Click here to load reader

OPREDELITEV VELIKOSTI PODJETJA Z VIDIKA PRAVIL O avne_pomoči/MSP... · PDF fileOPREDELITEV VELIKOSTI PODJETJA Z VIDIKA PRAVIL O DRŽAVNIH POMOČEH M i n i s t r s t v o z a f i n

 • View
  261

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of OPREDELITEV VELIKOSTI PODJETJA Z VIDIKA PRAVIL O avne_pomoči/MSP... · PDF...

 • OPREDELITEV VELIKOSTI PODJETJA Z VIDIKA PRAVIL O DRŽAVNIH POMOČEH

  M i n i s t r s t v o z a f i n a n c e

  o k t o b e r 2 0 1 6

  D e l o v n i d o k u m e n t

  Sektor za spremljanje državnih pomoči

  Odgovori na pogosta vprašanja, ki se pojavljajo pri dajalcih državnih pomoči glede definiranja velikosti podjetja, v skladu s Prilogo 1 Uredbe 651/2014.

 • 1

  KAZALO

  Uvod .................................................................................................................................................. 3

  Pravne podlage .................................................................................................................................. 3

  1. Ali sprememba velikosti podjetja po dodelitvi državne pomoči vpliva na dodeljeno višino pomoči? .................................................................................................................................. 4

  2. Podjetje je bilo ob prijavi na razpis malo podjetje, v dobi izvajanja sofinanciranega projekta se mu pripoji drugo podjetje. Podjetje tako postane veliko podjetje. Ali se intenzivnost pomoči zmanjša ali ostane enaka? ............................................................................. 4

  3. Podjetje v času trajanja projekta zmanjša število zaposlenih iz 10 (razpisni pogoj) na 5 in ne dosega več pogoja glede števila zaposlenih. Ali to vpliva na presojo velikosti podjetja in višino pomoči? ............................................................................................................... 4

  4. Katere so značilne omejitve MSP, zaradi katerih so upravičena do državnih pomoči za MSP ali dodatka za MSP? ............................................................................................................. 5

  5. Razlika med opredelitvijo velikosti podjetja po Zakonu o gospodarskih družbah in po pravili o državnih pomočeh? ....................................................................................................... 6

  6. Kdaj se šteje, da subjekt opravlja gospodarsko dejavnost (relevantnost pravnega statusa in organiziranosti subjekta npr. zavod, društvo, zadruga...). ............................................ 7

  7. Kako se določi velikost podjetja za subjekt, ki opravlja gospodarsko in negospodarsko dejavnost (npr. univerza)? ..................................................................................... 7

  8. Kdaj se pri določitvi velikosti podjetja upoštevajo povezave preko fizičnih oseb? ................ 8

  9. Ali se povezanost podjetij preko fizične osebe v istovrstni dejavnosti upošteva ne glede na delež lastništva?............................................................................................................... 10

  10. Kdaj se pravna oseba šteje kot institucionalni investitor? .................................................... 10

  11. Kdaj se pravna oseba šteje za javni organ, ki je naveden v 4. točki 3. člena Priloge 1 Uredbe 651/2014? .......................................................................................................................... 10

  12. Primeri določitve velikosti podjetja pri posrednem lastništvu javnega organa v podjetju. .......................................................................................................................................... 12

  13. Kako ugotoviti, da je podjetje povezano, kadar takšna povezanost ne izhaja iz lastniškega deleža? ......................................................................................................................... 16

  14. Kako se ugotavlja velikost podjetij v posebnih primerih, ko so podjetja povezana preko pravice imenovanja uprave, prevladujočega vpliva,..? ...................................................... 16

  15. Ali pri določitvi velikosti podjetja v primeru, ko je podjetje povezano s poslovnim angelom ali z družbo tveganega kapitala zadostuje izjava podjetja, da gre za poslovnega angela ali družbo tveganega kapitala? .......................................................................................... 16

  16. Ali se Univerza, ki je v 100 lasti RS lahko obravnava kot MSP?............................................. 17

 • 2

  17. Ali javno lastništvo univerze ali neprofitnega raziskovalnega središča, ki je lastnik podjetja, vpliva na določitev velikost podjetja (četrti odstavek 3. člena Priloge 1 Uredbe 651/2014)? ...................................................................................................................................... 17

  18. Ali se pri določitvi velikosti podjetja preverja podatke podjetja za dve ali za tri leta? (drugi odstavek 4. člena priloge 1 Uredbe 651/2014) ................................................................... 19

  19. Kaj se šteje kot presečni datum, po katerem se presoja sestava skupine (medletni datumi, datumi zaključka poslovnega leta)? ................................................................................. 20

  20. Ali AOP 188, s katerim podjetja poročajo AJPES o številu zaposlenih, upošteva osebje, kot je opredeljeno v 5. členu Priloge 1 Uredbe 651/2014? .............................................. 21

  22. Navedite kakšen primer za partnerja, ki se redno vključuje v dejavnost podjetja in ima koristi od finančnih prednosti podjetja (5. člen Priloge 1 Uredbe 651/2014) ...................... 21

  23. Kako se upoštevajo delavci, ki jih podjetje najame preko agencij, kot je npr. Adecco? (5. člen Priloge 1 Uredbe 651/2014) ............................................................................... 22

  24. Kako pridobiti podatke za presojo partnerskega ali povezanega podjetja za podjetja, ki so v insolventnih postopkih, saj prosilci spodbud s podatki o zadnjih dveh računovodskih obdobjih za ta podjetja praviloma ne razpolagajo. ............................................. 22

  25. Kako se določi velikost podjetij, kadar so povezana podjetja v stečaju ali prisilni poravnavi? ...................................................................................................................................... 22

  26. Kako pridobiti oz. preveriti podatke za povezana podjetja v tujini? .................................... 22

  27. Kako se ugotavlja velikost podjetij, ki so kmetijska gospodarstva in/ali fizične osebe? ............................................................................................................................................. 22

 • 3

  Uvod

  »Pogosto zastavljena vprašanja« je delovni dokument, ki ga je pripravilo Ministrstvo za finance, Sektor za spremljanje državnih pomoči. Seznam odgovorov se bo po potrebi dopolnjeval, novelirana verzija pa bo označena na prvi strani dokumenta. Dajalci državnih pomoč v Sloveniji (ministrstva, skladi, občine, idr.), kot tudi prejemniki državnih pomoči, so zastavili številna vprašanja o opredelitvi velikosti podjetja z vidika pravil o državnih pomočeh, s katerimi so se srečevali v praksi. Pravilna opredelitev velikosti podjetja je zelo pomembna tako za dajalce državnih pomoči kot tudi za prejemnike, saj vpliva na možnosti prejetja in dovoljeno višino državnih pomoči. Opredelitev velikosti podjetja z vidika pravil o državnih pomočeh, je obravnavana v skladu s Prilogo 1 Uredbe Komisije (EU) 651/2014 z dne 17. junij 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Ur.l. EU L 187 z dne 26.6.2014, v nadaljevanju: Priloga 1 Uredbe 651/2014).

  Zaradi preglednosti so vprašanja in odgovori urejeni po tematskih sklopih (členih iz Priloge 1 Uredbe 651/2014).

  Pravne podlage

  Velikost podjetja se za potrebe pravil o državnih pomočeh določa v skladu z naslednjimi dokumenti:

   »Priporočilo Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, malih in srednje velikih podjetij« (Ur.l. EU L 124 z dne 20. maja 2003)

   Za namen presoje državnih pomoči enako vsebino povzema Priloga 1 Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junij 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Ur.l. EU L 187 z dne 26.6.2014)

   Smernice za opredelitev malih in srednje velikih podjetij (MSP), 2015 http://ec.europa.eu/growth/tools-

  databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8274&lang=en&title=The-revised-user- guide-to-the-SME-definition

  http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8274&lang=en&title=The-revised-user-guide-to-the-SME-definition http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8274&lang=en&title=The-revised-user-guide-to-the-SME-definition http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8274&lang=en&title=The-revised-user-guide-to-the-SME-definition

 • 4

  Opredelitev MSP – Splošno

  1. Ali sprememba velikosti podjetja po dodelitvi državne pomoči vpliva na dodeljeno višino pomoči?

  Npr. podjetje je ob podpisu pogodbe za dodelitev državne pomoči izpolnjevalo pogoje za malo podjetje (intenzivnost dodeljene pomoči je 70%). Med izvajanjem projekta je postalo srednje veliko podjetje. Ali podjetju od dneva spremembe velikosti podjetja pripada enaka ali nižja intenzivnost pomoči?

  Državna pomoč, ki se dodeli MSP mora biti skladna z Uredbo Komisije (EU) št. 651/2

Search related