Click here to load reader

Organizacije koje rade sa decom i specijalizovane organizacije za

 • View
  217

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Organizacije koje rade sa decom i specijalizovane organizacije za

 • VDS INFO I PODRKA RTVAMA

  ORGANIZACIJE KOJE RADE SA DECOM I SPECIJALIZOVANE ORGANIZACIJE

  ZA OSOBE SA INVALIDITETOM I ROME U BEOGRADU

  2007

  Projekat fi nansira Evropska unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju

  Fond za podrkucivilnom drutvu u Srbiji

  Viktimoloko drutvo SrbijeVDS info i podrka rtvama

  Tel/fax: 011/30-34-232E-mail: [email protected]

  Web site: www.vds.org.yu

  Sadraj ovog materijala ne predstavlja nuno zvanine stavove Evropske unije

  cyan magenta yellow black

 • Naziv projekta: Razvoj slubi za rtve u Srbiji

  april 2007

  Izdaje: Viktimoloko drutvo Srbije

  Tel/fax: 011/30-34-232

  E-mail: [email protected]

  Web site: www.vds.org.yu

  Tira:700

 • ORGANIZACIJE KOJE RADE SA DECOM I SPECIJALIZOVANE ORGANIZACIJE

  ZA OSOBE SA INVALIDITETOM I ROME U BEOGRADU

 • 5

  UVOD

  Ova publikacija sadri informacije o organiza-cijama koje rade sa decom1 i specijalizovanim or-ganizacijama za osobe sa invaliditetom2 i Rome u Beogradu.

  Publikacija je namenjena deci, njihovim rodite-ljima, osobama sa invaliditetom, Romima i drugim zainteresovanim osobama koje mogu u njoj nai niz informacija o uslugama koje nude navedene

  1 U ovoj publikaciji se pod detetom podrazumeva svako ljudsko bie koje nije navrilo osamnaest godina ivota, a u skladu sa l. 1. Konvencije o pravima deteta, koju je usvojila Generalna skuptina UN novembra 1989, a naa zemlja ratifi kovala decembra 1990. godine (stupila na snagu januara 1991.)

  2 Pod osobama sa invaliditetom u ovoj publikaciji se po-drazumevaju osobe sa uroenom ili steenom fi zikom, senzornom, intelektualnom ili emocionalnom onesposob-ljenou koje usled drutvenih ili drugih prepreka nemaju mogunosti ili imaju ograniene mogunosti da se ukljue u aktivnosti drutva na istom nivou sa drugima, bez obzi-ra na to da li mogu da ostvaruju pomenute aktivnosti uz upotrebu tehnikih pomagala ili slubi podrke. (Predlog Zakona o spreavanju diskriminacije osoba sa invalidite-tom Republike Srbije l. 3)

 • 6

  organizacije, ukljuujui i informacije koje se od-nose na pomo i podrku ovim kategorijama kada su rtve kriminaliteta. Naime, svako moe usled izvrenog krivinog dela pretrpeti fi ziki bol, psi-hike patnje, unitenje ili oteenje imovine, strah i grubi napad na svoja osnovna prava pri emu su deca, osobe sa invaliditetom i Romi, posebno oset-ljive kategorije podlone viktimizaciji.

  Publikacija je nastala kao rezultat istraivanja koje je raeno u okviru projekta Razvoj slubi za rtve u Srbiji koji fi nansira EU, realizuje Evrop-ska agencija za rekonstrukciju, sprovodi Konzor-cijum Centar za razvoj neprofi tnog sektora i Fond centra za demokratiju u okviru programa Fond za podrku civilnom drutvu u Srbiji. Navedeno istraivanje je sprovedeno u periodu decembar 2006.-februar 2007. godine.

  U publikaciji moete pronai sledee informa-cije:

  Kontakt podatke organizacija Ko, na koji nain i kakvu vrstu pomoi moe dobiti u pojedinim organizacijamata se nudi deci, osobama sa invaliditetom i Ro-mima u sluaju da postanu rtve kriminaliteta

 • 7

  Sve informacije i podaci u ovoj publikaciji bili su tani u vreme njenog tampanja. U vezi eventual-nih promena, molimo Vas da se obratite Viktimo-lokom drutvu Srbije za aurirane informacije.

  Publikacija se sastoji iz tri dela:Organizacije koje rade sa decom u BeograduSpecijalizovane organizacije za osobe sa invali-ditetom u BeograduSpecijalizovane organizacije za Rome u Beo-gradu

  U okviru svakog pojedinog dela, organizacije su predstavljene abecednim redom.

  Organizacije koje rade sa decom sa invaliditetom i Romima, predstavljeni su u delu koji se odnosi na ove kategorije.

 • 8

  ORGANIZA CIJE KOJE RADE SA DECOM U BEOGRADU

  Naziv organizacije: ASTRA

  Adresa/broj telefona/fax/e-mail/web site: Tel/fax: 011/3347-853, fax: 011/3347-817E/mail: [email protected] site: www.astra.org.yu

  Radno vreme organizacije:Radnim danima od 9.00-20.00 asova

  Radno vreme ASTRA SOS telefona:Radnim danima od 14.00-20.00 asova

  Misija:Borba protiv svih oblika trgovine ljudima, a na-roito enama i decom. Cilj organizacije je da se kroz prevenciju, direktnu pomo rtva-ma, senzibilisanje vanih institucija, ali i ire javnosti, iskoreni ovaj specifi ni vid nasilja.

  Koja deca mogu da se obrate:rtve trgovine ljudima

 • 9

  ta se nudi deci rtvama trgovine ljudima:Pravna pomoZastupanje na suduPsiholoko savetovanjePsihoterapija Medicinska pomoIntervencija u krizi

  Na koji nain:TelefonomNeposrednim razgovoromPismena komunikacija Praenjem rtava kroz sudski postupak i proces resocijalizacijePodrka prilikom odlazaka u institucije (CSR, policija, medicinske ustanove,...).

  Naziv organizacije: ATINAAdresa/broj telefona/fax/e-mail/web site: Milutina Bojia 3/6, 11000 BeogradTel/fax: 011/3247-619; fax: 011/3033-523E/mail: [email protected] site: www.atina.org.yu

  Radno vreme organizacije:Radnim danima od 9.00-17.00 asova

 • 10

  Misija:Uspostavljanje i razvoj mehanizama za pruanje direktne pomoi i podrke rtvama trgovine ljudi-ma i seksualne eksploatacije, kako bi se obezbedili njihov psihofi ziki oporavak, osnaivanje i odriva reintegracija. Svi programi i podrka kreiraju se u dogovoru sa svakom/im korisnicom/kom tako da potpunosti odgovore njihovim individualnim potrebama i omogue im ponovno uspostavljanje kontrole nad svojim ivotom.

  Koja deca mogu da se obrate:rtve trgovine ljudima

  ta se nudi deci rtvama trgovine ljudima:Smetaj i hranaPomo u zadovoljavanju osnovnih ivotnih potrebaMedicinska i psiholoka pomoPravna pomoPomo u kolovanju ili pri zapoljavanjuPomo u reavanju problema iz primarne sredinePomo u formalnom obrazovanju

 • 11

  Na koji nain:TelefonomNeposrednim razgovoromPismena komunikacija Praenjem i zastupanjem u postupcima pred su-dovima u Srbiji i regionuKroz programe Privremene kueKroz program reintegracionog centra Otvorenog kluba.

  Gradski centar za socijalni rad

  Adresa/broj telefona/fax/e-mail/web site: Ruska 4, 11000 BeogradTel/fax: 011/2650-093E/mail: [email protected]

  Radno vreme organizacije:Radnim danima od 7.30-15.00 asova

  Misija Gradskog centra za socijalni rad :Socijalna i porodino-pravna zatita.

  Koja deca mogu da se obrate:Sva deca

 • 12

  ta nude deci sva odeljenja Gradskog centra za socijalni rad:

  UsvojenjeSmetajHraniteljstvoStarateljstvoZatita dece sa posebnim potrebamaDozvole za maloletniki brakOtuenje imovine maloletnikaProduenje roditeljskog pravaLiavanje roditeljskog pravaKrivini postupak prema maloletnicimaPrekrajni postupak prema maloletnicimaSprovoenje vaspitnih meraSmetaj u vaspitnu ustanovuPomo u vaspitanjuPoveravanje dece pri razvodu brakaRegulisanje vienja sa roditeljimaIzmena odluke o poveravanjuUverenje za roditeljski dodatak

  ta se nudi deci rtvama kriminaliteta:Pomo kod zlostavljanja i zanemarivanja

 • 13

  Pomo deci rtvama nasilja u porodiciPokretanje parninog postupka za izricanje zatitnih mera u sluajevima nasilja u porodiciSmetaj u Prihvatilite za urgentnu zatitu zlo-stavljane dece

  Na koji nain:Neposrednim razgovoromPismena komunikacija

  Kontakt podaci optinskih odeljenja Gradskog centra za socijalni rad u BeograduNaziv organizacije: Gradski centar za socijalni rad odeljenje Barajevo

  Adresa/broj telefona/fax/e-mail/web site: Svetosavska 87 b, 11460 BarajevoTel/fax: 011/8300-401; fax: 011/8300-402

  Radno vreme organizacije:Radnim danima od 7.30-15.00 asova

 • 14

  Naziv organizacije: Gradski centar za socijalni rad odeljenje ukaricaAdresa/broj telefona/fax/e-mail/web site: Mihajla Valtrovia 36a, 11000 BeogradTel/fax: 011/2506-105Radno vreme organizacije:Radnim danima od 7.30-15.30 asova

  Naziv organizacije: Gradski centar za socijalni rad odeljenje Grocka

  Adresa/broj telefona/fax/e-mail/web site: Bulevar osloboenja 51, 11306 GrockaTel/fax: 011/8500-655; 011/8501-064E/mail: [email protected] vreme organizacije:Radnim danima od 8.00-15.30 asova

  Naziv organizacije: Gradski centar za socijalni rad odeljenje LazarevacAdresa/broj telefona/fax/e-mail/web site: Jovana Stajia 2, 11550 LazarevacTel/fax: 011/8123-298; 011/8110-09; fax: 011/8127-755E/mail: [email protected]

 • 15

  Radno vreme organizacije:Radnim danima od 7.00-14.30 asova. U okviru Centra funkcionie mobilni tim za ene i decu rtve porodinog nasilja.Radno vreme mobilnog tima je 24 asa, tel: 063/1720-963

  Naziv organizacije: Gradski centar za socijalni rad odeljenje Mladenovac

  Adresa/broj telefona/fax/e-mail/web site: ivomira Slavkovia 13, 11400 MladenovacTel/fax: 011/8232-429; fax: 011/8237-754

  Radno vreme organizacije:Radnim danima od 7.30-15.00 asova

  Naziv organizacije: Gradski centar za socijalni rad odeljenje Novi Beograd

  Adresa/broj telefona/fax/e-mail/web site: Toin Bunar 148, 11070 Novi BeogradTel/fax: 011/3190-191; 011/3190-192; 011/3191-809

  Radno vreme organizacije:Radnim danima od 8.00-15.30 asova

 • 16

  Naziv organizacije: Gradski centar za socijalni rad odeljenje ObrenovacAdresa/broj telefona/fax/e-mail/web site: Kralja Aleksandra I 8b, 11500 ObrenovacTel/fax: 011/8721-340; 011/8721-616; 011/8721-631

  Radno vreme organizacije:Radnim danima od 7.30-15.30 asova

  Naziv organizacije: Gradski centar za socijalni rad odeljenje PalilulaAdresa/broj telefona/fax/e-mail/web site: Cvijieva 110, 11000 BeogradTel/fax: 011/2753-557; 011/2753-591E/mail: [email protected] vreme organizacije:Radnim danima od 8.00-15.30 asova

  Naziv organizacije: Gradski centar za socijalni rad odeljenje RakovicaAdresa/broj telefona/fax/e-mail/web site: Mika Kranjca 12, 11000 BeogradTel/fax: 011/3051-700, lok. 212Radno vreme organizacije:R

Search related