of 1 /1
2 MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICil MOLDOVA OR.DTN mun. Chiqindu ,, /'7 /P 20t3 Cu privire la instituirea Centrului de Informare in cadrul Protocolului privind Apa qi Sinltatea in scopul asiguririi unei bune informdri a populaliei qi autoritdlilor publice in aspectele ce lin de ap6 qi sdnatat e, realizdrii prevedeiitor ordinului comun al Ministerului Mediului qi Ministerului Sdndtalii m. gu704 din 20 ocrombrie 2010 privind aprobarea Listei indicatorilor !int6 la Protocolul privind Apa gi SSnitatea, ratificat prin Legea nr' 207-XVl din 29 iulie 2005, a Memorandumului cvadrilateral de iniplegere din 27 noiembrie z0t2 clintre Ministerul S6ndt6!ii, Ministerul Mediului, Comisia EconomicS pentru Europa a oNU qi Agenlia Elveliani de cooperare internalionala (SDC) privind suportul pentru impleme.ntatea Protocolului privind Apa qi S[ndtatea' in temeiul punctului 9 al Regulamenrului privind organizaiea qi funclionarea Ministerului Sdndtalii, aprobat prin Hotdi1rea Guvernului m.39i din 31 mai20II. emit prezentul 6rdin: nr. L. Se instituie in cadrul Centrului Nalional de Sdndtate Public6, Centrul de Informare (clearing House) in cadrul Protocolului privind Apa qi sanStat*; "u suportul Comisiei Economice pentru Europa a oNU (UNECE) qi Agenliei Elveliene de cooperare internalionata lsnc), incepand cu data de L0 octombrie 2013. 2. Se aproba Regulamentul Centrului de Informare (clearing House) in cadrul Protocoluluf privind Apa gi Sanatatea, conform Anexei nr. 1. 3. Centrul Nalionai d. Sanatate Publicd (director general dl Ion Bahnarel) va asigura: 1) alocarea inc6perilor necesare pentru amplasarea Centrului de Informare in cadrul protocoiului privind Apa qi Sanatatea, cu nominalizarea persoanelor responsabile. 2) funclionalitatea Centrului cle Informare, cu colectarea, depozitarea qi elaborarea materiaielor informa{ionale la domeniile Protocolului. 3) colaborarea permanentd cu Ministerul Mediului, instituliile subordonate acestuia,alteministere,autoritdlipublice,,crganizaliineguvernamentale,organiza||\ internalionale in vederea colectbrii qi prezentdrii informaliei disponibile referitoare la apele care cad sub incidenla Protocolului' 4) inaintarea propunerilor de proiecte, in _vederea oblinerii suportului continuu pentru activitatea centrutui de Informare, qi deruldrii campaniilor informalionale pentru populalie la subiecteXe relevante la Protocolul privind Apa qi Sdndtatea' 4.Prezentul ordin se plaseazd pe pagina web a Ministerului S6n6td!ii' 5. Controlul execu!,drli orclin se atribuie dnei Svetlana Cotelea, ffirMcLoovA cENTRUL NATIoNAt "' i ll uAraxE PIJ B LtcA"r' viceminist .ta )1 flfl22 <L

Ordin MS 1131 Clearing House PWH.doc

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ordin MS 1131

Text of Ordin MS 1131 Clearing House PWH.doc

 • 2MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICil MOLDOVA

  OR.DTNmun. Chiqindu

  ,, /'7 /P 20t3Cu privire la instituirea Centrului de Informarein cadrul Protocolului privind Apa qi Sinltatea

  in scopul asiguririi unei bune informdri a populaliei qi autoritdlilor publice inaspectele ce lin de ap6 qi sdnatat e, realizdrii prevedeiitor ordinului comun al MinisteruluiMediului qi Ministerului Sdndtalii m. gu704 din 20 ocrombrie 2010 privind aprobareaListei indicatorilor !int6 la Protocolul privind Apa gi SSnitatea, ratificat prin Legea nr'207-XVl din 29 iulie 2005, a Memorandumului cvadrilateral de iniplegere din 27noiembrie z0t2 clintre Ministerul S6ndt6!ii, Ministerul Mediului, Comisia EconomicSpentru Europa a oNU qi Agenlia Elveliani de cooperare internalionala (SDC) privindsuportul pentru impleme.ntatea Protocolului privind Apa qi S[ndtatea' in temeiulpunctului 9 al Regulamenrului privind organizaiea qi funclionarea Ministerului Sdndtalii,aprobat prin Hotdi1rea Guvernului m.39i din 31 mai20II. emit prezentul 6rdin:

  nr.

  L. Se instituie in cadrul Centrului Nalional de Sdndtate Public6, Centrul de Informare(clearing House) in cadrul Protocolului privind Apa qi sanStat*;

  "u suportul Comisiei

  Economice pentru Europa a oNU (UNECE) qi Agenliei Elveliene de cooperareinternalionata lsnc), incepand cu data de L0 octombrie 2013.

  2. Se aproba Regulamentul Centrului de Informare (clearing House) in cadrulProtocoluluf privind Apa gi Sanatatea, conform Anexei nr. 1.

  3. Centrul Nalionai d. Sanatate Publicd (director general dl Ion Bahnarel) va asigura:1) alocarea inc6perilor necesare pentru amplasarea Centrului de Informare in

  cadrul protocoiului privind Apa qi Sanatatea, cu nominalizarea persoanelor responsabile.2) funclionalitatea Centrului cle Informare, cu colectarea, depozitarea qi elaborarea

  materiaielor informa{ionale la domeniile Protocolului.3) colaborarea permanentd cu Ministerul Mediului, instituliile subordonate

  acestuia,alteministere,autoritdlipublice,,crganizaliineguvernamentale,organiza||\internalionale in vederea colectbrii qi prezentdrii informaliei disponibile referitoare laapele care cad sub incidenla Protocolului'

  4) inaintarea propunerilor de proiecte, in _vederea oblinerii suportului

  continuu

  pentru activitatea centrutui de Informare, qi deruldrii campaniilor informalionale pentru

  populalie la subiecteXe relevante la Protocolul privind Apa qi Sdndtatea'4.Prezentul ordin se plaseazd pe pagina web a Ministerului S6n6td!ii'5. Controlul execu!,drli orclin se atribuie dnei Svetlana Cotelea,

  ffirMcLoovAcENTRUL NATIoNAt

  "'

  i ll uAraxE PIJ B LtcA"r'viceminist

  .ta )1 flfl22