Click here to load reader

Organizacija drumskog saobracaja

  • View
    367

  • Download
    23

Embed Size (px)

DESCRIPTION

maturski rad o organizaciji drumskog saobraćaja

Text of Organizacija drumskog saobracaja

UVOD U ORGANIZACIJU DRUMSKOG SAOBRAAJA

Saobraaj postoji od kada i ovjek. Stalnim razvojem saobraaja i njegovim usavravanjem omoguen je privredni razvoj u svjetskim razmjerama. Prije pojave eljeznice, suhozemni saobraaj bio je slab i skup. U to vrijeme transport dobara vodenim putevima bio je jeftiniji i razvijeniji, pa su najvei trgovaki gradovi tog doba bili morska i rijena pristanita. Pronalazak parne maine u 18. vijeku udario je temelj u usavravanju transportnih sredsrava. Primjena parne maine u plovidbi 1803.godine smanjila je trokove prijevoza morem i poveala brzinu i sigurnost transporta. Izum parne lokomotive 1829.godine omoguio je da se na kopnu prevezu velike koliine robe i time omoguio razvoj industrije u prirodnim proizvodnim centrima. Ovako razvijen i usavren saobraaj bio je okosnica privrednog razvoja 19. i 20. vijeka.

HISTORIJSKI RAZVOJ PRIJEVOZA

Prva potreba za prijevozom dobara javila se u mlaem kamenom dobu-neolitu, prije otprilike 10.000 godina jer su tada ljudi poeli formirati stalna naselja i poeli se baviti poljoprivredom, te su imali potrebu da svoje proizvode prenose od mjesta stanovanja do mjesta razmjene. Drumski saobraaj je nesumnjivo najstarija saobraajna grana, a upotreba ivotinjske snage u drumskom prijevozu je jedan od najstarijih pronalazaka ovjeanstva. Od pronalaska tona u Mezopotamiji prije 4.000 godine pa sve do kraja 19.vijeka osnovno prijevozno sredstvo u drumskom saobraaju bilo je zapreno vozilo. Prvi putevi izgraeni su u Mezopotamiji i to obino na rijenim nasipima. Za razvoj drumskog saobraaja od velikog je znaaja preiod Rimskog carstva. Rimsko carstvo je imalo razvijenu pomorsku flotu i razgranatu mreu puteva sa tvrdom pologom (oko 400.000 km). Pronalaskom automobila, a nedugo zatim i aviona uinjena je prava revolucija u razvoju saobraaja, a efikasnost ovih prevoznih sredstava doprijijela je da se ta sredstva brzo usavravaju. Usavravanje transporta znai sljedee:1. Smanjivanje trokova transporta2. Poveanje brzine transporta3. Poveanje kvaliteta i sigurnosti transportaSve ovo zajedno moe se nazvati poveanjem efikasnost transporta.

PREDNOSTI I NEDOSTATCI DRUMSKOG SAOBRAAJA

Prednosti drumskog saobraaja

Automobil kao transportna jedinica zauzima relativno malo prostora i lake se prilagoava lokalnim prilikama nego eljeznica. Automobil ima veliku tehniku elastinost i periodnost u pogledu pokretanja, zaustavljanja i savladavanja uspona. Automobil ne zahtjeva stalne instalacij ei ne zavise od svoje pruge tj.gdje god teren prua dovoljan oslonac automobil moe proi. Prednost automobila u odnosu na eljeznicu je i da se ne mora kretati po redu vonje nego je i vremenski uslovljen potrebom. Kolika je prednost drumskog saobraaja nad eljeznikim moe se vidjeti i iz odnosa duine pruge prema duini savremenih puteva. Npr. U SAD-u na 1 km pruge dolazi oko 20 km puta, u zapadnoj Europi na 1 km pruge dolazi oko 15 km put, a kod nas na 1 km pruge dolazi 10 km puta. Osnovna prednost drumskog saobraaja sastoji se u tome to on omoguuje potpunu transportnu uslugu tj. transport od vrata do vrata, to dosta smanjuje trokove transporta. U ovom pogledu svi ostali vidovi transporta u veoj ili manjoj mjeri zavise od drumskog transporta. Zbog obavljanja transporta od vrata do vrata, u drumskom transportu smanjen je broj manipulacija robom, pa pakovanje robe moe biti jednostavnije i jeftinije ili potpuno izbjegnuto ako se koriste specijalna vozila to opet sniava trokove transporta. Prevozna brzina drumskog transporta je vea nego kod eljeznikog, a naroito na kratkim relacijama. Drumski transport ima irok radijus djelovanja. Drumski transport ima veliku mobilnost to omoguava brzo prikupljanje potrebnog broja vozila na odreenom mjestu. Drumski transport omoguava organizirani prevoz malih koliina robe to omoguava smanjenje zaliha u magacinima i smanjuje potrebna obrtna sredstva.

Nedostatci drumskog saobraaja

Drumski transport troi puno goriva po jedinici prevezenog tereta. Jedinina cijena transporta je velika. Odnos koliine prevezene robe prema masi vozila je neophodan. Direktno zagauje okolinu.VOZNI PARK

Vozni park jednog autotransportnog preduzea predstavlja skup svih vozila tog preduzea. Vozila koja se nalaze u vozno mparku autotransportnog preduzea mogu biti:a) Putniki automobili,b) Autobusi,c) Teretna motorna vozila,d) Tegljai,e) Prikolice,f) Poluprikolice.Sastav voznog parkaVozni park drumskih transportnih sredstava sastoji se iz motornih i prikljunih vozila ije su eksplataciono-tehnike karakteristike razliite i tehniko stanje nejednako. Pod eksplataciono-tehnikim osobinama podrazumijevaju se sljedee osobine: Osnovne dimenzije vozila Dinamike osobine Ekonominost Korisna nosivost Prohodnost Pogodnost za tehniko odravanjeAko se u jednom voznom parku nalaze vozila samo jedne marke i tipa onda je to homogeni vozni park. Ako se u jednom voznom parku nalaze vozila razliitih marki i tipova tj.razliitih eksplataciono-tehnikih karakteristika onda je to heterogeni vozni park.Poto se roba prevozi na razliitim relacijama u razliitim uslovima eksploatacije a prevozi se razliita roba i u razliitim koliinama, onda homogeni vozni park vodi ka poveanju transportnih trokova, sa druge strane, homogeni vozni park lake je tehniki odravati ime se smanjuju trokovi odravanja. Zbog toga, kada se formira vozni park treba nastojati da se broj marki i tipova vozila svedu na najmanju moguu mjeru. Da bi se mogao uporeivati rad i uinak pojedinih vozila u voznom parku koje imaju iste eksplatacionotehnike karakteristike i ije je tehniko stanje priblino jednako grupe vozila se formiraju prema sljedeim pokazateljima: Prema marki i tipu vozila, Prema korisnoj nosivosti, Prema namjeni tovarnog prostora, Prema uslovima eksploatacije, Prema godinama proizvodnje.

PUTEVI VONJE PRI PREVOZU ROBE U DRUMSKOM SAOBRAAJU

Prilikom prevoza robe u drumskom saobraaju posebnu panju treba posvetiti oraganiziranju kretanja vozila jer od toga direktno zavisi proizvodnost rada i trokova transporta. Dobro organizirano kretanje vozila podrazumijeva najveu proizvodnost i najmanje trokove transporta. Kakav e se sistem kretanja vozila primjeniti zavisi od vrste i koliine robe, pravca strujanja robe, duine relacije i sastava voznog parka.U drumskom prevozu robe postoje sljedei putevi vonje:1. ponavljajui put vonje2. radijalni (zrakasti) put vonje3. prstenasti put vonje4. sabirni i distributivni put vonjePonavljajui put vonje

Ponavljajui put vonje, podrazumijeva kretanje vozila izmeu dvije teretne stanice uvijek istom trasom u oba smijera pri emu vozilo pravi vei broj obrta. Postoje tri oblika ponavljajueg puta vonje i to:a) ponavljajui put vonje sa povratnom vonjom bez tereta,b) ponavljajui put vonje sa prevoenjem u oba smijera,c) ponavljajui put vonje sa povratnom vonjom djelimino pod teretom.

Ponavljajui put vonje sa povratnom vonjom bez teretaOvaj put vonje predstavlja najnepovoljniji nain kretanja vozila jer u toku obrta vozilo ima samo jednu vonju sa teretom poto se vraa prazno, a to utie na proizvodnost i na trokove transporta. Ponavljajui put vonje sa prevoenjem u oba smijeraOvakav put vonje je najpovoljniji nain organizacije kretanja vozila je je tada proizvodnost najvea. U svakom obrtu vozilo napravi dvije vonje sa teretom, a preeni put je iskoriten potpuno. Ponavljajui put vonje sa djeliminim iskoritenjem preenog puta u povratkuOvakav put vonje usvaja se ako nismo obezbjedili teret na cijeloj duini puta u povratku.Radijalni (zrakasti) put vonje

Ovakav put vonje sastoji se iz veeg broja ponavljajuih puteva vonje koji se sastavljaju u jednoj takii pri emu je ta taka utovarna ili istovarna stanica.Prstenasti put vonje

Ovakav put vonje sastoji se od nekoliko pravaca transporta koji se sastavljaju u jednu zatvorenu liniju. Ovaj put vonje usvaja se kada nije mogue obezbjediti teret u povratku pri kretanju istom trasom.

Sabirni put vonje

Ovakav put vonje po svom obliku je prstenasti pri emu vozilo u toku kretanja na vie mjesta ima djelimike utovare, a na kraju istovar.Ako vozilo na poetku ima jedan utovar, a u toku kretanja na vie mjeta ima djelimine istovaje onda je to distributivni put vonje.

INVENTARSKI VOZNI PARK

Pod inventarskim voznim parkom se podrazumjeva skup vozila koja su u vlasnitvu jednog preduzea i vode se u njegovim poslovnim knjigama. Ukupan broj vozila u inventarskom parku oznaavamo sa . Sva vozila u inventarskom voznom parku po svom tehnikom stanju dijele se na: Vozila koja su tehniki ispravna tj.sposobna za rad i njihov broj oznaavamo sa , Vozila koja su tehniki neispravna tj.nesposobna za rad i njihov broj oznaavamo sa .Sposobna vozila u inventarskom voznom parku dijele se na: Sposobna vozila koja se nalaze na radu i njihov broj oznaavamo sa , Sposobna vozila koja se nalaze u garai i njihov rad oznaavamo sa .

Potreban radni i inventarski vozni park

Potreban broj vonji sa teretom da se preveze sva roba iz mjesa A u mjesto C i iz mjesta B u mjesto A.

1

vonji

vonji

Dnevni broj vonji sa teretom voznog parka

vonji

Koliina prevezene robe od take A do take C

Ukupna koliina transportovane robe

Ukupan ostvareni transportni radU= U = 8235*120 + 6588*80U = 988200 + 527040U = 1515240 tkm

Vrijeme trajanja obrta

420 7 h

Broj obrta u toku dana

Vozila koja se nalaze na radu

Inventarski vozni park

VREMENSKI BILANS VOZNOG PARKA U DANIMA (AUTODANI)

Jedan od najvanijih elemenata za utvrivanje ostvarenog transportnog rada voznog parka je vrije utroeno na izvrenje transportnog zadatka.Da bismo sagledali rad jednog voznog parka potrebno je taj vozni park analizirati u toku dueg vremenskog perioda. Jedno vozilo u toku odreenog broja kalendarskih dana( inventarskih dana) oznaavamo sa Vozila sposobna za rad tj.koja se