Optymalizacja opodatkowania z wykorzystaniem rozwi…za„ mi™dzynarodowych

 • View
  50

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Optymalizacja opodatkowania z wykorzystaniem rozwiązań międzynarodowych. niektóre aspekty adw. Marcin Gorazda. Optymalizacja podatkowa. Redukcja podatku dochodowego od osób prawnych (19%). Miejsce świadczenia usług. Lokowanie biznesu w krajach przyjaznych podatkowo. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Optymalizacja opodatkowania z wykorzystaniem rozwi…za„ mi™dzynarodowych

 • Optymalizacja opodatkowania z wykorzystaniem rozwiza midzynarodowych niektre aspekty

  adw. Marcin Gorazda**

 • Optymalizacja podatkowaRedukcja podatku dochodowego od osb prawnych (19%)**Redukcja podatku dochodowego od osb fizycznych (32 %)Redukcja podatku VATLokowanie biznesu w krajachprzyjaznych podatkowoObnianie podstawy opodatkowaniaZmiana kraju rezydencjiMiejsce wiadczenia usugRozwizania szczeglne dotyczceokrelonych zobowiza podatkowych

 • Zasady opodatkowania w niektrych krajach off shoreUSACo do zasady relatywnie wysokie opodatkowanieBrak opodatkowania dla spek nierezydentnych (check the box law od 1 stycznia 1997 r.) w wikszoci stanwatwa i tania procedura rejestracji Brak kontroli **

 • Typowy raj podatkowy Bahama (podobnie BVI)Nie wystpuj w ogle: Podatek dochodowy, podatek od zyskw kapitaowych, podatki u rda, podatek VAT, podatek od sprzeday, podatki majtkowe itp. Wystpuje jedynie ryczatowa opata rzdowa, opaty skarbowe (stamp duty) i podatek od nieruchomoci ale IBC s w wikszoci z nich zwolnioneBrak kontroli dewizowej dla spek zagranicznych

  **

 • Kraje EU o szczeglnych reimach podatkowych

  Irlandia podatek CIT 12,5%Cypr podatek CIT 10%, podatek VAT 15%, brak podatku u rda o ile wypaty pochodz z majtku zlokalizowanego poza Cyprem, szereg szczeglnych zwolnie podatkowych, Madera (Portugalia) do 2011 r. tzw mieszana spka holdingowa opodatkowuje tylko 5% swoich dochodw podatkiem 25%. Brak podatku u rda. VAT 14%

  **

 • Transakcje z wykorzystaniem spek off shoreImport

  **Zagraniczny producent importowanych towarwPolski importerOff shoreZagraniczny producent importowanych towarwOff shorePolski importerKraj EU stosujcy Liberalne zasady handlu z off-shore

 • Transakcje z wykorzystaniem spek off shoreZakup usug

  **Zagraniczny dostawcausugPolski odbiorca usugOff shorepodwykonawcaZagraniczny dostawcausug

  Off shorepodwykonawcaPolski odbiorcaUsugKraj EU stosujcy Liberalne zasady handlu z off-shore

 • Prawne ograniczenia transakcji ze spkami off shoreTransfer pricing analiza funkcjonalna transakcji z okrelonymi krajamiWithholding tax podatek u rda licencje, odsetki, dywidendy i usugi nie materialne (20%) Zakaz odliczania VAT od importu usug z okrelonych krajwOgraniczenia dewizowe**

 • Analiza funkcjonalna art.9 a CIT Dot. transakcji z podmiotami z krajw stosujcych szkodliwa konkurencj podatkow Dotyczy transakcji w ktrych kwota umowna lub zapacona w roku podatkowym jest wiksza ni 20.000 EURSporzdzona na danie organw podatkowych w 7 dni od wezwania

  **

 • Kraje na czarnej licieDelegacja ustawowa w art.9a ust.6 CIT nakazuje Min. Finansw uwzgldnia w ustaleniu listy krajw stosujcych szkodliw konkurencje podatkow ustalenia podjte przez OECD. OECD posuguje si terminem harmful tax practices. OECD nie zwalcza niskiego opodatkowania zwalcza brak kooperatywnoci podatkowej.Pierwotna lista OECD zawieraa 38 krajw. 35 z nich w latach 2000-2002 formalnie zobowizao si do przestrzegania standardw kooperatywnoci podatkowej OECD.Jako niekooperatywne wymienia si aktualnie tylko trzy: Andora, Monako i Lichtenstein

  **

 • Kraje na czarnej licieRozporzdzenie wykonawcze do CIT wymienia 40 jurysdykcji, m.in.:Bahama, Bermudy, Brytyjskie Wyspy Dziewicze;Gibraltar, Grenada, Guernsey, Sark, Jersey, Isle of Man;Lichtenstein, Monako;Hong Kong;Mauritius, Seszele, Wyspy Marschalla, Antyle Niderlandzkie

  **

 • Konsekwencje cen transferowychArt.14 CIT Przychodem z odpatnego zbycia rzeczy lub praw majtkowych, z zastrzeeniem ust. 4 i 5, jest ich warto wyraona w cenie okrelonej w umowie. Jeeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartoci rynkowej tych rzeczy lub praw, przychd ten okrela organ podatkowy w wysokoci wartoci rynkowej. Art.19 PIT.Przychodem z odpatnego zbycia nieruchomoci lub praw majtkowych oraz innych rzeczy, o ktrych mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich warto wyraona w cenie okrelonej w umowie, pomniejszona o koszty odpatnego zbycia. Jeeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartoci rynkowej tych rzeczy lub praw, przychd ten okrela organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokoci wartoci rynkowej.Art.15 CIT i art. 22 PIT moliwo eliminacji lub ograniczania kosztw podatkowych.**

 • Ograniczenia dewizowe wymg uzyskania zezwolenia NBP na okrelone transakcjeOgraniczenia dot. w znacznej czci obrotu dewizowego z tzw. krajami trzecimi: Wszystkie kraje poza EU, EOG oraz OECD. Inwestycje kapitaowe dokonywane rzez rezydentw w krajach trzecichZbywanie i nabywanie w kraju papierw wartociowych, wierzytelnoci i in. prawZbywanie przez rezydentw w krajach trzecich papierw wartociowych, wierzytelnoci i in. prawOtwieranie rachunkw bankowych w krajach trzecich przez rezydentwPoyczki krtkoterminoweUstanawianie zabezpiecze na rzecz nierezydentw z krajw trzecichObowizek rozlicze za porednictwem uprawnionego banku, jeli kwota transakcji przekracza 15.000 EUR.

  **

 • Obowizki informacyjne wobec NBPRezydenci obowizani s informowa NBP o dokonywanym obrocie dewizowym z zagranic. Przykadowe obowizki:Kwartalne informacje dot. stanu zaliczek, nalenoci lub zobowiza zwizanych ze sprzeda towarw i usug z nierezydentami przy kwotach wikszych ni 400.000 z;Roczne sprawozdania spek z udziaem kapitau zagranicznego (>10%) dot. posiadanego kapitau o ile suma bilansowa jest wiksza ni 100.000 zRoczne sprawozdania rezydentw o udziaach w spkach nierezydentnych (>10%) o ile wkad kapitaowy jest wikszy ni 10.000 EURInformacje dot. sprzeday nieruchomoci z udziaem nierezydentw o wartoci powyej 10.000 EUR;Informacje o poyczkach lub kredytach powyej 10.000 EUR z udziaem nierezydentw;Informacje o otwartych za granic rachunkach bankowych i obrotach na nich;Informacje biur maklerskich o posiadanych przez nierezydentw papierach wartociowych;**

 • Optymalizacja opodatkowania ze sprzeday udziaw i akcji

  Opodatkowanie zyskw kapitaowych i dywidend**

 • Zasady obowizujce w polskim prawie podatkowym19% podatku od dywidendy i innych zyskw z tytuu udziau w zyskach osb prawnych potrcane przez patnika przy wypacie nie czy si z innymi rdami przychodu19% podatku od dochodu ze sprzeday udziaw i akcji rozliczane cznie z innymi transakcjami na koniec roku podatkowego nie czy si z innymi dochodami;**

 • Zwolnienie z podatku u rda od dywidendZwalnia si od podatku dochodowego dochody z dywidend oraz z innych dochodw (przychodw) z udziau w zyskach osb prawnych majcych siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spek, ktre cznie speniaj nastpujce warunki: 1)podlegaj w pastwie czonkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od caoci swoich dochodw bez wzgldu na miejsce ich osigania, 2)dochody (przychody) uzyskiwane s z udziau w zysku osoby prawnej, w ktrej kapitale spka uzyskujca ten dochd posiada bezporednio nie mniej ni 10 % udziaw nieprzerwanie przez okres nie krtszy ni dwa lata.**

 • Zasada participation exemption w niektrych krajach EU oglnieZwolnienie z zyskw kapitaowych ze sprzeday udziaw i akcji oraz zwolnienie z opodatkowania otrzymywanej dywidendy przy spenieniu okrelonych warunkwStandardowe warunki dla zwolnienia:Zysk jednostki zalenej musi by opodatkowany w kraju jej rezydencjiUtrzymywanie okrelonego poziomu udziau w jednostce z ktrej uzyskiwany dochd ma by zwolniony z opodatkowania (0 25%);Utrzymywanie udziau przez okrelony czas (0 3 lat)Inne np. okrelona cena nabycia, jednostka zalena musi by gospodarczo aktywna itp.**

 • LuxemburgZwolnienie z opodatkowania zyskw ze sprzeday udziaw i akcji i otrzymywanej dywidendyWarunkiUdzia nie mniej ni 10% lub cena nabycia nie mniejsza ni 1.200.000 EUR lub 6.000.000 EURUdzia musi by w posiadaniu co najmniej 1 rokDywidenda dla os. fizycznej 15% - zwolniona z opodatkowania w Polsce

  **

 • AustriaZwolnienie z opodatkowania zyskw ze sprzeday udziaw i akcji i otrzymywanej dywidendyWarunki:Udzia co najmniej 10%Utrzymywany co najmniej 1 rokDodatkowe benefity zwizane z fundacj austriack**

 • HolandiaZwolnienie z opodatkowania zyskw ze sprzeday udziaw i akcji i otrzymywanej dywidendyWarunki:Udzia co najmniej 5%Udzia musi by w posiadaniu spki holdingowej co najmniej od pocztku roku obrotowegoUdzia nie moe by nabyty w celach spekulacyjnychSpka holdingowa winna by zaangaowana w zarzd spki zalenej**

 • CyprBrak wymogu co do okresu posiadania udziaw i akcji; Generalne zwolnienie zyskw kapitaowych i dywidend z opodatkowania jeeli udzia w spce jest wyszy ni 1%. Wyjtkiem s spki zajmujce si spekulacyjnie handlem akcjami i udziaami tu zwolnienie nie wystpuje;**

 • Royalty streamingOptymalizacja opodatkowania podatkiem u rda od nalenoci licencyjnych**

 • Nalenoci licencyjneNalenoci z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektw wynalazczych, znakw towarowych i wzorw zdobniczych, w tym rwnie ze sprzeday tych praw, z nalenoci za udostpnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za uytkowanie lub prawo do uytkowania urzdzenia przemysowego, w tym take rodka transportu, urzdzenia handlowego lub naukowego, za informacje zwizane ze zdobytym dowiadczeniem w dziedzinie przemysowej, handlowej lub naukowej (know-how), z opat za wiadczone usugi w zakresie dziaalnoci widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne majce siedzib za granic, organizowanej za porednictwem osb fizycznych lub osb prawnych prowadzcych dziaalno w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, **

 • Nalenoci licencyjne wg umowy z Holandiwszelkiego rodzaju nalenoci pacone za uytkowanie lub prawo do uytkowania wszelkich praw autorskich do dziea literackiego, artystycznego lub naukowego, wcznie z filmami dla kin, wszelkiego patentu, znaku towarowego, wzoru lub modelu,