Click here to load reader

Organizacija poslovnog informacionog sistema - ekof.bg.ac.rs · informacionih sistema, sistem organizatori, programeri, takođe, ulaze u sastav grupe za razvoj. Čest je slučaj da

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Organizacija poslovnog informacionog sistema - ekof.bg.ac.rs · informacionih sistema, sistem...

 • Organizacija poslovnoginformacionog sistemaOrganizacija poslovnoginformacionog sistema

 • Organizacija poslovnoginformacionog sistema

  � Osnovnu tehničku komponentu savremenih poslovnih informacionih sistema čine računari.

  Dok se 1946. godine računar koristio jedino � Dok se 1946. godine računar koristio jedino za balističke proračune, vremensku prognozu i neka naučno-tehnička istraživanja, danas se koristi u gotovo svim oblastima ljudske delatnosti.

 • Organizacija poslovnoginformacionog sistema

  U pogledu primene elektronskih računara u poslovnim sistemima postoje dva načina primene i to:

  � primena računara kao uređaja za obradu� primena računara kao uređaja za obradumasovnih podataka,

  � primenu računara kao uređaja za informacije.

 • Organizacija poslovnoginformacionog sistema

  � Elektronska obrada podataka u poslovnim sistemima bila je vrlo strogo institucionalno organizovana.

  � Dokumenti su se donosili u elektronski–računski � Dokumenti su se donosili u elektronski–računski centar na obradu.

  � Posle obrade kao izlazni rezultati dobijali su se razni štampani izveštaji, tabele, obrasci, koji su dostavljani u određenim vremenskim rokovima na određena mesta korisnicima.

 • Organizacija poslovnoginformacionog sistema

  � Organizacija takve elektronske obrade podataka formirala se ili kao zasebna jedinica, ili kao služba nezavisna od organizacije svih drugih poslovnih funkcija u organizacije svih drugih poslovnih funkcija u poslovnom sistemu.

 • Organizacija poslovnoginformacionog sistema

  � Razvoj eksternih memorija sa direktnim pristupom do podataka, magnetnih diskova sa velikim kapacitetima, omogućio je da se informacije, dobijene obradom podataka, ne informacije, dobijene obradom podataka, ne moraju odmah odštampati kao izlaz već da mogu da se zadrže do momenta kada se za njima javi potreba.

 • Organizacija poslovnoginformacionog sistema

  � Terminali i druge ulazno-izlazne jedinice omogućili su da se podaci obuhvataju neposredno na samom mestu gde i nastaju i u trenutku kada nastaju. u trenutku kada nastaju.

  � Ovo je omogućilo dobijanje tzv. informacija u realnom vremenu.

 • Organizacija poslovnoginformacionog sistema

  � Time se računar pretvorio u uređaj za informacije, a kriterijum za primenu računara više nije masovnost podataka za obradu, već doprinos boljem odlučivanju odnosno većem doprinos boljem odlučivanju odnosno većem finansijskom rezultatu.

 • Organizacija poslovnoginformacionog sistema

  � Ova i druga tehnička usavršavanja nisu izmenila samo način upotrebe računara u poslovnim sistemima već je došlo i do mnogo značajnijih organizacionih i funkcionalnih značajnijih organizacionih i funkcionalnih promena u informacionim sistemima i uopšte u poslovnim sistemima.

 • Organizacija poslovnoginformacionog sistema

  � Jednostavna i korisnički orijentisana PC tehnologija i posebno njihova niska cena omogućili su srednjim i manjim firmama da grade svoje integralne informacione sisteme.

  � Ove činjenice i ranije navedene promene u primeni računara doveli su do toga da je sve manje klasično organizovanih elektronskih računarskih centara zasnovanih na obradi masovnih podataka.

 • Organizacija poslovnoginformacionog sistema

  � Međutim, i u mnogim današnjim poslovnim sistemima postoje određene, manje ili više samostalne organizacione jedinice ili službe koje se bave isključivo poslovima elektronske koje se bave isključivo poslovima elektronske obrade podataka i koje se najčešće nazivaju Računski centar ili Informacioni centar poslovnog sistema.

 • Organizacija poslovnoginformacionog sistema

  Postoje dve osnovne karakteristike koje razlikuju savremene informacione centre u odnosu na stare, klasične elektronske računske centre. To su:odnos informacioni centar — korisnik, i� odnos informacioni centar — korisnik, i

  � unutrašnja organizacija samog informacionog centra.

 • Organizacija poslovnoginformacionog sistema

  � Drugačiji odnos na relaciji informacioni centar – korisnik posledica je promena u organizaciji, funkcionisanju i ciljevima informacionog centra i promene mesta i uloge informacionog centra i promene mesta i uloge korisnika informacionog sistema.

 • Organizacija poslovnoginformacionog sistema

  � U korisnike informacionog sistema, sem osoblja samog informacionog centra, spadaju i svi zainteresovani subjekti – bilo unutar poslovnog sistema ili izvan njega.poslovnog sistema ili izvan njega.

 • Organizacija poslovnoginformacionog sistema

  � Kod integralnih inforamcionih sistema javljaju se dve vrste korisničkih zahteva prema inforamcionom centru:

  � – usluge u vidu interaktivne obrade, i� – usluge u vidu interaktivne obrade, i� – usluge u vidu periodične aktivnosti.

 • Organizacija poslovnoginformacionog sistema

  � Savremeni informacioni centar, pored tehnoloških sadržaja, u organizacionom smislu, obično ima kadrove za održavanje i grupu kadrova za razvoj. Kadrovi za održavanje obuhvataju onaj deo grupu kadrova za razvoj.

  � Kadrovi za održavanje obuhvataju onaj deo zaposlenih koji se bave praćenjem rada postojećih hardverskih i softverskih resursa.

  � To su, pored tehničkog osoblja, specijalisti, sistem-inženjeri i sistem analitičari.

 • Organizacija poslovnoginformacionog sistema

  � Osnovni zadatak grupe za razvoj jeste razvoj softvera, a u određenim situacijama i razvoj celokupnog sistema, najčešće u okviru projektantskog tima. projektantskog tima.

 • Organizacija poslovnoginformacionog sistema

  � Razni specijalisti, kao što su projektanti informacionih sistema, sistem organizatori, programeri, takođe, ulaze u sastav grupe za razvoj.razvoj.

  � Čest je slučaj da se grupa za razvoj organizuje u obliku samostalne službe u okviru poslovnog sistema.

 • Organizacija poslovnoginformacionog sistema

  � Informacioni centar mora da ispunjava određene zahteve u pogledu hardverskih kapaciteta i programske opreme.

  Osnovna uloga informacionog centra, pored � Osnovna uloga informacionog centra, pored informatičkih usluga, jeste i objedinjavanje rada svih podsistema jedinstvenog integralnog informacionog sistema.

 • Glavne funkcije informacionog centra

  � održavanje hardvera i softvera,� razvoj postojećeg aplikativnog softvera i

  izrada novih aplikacija,� održavanje centralne baze podataka,� održavanje centralne baze podataka,� zaštita podataka od neovlašćenog korišćenja

  i raznih drugih zloupotreba,� stalna obuka svih korisnika usluga

  informacionog sistema,� izrada softvera za eksterne korisnike.

 • Grupa za održavanje hardvera i softvera

  � U okviru informacionog centra obično postoji grupa za održavanje hardvera i softvera.

  � Informatički specijalisti se organizuju u vidu jednog tima koji treba da bude u stanju da jednog tima koji treba da bude u stanju da stalno prati odvijanje poslovnog procesa i sposobnost postojećeg informacionog sistema da odgovori zahtevima koji proističu iz svakodnevnog poslovanja.

 • Grupa za razvoj

  � Neophodno je da u jednom takvom timu, pored informatičara, budu i stručnjaci koji dobro poznaju tehnologiju obavljanja svake pojedine poslovne operacije.pojedine poslovne operacije.

  � Kada postojeći informacioni sistem, nije u stanju da prati odvijanje poslovnih procesa, ili to radi na neefikasan način, zadatak grupe za razvoj, u okviru informacionog centra, jeste da izvrši odgovarajuće promene u informacionom sistemu.

 • Glavne funkcije informacionog centra

  � Jedan od zadataka informacionog centra je i održavanje centralne baze podataka.

  � Veoma važan zadataka informacionog centra jeste i sigurnost i zaštita celokupnog jeste i sigurnost i zaštita celokupnog informacionog sistema.

  � Osposobnjenost korisnika da kvalitetno koriste resurse informacionog sistema jedan je od načina da se postigne sigurnost i pouzdanost rada informacionog sistema.

 • Glavne funkcije informacionog centra

  � Edukativna funkcija informacionog centra realizuje se kroz različite vidove obuke, od obuke za profesionalce do obuke koja se svodi na upoznavanje sa mogućnostima informacionog sistema.svodi na upoznavanje sa mogućnostima informacionog sistema.

 • Glavne funkcije informacionog centra

  � Zavisno od veličine poslovnog sistema i razvijenosti njegovog informacionog sistema kao celine i posebno informacionog centra, ovaj segment može da preraste i u proizvođača softvera za korisnike izvan tog ovaj segment može da preraste i u proizvođača softvera za korisnike izvan tog poslovnog sistema.

  � Na taj način informacioni sistem, odnosno informacioni centar, može direktno da ostvaruje profit za poslovni sistem.