Click here to load reader

Opracowanie programu ochrony północnego korytarza ekologicznego

 • View
  32

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Opracowanie programu ochrony północnego korytarza ekologicznego. Program Ochrony Północnego Korytarza Ekologicznego. Projekt polegający na opracowaniu Programu ochrony północnego korytarza ekologicznego stanowi część większego projektu - PowerPoint PPT Presentation

Text of Opracowanie programu ochrony północnego korytarza ekologicznego

 • Opracowanie programu ochrony pnocnego korytarza ekologicznego

 • Projekt polegajcy na opracowaniu Programu ochrony pnocnego korytarza ekologicznego stanowi cz wikszego projektuAktywna ochrona populacji nizinnej rysia w Polsce realizowanego przez Fundacj WWF Polska.

  Program Ochrony Pnocnego Korytarza Ekologicznego

 • Projekt Aktywna ochrona populacji nizinnej rysia:

  dotyczy populacji nizinnej rysia, skoncentrowanej w pnocno-wschodniej Polsce, liczcej ok. 40 osobnikw,populacja wzmacniana osobnikami z Estonii (osobniki wypuszczane wyposaone w obroe z nadajnikami GPS),born to be free mode osobniki wypuszczane na wolno na bazie autorskiej metody dr A. Krzywiskiego,monitoring populacji w pnocno-wschodniej Polsce, regularne tropienia zimowe, odpowiednia gospodarka populacj kopytnych, wspomaganie bazy erowej

  Program Ochrony Pnocnego Korytarza Ekologicznego

 • rdo: Jdrzejewski i in. 2002Uzasadnienie podjcia tematu: saby kontakt midzy poszczeglnymi metapopulacjami zasiedlajcymi kompleksy lene p-wsch Polski dla trwaego funkcjonowania populacji nizinnej konieczna wymiana osobnikw brak rekolonizacji obszarw w zachodniej czci krajuProgram Ochrony Pnocnego Korytarza Ekologicznego

 • Brak moliwoci migracji midzy poszczeglnymi patami rodowiska (zarwno tymi, ktre s aktualnie zasiedlone przez rysie, jak i potencjalnie nadajcymi si do rekolonizacji) uniemoliwia odbudow populacji rysia, wpywa na jej nisk liczebno, zagszczenie oraz nisk zmienno genetyczn. Schmidt K. 2011. Program ochrony rysia Lynx lynx w Polsce.

  Istnieje zatem pilna potrzeba uzupenienia innych dziaa na rzecz ochrony gatunku o popraw warunkw migracji midzy patami dogodnych siedlisk.Program Ochrony Pnocnego Korytarza Ekologicznego

 • Program Ochrony Pnocnego Korytarza EkologicznegoCelem opracowania jest stworzenie programu, skadajcego si z kompleksowych dziaa, zmierzajcych do zachowania i poprawy warunkw migracji gatunkw:ry wilk i o (gatunki uzupeniajce)

 • Program Ochrony Pnocnego Korytarza Ekologicznego

 • Program Ochrony Pnocnego Korytarza EkologicznegoProgram ochrony PKE skupia si na wschodniej czci korytarza (na wschd od doliny Wisy)

 • Program Ochrony Pnocnego Korytarza EkologicznegoDziaania dotycz 5 odcinkw korytarza, na ktrych szczeglnie zagroona jest jego funkcjonalno:Dolina Biebrzy Puszcza Knyszyska,Puszcza Piska Bagna Biebrzaskie,Puszcza Augustowska Puszcza Romincka Puszcza Borecka Puszcza Piska,Lasy Iawskie Bory Tucholskie.

 • Etapy realizacji

  I Opracowanie metodyki wyznaczania szlakw migracji duych ssakw.

  Wybr i szczegowy opis metodyki wyznaczania szlakw migracji w oparciu o wyniki prac naukowych w tym zakresie i praktyczne, krajowe dowiadczenia.

  Wykorzystanie technologii GIS do wyznaczania przebiegu szlakw migracji. Realizacja przy pomocy metody LCP (least cost path cieka najniszego skumulowanego kosztu).

 • Etapy realizacji

  I Opracowanie metodyki wyznaczania szlakw migracji duych ssakw.

  Na zakoczenie I Etapu prac odbyo si spotkanie konsultacyjne metodyki wyznaczania szlakw migracji duych ssakw, na ktre zostali zaproszeni przedstawiciele urzdw odpowiedzialnych za ochron rodowiska szczebla regionalnego i krajowego, urzdw i instytucji odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne na szczeblu regionalnym, Generalnej Dyrekcji Drg Krajowych i Autostrad i oddziaw regionalnych GDDKiA, zarzdw drg wojewdzkich, PKP Polskich Linii Kolejowych, Regionalnych Dyrekcji Lasw Pastwowych, wiata nauki i ekologicznych organizacji pozarzdowych.

 • Etapy realizacjiII Wyznaczenie cznikw pnocnego korytarza ekologicznego.

  Opracowanie map przebiegu cznikw/korytarzy pomidzy poszczeglnymi obszarami wzowymi (duymi zwartymi kompleksami lenymi) w obrbie Pnocnego Korytarza Ekologicznego.

 • Plan udraniania pnocnego i karpackiego korytarza ekologicznego w czterech wybranych miejscach. IBS PAN, Fundacja WWF Polska, 2011.Etapy realizacji II Wyznaczenie cznikw pnocnego korytarza ekologicznego

 • Etapy realizacji II Wyznaczenie cznikw pnocnego korytarza ekologicznego

 • Etapy realizacjiIII Tworzenie programu ochrony

  Walidacja cznikw w terenie oraz analiza dokumentw planistycznych

 • Dokumenty planistyczneAnaliza wykonana na poziomie:wojewdzkim plany zagospodarowania przestrzennego wojewdztwgminnym studia uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego, miejscowe planu zagospodarowania przestrzennego

  Wynikiem analiz s ew. wskazania do zmian lub rekomendacje dla tworzonych w przyszoci dokumentw planistycznych.

 • Dokumenty planistyczne przykadowy wynik analiz

 • Etapy realizacji III Tworzenie programu ochrony, walidacja cznikw w terenieWizja terenowa szczeglnie istotna w potencjalnie konfliktowych miejscach. Wybr lokalizacji z ortofotomapy miejsca o ograniczonej funkcjonalnoci korytarza (due obszary otwarte, obiekty liniowe)Wizja w terenie, potwierdzenie i opis problemu3. Propozycja dziaa ochronnych

 • III Tworzenie programu ochrony, walidacja cznikw w terenie Przykadowa mapa wynikowa

 • III Tworzenie programu ochrony, walidacja cznikw w terenieDokumentacja fotograficzna miejsc problemowych

 • III Tworzenie programu ochrony, walidacja cznikw w terenieGwne grupy propionowych dziaa ochronnych:

  miejscowe dolesienia

  wyznaczenie przej po powierzchni drogi (wraz z ograniczeniem prdkoci)

  wyznaczenie lokalizacji przej grnych

  utrzymanie struktury krajobrazu, propozycja zmian w ksztatowaniu przestrzeni

 • Etapy realizacjiIII Tworzenie programu ochrony

  Po analizie dokumentw planistycznych, strategicznych i weryfikacji terenowej opracowany zosta projekt Programu ochrony skadajcy si z czci:1) oglnej2) szczegowej

 • Program ochrony Pnocnego Korytarza Ekologicznego

  Szczegowe informacje plany dziaa dla kadego z 5 wytypowanych uprzednio odcinkw PKE.

  Analiza uwarunkowa prawnych ochrony korytarzy ekologicznych. Ocena problemw i moliwoci wdroenia Programu.

  Etapy realizacji

 • Etapy realizacjiIV Konsultacje Programu ochrony pnocnego korytarza ekologicznego marzec 2014

  Pi spotka konsultacyjnych dla kadego z odcinkw Korytarza dla ktrego opracowano szczegowe plany dziaa.

  Zebranie uwag i wczenie w ostateczn wersj Programu ochrony.

 • Program Ochrony Pnocnego Korytarza Ekologicznego zawarto dokumentuInformacje o projekcie

  Charakterystyka gatunkw objtych opracowaniem

  Charakterystyka caego Pnocnego Korytarza Ekologicznego

  Metodyka bada

  Szlaki najdogodniejszej dyspersji (migracji) duych ssakw oraz czniki na odcinkach Pnocnego Korytarza Ekologicznego

  Odcinki Pnocnego Korytarza Ekologicznego o zagroonej cigoci

 • Program Ochrony Pnocnego Korytarza Ekologicznego zawarto dokumentuProgram dziaa dla udronienia 5 odcinkw Pnocnego Korytarza Ekologicznego Analiza dokumentw planistycznychWalidacja terenowaSzczegowy program dziaa dla udronienia odcinka

  Wskie garda realizacji Programu Ochrony Pnocnego Korytarza Ekologicznego (wraz z szacowaniem kosztw wdroenia Programu)

  Analiza wraliwoci

  Skutki wdroenia Programu Ochrony Pnocnego Korytarza Ekologicznego

  Prawne uwarunkowania ochrony korytarzy ekologicznych

 • Dzikuj za uwag.

  Wojciech Lewandowskitel. 728 942 176e-mail: [email protected]

  Adres korespondencyjny:Behave EcoMarcin Pchaekul. Pachnca 7702-790 Warszawa

Search related