31
ENVICLEAN F.R.I ENVICLEAN F.R.I 26-12-21 1 Niels Henrik Johansen

Optimalt samarbejde på tværs mellem industrien, forsyningen og myndigheden

  • Upload
    chase

  • View
    48

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Optimalt samarbejde på tværs mellem industrien, forsyningen og myndigheden. Agenda:. Problemet: Overbelastning , Udlederkrav Baggrund: Info om Skagen RA Konsekvensen: Udvikling i COD og N belastning Samarbejdet: Forsyning, Kommune og industrien - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Optimalt samarbejde på tværs mellem industrien, forsyningen og myndigheden

ENVICLEANF.R.I ENVICLEANF.R.I

21-04-23 1Niels Henrik Johansen

Page 2: Optimalt samarbejde på tværs mellem industrien, forsyningen og myndigheden

ENVICLEANF.R.I

Agenda:Problemet: Overbelastning , UdlederkravBaggrund: Info om Skagen RAKonsekvensen: Udvikling i COD og N belastningSamarbejdet: Forsyning, Kommune og industrienMetoderne: Teknologioptimering, genanvendelse, simpel

rensningRedskaberne: Viden, Egenkontrol, Handlinsplan,

RensningEksempler: Nyt procesudstyr, Udligning, Mek. Rensning, Effekten: Udvikling i COD og N belastningBesparelsen: Afgift, energi og slamKonklusionen: Undgik en katastrofal udbygning

21-04-23 2Niels Henrik Johansen

Page 3: Optimalt samarbejde på tværs mellem industrien, forsyningen og myndigheden

ENVICLEANF.R.I

Problemet: UdlederkravSamarbejdet mellem Forsyningen,

Kommunen og industrien blev affødt af at Skagen RA gennem 2007 og 2008 var så kraftigt overbelastet at kapacitet var overskredet i en grad der medførte en markant periodisk reduceret effekt og dermed en forringet renseeffekt.

Overbelastningerne af Skagen RA skete dels på grund af stigende industriel aktivitet, og dels på grund af mere koncentreret produktionsperioder hen over året.

21-04-23 Niels Henrik Johansen 3

Page 4: Optimalt samarbejde på tværs mellem industrien, forsyningen og myndigheden

ENVICLEANF.R.I

Problemet: Belastningsudvikling

421-04-23 Niels Henrik Johansen

Samarbejdede blev affødt af at Skagen renseanlæg gennem 2007 og 2008 blev så kraftigt overbelastet at renseanlæggets kapacitet var overskredet i en grad der medførte at effekten i perioder blev markant reduceret og dermed en forringelse af rensegraden.

Page 5: Optimalt samarbejde på tværs mellem industrien, forsyningen og myndigheden

ENVICLEANF.R.I

21-04-23 Niels Henrik Johansen 5

Baggrund: Skagen RA - flowsheet

Page 6: Optimalt samarbejde på tværs mellem industrien, forsyningen og myndigheden

ENVICLEANF.R.I

21-04-23 Niels Henrik Johansen 6

Skagen RA bygget i 1994 og udbygget i1999.Dimensioneret til 130.000 PE i gennemsnit og 277.000 PE i spidsAnlægget modtager ca. 2,8 mio. m3 spildevand om året. 90% Industriel spildevand og 10 % husholdningsspildevand.

Belastning – 2010: 13.500 kg COD/d 660 kg N/d 108 kg P/d

Udledning – 2010: 340 kg COD/d 44 kg N/d 1 kg P/d

Skagen RA producerer årligt 6.300 ton A-slam (23% TS)Anlægget producerer årligt: El: 1.500 MWh el og 1.500 MWh Varme Der er ansat 7 personer på renseanlægget.

Baggrund: Skagen RA - Nøgletal

Page 7: Optimalt samarbejde på tværs mellem industrien, forsyningen og myndigheden

ENVICLEANF.R.I

Baggund: belastningsfordeling

21-04-23 Niels Henrik Johansen 7

Page 8: Optimalt samarbejde på tværs mellem industrien, forsyningen og myndigheden

ENVICLEANF.R.I

Konsekvensen: Døgnbelastning til Skagen Renseanlæg 2007 - 2008

21-04-23 Niels Henrik Johansen 8

Page 9: Optimalt samarbejde på tværs mellem industrien, forsyningen og myndigheden

ENVICLEANF.R.I

Konsekvensen: Udledning af kvælstof fra Skagen RA, 2007-2008

21-04-23 Niels Henrik Johansen 9

Page 10: Optimalt samarbejde på tværs mellem industrien, forsyningen og myndigheden

ENVICLEANF.R.I

Konsekvensen: Synlige problemer

Primærfældningen blev periodisk overbelastet, og slammet kunne ikke tilbageholdes.

Biodelen blev over-belastet, og nitrifikations-processen blev reduceret.

Slamegenskaberne blev dårlige.

21-04-23 Niels Henrik Johansen 10

Overbelastningen medførte store driftstekniske problemer med heraf følgende voldsomme stigninger i drifts-omkostningerne til elektricitet, mkemikalier og slambortskaffelse .

Beregnet til mellem (2-3 mio. kr).

Page 11: Optimalt samarbejde på tværs mellem industrien, forsyningen og myndigheden

ENVICLEANF.R.I

Samarbejdet: Forsyning, kommune og industrien.Frederikshavn Forsyning og Frederikshavn

Kommune og indledte i december 2008 et frivilligt samarbejde med de 8 største fiskeindustrier i Skagen.

Planens formål var, gennem dialog, at nedbringe belastningen til Skagen renseanlæg ved at reducere belastningen fra de enkelte industrier.

21-04-23 Niels Henrik Johansen 11

Page 12: Optimalt samarbejde på tværs mellem industrien, forsyningen og myndigheden

ENVICLEANF.R.I

Metoderne: Renere teknologi: Indførelse af renere teknologi hvor den

enkelte industri arbejder målrettet med at reducere tab af produkt gennem forarbejdning samt introducere besparelse af vand i forarbejdningsprocessen.

 Individuel rensning: Forbedret spildevandsrensning hos industrien gennem rensning af enkeltstrømme samt opgradering af eksisterende forrensningsanlæg.

 Genanvendelse: Reduktion, genbrug og genanvendelse af vand med henblik på at reducere af spildevandsmængden.

 Separering: Separering af affaldsstrømme med henblik på at øge genanvendelse og dermed reducere belastningen.

21-04-23 Niels Henrik Johansen 12

Page 13: Optimalt samarbejde på tværs mellem industrien, forsyningen og myndigheden

ENVICLEANF.R.I

Redskaberne:Indsamling af viden om de enkelte industriers

produktion og interne spildevandsrensning.Egenkontrol – målrettet.Handlingsplaner for de enkelte industrierImplementering af forbedringer og/eller

optimering af industriens interne spildevandsrensning i henhold til handlingsplan.

21-04-23 Niels Henrik Johansen 13

Page 14: Optimalt samarbejde på tværs mellem industrien, forsyningen og myndigheden

ENVICLEANF.R.I

Redskaberne: Handlingsplaner

Med baggrund i procesteknisk gennemgang af de enkelte virksomheder, sammenholdt med indsamlet data for industriernes sammensætning i spildevand, blev der i samarbejde mellem Frederikshavn Forsyning, Frederikshavn Kommune og industrien, udarbejdet handlingsplaner, hvor af det fremgik hvad den enkelte industriens reduktionspotentiale i spildevandsbelastning var og hvad der kunne realiseres og til hvilken økonomi.

21-04-23 Niels Henrik Johansen 14

Page 15: Optimalt samarbejde på tværs mellem industrien, forsyningen og myndigheden

ENVICLEANF.R.I

Eksempler: Implementeret aktiviteter.

Bevidsthed hos personaleSeparation af affaldsstrømme

Flytte belastning til fast affald => genanvendelse

Ændring af skæremaskinerUndgå udvaskning af fast affald til spildevand

Reduktion af spildHåndtering af råvare

Identifikation (pH og ledningsevne)Håndtering af saltlager – UdligningNyt blødgøringsanlæg

Online overvågning af afledning – Proaktiv styring

21-04-23 Niels Henrik Johansen 15

Page 16: Optimalt samarbejde på tværs mellem industrien, forsyningen og myndigheden

ENVICLEANF.R.I

Eksempler: Ledningsevne og pH

21-04-23 Niels Henrik Johansen 16

Voldsomme udslag i ledningsevne og pH var sammen med den generelt høje belastning årsagen til at Skagen RA i perioder fik processen ødelagt.

En opsporing af årsagen resulterede i en målrettet løsninger på problemstillingen.

Page 17: Optimalt samarbejde på tværs mellem industrien, forsyningen og myndigheden

ENVICLEANF.R.I

Eksempler: LedningsevnenLedningsevne variationerne kom fra den

periodiske afledning af saltlage.Løsningen blev at de saltlageproducerende

virksomheder skulle udligne saltlagen, samt implementere online registrering af afledt mængde, således at Skagen RA kunne agere proaktivt i forhold til den varierende produktion.

21-04-23 Niels Henrik Johansen 17

Page 18: Optimalt samarbejde på tværs mellem industrien, forsyningen og myndigheden

ENVICLEANF.R.I

Eksempler: pHpH problematikken kom noget bag på os. Det vise

sig at stamme fra et blødgøringsanlæg, som udledte lavt pH under regenerering.

Dette blødgøringsanlæg er udskiftet til et nyt anlæg som ikke udleder syre ved regenerering.

Det var overraskende at pH variationen kunne slå igennem

21-04-23 Niels Henrik Johansen 18

Page 19: Optimalt samarbejde på tværs mellem industrien, forsyningen og myndigheden

ENVICLEANF.R.I

Effekten: Organisk stofbelastning

Stofbelastningen til Skagen er gennem 2009 og 2010 blevet reduceret med ca. 40 % i forhold til belastningen i 2008. Samtidig er vandmængden [m3/år] kun blevet reduceret med 16 %.

Det er i overvejende grad spidsbelastningerne der er blevet reduceret, hvilket viser at fiskeindustrien har formået at reducere og udjævne den afledte forurening.

De kraftige spidsbelastninger påvirker i første omgang renseanlæggets evne til at rense kvælstof.

21-04-23 Niels Henrik Johansen 19

Page 20: Optimalt samarbejde på tværs mellem industrien, forsyningen og myndigheden

ENVICLEANF.R.I

21-04-23 Niels Henrik Johansen 20

Effekten: Døgnbelastningen til Skagen 2009- 2010

Page 21: Optimalt samarbejde på tværs mellem industrien, forsyningen og myndigheden

ENVICLEANF.R.I

21-04-23 Niels Henrik Johansen 21

Effekten: Udledning af kvælstof fra Skagen RA - 2009-2010

Page 22: Optimalt samarbejde på tværs mellem industrien, forsyningen og myndigheden

ENVICLEANF.R.I

Effekten: KvælstofbelastningForudsætningen for et velfungerende

renseanlæg er en god reduktion af ammonium.

I perioden 2009 og 2010 skete der en reduktion af afledt ammonium på 82 %.

I samme periode sket der en reduktion af udledt totalkvælstof på ca. 56 %.

21-04-23 Niels Henrik Johansen 22

Page 23: Optimalt samarbejde på tværs mellem industrien, forsyningen og myndigheden

ENVICLEANF.R.I

Effekten: COD belastning Middel vs 90% frak

21-04-23 Niels Henrik Johansen 23

Page 24: Optimalt samarbejde på tværs mellem industrien, forsyningen og myndigheden

ENVICLEANF.R.I

Besparelsen: Fiskeindustriens udvikling

21-04-23 Niels Henrik Johansen 24

Den reducerede belastning til Skagen renseanlæg er ikke sket ved at nedgang i fiskeindustrien, kun i sidste kvartal af 2010 har dette været gældende.

Der har i slutningen af 2010 været en nedgang i råvare tilgangen til Skagen fiskeindustri, og i januar 2011 måtte i af Skagens store fiskeindustrier desværre lukke produktionen.

Page 25: Optimalt samarbejde på tværs mellem industrien, forsyningen og myndigheden

ENVICLEANF.R.I

Besparelsen: Spildevandsafgift

21-04-23 Niels Henrik Johansen 25

Skagen RA reducerede sin spildevandsafgift i 2009 med ca. 40% i forhold til 2008.

2009: ca. 37 % reduktion, svarende til 320.000 kr. 2010: ca. 50 % reduktion, svarende til 440.000 kr.

Page 26: Optimalt samarbejde på tværs mellem industrien, forsyningen og myndigheden

ENVICLEANF.R.I

Besparelse: Energiomkostninger

21-04-23 Niels Henrik Johansen 26

Elforbruget er i 2009 på den ene side faldet proportionalt med den faldende belastning, og på den anden side steget med den øget reduktion i renseanlægget. Resultater er:

2009: ca. 13 % reduktion, svarende til 550.000 kr. 2010: ca. 24 % reduktion, svarende til 1.000.000 kr.

Page 27: Optimalt samarbejde på tværs mellem industrien, forsyningen og myndigheden

ENVICLEANF.R.I

Besparelse: Slam

21-04-23 Niels Henrik Johansen 27

Slammængden er reduceret:2009: ca. 30 % reduktion, svarende til 1.200.000 kr. 2010: ca. 50 % reduktion, svarende til 2.000.000 kr.

Det vil sige, at der i forhold til 2008 er sket en reduktion af udgifterne til slambort-skaffelse på ca. 2,0 millioner kr/år.

Page 28: Optimalt samarbejde på tværs mellem industrien, forsyningen og myndigheden

ENVICLEANF.R.I

Besparelsen: Hjælpestoffer

21-04-23 Niels Henrik Johansen 28

Der anvendes hjælpestoffer i forskellige procestrin på Skagen renseanlæg. De væsentligste mængder hjælpestof anvendes i primærfældningen, fosforfjernelsen samt i slambehandlingen.  Når belastningen reduceres vil mængden af hjælpestoffer også blive reduceret. Reduktionen af hjælpestoffer fra 2008 til 2010 har været på ca. 20 % svarende til en økonomisk besparelse på ca. 750.000 kr/år.

2010: ca. 20 % reduktion, svarende til 750.000 kr.

Page 29: Optimalt samarbejde på tværs mellem industrien, forsyningen og myndigheden

ENVICLEANF.R.I

Konklusionen: Det lykkedes for Skagen RA, at ændre

sammensætning og mængde af det tilførte spildevand – nok til at sikre stabile procestekniske forhold på renseanlægget, og dermed være i stand til at overholde udlederkrav.

21-04-23 Niels Henrik Johansen 29

Alternativet ville være en meget omkostningstung udvidelse af Skagen RA, som i dag – set i bagklogskabens (ikke ulidelige klare lys) men ”klare kendsgerning om økonomisk recession” ville have været endnu et søm i ligkisten til en i forvejen hårdt belastet industri i ”udkants Danmark”.

.

Page 30: Optimalt samarbejde på tværs mellem industrien, forsyningen og myndigheden

ENVICLEANF.R.I ENVICLEANF.R.I

21-04-23 30Niels Henrik Johansen

Page 31: Optimalt samarbejde på tværs mellem industrien, forsyningen og myndigheden

ENVICLEANF.R.I ENVICLEANF.R.I

21-04-23 31Niels Henrik Johansen