of 32 /32
PARTEA I LEGI, DECRETE, HOTˆR´RI “I ALTE ACTE SUMAR Anul 171 (XV) Nr. 66 Nr. Pagina ORDONANE ALE GUVERNULUI ROM´NIEI 26. Ordonanª pentru modificarea ”i completarea Ordonanei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor ................................................................... 1—3 39. Ordonanª privind procedurile de administrare a creanelor bugetelor locale ....................................... 4—32 Duminicª, 2 februarie 2003 ORDONANE ALE GUVERNULUI ROM´NIEI GUVERNUL ROM´NIEI ORDONANˆ pentru modificarea ”i completarea Ordonanei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor ˛n temeiul art. 107 din Constituie ”i al art. 1 pct. II.11 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonane, Guvernul Romniei adoptª prezenta ordonanª. Art. I. Ordonana Guvernului nr. 43/1997 privind regi- mul drumurilor, republicatª n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificªrile ”i com- pletªrile ulterioare, se modificª ”i se completeazª dupª cum urmeazª: 1. Alineatul (4) al articolului 40 va avea urmªtorul cuprins: (4) Masele ”i dimensiunile maxime admise prevªzute n anexa nr. 2 pot fi majorate prin ordin al ministrului lucrªrilor publice, transporturilor ”i locuinei, pe mªsura executªrii unor lucrªri de sporire a capacitªii portante a drumurilor. 2. Dupª alineatul (4) al articolului 41 se introduce un nou alineat, alineatul (4 1 ), cu urmªtorul cuprins: (4 1 ) Ansamblul de vehicule cu un numªr mai mare de 6 osii ”i care depª”e”te limitele de greutate prevªzute n anexa nr. 2 va fi considerat atipic ”i va fi tarifat n confor- mitate cu prevederile alin. (4). 3. La alineatul (1) al articolului 60 se introduc literele c), d) ”i e) cu urmªtorul cuprins: c) nerespectarea autorizaiei speciale de transport pentru mase ”i/sau dimensiuni de gabarit depª”ite se sancioneazª cu amendª de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei; d) neoprirea autovehiculelor la semnalizarea personalului cu drept de control privind respectarea prevederilor referi- toare la autorizaiile speciale de transport se sancioneazª cu amendª de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei; e) refuzul de a se supune verificªrii prin cntªrire a autovehiculelor ”i/sau mªsurare a dimensiunilor de gabarit ale acestora se sancioneazª cu amendª de la 15.000.000 lei la 20.000.000 lei. 4. Anexa nr. 2 se nlocuie”te cu anexa la prezenta ordo- nanª. Art. II. Pe data intrªrii n vigoare a prezentei ordo- nane punctul 30 al articolului 3 ”i prevederile literei e) a articolului 4, referitoare la contravenia prevªzutª la punctul 30 al articolului 3 din Hotªrrea Guvernului nr. 36/1996 privind stabilirea ”i sancionarea contraveniilor la normele privind exploatarea ”i meninerea n bunª stare a drumurilor publice, publicatª n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 28 din 6 februarie 1996, se abrogª. PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

Ordonanta 26-2003 Regimul Drumurilor

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Regimul Drumurilor

Text of Ordonanta 26-2003 Regimul Drumurilor

 • P A R T E A ILEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE

  S U M A R

  Anul 171 (XV) Nr. 66

  Nr. Pagina

  ORDONANE ALE GUVERNULUI ROMNIEI26. Ordonan pentru modificarea i completarea

  Ordonanei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor ................................................................... 13

  39. Ordonan privind procedurile de administrare a creanelor bugetelor locale ....................................... 432

  Duminic, 2 februarie 2003

  O R D O N A N E A L E G U V E R N U L U I R O M N I E I

  GUVERNUL ROMNIEI

  O R D O N A N pentru modificarea i completarea Ordonanei Guvernului nr. 43/1997

  privind regimul drumurilor n temeiul art. 107 din Constituie i al art. 1 pct. II.11 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a

  emite ordonane,

  Guvernul Romniei adopt prezenta ordonan.

  Art. I. Ordonana Guvernului nr. 43/1997 privind regi-mul drumurilor, republicat n Monitorul Oficial al Romniei,Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificrile i com-pletrile ulterioare, se modific i se completeaz dupcum urmeaz:

  1. Alineatul (4) al articolului 40 va avea urmtorulcuprins:

  (4) Masele i dimensiunile maxime admise prevzute nanexa nr. 2 pot fi majorate prin ordin al ministrului lucrrilorpublice, transporturilor i locuinei, pe msura executriiunor lucrri de sporire a capacitii portante a drumurilor.

  2. Dup alineatul (4) al articolului 41 se introduce unnou alineat, alineatul (41), cu urmtorul cuprins:

  (41) Ansamblul de vehicule cu un numr mai mare de6 osii i care depete limitele de greutate prevzute nanexa nr. 2 va fi considerat atipic i va fi tarifat n confor-mitate cu prevederile alin. (4).

  3. La alineatul (1) al articolului 60 se introduc literele c),d) i e) cu urmtorul cuprins:

  c) nerespectarea autorizaiei speciale de transport pentrumase i/sau dimensiuni de gabarit depite se sancioneazcu amend de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;

  d) neoprirea autovehiculelor la semnalizarea personaluluicu drept de control privind respectarea prevederilor referi-toare la autorizaiile speciale de transport se sancioneazcu amend de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei;

  e) refuzul de a se supune verificrii prin cntrire aautovehiculelor i/sau msurare a dimensiunilor de gabaritale acestora se sancioneaz cu amend de la 15.000.000 leila 20.000.000 lei.

  4. Anexa nr. 2 se nlocuiete cu anexa la prezenta ordo-nan.

  Art. II. Pe data intrrii n vigoare a prezentei ordo-nane punctul 30 al articolului 3 i prevederile literei e) aarticolului 4, referitoare la contravenia prevzut la punctul 30al articolului 3 din Hotrrea Guvernului nr. 36/1996 privindstabilirea i sancionarea contraveniilor la normele privindexploatarea i meninerea n bun stare a drumurilorpublice, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,nr. 28 din 6 februarie 1996, se abrog.

  PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

  http://www.cvisiontech.com/pdf-compression.html

 • Art. III. Ordonana Guvernului nr. 43/1997 pri-vind regimul drumurilor, republicat, cu moficrile icompletrile ulterioare, precum i cu cele aduse prin

  prezenta ordonan, va fi republicat n MonitorulOficial al Romniei, Partea I, dndu-se textelor onou numerotare.

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 66/2.II.20032

  PRIM-MINISTRUADRIAN NSTASE

  Contrasemneaz:p. Ministrul lucrrilor publice, transporturilor i locuinei,

  Traian Panait,secretar de stat

  p. Ministrul finanelor publice,Bucureti, 30 ianuarie 2003. Gheorghe Gherghina,Nr. 26. secretar de stat

  ANEX1)Anexa nr. 2 la Ordonana Guvernului nr. 43/1997

  1) Anexa este reprodus n facsimil.

  PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

  http://www.cvisiontech.com/pdf-compression.html

 • MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 66/2.II.2003 3

  PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

  http://www.cvisiontech.com/pdf-compression.html

 • GUVERNUL ROMNIEI

  O R D O N A N privind procedurile de administrare a creanelor bugetelor locale

  n temeiul prevederilor art. 107 din Constituie i ale art. 1 pct. III.4 din Legea nr. 680/2002 privind abilitareaGuvernului de a emite ordonane,

  Guvernul Romniei adopt prezenta ordonan.

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 66/2.II.20034

  TITLUL I

  Dispoziii generale

  CAPITOLUL IObiectul colectrii creanelor bugetelor locale

  Art. 1. (1) Prezenta ordonan reglementeaz ntr-uncadru unitar colectarea creanelor bugetelor locale, precumi celelalte proceduri de administrare a acestora, respectiv:

  a) procedura de ntocmire i de depunere a declaraiilorde impunere pentru impozitele i taxele locale;

  b) controlul fiscal n materia creanelor bugetelor locale;c) procedura de soluionare a obieciunilor i

  contestaiilor mpotriva actelor de control i de impunereavnd ca obiect constatarea i stabilirea impozitelor i taxe-lor locale, a accesoriilor acestora, precum i a altor sumei msuri.

  (2) Activitatea de colectare prevzut la alin. (1) constn exercitarea funciei administrative care conduce la stin-gerea creanelor bugetelor locale i a creanelor debitoruluireprezentnd sume de rambursat sau de restituit de labugetul local.

  Art. 2. Stingerea creanelor bugetelor locale se reali-zeaz prin plata voluntar efectuat de ctre debitor, prinexecutare silit ori prin alte modaliti ntreprinse de ctrecreditorul bugetar, potrivit prevederilor prezentei ordonane.

  Art. 3. (1) Constituie obiect al colectrii creanelebugetelor locale provenind din impozite, taxe locale, chirii,redevene, contribuii, amenzi i alte venituri ale bugetelorlocale, precum i accesoriile acestora, respectiv dobnzi,penaliti i penaliti de ntrziere.

  (2) Creanele prevzute la alin. (1) constituie integralvenituri ale bugetelor locale.

  Art. 4. Titlul de crean este actul prin care, potrivitlegii, se stabilete i se individualizeaz obligaia de platprivind creanele bugetelor locale prevzute la art. 3, ntoc-mit de autoritile administraiei publice locale ori de com-partimentele de specialitate ale acestora sau de persoanelemputernicite potrivit legii, dup cum urmeaz:

  a) actul/documentul de impunere pentru obligaiile buge-tare locale provenite din impozite, taxe locale i orice altecontribuii, care se emite de autoritile administraieipublice locale ori de compartimentele de specialitate aleacestora pe baza declaraiilor depuse de contribuabili, saualte documente privind materia impozabil;

  b) declaraia sau documentul ntocmit de contribuabil,prin care declar impozitul, taxa local, contribuia ori altevenituri ale bugetelor locale, n cazul obligaiilor bugetarelocale care se stabilesc de ctre acesta, potrivit legii;

  c) documentul care cuprinde rezultatele controlului ulte-rior efectuat de compartimentele de specialitate n acestscop pentru diferenele constatate ntre obligaiile de platdeterminate de contribuabil i cele legal datorate, inclusivaccesoriile, stabilite conform legii, cu privire la impozite, lataxe locale, la chirii, la redevene, la contribuii i la oricarealte venituri ale bugetelor locale;

  d) documentul de plat sau actul pe care s-au anulat,conform legii, timbrele mobile fiscale pentru obligaiile labugetul local, reprezentnd taxe pentru prestarea unor ser-vicii sau taxe de timbru;

  e) procesul-verbal de constatare a contraveniei, ntocmitde agentul constatator, n condiiile legii, pentru obligaiileprivind plata amenzilor contravenionale;

  f) ordonana procurorului, ncheierea sau dispozitivulhotrrii instanei judectoreti ori un extras certificat, ntoc-mit n baza acestor acte, n cazul amenzilor, al cheltuielilorjudiciare i al altor creane ale bugetelor locale, stabilite,potrivit legii, de procuror sau de instana judectoreasc, ncazul n care este implicat o instituie public de intereslocal;

  g) procesul-verbal sau documentul prin care se sta-bilete i se individualizeaz suma de plat, pentru obligaiiale bugetelor locale reprezentnd dobnzi, penaliti ipenaliti de ntrziere, stabilite de organele competente pebaza evidenelor proprii;

  h) dispoziia emis de primar/primarul general al munici-piului Bucureti/preedintele consiliului judeean n cazulsoluionrii unei ci administrativ-jurisdicionale de atac sauhotrrea judectoreasc definitiv i irevocabil prin carese stabilete obligaia la plata creanelor bugetelor locale;

  i) alte documente emise de organele competente, princare se constat i se individualizeaz creanele bugetelorlocale.

  CAPITOLUL IIAutoritile competente

  Art. 5. Sunt competente s gestioneze colectareacreanelor bugetelor locale autoritile administraiei publicelocale, prin compartimentele de specialitate ale acestora, orialte instituii publice abilitate s administreze veniturilebugetelor locale.

  CAPITOLUL IIIObligaia i rspunderea la plat

  Art. 6. (1) Pltitor al obligaiei bugetare locale estedebitorul sau persoana care, n numele debitorului, conformlegii, are obligaia de a plti sau de a reine i de a plti,dup caz, impozite, taxe locale, chirii, redevene, contribuii,

  PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

  http://www.cvisiontech.com/pdf-compression.html

 • amenzi i alte venituri ale bugetelor locale, precum iaccesorii ale acestora.

  (2) Pentru persoanele juridice cu sediul n Romnia,care au sucursale i/sau puncte de lucru, pltitor deobligaii bugetare locale este persoana juridic, att pentruactivitatea proprie, ct i n numele sucursalelor i/sau alpunctelor de lucru, dup caz.

  (3) Pentru sucursale i/sau puncte de lucru cu activitaten Romnia, care aparin unei persoane juridice cu sediuln strintate, pltitor de obligaii bugetare locale estesucursala i/sau punctul de lucru, dup caz.

  Art. 7. (1) n cazul n care obligaia bugetar localnu a fost achitat de debitor, sunt obligai la plata sumeidatorate, dup caz, n condiiile legii, urmtorii:

  a) motenitorul care a acceptat succesiunea debitoruluidecedat;

  b) oricare dintre membrii de familie cu capacitate deexerciiu deplin, care locuiesc i gospodresc mpreun cudebitorul persoan fizic, pe numele cruia s-a calculatimpozitul sau taxa local, precum i oricare dintre moteni-torii aflai n indiviziune; n cazul amenzilor, acestea consti-tuie obligaia personal a contravenientului;

  c) cel care preia, n tot sau n parte, drepturile iobligaiile debitorului supus divizrii, fuziunii ori reorganizriijudiciare, dup caz;

  d) persoana creia i s-a stabilit rspunderea n confor-mitate cu prevederile legale referitoare la faliment;

  e) persoana care i asum obligaia de plat a debito-rului, printr-un angajament de plat sau printr-un alt actncheiat n form autentic, cu asigurarea unei garaniireale la nivelul obligaiei de plat;

  f) asociaii sau acionarii la societatea comercial debi-toare, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societile comerci-ale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;

  g) alte persoane, n condiiile legii.(2) Pentru obligaiile restante la bugetul local ale debito-

  rului declarat insolvabil n condiiile prezentei ordonanerspund solidar cu acesta urmtoarele persoane:

  a) persoanele fizice sau juridice care, n cei 3 ani ante-riori datei declarrii insolvabilitii, cu rea-credin, cumprsau dobndesc n alt mod active de la debitorii care iprovoac astfel insolvabilitatea;

  b) administratorii, asociaii sau acionarii semnificativi,potrivit legii, i alte persoane care exercit ori au exercitatn mod legal administrarea i care au provocat insolvabili-tatea persoanei juridice debitoare prin nstrinarea sauascunderea cu rea-credin, sub orice form, a bunurilormobile i imobile proprietate a acesteia ori prin nedeclara-rea schimbrii sediului social.

  (3) Pentru obligaiile restante la bugetul local alesocietii comerciale debitoare rspund solidar administratoriisau persoanele care exercit sau au exercitat n mod legaladministrarea societii comerciale i care:

  a) au determinat, cu rea-credin, acumularea deobligaii restante la bugetul local pe o perioad de 12 luniconsecutive;

  b) au sustras bunurile debitorului de la executarea silit;c) au nstrinat bunurile, cu bun tiin, nainte de

  nceperea executrii silite.Art. 8. Rspunderea prevzut la art. 7 alin. (2)

  i (3) se stabilete n conformitate cu procedura prevzutde prezenta ordonan.

  CAPITOLUL IV

  Termenele de plat

  Art. 9. (1) Obligaiile bugetare locale sunt scadentela termenele prevzute n actele normative care le regle-menteaz.

  (2) Pentru obligaiile la bugetul local care nu auprevzute termene scadente conform alin. (1) MinisterulAdministraiei Publice i Ministerul Finanelor Publice suntabilitate s stabileasc, prin ordin comun, aceste termene.

  Art. 10. (1) Pentru diferenele de obligaii la bugetullocal, stabilite prin actele de control, sau obligaiile la buge-tul local, stabilite prin procesul-verbal de calcul al dobnzi-lor i penalitilor de ntrziere pe baza evidenei pepltitori, termenul de plat se stabilete n funcie de datacomunicrii acestora, astfel:

  a) dac data comunicrii este cuprins n intervalul 115inclusiv din lun, termenul de plat este pn la data de5 a lunii urmtoare;

  b) dac data comunicrii este cuprins n intervalul16finele lunii inclusiv, termenul de plat este pn ladata de 20 a lunii urmtoare.

  (2) Actele de control prin care s-au stabilit diferene deobligaii la bugetele locale conform alin. (1) constituie intiinare de plat de la data semnrii lor de ctre debitorori de la data comunicrii confirmate, dup caz, conformlegii.

  (3) Exercitarea de ctre contribuabili a cilor de atac ncondiiile prevzute la art. 190199 nu suspend obligaiaacestora de plat. La cererea debitorului i innd seamade motivele invocate de acesta, primarii/primarul general almunicipiului Bucureti/preedinii consiliilor judeene vordispune suspendarea obligaiei de plat a creanelor labugetul local, pn la soluionarea contestaiei, cu constituireaunei garanii la nivelul sumei contestate.

  (4) Garania prevzut la alin. (3) poate fi sub form descrisoare de garanie bancar, contract de gaj ori ipotec,precum i orice alt form de garanie prevzut de lege.Garania se restituie sau se ridic, dup caz, de ctreorganele competente numai n cazul n care contestaia afost admis.

  (5) Pentru obligaiile restante la bugetul local, ealonatesau amnate la plat, conform prevederilor legale, precumi pentru dobnzile datorate pe perioada ealonrii, respec-tiv a amnrii, termenele de plat se stabilesc n docu-mentul prin care se acord nlesnirea la plat.

  Art. 11. n cazul n care termenul de plat alobligaiei la bugetul local expir ntr-o zi nelucrtoare,acesta se prelungete pn n ziua lucrtoare imediaturmtoare.

  CAPITOLUL V

  Accesoriile creanelor bugetelor locale

  SECIUNEA 1

  Dobnzi i penaliti de ntrziere

  Art. 12. Pentru neachitarea la termenul scadent aobligaiilor la bugetul local debitorii datoreaz dobnzi ipenaliti de ntrziere.

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 66/2.II.2003 5

  PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

  http://www.cvisiontech.com/pdf-compression.html

 • Art. 13. (1) Dobnzile se calculeaz pentru fiecarezi, ncepnd cu ziua imediat urmtoare scadenei obligaieila bugetul local i pn la data stingerii sumei datorateinclusiv.

  (2) Pentru diferenele de obligaii la bugetul local, stabi-lite de organele competente, dobnzile se datoreazncepnd cu ziua imediat urmtoare scadenei obligaieibugetare locale, la care s-a stabilit diferena, pn la datastingerii acesteia, inclusiv.

  (3) n cazul obligaiilor la bugetul local stinse prin com-pensare, data stingerii este data nregistrrii acesteioperaiuni n conturile corespunztoare de venituri alebugetelor locale respective de ctre unitile de trezoreriei contabilitate public.

  (4) Dobnzile prevzute la alin. (1) se datoreaz i peperioada pentru care au fost acordate amnri sauealonri la plata obligaiilor bugetare locale restante.

  (5) Pentru obligaiile la bugetul local stinse prin execu-tare silit dobnzile se calculeaz pn la data ntocmiriiprocesului-verbal de distribuire prevzut la art. 122. ncazul plii preului n rate dobnzile se calculeaz pn ladata ntocmirii procesului-verbal de distribuire a avansului,iar pentru suma rmas de plat dobnda este datorat dectre cumprtor.

  (6) Nu se datoreaz dobnzi pentru sumele datorate cutitlu de amenzi, dobnzi, penaliti de ntrziere, penalitide orice fel, stabilite potrivit legii.

  Art. 14. (1) Plata cu ntrziere a impozitelor, taxelorlocale, contribuiilor i a altor obligaii bugetare locale, cuexcepia dobnzilor, penalitilor de orice fel i a amenzilor,se sancioneaz cu o penalitate de ntrziere de 0,5% pen-tru fiecare lun i/sau pentru fiecare fraciune de lun dentrziere, ncepnd cu data de nti a lunii urmtoare celein care acestea aveau termen de plat. Penalitatea dentrziere nu nltur obligaia de plat a dobnzilor i/saua penalitilor.

  (2) Penalitatea de ntrziere se datoreaz pn la datanceperii procedurii de executare silit.

  (3) n cazul n care s-au acordat nlesniri la plataobligaiilor bugetare locale, penalitatea de ntrziere sedatoreaz pn la data intrrii n vigoare a documentuluiprin care se acord aceste nlesniri. Nerespectarea nlesni-rilor la plat, aa cum au fost acordate, conduce la calcululpenalitilor de ntrziere de la data ncetrii valabilitiiacestora, conform legii.

  Art. 15. (1) Pentru obligaiile la bugetul local aledebitorului declarat insolvabil dobnzile se calculeaz pnla data ncheierii procesului-verbal de constatare a insolva-bilitii.

  (2) Pentru obligaiile la bugetul local nepltite la termenatt nainte, ct i dup deschiderea procedurii de reorga-nizare judiciar se datoreaz dobnzi i penaliti dentrziere pn la data deschiderii procedurii de faliment,dac aceasta a fost declanat nainte de nceperea pro-cedurii de executare silit.

  Art. 16. (1) Nivelul dobnzii se stabilete prinhotrre a Guvernului, la propunerea Ministerului FinanelorPublice, corelat cu nivelul dobnzii de referin a BnciiNaionale a Romniei, o dat pe an, n luna decembrie

  pentru anul urmtor sau n cursul anului, dac aceasta semodific cu peste 5 puncte procentuale.

  (2) Cota penalitilor de ntrziere se poate modifica prinhotrre a Guvernului, la propunerea Ministerului FinanelorPublice.

  SECIUNEA a 2-a

  Alte penaliti

  Art. 17. (1) Nevirarea n termen de 30 de zile de ladata scadenei a sumelor datorate cu titlu de obligaiibugetare locale calculate i reinute la surs atragesancionarea cu o penalitate de 10% din aceste sume acelui obligat s fac, potrivit legii, reinerea i virareasumelor.

  (2) Penalitatea prevzut la alin. (1) se aplic i pltito-rilor de venituri realizate n Romnia de ctre persoanelefizice i juridice, n cazul n care nu au reinut impozituldatorat, potrivit legii, de ctre aceste persoane.

  Art. 18. Sanciunea prevzut la art. 17 se aplic dectre organele competente, o singur dat pentru aceeaisum reinut i nevirat, respectiv nereinut, iar aceastanu nltur obligaia de plat a dobnzilor i a penalitilorde ntrziere, conform legii.

  SECIUNEA a 3-a

  Dobnzi pentru sumele de restituit de la bugetul local

  Art. 19. (1) Pentru sumele de restituit de la bugetullocal pltitorii au dreptul la dobnd dup expirarea unuitermen de 30 de zile de la data depunerii la organul com-petent a cererii de restituire sau de compensare, dup caz.

  (2) Nivelul dobnzii prevzute la alin. (1) este egal cunivelul dobnzii prevzute la art. 16 alin. (1). Dobnda secalculeaz i se pltete numai n lei i se suport dinacelai buget local i acelai venit bugetar din care trebuies se restituie ori s se compenseze, dup caz, sumelesolicitate de ctre pltitori.

  TITLUL II

  Modaliti de stingere a obligaiilor bugetelor locale

  CAPITOLUL I

  Dispoziii comune

  Art. 20. Obligaiile de plat datorate de debitori, attcele principale, ct i cele accesorii acestora, cum suntdobnzile, penalitile de ntrziere i penalitile, se calcu-leaz i se pltesc n lei.

  Art. 21. (1) Creanele bugetelor locale se sting prinplat, compensare, executare silit, prescripie, precum iprin alte modaliti prevzute de prezenta ordonan.

  (2) Creditor bugetar local, n nelesul prezentei ordo-nane, este comuna, oraul, municipiul, sectorul municipiuluiBucureti, judeul, titulare ale codului de nregistrare fiscal,precum i ale conturilor deschise la unitile teritoriale detrezorerie i contabilitate public, prin reprezentantul legalal acestora, n calitate de ordonator principal de credite.

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 66/2.II.20036

  PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

  http://www.cvisiontech.com/pdf-compression.html

 • CAPITOLUL II

  Plata

  SECIUNEA 1

  Mijloace de plat

  Art. 22. (1) Plata obligaiilor la bugetul local se efec-tueaz de ctre debitori, distinct pe fiecare impozit, taxlocal, chirie, redeven, contribuie sau alte venituri buge-tare, inclusiv dobnzi i penaliti de orice fel, n urmtoa-rea ordine:

  a) obligaii stabilite prin acte de control cu termene deplat n anul curent, expirate;

  b) obligaii la bugetul local cu termene de plat n anulcurent;

  c) accesoriile i penalitile stabilite asupra obligaiilorpentru anul curent;

  d) obligaii la bugetul local reprezentnd impozite, taxelocale, chirii, redevene, contribuii i alte venituri bugetaredatorate i neachitate la data de 31 decembrie a anuluiprecedent, n ordinea vechimii, pn la stingerea integrala acestora;

  e) dobnzi, penaliti de ntrziere i alte penaliti afe-rente obligaiilor la bugetul local prevzute la lit. d);

  f) obligaii la bugetul local cu termene de plat viitoare.(2) n situaia n care debitorul nu efectueaz plata

  obligaiilor la bugetul local conform prevederilor alin. (1),creditorul bugetar local, prin compartimentul de specialitate,va proceda la stingerea obligaiilor bugetare pe care leadministreaz, n conformitate cu ordinea de plat regle-mentat de prezenta ordonan, i va ntiina despreaceasta debitorul n termen de 30 de zile de la dataefecturii stingerii.

  Art. 23. (1) Plata obligaiei la bugetul local se faceprin decontare bancar, mandat potal, n numerar sauprin anulare de timbre fiscale mobile, la termenele stabilitepotrivit dispoziiilor legale.

  (2) Ministerul Finanelor Publice mpreun cu BancaNaional a Romniei stabilesc de comun acord mijloacelede plat autorizate care vor fi utilizate pentru plataobligaiilor bugetare locale prin decontare bancar.

  SECIUNEA a 2-a

  Data plii

  Art. 24. (1) n cazul plilor n numerar obligaia labugetul local se consider pltit la data nscris n docu-mentul de plat eliberat de organele sau persoanele abili-tate ale creditorilor bugetari.

  (2) n cazul plii efectuate prin decontare bancar sauprin mandat potal, pentru obligaiile bugetare locale cu ter-men de plat fix sau stabilit sub form de interval,obligaia bugetar se consider pltit la data debitrii con-tului contribuabilului, cu condiia creditrii contului bugetarcorespunztor.

  (3) Nedecontarea de ctre unitile bancare a sumelorcuvenite bugetului local, n termen de 48 de ore de ladata debitrii contului titularului, atrage pentru banca pre-statoare dobnzi i penaliti la nivelul celor prevzute laart. 14 alin. (1), la art. 16 i la art. 17 alin. (1), n favoareacreditorului bugetar local.

  CAPITOLUL III

  Compensarea

  Art. 25. Prin compensare se sting creanele bugetuluilocal cu creanele debitorului, reprezentnd sume de resti-tuit de la bugetul local, prevzute la art. 3, pn la concu-rena celei mai mici sume, cnd ambele pri dobndescreciproc att calitatea de creditor, ct i cea de debitor alaceluiai buget local.

  Art. 26. (1) Compensarea obligaiilor la bugetul localdatorate de debitor cu creanele acestuia se face de auto-ritatea competent, la cererea debitorului, n termen de30 de zile, sau din oficiu, la data constatrii sumelor viraten plus sau de restituit de la bugetul local.

  (2) Compensarea se va efectua cu obligaii la bugetullocal datorate aceluiai creditor bugetar local, indiferent denatura lor.

  (3) Organul competent va ntiina n scris debitoruldespre msura compensrii luate potrivit alin. (1), ntermen de 10 zile calendaristice de la data efecturiioperaiunii.

  Art. 27. Compensarea se efectueaz dup cumurmeaz:

  a) cu obligaii la bugetul local cu termene de plat nanul curent, expirate;

  b) cu obligaii la bugetul local reprezentnd impozite,taxe locale, chirii, redevene, contribuii i alte venituri alebugetului local datorate i neachitate la data de 31 decem-brie a anului precedent, n ordinea vechimii, pn la stin-gerea integral a acestora;

  c) cu dobnzi, penaliti de ntrziere i alte penalitiaferente obligaiilor la bugetul local prevzute la lit. b);

  d) cu obligaii la bugetul local cu termene de platviitoare, numai la cererea pltitorului.

  CAPITOLUL IV

  nlesniri la plata obligaiilor bugetare

  Art. 28. (1) La cererea temeinic justificat a debito-rilor, persoane fizice sau juridice, creditorii bugetari locali,prin autoritile administraiei publice locale competenteale acestora, pot acorda pentru obligaiile bugetarerestante pe care le administreaz urmtoarele nlesniri laplat:

  a) ealonri la plata impozitelor, taxelor, chiriilor, rede-venelor, contribuiilor i a altor obligaii la bugetul local;

  b) amnri la plata impozitelor, taxelor, chiriilor, con-tribuiilor i a altor obligaii la bugetul local;

  c) ealonri la plata dobnzilor i/sau a penalitilor deorice fel, cu excepia dobnzilor datorate pe perioada deealonare;

  d) amnri i/sau scutiri ori amnri i/sau reduceri dedobnzi i/sau penaliti de ntrziere, cu excepia dobnzi-lor datorate pe perioada de amnare;

  e) scutiri sau reduceri de impozite i taxe locale, ncondiiile legii.

  (2) Procedura de acordare a nlesnirilor la plat se sta-bilete prin acte normative speciale.

  Art. 29. (1) Pentru acordarea nlesnirilor la plat cre-ditorii bugetari locali vor cere debitorilor constituirea degaranii.

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 66/2.II.2003 7

  PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

  http://www.cvisiontech.com/pdf-compression.html

 • (2) Pentru obligaiile la bugetul local, datorate i neachi-tate dup data de 1 iulie 2003 de ctre persoanele fizice,garania este:

  a) o sum egal cu dou rate medii din ealonare,reprezentnd obligaii bugetare locale ealonate i dobnzicalculate, n cazul ealonrilor la plat;

  b) o sum rezultat din raportul dintre contravaloareadebitelor amnate i dobnzile calculate i numrul de luniaprobate pentru amnare la plat, n cazul amnrilor laplat.

  (3) Pentru obligaiile la bugetul local, datorate i neachi-tate dup data de 1 iulie 2003 de ctre persoanele juridice,garania este de 100% din totalul creanei bugetare localepentru care s-a acordat nlesnirea i poate fi sub form descrisoare de garanie bancar, gaj ori ipotec, precum iorice alt form de garanie prevzut de lege.

  CAPITOLUL V

  ntiinarea de plat

  Art. 30. (1) Dac debitorul nu i-a pltit obligaiile labugetul local ori acestea nu au fost stinse n alt modprevzut de prezenta ordonan, organul de executare i vatransmite o ntiinare de plat prin care i se notific aces-tuia suma datorat.

  (2) n termen de 15 zile de la data comunicriintiinrii de plat debitorul urmeaz s i plteascobligaiile restante sau s fac dovada stingerii acestora.

  (3) ntiinarea de plat este act premergtor executriisilite.

  TITLUL III

  Msuri asigurtorii

  Art. 31. Msurile asigurtorii prevzute n prezentultitlu se dispun i se aduc la ndeplinire prin proceduradministrativ de ctre creditorii bugetari.

  Art. 32. Se vor dispune msuri asigurtorii de ctrecreditorii bugetari locali, prin reprezentanii legali ori mpu-ternicii ai acestora, naintea nceperii procedurii de execu-tare silit, atunci cnd exist pericolul ca debitorul s sesustrag de la urmrire sau s i ascund ori s i risi-peasc averea/patrimoniul.

  Art. 33. Creditorul bugetar local, prin reprezentantulsu legal, poate dispune prin procedur administrativ, ntemeiul unei dispoziii motivate, poprirea asigurtorie asupraveniturilor i/sau sechestrul asigurtor asupra bunurilormobile i imobile, proprietatea debitorului, dup caz,oriunde s-ar afla.

  Art. 34. Msurile asigurtorii dispuse potrivit art. 33,precum i cele dispuse de instanele judectoreti sau dealte organe competente se aduc la ndeplinire n conformi-tate cu dispoziiile referitoare la executarea silit, care seaplic n mod corespunztor.

  Art. 35. Msurile asigurtorii vor fi ridicate prin dis-poziie motivat, emis de reprezentanii legali ai creditorilorbugetari locali cnd au ncetat motivele pentru care au fostdispuse.

  Art. 36. Msurile asigurtorii dispuse att de orga-nele de executare, ct i de instanele judectoreti ori dealte organe competente, dac nu au fost desfiinate n

  condiiile legii, rmn valabile pe toat perioada executriisilite, fr ndeplinirea altor formaliti.

  Art. 37. (1) n cazul nfiinrii sechestrului asigurtorasupra bunurilor imobile, un exemplar al procesului-verbalntocmit de organul de executare se comunic pentrunscriere Biroului de carte funciar.

  (2) nscrierea face opozabil sechestrul tuturor celor care,dup nscriere, vor dobndi vreun drept asupra imobiluluirespectiv. Actele de dispoziie ce ar interveni ulterior nscri-erii prevzute la alin. (1) sunt lovite de nulitate absolut.

  Art. 38. Dac valoarea bunurilor proprii ale debitoru-lui nu acoper integral creana bugetar local, msurileasigurtorii pot fi nfiinate i asupra bunurilor deinute dedebitor n proprietate comun cu tere persoane.

  Art. 39. mpotriva actelor de nfiinare i de aducerela ndeplinire a msurilor asigurtorii cel interesat poateface contestaie n conformitate cu prevederile art. 124.

  TITLUL IV

  Executarea silit

  CAPITOLUL I

  Dispoziii comune

  Art. 40. (1) n cazul n care debitorul nu i pltetede bunvoie obligaiile datorate bugetului local, organele deexecutare silit, pentru stingerea acestora, vor proceda laaciuni de executare silit potrivit prezentei ordonane.

  (2) Executarea silit a creanelor bugetului local se pre-scrie n condiiile prevzute la art. 138.

  (3) Executarea silit se desfoar pn la stingereacreanelor bugetului local nscrise n titlul executoriu, inclu-siv a dobnzilor, penalitilor de ntrziere i altor penalitiori a altor sume, datorate sau acordate potrivit legii prinacesta, precum i a cheltuielilor de executare.

  (4) n cazul n care prin titlul executoriu sunt prevzute,dup caz, dobnzi, penaliti de ntrziere, penaliti saualte sume, fr s fi fost stabilit cuantumul acestora, elevor fi calculate de ctre organul de executare i consem-nate ntr-un proces-verbal care constituie titlu executoriu.

  Art. 41. (1) Executarea silit ncepe prin comunicareaunei somaii n care i se notific debitorului c are obligaias efectueze plata sumelor datorate n termen de 15 zilesau s fac dovada stingerii obligaiei la bugetul local, ncaz contrar aplicndu-i-se modalitile de executare silitprevzute de prezenta ordonan. Somaia este nsoit deo copie certificat de pe titlul executoriu.

  (2) Somaia cuprinde:a) organul de executare emitent;b) datele de identificare a debitorului;c) data emiterii;d) numrul dosarului de executare;e) suma pentru care se ncepe executarea silit;f) termenul n care cel somat urmeaz s plteasc

  obligaia prevzut n titlul executoriu;g) indicarea consecinelor nerespectrii acesteia;h) semntura i tampila organului de executare.

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 66/2.II.20038

  PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

  http://www.cvisiontech.com/pdf-compression.html

 • (3) Somaia este obligatorie i se comunic debitoruluidup cum urmeaz:

  a) prin pot, la domiciliul sau la sediul debitorului,dup caz, cu scrisoare recomandat cu confirmare deprimire;

  b) prin executorii bugetari locali, potrivit dispoziiilorCodului de procedur civil privind comunicarea citaiilor ia altor acte de procedur, care se aplic n mod cores-punztor;

  c) prin prezentarea celui somat i primirea somaiei dectre acesta sub semntur, ca urmare a ntiinrii prinalte mijloace, cum sunt: fax, telefon, e-mail, dac seasigur transmiterea textului actului i confirmarea primiriiacestuia;

  d) n cazul n care debitorii refuz primirea somaiei sause constat lipsa oricrei persoane la domiciliul sau lasediul social declarat al acestora, comunicarea somaiei sepoate face i prin publicarea unui anun n cotidiene localeori centrale sau n Monitorul Oficial al Romniei, Parteaa IV-a, n care se menioneaz c a fost emis somaiape numele debitorului i c acesta este invitat s plteascn termen de 15 zile suma datorat. Dup publicareaanunului toate actele ntocmite n cadrul procedurii deexecutare silit sunt opozabile debitorului.

  (4) Dovada comunicrii somaiei potrivit alin. (3) se vanscrie de ndat n evidenele organului de executare iva fi pstrat la dosarul de executare.

  Art. 42. (1) Executarea silit se poate ntinde asupratuturor veniturilor i bunurilor proprietate a debitorului,urmribile potrivit legii, iar valorificarea acestora se efectu-eaz numai n msura necesar pentru realizareacreanelor bugetare i a cheltuielilor de executare.

  (2) Bunurile supuse unui regim special de circulaie potfi urmrite numai cu respectarea condiiilor prevzute delege.

  Art. 43. (1) Prin sechestrul aplicat asupra bunurilormobile creditorul bugetar local dobndete un drept de gaj,iar prin sechestrul aplicat asupra bunurilor imobile creditorulbugetar local dobndete un drept de ipotec.

  (2) Dreptul de ipotec confer creditorului bugetar localn raport cu ali creditori aceleai drepturi ca i dreptul deipotec, n sensul prevederilor dreptului comun.

  (3) Din momentul n care se ndeplinete condiia depublicitate prin nscrierea titlului executoriu la ArhivaElectronic de Garanii Reale Mobiliare, organizat la nive-lul Oficiului registrului comerului, ori n cazul n care bunulse ia n posesie, creditorul bugetar local are prioritate fade garania real a celorlali creditori urmritori asuprabunului mobil sau sumei n cauz.

  Art. 44. (1) Procedura de executare silit se efectu-eaz din oficiu i, o dat nceput, se poate suspenda,ntrerupe sau poate nceta numai n cazurile i sub formaprevzute de prezenta ordonan.

  (2) Executarea silit se suspend:a) cnd suspendarea a fost dispus de instana de

  judecat sau de reprezentantul legal al creditorului bugetarlocal;

  b) de la data comunicrii aprobrii nlesnirii la plat;c) n alte cazuri prevzute de lege.(3) Executarea silit se ntrerupe:a) la data declarrii strii de insolvabilitate a debitorului;b) n alte cazuri prevzute de lege.

  (4) Executarea silit nceteaz:a) dac s-au stins integral creanele bugetului local

  prevzute n titlul executoriu, inclusiv dobnzile, penalitilede orice fel, cheltuielile de executare, precum i orice altesume stabilite n sarcina debitorului, potrivit legii;

  b) dac a fost desfiinat titlul executoriu;c) n alte cazuri prevzute de lege.Art. 45. De la data comunicrii aprobrii, pentru

  obligaiile bugetului local pentru care s-au aprobat nlesnirila plat, executarea silit nu se pornete sau nu secontinu, dup caz.

  Art. 46. nlesnirile la plat se acord att nainteanceperii executrii silite, ct i n timpul efecturii acesteia.

  SECIUNEA 1

  Titlul executoriu

  Art. 47. (1) Executarea silit a creanelor bugetelorlocale se efectueaz numai n temeiul unui titlu executoriuemis, potrivit prezentei ordonane, de organul de executarecompetent n a crui raz teritorial i are sediul saudomiciliul debitorul, persoan fizic sau juridic, ori undeacesta este luat n evidena fiscal.

  (2) Actul emis potrivit alin. (1), n cuprinsul cruia s-anscris creana bugetului local, denumit titlu executoriu, vaconine:

  a) antetul organului emitent;b) numele i prenumele sau denumirea debitorului;c) codul numeric personal sau codul unic de nregis-

  trare;d) domiciliul sau sediul debitorului, numrul de rol nomi-

  nal unic, precum i orice alte date de identificare;e) cuantumul i natura sumelor datorate i neachitate;f) temeiul legal al puterii executorii a titlului;g) data ntocmirii titlului executoriu, tampila i

  semntura organului de executare.(3) Pentru debitorii obligai n mod solidar la plata

  creanelor bugetului local se va ntocmi un singur titlu exe-cutoriu.

  Art. 48. (1) Titlurile executorii emise de alte organecompetente, care privesc creanele bugetelor locale, setransmit n termen de cel mult 30 de zile calendaristice dela emitere, spre executare silit, potrivit legii, organelorprevzute la art. 49.

  (2) Organul de executare va restitui de ndat titlurileexecutorii organelor emitente, n cazul n care titlurileexecutorii emise de alte organe dect cele prevzute laart. 47 alin. (1) nu cuprind unul dintre urmtoareleelemente:

  a) numele i prenumele sau denumirea debitorului;b) codul numeric personal sau codul unic de nregis-

  trare;c) domiciliul sau sediul debitorului;d) cuantumul sumei datorate;e) temeiul legal;f) semntura organului care le-a emis i dovada comu-

  nicrii acestora.(3) n cazul n care titlul executoriu i-a fost transmis

  spre executare de ctre un alt organ, organul de execu-tare i va confirma primirea, n termen de 30 de zile calen-daristice.

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 66/2.II.2003 9

  PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

  http://www.cvisiontech.com/pdf-compression.html

 • SECIUNEA a 2-a

  Organe de executare. Competene

  Art. 49. (1) Creditorii bugetari locali, prin organeleproprii sau alte organe ale administraiei publice locale,sunt abilitai s duc la ndeplinire msurile asigurtorii is efectueze procedura de executare silit prevzut deprezenta ordonan.

  (2) Creanele bugetelor locale care se ncaseaz, seadministreaz, se contabilizeaz i se utilizeaz deinstituiile publice de interes local, provenite din venituriproprii, precum i cele rezultate din raporturi juridice con-tractuale se execut prin organe proprii, acestea fiind abili-tate s duc la ndeplinire msurile asigurtorii i sefectueze procedura de executare silit, potrivit prevederilorprezentei ordonane.

  (3) Organele prevzute la alin. (1) i (2) sunt denumiten continuare organe de executare.

  (4) n cazul n care instituiile publice de interes localtransmit titluri executorii privind venituri proprii spre execu-tare silit organelor teritoriale ale Ministerului FinanelorPublice, sumele astfel realizate se fac venit la bugetul destat.

  (5) Nu intr sub incidena alin. (4) titlurile executoriitransmise organelor teritoriale ale Ministerului FinanelorPublice n vederea nregistrrii la totalul creanelor, organulde executare al autoritii administraiei publice locale fiindcoparticipant la executarea silit.

  Art. 50. (1) Persoanele din cadrul organelor de exe-cutare abilitate s duc la ndeplinire msurile asigurtoriii s efectueze procedura de executare silit, potrivit pre-zentei ordonane, sunt denumite executori bugetari locali.

  (2) Executorii bugetari locali se bucur de protecia legiii sunt nvestii cu exerciiul autoritii publice pe timpul in legtur cu ndeplinirea atribuiilor i ndatoririlor de ser-viciu ce le revin potrivit prezentei ordonane.

  (3) Executorul bugetar local este mputernicit n faadebitorului sau a terilor prin legitimaia model ITL 017i delegaia semnat de conductorul compartimentului despecialitate.

  Art. 51. (1) Pentru efectuarea procedurii de execu-tare silit este competent organul de executare n a cruiraz teritorial se gsesc bunurile urmribile, coordonareantregii executri revenind organului n a crui raz terito-rial i are domiciliul sau sediul ori unde este luat n evi-den fiscal debitorul, dup caz. n cazul n careexecutarea silit se face prin poprire, organul de executarecoordonator poate proceda la aplicarea acestei msuri deexecutare asupra terului poprit, indiferent de locul unde iare sediul sau domiciliul.

  (2) Atunci cnd se constat c exist pericolul evidentde nstrinare, substituire sau de sustragere de la execu-tare silit a bunurilor i veniturilor urmribile ale debitorului,organul de executare coordonator poate proceda la indis-ponibilizarea i executarea silit a acestora, indiferent delocul n care se gsesc bunurile.

  (3) Organul de executare coordonator va sesiza n scriscelelalte organe prevzute la alin. (1), comunicndu-le titlulexecutoriu n copie certificat, situaia debitorului, contul ncare se vor vira sumele ncasate, precum i orice alte dateutile pentru identificarea debitorului i a bunurilor ori venitu-rilor urmribile.

  Art. 52. Cnd se constat c domiciliul sau sediuldebitorului se afl n raza de competen a altui organ deexecutare, titlul executoriu mpreun cu dosarul executriivor fi trimise acestuia, ntiinndu-se, dac este cazul,organul de la care s-a primit titlul executoriu.

  Art. 53. (1) Organul de executare coordonator, ncazul debitorilor solidari, este cel n a crui raz de com-peten i are domiciliul sau sediul ori este luat n evi-den fiscal debitorul despre care exist indicii c deinemai multe venituri sau bunuri urmribile.

  (2) Organul de executare coordonator nscrie n ntre-gime debitul n evidenele sale i ia msuri de executaresilit, comunicnd ntregul debit fiecrui organ de executaren a crui raz de competen domiciliaz sau i au sediulceilali codebitori, aplicndu-se dispoziiile art. 51.

  (3) Organele de executare sesizate, crora li s-a comu-nicat debitul, dup nscrierea acestuia ntr-o eviden nomi-nal, vor lua msuri de executare silit i vor comunicaorganului de executare coordonator sumele realizate ncontul debitorului, n termen de 10 zile de la realizareaacestora.

  (4) Dac organul de executare coordonator, care ineevidena ntregului debit, constat c acesta a fost realizatprin actele de executare silit fcute de el nsui i decelelalte organe sesizate potrivit alin. (3), el este obligat scear n scris acestora din urm s nceteze de ndatexecutarea silit.

  Art. 54. (1) Organele de executare au obligaia de aface demersurile necesare pentru identificarea domiciliuluisau a sediului debitorului, precum i a bunurilor i venituri-lor urmribile ale acestuia.

  (2) Dac debitorul nu este gsit la domiciliul sau lasediul cunoscut, organul de executare este obligat s soli-cite organelor de poliie s fac cercetri, precum i scear relaii de la Oficiul registrului comerului ori de laorice alt persoan fizic sau juridic ori de la alte organecompetente, n scopul stabilirii locului unde se afl debitoruli al obinerii oricror date deinute n legtur cu acesta.

  Art. 55. (1) La cererea organului de executare,bncile, organele de poliie, instituiile care gestioneazregistre publice sau altele asemenea ori alte persoanejuridice sau fizice sunt obligate s furnizeze de ndat, nscris, datele i informaiile solicitate, n vederea aplicriiprocedurii de executare silit, precum i pentru luarea altormsuri privind stingerea creanelor bugetare locale, chiardac prin legi speciale se dispune altfel, fr percepereade taxe, tarife, comisioane sau alte sume.

  (2) Organele de executare sunt obligate s asigure con-fidenialitatea informaiilor primite.

  Art. 56. Organele de poliie, jandarmerie i ali ageniai forei publice au obligaia s dea concursul organelor deexecutare, la cererea acestora, n ndeplinirea, potrivit legii,a activitii de executare silit.

  Art. 57. (1) Bncile sunt obligate s comunice orga-nelor de executare locale datele de identificare a conturilorpe care le deschid sau le nchid titularii lor, forma juridicpe care acetia o au i domiciliul sau sediul acestora,dup caz. Aceast comunicare se va face n primele 5 zilecalendaristice ale fiecrei luni cu privire la conturile des-chise sau nchise n luna anterioar. Comunicarea va fiadresat organului fiscal care a solicitat informaiile.

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 66/2.II.200310

  PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

  http://www.cvisiontech.com/pdf-compression.html

 • (2) Procedurile privind transmiterea informaiilor precizatela alin. (1), prevzute la art. 57 din Ordonana Guvernuluinr. 61/2002 privind colectarea creanelor bugetare, publicatn Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 644 din30 august 2002, sunt aplicabile i organelor de executareale autoritilor administraiei publice locale.

  (3) Informaiile prevzute la alin. (1) vor fi utilizateexclusiv n scopuri fiscale i cu respectarea obligaieiprevzute la art. 215.

  Art. 58. (1) n exercitarea atribuiilor ce le revin pen-tru aplicarea procedurii de executare silit executorii buge-tari locali pot:

  a) s intre n orice incint de afaceri a debitorului, per-soan juridic, sau n alte incinte unde acesta ipstreaz bunurile, n scopul identificrii bunurilor sau valo-rilor care pot fi executate silit, precum i s analizeze evi-dena contabil a debitorului n scopul identificrii terilorcare datoreaz sau dein n pstrare venituri ori bunuri aledebitorului;

  b) s intre n toate ncperile n care s gsesc bunurisau valori ale debitorului, persoan fizic, precum is cerceteze toate locurile n care acesta i pstreazbunurile;

  c) s solicite i s cerceteze orice document sau ele-ment material care poate constitui o prob n determinareabunurilor proprietate a debitorului.

  (2) Executorul bugetar local poate intra n ncperile cereprezint domiciliul sau reedina unei persoane fizice, cuconsimmntul acesteia, iar n caz de refuz, organul deexecutare va cere autorizarea instanei judectoreti com-petente potrivit dispoziiilor Codului de procedur civil.

  (3) Accesul executorului bugetar local n locuina, nincinta de afaceri sau n orice alt ncpere a debitorului,persoan fizic ori juridic, se poate efectua ntre orele6,0020,00, n orice zi lucrtoare. Executarea nceput vaputea continua n aceeai zi sau n zilele urmtoare. ncazuri temeinic justificate de pericolul nstrinrii unorbunuri, accesul n ncperile debitorului va avea loc i laalte ore dect cele menionate, precum i n zilelenelucrtoare, n baza autorizaiei prevzute la alin. (2).

  Art. 59. n absena debitorului sau dac acestarefuz accesul n oricare dintre ncperile prevzute laart. 58 alin. (1) i (3), executorul bugetar local poate sptrund n acestea n prezena unui reprezentant alpoliiei ori al jandarmeriei sau a altui agent al forei publicei a doi martori majori. Dispoziiile art. 58 alin. (2) suntaplicabile.

  Art. 60. Pentru fiecare debitor aflat n executare silitse deschide un dosar de executare care cuprinde toatedocumentele ncheiate n cadrul procedurii de executaresilit.

  SECIUNEA a 3-a

  Cheltuieli de executare

  Art. 61. (1) Cheltuielile de orice fel ocazionate deefectuarea procedurii de executare silit sunt n sarcinadebitorului urmrit, dac legea nu prevede altfel. Conformdovezilor privind cheltuielile fcute, suma ce urmeaz sfie pltit de ctre debitor se stabilete de organul de exe-cutare prin proces-verbal, pe baza cruia se emite titlulexecutoriu potrivit prevederilor art. 47 alin. (1).

  (2) Cheltuielile de executare silit a creanelor bugetarelocale se avanseaz de creditorii bugetari locali care aunceput procedura de executare silit, din bugetul localrespectiv.

  (3) Cheltuielile de executare care nu au la baz docu-mente care s ateste c au fost efectuate n scopul exe-cutrii silite nu sunt n sarcina debitorului urmrit.

  CAPITOLUL II

  Modaliti de executare silit

  Art. 62. Organele de executare vor folosi, succesivsau concomitent, oricare dintre modalitile de executaresilit prevzute de prezenta ordonan, dac legea nu pre-vede altfel.

  SECIUNEA 1

  Executarea silit prin poprire

  Art. 63. Sunt supuse executrii silite prin poprire,potrivit legii, orice sume urmribile reprezentnd venituri idisponibiliti bneti n lei i n valut, titluri de valoaresau alte bunuri mobile necorporale, deinute i/sau datoratecu orice titlu debitorului de ctre tere persoane sau pecare acestea le vor datora debitorului i/sau le vor deineterii n viitor n temeiul unor raporturi juridice existente.

  Art. 64. Sumele ce reprezint venituri ale debitoruluipersoan fizic, realizate ca angajat, pensiile de orice fel,precum i ajutoarele sau indemnizaiile cu destinaie spe-cial sunt supuse urmririi numai n condiiile prevzute deCodul de procedur civil.

  Art. 65. (1) Poprirea asupra veniturilor debitorilor,persoane fizice sau persoane juridice, se nfiineaz dectre organul de executare printr-o adres care va fi tri-mis terului poprit mpreun cu o copie certificat de petitlul executoriu. Totodat va fi ntiinat i debitorul desprenfiinarea popririi.

  (2) Poprirea nu este supus validrii.(3) Poprirea nfiinat anterior ca msur asigurtorie

  devine executorie prin comunicarea copiei certificate de petitlul executoriu, fcut terului poprit, i prin ntiinareadespre aceasta a debitorului.

  (4) Terul poprit este obligat ca, n termen de 5 zilecalendaristice de la primirea comunicrii ce i s-a fcutpotrivit alin. (1) i (3), s ntiineze organul de executaredac datoreaz vreo sum de bani cu orice titlu debitorului.

  (5) Poprirea se consider nfiinat la data la care terulpoprit, prin ntiinarea trimis organului de executare, con-firm c datoreaz sume de bani debitorului sau la dataexpirrii termenului prevzut la alin. (4).

  (6) Dup nfiinarea popririi terul poprit este obligat sfac de ndat reinerile prevzute de lege i s virezesumele reinute n contul bugetar indicat de organul deexecutare local, comunicnd totodat n scris despre exis-tena altor creditori, fr perceperea de taxe, tarife, comisi-oane sau alte sume, n sarcina debitorilor ori creditorilorlocali.

  (7) n cazul n care sumele datorate debitorului suntpoprite de mai muli creditori, terul poprit i va anuna nscris despre aceasta pe creditori i va proceda la distribui-rea sumelor potrivit ordinii de preferin prevzute laart. 118.

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 66/2.II.2003 11

  PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

  http://www.cvisiontech.com/pdf-compression.html

 • Art. 66. (1) Pentru stingerea creanelor la bugetullocal debitorii deintori de conturi bancare pot fi urmriiprin decontare bancar, prevederile art. 65 alin. (1)aplicndu-se n mod corespunztor. n acest caz, o datcu comunicarea somaiei i a titlului executoriu, fcutdebitorului potrivit art. 41, o copie certificat de pe acesttitlu va fi trimis la banca unde se afl deschis contuldebitorului. Bncile au obligaia s transmit organului deexecutare, n termenul prevzut la art. 65 alin. (4), i sol-durile conturilor debitorului existente la data nfiinrii popri-rii, n situaia n care sumele indisponibilizate sunt mai micidect cele nscrise n titlurile executorii.

  (2) Despre aceast msur va fi ntiinat i debitorul.(3) n msura n care este necesar, pentru achitarea

  sumei datorate la data sesizrii bncii potrivit alin. (1)sumele existente, precum i cele viitoare provenite dinncasrile zilnice n conturile n lei i n valut sunt indis-ponibilizate. Din momentul indisponibilizrii, respectiv de ladata i ora primirii adresei de nfiinare a popririi asupradisponibilitilor bneti, bncile nu vor proceda la deconta-rea documentelor de plat primite, respectiv la debitareaconturilor debitorilor, i nu vor accepta alte pli din contu-rile acestora pn la achitarea integral a obligaiilor buge-tare, cu excepia sumelor necesare plii drepturilorsalariale.

  (4) Dac debitorul face plata n termenul prevzut nsomaie, organul de executare va ntiina de ndat nscris bncile pentru sistarea total sau parial a indisponi-bilizrii conturilor i reinerilor. n caz contrar banca esteobligat s procedeze conform dispoziiilor alin. (3).

  (5) n situaia n care titlurile executorii nu pot fi ono-rate n aceeai zi, bncile vor urmri executarea acestoradin ncasrile zilnice realizate n contul debitorului.

  (6) Dispoziiile art. 65 alin. (7) se aplic n mod cores-punztor.

  (7) Pentru realizarea obligaiilor prevzute n prezentularticol bncile nu pot percepe taxe, tarife, comisioane saualte sume de la creditorii bugetari locali.

  Art. 67. Bncile supuse regimului de supravegherespecial sau de administrare special i care efectueazplile dispuse n limita ncasrilor vor deconta zilnic cuprioritate sumele reprezentnd obligaiile bugetelor localecuprinse n ordinele de plat emise de debitori i/saucreanele bugetelor locale cuprinse n dispoziiile dencasare emise de organele de executare.

  Art. 68. (1) Dac terul poprit ntiineaz organul deexecutare c nu datoreaz vreo sum de bani debitoruluiurmrit sau nu respect dispoziiile art. 65 alin. (6) i (7) iale art. 66, precum i n cazul n care invoc alte neregu-lariti n legtur cu drepturile i obligaiile prilor privindnfiinarea popririi, instana judectoreasc n a crei razteritorial se afl domiciliul sau sediul terului poprit, lacererea organului de executare ori a altei pri interesate,pe baza probelor administrate, va pronuna meninerea saudesfiinarea popririi.

  (2) Judecata se face cu celeritate.(3) Pe baza hotrrii de meninere a popririi, care con-

  stituie titlu executoriu, organul de executare poate ncepeexecutarea silit a terului poprit n condiiile prezenteiordonane.

  Art. 69. (1) n cazul n care popririle nfiinate deorganul de executare genereaz imposibilitatea debitoruluide a-i continua activitatea economic, cu consecine soci-ale deosebite, creditorul bugetar local, prin reprezentantulsu legal, poate dispune, la cererea debitorului i inndseama de motivele invocate de acesta, suspendarea tem-porar, total sau parial, a executrii silite prin decontarebancar.

  (2) O dat cu cererea de suspendare debitorul vaindica bunurile libere de orice sarcini, oferite n vedereasechestrrii, sau alte garanii legale.

  SECIUNEA a 2-a

  Executarea silit a bunurilor mobile

  Art. 70. (1) Executarea silit a bunurilor mobile aledebitorului se face prin sechestrarea i valorificarea aces-tora, n temeiul unui titlu executoriu, chiar dac acestea seafl la un ter.

  (2) Terul nu se poate opune sechestrrii unui bun aldebitorului invocnd un drept de gaj ori un privilegiu pecare l are asupra bunurilor.

  (3) Sunt supuse executrii silite orice bunuri mobile aledebitorului, cu excepiile prevzute de lege.

  (4) Pentru bunurile mobile anterior sechestrate camsur asigurtorie nu este necesar o nou sechestrare,prevederile art. 36 fiind aplicabile.

  (5) Executorul bugetar local, la nceperea executriisilite, este obligat s verifice dac bunurile prevzute laalin. (4) se gsesc la locul aplicrii sechestrului i dac nuau fost substituite sau degradate, precum i s seches-treze alte bunuri ale debitorului, n cazul n care celegsite la verificare nu sunt suficiente pentru stingereacreanei.

  Art. 71. (1) n cazul debitorului persoan fizic nupot fi supuse executrii silite, fiind necesare vieii i munciiacestuia, precum i familiei sale:

  a) bunurile mobile de orice fel care servesc la continua-rea studiilor i la formarea profesional, precum i celestrict necesare exercitrii profesiei sau a altei ocupaii cucaracter permanent, inclusiv cele necesare desfurrii acti-vitii agricole, cum sunt: uneltele, seminele, ngrmin-tele, furajele i animalele de producie i de lucru;

  b) bunurile strict necesare uzului personal sau casnic aldebitorului i familiei sale, precum i obiectele de cult reli-gios, dac nu sunt mai multe de acelai fel;

  c) alimentele necesare debitorului i familiei sale petimp de dou luni, iar dac debitorul se ocup exclusiv cuagricultura, alimentele strict necesare pn la noua recolt;

  d) combustibilul necesar debitorului i familiei sale pen-tru nclzit i pentru prepararea hranei, socotit pentru 3 lunide iarn;

  e) obiectele necesare persoanelor cu handicap sau des-tinate ngrijirii persoanelor bolnave;

  f) bunurile declarate neurmribile prin alte dispoziiilegale.

  (2) Bunurile debitorului persoan fizic, necesaredesfurrii activitii de comer, nu sunt exceptate de laexecutare silit.

  Art. 72. (1) Aplicarea sechestrului se face de execu-torul bugetar local, care ncheie un proces-verbal desechestru.

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 66/2.II.200312

  PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

  http://www.cvisiontech.com/pdf-compression.html

 • (2) Procesul-verbal de sechestru va cuprinde:a) denumirea organului de executare, indicarea locului,

  a datei i a orei cnd s-a fcut sechestrul;b) numele i prenumele executorului bugetar local care

  aplic sechestrul, numrul legitimaiei i al delegaiei;c) numrul dosarului de executare, data i numrul de

  nregistrare a somaiei, precum i titlul executoriu n bazacruia se face executarea silit;

  d) temeiul legal n baza cruia se face executarea silit;e) sumele datorate pentru a cror executare se aplic

  sechestrul, inclusiv cele reprezentnd dobnzi, penaliti ipenaliti de ntrziere, menionndu-se i cota acestora,precum i actul normativ n baza cruia a fost stabilitobligaia de plat;

  f) numele, prenumele i domiciliul debitorului persoanfizic ori, n lipsa acestuia, ale persoanei majore carelocuiete mpreun cu debitorul sau denumirea i sediuldebitorului, numele, prenumele i domiciliul altor persoanemajore care au fost de fa la aplicarea sechestrului, pre-cum i alte elemente de identificare a acestor persoane;

  g) descrierea bunurilor mobile sechestrate i indicareavalorii estimative a fiecruia, dup aprecierea executoruluibugetar, pentru identificarea i individualizarea acestora,menionndu-se starea de uzur i eventualele semne par-ticulare ale fiecrui bun, precum i dac s-au luat msurispre neschimbare, cum sunt punerea de sigilii, custodia oriridicarea de la locul unde se afl, sau de administrare oriconservare a acestora, dup caz;

  h) meniunea c evaluarea se va face naintea nceperiiprocedurii de valorificare, n cazul n care executorul buge-tar nu a putut evalua bunul deoarece aceasta necesitcunotine de specialitate;

  i) meniunea fcut de debitor privind existena sauinexistena unui drept de gaj, ipotec ori privilegiu, dupcaz, constituit n favoarea unei alte persoane, pentrubunurile sechestrate;

  j) numele, prenumele i adresa persoanei creia i s-aulsat bunurile, precum i locul de depozitare a acestora,dup caz;

  k) eventualele obiecii fcute de persoanele de fa laaplicarea sechestrului;

  l) meniunea c, n cazul n care n termen de 15 zilede la data ncheierii procesului-verbal de sechestru debito-rul nu pltete obligaiile bugetare locale, se va trece lavalorificarea bunurilor sechestrate;

  m) semntura executorului bugetar local care a aplicatsechestrul i a tuturor persoanelor care au fost de fa lasechestrare. Dac vreuna dintre aceste persoane nu poatesau nu vrea s semneze, executorul bugetar local vameniona aceast mprejurare.

  (3) Cte un exemplar al procesului-verbal de sechestruse pred debitorului sub semntur sau i se comunic ladomiciliul ori la sediul acestuia, precum i, atunci cndeste cazul, custodelui, acesta din urm semnnd, cumeniunea de primire a bunurilor n pstrare.

  Art. 73. (1) De la data ntocmirii procesului-verbal desechestru, potrivit art. 72, bunurile sechestrate sunt indis-ponibilizate. Ct timp dureaz executarea silit debitorul nupoate dispune de aceste bunuri dect cu aprobarea dat,potrivit legii, de organul competent. Nerespectarea acesteiinterdicii atrage rspunderea, potrivit legii, a celui n culp.

  (2) Actele de dispoziie care ar interveni ulteriorindisponibilizrii prevzute la alin. (1) sunt lovite de nulitateabsolut.

  Art. 74. (1) Bunurile mobile sechestrate vor putea filsate n custodia debitorului, a creditorului sau a altei per-soane desemnate de organul de executare ori de executo-rul bugetar local, dup caz, sau vor fi ridicate i depozitatede ctre acesta. Atunci cnd bunurile sunt lsate n custo-dia debitorului sau a altei persoane desemnate conformlegii i cnd se constat c exist pericol de substituiresau de degradare, executorul bugetar local poate aplicasigiliul asupra bunurilor.

  (2) n cazul n care bunurile sechestrate constau nsume de bani n lei sau n valut, titluri de valoare, obiectedin metale preioase, pietre preioase, obiecte de art,colecii de valoare, acestea se ridic i se depun, celtrziu a doua zi lucrtoare, la unitile specializate.

  (3) Cel care primete bunurile n custodie va semnaprocesul-verbal de sechestru.

  (4) n cazul n care custodele este o alt persoandect debitorul sau creditorul, organul de executare i vastabili acestuia o remuneraie, innd seama de activitateadepus.

  Art. 75. n cazurile n care nu au fost luate msuriasigurtorii pentru realizarea integral a creanei bugetarelocale i la nceperea executrii silite se constat c existpericolul evident de nstrinare, substituire sau sustragerede la urmrire a bunurilor urmribile ale debitorului,sechestrarea lor va fi aplicat o dat cu comunicarea somaiei.

  Art. 76. (1) n vederea valorificrii, organul de exe-cutare este obligat s verifice dac bunurile sechestrate segsesc la locul menionat n procesul-verbal de sechestru,precum i dac nu au fost substituite sau degradate.

  (2) Cnd bunurile sechestrate gsite cu ocazia verificriinu sunt suficiente pentru realizarea creanei bugetarelocale, organul de executare va face investigaiile necesarepentru identificarea i urmrirea altor bunuri ale debitorului.

  (3) Dac se constat c bunurile nu se gsesc la loculmenionat n procesul-verbal de sechestru, c au fost sub-stituite sau degradate, executorul bugetar local ncheie unproces-verbal de constatare. Pentru bunurile gsite cu pri-lejul investigaiilor fcute conform alin. (2) se va ncheiaprocesul-verbal de sechestru.

  (4) Dac se sechestreaz i bunuri gajate pentru garan-tarea creanelor altor creditori, organul de executare le vatrimite i acestora cte un exemplar al procesului-verbal desechestru.

  Art. 77. (1) Executorul bugetar local care constat cbunurile fac obiectul unui sechestru anterior va consemnaaceasta n procesul-verbal, la care va anexa o copie depe procesele-verbale de sechestru respective. Prin acelaiproces-verbal va declara sechestrate, cnd este necesar, ialte bunuri pe care le va identifica.

  (2) Bunurile nscrise n procesele-verbale de sechestruncheiate anterior se consider sechestrate i n cadrul noiiexecutri silite.

  Art. 78. n cazul n care executorul bugetar localconstat c n legtur cu bunurile sechestrate s-ausvrit fapte care pot constitui infraciuni, va consemnaaceasta n procesul-verbal de sechestru i va sesiza dendat organele de urmrire penal competente.

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 66/2.II.2003 13

  PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

  http://www.cvisiontech.com/pdf-compression.html

 • SECIUNEA a 3-a

  Executarea silit a bunurilor imobile

  Art. 79. (1) Sunt supuse executrii silite bunurileimobile proprietate a debitorului.

  (2) Executarea silit imobiliar se ntinde de plin drepti asupra bunurilor accesorii bunului imobil, prevzute deCodul civil. Bunurile accesorii nu pot fi urmrite dect odat cu imobilul.

  Art. 80. (1) n cazul debitorului persoan fizic nupoate fi supus executrii silite spaiul minim locuit deacesta i familia sa, stabilit n conformitate cu normelelegale n vigoare.

  (2) Dispoziiile alin. (1) nu sunt aplicabile n cazurile ncare executarea silit se face pentru stingerea creanelorbugetare locale rezultate din svrirea de infraciuni, pre-cum i n cazul stabilirii rspunderii asociailor i/sau admi-nistratorilor societilor comerciale debitoare.

  Art. 81. Executorul bugetar local care aplic seches-trul ncheie un proces-verbal de sechestru, dispoziiileart. 72 i 73 fiind aplicabile.

  Art. 82. Sechestrul aplicat n temeiul art. 81 consti-tuie ipotec legal.

  Art. 83. Pentru bunurile imobile sechestrate organulde executare care a instituit sechestrul va solicita dendat Biroului de carte funciar efectuarea inscripieiipotecare, anexnd un exemplar al procesului-verbal desechestru. nregistrarea inscripiei ipotecare este exoneratde la plata oricrei taxe.

  Art. 84. Biroul de carte funciar va comunica, n ter-men de 5 zile lucrtoare, gratuit, organelor de executare,la cererea acestora, celelalte drepturi reale i sarcini caregreveaz imobilul urmrit, precum i titularii acestora, carevor fi ntiinai de ctre organul de executare i chemai latermenele fixate pentru vnzarea bunului imobil i distribui-rea preului.

  Art. 85. Creditorii debitorului, alii dect titularii drep-turilor menionate la art. 84, sunt obligai ca, n termen de30 de zile de la nscrierea procesului-verbal de sechestrual bunului imobil n evidenele de publicitate imobiliar, scomunice n scris organului de executare titlurile pe carele au pentru bunul imobil respectiv.

  Art. 86. (1) La ntocmirea procesului-verbal desechestru i n tot cursul executrii silite organul de execu-tare poate numi un administrator-sechestru, dac aceastmsur este necesar pentru administrarea imobiluluiurmrit, a chiriilor, a arendei i a altor venituri obinute dinadministrarea acestuia, inclusiv pentru aprarea n litigii pri-vind imobilul respectiv.

  (2) Administrator-sechestru poate fi numit creditorul,debitorul ori alt persoan fizic sau juridic.

  (3) Administratorul-sechestru va consemna veniturilencasate potrivit alin. (1) la unitile abilitate i va depunerecipisa la organul de executare.

  (4) Cnd administrator-sechestru este numit o alt per-soan dect creditorul sau debitorul, organul de executarei va fixa o remuneraie, innd seama de activitateadepus.

  Art. 87. (1) Dup primirea procesului-verbal desechestru prevzut la art. 81, debitorul poate solicita orga-nului de executare, n termen de 15 zile de la comunicare,s i aprobe ca plata integral a obligaiei la bugetul local,

  inclusiv cheltuielile de executare, s se fac din veniturilebunului imobil urmrit sau din alte venituri ale sale pe timpde cel mult 6 luni.

  (2) De la data aprobrii cererii debitorului executareasilit nceput asupra bunului imobil se suspend.

  (3) Pentru motive temeinice organul de executare poaterelua executarea silit imobiliar nainte de expirarea ter-menului de 6 luni.

  (4) Dac debitorul persoan juridic cruia i s-a apro-bat suspendarea conform prevederilor alin. (2) se sustrageulterior de la executare silit sau i provoac insolvabilita-tea, se vor aplica n mod corespunztor prevederile art. 7alin. (3) lit. b).

  SECIUNEA a 4-a

  Executarea silit a fructelor neculese i a recoltelor prinse de rdcini

  Art. 88. (1) Executarea silit a fructelor neculese i arecoltelor prinse de rdcini, care sunt ale debitorului, seefectueaz n conformitate cu prevederile prezentei ordo-nane privind bunurile imobile.

  (2) Pentru executarea silit a recoltelor i fructelorculese sunt aplicabile prevederile prezentei ordonane pri-vind bunurile mobile.

  Art. 89. Organul de executare va hotr, dup caz,valorificarea fructelor neculese sau a recoltelor, aa cumsunt prinse de rdcini sau dup ce vor fi culese.

  SECIUNEA a 5-a

  Executarea silit a unui ansamblu de bunuri

  Art. 90. Bunurile mobile i/sau imobile proprietate adebitorului pot fi valorificate n ansamblu dac organul deexecutare apreciaz c astfel acestea pot fi vndute mairapid ori n condiii mai avantajoase.

  Art. 91. Pentru executarea silit a bunurilorprevzute la art. 90 organul de executare va proceda lasechestrarea acestora potrivit prevederilor prezentei ordo-nane.

  Art. 92. Prevederile art. 7089 privind executareasilit a bunurilor mobile i imobile, precum i ale art. 111privind vnzarea bunurilor imobile cu plata preului n ratese aplic n mod corespunztor.

  CAPITOLUL IIIValorificarea bunurilor mobile i imobile

  SECIUNEA 1

  Dispoziii generale

  Art. 93. (1) Dac obligaia la bugetul local nu estepltit n termen de 15 zile de la data ncheierii procesului-verbal de sechestru, se va proceda la valorificarea bunuri-lor sechestrate, cu excepia situaiilor n care, potrivit legii,instana judectoreasc a dispus desfiinarea sechestrului,suspendarea sau amnarea executrii.

  (2) n scopul valorificrii bunurilor, pentru evaluareaacestora organul de executare va apela la organe i per-soane de specialitate, a cror selectare nu este supusreglementrilor privind achiziiile publice i care sunt obli-gate s i ndeplineasc atribuiile ce le revin n acestsens.

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 66/2.II.200314

  PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

  http://www.cvisiontech.com/pdf-compression.html

 • (3) Atunci cnd consider necesar, organul de execu-tare poate proceda la actualizarea preului de evaluare,prevederile alin. (2) aplicndu-se n mod corespunztor.

  Art. 94. (1) Pentru a realiza executarea silit curezultate ct mai avantajoase, innd seama att de inte-resul legitim i imediat al creditorului, ct i de drepturile iobligaiile debitorului urmrit, organul de executare va pro-ceda la valorificarea bunurilor sechestrate n una dintremodalitile prevzute de dispoziiile legale n vigoare icare, fa de datele concrete ale cauzei, se dovedete a fimai eficient.

  (2) n sensul alin. (1) se poate proceda la valorificareabunurilor sau a unui ansamblu de bunuri mobile i/sauimobile prin:

  a) nelegerea prilor;b) vnzare direct;c) vnzare la licitaie;d) vnzare n regim de consignaie, numai n cazul

  bunurilor mobile;e) alte modaliti admise de lege.(3) Vnzarea bunurilor sechestrate se face numai dup

  mplinirea termenului prevzut la art. 93, fr efectuareaaltei formaliti.

  (4) Vnzarea se poate face imediat dup sechestrareabunurilor, dac acestea sunt supuse pericolului degradriisau alterrii, dup caz.

  (5) Dac din cauza unei contestaii sau a unei nvoielintre pri data, locul sau ora vnzrii directe ori la licitaiea fost schimbat de organul de executare, se vor face alteanunuri, potrivit art. 97 i 98.

  Art. 95. (1) Valorificarea bunurilor potrivit nelegeriiprilor se realizeaz de debitorul nsui, cu acordul orga-nului de executare. Debitorul este obligat s prezinte nscris organului de executare propunerile ce i s-au fcut,indicnd numele i adresa potenialului cumprtor, precumi termenul n care acesta din urm va achita preulpropus.

  (2) Preul propus de cumprtor nu poate fi mai micdect preul de evaluare.

  (3) Organul de executare, dup analiza propunerilorprevzute la alin. (1), va comunica aprobarea, indicnd ter-menul i contul bugetar n care preul bunului va fi virat decumprtor.

  (4) Indisponibilizarea prevzut la art. 73 se ridic dupcreditarea contului bugetar menionat la alin. (3).

  Art. 96. (1) Valorificarea bunurilor prin vnzaredirect se poate realiza n cazul n care, naintea nceperiiprocedurii de valorificare prin licitaie ori pe parcursul aces-teia sau dup finalizarea ei, dac bunul nu a fost vndut,o persoan ofer cel puin preul de evaluare, dispoziiileart. 97 i 98 fiind aplicabile n mod corespunztor.

  (2) Vnzarea direct se realizeaz prin ncheierea unuiproces-verbal care constituie titlu de proprietate i careva cuprinde elementele prevzute la art. 112 sau 113,dup caz.

  (3) n cazul n care organul de executare nregistreazn condiiile prevzute la alin. (1) mai multe cereri, vavinde bunul persoanei care ofer cel mai mare pre fade preul de evaluare.

  Art. 97. (1) Pentru valorificarea bunurilor sechestrateprin vnzare la licitaie organul de executare este obligat

  s efectueze publicitatea vnzrii cu cel puin 10 zilenainte de data fixat pentru desfurarea licitaiei.

  (2) Publicitatea vnzrii se realizeaz prin afiareaanunului privind vnzarea la sediul organului de executare,al primriei n a crei raz teritorial se afl bunurilesechestrate, la sediul i domiciliul debitorului, la loculvnzrii, dac acesta este altul dect cel unde se aflbunurile sechestrate, pe imobilul scos la vnzare, n cazulvnzrii bunurilor imobile, i prin anunuri ntr-un cotidiannaional de larg circulaie sau ntr-un cotidian local ori npagina de Internet, precum i prin alte modaliti prevzutede lege.

  (3) Totodat, despre data, ora i locul licitaiei vor fintiinai i debitorul, custodele, administratorul-sechestru,precum i titularii drepturilor reale i ai sarcinilor care gre-veaz bunul urmrit.

  Art. 98. Anunul privind vnzarea cuprinde urmtoa-rele:

  a) denumirea i sediul organului de executare;b) numrul dosarului de executare;c) numele i domiciliul ori, dup caz, denumirea i

  sediul debitorului;d) bunurile care se ofer spre vnzare i descrierea lor

  sumar;e) preul de evaluare ori preul de pornire al licitaiei, n

  cazul vnzrii la licitaie, pentru fiecare bun oferit sprevnzare;

  f) indicarea, dac este cazul, a drepturilor reale i a pri-vilegiilor care greveaz bunurile;

  g) data, ora i locul vnzrii;h) invitaia pentru toi cei care pretind vreun drept asu-

  pra bunurilor s ntiineze despre aceasta organul de exe-cutare nainte de data stabilit pentru vnzare;

  i) invitaia pentru toi cei interesai n cumprarea bunu-rilor s se prezinte la termenul de vnzare la locul fixat nacest scop i pn la acel termen s prezinte oferte decumprare;

  j) meniunea c ofertanii sunt obligai s depun, ncazul vnzrii prin licitaie, pn la termenul de vnzare, otax de participare reprezentnd 10% din preul de pornireal licitaiei;

  k) data afirii anunului privind vnzarea;l) semntura executorului bugetar i tampila organului

  de executare.Art. 99. (1) Licitaia se ine la locul unde se afl

  bunurile sechestrate sau la locul stabilit de organul de exe-cutare, dup caz.

  (2) Debitorul este obligat s permit inerea licitaiei nspaiile pe care le deine, dac sunt adecvate acestui scop.

  Art. 100. (1) Pentru participarea la licitaie ofertaniidepun, cu cel puin o zi nainte de data licitaiei, urmtoa-rele documente:

  a) oferta de cumprare;b) dovada depunerii taxei de participare;c) mputernicirea persoanei care l reprezint pe

  ofertant;d) pentru persoanele juridice de naionalitate romn,

  copie de pe certificatul unic de nregistrare eliberat de ofi-ciul registrului comerului;

  e) pentru persoanele juridice strine, actul de nmatricu-lare tradus n limba romn;

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 66/2.II.2003 15

  PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

  http://www.cvisiontech.com/pdf-compression.html

 • f) pentru persoanele fizice romne, copie de pe actul deidentitate;

  g) pentru persoanele fizice strine, copie de pepaaport.

  (2) Participanii la licitaie pot formula oferte decumprare superioare preului de pornire al licitaiei.

  Art. 101. (1) Preul de pornire al licitaiei este, dupcaz, preul de evaluare diminuat cu 10% pentru primalicitaie, cu 30% pentru a doua licitaie i cu 50% pentru atreia licitaie.

  (2) Licitaia ncepe de la cel mai mare pre din ofertelede cumprare scrise, dac acesta este superior celuiprevzut la alin. (1), iar n caz contrar va ncepe de laacest din urm pre.

  (3) Adjudecarea se face n favoarea participantului carea oferit cel mai mare pre, dar nu mai puin dect preulde pornire.

  (4) n cazul prezentrii unui singur ofertant la licitaie,comisia poate s l declare adjudecatar, dac acesta ofercel puin preul de pornire al licitaiei.

  Art. 102. (1) Taxa de participare se pltete n lei lacasieria organului de executare sau la unitatea teritorialde trezorerie i contabilitate public i reprezint 10% dinpreul de pornire al licitaiei.

  (2) n termen de 5 zile de la data ntocmirii procesului-verbal prevzut la art. 109, organul de executare va dis-pune n scris restituirea taxei de participare participanilorcare au depus oferte de cumprare i nu au fost declaraiadjudecatari, iar n cazul adjudecrii, taxa se reine n con-tul preului.

  (3) Taxa de participare nu se restituie ofertanilor carenu s-au prezentat la licitaie, celui care a refuzat ncheiereaprocesului-verbal de adjudecare, precum i adjudecataruluicare nu a pltit preul, reinndu-se n contul organului deexecutare pentru acoperirea cheltuielilor de executare.

  Art. 103. Vnzarea la licitaie a bunurilor sechestrateeste organizat de o comisie numit n condiiile stabilitede organul de executare, care este condus de unpreedinte.

  Art. 104. (1) Comisia de licitaie verific i analizeazdocumentele de participare prevzute la art. 100 alin. (1) iafieaz la locul licitaiei, cu cel puin o or naintea nce-perii acesteia, lista cuprinznd ofertanii care au depusdocumentaia complet de participare.

  (2) Comisia de licitaie este constituit din 3 persoanenumite prin dispoziie de ctre reprezentantul legal al credi-torului bugetar local.

  (3) Ofertanii se identific dup numrul de ordine depe lista de participare, dup care preedintele comisieianun obiectul licitaiei, precum i modul de desfurare aacesteia.

  Art. 105. La termenele fixate pentru inerea licitaieiexecutorul bugetar va da citire mai nti anunului devnzare i apoi ofertelor scrise primite pn la dataprevzut la art. 100.

  Art. 106. Dac la prima licitaie nu s-au prezentatofertani sau nu s-a obinut cel puin preul de pornire allicitaiei conform art. 101, organul de executare va fixa untermen n cel mult 30 de zile, n vederea inerii celei de-adoua licitaii.

  Art. 107. (1) n cazul n care nu s-a obinut preulde pornire nici la a doua licitaie ori nu s-au prezentatofertani, organul de executare va fixa un termen n celmult 30 de zile, n vederea inerii celei de-a treia licitaii.

  (2) La a treia licitaie creditorii urmritori sau interve-nieni nu pot s adjudece bunurile oferite spre vnzare laun pre mai mic de 55% din preul de evaluare.

  Art. 108. Pentru fiecare termen de licitaie se vaface o nou publicitate a vnzrii, conform prevederilorart. 97 i 98.

  Art. 109. (1) Dup licitarea fiecrui bun se vantocmi un proces-verbal privind desfurarea i rezultatullicitaiei.

  (2) n procesul-verbal prevzut la alin. (1) se vormeniona:

  a) denumirea i sediul organului de executare;b) numele i prenumele sau denumirea debitorului i ale

  cumprtorului;c) domiciliul sau sediul debitorului i cumprtorului;d) numrul dosarului de executare;e) bunurile adjudecate, preul la care bunul a fost adju-

  decat i taxa pe valoarea adugat, dac este cazul;f) toi cei care au participat la licitaie i sumele oferite

  de fiecare participant;g) situaiile n care vnzarea nu s-a realizat, dac este

  cazul.Art. 110. (1) Dup adjudecarea bunului adjudecatarul

  este obligat s plteasc preul, diminuat cu contravaloareataxei de participare, n lei, n numerar, imediat sau prindecontare bancar n cel mult 15 zile de la data adju-decrii.

  (2) Dac adjudecatarul nu pltete preul n termenulprevzut la alin. (1), procedura vnzrii la licitaie se varelua, de la momentul ntreruperii ei, n termen de 5 zile,acesta fiind obligat s plteasc cheltuielile prilejuite denoua licitaie i, n cazul n care preul obinut la noualicitaie este mai mic, diferena de pre.

  (3) Adjudecatarul va putea s achite la urmtoarealicitaie preul oferit iniial, caz n care va fi obligat numai laplata cheltuielilor cauzate de noua licitaie.

  (4) Dac la urmtoarea licitaie bunul nu a fost vndut,fostul adjudecatar este obligat s plteasc toate cheltuie-lile prilejuite de urmrirea acestuia.

  Art. 111. (1) n cazul vnzrii la licitaie a bunurilorimobile, cumprtorii pot solicita plata preului n rate, ncel mult 12 rate lunare, cu un avans de minimum 50% dinpreul de adjudecare al bunului imobil i cu plata uneidobnzi stabilite conform prezentei ordonane. Organul deexecutare va stabili condiiile i termenele de plat apreului n rate.

  (2) Cumprtorul nu va putea nstrina bunul imobildect dup plata preului n ntregime i a dobnziistabilite.

  (3) n cazul neplii avansului prevzut la alin. (1), dis-poziiile art. 110 se aplic n mod corespunztor.

  (4) Suma reprezentnd dobnda nu stinge creanelebugetelor locale pentru care s-a nceput executarea silit.

  Art. 112. (1) n cazul vnzrii bunurilor imobile, dupplata n ntregime a preului sau a avansului prevzut laart. 111 alin. (1), dac bunul a fost vndut cu plata nrate, organul de executare va ncheia procesul-verbal de

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 66/2.II.200316

  PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

  http://www.cvisiontech.com/pdf-compression.html

 • adjudecare care constituie titlu de proprietate pentru imobi-lul transmis, pe baza cruia se face nscrierea n Carteafunciar.

  (2) Procesul-verbal de adjudecare va cuprinde urmtoa-rele meniuni:

  a) denumirea i sediul organului de executare;b) numrul dosarului de executare;c) numrul i data procesului-verbal de desfurare a

  licitaiei;d) numele i domiciliul sau, dup caz, denumirea i

  sediul debitorului i ale cumprtorului;e) codul numeric personal sau codul unic de nregis-

  trare al debitorului i al cumprtorului; f) preul la care s-a adjudecat bunul i taxa pe valoarea

  adugat, dac este cazul; g) modalitatea de plat a diferenei de pre, n cazul n

  care vnzarea s-a fcut cu plata n rate;h) datele de identificare a bunului;i) meniunea c acest document constituie titlu de pro-

  prietate i c poate fi nscris n Cartea funciar;j) meniunea c pentru creditor procesul-verbal de adju-

  decare constituie documentul pe baza cruia se emite titlulexecutoriu mpotriva cumprtorului care nu pltete dife-rena de pre, n cazul n care vnzarea s-a fcut cu platapreului n rate;

  k) semntura executorului bugetar i tampila organuluide executare;

  l) semntura cumprtorului sau a reprezentantului sulegal, dup caz.

  (3) Cte un exemplar al procesului-verbal de adjudecarese va transmite organului de execuare coordonator icumprtorului.

  (4) Un exemplar al procesului-verbal de adjudecare abunului imobil va fi trimis, n cazul vnzrii cu plata nrate, Biroului de carte funciar pentru a nscrie interdiciade nstrinare i grevare a bunului pn la plata integrala preului i a dobnzii stabilite.

  (5) n cazul n care cumprtorul cruia i s-a ncuviinatplata preului n rate nu pltete restul de pre n condiiilei la termenele stabilite, el va putea fi executat silit pentruplata sumei datorate, n baza titlului executoriu emis ncondiiile prezentei ordonane.

  Art. 113. (1) n cazul vnzrii bunurilor mobile, dupplata preului executorul bugetar ntocmete un proces-verbalde adjudecare care constituie titlu de proprietate.

  (2) Procesul-verbal de adjudecare va cuprinde:a) denumirea i sediul organului de executare;b) numrul dosarului de executare;c) numrul i data procesului-verbal de desfurare a

  licitaiei;d) numele i domiciliul sau, dup caz, denumirea i

  sediul debitorului i ale cumprtorului;e) codul numeric personal sau codul unic de nregis-

  trare al debitorului i al cumprtorului;f) preul la care s-a adjudecat bunul i taxa pe valoarea

  adugat, dac este cazul;g) datele de identificare a bunului;h) meniunea c acest document constituie titlu de pro-

  prietate;i) semntura executorului bugetar i tampila organului

  de executare;

  j) semntura cumprtorului sau a reprezentantului sulegal, dup caz.

  Art. 114. (1) Dac bunurile supuse executrii silitenu au putut fi valorificate prin modalitile prevzute laart. 94, organul de executare va repeta procedura delicitaie cel puin o dat pe an n cadrul termenului deprescripie a dreptului de a cere executarea silit.

  (2) n cazul n care bunurile nu au fost valorificate con-form alin. (1), ele vor putea fi valorificate prin celelalteforme de vnzare ori se vor putea restitui debitorului. Odat cu restituirea bunurilor imobile se va lua msura radi-erii inscripiei ipotecare.

  (3) Att timp ct, potrivit alin. (1), poate avea loc relua-rea procedurii de licitaie, se menine indisponibilizareabunului, dispus potrivit art. 73 i 81, dup caz. n aceeaiperioad organul de executare va putea, dup caz, s iamsura numirii, meninerii ori schimbrii administratorului-sechestru sau va putea proceda la valorificarea bunuluiimobil n orice alt mod admis de lege.

  (4) n cazul n care debitorii ale cror bunuri suntsechestrate i urmeaz s li se restituie n conformitate cualin. (2) i-au mutat domiciliul sau sediul social declarat inu pot fi identificai la noul domiciliu sau sediu ori asociaiisau acionarii au plecat din ar, aceste bunuri vor fipstrate pn la mplinirea unui termen de 6 luni, dupcare sunt aplicabile prevederile art. 477 din Codul civil.

  Art. 115. n cazul n care prin executarea silit efec-tuat nu s-au realizat obligaiile stabilite n sarcina debito-rului, organul de executare va ntocmi un proces-verbal ncare va consemna att sumele ncasate, ct i sumelecare nu au fost recuperate.

  Art. 116. (1) n tot cursul executrii silite asuprabunurilor imobile ale debitorului persoan juridic, inclusivn perioada n care poate avea loc reluarea procedurii delicitaie n condiiile art. 114 alin. (1), obligaiile fa debugetul local pot fi stinse, la cererea debitorului i cu apro-barea consiliului local sau judeean, prin trecerea n propri-etatea public a unitii administrativ-teritoriale a bunurilorimobile supuse executrii silite.

  (2) De la data depunerii cererii de ctre debitor pn ladata ntocmirii procesului-verbal de trecere n proprietateapublic a unitii administrativ-teritoriale sau pn la luareahotrrii de ctre consiliul local sau judeean, n caz derespingere a cererii, bunul imobil rmne indisponibilizatpotrivit art. 73.

  (3) Procesul-verbal de trecere n proprietatea public aunitii administrativ-teritoriale a bunului imobil constituie titlude proprietate. Operaiunea de transfer al dreptului de pro-prietate, ca efect al drii n plat, este scutit de taxa pevaloarea adugat.

  (4) Bunurile imobile trecute n proprietatea public aunitii administrativ-teritoriale conform alin. (1) pot fi daten administrare n condiiile legii.

  SECIUNEA a 2-a

  Eliberarea i distribuirea sumelor realizate prin executare silit

  Art. 117. (1) Suma realizat dup nceperea exe-cutrii silite reprezint totalitatea sumelor ncasate dupemiterea somaiei, prin orice modalitate prevzut de pre-zenta ordonan.

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 66/2.II.2003 17

  PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

  http://www.cvisiontech.com/pdf-compression.html

 • (2) Creana bugetar local nscris n titlul executoriuse stinge cu suma realizat conform alin. (1), n ordineavechimii, mai nti creana principal i apoi accesoriileacesteia.

  (3) Dac suma ce reprezint att creana bugetar, cti cheltuielile de executare este mai mic dect suma rea-lizat prin executare silit, cu diferena se va proceda lacompensare, potrivit art. 27, sau se restituie, la cerere,debitorului.

  Art. 118. (1) n cazul n care executarea silit a fostpornit de mai muli creditori sau cnd pn la eliberareaori distribuirea sumei rezultate din executare au depus iali creditori titlurile lor, organele prevzute la art. 49 vorproceda la distribuirea sumei, potrivit urmtoarei ordini depreferin, dac legea nu prevede altfel:

  a) creanele reprezentnd cheltuielile de orice fel, fcutecu urmrirea i conservarea bunurilor al cror pre sedistribuie;

  b) creanele reprezentnd salarii i alte datorii asimilateacestora, pensiile, sumele cuvenite omerilor, potrivit legii,ajutoarele pentru ntreinerea i ngrijirea copiilor, pentrumaternitate, pentru incapacitate temporar de munc, pen-tru prevenirea mbolnvirilor, refacerea sau ntrireasntii, ajutoarele de deces, acordate n cadrulasigurrilor sociale de stat, precum i creanele repre-zentnd obligaia de reparare a pagubelor cauzate prinmoarte, vtmarea integritii corporale sau a sntii;

  c) creanele rezultnd din obligaii de ntreinere, alocaiipentru copii sau de plat a altor sume periodice destinateasigurrii mijloacelor de existen;

  d) creanele bugetare provenite din impozite, taxe, con-tribuii i din alte sume stabilite potrivit legii, datorate buge-tului de stat, bugetului trezoreriei statului, bugetuluiasigurrilor sociale de stat, bugetelor locale i bugetelorfondurilor speciale;

  e) creanele rezultnd din mprumuturi acordate de stat;f) creanele reprezentnd despgubiri pentru repararea

  pagubelor pricinuite proprietii publice prin fapte ilicite;g) creanele rezultnd din mprumuturi bancare, din

  livrri de produse, prestri de servicii sau executri delucrri, precum i din chirii sau arenzi;

  h) creanele reprezentnd amenzi cuvenite bugetului destat sau bugetelor locale;

  i) alte creane.(2) Pentru plata creanelor care au aceeai ordine de

  preferin, dac legea nu prevede altfel, suma realizat dinexecutare se repartizeaz ntre creditori proporional cucreana fiecruia.

  Art. 119. (1) Creditorii bugetari locali care au un pri-vilegiu prin efectul legii i care ndeplinesc condiia depublicitate sau posesie a bunului mobil au prioritate ladistribuirea sumei rezultate din vnzare fa de ali creditoricare au garanii reale asupra bunului respectiv.

  (2) Accesoriile creanei principale prevzute n titlul exe-cutoriu vor urma ordinea de preferin a creanei principale.

  Art. 120. (1) n cazul vnzrii bunurilor grevate printr-undrept de gaj, ipotec sau alte drepturi reale, despre care aluat cunotin n condiiile art. 76 alin. (4) i ale art. 84,organul de executare este obligat s i ntiineze din oficiupe creditorii n favoarea crora au fost conservate acestesarcini, pentru a participa la distribuirea preului.

  (2) Creditorii care nu au participat la executarea silitpot depune titluri