acestora;

Elaborează bugetul de venituri şi cheltuieli şi urmăreşte îndeplinirea

acestora;

Organizează sistemul informaţional, a sistemului informatic şi a statisticii

Băncii;

Dezvoltă activităţi şi diversifică serviciile şi produsele oferite de Bancă,

perfecţionează organizarea Băncii şi a tehnicilor de lucru corespunzătoare

evoluţiei Băncii.

În continuare voi prezenta un model de organizare a unităţii bancare la nivel central,

model adoptat de majoritatea băncilor din România.

Figura 1. Model de organizare a bănci comerciale la nivel central

9

Page 10: Organizarea Si Activitatea Unei Banci Comerciale Pe Exemplul BRD

Sursa Vasile, Cocriş; Dan, Chirleşan; Economie bancară, Repere teoretice şi studiu

monografic; Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza , Iaşi, 2009, p.239.

10

Preşedinte şi Vicepreşedinţi ai Consilului de Administraţie

Control financiar şi contabilitate

Risc şi credit Management

Audit şi control Resurse umane

Juridic Relaţii publice

Secretariat general

Divizia retail

Marketing

Consumer

IMM

Carduri

Dezv.şi Management prod.

Consumer Risc

Canale de distribuţie

Divizia Trezorerie şi pieţe de capital

Arbitraj şi trezorerie

Managementul bilanţului şi portofoliului

Divizia corporaţii

Corp.Mari şi Multinaţ.

Corporaţii

Sector public

Instituţii fin.

Cash Man.

Credite corporaţii

Finanţări structurate

Divizia operaţiuni şi IT

Prelucrarea tranzacţ.

Back office

Info. şi comunicaţii

Organizare

Logistică

Securitate bancară

Achiziţii

Page 11: Organizarea Si Activitatea Unei Banci Comerciale Pe Exemplul BRD

Schema reprezintă aşadar ansamblul personalului de care o bancă trebuie să

dispună pentru a funcţiona în parametri normali. Conform acestei scheme de prezentare şi

repartizare a atribuţiilor fiecărui compartiment, putem observa cum este organizată o

bancă la nivel central.

Cât priveşte această schemă trebuie precizat că este caracteristică oricărei bănci

comerciale din România, inclusiv bănci BRD-GSG, care este analizată în cadrul celui de

al 3 capitol al lucrări de diplomă.

În ceea ce priveşte atribuţiile acestor departamente pot afirma următoarele:

1. Divizia retail se ocupa cu dezvoltarea şi stabilizarea unei relaţii solide, pe

termen lung, cu clienţii persoane fizice şi IMM-uri.Aceasta divizie acordă cea mai mare

atenţie idenificări şi analizări segmentelor de clienţi persoane fizice şi înteprinderi mici şi

mijloci, cu scopul de a dezvolta produse şi servicii care sa acopere toată gama de nevoi

financiare ale fiecărui segment.În divizia retail se regăsesc următoarele departamente

specifice Marketing, Consumer, IMM-uri, Carduri, Dezvoltare şi Management produse,

Consumer Risc, Canale de Distribuţie, fiecare având un obiect de activitate specific.

2. Divizia Trezorerie şi Pieţe de capital are ca obiect de activitate dezvoltarea

produselor şi serviciilor ca depozite negociate, tranzacţiile de schimb valutar, tranzacţiile

cu titlu de stat, depoziteele de pe piaţa interbancară şi serviciile aferente pieţiei de capital.

În cadrul acestei divizii se regăsesc următoarele departamente specifice Arbitraj şi

Trezorerie, Managementul Bilanţului şi Profitului.

3. Divizia Corporaţii are ca obiectiv general dezvoltarea unor relaţii solide, pe

termen lung cu companii mari şi medi, iar segmentele componente ale acestei devizii sunt

Corporaţii Mari şi Multinaţionale, Corporaţii medii, Sector Public, Instituţii financiare,

Cash Management şi Creditele pentru Corporaţii.

4. Divizia Operaţiuni şi IT având ca obiect de activitate dezvoltarea

infrastructurii informatice a bănci comerciale, precum şi asigurarea şi securizarea

traficului de date care se desfăşoară între filiale şi centrală. Divizia are în componenţă

următoarele elemente componente: Departamentul de Logistică, Derpartamentul de

Securitate Bancară, Departamentul de Achiziţii, Departamentul de Back Office-

Trezorerie şi Pieţe de capital

11

Page 12: Organizarea Si Activitatea Unei Banci Comerciale Pe Exemplul BRD

O bancă este o instuţie căreia i se acordă permisiunea (în general sub forma unei

autorizaţii/licenţe) de a efectua tranzacţii cu bani. Cu alte cuvinte, o companie este o

bancă, dacă este recunoscută oficial ca bancă.

Potrivit normelor care reglementează activitatea bancară din ţara noastră,

societăţile bancare sunt persoane juridice al căror obiect principal de activitate constituie

atragerea de fonduri de la persoane fizice şi juridice, sub forma de depozite sau

instrumente negociabile, plătibile la vedere sau la termen, precum şi acordarea de credite

(Legea nr.58/1998).

Cele trei funcţii principale ale unei băncii sunt :

1. să atragă depozitele ale clienţilor, persoane fizice şi juridice (atragerea

fondurilor);

2. să permită clienţilor să-şi retragă banii sau să-i transfere în alte conturi;

3. să acorde împrumuturi clienţilor care solicită credite, folosind depozitele

atrase (plasarea fondurilor).

Alţii autori5 mai deosebesc o funcţie a băncilor, respectiv cea de creaţie

economică care se manifestă pe plan financiar şi pe plan tehnic.

Pe plan financiar, funcţia de creaţie economică se exprimă în următoarele forme:

a) participarea băncilor la capitalul unei societăţi comerciale. Potrivit

prevederilor articolului 48 din Legea bancară nr.58/1998, valoarea totală a investiţiilor

pe termen lung ale unei băncii în valorile mobiliare ale unei societăţii comerciale nu

poate depăşi 20% din capitalul social al societăţii comerciale respective şi 10% din

fondurile propii ale băncii,valoarea totală a investiţiilor pe termen lung ale băncii în

asemenea societăţii comerciale nu poate depăşi 50% din fondurile propii ale băncii6.

b) Acordarea în vederea obţinerii calităţii de asociat sau acţionar, de

împrumuturi participative în favoarea societăţii comerciale la care banca participă.

Pe plan tehnic, funcţia de creaţie economică se manifestă în următoarele forme:

a) Băncile joacă rolul de consilier financiar al societăţilor comerciale în căutare

de resurse de finanţare şi de mijloace de investire a resurselor;

5 Dedu,V., Management Bancar, Ed. Sildan, Bucureşti, 1996, pp. 3,4.6 Articolul 48 din Legea bancară nr.58/1998.

12

Page 13: Organizarea Si Activitatea Unei Banci Comerciale Pe Exemplul BRD

b) Băncile acordă asistenţa societăţilor comerciale în cazurile de majorare a

capitalului acestor societăţi prin emisiunea de acţiuni şi obligaţiuni,punând la

dispoziţia acestora reţeaua de unităţi din teritoriu.

Realizarea funcţiilor băncii este mult uşurată dacă banca îndeplineşte următoarele

condiţii referitoare la activitatea sa:

Menţine încrederea clienţilor;

Înregistrează toate tranzacţiile(evidenţa riguroasă a operaţiunilor);

Menţine confindenţialitatea bancara, dovedind discreţie faţă de

afacerile clienţilor.

1.2. Organizarea sistemului bancar în România

1.2.1. Organizarea sistemului bancar în România înainte de anul 1989

Sistemul bancar din perioada anterioară anului 1989 era format dintr-un număr

redus de bănci, toate fiind instituţii de stat. În afara de Banca Naţională, mai funcţionau

Banca Română de Comerţ Exterior, Banca pentru Agricultură şi Industrie Alimentară,

Banca de Investiţii şi Casa de Economii şi Consemnaţiunii, fiecare desfăşurând o

activitate deosebit de specializată, pe sectoare economice. Aceasta conduce la concluzia

că sistemul bancar din accea perioadă se caracteriza printr-o sectorizare accentuată.

Băncile specializate deţineau, fiecare, monopolul activităţii bancare pentru un

anumit sector economic,sectorul clienţi particulari (persoane fizice) nefiind inclus în

activitatea bancară. Singura instituţie ce opera în acest domeniu era Casa de Economii şi

Consemnaţiuni.

Operaţiunile desfăşurate până în anul 1989 de băncile româneşti

Pentru a prezenta operaţiunile desfăşurate de băncile româneşti înainte de anul

1989 se impune prezentarea fiecărei bănci în parte cu specificul activităţii desfăşurate în

acea perioadă.

Banca de investiţii (BI) era o bancă de stat specializată în finanţarea şi creditarea

investiţiilor. Ea concentra principalele surse de finanţare internă a acestora alocatiile de la

buget, fondurile de amortizare şi partea din beneficiile planificate ale înteprinderilor,

13

Page 14: Organizarea Si Activitatea Unei Banci Comerciale Pe Exemplul BRD

destinate investiţilor. Banca de investiţii era cea care verifica studiile tehnico-economice

referitoare la proiectele de investiţii, înainte ca acestea să fie propuse spre aprobare,

urmărind şi controlând, după aprobare , modul de realizare a acestora.

Banca pentru Agricultură şi Industria Alimentară (BAIA) înfăptuia politica

statului în domeniul creditării,finanţării şi decontării producţiei agricole, prelucrării

acesteia, investiţilor şi circulaţiei mărfurilor din agricultură, industria alimentară şi

domeniul apelor. În acelaşi timp,această bancă colecta şi distribuia fondurile bugetare

destinate activităţii de profil şi acorda credite de producţie,pe termen scurt, înteprinderilor

agricole de stat,cooperativelor agricole de producţie şi producătorilor cu gospodării

individuale.

Banca Română de Comerţ Exterior (BRCE) era instituţia centrală de stat

specializată în efectuarea operaţiunilor financiar - bancare cu străinătatea. În acest

context, BRCE organiza şi efectua încasări şi plăţi privind operaţiunile de comerţ

exterior, administra disponibilităţile în mijloace de plată străine ,cumpăra şi vindea, în

ţara şi străinătate,valută, efecte de comerţ, titluri şi obligaţiuni străine.

BRCE emitea, de asemenea, efecte de comerţ în favoarea unor beneficiari din

străinătate şi accepta efecte de comerţ trase asupra sa. Totodată,garanta şi gira efectele de

comerţ emise de terţi,acorda şi primea garanţii pentru angajamente de plată în străinătate.

Casa de Economii şi Consemnaţiuni (CEC) deţinea monopolul operaţiunilor

bancare cu populaţia. Activitatea CEC se concentra în atragerea economiilor băneşti ale

populaţiei,păstrarea lor şi efectuarea decontărilor în legătura cu acestea. În acest

scop,derula următoarele activităţi depuneri şi restituiri privind economiile

populaţiei,operaţiuni de consemnare,acordare de credite populaţiei pentru construirea şi

cumpărarea de locuinţe şi pentru cumpărarea de autoturisme,efectuarea de operaţiuni

privind execuţia de casă a bugetului de stat,în legătură cu încasarea impozitelor şi taxelor

de la popoulaţie, alte încasări şi plăţi,deservire-pe line bancară-a unităţilor economice şi

organizaţiilor care îşi păstrau mijloacele băneşti în conturi,la CEC.

14

Page 15: Organizarea Si Activitatea Unei Banci Comerciale Pe Exemplul BRD

1.2.2. Tendinţe în sistemul bancar românesc după anul 1990

Începând din anul 1990, sistemul bancar a fost supus unui intens proces de

restructurare, în vederea susţinerii tranziţiei la economia de piaţă. Restructurarea şi

dezvoltarea sistemului bancar românesc este un proces amplu şi complex, desfăşurat, în

principal pe două laturi cea instituţională şi cea funcţională.

Activitatea băncilor româneşti este reglementată de legislaţia specifică

domeniului, respectiv Legea nr.31/1990 (republicată), privind activitatea societăţilor

comerciale şi Legea nr.58/1998, privind activitatea bancară. Potrivit Legii 58/1998,

activitatea bancară în Romania este organizată şi se desfăşoară prin:

Banca Naţională a României (cu rol de bancă centrală);

Societăţile bancare (constituite ca societăţi comerciale pe acţiuni).

Prin noua legislaţie bancară, B.N.R., a fost degrevată de toate activităţile specifice

băncilor comerciale, acestea fiind preluate de o bancă nou înfiinţată- Banca Comercială

Română .

Tipuri de bănci :

Cunoscând diversitatea de bănci care operează într-un sistem bancar modern şi

performant, este interesant de cunoscut care sunt criteriile conform cărora acestea sunt

clasificate şi tipurile în care sunt împărţite.

În literatura de specialitate şi în practica bancară internaţionlă se întălnesc în

principal, următorele tipuri de bănci:7

1. Banca centrală este o instituţie bancară pozitionata în fruntea aparatului bancar,

cu rol de supraveghere şi organizare a relaţiilor monetar-financiare ale unui stat, atât pe

plan intern, cât şi în relaţiile cu alte sisteme monetare.

2. Băncile comerciale sub denumirea generică, dată celorlalte bănci (altele decât

bancă centrală).

Denumirea de bănci comerciale se justifică pe de o parte prin concurenţa pe care

şi-o fac reciproc pentru a atrage şi reţine clientela , iar pe de altă parte prin rolul pe care

şi-l asumă de a finanţa operaţiunile comerciale curente (spre deosebire de cele private,

care finanţează cu precădere operaţiuni cu caracter excepţional).

7 Iosif Heteş-Gavra, Organizarea şi operaţiunile băncilor, Ed. Orizonturi Universitare, Timişoara, 2003, pp.23.

15

Page 16: Organizarea Si Activitatea Unei Banci Comerciale Pe Exemplul BRD

În principiu, băncile comerciale îşi desfăşoara activitatea atât pe plan intern, cât şi

internaţional. Activitatea lor este diversă şi se axează, în principal pe atragerea

depozitelor şi acordarea de credite, acceptarea de depuneri de la alte bănci sau firme,

operaţiuni valutare pentru persoane fizice şi juridice, plansamentul fondurilor, finanţarea

schimburilor comerciale externe.

Băncile comerciale sunt diversificate, ele putând fi diferenţiate după tipul

operaţiunilor sau sfera teritorială de cuprindere. De aceea, adesea denumirea de bancă

comercială este asociată unui termen care îi defineşte specificul. Astfel sunt bănci

universale şi bănci specializate.

Băncile universale sunt denumite acele bănci care efectuează toate

operaţiunile bancare şi care nu îşi limitează activitatea la anumite sectoare;

Băncile specializate este denumirea generică pentru a desemna băncile

comerciale sau instituţiile de tip bancar,care,de regulă,alături de operaţiuni bancare de

bază,dezvoltă preponderent operaţiuni bancare de un anumit tip sau într-un anumit

domeniu.

Băncile comerciale specializate sunt următoarele:8

Banca agricolă care acordă credite şi alte facilităţi financiare şi de plată

unităţilor agricole,pentru cumpărarea de terenuri,utilaje agricole,îngraşăminte,etc.;

Banca de investiţii care acordă credite, pe termen mediu şi lung, firmelor

industriale (uneori şi din alte ramuri economice), de regulă pentru investiţii, procurându-

şi fondurile pe baza unor forme de economisire pe durate mai îndelungate decât cele

obişnuite;

Banca ipotecară care acordă împrumuturi pe termen lung garantate cu o

ipotecă asupra imobilelor deţinute de debitori;

Banca de export-import creditează pe diferite termene

,producătorii/exportatorii autohtoni, pentru a-i sprijini în activitatea de promovare a

produselor ţării respective ,pe pieţele externe ,garantează creditele externe , efectuează

operaţiuni de casă în favoarea importatorilor şi exportatorilor,etc.;

Banca internaţională este o bancă comercială cu numeroase sucursale în

alte ţări şi pentre care operaţiunile externe joacă un rol important ,dacă nu chiar

8 Iosif Heteş-Gavra, Organizarea şi operaţiunile băncilor, Ed. Orizonturi Universitare, Timişoara, 2003, pp.24.

16

Page 17: Organizarea Si Activitatea Unei Banci Comerciale Pe Exemplul BRD

preponderent.Termenul de bancă internaţională este utilizat şi pentru instituţii financiar-

bancare inter-guvernamentale al căror capital provine din două sau mai multe ţări şi a

căror capital provine din doua sau mai multe ţări (de exemplu Banca Reglementelor

Internaţionale, Banca Europenă pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare-BERD, etc.);

Băncile de depozit. Această bancă realizează cea mai mare parte a activităţii

lor pe plan intern prin atragerea de depozite şi acordarea de credite financiare persoanelor

private. În Franţa, băncile comerciale se numesc bănci de depozit. În SUA şi Germania

aceste bănci se ocupă şi de emisiunea şi plasarea hârtiilor de valoare şi acordarea de

credite având drept gaj, hârtiile de valoare;

Băncile de accept sau casele de accept, sunt instituţii bancare care susţin,

prin semnătura lor,titluri de credit (cambii, bilete la ordin) trase de exportatorii autohtoni

asupra importatorilor străini, iar titlul de credit astfel acceptat ,devine negociabil;

Case de emisiune sunt instituţii care asigură plasarea pe piaţă a unor emisiuni

de hârtii de valoare (acţiuni, obligaţiuni, etc.).

Fiecare sistem bancar naţional are particularităţile lui în ceea ce priveşte

denumirea băncilor şi tipurile activităţilor cuprinse sub această denumire.

Capitolul 2. Activitatea băncilor comerciale din România

17

Page 18: Organizarea Si Activitatea Unei Banci Comerciale Pe Exemplul BRD

2.1. Cadrul legal al desfaşurări activităţii bancilor comerciale

Băncile sunt societăţi comerciale cu statut special, deoarece se constituie şi

funcţionează după reguli speciale, cu autorizarea şi sub supravegherea Băncii Naţionale a

României.

Cadrul legal al activităţii acestora este constituit din Legea nr. 101/1998, privind

Statutul B.N.R, Legea bancară nr. 58/1998 şi Legea privind procedura falimentului

băncilor nr. 83/1998, care se completează cu actele normative emise de B.N.R., în

temeiul art. 50 din Legea 101/1998.

Conform prevederilor art. 1 al Legii bancare nr. 58/1998, activitatea bancară în

România se desfăşoară prin Bancă Naţională şi prin alte bănci comerciale.

Alte persoane juridice pot desfăşura activităţi bancare, numai dacă sunt autorizate

prin lege şi numai cu respectarea principiilor legii bancare. Aceste persoane juridice se

supun şi ele, la fel ca şi băncile, autorizării, supravegherii prudenţiale şi reglementărilor

Băncii Naţionale a României, conform art. 90 din Legea bancară.

Se află sub incidenţă Legii nr. 58/1998 atât băncile, persoane juridice române, cât

şi sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine (art. 2, alin. 1).

Băncile sunt principali intermediari financiari în economie. Ele facilitează

formarea capitalului disponibil în economie şi coordonează procesul de economisire-

investire, în scopul creşterii volumului total de resurse alocate economiei. Băncile sunt

caracterizate prin capacitatea lor de a pune în circulaţie creanţe asupra lor însele, sporind

volumul mijloacelor de plată şi, implicit, al masei monetare.

Sistemul bancar se află într-un stadiu avansat de transformare, suficient pentru a

plasă acest susbsistem al economiei pe una din principalele poziţii în evoluţia

restructurării.

18

Page 19: Organizarea Si Activitatea Unei Banci Comerciale Pe Exemplul BRD

Pornit iniţial cu patru bănci de stat, sistemul bancar românesc s-a dezvoltat pe

parcurs şi s-a consolidat, băncile noi pătrunzând treptat în sistem şi construindu-şi încet

poziţii relativ stabile pe piaţă bancară românească. Au pătruns pe piaţă, băncile străine ce

se adresează afacerilor profitabile ale agenţilor economici din România şi care constituie

un puternic factor concurenţial ce antreneaza băncile româneşti în dezvoltarea şi

modernizarea activităţilor proprii.

În România, băncile comerciale pot desfăşura, în limita autorizaţiei acordate de

B.N.R.,următoarele activităţi :9

a) Acceptarea de depozite;

b) Contractarea de credite, operaţiuni de factoring şi scontarea efectelor de

comerţ, inclusiv forfetare;

c) Emiterea şi gestiunea instrumentelor de plată şi de credit;

d) Plăţi şi decontări;

e) Leasing financiar (prin societăţi distincte constituite în acest scop);

f) Tranferuri de fonduri;

g) Emiterea de garanţii şi asumarea de angajamente;

h) Tranzacţii în cont propriu sau în contul clienţilor cu:

Instrumente monetare negociabile(cecuri,cambii,certificate de depozite);

Valută;

Instrumente financiare derivate;

Metale preţioase,obiecte confecţionate din acestea ,pietre preţioase;

Valori mobiliare (prin societăţi distincte,specifice pieţei de capital,care vor

funcţiona sub reglementarea şi supravegherea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare,

cu excepţia activităţilor care-potrivit acestei legislaţii-pot fi desfăşurate,în mod direct de

către bănci).

i) Intermedierea în plansamentul de valori mobiliare şi oferirea de servicii legate

de acestea;

j) Administrarea de portofolii clienţilor,în numele şi pe riscul acestora;

k) Custodia şi administrarea de valori mobiliare;

9 Iosif Heteş-Gavra, Organizarea şi operaţiunile băncilor, Ed. Orizonturi Universitare, Timişoara, 2003, p.18.

19

Page 20: Organizarea Si Activitatea Unei Banci Comerciale Pe Exemplul BRD

l) Depozitar pentru organismele de plansament colectiv de valori mobiliare;

m) Închirierea de casete de siguranţă;

n) Consultanta financiar bancară;

o) Operaţiuni de mandat.

Băncile comerciale care îşi desfăşoara activitatea în România nu pot face potrivit

Legii Bancare nr.58/1998 următoarele operaţiuni :10

a) Angajarea în tranzacţii cu bunuri mobile şi imobile,se exceptează tranzacţiile

cu astfel de bunuri necesare desfăşurării activităţii şi pentru folosinţa salariaţilor, precum

şi tranzacţiile cu bunuri mobile şi imobile dobândite ca urmare a executării creanţelor

băncii;

b) Achiziţionarea propiilor acţiuni sau gajarea lor în contul datoriilor bănci,se

exceptează răscumpărarea propiilor acţiuni din partea Băncii Naţionale a României;

c) Acordarea de împrumuturi sau furnizarea altor servicii clienţilor,condiţionată

de vănzarea sau cumpărarea acţiunilor băncii;

d) Acordarea de credite garantate cu acţiunile emise de bancă;

e) Primirea de depozite,titluri sau alte valori,când banca se află în încetare de

plăţi;

f) Angajarea în acceptarea de depozite,dacă majoritatea depozitelor provin de la

angajaţii băncii, se exceptează operaţiunile fondurilor de plansament şi alte operaţiuni

bazate pe principiul mutualităţii.

2.2.1. Operaţiunile pasive ale băncilor comerciale

Dupa cum am mai afirmat în lucrarea de faţă principalele două activităţii ale bănci

comerciale sunt de a atrage depozite sub diverse forme, şi de a le redistribui sub forma de

credite.

10 Iosif Heteş-Gavra, Organizarea şi operaţiunile băncilor, Ed. Orizonturi Universitare, Timişoara, 2003, p.p. 19.

20

Page 21: Organizarea Si Activitatea Unei Banci Comerciale Pe Exemplul BRD

În opinia mea, acest subcapitol denumit operaţiunile pasive ale băncilor

comerciale, este poziţionat în sfera activităţii unei bănci comercile, înaintea operaţiunilor

active, întru-cât o bancă comercială îşi atrage mai întâi resursele după care le distribuie

sub forma de credite, clienţiilor săi.

În ceea ce priveşte, plasamentele bancare acestea sunt operaţiuni pasive,

iar pentru băncile comerciale acestea reprezintă operaţiuni de formare a resurselor.

În pasivul bilanţului, se evidenţiază sub forma următoarelor costuri:

1. Depozite la vedere şi depozite la termen;

2. Împrumuturi de la Banca Centrală şi de la alte instituţii financiare;

3. Capital propriu.

Deciziile privind plasamentele au la bază o serie de reguli si anume: respectarea

legalităţii, siguranţa plasamentelor, asigurarea lichidităţii, profitabilitatea, şi de asemenea

sunt reglementate prin legea bancară nr.58/23.03.1998 prin care li se impune băncilor

respectarea unor cerinţe prudenţiale privind plasamentele dintre acestea menţionând:11

Respectarea nivelului minim de solvabilitate;

Împrumuturile acordate unui singur creditor nu pot depăşi 29% din totalul

fondurilor proprii ale băncii;

Respectarea nivelului minim de lichiditate determinat în funcţie de

scadenţele creanţelor şi angajamentele băncii ;

Valoarea creditelor acordate persoanelor aflate în relaţii speciale cu banca

sau personalul acesteia, inclusive familiilor, acestea pot depăşi 20% din valoare

fondurilor proprii ale băncii;

Băncile nu pot acorda credite garantate cu propriile acţiuni condiţionate de

vânzarea sau cumpărarea propriilor acţiuni;

Valoarea totala a investiţiilor în valori mobiliare efectuate de o bancă nu

poate depăşi 100% din fondurile proprii ;

Participarea unei bănci la capitalul social al unei societăţi nebancare nu

poate depăşi cota de 20% din capitalul social al societăţii respective şi 10% din fondurile

proprii ale băncii. 

11 Vasile, Cocriş; Dan, Chirleşan; Economie bancară, Repere teoretice şi studiu monografic, Editura Universităţii “ Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2009, p.304.

21

Page 22: Organizarea Si Activitatea Unei Banci Comerciale Pe Exemplul BRD

Principalele resurse financiare ale băncilor comerciale şi cele mai stabile,

provin din depozitele bancare, formate din două mari categorii: depozite la vedere şi

depozite la termen.

Depozitele la vedere sunt constituite din disponibilităţile depuse în

conturile deschise la bănci, iar principala calitate a acestora este elasticitatea în sensul că

deţinătorii pot dispune în orice moment de utilizarea lor. Pentru acest tip de depozite,

banca nu îşi rezervă dreptul de a solicita înştiinţarea scrisă asupra unei viitoare retrageri

de numerar.

Prin contul de disponibilităţi se pot derula operaţiuni de încasări şi plăţi în

numerar şi prin virament, dobânda la depozite este variabilă (se modifică în funcţie de

condiţiile de piaţă), iar comisionul de deschidere al unui cont se percepe o singură dată,

indiferent de numărul conturilor care se deschid şi deasemenea nu se percep comisioane

pentru operaţii de alimentare de cont.

În cadrul acestui tip de depozit se remarcă dobânda mai redusă aferentă

disponibilului din cont, care de cele mai multe ori este ½ din dobânda depozitelor la

termen. În acest sens trebuie analizată foarte bine perioda în care numerarul va fi păstrat

la bancă, pentru a alege tipul de depozit cu dobânda potrivită.

În urma studiului a numeroase cărţi de specialitate pot afirma că depozitele la

vedere mai pot fi denumite şi disponibilităţi la vedere, în sensul că deţinătorul contului

poate obţine oricând suma de bani sub forma numerarului prin intermediul cardului sau

direct de la ghişeul bănci.

Depozitele la termen , reprezintă cea mai importantă sursă între pasivele

bancare, şi se caracterizează printr-o stabilitate mai mare în timp; se pot constitui pe o

perioadă de 1 luna până la un an iar operaţiunile ce se pot efectua în contul respectiv sunt

cele de constituire şi lichidare a depozitelor.

În funcţie de condiţiile convenite între bancă şi client se pot identifica mai

multe tipuri de depozite la termen: depozitul classic (dobânda se calculează şi se bonifică

în ziua următoare expirării depozitului, iar la expirare suma depusă plus dobânda se

transferă în contul de disponibil) şi depozitul flexibil (durata depozitului nu este stipulată

22

Page 23: Organizarea Si Activitatea Unei Banci Comerciale Pe Exemplul BRD

în contract, banii pot fi retraşi oricând, beneficiind de dobânda din contract pentru lunile

întregi şi de dobânda la vedere pentru fracţiunile de lună).

Dobânda la depozite poate fi fixă sau variabilă, caz în care ea se

calculează şi bonifică la expirarea perioadei, şi mai există posibilitatea capitalizării

dobânzii la sfârşitul fiecărei luni, adaugarea la depozit şi astfel se măreşte baza de calcul.

Depozitele cu dobândă variabilă pot fi: cu plata lunară a dobânzii, cu plata

dobânzii şi a depozitului la maturitate, cu reînnoirea depozitului şi plata dobânzii la

maturitate, cu capitalizarea dobânzii.

Aceste depozite sunt atrase prin emiterea de către bănci de certificate de

depozit negociablie purtătoare de dobânzi mari şi cu scadenţe foarte diversificate de la 7

zile la 7 ani. Aceste certificate au valori nominale standard şi sunt preferate în principal

de trezoreriile marilor întreprinderi.

De asemenea banca comercială mai poate obţine împrumuturi şi de la banca

centrală pe termen scurt în vederea acoperiri unor eventuale goluri. Acest împrumut este

oferit de către BNR la dobânzi mult mai reduse în comparaţie cu dobânzile oferite de

băncile comerciale din România.

Capitalul propriu al unei bănci comerciale este un element de pasiv din bilanţul

bancar şi se regăseşte în structura plansamentelor bancare.

Capitalul propriu al băncilor este format din capitalul aparţinând acţionarilor

şi anume:

capitalul social

prime de capital;

rezerve;

diferenţe din reevaluare;

fonduri constituite din profit;

profit nerepartizat;

subvenţii şi provizioane reglementate pentru riscuri şi cheltuieli.

Capitalul trebuie să fie subscris integral şi vărsat după cum

urmează:

1. 50% în momentul constituirii;

23

Page 24: Organizarea Si Activitatea Unei Banci Comerciale Pe Exemplul BRD

2. Diferenţa de capital în termen de doi ani de la data constituirii

societăţii bancare, după cum urmează:

-10% în primul semestru;

-20% în al doilea semestru;

-30% în al treilea semestru;

-40% în al patrulea semestru.

Conform Ordonanţei guvernului nr. 40/1996, constituirea

capitalului bancar trebuie să se alcatuiasca pe cale bănească, majorările ulterioare

de capital putându-se efectua atât pe cale bănească reinvestirea profitului , cât şi

prin folosirea altor surse.

2.2.2. Operaţiunile active ale băncilor comerciale

Pentru a analiza acest subcapitol trebuie enumerate câteva principii de creditare

obligatori pentru băncile comerciale din România.

Băncile comerciale acordă credite pe termen scurt, pe o durată care în general nu

depăşeşte 1 an, credite pe termen mediu care se situează pana în 5 ani şi credite pe termen

lung care depăşesc 5 ani. Dupa opinia unor autori, la baza procesului de creditare, stau

mai multe principii generale de acordare a creditelor, prezentate mai jos:12

1. Pot beneficia de credite persoanele fizice şi societăţile comerciale care au

deschise conturi la banca comercială care acordă creditul;

2. Sucursalele, filiale, agenţiile pot acorda credite clienţilor care au sediul

social sau domiciliul, după caz, pe raza teritorială a judeţului în care unitatea băncii îşi

desfaşoară activitatea;

12 Vasile, Cocriş; Dan, Chirleşan; Economie bancară, Repere teoretice şi studiu monografic, Editura Universităţii “ Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2009, p.417.

24

Page 25: Organizarea Si Activitatea Unei Banci Comerciale Pe Exemplul BRD

3. Banca verifică împrumutaţii de la acordarea creditului şi până la

rambursarea integrală a acestuia, ca urmare activitatea de creditare impune verificarea

unor indicatori economici specifici;

4. Creditele solicitate, indiferent de valoare şi durata se acordă cu destinaţii

precise pe baza de contracte din care sa rezulte clar toţi termenii şi toate condiţiile, şi

dacă solicitanţii prezintă credibilitate în rambursarea creditului;

5. Cererile de credit, indiferent de competenţa de aprobare se analizează şi se

însuşesc de către unităţiile băncii, pe baza documentelor prezentate de solicitanţi.

Creditele se aprobă potrivit cu competenţele stabilite de către Consilul de Administaţie;

6. Volumul creditului, destinaţia, duratele de creditare, garanţiile necesare,

dobânzile, condiţiile de rambursare a creditelor precum şi alte clauze se stabilesc prin

contractele de credite încheiate pe baza negocierii directe între banca şi clienţii săi;

7. Volumul total al angajamentelor băncii faţă de un singur client (debitor)

nu poate depăşi 20% din fondurile proprii ale băncii;

8. După aprobare, creditele se pun la dispoziţia clienţilor în condiţiile

apreciate prin contractele de credit încheiate;

9. Pe măsura utilizării creditului, se diminuează angajamentul din evidenţa

extrabilanţieră şi se urmăreşte derularea acestuia, până la rambursarea integrală;

10. Pentru a urmări destinaţia creditului acordat, acesta nu se eliberează în

numerar decât în cazuri foarte bine justificate cu aprobarea conducerii unităţii bancare

respective;

11. Banca verifică la toţii clienţii utilizarea creditelor potrivit destinaţiei,

existenţa garanţiilor şi respectarea celorlalte clauze din contractele de credite;

12. De asemenea un alt principiul îl consta acela conform căruia banca nu

poate diminua valoarea creditului acordat decat în cauze justificate;

13. Un alt principiu destul de important este că banca nu va acorda credite

pentru refinanţare dacă clienţii înregistrează restanţe la creditele în derulare.

Repere legislative :

25

Page 26: Organizarea Si Activitatea Unei Banci Comerciale Pe Exemplul BRD

Activitatea de creditare este reglementată prin lege. Aşadar principalele repere

legislative sunt prezentate mai jos :13

Legea privind activitatea bancară nr.33/1991;

Legea privind reogranizarea unitaţilor economice de stat ca regii autonome şi

societăţi comerciale nr.15/1990;

Legea privind regimul investiţiilor străine nr.35/199;

Legea privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru

realizarea locuinţelor nr.50/1990;

Decret-Lege privind organizarea şi desfaşurarea unor activităţi economice pe

baza liberei intiaţive nr.54/1990;

Ordonanţa privind unele măsuri pentru restructurarea activităţii regiilor

autonome nr.15/1993;

Norme ale BNR nr.5/1992 privind împrumuturile mari acordate clienţilor de

către societăţile bancare;

Norme ale BNR nr.10/1992 privind împrumuturile acordate debitorilor aflaţi

în relaţii speciale cu societaţile bancare;

Norme ale BNR nr.2/1992 privind fondurile proprii ale societăţilor bancare;

Circulara BNR nr.9/1994;

Legea nr.289/2004, referitoare la afişarea dobânzilor anuale efective (DAE).

Legea asigură pentru toţi clienţi un nivel minim de informare pentru a alege corect pe

date comparabile, creditul necesar.

Ordonanţa Guvernului nr.10 din 22 ianuarie 2004 privind falimentul

instituţiilor de credit aprobată, completată şi modificată prin Legea nr.278 din 23 iunie

2004;

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.99 din 6 decembrie 2006 privind

instituţiile de credit şi adecvarea capitalului;

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.98 din data de 6 decembrie 2006

privind supravegherea suplimentară a instituţiilor financiare dintr-un conglomerant

financiar;13 Vasile, Cocriş; Dan, Chirleşan; Economie bancară, Repere teoretice şi studiu monografic, Editura Universităţii “ Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2009, pp.418-419.

26

Page 27: Organizarea Si Activitatea Unei Banci Comerciale Pe Exemplul BRD

Regulamentul nr.3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele

destinate persoanelor fizice.

2.2.2.1. Creditarea societăţilor comerciale

Într-o economie funcţională, un număr destul de mare de agenţi economici şi

persoane fizice nu dispun de mijloace băneşti pentru a desfăşura activitatea în bune

condiţii sau pentru a-şi procură cele necesare consumului, motiv pentru care deseori se

apelează la creditarea bancară.

În acest sens, se poate enumera cele două categori de credite specifice unei

economii moderne şi anume:

Creditul comercial

Creditul bancar

Având în vedere mutaţiile mai puţin favorabile dezvoltării agenţilor economici,

precum şi a scăderii încrederi în parteneri de afaceri, creditul comercial s-a redus

considerabil în favoarea celui practicat de către bănci. Acest fenomen a produs o

dezvoltare fără precedent a mediului bancar.

În ceea ce priveşte abordarea unui credit acesta presupune parcurgerea unor

anumite etape prezentate mai jos:

Realizarea unei discuţii cu caracter informativ între clientul şi agentul

bancar;

Documentare specifică despre client;

Întocmirea cererii de creditare şi analiză acesteia

Aprobarea creditului

Negocierea dobânzii şi încheierea contractului de creditare

Acordarea creditului

Analiza modului de utilizare a creditului şi verificarea respectării

destinaţiei (specific tipului de credit acordat : credit de nevoi personale, credit ipotecar,

leasing, etc .)

27

Page 28: Organizarea Si Activitatea Unei Banci Comerciale Pe Exemplul BRD

Controlul existenţei şi păstrării garanţiilor

Plata dobânzilor şi a comisioanelor aferente creditului;

Rambursarea integrală a obligaţiilor generate de derularea creditului

bancar.

Toate aceste etape se constituie într-o activitate destul de organizată , coordonată

de către personalul specializat în acesta ramură a bănci.De asemenea, aceste puncte fac

referire strict la procesul de creditare derulat de către o bancă comercială în condiţiile

solicitări acestuia de către client.

Decizia de creditare

Tehnologia bancară este fundamentală pentru îmbunătăţirea activităţii de

creditare bancară, oferind posibilităţi de diversificare şi modernizare a modalităţilor de

acordare-rambursare-garantare, în scopul corelării ofertei de produse de credit cu

solicitările şi necesităţile clienţilor.

Din punct de vedere al solicitanţilor de credite, activitatea de creditare se

adresează persoanelor juridice pentru care nivelul creditelor este mai ridicat şi riscul

bancar este mai mare, şi persoanele fizice, pentru care împrumuturile sunt mai mici şi

riscurile mai reduse. În acest sens, decizia de creditare a persoanelor juridice se ia în

urmă analizării unor indicatori care redau bonitatea clienţilor băncii.

2.2.2.2. Creditarea persoanelor fizice

Creditarea persoanelor fizice presupune tehnici şi categorii de credite specifice.

Principalele categorii de cheltuieli ale populaţiei pe care băncile comerciale le agreează

sunt :14

1. cumpărări de locuinţe ;

2. procurarea unor bunuri de folosinţă îndelungată (autoturisme, aparate

electrocasnice, etc.);

14Vasile, Cocriş; Dan Chirleşan, Management bancar & analiza de risc în activitatea de creditare , Ediţia a II-a , Ed. Universităţii “Alexandru Ioan Cuza “ Iaşi, 2009, p. 68 .

28

Page 29: Organizarea Si Activitatea Unei Banci Comerciale Pe Exemplul BRD

3. efectuarea unor cheltuieli curente.

1. Credite pentru locuinţe sunt dintre cele mai diverse, implicând intervenţia

unor societăţi specilizate ,de exemplu ,instituţiile de credit ipotecar, care efectuează

operaţiuni de recreditare şi care îşi procură resursele de pe un segment specific al pieţiei

de capital.

2. Creditele pentru cumpărarea unor bunuri de folosinţă îndelungată,de

această categorie beneficiază o masă largă de persoane fizice,de regulă cele care

realizează un venit mediu. Acest tip de credite mai poartă denumirea şi de credite-clienţi ,

şi beneficiază din partea băncilor comerciale de o gamă largă de facilităţi, avându-se în

vedere faptul că acestea sunt susţinute de o dublă garanţie, pe de o parte prin bunurile

procurate, iar pe de altă parte pe seama veniturilor debitorului, care asigură, în principal,

şi sursa de rambursare a ratelor datorate la scadenţă. În majoritatea ţărilor, unele mari

companii producătoare de bunuri de folosinţă îndelungată dispun de propiile societăţi

care creditează cumpărătorii,procurându-şi apoi resursele, pe piaţa creditului, prin

recreditare. Acest tip de activitate,este renumerata de către cumpărătorul beneficiar de

credite prin dobânzi şi comisioane.

3. Creditarea cheltuielilor curente. Băncile comerciale acordă o gamă de credite

pentru acoperirea cheltuielilor curente,unor persoane particulare sau familiilor.

De exemplu, în Franţa se practică, aşa-zisele, împrumuturi personale ,acordate pe

perioade variind între trei luni şi doi ani, la un nivel ce nu depăşeşte, veniturile titularilor

pe trei luni. Un astfel de credit se acordă şi la noi în ţară de către Banca Comercială

Română, beneficiar fiind propriu personal.

Împrumuturile pe baza cărţilor de credit, se acordă persoanelor particulare,

folosindu-se, în principal, două metode specifice :15

prin amânarea plăţilor faţă de momentul cumpărării pe termene de la 15

zile la o lună.Acest credit permite debitorilor o echilibrare mai flexibilă a veniturilor

familiale cu nivelul cheltuielilor

prin acordarea unui credit pe mai multe luni,sub forma cărţilor de

credit,prin achiziţionarea de mărfuri şi plata serviciilor.

15 Vasile, Cocris; Dan Chirlesan, Management bancar & analiza de risc in activitatea de creditare , Ediţia a II-a , Ed. Universitatii “Alexandru Ioan Cuza “ Iaşi, 2009, p. 69.

29

Page 30: Organizarea Si Activitatea Unei Banci Comerciale Pe Exemplul BRD

Cap. 3. Organizarea şi activitatea BRD Groupe Société Générale

3.1. Scurt istoric

30

Page 31: Organizarea Si Activitatea Unei Banci Comerciale Pe Exemplul BRD

Istoria B.R.D. GSG dateazǎ din anul 1923, când Societatea Naţionalǎ pentru Credit

Industrial a fost înfiinţatǎ ca instituţie naţionalǎ. La 1 Decembrie 1990, Banca Romana pentru

Dezvoltare a fost înfiinţatǎ ca o bancǎ comercialǎ cu statutul legal de companie pe acţiuni,

preluând activele si pasivele Bǎncii de Investiţii.

Banca Romanǎ pentru Dezvoltare este una din bǎncile de prestigiu şi cu traditie în

mediul bancar românesc. Acţionând pe baza unor strategii şi politici flexibile, cu prudenţa

impusǎ de evoluţia mediului economic, B.R.D. a reuşit sǎ se adapteze cerinţelor economiei de

piaţǎ actuale, concomitent cu dezvoltarea sa permanentǎ sub aspect organizaţional, patrimonial

şi financiar.

Achiziţionarea de cǎtre Groupe Société Générale a reprezentat un succes din cel puţin

trei puncte de vedere:

calitatea parteneriatului – Société Générale situându-se printre primele 10 grupuri

bancare din lume;

recunoaşterea de cǎtre partenerul francez a activitǎţii multifuncţionale a BRD ca şi

adoptarea de cǎtre Société Générale a obiectivelor strategice ale BRD privitoare la

extinderea si diversificarea activitǎţii;

cuantumul afacerii – creşterea de capital.

Succesul privatizarii BRD a fost remarcat la nivel intern şi internaţional prin:

decernarea premiului ” Privatizarea anului 1998 în Europa de Est”, distincţie

acordatǎ de revista de specialitate Privatization International;

acordarea titlului de cea mai bunǎ bancǎ din România, de cǎtre revistele Central

European şi Piaţa Financiarǎ;

acordarea premiului pentru excelenţǎ şi a titlului de cea mai bunǎ bancǎ de cǎtre

publicaţiile Central European, Global Finance, Euromoney.

Pentru o cât mai mare apropiere de clienţii - peste 900.000, BRD - Groupe Société

Générale a dezvoltat şi va continua sǎ dezvolte o reţea teritorialǎ de unitǎţi bancare formatǎ, în

prezent, din 186 de sucursale, agenţii, reprezentanţe şi peste 800 bǎnci corespondente în peste

80 de ţǎri.

3.2. Organizarea şi sistemul informaţional al BRD-GSG

31

Page 32: Organizarea Si Activitatea Unei Banci Comerciale Pe Exemplul BRD

În ceea ce priveşte organizarea băncilor comerciale, trebuie precizat faptul că

băncile trebuie sa deţină un personal specializat şi calificat în domeniul bancar pentru a

derula activitatea în condiţii optime.

Potrivit cu acest subcapitol, pot afirma faptul că organizarea BRD-GSG este cea

specifică unei bănci comerciale româneşti, iar organigrama bănci la nivel central este

detaliată în cadrul primului capitol al lucrări de diplomă. În acest context, se impune

caracterizarea doar a sistemului informaţional care este specific acestei bănci, şi care este

prezentat mai jos sub forma unor elemente esenţiale ce descriu acest cadru informaţional.

Sistemul informaţional al BRD-GSG defineşte soluţiile strategice şi asigură

coerenţa sistemului informatic în concordanţă cu strategia globală a băncii. Acesta se

invidualizează în peisajul informatic bancar românesc cu ajutorul următoarelor aspecte

importante:

Este o structură funcţională şi operaţională;

Este subordonat directorului general al BRD-GSG;

Are vocaţie strategică pentru bancă, pe linia activităţii privind sistemele

informatice;

Este condus de un director de departament.

Departamentul Sisteme Informatice în cadrul BRD-GSG cuprinde următoarele

direcţii de compartimente:

Compartiment Securitate care defineşte normele de securitate de acces la

informaţii;

Comportament Calitate care defineşte metode standarde şi procedurile de

lucru privind activitatea de informatică în general şi în special proiectele

informatice-elaborează metodologia specifică domeniului informatic;

Compartiment Control şi Gestiune;

Proiect iBank este un proiect informatic care face obiectul unei organizări

speciale având ca principală misiune proiectarea aplicaţiei iBank şi

integrarea acesteia în sistemul informatic al Băncii;

32

Page 33: Organizarea Si Activitatea Unei Banci Comerciale Pe Exemplul BRD

Direcţia Sisteme şi Reţele care asigură studierea,controlul,implementarea

şi menţinerea sistemelor maşină care să suporte aplicaţiile necesare în

vederea exploatării;

Direcţia Exploatare asigură producţia informatică a Băncii prin

exploatarea aplicaţiilor dezvoltate de către Direcţia Dezvoltare şi Studii.

Documente şi programe informatice utilizate de BRD-GSG

Fiecare entitate a bănci BRD-GSG are un server propriu - XUI şi utilizatorii accesează aceeaşi

bază de date comună, situată la Centrala Bucureşti.

Entitate contabilă - entitate unde se întocmeşte balanţa de verificare.

Entitate noncontabilă - sunt punctele de lucru propriu zise.

Aplicaţia utilizată de BRD se numeşte iBank scrisă pe arhitectura CLAIN SERVER.

Figura nr.1. Arhitectura CLAIN SERVER- BRD Bucureşti

Sursa : Vasile, Cocriş; Dan, Chirleşan, Economie Bancară , Repere teoretice şi studiu monografic, Editura

Universităţii: „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2009, p.257.

O nouă aplicaţie paralelă este TRANSACT-ul şi este folosită în vederea industrializării

creditelor pentru persoane fizice.

33

Baza de date unica (Bucureşti)

XUI-Independenţei XUI-Iaşi(A.PANU)

XUI-Agenţia Moara de Foc

User 1User 2..n

User 1User2..n User 1 User2,3..n

Page 34: Organizarea Si Activitatea Unei Banci Comerciale Pe Exemplul BRD

Fiecare utilizator are parolă proprie cu care utilizează programul iar modificările

efectuate sunt vizualizate şi de ceilalţi utilizatori.

O altă aplicaţie este MEGARA, folosită pentru Fondul deschis de investiţii -

SIMFONIA, pentru achiziţionare de titluri.

Aplicaţia FCEX (folosită pentru achiziţionarea şi răscumpărarea de titluri prin BRD).

Pentru tranzacţiile WESTERN UNION este folosit un program cu acelaşi nume care face

transferuri cu străinătatea. BRD-ul mai are o aplicaţie care gestionează carduri la nivel de

convenţie şi de utilizatori - plata salariilor se face pe card. Aflarea informaţiilor despre clienţi

(nume, adresă, cod numeric personal, cod fiscal) se face cu ajutorul aplicaţiei INFO. Aceasta

aplicaţie are legătură cu aplicaţia carduri.

Pentru licitaţia valutară este folosită o aplicaţie generală numită LICIT - banca se

comportă ca un dealer pentru client. Aceasta exportă informaţia către iBANk şi este preluată în

contul clientului.

3.3. Activitatea BRD Groupe Société Générale

BRD Groupe Société Générale este o bancă privată cu cea mai mare acoperire

teritorială atât în oraşele mari, cât şi în cele medii şi zonele rurale cu potenţial ridicat.

După o perioadă de 5 ani de dezvoltare şi modernizarea reţelei de agenţii, prin

introducerea unor concepte noi şi inovatoare pe piaţa românească (BRD Express, BRD

24H, BRD Blitz,BRD Caffe) BRD a început în anul 2009 o perioadă de optimizare a

activităţilor.

Anul 2009 a marcat şi deschiderea de noi agenţii destinate clienţilor private

banking la Sibiu, Timişoara şi Iaşi,etc.

Evoluţia depozitelor şi creditelor demonstrează că BRD şi-a menţinut un bun

nivel al activităţii şi în anul 2009, faţă de ceilalţi ani de activitate în România.

BRD-GSG este o bancă prezentă în România prin numărul mare de agenţi

bancare, ceea ce conferă acestei bănci un avantaj faţă de celelalte bănci din sistem. În

cadrul actual de timp, se poate vorbi de o apropiere cât mai mare de clienţi prin prezenţa

atât în cadrul unei bănci localizabile, cât şi ceea de pe internet.

34

Page 35: Organizarea Si Activitatea Unei Banci Comerciale Pe Exemplul BRD

Din acest punct de vedere BRD-GSG a reuşit să atragă clienţi, în ultimi ani de

zile, atigându-şi obiectivele propuse. În ceea ce priveşte activitatea principala de atragere

a depozitelor şi distribuirea de credite, voi analiza cu ajutorul graficelor prezentate în

raportul anual BRD pe ultimul an (2009), o serie de date statistice reprezentative.

Analiza unor indicatori specifici bănci comerciale- BRD Groupe Société

Générale

În imaginea de mai jos este prezentată cota de piaţă a primelor 5 bănci de pe piaţa

bancară românească, conform ultimelor date publicate de Banca Naţională a

României.

Figura nr.2 - Topul băncilor comerciale pe anul 2009 după active16

Sursa: http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/topul-primelor-35-de-banci-din-romania-2009-

recesiunea-a-mancat-si-din-cotele-de-piata-ale-bancilor-mici-5624915/ Data accesări :15.04.2011

În figura nr. 2 se observă că primele 3 poziţii ocupate de către BCR, BRD şi

Volsbank au o cota de piaţă ce prezintă un trend descendent, în favoarea următoarelor

poziţii din clansament la care se remarcă o creştere a cotei de piaţă.

16 Procentele marcate cu culoarea roşie corespund anului 2009, iar cele cu culoarea albastră sunt specifice anului 2008.

35

Page 36: Organizarea Si Activitatea Unei Banci Comerciale Pe Exemplul BRD

BCR şi BRD sunt primele bănci din România după activele deţinute, primele zece

bănci deţinând o cotă de 78 % din piaţă.

Multe dintre băncile cu cota de piaţă mai mică de 3% au pierdut teren în anul de

recesiune 2009 din cauza ca au îngheţat sau au frânat foarte puternic creditarea ca urmare

a diminuării finanţărilor de la băncile-mama.

În anul 2010, activele totale ale sistemului bancar din România au crescut cu doar

3,5 %, acesta fiind cel mai redus nivel din ultimii zece ani.

Activele BRD au scăzut cu 13,8 %, până la nivelul de 47,5 miliarde de lei.17

De asemenea, putem remarca faptul că BCR, banca controlată de grupul austriac

ERSTE, ocupă în continuare locul 1 în clansament. Se observă că ultima bancă prezentă

în clansamentul de mai sus , CEC BANK (Bancă deţinută de statul român), a înregistrat

un adevărat boom în ceea ce priveşte cota de piaţă privind activele deţinute de băncile din

România, şi anume de la 4.3% a ajuns la o cotă ce reprezintă 6.3%, având cea mai mare

creştere din top cu 2 %.

Cu privire la evoluţia unor indicatori la nivel de bancă centrală se impune

realizarea unui tabel ce va cuprinde detalierea pe un număr de patru ani.

Tabel nr.1. - Evoluţia principalilor indicatori la nivel central BRD-GSG

Nr. CRT.

Indicatori 2006 2007 2008 2009

1. Venit net bancar (Milioane RON)

1.771 2.361 3.215 3.579

2. Rezultatul brut din exploatare (Milioane RON)

795,06 1.215 3.785 1.452

Nr. CRT.

Indicatori 2006 2007 2008 2009

3. Active nete (Milioane RON)

2.311 3.079 4.267 4.944

17 http://www.ziare.com/bani/banci/bcr-prima-banca-din-romania-dupa-active-1076010 Data accesări :10.04.2011

36

Page 37: Organizarea Si Activitatea Unei Banci Comerciale Pe Exemplul BRD

4. Randamentul capitalurilor proprii (ROE)

0,34 0,43 0,49 0,27

5. Profit net (Milioane RON)

701 1.022 1.573 1.146

6. Rezultat net/acţiune 1,006 1,46 2,25 1,64 Sursa: Raport Anual 2009 BRD-GSG, disponibil on-line la http://www.brd.ro/banca/actionari-si-

investitori/publicatii/rapoarte-anuale/

În ceea ce priveşte datele din tabelul de mai sus obervăm că majoritatea

indicatorilor prezintă o traiectorie ascendentă până în anul 2008, iar începând cu anul

2009 acestea înregistrează o uşoară scădere ce are la bază mai multe argumente precum :

Politica bănci de reducere a cheltuielilor;

Criza economică care afectează nivelul tuturor indicatorilor din tabel;

Scăderea profitului bancar prin creşterea semnificativă a creditelor

neperformante reflectată direct în profitul net.

În continuare am ales să reprezint într-un tabel o serie de informaţi cu privire la

numarul de angajaţi din primele 3 bănci dupa cota de piaţă. Cu privire la aceste date se

poate observa că BCR a avut numărul cel mai mare de angajaţi în anul 2009 faţă de

celelalte două bănci din sistem care şi-a redus personalul începând cu anul 2009.

Tabel nr.2. - Numărul de angajaţi din băncile BCR, BRD şi Volsbank

Banca 2006 2007 2008 2009

BCR 8.286 9.520 10.500 11.250

BRD 7.286 8.534 9.502 9.150

Volsbank 5.200 6.010 7.200 6.200

Sursa: Rapoartele anuale ale băncilor din anul 2009

În legătură cu datele prezentate mai sus, voi reprezenta grafic evoluţia numărului

de angajaţi din cadrul bănci analizate-BRD.

Graficul nr. 1 – Numărul de angajaţi BRD-GSG în perioada 2006-2009

37

Page 38: Organizarea Si Activitatea Unei Banci Comerciale Pe Exemplul BRD

Sursa: Raport Anual 2009 BRD-GSG, disponibil on-line la http://www.brd.ro/banca/actionari-si-

investitori/publicatii/rapoarte-anuale/

Din graficul prezentat mai sus se observă că în perioada 2006 – 2008 numărul de

angajaţi BRD a crescut considerabil, ajungând la numărul maxim de 9 502 în anul 2008.

Însă în anul 2009, numărul persoanelor angajate de BRD s-a redus la 9 150, înregistrând

o scădere cu 3,7% comparativ cu anul anterior. Această diminuare poate fi pusă pe seama

politicii băncii de diminuare a cheltuielilor cu personalul, ca urmare a crizei financiare.

De asemenea un alt motiv al diminuări personalului începând cu anul 2009, poate fi

explicat prin decizia luată de GSG, principalul acţionar la BRD, de a supraveghea în

amănunt activitatea bănci şi reducerea pe cât posibilul a unor cheltuieli. Un alt motiv care

duce la reducerea puternică a personalului la BRD este introducerea de noi sisteme de

plată a facturilor prin robotul BRD, şi plata facturilor direct din contul curent, dar şi home

banking-ul care câştigă din ce în ce mai mult teren în România datorită tarifelor scăzute

la persoanele fizice şi juridice.

În acest context dacă banca nu va acţiona pentru mărirea numărului de agenţi

bancare prezente în România se va continua trendul descrescător al numărului de angajaţi

BRD-GSG.

Depozitele bancare din cadrul BRD

38

Page 39: Organizarea Si Activitatea Unei Banci Comerciale Pe Exemplul BRD

Analiza evoluţiei depozitelor bancare, dar şi a creditelor bancare o voi structura în

cadrul acestui tabel, pornind de la anul 2005 şi până în anul 2009, conform cu ultimele

date publicate pe site-ul BRD-GSG.

.

Tabel nr. 3 Evoluţia depozitelor atrase şi creditelor acordate pe o perioadă de 5

ani (Milioane RON)

2005 2006 2007 2008 2009

Depozite 14.681 24.590 27.011 28.552 29.249

Credite 10.464 18.715 24.905 34.260 34.865

Sursa: Raport Anual 2009 BRD-GSG, disponibil on-line la http://www.brd.ro/banca/actionari-si-

investitori/publicatii/rapoarte-anuale/

Din tabelul de mai sus se poate constata faptul că evoluţia depozitelor dar şi a

creditelor prezintă un trend ascendent pe parcursul a celor 5 ani analizaţi . De asemenea,

mărimea creditelor este mai redusă decât ceea a depozitelor atrase în anul 2005, iar

începând cu anul 2008, valoarea creditelor depăşeşte pe cea a depozitelor. Această

evoluţie spectaculoasă a creditelor acordate peste nivelul depozitelor atrase se menţine şi

în anul 2009, când creditele ating valoarea maximă de 34.865 Milioane RON.

În acest context, se constată faptul că populaţia a preferat să economisească mai

puţin şi să contracteze credite de la bancă într-un volum mai mare, datorită problemelor

financiare. Un alt aspect semnalat în datele prezentate, este accela că mărimea depozitelor

din anul 2005 a înregistrat în anul 2009, o dublare, şi anume de la 14.681 Milioane RON

a ajuns la valoarea de 29.249.

În ceea ce priveşte mărimea creditelor, se constată că în anul 2005, acestea

indicau 10.464 Milioane RON, iar în anul 2009, volumul acestora s-a triplat ajungând la

valoarea de 34.865 Milioane RON, reprezentând o creştere semnificativă datorată cererii

populaţiei pentru diversele credite oferite de către BRD-GSG.

Graficul nr. 2 – Depozitele clienţilor BRD-GSG (Milioane RON)

39

Page 40: Organizarea Si Activitatea Unei Banci Comerciale Pe Exemplul BRD

Sursa: Raport Anual 2009 BRD-GSG, disponibil on-line la http://www.brd.ro/banca/actionari-si-

investitori/publicatii/rapoarte-anuale/

Din graficul anterior se poate observa o continuă ascensiune a depozitelor bancare

din cadrul BRD din anul 2005 până în 2009. În anii 2006, respectiv 2007, gradul de

creştere a numărului depozitelor constituite de clienţii băncii a cunoscut un adevărat

boom. Acest fapt poate fi pus pe baza politicii de expansiune permanentă a activităţii

băncii, precum şi pe situaţia economică favorabilă a economiei româneşti în perioada

respectivă. Cu toate că acest trend ascendent al depozitelor bancare se menţine şi în

următorii ani, respectiv 2008 şi 2009, gradul de creştere a acestora cunoaşte o diminuare

de la 6% în 2008 la valoarea de 2% în 2009. Această scădere a gradului de creştere a

numărului depozitelor bancare constituite la BRD, poate fi pus sub semnul crizei

financiare, care nu a acolit economia României, determinând o scădere a veniturilor

populaţiei, şi în final a puterii acestora de a realiza economii.

Graficul nr. 3 – Structura angajamentelor faţă de BRD

40

Page 41: Organizarea Si Activitatea Unei Banci Comerciale Pe Exemplul BRD

Sursa: Raport anual BRD pe 2009 disponibil la adresa

http://www.brd.ro/banca/actionari-si-investitori/publicatii/rapoarte-anuale/

În anul 2009 valoarea angajamentelor la nivel de bancă a fost de 44 miliarde

RON, împărţită pe segmente de piaţă, conform cu graficul prezentat anterior. Se poate

observa că cea mai mare pondere o deţin angajamentele persoanelor fizice (40%), urmată

de cea a întreprinderilor mari (27%). De asemenea întreprinderile medii deţin o valoare

apropiată de 22%, cea mai mică valoarea fiind înregistrată de întreprinderile mici, care

deţin un nivel al angajamentelor de doar 11%.

Creditele bancare din cadrul BRD

După cum am precizat şi anterior în cadrul tabelului nr.3, evoluţia creditelor acordate

de BRD prezintă un trend crescător şi graficul corespunzător este prezentat mai jos.

Graficul nr. 4 – Creditele acordate clienţilor BRD-GSG (Milioane RON)

41

Page 42: Organizarea Si Activitatea Unei Banci Comerciale Pe Exemplul BRD

Sursa: Raport anual BRD pe 2009 disponibil la adresa

http://www.brd.ro/banca/actionari-si-investitori/publicatii/rapoarte-anuale/

Din graficul nr. 4 se observă o continuă creştere a valorii creditelor acordate de

BRD clienţilor săi. Ceea ce se evidenţiază este creşterea ridicată înregistrată între anii

2005 – 2008, când valoarea creditelor acordate a crescut cu peste 22,7%, adică mai mult

decât o dublare a acestora. Acest fapt se poate explica de politica flexibilă dusă de bancă

ca urmare a cadrului legislativ valabil în perioada respectivă, când ca urmare a creşterii

continuă a economiei româneşti, Banca Naţională a României a permis un acces facil

persoanelor fizice, cât şi juridice la fonduri financiare prin intermediul procesului de

creditare. Însă, o dată cu înrăutăţirea situaţiei economice şi financiare a României, ca

urmare a efectelor crizei financiare globale, BNR a impus condiţii mai drastice de

acordare a creditelor ceea ce a determinat o diminuare accentuată a persoanelor care pot

accesa creditele bancare. Acest lucru a fost amplificat, totodată, şi de scăderea veniturilor

populaţiei, ceea ce a determinat o creştere de doar 2 % a nivelului creditelor acordate de

către bancă în anul 2009, mult mai mic decât valoarea înregistrată în anul anterior de

27%.

Programul guvernamental de stimulare a pieţei imobiliare a reprezentat pentru

BRD ocazia de lansa un credit dedicat programului Prima Casă. BRD a acordat primul

credit în cadrul acestui program guvernamental. La sfârşitul anului 2009, banca deţinea o

42

Page 43: Organizarea Si Activitatea Unei Banci Comerciale Pe Exemplul BRD

cotă de piaţă de 30% şi un sold al creditelor care depăşea 100 de milioane de euro,

situându-se pe primul loc în topul băncilor înscrise în programul Prima Casă.

Acest trend ascendent înregistrat de BRD la nivelul volumului depozitelor

constituite, precum şi cel al creditelor acordate se datorează atât politicii băncii de

extindere a activităţii sale, precum şi a unor oportunităţi apărute pe piaţă.

În tot acest interval de timp, banca a continuat să extindă reţeaua de unităţi

bancare disponibil, în toată ţara, reuşind astfel să atragă un număr ridicat de clienţi de

retail şi corporate. Perioada 2005 – 2009 a fost marcată de introducerea unor concepte noi

şi inovatoare pe piaţa românească (BRD Expres, BRD 24H, BRD Blity, BRD Caffe),

determinând ca anul 2009 să fie începutul unei perioade de optimizare a activităţilor

realizate de bancă.

Graficul nr. 5 – Sold credite de consum BRD Finance

Sursa: Raport anual BRD pe 2009 disponibil la adresa

http://www.brd.ro/banca/actionari-si-investitori/publicatii/rapoarte-anuale/

BRD Finance, un serviciu specializat destinat finanţării persoanelor fizice,este

prezent pe piaţa românească încă din 2004,şi a devenit rapid lider pe piaţa creditelor de

consum acordate în magazine. După o perioadă în care a înregistrat doar niveluri

43

Page 44: Organizarea Si Activitatea Unei Banci Comerciale Pe Exemplul BRD

crescânde a rezultatelor, anul 2009 a reprezentat primul an în care s-a obţinut valori

inferioare anilor precedenţi.

Volumul operaţiunilor de factoring a înregistrat o scădere cu 29% comparativ cu

anul 2008, fiind influenţat în mod direct de reducerea semnificativă a vânzărilor agenţilor

economici. Banca a pus în continuare la dispoziţia clienţilor săi întreaga gamă de produse

de factoring: intren şi internaţional, în varianta cu şi fără regres. Operaţiunile cele mai

solicitate şi accesate de către clienţi au fost cele de factoring fără regres, demonstrând

preocuparea agenţilor economici pentru acoperirea riscului de neplată a debitorilor.

Banca s-a preocupat în permanenţă de îmbunătăţirea serviciilor de factoring şi a

reuşit şi în anul 2009 să se menţină în ierarhia mondială a celor mai buni factori de

import şi de export din Factors Chain International.

Graficul nr. 6 – Structura serviciilor de factoring

Sursa: Raport anual BRD pe 2009 disponibil la adresa

http://www.brd.ro/banca/actionari-si-investitori/publicatii/rapoarte-anuale/

Cap. 4 Concluzii şi propuneri

44

Page 45: Organizarea Si Activitatea Unei Banci Comerciale Pe Exemplul BRD

În cadrul acestui capitol, voi exprima concluziile şi propunerile, referitoare la

lucrarea de diploma. Potrivit cu aşezarea informaţiilor în această temă pot afirma că

organizarea şi activitatea bancară se desfăşoară sub un ansamblu riguros de legii bancare.

În ceea ce priveşte cota de piaţă după activele deţinute, se observă din Figura nr.2,

că BRD are un trend descendent, şi este prezentă pe locul 2 cu un procent de 14.1% în

anul 2009, faţă de anul 2008 când înregistra un procent de 15.6%.

Cu ajutorul tabelului nr. 1 din proiect ce priveşte evoluţia principalilor indicatori

la nivel central, se remarcă faptul că evoluţia venitului net bancar înregistrează o valoare

de 3.579 în anul 2009 (valoarea cea mai mare din toţi anii prezentaţi). Rezultatul brut din

exploatare prezintă o scădere majoră şi anume de la valoarea de 3.785 Milioane RON în

anul 2008, ajunge la doar 1.452 Milioane RON. Un alt indicator şi anume activele nete

are un trend crescător pe parcursul celor 5 ani analizaţi. Aşadar, în urma prezentări

acestor indicatori, se constată o ascensiune permanentă a acestora.

Tabelul nr. 2 din proiect legat de prezentarea numărului de angajaţi BRD şi a altor

două bănci din sistem, cunoaşte o uşoară scădere18 în anul 2009, (şi anume de la 9.502 în

anul 2008, la 9.150 în 2009) datorită politicii băncii de reducere a cheltuielilor cu

personalul.

Depozitele atrase şi creditele acordate de BRD (analizate în cadrul tabelului nr.3

şi a graficelor corespunzătoare) au cunoscut un trend crescător datorită:

Politicii de expansiune permanentă a activităţii băncii;

Dobânzilor atractive oferite de bancă şi unele comisioane reduse precum

comision analiză credit, comision retragere numerar, comision de

rambursare anticipată, etc.;

Oferirea de consultanţă gratuită în afaceri pentru societăţile comerciale în

vederea acordări de credite menite sa sprijine firmele ce se află în

dificultate;

Situaţiei economice favorabile din perioada anterioară crizei economice.

18 În ceea ce priveşte BRD.

45

Page 46: Organizarea Si Activitatea Unei Banci Comerciale Pe Exemplul BRD

De asemenea banca analizată BRD- Groupe Societe Generale, încearcă în această

perioadă să găsească soluţii pentru a atrage un număr cât mai mare de clienţii inclusiv de

la alte bănci concurente. Potrivit cu această afirmaţie depozitele şi creditele de la BRD, ar

urma să înregistreze o creştere în următori ani datorită creditelor de refinanţare propuse şi

a depozitelor cu dobândă atractivă.

Se observă că în ultimul timp majoritatea băncilor încep să alinieze puţin câte

puţin, dobânzile la credite cu cele din alte ţări din Uniunea Europeană, reuşind astfel să

atragă un număr cât mai mare din populaţia României.

În opinia mea, BRD trebuie să continue această strategie de refinanţare a

creditelor pentru a înregistra o continuă evoluţie ascedentă, în ciuda faptului ca în anii

2009-2010, banca a înregistrat un trend descendent în cadrul multor indicatori de

profitabilitate.

46

Page 47: Organizarea Si Activitatea Unei Banci Comerciale Pe Exemplul BRD

Bibliografie selectivă

Surse cărţii :

1. Bosno, Cezar; Dardac, Nicolae,Produse, costuri şi performanţe bancare, Ed.

Economică, Bucureşti, 2000;

2. Căpraru Bogdan,; Activitatea bancară, Sisteme, operaţiuni şi practici; Editura

C.H.Beck; Bucureşti, 2010;

3. Cetină, Iuliana; Odobescu, Emanuel, Strategii de marketing bancar, Ed.

Economică, Bucureşti, 2007;

4. Cocriş Vasile; Chirleşan Dan; Economie bancară; Repere teoretice şi studiu

monografic; Editia a III a, Revizuită şi adaugită; Editura Universităţii „Alexandru

Ioan Cuza” Iaşi, 2009;

5. Cocriş, Vasile; Chirleşan, Dan, Management bancar & analiza de risc in

activitatea de creditare, Ediţia a II.-a , Ed. Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” ,

Iaşi, 2009;

6. Dedu,V., Management Bancar, Ed. Sildan, Bucureşti, 1996;

7. Heteş-Gavra, Iosif, Organizarea şi operaţiunile băncilor, Editura Orizonturi

Universitare, Timişoara, 2003;

8. Manolescu Gh., Diaconescu Sîrbea A., Management bancar, Ed. Fundaţiei

ROMÂNIA DE MÂINE, Bucureşti, 2001;

9. Spulbăr, Cristi, Management bancar ,ediţia a doua ,Ed. Sitech, Craiova, 2008.

10. Turliuc Vasile,; Cocriş Vasile,; Stoica Ovidiu; Roman Angela,; Dornescu Valeriu;

Chirlesan Dan, Monedă şi credit , Ediţia a IV-a ,Revizuită şi adaugită, Editura

Universităţii “Alexandru Ioan Cuza “ Iaşi, 2010;

Surse legii :

1. Legea nr. 101/1998, privind Statutul B.N.R;

2. Legea bancară nr.58/1998;

47

Page 48: Organizarea Si Activitatea Unei Banci Comerciale Pe Exemplul BRD

3. Legea privind procedura falimentului băncilor nr. 83/1998;

4. Legea nr. 31/1990, republicată, privind societăţile comerciale.

Surse web :

1. http://www.brd.ro/banca/actionari-si-investitori/publicatii/rapoarte-

anuale/

2. www.bcr.ro

3. http://www.zf.ro/

Alte surse :

1. Raport anual al BRD pe anul 2009

48